Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31972R1674[1]

A Tanács 1674/72/EGK rendelete (1972. augusztus 2.) a vetőmagágazatban nyújtott támogatásra és a finanszírozásra vonatkozó általános szabályok megállapításáról

A TANÁCS 1674/72/EGK RENDELETE

(1972. augusztus 2.)

a vetőmagágazatban nyújtott támogatásra és a finanszírozásra vonatkozó általános szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló, 1971. október 26-i 2358/71/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 2358/71/EGK rendelet 3. cikke bizonyos vetőmagok esetében rendelkezik támogatás nyújtásának a lehetőségéről, és mivel meg kell határozni e rendelkezés általános végrehajtási szabályait;

mivel a támogatást csak elit vetőmag vagy minősített vetőmag termelése esetén lehet nyújtani, és mivel e termékeket egyértelműen meg kell határozni;

mivel az ellenőrzés lehetővé tétele érdekében az elit vetőmagot vagy a minősített vetőmagot megfelelően regisztrált termelési szerződések alapján kell előállítani, és mivel a vetőmagtermelő cégeknek és a nemesítőknek hivatalos elismeréssel vagy bejegyzéssel kell rendelkezniük;

mivel adminisztratív okokból az egyes tagállamokban csak az adott tagállamban betakarított termékekre nyújtható támogatás;

mivel a támogatási rendszer megfelelő működtetése céljából egy ellenőrző rendszer létrehozása szükséges annak biztosítására, hogy a támogatást csak az arra jogosult termékekre nyújtsák;

mivel ez a támogatás költségekkel jár; mivel a 2358/71/EGK rendelet 14. cikke szerint a közös agrárpolitika finanszírozására vonatkozó rendelkezéseket e támogatás esetében is alkalmazni kell; mivel emiatt meg kell határozni azt, hogy a kérdéses támogatás finanszírozását a 729/70/EGK rendelet szabályozza,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ha a támogatás a 2358/71/EGK rendelet 3. cikke szerint kerül meghatározásra, akkor e támogatást a következő cikkekben meghatározott feltételektől függően az olyan elit és minősített vetőmagok termelése esetében kell megadni, amelyek:

- a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/ 401/EGK tanácsi irányelv ( 3 ), a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/ EGK tanácsi irányelv ( 4 ) és az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 1969. június 30-i 69/208/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) által kerültek meghatározásra, figyelembe véve ezen irányelvek módosításait,

- megfelelnek az említett irányelvekben meghatározott szabványoknak és feltételeknek, és

- hivatalosan minősítettek.

(2) 1985. január 1-jétől 1985. december 31-ig a támogatást a Görögországban termelt olyan elit vetőmag és minősített vetőmag esetében is meg kell adni, amelyekre vonatkozóan az 1979. évi csatlakozási okmány 113. cikke (3) bekezdése szerint határozatot hoztak.

(3) A csatlakozási okmány 344. cikkének (1) bekezdésében említett eltérések időtartama alatt támogatást kell nyújtani azon elit és minősített vetőmagok esetében is, amelyeket Portugáliában termeltek, és amelyekre vonatkozóan az említett okmány 344. cikkének (3) bekezdése szerint határozatot hoztak.

2. cikk

A vetőmagot:

a) a vetőmagtermesztő vagy a nemesítő és a szaporítóanyag-termesztő között megkötött szaporításra vonatkozó szerződés alapján; vagy

b) közvetlenül a vetőmagtermesztő vagy a nemesítő által kell előállítani; ezt a termelést egy szaporításra vonatkozó nyilatkozattal kell tanúsítani.

3. cikk

A tagállamok a 2. cikkben említett vetőmagtermesztőt vagy nemesítőt elismerik vagy bejegyezik.

A bármely tagállam által nyújtott elismerés vagy bejegyzés a Közösség egész területén érvényes.

4. cikk

A tagállamok csak a területükön betakarított vetőmagra vonatkozóan nyújthatnak támogatást abban a naptári évben, amelyben az a gazdasági év kezdődik, amelyre vonatkozóan a támogatást rögzítették.

A támogatást minden vetőmagtermesztő részére olyan feltételekkel kell folyósítani, amelyek a Közösségen belül a székhelyüktől függetlenül biztosítják a kedvezményezettek számára az egyenlő elbánást.

5. cikk

A tagállamok adminisztratív felügyeleti rendszert vezetnek be annak biztosítására, hogy a támogatás nyújtásához meghatározott feltételek teljesüljenek; a tagállamoknak különösen azt kell biztosítani, hogy a 2. cikkben említett termesztési szerződéseket és nyilatkozatokat bejegyezzék.

6. cikk

(1) A 2358/71/EGK rendelet 3. cikkében említett támogatás a 729/70/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésében szereplő intervenció fogalomkörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatással kapcsolatos kiadásoknak meg kell egyezniük a 2358/71/EGK rendelet 3. cikkével összhangban kifizetett, és az azon cikk értelmében hozott rendelkezések szerint kifizetett összegekkel.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1972. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 246., 1971.11.5., 1. o.

( 2 ) HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

( 3 ) HL L 125., 1966.7.11., 2298/66. o.

( 4 ) HL L 125., 1966.7.11., 2309/66. o.

( 5 ) HL L 169., 1969.7.10., 3. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31972R1674 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31972R1674&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01972R1674-19860301 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01972R1674-19860301&locale=hu