32019L1834[1]

A Bizottság (EU) 2019/1834 Irányelve (2019. október 24.) a 92/29/EGK tanácsi irányelv II. és IV. mellékletének a tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1834 IRÁNYELVE

(2019. október 24.)

a 92/29/EGK tanácsi irányelv II. és IV. mellékletének a tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hajók fedélzetén a jobb orvosi ellátás biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló, 1992. március 31-i 92/29/EGK tanácsi irányelve (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) A 2017. november 17-én Göteborgban kihirdetett szociális jogok európai pillérének (2) 10. alapelve kimondja, hogy minden munkavállalónak joga van az egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezethez. A munkavállalóknak a munkahelyi egészségük és biztonságuk magas szintű védelméhez, valamint olyan, szakmai szükségleteikhez igazodó munkakörnyezethez való joguk, amely lehetővé teszi számukra, hogy meghosszabbíthassák részvételüket a munkaerőpiacon, a hajók fedélzetén elérhető jobb orvosi ellátást is magában foglalja.

(2) A munkavállalók munkahelyi egészségével és biztonságával kapcsolatos irányelvek - többek között a 92/29/EGK irányelv - végrehajtása a REFIT-értékelésnek nevezett utólagos értékelés tárgyát képezte. Az értékelés megvizsgálta az irányelvek relevanciáját a kutatás és az új tudományos ismeretek tekintetében a különböző érintett területeken. A bizottsági szolgálati munkadokumentumban (3) említett REFIT-értékelés többek között arra a következtetésre jut, hogy a 92/29/EGK irányelv II. mellékletében szereplő, kötelező egészségügyi felszerelések jegyzékét aktualizálni kell, és fokozni kell a nemzetközi jogi eszközökkel való összhangot.

(3) A "Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek - Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása" című közleményében (4) a Bizottság megismételte, hogy bár a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos uniós vívmányok REFIT-értékelése megerősítette, hogy az e területre vonatkozó jogszabályok általában hatékonyak és célirányosak, lehetőség kínálkozik az elavult szabályok aktualizálására, valamint a jobb és szélesebb körű védelem, megfelelés és jogérvényesítés biztosítására. A Bizottság hangsúlyozza, hogy különösen szükséges a 92/29/EGK irányelv II. mellékletében szereplő, kötelező egészségügyi felszerelések jegyzékének frissítése.

(4) A 92/29/EGK irányelv meghatározza a hajók fedélzetén munkát végző személyek jobb orvosi ellátásának biztosítását célzó biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeket. Felsorolja a fedélzeten szükséges egészségügyi felszereléseket, és foglalkozik a felelősségi körökkel, a tájékoztatással és képzéssel, valamint az ellenőrzéssel.

(5) A 92/29/EGK irányelv II. melléklete tartalmazza a fedélzeten szükséges egészségügyi felszerelések, többek között gyógyszerek, orvosi eszközök és ellenanyagok nem kimerítő felsorolását. Az egészségügyi felszerelésekre vonatkozó követelmények az említett irányelv I. mellékletében meghatározott hajókategóriától függően változnak.

(6) A 92/29/EGK irányelv II. mellékletét az elfogadása óta végbement tudományos és egészségügyi fejlemények fényében módosítani kell, különösen a rendelkezésre álló új gyógyszerek és orvosi eszközök, valamint a fedélzeten a továbbiakban kötelezően nem szállítandó gyógyszerek vagy orvosi eszközök tekintetében. Emellett az orvosi gyakorlat számos esetben azt mutatta, hogy a 92/29/EGK irányelv II. mellékletében szereplő, meglévő bejegyzések szövegét aktualizálni vagy módosítani kell, hogy a jelenlegi gyakorlatot jobban tükrözze.

(7) A parthoz közeli vagy a C kategóriába tartozó kabinnal nem rendelkező hajókat külön megfontolás tárgyává kell tenni, mivel ezek a hajók általában kisebbek, és nem rendelkeznek a teljes egészségügyi felszerelés elhelyezéséhez szükséges hellyel. A 92/29/EGK irányelv II. mellékletének ezért lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy kivételes körülmények között mérlegeljék az alternatívák alkalmazását (gyógyszerek vagy orvosi eszközök esetében) objektíven alátámasztott indokokkal. A C kategóriájú hajók sajátosságaira tekintettel egyes tételek fedélzeti szállítására nincs szükség, ezért az említett kategóriába tartozó gyógyszerek és orvosi eszközök jegyzékét kis mértékben le kell rövidíteni.

(8) A 92/29/EGK irányelv IV. mellékletét módosítani kell a II. melléklet módosításának figyelembevétele érdekében, mivel a IV. melléklet általános keretet állapít meg a hajók egészségügyi felszereléseinek ellenőrzésére, ennélfogva szorosan kapcsolódik a II. melléklethez, és ellenőrzés céljából reprodukálja annak tartalmát.

(9) A 92/29/EGK irányelv II. és IV. mellékletét módosítani kell a nemzetközi jogi eszközök - mint például a hajókra vonatkozó nemzetközi orvosi kézikönyv (5) (International Medical Guide for Ships) figyelembevétele céljából, a hajók fedélzetén tevékenységet folytató személyek számára a meglévő védelmi szintek fenntartása, valamint a terület azon tudományos és orvosi fejlesztéseinek tükrözése érdekében, amelyek csupán technikai kiigazításokat igényelnek az adott munkahelyen.

(10) Konzultációt folytattak a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal a "Biztonságosabb és egészségesebb munka mindenki számára - Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása" című bizottsági közlemény elfogadásából eredő azon intézkedésekről, amelyek az Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályai célszerűségének és eredményességének fenntartásához szükségesek.

(11) A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság a hat munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó uniós irányelv mindenki számára előnyös és biztonságosabb munkavégzés érdekében történő korszerűsítéséről szóló, 2017. december 6-én elfogadott véleményében (6) a 92/29/EGK irányelv II. és IV. mellékletének aktualizálását javasolja.

(12) Egy későbbi, "Opinion on the Technical updates of annexes of the Directive Medical Treatment on board (92/29)" (a hajók fedélzetén biztosított orvosi ellátásról szóló (92/29) irányelv mellékleteinek technikai jellegű frissítéseire vonatkozó vélemény) című, 2018. május 31-én elfogadott véleményében (7) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság a 92/29/EGK irányelv II. és IV. mellékletének frissítését javasolja a területen tapasztalható legújabb technológiai és orvoslási fejlemények figyelembevétele érdekében.

(13) A Bizottságot a tagállamokat képviselő szakértők segítették, akik műszaki és tudományos támogatást nyújtottak.

(14) A tagállamok és a Bizottság által 2011. szeptember 28-án elfogadott, a magyarázó dokumentumokról szóló együttes politikai nyilatkozatnak (8) megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy több dokumentumot mellékelnek.

(15) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 92/29/EGK tanácsi irányelv 8. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/29/EGK irányelv II. és IV. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2021. november 20-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 113., 1992.4.30., 19. o.

(2) A szociális jogok európai pillére, 2017. november, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

(3) SWD(2017) 10 final

(4) COM(2017) 12 final.

(5) International medical guide for ships: including the ship's medicine chest. (A hajókra vonatkozó nemzetközi orvosi kézikönyv: többek között a hajó gyógyszerkészlete.) 3. kiadás, Egészségügyi Világszervezet, 2007 (ISBN 978 92 4 154720 8)

(6) Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság, 1718/2017 sz. dokumentum

(7) Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadó bizottság, 444/18 sz. dokumentum

(8) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

Melléklet

(1)

"II. MELLÉKLET

Egészségügyi felszerelések (nem kimerítő felsorolás) (*)

(1. cikk d) pont)

(*) A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a tagállamok kivételes körülmények között fontolóra vehetik az alternatív gyógyszerek vagy orvosi eszközök használatát objektíven alátámasztott indokokkal.

I. GYÓGYSZEREK

Hajókategóriák
ABC
1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumokxx
b) Angina elleni készítményekxxx
c) Vizelethajtókxx
d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzetenxx
e) Vérnyomáscsökkentőkxx
2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra
– Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutraxx
– Nyálkahártya-bevonatképző savlekötőkxx
b) Hányáscsillapítókxx
c) Hashajtókx
d) Hasmenésgátlókxxx
e) Aranyér elleni készítményekxx
3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítményekxxx
b) Erős fájdalomcsillapítókxx
c) Görcsoldókxx
4. Idegrendszer
a) Feszültségoldó szerekxx
b) Neuroleptikumokxx
c) Tengeri betegség elleni szerekxxx
d) Epilepszia elleni szerekxx
5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek
a) Antihisztaminikumokxx
b) Glükokortikoidokxx
6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítményekxx
b) Köhögéscsillapítókxx
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerekxx
7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)xx
b) Parazitaellenes készítményekxx
c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinokxx
d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függőenxx
8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerekxx
9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények
– Fertőtlenítő oldatokxxx
– Antibiotikum-tartalmú kenőcsökxx
– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsökxx
– Gombásodás elleni krémekx
– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerekxxx
b) Szemészeti készítmények
– Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerekxx
– Érzéstelenítő cseppekxx
– Fiziológiás sóoldat szemöblítéshezxxx
– Szemnyomáscsökkentő cseppekxx
c) Fülészeti készítmények
– Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatokxx
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek
– Fertőtlenítő szájöblítőkxx
e) Helyi érzéstelenítők
– Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítőkx
– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítőkxx

II. ORVOSI ESZKÖZÖK

Hajókategóriák
ABC
1. Újraélesztő felszerelés
– Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy-, közepes- és kis méretű maszkkalxx
–Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható (1)xx
– Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztításáraxx
2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
– Érszorítókxxx
– Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkelxx
– Öntapadó rugalmas mullpólyaxxx
– Gézcsíkokxx
– Csőgéz ujj kötözéshezx
– Steril géz nyomókötésekhezxxx
– Steril lap égési sérültek számáraxx
– Háromszögletű felkötőkendőxx
– Eldobható gumikesztyűkxxx
– Öntapadó sebtapaszokxxx
– Steril nyomókötésekxxx
– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötésekxxx
– Nem felszívódó varratok tűvelx
– Vazelines gézxx
3. Műszerek
– Egyszerhasználatos szikékx
– Megfelelő anyagból készült műszerdobozxx
– Ollóxx
– Terpesztő-csipeszekxx
– Vérzéscsillapító csipeszekxx
– Tűfogókx
– Egyszerhasználatos borotvákx
4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés
– Egyszerhasználatos nyelvlapocxx
– Tesztcsíkok vizeletvizsgálathozx
– Hőmérsékletgrafikonokx
– Hordágyakxx
– Sztetoszkópxx
– Vérnyomásmérőxx
– Orvosi hőmérőxx
– Alacsony hőmérsékleti hőmérőxx
– Malária-gyorsteszt, a működési területtől függőenxx
5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés
– Hólyagürítő felszerelés (férfiak és nők számára)x
– Intravénás infúziós készletxx
– Egyszerhasználatos fecskendők és tűkxx
6. Általános orvosi eszközök
– Személyi védőeszköz és ápolási felszerelésxx
– Ágytálx
– Melegvizes palackx
– Vizeletgyűjtő palackx
– Jégzsákx
7. Rögzítő- és beállító eszközök
– Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhozxx
– Nyakrögzítő gallérxx
8. Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés
– Vízfertőtlenítő szerx
– Folyékony rovarirtóx
– Rovarirtó porx

III. ELLENANYAGOK

1. Gyógyszerek
– Általános
– Kardiovaszkuláris rendszer
– Gasztrointesztinális rendszer
– Idegrendszer
– Légzőrendszer
– Fertőzés elleni szerek
– Külsőleges alkalmazásra
2. Orvosi eszközök
– Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)

Megjegyzés:

A III. fejezet részletes teljesítésével kapcsolatban a tagállamok a veszélyes árukkal kapcsolatos balesetekre vomnatkozó IMO Orvosi Elsősegélynyújtási Útmutatót vehetik figyelembe (MFAG), amint az IMO Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexének (IMDG) egységes szerkezetbe foglalt 1990. évi kiadásában szerepel.

A 8. cikk alkalmazásában a III. fejezet bármely kiigazítása figyelembe veheti egyebek között az MFAG esetleges újabb kiadásait.

(2)

"IV. MELLÉKLET

A hajók egészségügyi felszerelése ellenőrzésének általános keretrendszere

(a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja, a 3. cikk (3) bekezdése)

A. SZAKASZ

A. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I. A hajó adatai

Név: ...

Lobogó: ...

Anyakikötő: ...

II. Egészségügyi felszerelések

Szükséges mennyiségekA fedélzeten ténylegesen szállított mennyiségekMegjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumok000
b) Angina elleni készítmények000
c) Vizelethajtók000
d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten000
e) Vérnyomáscsökkentők000
1.2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra000
– Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutra000
– Nyálkahártya-bevonatképző savlekötők000
b) Hányáscsillapítók000
c) Hashajtók000
d) Hasmenésgátlók000
e) Aranyér elleni készítmények000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
b) Erős fájdalomcsillapítók000
c) Görcsoldók000
1.4. Idegrendszer
a) Feszültségoldó szerek000
b) Neuroleptikumok000
c) Tengeri betegség elleni szerek000
d) Epilepszia elleni szerek000
1.5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek
a) Antihisztaminikumok000
b) Glükokortikoidok000
1.6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítmények000
b) Köhögéscsillapítók000
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek000
1.7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)000
b) Parazitaellenes készítmények000
c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok000
d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függően000
1.8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek000
1.9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények000
– Fertőtlenítő oldatok000
– Antibiotikum-tartalmú kenőcsök000
– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök000
– Gombásodás elleni krémek000
– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek000
b) Szemészeti készítmények000
– Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerek000
– Érzéstelenítő cseppek000
– Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez000
– Szemnyomáscsökkentő cseppek000
c) Fülészeti készítmények000
– Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatok000
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek000
– Fertőtlenítő szájöblítők000
e) Helyi érzéstelenítők000
– Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítők000
– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők000
2. RVOSI ESZKÖZÖK
2.1. Újraélesztő felszerelés
–Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy-, közepes- és kis méretű maszkkal000
–Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható (2)000
– Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására000
2.2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
– Érszorítók000
– Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel000
– Öntapadó rugalmas mullpólya000
– Gézcsíkok000
– Csőgéz ujj kötözéshez000
– Steril géz nyomókötésekhez000
– Steril lap égési sérültek számára000
– Háromszögletű felkötőkendő000
– Eldobható gumikesztyűk000
– Öntapadó sebtapaszok000
– Steril nyomókötések000
– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
– Nem felszívódó varratok tűvel000
– Vazelines géz000
2.3. Műszerek
– Egyszerhasználatos szikék000
– Megfelelő anyagból készült műszerdoboz000
– Olló000
– Terpesztő-csipeszek000
– Vérzéscsillapító csipeszek000
– Tűfogók000
– Egyszerhasználatos borotvák000
2.4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés000
– Egyszerhasználatos nyelvlapoc000
– Tesztcsíkok vizeletvizsgálathoz000
– Hőmérsékletgrafikonok000
– Hordágyak000
– Sztetoszkóp000
– Vérnyomásmérő000
– Orvosi hőmérő000
– Alacsony hőmérsékleti hőmérő000
– Malária-gyorsteszt, a működési területtől függően000
2.5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés000
– Hólyagürítő felszerelés (férfiak és nők számára)000
– Intravénás infúziós készlet000
– Egyszerhasználatos fecskendők és tűk000
2.6. Általános orvosi eszközök000
– Személyi védőeszköz és ápolási felszerelés000
– Ágytál000
– Melegvizes palack000
– Vizeletgyűjtő palack000
– Jégzsák000
2.7. Rögzítő- és beállító eszközök000
– Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhoz000
– Nyakrögzítő gallér000
2.8. Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés000
– Vízfertőtlenítő szer000
– Folyékony rovarirtó000
– Rovarirtó por000
3. ELLENANYAGOK
3.1. Általános000
3.2. Kardiovaszkuláris rendszer000
3.3. Gasztrointesztinális rendszer000
3.4. Idegrendszer000
3.5. Légzőrendszer000
3.6. Fertőzés elleni szerek000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is000

Hely és dátum: ...

A parancsnok aláírása:...

Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás: ...

B. SZAKASZ

B. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I. A hajó adatai

Név: ...

Lobogó: ...

Anyakikötő: ...

II. Egészségügyi felszerelések

Szükséges mennyiségekA fedélzeten ténylegesen szállított mennyiségekMegjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumok000
b) Angina elleni készítmények000
c) Vizelethajtók000
d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzeten000
e) Vérnyomáscsökkentők000
1.2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra000
– Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutra000
– Nyálkahártya-bevonatképző savlekötők000
b) Hányáscsillapítók000
c) Hasmenésgátlók000
d) Aranyér elleni készítmények000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
b) Erős fájdalomcsillapítók000
c) Görcsoldók000
1.4. Idegrendszer
a) Feszültségoldó szerek000
b) Neuroleptikumok000
c) Tengeri betegség elleni szerek000
d) Epilepszia elleni szerek000
1.5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek
a) Antihisztaminikumok000
b) Glükokortikoidok000
1.6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítmények000
b) Köhögéscsillapítók000
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek000
1.7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)000
b) Parazitaellenes készítmények000
c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok000
d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függően000
1.8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek000
1.9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények000
– Fertőtlenítő oldatok000
– Antibiotikum-tartalmú kenőcsök000
– Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök000
– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek000
b) Szemészeti készítmények000
– Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerek000
– Érzéstelenítő cseppek000
– Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez000
– Szemnyomáscsökkentő cseppek000
c) Fülészeti készítmények000
– Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatok000
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek000
– Fertőtlenítő szájöblítők000
e) Helyi érzéstelenítők000
– Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők000
2. ORVOSI ESZKÖZÖK
2.1. Újraélesztő felszerelés
–Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy-, közepes- és kis méretű maszkkal000
–Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható (3)000
– Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására000
2.2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
– Érszorítók000
– Egyszerhasználatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel000
– Öntapadó rugalmas mullpólya000
– Gézcsíkok000
– Steril géz nyomókötésekhez000
– Steril lap égési sérültek számára000
– Háromszögletű felkötőkendő000
– Eldobható gumikesztyűk000
– Öntapadó sebtapaszok000
– Steril nyomókötések000
– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
– Vazelines géz000
2.3. Műszerek
– Megfelelő anyagból készült műszerdoboz000
– Olló000
– Terpesztő-csipeszek000
– Vérzéscsillapító csipeszek000
2.4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés000
– Egyszerhasználatos nyelvlapoc000
– Hordágyak000
– Sztetoszkóp000
– Vérnyomásmérő000
– Orvosi hőmérő000
– Alacsony hőmérsékleti hőmérő000
– Malária-gyorsteszt, a működési területtől függően000
2.5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés000
– Intravénás infúziós készlet000
– Egyszerhasználatos fecskendők és tűk000
2.6. Általános orvosi eszközök000
– Személyi védőeszköz és ápolási felszerelés000
2.7. Rögzítő- és beállító eszközök000
– Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhoz000
– Nyakrögzítő gallér000
3. ELLENANYAGOK
3.1. Általános000
3.2. Kardiovaszkuláris rendszer000
3.3. Gasztrointesztinális rendszer000
3.4. Idegrendszer000
3.5. Légzőrendszer000
3.6. Fertőzés elleni szerek000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)000

Hely és dátum: ...

A parancsnok aláírása:...

Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás: ...

C. SZAKASZ

C. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK

I. A hajó adatai

Név: ...

Lobogó: ...

Anyakikötő: ...

II. Egészségügyi felszerelések

Szükséges mennyiségekA fedélzeten ténylegesen szállított mennyiségekMegjegyzések (különösen bármely lejárati időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Angina elleni készítmények000
1.2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Hasmenésgátlók000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
1.4. Idegrendszer
c) Tengeri betegség elleni szerek000
1.5. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények000
– Fertőtlenítő oldatok000
– Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek000
b) Szemészeti készítmények000
– Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez000
2. ORVOSI ESZKÖZÖK
2.1. Kötöző- és sebvarró felszerelés
– Érszorítók000
– Öntapadó rugalmas mullpólya000
– Steril géz nyomókötésekhez000
– Eldobható gumikesztyűk000
– Öntapadó sebtapaszok000
– Steril nyomókötések000
– Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
3. ELLENANYAGOK
3.1. Általános000
3.2. Kardiovaszkuláris rendszer000
3.3. Gasztrointesztinális rendszer000
3.4. Idegrendszer000
3.5. Légzőrendszer000
3.6. Fertőzés elleni szerek000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)000

Hely és dátum: ...

A parancsnok aláírása: ...

Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás: ...

(1) A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.

(2) A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.

(3) A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L1834 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L1834&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére