32007D0452[1]

2007/452/EK: A Bizottság határozata ( 2007. június 29. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2006/132/EK irányelv helyesbítéséről (az értesítés a C(2007) 3066. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. június 29.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2006/132/EK irányelv helyesbítéséről

(az értesítés a C(2007) 3066. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/452/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/132/EK bizottsági irányelv (2) hibát tartalmaz, melyet ki kell javítani: az irányelv mellékletében kilogramm helyett grammra történő utalás szerepel.

(2) A helyesbítésnek a 2006/132/EK irányelv hatálybalépésének napjától kell hatályba lépnie. E visszamenőleges hatály nem sért egyéni jogokat.

(3) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/132/EK irányelv mellékletében a "Külön rendelkezések" oszlop harmadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- 0,75 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás."

2. cikk

Ezt a határozatot 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 29-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 140., 2007.6.1., 44. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 349., 2006.12.12., 22. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0452 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0452&locale=hu