31990R3037[1]

A Tanács 3037/90/EGK rendelete (1990. október 9.) az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról

A TANÁCS 3037/90/EGK RENDELETE

(1990. október 9.)

az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

együttműködve az Európai Parlamenttel ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a belső piac működése érdekében a nemzeti és közösségi statisztikák összegyűjtésére, átadására és nyilvánosságra hozatalára alkalmazandó statisztikai szabványokra van szükség, hogy megbízható és összehasonlítható statisztikai adatokat lehessen az egységes piacon lévő vállalkozások, pénzintézetek, hatóságok és egyéb piaci szereplők rendelkezésére bocsátani;

mivel ezekre az információkra a vállalkozásoknak versenyképességük felmérése céljából van szükség, és ezek az információk a közösségi intézmények számára a verseny torzulásának elkerülése érdekében is hasznosak;

mivel az integrált információk csak akkor lehetnek megfelelő mértékben megbízhatóak, gyorsak, rugalmasak és megfelelően részletesek a belső piac működtetése szempontjából, ha a tagállamok a tevékenységek osztályozásánál a közösségi besorolást alkalmazzák;

mivel biztosítani kell, hogy a tagállamok a nemzeti követelmények kielégítése érdekében fenn tudják tartani vagy új albontásokkal ki tudják egészíteni nemzeti osztályozási rendszerüket az Európai Közösségben folyó gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozását figyelembe véve;

mivel a gazdasági statisztikák nemzetközi összeegyeztethetősége megkívánja, hogy a tagállamok és a közösségi intézmények a gazdasági tevékenységek azon kategóriáit alkalmazzák, amelyek közvetlenül az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi ágazati osztályozási rendszerébe (ISIC) tartoznak;

mivel a gazdasági tevékenységek Közösségen belüli osztályozása megkívánja, hogy a Bizottságot az Euratomról szóló 89/382/EGK határozattal ( 4 ) az e rendelet alkalmazására vonatkozó bármelyik kérdés megoldására létrehozott statisztikai programokkal foglalkozó bizottság segítse, különösen ami ezt az osztályozási rendszert, ennek kisebb módosításait, a magyarázó megjegyzések elkészítését és aktualizálását, valamint a statisztikai egységeknek az említett osztályozási rendszer szerinti besorolására vonatkozó irányelvek meghatározását illeti;

mivel alapvetően lényeges kérdés, hogy az Európai Közösségben folyó tevékenységek különböző osztályozási kategóriáinak tartalmát minden tagállamban egységesen értelmezzék;

mivel az új osztályozási rendszer bevezetéséhez átmeneti időszakra van szükség,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendelet célja az Európai Közösségben folyó tevékenységek közös statisztikai osztályozási rendszerének létrehozása a nemzeti és közösségi osztályozási rendszerek, tehát a nemzeti és közösségi statisztikák összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében.

(2) E rendelet csak a statisztikai célokat szolgáló osztályozási rendszerek használatára vonatkozik.

(3) Ez a rendelet önmagában nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy adatokat gyűjtsenek, hozzanak nyilvánosságra vagy szolgáltassanak, és nem foglalkozik a statisztikai felmérésekben és elemzésekben felhasználandó statisztikai egységek részletességét és típusát érintő kötelezettségekkel.

2. cikk

(1) E rendelettel létrejön az Európai Közösségen belül folyó gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának közös alapja, a továbbiakban "NACE 1. javított kiadás", amely az alábbi szintekből áll:

- az első szint betűrendben lévő kódokkal meghatározott osztályokból áll (nemzetgazdasági ágak),

- a közbenső szint két betűből álló betűrendben lévő kódokkal meghatározott osztályokból áll (nemzetgazdasági alágak),

- a második szint két számjegyből álló számkódokkal meghatározott osztályokból áll (ágazatok),

- a harmadik szint három számjegyből álló számkódokkal meghatározott osztályokból áll (alágazatok),

- a negyedik szint négy számjegyből álló számkódokkal meghatározott osztályokból áll (szakágazatok).

(2) A NACE 1. javított kiadása e rendelet mellékletét képezi.

4. cikk

A 3. cikkben hivatkozott rendelkezéseken kívül - a NACE 1. javított kiadásának bizonyos tételei és a nemzeti gazdasági szerkezetek összeegyeztethetetlensége esetén - a Bizottság felhatalmazhatja a tagállamot arra, hogy a NACE 1. javított kiadásán összevon tételeit alkalmazza adott szinten egy bizonyos ágazatban.

Ennek az engedélynek a megszerzése érdekében az érintett tagállamnak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a kérés elbírálásához szükséges összes információt.

Ugyanakkor - a 3. cikk (2) bekezdésének a) albekezdésében foglalt rendelkezések ellenére - ez az engedély nem jogosítja fel az érintett tagállamot arra, hogy az összevont kategóriákat a NACE 1. javított kiadásától eltérő módon albontásokra bontsa.

A Bizottság az érintett tagállamokkal együtt időszakosan felülvizsgálja ezeknek a rendelkezéseknek alkalmazását annak ellenőrzése érdekében, hogy még mindig indokoltak-e.

5. cikk

A Bizottság megtesz minden szükséges intézkedést a NACE 1. javított kiadásban foglaltak végrehajtásának és működtetésének biztosítása érdekében.

6. cikk

A Bizottság egy tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére, és miután konzultált a 7. cikkben előírt bizottsággal, megteszi a szükséges intézkedéseket a NACE 1. javított kiadásában foglaltak egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

7. cikk

A Bizottságot a statisztikai programokkal foglalkozó bizottság - a továbbiakban "a bizottság" - segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, elnöke pedig a Bizottság képviselője.

8. cikk

A bizottság megvizsgálhat a NACE 1. javított kiadására vonatkozó, az elnöke által - akár a saját kezdeményezésére, akár egy tagállam képviselőjének kérésére - feltett minden olyan kérdést, amely e rendelet alkalmazásának szempontjából jelentős, különösen az alábbiakat illetően:

a) a NACE 1. javított kiadásának értelmezése;

b) kisebb módosítások beépítése a NACE 1. javított kiadásába, amelynek:

- célja a technológiai vagy gazdasági fejlődés figyelembevétele,

- célja a szövegek összehangolása és egyértelművé tétele,

- eredményeképpen az egyéb gazdasági osztályozási rendszerek, különösen az ISIC 3. javított kiadása módosításra kerültek;

c) a NACE 1. javított kiadásának felülvizsgálatával kapcsolatos munka előkészítése és koordinálása;

d) a NACE 1. javított kiadásához tartozó magyarázó megjegyzések elkészítése és aktualizálása;

e) az osztályozási statisztikai egységekre vonatkozó irányelvek kidolgozása a NACE 1. javított kiadásának megfelelően;

f) a NACE 1. javított kiadásában foglaltak végrehajtásából származó problémák kivizsgálása a tagállamok gazdasági tevékenységeinek osztályozása során;

g) amennyiben szükséges, közös álláspont kialakítása a gazdasági tevékenységek osztályozási rendszereivel foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájával kapcsolatban, különös tekintettel az ISIC-re és magyarázó megjegyzéseire

Az a)-tól g)-ig terjedő pontok alapján alkalmazandó intézkedésekre a 9. cikkben meghatározott eljárás vonatkozik.

9. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 5 ) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

11. cikk

(1) Az átmeneti időszak 1993. január 1-től 1994. december 31-ig tart. Ez alatt az időszak alatt a Bizottság bizonyos 1993. január 1. után begyűjtött adatok esetében kellően alátámasztott technikai vagy működési indokok alapján engedélyezheti a tagállamnak, hogy a 3. cikkben előírt osztályozási rendszertől eltérő osztályozási rendszert alkalmazzon.

(2) A Bizottság az átmeneti időszakot a tagállam kérésére meghosszabbíthatja.

13. cikk

A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül nyilvánosságra hozza a jelenlegi NACE-t és a NACE 1. javított kiadásának megfelelési táblázatait.

14. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

NACE REV. 1.1.

A. NEMZETGAZDASÁGI ÁGMEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁSISIC
01MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS
01.1Növénytermelés, árutermelő kertészet011
01.11Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0111
01.12Zöldség, virág, dísznövény termelése0112
01.13Gyümölcs, dió, ital és fűszernövény termelése0113
01.2Állattenyésztés012
01.21Szarvasmarha-tenyésztés0121x
01.22Juh-, kecske-, ló-, szamár-, bivaly-, öszvértenyésztés0121x
01.23Sertéstenyésztés0122x
01.24Baromfitenyésztés0122x
01.25Egyéb állatok tenyésztése0122x
01.3Növénytermelés és állattenyésztés (vegyes gazdálkodás)013
01.30Növénytermelés és állattenyésztés (vegyes gazdálkodás)0130
01.4Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás, kivéve az állat-egészségügyi szolgáltatásokat; díszkertészet014
01.41Növénytermelési szolgáltatás; díszkertészet0140x
01.42Állattenyésztési szolgáltatás, kivéve az állat-egészségügyi szolgáltatásokat0140x
01.5Vadgazdálkodás; vadászat és szaporítás és kapcsolódó szolgáltatások015
01.50Vadgazdálkodás; vadászat és szaporítás és kapcsolódó szolgáltatások0150
02ERDŐGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
02.0Erdőgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások020
02.01Erdőgazdálkodási termelés0200x
02.02Erdőgazdálkodási szolgáltatás0200x
B. NEMZETGAZDASÁGI ÁGHALÁSZAT
05HALÁSZAT, HALGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
05.0Halászat, halgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások050
05.01Halászat0501
05.02Halgazdálkodás, haltenyésztés0502
C. NEMZETGAZDASÁGI ÁGBÁNYÁSZAT ÉS KŐFEJTÉS
CA. SZAKÁGAZATENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA
10SZÉNBÁNYÁSZAT; TŐZEGKITERMELÉS
10.1Feketeszén-bányászat101
10.10Feketeszén-bányászat1010
10.2Barnaszén, lignit bányászata102
10.20Barnaszén, lignit bányászata1020
10.3Tőzegkitermelés103
10.30Tőzegkitermelés1030
11KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS; -SZOLGÁLTATÁS
11.1Kőolaj-, földgázkitermelés111
11.10Kőolaj-, földgázkitermelés1110
11.2Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás112
11.20Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás1120
12URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT
12.0Urán-, tóriumérc-bányászat120
12.00Urán-, tóriumérc-bányászat1200
CB. SZAKÁGAZATEGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT, KIVÉVE ENERGIAHORDOZÓK
13FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA
13.1Vasércbányászat131
13.10Vasércbányászat1310
13.2Színesfémérc bányászata, kivéve urán- és tóriumérc132
13.20Színesfémérc bányászata, kivéve urán és tóriumérc1320
14EGYÉB BÁNYÁSZAT
14.1Kőfejtés141x
14.11Építési célú kő és diszkő fejtése1410x
14.12Mészkő, gipsz, kréta bányászata1410x
14.13Pala bányászata1410x
14.2Homok-, agyagbányászat141x
14.21Kavics-, homokbányászat1410x
14.22Agyag-, kaolinbányászat1410x
14.3Vegyiásvány bányászata142x
14.30Vegyiásvány bányászata1421
14.4Sótermelés142x
14.40Sótermelés1422
14.5Máshova nem sorolt egyéb bányászat142x
14.50Máshova nem sorolt egyéb bányászat1429
D. NEMZETGAZDASÁGI ÁGFELDOLGOZÓIPAR
DA. SZAKÁGAZATÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA
15ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA
15.1Húsfeldolgozás (termelés, gyártás és tartósítás)151x
15.11Húsfeldolgozás, -tartósítás1511x
15.12Baromfihús feldolgozása, tartósítása1511x
15.13Hús-, baromfihús-készítmény gyártása1511x
15.2Halfeldolgozás (gyártás és tartósítás)151x
15.20Halfeldolgozás1512
15.3Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás (gyártás és tartósítás)151x
15.31Burgonyafeldolgozás1513x
15.32Gyümölcs-, zöldséglé gyártása1513x
15.33Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás1513x
15.4Növényi, állati olaj gyártása151x
15.41Nyers olaj és zsír gyártása1514x
15.42Finomított olaj és zsír gyártása1514x
15.43Margarin és hasonló étkezési zsír gyártása1514x
15.5Tejtermékek gyártása152
15.51Tejtermék és sajt gyártása1520x
15.52Jégkrém gyártása1520x
15.6Malomipari termék, keményítő gyártása153x
15.61Malomipari termék gyártása1531
15.62Keményítő gyártása1532
15.7Takarmány gyártása153x
15.71Haszonállat-eledel gyártása1533x
15.72Hobbiállat-eledel gyártása1533x
15.8Egyéb élelmiszer gyártása154
15.81Kenyér; friss tésztaféle és sütemény gyártása1541x
15.82Kétszersültek, kekszek; tartósított lisztes áru és sütemény gyártása1541x
15.83Cukorgyártás1542
15.84Kakaó, csokoládé és édesség gyártása1543
15.85Tésztafélék gyártása1544
15.86Tea, kávé feldolgozása1549x
15.87Fűszer, ételízesítő gyártása1549x
15.88Homogenizált és diétás étel gyártása1549x
15.89Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása1549x
15.9Italgyártás155
15.91Desztillált szeszes ital gyártása1551x
15.92Etil-alkohol gyártása erjesztett anyagokból1551x
15.93Bortermelés1552x
15.94Alma- és egyéb gyümölcsborok termelése1552x
15.95Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása1552x
15.96Sörgyártás1553x
15.97Malátagyártás1553x
15.98Üdítőital gyártása1554
16DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
16.0Dohánytermék gyártása160
16.00Dohánytermék gyártása1600
DB. SZAKÁGAZATTEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA
17TEXTÍLIA GYÁRTÁSA
17.1Textilszálak fonása171x
17.11Pamutfonás1711x
17.12Gyapjúfonás1711x
17.13Fésűsgyapjúfonás1711x
17.14Lenfonás1711x
17.15Selyemfonás1711x
17.16Varrócérna gyártása1711x
17.17Egyéb textilszálak fonása1711x
17.2Textilszövés171x
17.21Pamutszövés1711x
17.22Gyapjúszövés1711x
17.23Fésűsgyapjúszövés1711x
17.24Selyemszövés1711x
17.25Egyéb textilszövés1711x
17.3Textilkikészítés171x
17.30Textilkikészítés1712
17.4Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)172x
17.40Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)1721
17.5Egyéb textiláru gyártása172x
17.51Szőnyeggyártás1722
17.52Kötéláru gyártása1723
17.53Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)1729x
17.54Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása1729x
17.6Kötött, hurkolt kelme gyártása173x
17.60Kötött, hurkolt kelme gyártása1730x
17.7Kötött, hurkolt cikkek gyártása173x
17.71Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása1730x
17.72Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása1730x
18RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZŐRMEKIKÉSZÍTÉS, -KONFEKCIONÁLÁS
18.1Bőrruházat gyártása181x
18.10Bőrruházat gyártása1810x
18.2Textilruházat gyártása181x
18.21Munkaruházat gyártása1810x
18.22Felsőruházat gyártása1810x
18.23Alsóruházat gyártása1810x
18.24Egyéb ruházat gyártása1810x
18.3Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása182
18.30Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása1820
DC. SZAKÁGAZATBŐR ÉS BŐRTERMÉKEK GYÁRTÁSA
19BŐRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA
19.1Bőrkikészítés191x
19.10Bőrkikészítés1911
19.2Táskafélék, szíjazat gyártása191x
19.20Táskafélék, szíjazat gyártása1912
19.3Lábbeligyártás192
19.30Lábbeligyártás1920
DD. SZAKÁGAZATFA- ÉS FAIPARI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA
20FA- ÉS FAIPARI ÉS PARAFATERMÉKEK FELDOLGOZÁSA, KIVÉVE BÚTORÁRUK;, SZALMA- ÉS FONOTTÁRU GYÁRTÁSA
20.1Fűrészárugyártás201
20.10Fűrészárugyártás2010
20.2Farostlemez-, furnérlemez-, többrétegű préselt és egyéb falemez- és táblagyártás202x
20.20Farostlemez-, furnérlemez-, többrétegű préselt és egyéb falemez és táblagyártás2021
20.3Épületasztalos-ipari termék gyártása202x
20.30Épületasztalos-ipari termék2022
20.4Tároló fatermék gyártása202x
20.40Tároló fatermék gyártása2023
20.5Egyéb fa-, faipari- és parafatermék, fonottáru gyártása202x
20.51Egyéb fatermék gyártása2029x
20.52Parafa-, szalma és fonottáru gyártása2029x
DE. SZAKÁGAZATCELLUÓZ- ÉS PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG
21CELLUÓZ, PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA
21.1Papíripari rostanyag (celluóz), papír gyártása210x
21.11Papíripari rostanyag (celluóz) gyártása2101x
21.12Papírgyártás2101x
21.2Papírtermék gyártása210x
21.21Papír csomagolóeszköz, hullámpapír gyártása2102
21.22Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása2109x
21.23Irodai papíráru gyártása2109x
21.24Tapétagyártás2109x
21.25Egyéb papírtermék gyártása2109x
22KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS
22.1Kiadói tevékenység221
22.11Könyvkiadás2211
22.12Napilapkiadás2212x
22.13Időszaki kiadvány kiadása2212x
22.14Hangfelvétel-kiadás2213
22.15Egyéb kiadás2219
22.2Nyomdai és ahhoz kapcsolódó tevékenység222
22.21Napilapnyomás2221x
22.22Máshova nem sorolt nyomás2221x
22.23Könyvkötés2222x
22.24Nyomdai előkészítő tevékenység2222x
22.25Kiegészítő nyomdai tevékenység2222x
22.3Egyéb sokszorosítás223
22.31Hangfelvétel-sokszorosítás2230x
22.32Videofelvétel-sokszorosítás2230x
22.33Számítógépes adathordozó sokszorosítása2230x
DF. SZAKÁGAZATKOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA
23KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA
23.1Kokszgyártás231
23.10Kokszgyártás2310
23.2Finomítottkőolaj-feldolgozás232
23.20Finomítottkőolaj-feldolgozás2320
23.3Nukleáris fűtőanyag gyártása233
23.30Nukleáris fűtőanyag gyártása2330
DG. SZAKÁGAZATVEGYI ANYAG, VEGYI TERMÉK, VEGYI SZÁL GYÁRTÁSA
24VEGYI ANYAG, VEGYI TERMÉK GYÁRTÁSA
24.1Vegyi alapanyag gyártása241
24.11Ipari gáz gyártása2411x
24.12Színezék, pigment gyártása2411x
24.13Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gyártása2411x
24.14Egyéb szerves vegyi alapanyag gyártása2411x
24.15Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása2412
24.16Műanyag-alapanyag gyártása2413x
24.17Szintetikus kaucsuk gyártása2413x
24.2Peszticid és más mezőgazdasági vegyi termék gyártása242x
24.20Peszticid és más mezőgazdasági vegyi termék gyártása2421
24.3Festék, bevonóanyag és hasonló anyagok, nyomdafesték és ragasztószer gyártása242x
24.30Festék, bevonóanyag és hasonló anyagok, nyomdafesték és ragasztószer gyártása2422
24.4Gyógyszergyártás242x
24.41Gyógyszeralapanyag-gyártás2423x
24.42Gyógyszerkészítmény gyártása2423x
24.5Szappan, tisztítószer, testápolási cikk gyártása242x
24.51Szappan, tisztítószer gyártása2424x
24.52Testápolási cikk gyártása2424x
24.6Egyéb vegyi termék gyártása242x
24.61Robbanóanyag gyártása2429x
24.62Ragasztószer- és zselatingyártás2429x
24.63Illóolajgyártás2429x
24.64Fényképészeti vegyi anyag gyártása2429x
24.65Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása2429x
24.66Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása2429x
24.7Vegyi szál gyártása243
24.70Vegyi szál gyártása2430
DH. SZAKÁGAZATGUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA
25GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA
25.1Gumitermék gyártása251
25.11Gumiabroncs, gumitömlő gyártása2511x
25.12Gumiabroncs újrafutózása, felújítása2511x
25.13Egyéb gumitermék gyártása2519
25.2Műanyag termék gyártása252
25.21Műanyag lemez, fólia, cső, szelvény gyártása2520x
25.22Műanyag csomagolóeszköz gyártása2520x
25.23Műanyag építőanyag gyártása2520x
25.24Egyéb műanyag termék gyártása2520x
DI. SZAKÁGAZATEGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA
26EGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA
26.1Üveg, üvegtermékek gyártása261
26.11Síküveggyártás2610x
26.12Síküveg formázása és továbbfeldolgozása2610x
26.13Öblösüveggyártás2610x
26.14Üvegszálgyártás2610x
26.15Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása2610x
26.2Kerámiatermék gyártása (kivéve: építési)269x
26.21Háztartási kerámia gyártása2691x
26.22Egészségügyi kerámia gyártása2691x
26.23Kerámiaszigetelő gyártása2691x
26.24Egyéb műszaki kerámia gyártása2691x
26.25Egyéb kerámiatermék gyártása2691x
26.26Tűzálló kerámiatermék gyártása2692
26.3Kerámiacsempe, -lap gyártása269x
26.30Kerámiacsempe, -lap gyártása2693x
26.4Égetett agyag tégla, lap és építőanyag gyártása269x
26.40Égetett agyag tégla, lap és építőanyag gyártása2693x
26.5Cement-, mész-, gipszgyártás269x
26.51Cementgyártás2694x
26.52Mészgyártás2694x
26.53Gipszgyártás2694x
26.6Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása269x
26.61Építési betontermék gyártása2695x
26.62Építési gipsztermék gyártása2695x
26.63Előre kevert beton gyártása2695x
26.64Habarcsgyártás2695x
26.65Szálerősítésű cement gyártása2695x
26.66Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása2695x
26.7Építőkő, díszítőkő megmunkálása269x
26.70Építőkő, díszítőkő megmunkálása2696
26.8Máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása269x
26.81Csiszolótermék gyártása2699x
26.82Egyéb, máshova nem sorolt nemfém ásványi termék gyártása2699x
DJ. SZAKÁGAZATFÉM ALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA
27FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA
27.1Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása271x
27.10Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása2710x
27.2Csőgyártás271x
27.21Öntöttvas cső gyártása2710x
27.22Acélcsőgyártás2710x
27.3Vas, acél egyéb feldolgozása271x
27.31Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása2710x
27.32Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása2710x
27.33Hidegen alakított acélidom gyártása2710x
27.34Acélhuzalgyártás2710x
27.4Nemvas fém alapanyag gyártása272
27.41Nemesfémgyártás2720x
27.42Alumíniumgyártás2720x
27.43Ólom, cink, ón gyártása2720x
27.44Réz gyártása2720x
27.45Egyéb nemvas fém gyártása2720x
27.5Fémöntés273
27.51Vasöntés2731x
27.52Acélöntés2731x
27.53Könnyűfémöntés2732x
27.54Egyéb nemvas fém öntése2732x
28FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA, KIVÉVE GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK
28.1Fémszerkezet, épületelem gyártása281x
28.11Fémszerkezet gyártása2811x
28.12Fém épületelem gyártása2811x
28.2Fémtartály, központi fűtési kazán, radiátor gyártása281x
28.21Fémtartály gyártása2812x
28.22Központi fűtési kazán, radiátor gyártása2812x
28.3Gőzkazán gyártása, kivéve központi melegvízkazánok281x
28.30Gőzkazán gyártása, kivéve központi melegvízkazánok2813
28.4Fémalakítás, porkohászat289x
28.40Fémalakítás, porkohászat2891
28.5Fém felületkezelése, megmunkálása289x
28.51Fémfelület-kezelés2892x
28.52Fémmegmunkálás2892x
28.6Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása289x
28.61Evőeszköz, késáru gyártása2893x
28.62Szerszámgyártás2893x
28.63Lakat-, zárgyártás2893x
28.7Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása289x
28.71Vas, acél tárolóeszköz gyártása2899x
28.72Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása2899x
28.73Huzaltermék gyártása2899x
28.74Kötőelem, csavar gyártása2899x
28.75Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása2899x
DK. SZAKÁGAZATGÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
29GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
29.1Mechanikai erőgép, energiaközlő gyártása, kivéve légi és közúti járműmotorok291x
29.11Motor, turbina gyártása, kivéve légi és közúti járműmotorok2911
29.12Szivattyú, kompresszor gyártása2912x
29.13Csap, szelep gyártása2912x
29.14Csapágy, erőátviteli elem gyártása2913
29.2Egyéb, általános rendeltetésű gép gyártása291x
29.21Kemence gyártása2914
29.22Emelő-, anyagmozgató gép gyártása2915
29.23Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása2919x
29.24Máshova nem sorolt, egyéb általános gép gyártása2919x
29.3Mezőgazdasági és erdészeti gép gyártása292x
29.31Mezőgazdasági traktor gyártása2921x
29.32Egyéb mezőgazdasági és erdészeti gép gyártása2921x
29.4Szerszámgépgyártás292x
29.41Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása2922x
29.42Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása2922x
29.43Máshova nem sorolt egyéb szerszámgép gyártása2922x
29.5Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása292x
29.51Kohászati gép gyártása2923
29.52Bányászati, építőipari gép gyártása2924
29.53Élelmiszer-, ital- és dohányipari gép gyártása2925
29.54Textilipari, ruházati ipari, bőripari gép gyártása2926
29.55Papíripari gép gyártása2929x
29.56Máshova nem sorolt, egyéb speciális gép gyártása2929x
29.6Fegyver-, lőszergyártás292x
29.60Fegyver-, lőszergyártás2927
29.7Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása293
29.71Háztartási villamos készülék gyártása2930x
29.72Nem villamos háztartási készülék gyártása2930x
DL. SZAKÁGAZATVILLAMOS GÉP, OPTIKAI MŰSZER GYÁRTÁSA
30IRODA-, SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁS
30.0Iroda-, számítógépgyártás300
30.01Irodagépgyártás3000x
30.02Számítógép- és más információ-feldolgozó felszerelés gyártása3000x
31MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA
31.1Villamos motor, áramfejlesztő gyártása311
31.10Villamos motor, áramfejlesztő gyártása3110
31.2Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása312
31.20Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása3120
31.3Szigetelt vezeték, kábel gyártása313
31.30Szigetelt vezeték, kábel gyártása3130
31.4Akkumulátor, szárazelem gyártása314
31.40Akkumulátor, szárazelem gyártása3140
31.5Világítóeszköz és elektromos lámpa gyártása315
31.50Világítóeszköz és elektromos lámpa gyártása3150
31.6Egyéb villamos termék gyártása319
31.61Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása3190x
31.62Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék gyártása3190x
32HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA
32.1Elektronikai szelepek, csövek és más alkatrészek gyártása321
32.10Elektronikai szelepek, csövek és más alkatrészek gyártása3210
32.2Televízió és rádió-távbeszélő és ipari híradástechnikai termék gyártása322
32.20Televízió és rádió-távbeszélő és ipari híradástechnikai termék gyártása3220
32.3Televízió- és rádióvevő, hang- és képrögzítő, valamint lejátszó készülékek gyártása323
32.30Televízió- és rádióvevő, hang- és képrögzítő, valamint lejátszó készülékek gyártása3230
33ORVOSI-, PRECÍZIÓS ÉS OPTIKAI MŰSZERGYÁRTÁS, ÓRAGYÁRTÁS
33.1Orvosi műszer gyártása331x
33.10Orvosi műszer gyártása3311
33.2Mérőműszer gyártása, kivéve ipari folyamatirányító rendszerek331x
33.20Mérőműszer gyártása, kivéve ipari folyamatirányító rendszerek3312
33.3Ipari folyamatirányító rendszer gyártása331x
33.30Ipari folyamatirányító rendszer gyártása3313
33.4Optikai, fényképészeti eszköz gyártása332
33.40Optikai, fényképészeti eszköz gyártása3320
33.5Óragyártás333
33.50Óragyártás3330
DM. SZAKÁGAZATJÁRMŰGYÁRTÁS
34KÖZÚTI JÁRMŰ, PÓTKOCSI ÉS FÉLPÓTKOCSI GYÁRTÁSA
34.1Közúti gépjármű gyártása341
34.10Közúti gépjármű gyártása3410
34.2Gépjármű-karosszéria, pótkocsi és félpótkocsi gyártása342
34.20Gépjármű-karosszéria, pótkocsi és félpótkocsi gyártása3420
34.3Közúti gépjárműmotor, -alkatrész gyártása343
34.30Közúti gépjárműmotor, -alkatrész gyártása3430
35EGYÉB JÁRMŰ GYÁRTÁSA
35.1Hajó gyártása, javítása351
35.11Hajógyártás, -javítás3511
35.12Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása3512
35.2Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása352
35.20Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása3520
35.3Légi, űrjármű gyártása, javítása353
35.30Légi, űrjármű gyártása, javítása3530
35.4Motorkerékpár, kerékpár gyártása359x
35.41Motorkerékpár gyártása3591
35.42Kerékpár gyártása3592x
35.43Mozgássérültek kocsijának gyártása3592x
35.5Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása359x
35.50Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása3599
DN. SZAKÁGAZATMÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR
36BÚTORGYÁRTÁS; MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPARI TERMÉKEK GYÁRTÁSA
36.1Bútorgyártás361
36.11Ülőbútor gyártása3610x
36.12Üzleti és irodabútor gyártása3610x
36.13Konyhabútor gyártása3610x
36.14Egyéb bútor gyártása3610x
36.15Ágybetét gyártása3610x
36.2Ékszergyártás369x
36.21Pénzérme, érem gyártása3691x
36.22Ékszer és hasonló cikkek gyártása3691x
36.3Hangszergyártás369x
36.30Hangszergyártás3692
36.4Sportszergyártás369x
36.40Sportszergyártás3693
36.5Játékgyártás369x
36.50Játékgyártás3694
36.6Egyéb feldolgozóipar369x
36.61Divatékszergyártás3699x
36.62Seprű- és kefegyártás3699x
36.63Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipar3699x
37NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULLADÉKBÓL
37.1Fém visszanyerése hulladékból371
37.10Fém visszanyerése hulladékból3710
37.2Nemfém visszanyerése hulladékból372
37.20Nemfém visszanyerése hulladékból3720
E.NEMZETGAZDASÁGI ÁGVILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS
40VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, ÉS MELEGVÍZELLÁTÁS
40.1Villamosenergia-termelés, -elosztás401
40.11Villamosenergia-termelés4010x
40.12Villamosenergia-szállítás4010x
40.13Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem4010x
40.2Gázgyártás, gáztartalmú üzemanyag elosztása és kereskedelme fővezetéken402
40.21Gázgyártás4020x
40.22Gáztartalmú üzemanyag elosztása és kereskedelme fővezetéken4020x
40.3Gőz-, melegvízellátás403
40.30Gőz-, melegvízellátás4030
41VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS-, ELOSZTÁS
41.0Víztermelés, -kezelés, -elosztás410
41.00Víztermelés, -kezelés, -elosztás4100
F. NEMZETGAZDASÁGI ÁGÉPÍTŐIPAR
45ÉPÍTŐIPAR
45.1Építési terület előkészítése451
45.11Épületbontás, földmunka4510x
45.12Talajmintavétel, próbafúrás4510x
45.2Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése452
45.21Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4520x
45.22Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés4520x
45.23Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése4520x
45.24Vízi létesítmény építése4520x
45.25Egyéb speciális szaképítés4520x
45.3Épületgépészeti szerelés453
45.31Villanyszerelés4530x
45.32Szigetelés4530x
45.33Víz-, gáz-, fűtésszerelés4530x
45.34Egyéb épületgépészeti szerelés4530x
45.4Befejező építés454
45.41Vakolás4540x
45.42Épületasztalos-szerkezet szerelése4540x
45.43Padló-, falburkolás4540x
45.44Festés, üvegezés4540x
45.45Egyéb befejező építés4540x
45.5Építési eszköz kölcsönzése személyzettel455
45.50Építési eszköz kölcsönzése személyzettel4550
G.NEMZETGAZDASÁGI ÁGKERESKEDELEM, JAVÍTÁS
50JÁRMŰ-KERESKEDELEM, -JAVÍTÁS, ÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM
50.1Gépjármű-kereskedelem501
50.10Gépjármű-kereskedelem5010
50.2Gépjárműjavítás és -karbantartás502
50.20Gépjárműjavítás és -karbantartás5020
50.3Gépjárműalkatrész-kereskedelem503
50.30Gépjárműalkatrész-kereskedelem5030
50.4Motorkerékpár, és -alkatrész kereskedelme, javítása504
50.40Motorkerékpár, és -alkatrész kereskedelme, javítása5040
50.5Üzemanyag-kiskereskedelem505
50.50Üzemanyag-kiskereskedelem5050
51NAGYKERESKEDELEM, KIVÉVE GÉPJÁRMŰVEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK
51.1Ügynöki nagykereskedelem511
51.11Mezőgazdasági termék, élőállat, textilanyag és félkész termékek ügynöki nagykereskedelme5110x
51.12Alapanyag, üzemanyag, fémek és vegyi anyagok ügynöki nagykereskedelme5110x
51.13Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme5110x
51.14Gép, berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme5110x
51.15Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme5110x
51.16Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme5110x
51.17Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme5110x
51.18Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme5110x
51.19Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem5110x
51.2Mezőgazdasági termék és élőállat nagykereskedelme512x
51.21Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem5121x
51.22Virág-, dísznövény-nagykereskedelem5121x
51.23Élőállat-nagykereskedelem5121x
51.24Nyers-, félkész bőr nagykereskedelme5121x
51.25Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme5121x
51.3Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem512x
51.31Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem5122x
51.32Hús-, húskészítmény-nagykereskedelem5122x
51.33Tejtermék, tojás, -készítmény, zsiradék nagykereskedelme5122x
51.34Ital-nagykereskedelem5122x
51.35Dohányáru-nagykereskedelem5122x
51.36Cukor-, édesség-, csokoládé-, pékáru-nagykereskedelem5122x
51.37Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem5122x
51.38Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem, beleérte halak, rákok, puhatestű víziállatok5122x
51.39Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme5122x
51.4Fogyasztási cikk nagykereskedelme513
51.41Textil-nagykereskedelem5131x
51.42Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem5131x
51.43Elektromos háztartási cikk, rádió, televízió nagykereskedelme5139x
51.44Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem5139x
51.45Illatszer-nagykereskedelem5139x
51.46Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme5139x
51.47Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme5139x
51.5Nem mezőgazdasági eredetű anyag, hulladék nagykereskedelme514
51.51Energiahordozó-nagykereskedelem5141
51.52Fém-, érc-nagykereskedelem5142
51.53Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem5143x
51.54Vasáru-, víz-, gáz-, fűtésszerelvény-nagykereskedelem5143x
51.55Vegyi áru nagykereskedelme5149x
51.56Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme5149x
51.57Hulladék-nagykereskedelem5149x
51.8Gép-, berendezés-nagykereskedelem515
51.81Szerszámgép-nagykereskedelem5159x
51.82Építőipari gép nagykereskedelme5159x
51.83Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme5159x
51.84Számítógép, -tartozék, szoftver nagykereskedelme5151
51.85Egyéb irodagép, irodai berendezés nagykereskedelme5159x
51.86Egyéb elektromos alkatrész, berendezés nagykereskedelme5152
51.87Egyéb gép, szállítóeszköz nagykereskedelme5159x
51.88Mezőgazdasági gép nagykereskedelme, beleértve traktorok5159x
51.9Egyéb nagykereskedelem519
51.90Egyéb nagykereskedelem5190
52KISKERESKEDELEM, KIVÉVE GÉPJÁRMŰVEK, MOTORKERÉKPÁROK; FOGYASZTÁSI CIKKEK JAVÍTÁSA
52.1Vegyes kiskereskedelem521
52.11Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem, különösen élelmiszer, ital és dohányáru5211
52.12Egyéb vegyes kiskereskedelem5219
52.2Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem522
52.21Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem5220x
52.22Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem5220x
52.23Hal, rák és puhatestű víziállatok kiskereskedelme5220x
52.24Pékáru-, édesség-kiskereskedelem5220x
52.25Ital-kiskereskedelem5220x
52.26Dohányáru-kiskereskedelem5220x
52.27Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem, ital- és dohány-kiskereskedelem szaküzletekben5220x
52.3Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kiskereskedelme523x
52.31Gyógyszer-kiskereskedelem5231x
52.32Gyógyászati termék kiskereskedelme5231x
52.33Illatszer-kiskereskedelem5231x
52.4Fogyasztási cikk kiskereskedelme szaküzletekben523x
52.41Textil-kiskereskedelem5232x
52.42Ruházati kiskereskedelem5232x
52.43Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem5232x
52.44Bútor, világító felszerelés, háztartási cikk kiskereskedelme5233x
52.45Elektromos háztartási cikk, rádió, televízió kiskereskedelme5233x
52.46Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem5234
52.47Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem5239x
52.48Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem5239x
52.5Használtcikk-kiskereskedelem524
52.50Használtcikk-kiskereskedelem5240
52.6Nem bolti kiskereskedelem525
52.61Csomagküldő kiskereskedelem5251
52.62Piaci kiskereskedelem5252
52.63Egyéb nem bolti kiskereskedelem5259
52.7Fogyasztási cikk javítása526
52.71Lábbeli, bőráru javítása5260x
52.72Elektromos háztartási cikk javítása5260x
52.73Óra-, ékszerjavítás5260x
52.74Egyéb fogyasztási cikk javítása5260x
H.NEMZETGAZDASÁGI ÁGSZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55.1Szállodai szolgáltatás551x
55.10Szállodai szolgáltatás5510x
55.2Átmeneti szálláshely-szolgáltatás551x
55.21Ifjúságiszállás-, turistaszállás-szolgáltatás5510x
55.22Kempingszolgáltatás5510x
55.23Egyéb szálláshely szolgáltatás5510x
55.3Étkezőhelyi vendéglátás552x
55.30Étkezőhelyi vendéglátás5520x
55.4Bárok, hasonló vendéglátás552x
55.40Bárok, hasonló vendéglátás5520x
55.5Munkahelyi és közétkeztetés552x
55.51Munkahelyi étkeztetés5520x
55.52Közétkeztetés5520x
I. NEMZETGAZDASÁG I ÁGSZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS
60SZÁRAZFÖLDI; CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS
60.1Vasúti szállítás601
60.10Vasúti szállítás6010
60.2Egyéb szárazföldi szállítás602
60.21Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás6021
60.22Taxival való személyszállítás6022x
60.23Egyéb szárazföldi személyszállítás6022x
60.24Közúti teherszállítás6023
60.3Csővezetékes szállítás603
60.30Csővezetékes szállítás6030
61VÍZI SZÁLLÍTÁS
61.1Tengeri szállítás611
61.10Tengeri szállítás6110
61.2Belvízi szállítás612
61.20Belvízi szállítás6120
62LÉGI SZÁLLÍTÁS
62.1Menetrendszerű légi szállítás621
62.10Menetrendszerű légi szállítás6210
62.2Nem menetrendszerű légi szállítás622x
62.20Nem menetrendszerű légi szállítás6220x
62.3Űrszállítás622x
62.30Űrszállítás6220x
63SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS
63.1Rakománykezelés, tárolás, raktározás630x
63.11Rakománykezelés6301
63.12Tárolás, raktározás6302
63.2Egyéb, szállítást segítő tevékenység630x
63.21Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység6303x
63.22Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység6303x
63.23Egyéb légi szállítást segítő tevékenység6303x
63.3Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés630x
63.30Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés6304
63.4Egyéb szállítási ügynökségi tevékenység630x
63.40Egyéb szállítási ügynökségi tevékenység6309
64POSTA, TÁVKÖZLÉS
64.1Postai, futárpostai tevékenység641
64.11Nemzeti postai tevékenység6411
64.12Futárpostai tevékenység6412
64.2Távközlés642
64.20Távközlés6420
J.NEMZETGAZDASÁGI ÁGPÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS
65PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS, KIVÉVE BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉS NYUGDÍJALAPOK KEZELÉSE
65.1Monetáris közvetítés651
65.11Jegybanki tevékenység6511
65.12Egyéb monetáris közvetítés6519
65.2Egyéb pénzügyi közvetítés659
65.21Pénzügyi lízing6591
65.22Egyéb hitelnyújtás6592
65.23Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés6599
66BIZTOSITAS, NYUGDÍJALAPOK, KIVEVE: KÖTELEZO TARSADALOMBIZTOSITAS
66.0Biztosítás, nyugdíjalapok, kivéve: kötelező társadalombiztosítás660
66.01Életbiztosítás6601
66.02Csoportos nyugdíjbiztosítás6602
66.03Nem életbiztosítás6603
67PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
67.1Pénzügyi kiegészítő tevékenység, kivéve: biztosítás és nyugdíjalapok671
67.11Pénz-, tőkepiaci szabályozás6711
67.12Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés6712
67.13Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység6719
67.2Biztosítást és nyugdíjalapokat kiegészítő tevékenység672
67.20Biztosítást és nyugdíjalapokat kiegészítő tevékenység6720
K.NEMZETGAZDASÁGI ÁGINGATLANÜGYLETEK, BÉRBEADÁS ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
70INGATLANÜGYLETEK
70.1Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet701x
70.11Ingatlanberuházás, -eladás7010x
70.12Ingatlanforgalmazás7010x
70.2Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése701x
70.20Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése7010x
70.3Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás702
70.31Ingatlanügynökségi tevékenység7020x
70.32Ingatlankezelés7020x
71BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK KEZELŐ NÉLKÜLI KÖLCSÖNZÉSE, VALAMINT SZEMÉLYES ÉS HÁZTARTÁSI CIKKEK KÖLCSÖNZÉSE
71.1Gépkocsikölcsönzés711x
71.10Gépkocsikölcsönzés7111x
71.2Egyéb jármű kölcsönzése711x
71.21Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése7111x
71.22Vízi jármű kölcsönzése7112
71.23Légi jármű kölcsönzése7113
71.3Egyéb gép kölcsönzése712
71.31Mezőgazdasági gép és felszerelés kölcsönzése7121
71.32Építőipari gép, berendezés kölcsönzése7122
71.33Irodai gép és felszerelés, számítógép kölcsönzése7123
71.34Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése7129
71.4Fogyasztási cikk kölcsönzése713
71.40Fogyasztási cikk kölcsönzése7130
72SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG
72.1Hardver-szaktanácsadás721
72.10Hardver-szaktanácsadás7210
72.2Szoftverkészítés, -szaktanácsadás722
72.21Szoftverkiadás7221
72.22Egyéb szoftverkészítés, -szaktanácsadás7229
72.3Adatfeldolgozás723
72.30Adatfeldolgozás7230
72.4Adatbanki tevékenység, on-line kiadás724
72.40Adatbanki tevékenység, on-line kiadás7240
72.5Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés javítása és karbantartása725
72.50Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés javítása és karbantartása7250
72.6Egyéb számítástechnikai tevékenység729
72.60Egyéb számítástechnikai tevékenység7290
73KUTATÁS, FEJLESZTÉS
73.1Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés731
73.10Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés7310
73.2Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés732
73.20Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés7320
74EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
74.1Jogi, gazdasági tevékenység; számvitel, könyvvizsgálat, adótanácsadás, piac- és közvéleménykutatás, üzletviteli tanácsadás; vagyonkezelés741
74.11Jogi tevékenység7411
74.12Számviteli, könyvvizsgálói, adótanácsadói tevékenység7412
74.13Piac- és közvélemény-kutatás7413
74.14Üzletviteli tanácsadás7414x
74.15Holdingtársaság vagyonkezelése7414x
74.2Mérnöki tevékenység és ahhoz kapcsolódó tanácsadás742x
74.20Mérnöki tevékenység és ahhoz kapcsolódó tanácsadás7421
74.3Műszaki vizsgálat, elemzés742x
74.30Műszaki vizsgálat, elemzés7422
74.4Hirdetés743
74.40Hirdetés7430
74.5Munkaerő-toborzás, -közvetítés749x
74.50Munkaerő-toborzás, -közvetítés7491
74.6Nyomozási, biztonsági tevékenység749x
74.60Nyomozási, biztonsági tevékenység7492
74.7Takarítás, tisztítás749x
74.70Takarítás, tisztítás7493
74.8Egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás749x
74.81Fényképészet7494
74.82Csomagolás7495
74.85Titkári, fordítói tevékenység7499x
74.86Telefoninformáció7499x
74.87Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás7499x
L.NEMZETGAZDASÁGI ÁGKÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
75KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
75.1Általános közigazgatás751
75.11Általános közigazgatási tevékenységek7511
75.12Társadalmi szolgáltatások igazgatása, beleértve az egészségügyi ellátást, oktatást, kulturális és szociális szolgáltatásokat, kivéve a társadalombiztosítást7512
75.13Üzleti élet szabályozása7513
75.14Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás7514
75.2Társadalmi közszolgáltatás752
75.21Külügyek7521
75.22Honvédelem7522
75.23Igazságügy7523x
75.24Közbiztonság, közrend7523x
75.25Tűzvédelem7523x
75.3Kötelező társadalombiztosítás753
75.30Kötelező társadalombiztosítás7530
M.NEMZETGAZDASÁGI ÁGOKTATÁS
80OKTATÁS
80.1Alapfokú oktatás801
80.10Alapfokú oktatás8010
80.2Középfokú oktatás802
80.21Általános középfokú oktatás8021
80.22Szakmai középfokú oktatás8022
80.3Felsőoktatás803
80.30Felsőoktatás8030
80.4Felnőtt- és egyéb oktatás809
80.41Járművezető-oktatás8090x
80.42Felnőtt- és egyéb oktatás8090x
N. NEMZETGAZDASÁGI ÁGEGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
85EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
85.1Humán-egészségügyi ellátás851
85.11Fekvőbeteg-ellátás8511
85.12Járóbeteg-ellátás8512x
85.13Fogorvosi szakellátás8512x
85.14Egyéb humán-egészségügyi ellátás8519
85.2Állat-egészségügyi ellátás852
85.20Állat-egészségügyi ellátás8520
85.3Szociális ellátás853
85.31Szociális ellátás elhelyezéssel8531
85.32Szociális ellátás elhelyezés nélkül8532
O. NEMZETGAZDASÁGI ÁGEGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS
90SZENNYVÍZ-, HULLADÉKKEZELÉS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS
90.0Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés900
90.01Szennyvíz gyűjtése, -kezelése9000x
90.02Egyéb hulladék gyűjtése, kezelése9000x
90.03Szennyeződésmentesítés9000x
91ÉRDEKKÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
91.1Vállalkozói, munkáltatói, szakmai érdekképviselet911
91.11Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet9111
91.12Szakmai érdekképviselet9112
91.2Szakszervezeti tevékenység912
91.20Szakszervezeti tevékenység9120
91.3Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység919
91.31Egyházi tevékenység9191
91.32Politikai tevékenység9192
91.33Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység9199
92SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
92.1Film-, videogyártás921x
92.11Film-, videogyártás9211x
92.12Film-, videoterjesztés9211x
92.13Filmvetítés9212
92.2Rádió-televízió műsorszolgáltatás921x
92.20Rádió-televízió műsorszolgáltatás9213
92.3Egyéb szórakoztatás921x
92.31Alkotó- és előadóművészet9214x
92.32Művészeti kiegészítő tevékenység9214x
92.33Vásári, vidámparki szórakoztatás9219x
92.34Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás9219x
92.4Hírügynökségi tevékenység922
92.40Hírügynökségi tevékenység9220
92.5Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység923
92.51Könyvtári, levéltári tevékenység9231
92.52Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme9232
92.53Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése9233
92.6Sporttevékenység924x
92.61Sportlétesítmények működtetése9241x
92.62Egyéb sporttevékenység9241x
92.7Egyéb szabadidős tevékenység924x
92.71Szerencsejáték, fogadás9249x
92.72Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység9249x
93EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
93.0Egyéb szolgáltatás930
93.01Textil, szőrme mosás, tisztítás9301
93.02Fodrászat, szépségápolás9302
93.03Temetkezés9303
93.04Fizikai közérzetet javító szolgáltatás9309x
93.05Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás9309x
P. NEMZETGAZDASÁGI ÁGHÁZTARTÁSOK TEVÉKENYSÉGE
95ALKALMAZOTTAT FOGALKOZTATÓ MAGÁNHÁZTARTÁS
95.0Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás950
95.00Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás9500
96HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA TÖRTÉNŐ TERMÉKELŐÁLLÍTÁSA
96.0Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása960
96.00Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása9600
97HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSA
97.0Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása970
97.00Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása9700
Q. NEMZETGAZDASÁGI ÁGTERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK
99TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK
99.0Területen kívüli szervezetek, testületek990
99.00Területen kívüli szervezetek, testületek9900

( 1 ) HL C 58., 1990.3.8., 25. o.

( 2 ) HL C 175., 1990.7.16., 84. o. és az 1990. szeptember 12-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 182., 1990.7.23., 1. o.

( 4 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

( 5 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R3037 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R3037&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990R3037-20080101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990R3037-20080101&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére