32017D1346[1]

A Tanács (EU) 2017/1346 határozata (2017. július 17.) az Aarhusi Egyezmény részes felei ülésének hatodik ülésszakán az ACCC/C/2008/32. számú megfelelési üggyel kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

A TANÁCS (EU) 2017/1346 HATÁROZATA

(2017. július 17.)

az Aarhusi Egyezmény részes felei ülésének hatodik ülésszakán az ACCC/C/2008/32. számú megfelelési üggyel kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezményt (1) (a továbbiakban: az Aarhusi Egyezmény) 2005. február 17-én az Európai Közösség nevében a 2005/370/EK tanácsi határozat (2) jóváhagyta.

(2) Az Unió az uniós intézmények és szervek tekintetében végrehajtotta az Aarhusi Egyezményből fakadó kötelezettségeket, nevezetesen az 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) útján.

(3) Az Aarhusi Egyezmény 15. cikke alapján létrejött az Aarhusi Egyezmény Megfelelési Bizottsága (a továbbiakban: a Megfelelési Bizottság), amelynek hatáskörébe tartozik annak vizsgálata, hogy a felek megfelelnek-e az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek.

(4) Az Unió 2017. március 17-én megkapta az uniós szinten az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében indított ACCC/C/2008/32. számú üggyel kapcsolatos megállapításokat (a továbbiakban: a megállapítások). A Megfelelési Bizottság a megállapítások 123. pontjában úgy ítélte meg, hogy "az érintett fél a nyilvánosság tagjainak az igazságszolgáltatáshoz való joga tekintetében nem felel meg az egyezmény 9. cikke (3) és (4) bekezdésének, mert sem az Aarhusi rendelet, sem az EUB ítélkezési gyakorlata nem hajtja végre az említett bekezdésekből fakadó kötelezettségeket vagy felel meg azoknak."

(5) Az Unió által az Aarhusi Egyezmény aláírásakor tett és annak jóváhagyásakor megerősített nyilatkozat felhívja az Aarhusi Egyezmény testületeinek figyelmét arra, hogy "a Közösség intézményi és jogi keretei között [...] a Közösség intézményei az egyezmény által szabályozott területen a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó meglévő és a jövőben készülő jogszabályaiknak, valamint a közösségi jog egyéb vonatkozó szabályainak keretein belül alkalmazzák az egyezményt."

(6) Az ACCC/C/2008/32. számú üggyel kapcsolatos egyik megállapítás - nevezetesen az, hogy az Unió nem felel meg az Aarhusi Egyezmény 9. cikke (3) és (4) bekezdésének - szerepel a VI/8f. sz. határozattervezetben, amelyet az Aarhusi Egyezményben részes felek ülésének 2017 szeptemberében a montenegrói Budvában tartandó hatodik ülésszaka elé terjesztenek majd.

(7) Az Uniónak meg kell vizsgálnia, miként és mely eszközökkel képes úgy megfelelni az Aarhusi Egyezménynek, hogy az összeegyeztethető legyen az uniós jogrend alapvető elveivel és bírósági felülvizsgálati rendszerével.

(8) Tekintettel az Unióban érvényes hatáskör-elkülönítésre, a Tanácsnak nem áll módjában utasításokat vagy ajánlásokat megfogalmazni az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: a Bíróság) felé annak bírói tevékenységére vonatkozóan. Ennélfogva nem elfogadhatók a Bírósággal és annak ítélkezési gyakorlatával összefüggő, a VI/8f. sz. határozattervezetben szereplő ajánlások.

(9) Az Unió továbbra is teljes mértékben támogatja az Aarhusi Egyezmény fontos célkitűzéseit.

(10) Az Uniónak meg kell határoznia az Aarhusi Egyezmény részes felei ülésének hatodik ülésszakán a VI/8f. sz. határozattervezettel kapcsolatban képviselendő álláspontot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az Aarhusi Egyezmény részes felei ülésének hatodik ülésszakán az Aarhusi Egyezmény szerinti kötelezettségek Unió általi teljesítéséről szóló VI/8f. sz. határozattervezettel kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspont az, hogy az alábbiakban felsorolt feltételekkel el kell fogadni a VI/8f. sz. határozattervezetet:

- törölni kell a VI/8f. sz. határozattervezet 6. pontjának utolsó részét és a "jóváhagyja" kifejezést a "tudomásul veszi" kifejezéssel kell felváltani, és így a bekezdés szövege a következő lenne: "Tudomásul veszi a Megfelelési Bizottságnak az ACCC/C/2008/32. számú üggyel kapcsolatos közleményében (II. rész) szereplő azon megállapítást, mely szerint az érintett részes fél nem tartja be az egyezmény 9. cikkének (3) és (4) bekezdését.",

- a VI/8f. sz. határozattervezet 7. pontjának fejszövegébe az "Ajánlja az érintett részes félnek" szövegrészt követően be kell illeszteni "a következők megfontolását" szövegrészt és így a fejszöveg szövege a következő lenne: "Ajánlja az érintett részes félnek a következők megfontolását:",

- törölni kell a VI/8f. sz. határozattervezet 7. pontja b) alpontjának i. alpontjából az "Európai Unió Bírósága számára" szövegrészt, és

- törölni kell a VI/8f. sz. határozattervezet 7. pontja c) alpontját.

(2) Az e határozatban körvonalazott megközelítéssel összhangban lévő egyéb kisebb módosításokat el lehet fogadni helyszíni koordináció keretében és a VI/8f. sz. határozattervezettel kapcsolatos esetleges tárgyalások eredményének figyelembevételével.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. TAMM

(1) HL L 124., 2005.5.17., 4. o.

(2) A Tanács 2005/370/EK határozata (2005. február 17.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről (HL L 124., 2005.5.17., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D1346 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D1346&locale=hu