32007L0031[1]

A Bizottság 2007/31/EK Irányelve ( 2007. május 31. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fosztiazát hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2007/31/EK IRÁNYELVE

(2007. május 31.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fosztiazát hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2003/84/EK bizottsági irányelv (2) hatóanyagként felvette a fosztiazátot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) A fosztiazát felvételére irányuló kérelem benyújtásakor a hatóanyag előállítója, az ISK Biosciences Europe S.A. a fonálférgek elleni védekezésre vonatkozó felhasználásról szóló adatokat bocsátott rendelkezésre, amelyek alátámasztották azt az általános következtetést, hogy a fosztiazáttartalmú növényvédő szerek várhatóan meg fognak felelni a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott biztonsági követelményeknek. Ezért a fosztiazátot felvették az említett irányelv I. mellékletébe, azzal a különleges feltétellel, hogy a tagállamok csak fonálféregölő szerként való használatát engedélyezhetik.

(3) Az egyes mezőgazdasági felhasználásokban a fonálférgek elleni védekezés mellett a bejelentő most a rovarok elleni védekezés tekintetében kérelmezi az említett különleges rendelkezések módosítását. A felhasználás kiterjesztése iránti kérelem alátámasztása érdekében a bejelentő további információkat bocsátott rendelkezésre.

(4) Hollandia és az Egyesült Királyság értékelte a vállalat által benyújtott információkat és adatokat. 2006 májusában, illetve novemberében tájékoztatták a Bizottságot annak megállapításáról, hogy a felhasználás kért kiterjesztése nem jelent kockázatot azokon a kockázatokon túl, amelyeket már figyelembe vettek, amikor a fosztiazátot felvették a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, illetve amelyek a Bizottság által erről az anyagról készített vizsgálati jelentésében szerepelnek. Ez különösen érvényes ebben az esetben, mert a kiterjesztés kizárólag azokra a szervezetekre vonatkozik, amelyek ellen a védekezés irányul, nem pedig a 91/414/EGK irányelv I. mellékletének különleges rendelkezéseiben meghatározott alkalmazási paraméterekre.

(5) Ezért indokolt a fosztiazátra vonatkozó különleges rendelkezések módosítása.

(6) Ezért helyénvaló a 91/414/EGK irányelv ennek megfelelő módosítása.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2007. szeptember 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. szeptember 2-től kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. május 31-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/25/EK bizottsági irányelvvel (HL L 106., 2007.4.24., 34. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 247., 2003.9.30., 20. o. A legutóbb a 2004/64/EK irányelvvel (HL L 125., 2004.4.28., 42. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 69. sora helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0031&locale=hu

Tartalomjegyzék