32015R0735[1]

A Tanács (EU) 2015/735 rendelete (2015. május 7.) a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 748/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS (EU) 2015/735 RENDELETE

(2015. május 7.)

a dél-szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 748/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

"brókertevékenység" : i.

olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szolgáltatása egy harmadik országból egy másik harmadik országba; vagy ii.

áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, amikor ezek egy más harmadik országba történő átadás céljából harmadik országokban találhatók;

b)

"igény" :

bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem, amely különösen az alábbiakat foglalja magában: i.

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény; ii.

kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény; iii.

szerződés vagy ügylet tekintetében kártérítés iránti igény; iv.

valamely igénnyel szemben érvényesített igény; v.

bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön végrehajthatóvá való nyilvánításának eljárását;

c)

"szerződés vagy ügylet" : bármely ügylet bármilyen alakban és függetlenül attól, hogy mely alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek között; ennek alkalmazásában a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát - különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát -, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d)

"illetékes hatóságok" : a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

e)

"gazdasági erőforrások" : bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzéséhez;

f)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

g)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

h)

"pénzeszközök" :

bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - az alábbiakat: i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii.

pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket; iv.

kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet; v.

hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi.

hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint vii.

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

i)

"technikai segítségnyújtás" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki támogatás, amely lehet oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása, és magában foglalja a támogatás szóbeli formáit is;

j)

"az Unió területe" : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételekkel alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Tilos:

(1) közvetlenül vagy közvetve bármely dél-szudáni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy Dél-Szudánban való használat céljára olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet végezni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és bárminemű kapcsolódó anyag rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve a fegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket, valamint ezek pótalkatrészeit is;

(2) közvetlenül vagy közvetve bármely dél-szudáni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy Dél-Szudánban való használat céljára katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, ideértve különösen a fegyverek vagy a fegyverekhez kapcsolódó anyagok eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, brókertevékenységre vagy egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást is;

(3) felfegyverzett zsoldos személyzet rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani vagy brókertevékenységet végezni Dél-Szudánban vagy Dél-Szudánban való használat céljára.

3. cikk

A 2. cikkben említett tilalmak nem alkalmazandók az alábbiakhoz kapcsolódó finanszírozás és pénzügyi támogatás, technikai segítségnyújtás biztosítására és brókertevékenység végzésére:

a) kizárólag az ENSZ személyzetének - többek között az ENSZ szudáni missziójának (UNMISS) és az ENSZ Abjei Ideiglenes Biztonsági Haderejének (UNISFA) - támogatására vagy általuk való használatra szánt fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok;

b) az ENSZ személyzete, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet által, kizárólag személyes használatra ideiglenesen Dél-Szudánba exportált védőruházat, beleértve a golyóálló mellényeket és katonai sisakokat.

4. cikk

A 2. cikktől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik finanszírozás és pénzügyi támogatás, technikai segítségnyújtás és brókertevékenység biztosítását a következőkkel kapcsolatban:

a) kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelések, feltéve, hogy a tagállam a 2428 (2018) sz. ENSZ BT-határozat 6. pontjában foglalt követelményeknek megfelelően előzetesen értesítette a szankcióbizottságot;

b) azon állam fegyveres erői által ideiglenesen Dél-Szudánba exportált fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok, amely kizárólag és közvetlenül az állampolgárai vagy a dél-szudáni konzuli hatásköre alá tartozók védelme vagy evakuálásának megkönnyítése céljából a nemzetközi jognak megfelelően fellépést tesz, feltéve, hogy a tagállam a 2428 (2018) sz. ENSZ BT-határozat 6. pontjában foglalt követelményeknek megfelelően értesíti a szankcióbizottságot;

c) az afrikai uniós regionális akciócsoport részére vagy támogatására nyújtott, kizárólag az Úr Ellenállási Hadseregének (Lord's Resistance Army) leküzdésére irányuló regionális műveletekre szánt fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok, feltéve, hogy a tagállam a 2428 (2018) sz. ENSZ BT-határozat 6. pontjában foglalt követelményeknek megfelelően előzetesen értesítette a szankcióbizottságot;

d) kizárólag a békemegállapodás feltételeinek végrehajtását támogató fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok, feltéve, hogy a tagállam a 2428 (2018) sz. ENSZ BT-határozat 6. pontjában foglalt követelményeknek megfelelően megszerezte a szankcióbizottság előzetes jóváhagyását;

e) fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok egyéb eladása vagy szállítása, illetve segítségnyújtás vagy személyzet biztosítása, feltéve, hogy a tagállam a 2428 (2018) sz. ENSZ BT-határozat 6. pontjában foglalt követelményeknek megfelelően megszerezte a szankcióbizottság előzetes jóváhagyását.

5. cikk

Az (1), a (2) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) a szankcióbizottság által meghatározott egyéb megfelelő szereplők az I. melléklet tekintetében, valamint a Tanács által meghatározott egyéb megfelelő szereplők a II. melléklet tekintetében.

6. cikk

Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások: i. az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit; ii. kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak; vagy iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; valamint

b) az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot az a) pontban említett megállapításról, valamint arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

7. cikk

Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, amennyiben az alábbi összes feltétel teljesül:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek;

b) az érintett tagállam a megállapításról értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság azt jóváhagyta.

8. cikk

A 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság a különleges engedély megadása alapjául szolgáló indokokat az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam illetékes hatóságával és a Bizottsággal.

9. cikk

Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi összes feltétel teljesül:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozat elfogadásának időpontját megelőzően létesített bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesnek elismert igények teljesítésére történik, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy a határozat nem az I. vagy a II. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével;

e) a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

10. cikk

Az 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve az illetékes hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben az alábbi összes feltétel teljesül:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az 5. cikk (2) bekezdésében említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv II. mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választott bírósági határozat, valamely tagállamban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az említett időpontot megelőzően vagy követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítésére történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. vagy a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

11. cikk

Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetésnek az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi teljesítése az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbi összes feltétel teljesülését:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel;

b) a kifizetés nem sérti a 5. cikk (3) bekezdését;

c) az érintett tagállam tíz nappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedélyezésre irányuló szándékáról.

12. cikk

Az 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés a II. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv II. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, az illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbi összes feltétel teljesülését:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat a II. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel;

b) a kifizetés nem sérti az 5. cikk (3) bekezdését.

13. cikk

Feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására az 5. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően sor került, az 5. cikk (3) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeinek egyikére sem:

a) kamat vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozam; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az 5. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. vagy a II. mellékletbe.

14. cikk

A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például az 5. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információkat, és bármely ilyen információt közvetlenül vagy a tagállamok útján továbbítanak a Bizottságnak; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

15. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása a 2. cikkben, valamint az 5. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett intézkedések kijátszása.

16. cikk

17. cikk

Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) az I. vagy a II. mellékletben foglalt jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

18. cikk

A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) az 5. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 3. és a 6-12. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

19. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a III. mellékletet.

20. cikk

21. cikk

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által szolgáltatott, az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. melléklet tartalmazza továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

22. cikk

23. cikk

24. cikk

25. cikk

26. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

27. cikk

A 748/2014/EU rendelet hatályát veszti.

28. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ 5. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. SZEMÉLYEK

1. Gabriel JOK RIAK MAKOL (más néven: a) Gabriel Jok b) Jok Riak c) Jock Riak)

Beosztás: altábornagy

Tisztsége: a) a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) első körzetének volt parancsnoka; b) a védelmi erők parancsnoka

Születési idő: 1966. január 1.

Születési hely: Bor, Szudán/Dél-Szudán

Állampolgárság: dél-szudáni

Útlevélszám: Dél-Szudán, D00008623

Nemzeti személyazonosító szám: M6600000258472

Címe: a) Unity állam, Dél-Szudán; b) Wau, Western Bahr El Ghazal tartomány, Dél-Szudán.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1.

További információk:2018. május 2-án a védelmi erők parancsnokává nevezték ki. 2013 januárját követően a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) első körzetének parancsnoka volt; az első egység fő tevékenységi területe Unity államban van. Az SPLA első körzetének parancsnokaként több ízben megsértette az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodást, és ezzel kiterjesztette és elnyújtotta a dél-szudáni konfliktust. Az SPLA egy dél-szudáni katonai szervezet, amely olyan cselekményekben vesz részt, amelyek miatt tovább húzódik a dél-szudáni konfliktus, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló, 2014. januári megállapodásnak és az e megállapodás melletti újbóli elköteleződést jelentő, a dél-szudáni válság megoldását célzó, 2014. május 9-i megállapodásnak több ízben történő megsértését is. Az SPLA továbbá a Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD) monitoring- és ellenőrzési mechanizmusának tevékenységeit is akadályozza. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879060

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Gabriel Jok Riakot 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 7. pontjának a) és f) alpontja, valamint 8. pontja alapján a következők miatt: "olyan fellépések vagy politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat akadályozása, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás több ízben történő megsértését is"; "a Dél-Szudánban működő nemzetközi békefenntartó, diplomáciai, illetve humanitárius segítségnyújtási missziók - ideértve az IGAD monitoring- és ellenőrzési mechanizmusát is - tevékenységeinek akadályozása, illetve a humanitárius segélyek célba juttatásának, szétosztásának vagy az azokhoz való hozzáférésnek az akadályozása"; valamint egy olyan "szervezet vezetése - ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot is -, amely vagy amelynek tagjai a 6. és 7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt".

Gabriel Jok Riak a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) első körzetének parancsnoka. Az SPLA egy dél-szudáni katonai szervezet, amely olyan cselekményekben vesz részt, amelyek miatt tovább húzódik a dél-szudáni konfliktus, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló, 2014. januári megállapodásnak és az e megállapodás melletti újbóli elköteleződést jelentő, a dél-szudáni válság megoldását célzó, 2014. május 9-i megállapodásnak több ízben történő megsértését is.

Gabriel Jok Riak 2013 januárja óta a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) első körzetének parancsnoka; az első körzet fő tevékenységi területe Unity államban van. Az SPLA harmadik, negyedik és ötödik hadosztálya az első körzetnek és az első körzet parancsnokának, azaz Gabriel Jok Riaknak van alárendelve.

Gabriel Jok Riak és az irányítása alatt álló első és harmadik körzet több olyan, lentebb részletesen is ismertetett tevékenységben vett részt, amelyek megsértették az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló, 2014. januári megállapodásban tett azon vállalásokat, miszerint be kell szüntetni az ellenzéki erőket célzó katonai fellépéseket és az egyéb provokatív intézkedéseket, a csapatokat az aktuális pozícióban kell tartani, valamint tartózkodni kell az olyan tevékenységektől, amelyek katonai konfrontációhoz vezethetnek, így például a fegyveres erők mozgatásától vagy a lőszerkészletek feltöltésétől.

A Gabriel Jok Riak irányítása alatt álló SPLA-csapatok nyílt összecsapások formájában több ízben is megsértették az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodást.

Az első körzet parancsnoka, azaz Gabriel Jok Riak irányítása alatt álló SPLA-erők 2014. január 10-én elfoglalták Bentiu városát, amely azt megelőzően - 2013. december 20. óta - az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) ellenőrzése alatt állt. Az SPLA harmadik hadosztálya - az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló, 2014. januári megállapodás aláírása után nem sokkal - Leer közelében SPLA-IO harcosokat támadott meg rajtaütésszerűen és tüzérségi támadást indított ellenük, majd 2014. április közepén elfoglalta Mayom települést, és több mint 300 SPLA-IO katonát ölt meg.

A Gabriel Jok Riak által vezetett SPLA-erők 2014. május 4-én újból visszafoglalták Bentiu városát. A jubai állami televízióban az SPLA szóvivője elmondta, hogy a Gabriel Jok Riak irányítása alatt álló kormányzati haderő délután 4 órakor elfoglalta Bentiu városát, azt is hozzátéve, hogy az SPLA harmadik hadosztálya és egy különleges SPLA-alakulat is részt vett a műveletben. A májusi megállapodás bejelentése után alig néhány órával az SPLA harmadik és negyedik hadosztálya visszaszorította azokat az ellenzéki harcosokat, akik korábban SPLA-állásokat támadtak meg Bentiu közelében és Dél-Szudán északi olajlelőhelyein.

A májusi megállapodás aláírását követően az SPLA harmadik hadosztályának katonái visszafoglalták Wang Kai városát, Santino Deng Wol, a hadosztály parancsnoka pedig engedélyt adott arra, hogy katonái megöljenek minden olyan személyt, akinél fegyver van vagy aki a helyiek otthonaiban rejtőzködik, valamint parancsba adta katonáinak, hogy gyújtsák fel az ellenzéki erőket bújtató személyek otthonait.

2015. április végén és 2015 májusában az SPLA első körzetének katonái Gabriel Jok Riak vezetésével - Lakes államból kiindulva - teljes körű katonai offenzívát indítottak ellenzéki erők ellen Unity államban.

Az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodásban foglaltakat megsértve Gabriel Jok Riak egyes értesülések szerint 2014. szeptember elején kísérletet tett arra, hogy tankokat javíttasson meg és alakíttasson át úgy, hogy azok bevethetők legyenek az ellenzéki erők ellen. 2014. október végén legalább 7 000 SPLA-katonát és nehézfegyvereket csoportosítottak át a harmadik és az ötödik hadosztályból a negyedik hadosztályba, amely a Bentiu közelében történt ellenzéki támadást követően jelentősen meggyengült. Az SPLA 2014 novemberében új katonai felszereléseket és fegyvereket - többek között páncélozott szállító harcjárműveket, helikoptereket, tüzérségi fegyvereket és lőszereket - hozott az első körzet fennhatósága alá tartozó területre, valószínűleg az ellenzéki erők elleni harcokra készülve. Értesülések szerint Gabriel Jok Riak 2015. február elején páncélozott szállító harcjárműveket küldött Bentiu városába, feltehetőleg a közelmúltbeli rajtaütésszerű ellenzéki támadások megtorlására.

A Unity államban 2015 áprilisában és májusában végrehajtott offenzívát követően az SPLA első körzete elutasította a Kormányközi Fejlesztési Hatóság monitoring- és ellenőrző csoportjának (IGAD-MVM) azon kérését, hogy az Bentiuban kivizsgálhassa az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás ezen megsértését, ezzel pedig megbízatásának teljesítésében és szabad mozgásában is akadályozta az IGAD-MVM-et.

Ezen túlmenően Gabriel Jok Riak 2014 áprilisában kiterjesztette a dél-szudáni konfliktust, mégpedig azáltal, hogy értesülések szerint 1 000 , a dinka törzshöz tartozó fiatal felfegyverzéséhez és mobilizálásához nyújtott segítséget, hogy velük egészítse ki az SPLA hagyományos fegyveres erőit.

2. Simon Gatewech DUAL (más néven: a) Simon Gatwich Dual; b) Simon Getwech Dual; c) Simon Gatwec Duel; d) Simon Gatweach; e) Simon Gatwick, f) Simon Gatwech; g) Simon Garwich; h) General Gaduel; i) Dhual)

Titulusa: vezérőrnagy

Tisztsége: az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) vezérkari főnöke.

Születési ideje: 1953.

Születési helye: Akobo, Jonglei állam, Szudán/Dél-Szudán; b)Uror megye, Jonglei állam, Szudán/Dél-Szudán.

Címe: Jonglei állam, Szudán/Dél-Szudán.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1.

Egyéb információk: Gatwech Dual az SPLA-IO vezérkari főnöke, korábban pedig Jonglei állam ellenzéki erőinek parancsnoka volt. Gatwech Dual erői 2015. február elején támadást hajtottak végre Jonglei államban. 2015 márciusától kezdve Gatwech Dual a polgári lakosság ellen végrehajtott támadások révén megkísérelte aláásni Jonglei állam békéjét. Fénykép rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879066

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Simon Gatewech Dualt 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 6. pontja, 7. pontjának a) és d) alpontja, valamint 8. pontja alapján mint olyan személyt, aki "közvetlenül vagy közvetve felelős, közvetlenül vagy közvetve bűnrészes, vagy közvetlenül vagy közvetve részt vesz a következőkben: a Dél-Szudán békéjét, biztonságát, illetve stabilitását fenyegető fellépések vagy politikák"; "olyan fellépések vagy politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat akadályozása, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás több ízben történő megsértését is"; "a célzottan a polgári lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés, ideértve az erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak) elkövetését, az elrablást, az erőszakos eltüntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények, a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni támadásokat, valamint az olyan magatartást, amely az emberi jogokkal való súlyos visszaélésnek, illetve azok megsértésének, vagy a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül"; továbbá mint "egy olyan szervezet vezetőjét - ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot -, amely vagy amelynek tagjai a 6. és 7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt".

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) olyan tevékenységekben és olyan politikák végrehajtásában vesz részt, amelyek veszélyeztetik Dél-Szudán békéjét, biztonságát és stabilitását, továbbá vezető tisztséget tölt be az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadseregben (SPLA-IO), amely szervezet Dél-Szudán békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt, továbbá erőszakos cselekményeket követ el célzottan a polgári lakosság, többek között a nők és gyermekek ellen.

Gatwech Dual az SPLA-IO vezérkari főnöke, korábban pedig Jonglei állam ellenzéki erőinek parancsnoka volt.

2014-2015-ben nagyszámú katona tartozott az irányítása alá, akikkel viszonylag önállóan indíthatott támadásokat. Ő felügyeli az SPLA-IO telepítését, és vélhetően a Fehér Hadsereg (egy nuer fiatalokból álló milícia) egyes csapatainak telepítését is.

A Gatwech Dual által vezetett erők 2014 áprilisának végén területeket foglaltak el Jonglei államban, miközben Bor városa (állami székhely) felé nyomultak. Gatwech Dual a bori ENSZ-táborban tartózkodó, a nuer törzshöz tartozó belső menekültek ellen elkövetett 2014. április 17-i támadás hírét használhatta fel ahhoz, hogy katonáit bosszúállásra buzdítsa. Az IGAD-nak a Felső-Nílus, Unity és Jonglei államokban működő monitoring- és ellenőrzési mechanizmusa a tűzszünet megsértéseiről szóló 2014. augusztus 14-i jelentésében szintén említést tesz a Gatwech Dual által vezetett erőkről.

Gatwech Dual erői 2015. február elején támadást hajtottak végre Jonglei államban. Gatwech Dual 2015 márciusától kezdve a polgári lakosság ellen végrehajtott támadások révén megkísérelte aláásni Jonglei állam békéjét.

2015 áprilisának végén Gatwech Dual orvtámadásokat tervezett és koordinált a dél-szudáni kormányerők ellen Felső-Nílus államban. Az IGAD monitoring- és ellenőrzési mechanizmusa az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás 2015. május 12. és 31. közötti megsértéseiről szóló összefoglaló jelentésében felsorolja, hogy a Gatwech irányítása alatt álló ellenzéki erők mivel sértették meg a megállapodást, és itt említ egy, a kormányzati erők ellen Ayodban végrehajtott támadást is.

Az SPLA-IO Gatwech Dual ellenőrzése alatt álló csapatai nők, gyermekek és civilek ellen is támadásokat hajtottak végre. A jelentések szerint Gatwech Dual arra utasította az irányítása alatt álló egységeket, hogy a dinka törzshöz tartozó hadifoglyokat, nőket és gyermekeket gyilkoljanak meg. Az irányítása alá tartozó tisztek olyan kijelentéseket tettek, hogy az ellenzéki erőknek a dinka törzshöz tartozó minden személyt meg kell ölniük, függetlenül attól, hogy a dinka törzs melyik ágába tartoznak.

3. James Koang CHUOL (más néven: a) James Koang Chol Ranley; b) James Koang Chol; c) Koang Chuol Ranley; d) James Koang Chual)

Titulusa: vezérőrnagy

Születési ideje: 1961.

Állampolgársága: dél-szudáni. Útlevélszáma: R00012098, Dél-Szudán

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1.

Egyéb információk: 2014 decembere óta az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) különleges hadosztályának kinevezett parancsnoka. Csapatai polgári személyek elleni támadásokban vettek részt. Az irányítása alatt álló erők 2014 februárjában ENSZ-táborokat, kórházakat, templomokat és iskolákat támadtak meg, számos esetben nemi erőszakot és kínzást követtek el, továbbá szándékosan vagyontárgyakat semmisítettek meg annak érdekében, hogy elűzzék a kormánnyal szövetséges polgári lakosságot, katonákat és rendőröket. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879069

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

James Koang Chuolt (Koang) 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 6. pontja, 7. pontjának a) és d) alpontja, valamint 8. pontja alapján mint olyan személyt, "aki közvetlenül vagy közvetve felelős a következőkért, illetve közvetlenül vagy közvetve bűnrészes, vagy közvetlenül vagy közvetve részt vesz a következőkben: a Dél-Szudán békéjét, biztonságát, illetve stabilitását fenyegető fellépések vagy politikák; olyan fellépések vagy politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat akadályozása, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás több ízben történő megsértését is"; "a célzottan a polgári lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés, ideértve az erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak) elkövetését, az elrablást, az erőszakos eltüntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények és a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni támadásokat, valamint az olyan magatartást, amely az emberi jogokkal való súlyos visszaélésnek, illetve azok megsértésének, vagy a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül"; továbbá mint "egy olyan szervezet vezetőjét - ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot -, amely vagy amelynek tagjai a 6. és 7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt".

James Koang Chuol (Koang) a dél-szudáni Unity állam kormányellenes erőinek vezetőjeként veszélyeztette Dél-Szudán békéjét, biztonságát és stabilitását. Az irányítása alatt álló erők tagjai erőszakos cselekményeket követtek el célzottan a polgári lakosság, többek között a nők és gyermekek ellen, gyilkosságokat és szexuális erőszakot is ideértve, továbbá iskolák, kórházak, vallási létesítmények, valamint a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni támadásokat hajtottak végre.

Koang 2013 decemberében távozott a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) negyedik hadosztályának parancsnoki posztjáról. Az SPLA-t szintén elhagyó katonák Koang parancsára 260 társukat végezték ki, majd Bentiu városában (állami székhely) polgári személyeket támadtak és gyilkoltak meg.

Koang 2014 decembere óta az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) különleges hadosztályának kinevezett parancsnoka. Új posztján 2015. januárban a Felső-Nílus állambeli Renk és Maban megyében támadást intézett a kormányerők ellen, amit a fejlesztés monitoringját és ellenőrzését végző mechanizmussal foglalkozó kormányközi hatóság az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás megsértésének minősített.

Miután Koang átvette Unity állam kormányellenes erőinek vezetését, az irányítása alatt álló erők 2014 februárjában ENSZ-táborokat, kórházakat, templomokat és iskolákat támadtak meg, számos esetben nemi erőszakot és kínzást követtek el, továbbá szándékosan vagyontárgyakat semmisítettek meg annak érdekében, hogy elűzzék a kormánnyal szövetséges polgári lakosságot, katonákat és rendőröket. 2014. április 14-15-én Koang erői heves harcokat követően elfoglalták Bentiut, és támadást indítottak a polgári lakosság ellen. Egy bentiui mecsetben, templomban és használaton kívüli élelmiszerraktárban elkövetett támadások alkalmával Koang emberei kiválogatták azokat a polgári személyeket, akik etnikai vagy nemzetiségi hovatartozásuk miatt menedéket kerestek, majd célzott gyilkosságokat hajtottak végre, amelyek során legalább kétszázan meghaltak, négyszázan pedig megsebesültek. A jelentések szerint Koang 2014. szeptember közepén azt a parancsot adta embereinek, hogy egy, a Felső-Nílus államban elkövetett támadás alkalmával a dinka törzshöz tartozó polgári személyeket vegyenek célba.

4. Santino Deng WOL (más néven: a) Santino Deng Wuol; b) Santino Deng Kuol)

Titulusa: vezérőrnagy

Tisztsége: az SPLA harmadik hadosztályának parancsnoka.

Születési ideje: 1962. november 9.

Születési helye: Aweil, Szudán/Dél-Szudán.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1.

Egyéb információk: Deng Wol az ellenzéki erőkkel szembeni katonai akciókat vezetett és irányított, és az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodást megsértve konfrontációs célú csapatmozgásokat irányított. Miközben 2015 májusában Unity államon keresztül a thorjathi olajmező felé haladtak, Deng Wol katonái gyermekeket, nőket és idős személyeket öltek meg, épületeket gyújtottak fel és állatokat loptak el. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879071

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Santino Deng Wolt 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 7. pontjának a) és d) alpontja, valamint 8. pontja alapján a következők miatt: "olyan fellépések vagy politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat akadályozása, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás több ízben történő megsértését is"; "a célzottan a polgári lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés, ideértve az erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak) elkövetését, az elrablást, az erőszakos eltüntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények, a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni támadásokat, valamint az olyan magatartást, amely az emberi jogokkal való súlyos visszaélésnek, illetve azok megsértésének, vagy a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül"; továbbá mint "egy olyan szervezet vezetőjét - ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot -, amely vagy amelynek tagjai a 6. és 7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt".

Santino Deng Wol (Deng Wol) a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) vezérőrnagya és harmadik hadosztályának a parancsnoka; az SPLA egy dél-szudáni katonai szervezet, amely olyan cselekményekben vesz részt, amelyek miatt tovább húzódik a dél-szudáni konfliktus, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló, 2014. januári megállapodásnak és az e megállapodás melletti újbóli elköteleződést jelentő, a dél-szudáni válság megoldását célzó, 2014. május 9-i megállapodásnak több ízben történő megsértését is.

Deng Wol ellenzéki erőkkel szembeni katonai akciókat vezetett és irányított, és az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodást megsértve konfrontációs célú csapatmozgásokat hajtatott végre.

A szembenálló felek tárgyalói szinte még alig állapodtak meg az ellenségeskedés beszüntetéséről, amikor Deng Wol a csapataival már a Unity államban található Leer városa elleni támadásra készült. A későbbiekben Leer közelében rajtaütészszerűen megtámadták a felkelő harcosokat, és tüzérségi támadást indítottak ellenük.

2014 áprilisának közepén Deng Wol csapatai állítólag Bentiunak a kormányellenes erőktől való visszafoglalására készültek. Április második felében Deng Wol csapatai 300 ellenzéki harcos halálát követelő heves küzdelemben elfoglalták Mayomot. 2014 májusának elején Deng Wol csapatai elfoglalták Tor Abyadot, és ennek során ellenzéki erőkhöz tartozó katonákat öltek meg. Röviddel ezután az SPLA erői - Deng Wol csapatait is beleértve - támadást indítottak a Unity államban található Wang Kai városa ellen, és azt visszafoglalták. Deng Wol engedélyezte, hogy katonái megöljenek minden olyan személyt, akinél fegyver van vagy aki a helyiek otthonaiban rejtőzködik, és parancsba adta katonáinak, hogy gyújtsák fel az ellenzéket támogató személyek otthonait.

Az SPLA Deng Wol vezette harmadik hadosztálya részt vett a Unity államban 2015 április-májusában végrehajtott offenzívában, amelynek során az SPLA koordinált támadást indított a Mayom, a Guit, a Koch, a Mayendit és a Leer megyei ellenzéki támaszpontok elfoglalására. Miközben 2015 májusában Unity államon keresztül a thorjathi olajmező felé haladtak, Deng Wol katonái gyermekeket, nőket és idős személyeket öltek meg, épületeket gyújtottak fel és állatokat loptak el. Ezenkívül május elején Deng Wol állítólag szorgalmazta a foglyul ejtett, ellenzéki erőkhöz tartozó katonák kivégzését.

5. Marial Chanuong Yol MANGOK (más néven: a) Marial Chinuong; b) Marial Chan; c) Marial Chanoung Yol; d) Marial Chinoum)

Tisztsége: a) Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg vezérőrnagya b) parancsnok, elnöki gárda.

Születési ideje: 1960. január 1.

Születési helye: Yirol, Lakes állam.

Állampolgársága: dél-szudáni. Útlevélszáma: R00005943, Dél-Szudán.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1.

Egyéb információk: az általa vezetett elnöki gárda élen járt a nuer törzshöz tartozó polgári személyek jubai és Juba környéki lemészárlásában; az áldozatok közül sokakat tömegsírokba temettek. Egy-egy ilyen sírban állítólag 200-300 polgári személy holtteste található. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/72684667https://www.interpol.int/en/notice/search/un/72684667

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Marial Chanuong Yol Mangokot 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 7. pontjának a), c) és d) alpontja, valamint 8. pontja alapján a következők miatt: "olyan fellépések, illetve politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat akadályozása, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás több ízben történő megsértését is"; "olyan cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése Dél-Szudánban, amelyek megsértik az alkalmazandó nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot, illetve amelyek az emberi jogok megsértését jelentik"; "a célzottan a polgári lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés, ideértve az erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak) elkövetését, az elrablást, az erőszakos eltüntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények és a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni támadásokat, valamint az olyan magatartást, amely az emberi jogokkal való súlyos visszaélésnek, illetve azok megsértésének, vagy a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül"; továbbá mint "egy olyan szervezet vezetőjét - ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot -, amely vagy amelynek tagjai a 6. és 7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt".

Mangok a dél-szudáni kormány elnöki gárdájának parancsnoka. Az elnöki gárda vezette a 2013. december 15-én kezdődött harcok nyomán Jubában végrehajtott műveleteket. Mangok végrehajtotta a nuer törzshöz tartozó katonák lefegyverzésére vonatkozó parancsot, majd elrendelte, hogy tankokkal támadjanak jubai politikai szereplőkre, aminek során megölték Riek Machar ellenzéki vezető 22 fegyvertelen testőrét és Gier Chuang Aluong korábbi belügyminiszter hét testőrét.

Számos hiteles beszámoló alapján a jubai műveletek megkezdődésekor Mangok elnöki gárdája élen járt a nuer törzshöz tartozó polgári személyek jubai és Juba környéki lemészárlásában; az áldozatok közül sokakat tömegsírokba temettek. Egy-egy ilyen sírban állítólag 200-300 polgári személy holtteste található.

6. Peter GADET (más néven: a) Peter Gatdet Yaka; b) Peter Gadet Yak; c) Peter Gadet Yaak; d) Peter Gatdet Yaak; e) Peter Gatdet; f) Peter Gatdeet Yaka)

Titulusa: a) vezérezredes; b) vezérőrnagy

Születési ideje: 1957 és 1959 között.

Születési helye: a) Mayom megye, Unity állam; b) Mayan, Unity állam.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. július 1.

Egyéb információk: az SPLA-IO 2014. december 21-én kinevezett, műveletekért felelős vezérkarifőnök-helyettese. A parancsnoksága alatt álló egységek polgári személyekre - köztük nőkre - támadtak 2014 áprilisában Bentiuban, és ennek során etnikai alapon célzott kivégzéseket is végrehajtottak. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879076

Peter Gadet-t 2015. július 1-jén vették jegyzékbe a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 7. pontjának a), d) és e) alpontja, valamint 8. pontja alapján a következők miatt: "olyan fellépések vagy politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat akadályozása, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás több ízben történő megsértését is"; "a célzottan a polgári lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés, ideértve az erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak) elkövetését, az elrablást, az erőszakos eltüntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények, a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni támadásokat, valamint az olyan magatartást, amely az emberi jogokkal való súlyos visszaélésnek, illetve azok megsértésének, vagy a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül"; "a dél-szudáni fegyveres konfliktussal összefüggésben gyermekek toborzása fegyveres csoportokba vagy a fegyveres erőkbe"; továbbá mint "egy olyan szervezet vezetőjét - ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot -, amely vagy amelynek tagjai a 6. és 7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt".

További információk

Peter Gadet az az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) parancsnoka. Az SPLA-IO olyan cselekményekben vett részt, amelyek elnyújtották a dél-szudáni konfliktust, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló 2014. januári megállapodás több ízben történő megsértését is.

A Peter Gadet által vezetett erők megtámadták a Felső-Nílus államban lévő Kakát, és 2014 márciusának végén kiűzték onnan a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereget (SPLA). Ezt követően Peter Gadet-t áthelyezték Jonglei államból Bentiuba - ahol Unity állam katonai kormányzójának nevezték ki -, hogy segítse a kormányellenes erőknek az alapvetően bol nuer törzshöz tartozó lakosság mobilizálására irányuló erőfeszítéseit. A későbbiekben Peter Gadet az SPLA-IO által végrehajtott támadásokat vezette Unity államban. A Peter Gadet vezette erők felelősek egy orosz vállalkozás által Unity államban épített, jelenleg félig kész állapotban lévő olajfinomítót ért károkozásért. Ugyanezen erők ellenőrzésük alá vonták a Tor Abyad és a Kilo 30 elnevezésű területeket Unity állam olajmezőin.

2014 áprilisának közepétől 50 000 kormányellenes katona körbezárta Malakalt, a Bentiu elleni támadás előkészítéseként. 2014. április 15-én Peter Gadet csapatai megtámadták Bentiut, és előbb átvették, majd később elveszítették a város feletti ellenőrzést. A Peter Gadet által vezetett egységek 2014 áprilisában, Bentiu megtámadásakor polgári személyekre - köztük nőkre - támadtak, és ennek során etnikai alapon célzott kivégzéseket is végrehajtottak.

Peter Gadet 2014 júniusában utasította az SPLA-IO parancsnokait, hogy toborozzanak fiatalokat a lázadók által megszállva tartott összes megyében.

2014. október 25. és 29. között a Peter Gadet parancsnoksága alatt álló erők körbezárták és megtámadták Bentiut és Rubkonát. Október 29-én rövid időre elfoglalták Bentiut, majd visszavonultak.

2014. december 21-én Peter Gadet-t az SPLA-IO műveletekért felelős vezérkarifőnök-helyettesének nevezték ki. Kinevezését követően az IGAD monitoring- és ellenőrzési mechanizmusa jelezte, hogy az SPLA-IO erők Unity, Felső-Nílus és Jonglei államban több ízben is megsértették az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodást.

7. Malek REUBEN RIAK RENGU (más néven: a) Malek Ruben)

Titulusa: altábornagy.

Tisztsége: a) a logisztikai személyzet helyettes vezérkari főnöke; b) a védelmi erők helyettes vezérkari főnöke és a hadsereg főfelügyelője.

Születési ideje: 1960. január 1.

Születési helye: Yei, Dél-Szudán.

Állampolgársága: dél-szudáni.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. július 13.

Egyéb információk: A Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) logisztikai személyzetének helyettes vezérkari főnökeként Malek Reuben Riak Rengu a dél-szudáni kormány azon magas rangú tisztviselői közé tartozott, akik megtervezték és felügyelték a 2015-ös Unity állambeli offenzívát, amely komoly pusztítással járt, a lakosság pedig nagy számban kényszerült lakóhelyének elhagyására.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Malek Reuben Riak Rengut 2018. július 13-án vették jegyzékbe a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 6. pontja, 7. pontjának a) alpontja, valamint 8. pontja alapján - amit az ENSZ a 2418 (2018) sz. határozatában újólag megerősített - a következők miatt: "a Dél-Szudán békéjét, biztonságát, illetve stabilitását fenyegető fellépések vagy politikák"; "olyan fellépések vagy politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása ...", valamint olyan "szervezet vezetése - ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot is -, amely vagy amelynek tagjai a 6. és 7. pontban felsorolt tevékenységekben vesznek részt"; továbbá az e határozat 14. pontjának e) alpontja alapján "szexuális és nemi alapú erőszakot is magukban foglaló cselekedetek dél-szudáni megtervezése, irányítása, illetve elkövetése".

A Dél-Szudánnal foglalkozó szakértői csoport által 2016 januárjában készített jelentés (S/2016/70) szerint Malek Reuben Riak Rengu azon magas rangú biztonsági tisztviselők közé tartozott, akik 2015. január elején megtervezték az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA-IO) elleni Unity állambeli offenzívát, majd 2015. április végétől felügyelték annak végrehajtását. A dél-szudáni kormány 2015 elején elkezdte felfegyverezni a bul nuer törzshöz tartozó fiatalokat, hogy elősegítse részvételüket az offenzívában. Közülük sokaknak már sikerült AK-típusú automata gépkarabélyhoz jutniuk, műveleteik folytatásához azonban feltétlenül lőszerre volt szükségük. A szakértői csoport jelentése szerint bizonyíték, többek között katonai forrásból származó tanúvallomás támasztja alá, hogy az SPLA parancsnoksága kifejezetten az offenzíva céljából lőszerrel látta el az említett fiatalok csoportjait. Ez idő tájt Malek Reuben Riak Rengu volt az SPLA logisztikai személyzetének helyettes vezérkari főnöke. Az offenzíva következményei között említhető a falvak és infrastruktúrák szisztematikus lerombolása, a helyi lakosság lakóhelyelhagyásra kényszerítése, polgári személyek válogatás nélküli meggyilkolása és kínzása, a szexuális erőszak széles körű alkalmazása - idősekkel és gyermekekkel szemben is -, valamint a gyermekek elrablása és gyermekkatonaként való toborzása, továbbá az, hogy a lakosság nagy számban kényszerült lakóhelyének elhagyására. Az állam déli és központi területei nagy részének lerombolását követően több média- és humanitárius szervezet, valamint a dél-szudáni ENSZ-misszió (UNMISS) jelentéseket tett közzé az elkövetett visszaélések mértékéről.

8. Paul MALONG AWAN ANEI (más néven: a) Paul Malong Awan Anei, b) Paul Malong, c) Bol Malong)

Titulusa: vezérezredes

Tisztsége: a) a Szudáni Népi Felszabadító Hadsereg (SPLA) korábbi vezérkari főnöke, b) korábbi kormányzó, Észak-Bahr el-Ghazal állam.

Születési ideje: a) 1962, b) 1960. december 4., c) 1960. április 12., d) 1962. január 1.

Születési helye: a) Malualkon, Dél-Szudán, b) Kotido, Uganda.

Állampolgársága: a) dél-szudáni, b) ugandai.

Útlevélszáma: a) S00004370 (Dél-Szudán), b) D00001369 (Dél-Szudán), c) 003606 (Szudán), d) 00606 (Szudán), e) B002606 (Szudán), f) DA025963 (Uganda).

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. július 13.

Egyéb információk: az SPLA vezérkari főnökeként Paul Malong Awan Anei több ízben megsértette az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodást és a 2015. évi dél-szudáni konfliktusrendezési megállapodást (ARCSS): ezzel kiterjesztette és elnyújtotta a dél-szudáni konfliktust. Egyes értesülések szerint ő irányította a Riek Machar ellenzéki vezető meggyilkolását célzó erőfeszítéseket. Arra utasította az SPLA-egységeket, hogy akadályozzák meg a humanitárius szállítmányok célba jutását. Paul Malong Awan vezetése idején az SPLA megtámadott polgári lakosokat, iskolákat és kórházakat; lakóhelyük elhagyására kényszerített polgári lakosokat; erőszakos eltüntetéseket hajtott végre; önkényesen fogva tartott polgári lakosokat; továbbá kínzásokat és erőszakos közösüléseket hajtott végre. Paul Malong Awan mozgósította a Mathiang Anyoor Dinka törzsi milíciát, amely gyermekkatonákat vet be. Vezetése idején az SPLA korlátozta az UNMISS-t, a közös ellenőrző és értékelő bizottságot (JMEC) és a CTSAMM-ot abban, hogy a visszaélések kivizsgálása és dokumentálása céljából eljussanak a helyszínekre.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Paul Malong Awant 2018. július 13-án vették jegyzékbe a 2206 (2015) sz. ENSZ BT-határozat 6. pontja, 7. pontjának a), b), c), d) és f) alpontja, valamint 8. pontja alapján - amit az ENSZ Biztonsági Tanácsa a 2418 (2018) sz. határozatában újólag megerősített - a következők miatt: "olyan fellépések vagy politikák, amelyek célja vagy hatása a dél-szudáni konfliktus kiterjesztése vagy elnyújtása, illetve a megbékélés, a béketárgyalások vagy a békefolyamat akadályozása, ideértve az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodás több ízben történő megsértését is"; "olyan fellépések vagy politikák, amelyek veszélyeztetik az átmeneti megállapodásokat vagy aláássák a dél-szudáni politikai folyamatot"; "a célzottan a polgári lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépés erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés vagy egyéb szexuális erőszak), elrablások, erőszakos eltüntetések, lakhelyelhagyásra kényszerítések, iskolák, kórházak, vallási létesítmények vagy a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni támadások elkövetésén, illetve olyan magatartáson keresztül, amely az emberi jogokkal való súlyos visszaélésnek, illetve azok súlyos megsértésének, vagy a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül"; "az emberi jogok nemzetközi jogát vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekmények vagy emberi jogi jogsértésnek minősülő cselekmények tervezése, irányítása vagy elkövetése Dél-Szudánban"; "a dél-szudáni fegyveres konfliktussal összefüggésben gyermekek fegyveres csoportok vagy fegyveres erők általi bevetése vagy toborzása"; "a Dél-Szudánban működő nemzetközi békefenntartó, diplomáciai, illetve humanitárius segítségnyújtási missziók - ideértve az IGAD monitoring- és ellenőrzési mechanizmusát is - tevékenységeinek akadályozása, illetve a humanitárius segélyek célba juttatásának, szétosztásának vagy az azokhoz való hozzáférésnek az akadályozása"; valamint egy olyan "szervezet vezetése - ideértve bármely dél-szudáni kormányzati, ellenzéki, militáns vagy egyéb csoportot is -, amely vagy amelynek tagjai a 6. és a 7. pontban felsorolt tevékenységekben vettek részt".

Paul Malong Awan 2014. április 23. és 2017 májusa között az SPLA vezérkari főnökeként szolgált. Korábbi vezérkari főnöki pozíciójában több ízben megsértette az ellenségeskedés beszüntetéséről szóló megállapodást és a 2015. évi dél-szudáni konfliktusrendezési megállapodást (ARCSS), és ezzel kiterjesztette és elnyújtotta a dél-szudáni konfliktust. Egyes értesülések szerint 2016. augusztus elején Paul Malong Awan irányította a Riek Machar dél-szudáni ellenzéki vezető meggyilkolását célzó erőfeszítéseket. Paul Malong Awan, tudatosan ellenszegülve Salva Kiir elnök utasításainak, 2016. július 10-én elrendelte, hogy tankokkal, nehézfegyverzetű helikopterekkel és gyalogsággal támadást intézzenek Riek Machar lakóhelye és az Ellenzéki Szudáni Népi Felszabadító Mozgalom (SPLA-IO) "Jebel" bázisa ellen. Paul Malong Awan az SPLA parancsnokságáról személyesen felügyelte a Riek Machar elfogására irányuló erőfeszítéseket. 2016. augusztus elején Paul Malong Awan arra utasította az SPLA-t, hogy azonnali támadást hajtson végre Riek Machar feltételezett tartózkodási helye ellen és úgy tájékoztatta az SPLA parancsnokait, hogy Riek Machart nem élve kell elfogni. Ezenkívül a 2016 elején kapott információk arra utalnak, hogy Paul Malong Awan arra utasította az SPLA-egységeket, hogy akadályozzák meg a humanitárius szállítmányok áthaladását a Nílus folyón - ahol az éhínség több tízezer polgári személyt fenyegetett -, azt állítva, hogy az élelmiszersegély a polgári lakosok helyett militáns csoportokhoz jutna el. Paul Malong Awan utasításai következtében legalább két hétig nem engedték át az élelmiszerszállítmányokat a Níluson.

Az SPLA vezérkari főnökeként végig Paul Malong Awant terhelte a felelősség azért, hogy az SPLA és a vele szövetséges erők súlyos visszaéléseket, így például polgári lakosok elleni támadásokat, lakóhelyelhagyásra kényszerítéseket, erőszakos eltüntetéseket, önkényes fogva tartásokat, kínzásokat és erőszakos közösüléseket hajtottak végre. Paul Malong Awan vezetése idején az SPLA támadásokat hajtott végre a polgári lakosság ellen, és szándékosan meggyilkolt fegyvertelen és menekülő polgári személyeket. Csupán a Yei körzetben, 2016 júliusa és 2017 januárja között az ENSZ 114 polgári lakosnak az SPLA és a vele szövetséges erők általi meggyilkolását dokumentálta. Az SPLA szándékosan támadott meg iskolákat és kórházakat. 2017 áprilisában Paul Malong Awan állítólag arra utasította az SPLA-t, hogy tisztítsa meg Wau környékét minden ott tartózkodótól, így a polgári lakosságtól is. Egyes beszámolók szerint Paul Malong Awan nem ellenezte, hogy az SPLA katonái polgári személyeket gyilkoljanak, a lázadók rejtegetésével gyanúsított személyeket pedig jogos célpontoknak tekintették.

Az Afrikai Unió Dél-Szudánnal foglalkozó vizsgálóbizottsága által 2014. október 15-én készített jelentés szerint Paul Malong Awant felelősség terheli a Mathiang Anyoor Dinka törzsi milícia tömeges mozgósításáért. A tűzszünet betartásának és az átmeneti biztonsági intézkedéseknek az ellenőrzésére szolgáló mechanizmus (CTSAMM) pedig dokumentálta, hogy ez a milícia gyermekkatonákat vet be.

Amíg Paul Malong Awan volt az SPLA vezetője, a kormányzati erők rendszeresen korlátozták a dél-szudáni ENSZ-missziót (UNMISS), a közös ellenőrző és értékelő bizottságot (JMEC) és a CTSAMM-ot a helyszínekre való eljutásban, amikor ezek megpróbálták kivizsgálni és dokumentálni a visszaéléseket. Például 2017. április 5-én az ENSZ és a CTSAMM közös járőrszolgálata megpróbált eljutni Pajokba, de az SPLA katonái visszafordították őket.

B. JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK

II. MELLÉKLET

A 5. cikk (2) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

NévAzonosító adatokIndokolásA jegyzékbe vétel időpontja
1.Michael MAKUEI LUETHSzületési ideje: 1947
Születési helye: Bor, Sudan (jelenleg South Sudan);
Neme: férfi
2013 óta Michael Makuei Lueth töltötte be a tájékoztatási és médiaszolgáltatási miniszteri tisztséget, és az Átmeneti Nemzeti Egységkormányban továbbra is ez a pozíciója. Emellett a Kormányközi Fejlesztési Hatóság által folytatott béketárgyalásokhoz delegált kormányküldöttség szóvivője volt 2014-től 2015-ig, illetve 2016-tól 2018-ig.
Makuei akadályozta a dél-szudáni politikai folyamatot, különösen azzal, hogy lázító hangvételű nyilvános nyilatkozataival akadályozta a 2015. augusztusi dél-szudáni konfliktusrendezési megállapodás (ARCSS) (amelynek helyébe 2018 szeptemberében a „megújított ARCSS” [R-ARCSS] lépett) végrehajtását, valamint azzal, hogy akadályozta az ARCSS közös ellenőrző és értékelő bizottságának (a JMEC-nek, az R-ARCSS keretében „újraalakult JMEC”-re [Reconstituted JMEC] átnevezett bizottságnak) a munkáját, továbbá az ARCSS átmeneti igazságszolgáltatási intézményeinek a felállítását, amiről az R-ARCSS szintén rendelkezik. Emellett az Egyesült Nemzetek Szervezete regionális védelmi erejének (Regional Protection Force) műveleteit is akadályozta.
Makuei-t súlyos emberi jogi jogsértésekért is felelősség terheli, a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozását is ideértve.
2018.2.3.

III. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015R0735 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015R0735&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02015R0735-20230404 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02015R0735-20230404&locale=hu

Tartalomjegyzék