32001L0028[1]

A Bizottság 2001/28/EK irányelve (2001. április 20.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a KBR 2738 (fenhexamid) hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

A Bizottság 2001/28/EK irányelve

(2001. április 20.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a KBR 2738 (fenhexamid) hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/21/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban "az irányelv") 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban, az Egyesült Királyság 1997. május 8-án kérelmet kapott a Bayer plc -től ("a kérelmező") a KBR 2738 (fenhexamid) hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából.

(2) Az irányelv 6. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, a Bizottság a 98/398/EK határozatban [3] megerősítette, hogy a KBR 2738 (fenhexamid)-ra vonatkozóan benyújtott dokumentációt úgy lehet tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében, és - egy érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - az irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(3) Az irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban egy hatóanyagot akkor lehet legfeljebb 10 évre felvenni az I. mellékletbe, amennyiben sem a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használata, sem annak maradékai várhatóan nem károsak az emberi vagy állati egészségre, a talajvízre, valamint nincs elfogadhatatlan hatásuk a környezetre.

(4) Az irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, a kérelmező által javasolt felhasználásokra vonatkozóan értékelték a KBR 2738 (fenhexamid) az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásait. Az Egyesült Királyság kijelölt referens tagállamként eljárva 1998. október 15-én benyújtotta a hatóanyagra vonatkozó értékelő jelentés tervezetét.

(5) Az értékelő jelentést a tagállamok és a Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálatot 2000. október 19-én véglegesítették a KBR 2738 (fenhexamid)-ról szóló bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában. Amennyiben a felülvizsgálati jelentést a technikai és tudományos fejlődés figyelembe vétele céljából naprakésszé kell tenni, az irányelvvel összhangban a KBR 2738 (fenhexamid)-nak az irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó feltételeket is módosítani kell.

(6) A dokumentációt és a felülvizsgálatból származó információkat véleményezés céljából 2000. március 31-én benyújtották a Növényügyi Tudományos Bizottsághoz. Ez a bizottság a 2000. július 20-i ülés jegyzőkönyvében [4] (SCP/REPT/021 végleges) adta meg véleményét, amiben kijelentette azt, hogy e hatóanyag esetében nem kíván semmilyen kérdést felvetni. A bizottság azt is megjegyezte, hogy a nemzeti engedélyek az irányelv VI. mellékletével [5] (Egységes alapelvek) összhangban egyedi kockázatkezelést magában foglalna.

(7) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában és a (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, különös tekintettel a bizottsági felülvizsgálati jelentésben felülvizsgált és részletezett felhasználásra vonatkozóan. Emiatt az érintett hatóanyagot helyénvaló felvenni az I. mellékletbe annak biztosítása céljából, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban, az összes tagállamban engedélyezhessék az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket.

(8) A felvételt követően belátható időszakra van szükség ahhoz, hogy a tagállamok végrehajthassák az irányelvnek a KBR 2738 (fenhexamid)-ot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó előírásait és különösen, hogy ezen időszak alatt felülvizsgálhassák a meglévő ideiglenes engedélyeket, vagy az irányelv előírásaival összhangban - legkésőbb ezen időszak végéig - új engedélyeket adjanak meg. A KBR 2738 (fenhexamid)-ot és az I. mellékletben szereplő más hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan hosszabb időszak is előírható.

(9) Ezért helyénvaló előírni, hogy a véglegesített felülvizsgálati jelentést (a bizalmas információk kivételével) a tagállamok az érdekelt felek számára konzultációs célból rendelkezésre bocsássák, vagy hozzáférhetővé tegyék.

(10) A felülvizsgálati jelentés az irányelv VI. mellékletében meghatározott egységes alapelvek több szakaszának a tagállamok által történő megfelelő végrehajtáshoz szükséges, amennyiben ezen alapelvek a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából benyújtott adatok értékelésére vonatkoznak.

(11) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság 2000. október 19-i véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat, a mellékletben meghatározott, a KBR 2738 (fenhexamid)-ra vonatkozó bejegyzés felvétele céljából módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. augusztus 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Tekintettel azonban az értékelésre és a döntéshozatalra, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint - az irányelv III. melléklete követelményeinek megfelelő dokumentáció alapján - a KBR 2738 (fenhexamid)-ot tartalmazó növényvédő szerek meglévő ideiglenes engedélyeire vonatkozóan az első bekezdésben megállapított időszakot 2002. augusztus 1-jéig meghosszabbították.

(3) A KBR 2738 (fenhexamid)-ot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő más hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetében, az (1) bekezdésben említett időszakot olyan mértékben hosszabbítják meg, hogy az a 91/414/EGK irányelv I. mellékletének a hatóanyag felvétele céljából történő módosításáról szóló irányelvben meghatározott rendelkezésekben előírt hosszabb végrehajtási időszak legyen.

(4) A tagállamok, a KBR 2738 (fenhexamid)-ra vonatkozó felülvizsgálati jelentést (a 91/414/EGK irányelv 14. cikke szerinti bizalmas információk kivételével) konzultációs célból, az érdekelt felek számára rendelkezésre bocsátják, vagy - külön kérésre - hozzáférhetővé teszik.

3. cikk

Ez az irányelv 2001. június 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. április 20-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 69., 2001.3.10., 17. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 176., 1998.6.20., 34. o.

[4] A Növényügyi Tudományos Bizottság 21. ülésének jegyzőkönyve, Brüsszel, 2000. július 20.

[5] HL L 265., 1997.9.27., 87. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 91/414/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ TÁBLÁZATBA BEILLESZTENDŐ BEJEGYZÉS

"Sorszám | Közismert elnevezés, azonosító számok | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | A felvétel lejárta | Különös rendelkezések |

13. | (fenhexamid) CAS-szám: 126833-17-8 CIPAC-szám: 603 | N-(2,3-diklór-4-hidroxifenil)-1-metil-ciklohexánkarboxamid | 950 g/kg | 2001. június 1. | 2011. május 31. | Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelően történő döntéshozatal során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi szervezetekre gyakorolt lehetséges hatásokra, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei - adott esetben - kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság értékelő jelentése véglegesítésének időpontja: 2000. október 19. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0028 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0028&locale=hu

Tartalomjegyzék