32004L0021[1]

A Bizottság 2004/21/EK irányelve (2004. február 24.) az azoszínezékek forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól (a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizenharmadik hozzáigazítása)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2004/21/EK irányelve

(2004. február 24.)

az "azoszínezékek" forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól (a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizenharmadik hozzáigazítása)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv tizenkilencedik módosításáról (azoszínezékek) szóló, 2002. július 19-i 2002/61/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1) Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelv [2] tizenkilencedik módosításáról szóló 2002/61/EK irányelv értelmében bizonyos azoszínezékek nem használhatók a textil- és bőrtermékekben. A szóban forgó textil-, illetve bőrtermékek kizárólag abban az esetben hozhatók forgalomba, ha az említett irányelvben meghatározott előírásoknak megfelelnek.

(2) A 2002/61/EK irányelv 2. cikke előírja, hogy a 76/769/EGK irányelv I. melléklete 43. pontjának alkalmazására vonatkozó vizsgálati módszereket kell elfogadni.

(3) Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) a 76/769/EGK irányelv I. melléklete 43. pontja alkalmazásával összhangban kifejlesztette a textil- és bőrtermékek vizsgálatára szolgáló vizsgálati módszereket.

(4) Ez az irányelv nem érinti a munkavállalók védelme érdekében minimumkövetelményeket megállapító közösségi jogszabályokat, például a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvet [3], valamint a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 1990. június 28-i 90/394/EGK tanácsi irányelvet (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) [4].

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelmének technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. december 31-e előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. február 24-én.

a Bizottság részéről

Erkki Liikanen

a Bizottság tagja

[1] HL L 243., 2002.9.11., 15. o.

[2] HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 2003/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 178., 2003.7.17., 24. o.) módosított irányelv.

[3] HL L 183., 1989.6.29., 1. o. A legutóbb a 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 196., 1990.7.26., 1. o. A legutóbb az 1999/38/EK irányelvvel (HL L 138., 1999.6.1., 66. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 43. pontban (Azoszínezékek) a második oszlop 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Azok az azoszínezékek, amelyek esetében az e mellékletnek megfelelően megállapított vizsgálati módszerek szerint egy vagy több azocsoport reduktív lehasadása által a késztermékekbe, vagy azok festett részeibe egy vagy több, a függelékben felsorolt aromás amin szabadul fel kimutatható koncentrációban, azaz 30 ppm felett, nem használhatók fel olyan textil- vagy bőrtermékekben, amelyek közvetlenül és tartósan érintkeznek az emberi bőrrel vagy szájüreggel, mint például:

- ruházati cikkek, ágynemű, törülköző, póthaj, paróka, kalapok, pelenka és egyéb egészségügyi cikkek, hálózsák,

- lábbelik, kesztyűk, karóraszíj, kézitáskák, pénztárcák/levéltárcák, aktatáskák, székhuzat, nyakban viselt erszények,

- textil- vagy bőrjátékok, vagy textil vagy bőr ruhadarabokat viselő játékok,

- a végfelhasználó általi használatra szánt fonalak és szövetek."

2. A függelék 43. pontja a következőkkel egészül ki:

"Vizsgálati módszerek

Európai Szabványügyi Szervezet [1] | A szabvány hivatkozása és címe | Referenciadokumentum | A visszavont szabvány hivatkozása |

CEN | Készbőr - Kémiai vizsgálatok - Bizonyos azoszínezékek meghatározása festett készbőrökben | CEN ISO/TS 17234:2003 | NINCS |

CEN | Textíliák. Az azoszínezékekből származó némely aromás amin meghatározási módszerei. 1. rész: Némely azoszínezék használatának extrakció nélküli kimutatása | EN 14362-1:2003 | NINCS |

CEN | Textíliák. Az azoszínezékekből származó némely aromás amin meghatározási módszerei. 2. rész: Némely azoszínezék használatának kimutatása a szálak extrahálásával | EN 14362-2:2003 | NINCS |

[1] "ESO: Európai Szabványügyi Szervezetek:

- "CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19. http://www.cenorm.be

- "CENELEC: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19. http://www.cenelec.org

- "ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis; tel. (33) 492 94 42 00, fax: (33) 493 65 47 16. http://www.etsi.org"

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0021 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0021&locale=hu

Tartalomjegyzék