31990L0394[1]

A Tanács irányelve (1990. június 28.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

A Tanács irányelve

(1990. június 28.)

a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

(90/394/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 118a. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően kidolgozott javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Szerződés 118a. cikke előírja, hogy a Tanács irányelvek útján minimumkövetelményeket fogadjon el azért, hogy különösen a munkakörnyezet tekintetében javításokat ösztönözzön a munkavállalók egészségének és biztonságának magasabb szintű biztosítása érdekében;

mivel e cikk értelmében ezekben az irányelvekben kerülni kell az olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi korlátozások előírását, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését;

mivel az Európai Közösségek második munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi cselekvési programjáról szóló 1984. február 27-i tanácsi állásfoglalás [4] előírja a rákkeltő anyagoknak kitett munkavállalókra vonatkozó védintézkedések meghozatalát;

mivel a Bizottság a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi programjáról szóló közleményében [5] előírja a munkavállalók biztonságának és egészsége védelmének biztosításáról szóló irányelvek elfogadását;

mivel a munkavállalók biztonságának és egészsége védelmének biztosításához elengedhetetlen azoknak a minimumkövetelményeknek a betartása, amelyek célja a biztonság és egészségvédelem magasabb szintjének biztosítása a munkájuk során rákkeltő anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme tekintetében;

mivel ez az irányelv egyedi irányelv a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv [6] 16. cikkének (1) bekezdése értelmében; mivel ezért azon irányelv rendelkezései teljes mértékben alkalmazandók a rákkeltő anyagoknak kitett munkavállalókra az ebben az irányelvben foglalt szigorúbb, illetve különös rendelkezések sérelme nélkül;

mivel a legutóbb a 88/490/EGK irányelvvel [7] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv [8] tartalmazza a veszélyes anyagok listáját, valamint a rájuk vonatkozó osztályozási és címkézési eljárások részleteit;

mivel a legutóbb a 89/178/EGK irányelvvel [9] módosított, a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1988. június 7-i 88/379/EGK tanácsi irányelv [10] tartalmazza az ilyen készítményekre vonatkozó osztályozási és címkézési eljárások részleteit;

mivel az "Európa a rák ellen" program keretében elfogadott 1987-89-es cselekvési terv előírja az egyes vegyi anyagok lehetséges rákkeltő kockázataival foglalkozó európai tanulmányok támogatását;

mivel azonban a tudomány jelenlegi állása szerint nem alakítható ki olyan szint, amely alatt az egészséget érintő kockázatok megszűnnének, a rákkeltő anyagoknak való kitettség mérséklése mindenképpen csökkentené ezeket a kockázatokat;

mivel azonban minden olyan rákkeltő anyagra, amellyel kapcsolatban a tudományos és műszaki adatokat is magában foglaló rendelkezésre álló információ lehetővé teszi, határértékeket és egyéb közvetlenül vonatkozó rendelkezéseket kell kialakítani, hogy hozzájáruljanak ezeknek a kockázatoknak a csökkenéséhez;

mivel megelőző intézkedéseket kell hozni a rákkeltő anyagoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére;

mivel ez az irányelv megállapítja a rákkeltő anyagoknak való kitettségre vonatkozó különleges követelményeket;

mivel ez az irányelv a belső piac szociális dimenziója megvalósításának gyakorlati szempontját testesíti meg;

mivel a legutóbb az 1985-ös csatlakozási okmánnyal módosított 74/325/EGK határozat [11] értelmében a Bizottság konzultál a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal az e területre vonatkozó javaslatok kidolgozása céljából,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Az irányelv célja

(1) Ennek az irányelvnek - amely a hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében - az a célja, hogy védje a munkavállalókat azoktól az egészségüket és biztonságukat veszélyeztető kockázatoktól, amelyek munkájuk során a rákkeltő anyagoknak való kitettséggel kapcsolatosan merülnek vagy merülhetnek fel, valamint hogy az ilyen kockázatokat megelőzze.

Az irányelv megállapítja az e területre vonatkozó különleges minimumkövetelményeket, beleértve a határértékeket.

(2) Ez az irányelv nem alkalmazható azokra a munkavállalókra, akik csak olyan sugárzásnak vannak kitéve, amelyre az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés vonatkozik.

(3) A 89/391/EGK irányelv teljes mértékben alkalmazandó az (1) bekezdésben említett teljes területre az ebben az irányelvben foglalt szigorúbb, illetve különös rendelkezések sérelme nélkül.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában "rákkeltő anyag":

a) az az anyag, amelyre a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében a "rákot okozhat" R 45 mondatot alkalmazzák;

b) az a készítmény, amelyet a 88/379/EGK irányelv 3. cikke (5) bekezdésének j) pontja szerint a "rákot okozhat" R 45 mondattal kell felcímkézni;

c) az I. mellékletben említett anyag, készítmény vagy eljárás, valamint az I. mellékletben említett eljárás során kibocsátott anyag, illetve készítmény.

3. cikk

Az irányelv alkalmazási köre - a kockázatok meghatározása és értékelése

(1) Ez az irányelv olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyek során a munkavállalók munkájuk következtében ki vannak vagy ki lehetnek téve rákkeltő anyagoknak.

(2) Minden olyan tevékenység esetében, amely magában foglalhatja a rákkeltő anyagoknak való kitettséggel kapcsolatos kockázatot, meg kell határozni a munkavállalók expozíciójának jellegét, mértékét és időtartamát, hogy elősegítsék a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető kockázatok értékelését és a szükséges intézkedések meghozatalát.

Az értékelést rendszeresen, továbbá minden olyan esetben meg kell újítani, amikor olyan változás következik be, amely hatással lehet arra, hogy a munkavállalók milyen mértékben vannak kitéve a rákkeltő anyagoknak.

A munkáltatónak az illetékes hatóságok kérésére rendelkezésükre kell bocsátania azokat az információkat, amelyeket az értékelés készítéséhez felhasznált.

(3) A kockázat értékelésekor figyelembe kell venni továbbá a nagyobb fokú expozíció összes egyéb eseteit, mint például a bőrre gyakorolt káros hatásokat.

(4) Amikor elvégezték a (2) bekezdésben említett értékelést, a munkáltatók különös figyelmet fordítanak minden olyan hatásra, amely a különleges kockázatnak kitett munkavállalók egészségét és biztonságát érinti és, többek között, figyelembe veszik azt a kívánalmat, hogy az ilyen munkavállalókat ne alkalmazzák olyan területen, ahol kapcsolatba kerülhetnek rákkeltő anyagokkal.

II. SZAKASZ

A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

Csökkentés és helyettesítés

(1) A munkáltató csökkenti a rákkeltő anyagok alkalmazását a munkahelyen, elsősorban úgy, hogy amennyire műszakilag lehetséges, azt olyan anyaggal, készítménnyel vagy eljárással helyettesíti, amely saját alkalmazási feltételei mellett nem vagy kevésbé veszélyes a munkavállalók egészségére vagy adott esetben biztonságára.

(2) A munkáltató kérésre benyújtja vizsgálatának eredményeit az illetékes hatóságoknak.

5. cikk

Megelőzés és a kockázatnak való kitettség csökkentése

(1) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, a munkavállalók kockázatnak való kitettségét el kell kerülni.

(2) Amennyiben műszakilag nem lehetséges a rákkeltő anyag helyettesítése olyan anyaggal, készítménnyel vagy eljárással, amely saját alkalmazási feltételei mellett nem vagy kevésbé veszélyes az egészségre vagy a biztonságra, a munkáltató biztosítja, hogy amennyire műszakilag lehetséges, a rákkeltő anyagot zárt rendszerben állítsák elő és használják.

(3) Amennyiben a zárt rendszer műszakilag nem megoldható, a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállalók expozíciójának szintjét a műszakilag lehetséges legalacsonyabb szintre csökkentsék.

(4) Ahol rákkeltő anyagokat használnak, a munkáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

a) a rákkeltő anyag mennyiségének korlátozása a munkahelyen;

b) a rákkeltő anyagnak kitett vagy valószínűleg kitett munkavállalók számának lehető legalacsonyabban tartása;

c) munkafolyamatok tervezése és műszaki ellenőrző intézkedések a rákkeltő anyagok munkahelyre történő kibocsátásának elkerülésére vagy minimálisra csökkentésére;

d) a rákkeltő anyagok eltávolítása a forrásnál, helyi elszívó vagy általános szellőzőrendszerek, minden olyan módszer, amely megfelel vagy összeegyeztethető a közegészség és a környezet védelmének szükségességével;

e) a rákkeltő anyagok mérésére vonatkozó meglévő és megfelelő eljárások alkalmazása, különösen az előre nem látható eseményből vagy balesetből adódó, rendkívüli expozíció korai felderítése kapcsán;

f) megfelelő munkafolyamatok és munkamódszerek alkalmazása;

g) csoportos, illetve ahol az expozíció más eszközökkel nem előzhető meg, egyéni védintézkedések;

h) higiéniai intézkedések, különösen a padlók, falak és egyéb felületek rendszeres tisztítása;

i) a munkavállalók tájékoztatása;

j) a veszélyeztetett területek elhatárolása és megfelelő figyelmeztető, valamint biztonsági jelzések alkalmazása, beleértve a "Dohányozni tilos" jelzéseket is azokon a területeken, ahol a munkavállalók ki vannak vagy ki lehetnek téve rákkeltő anyagoknak;

k) tervek kidolgozása olyan veszélyhelyzetekre, amelyek a szokásosnál nagyobb fokú expozíciót eredményezhetnek;

l) a biztonságos tárolást, kezelést és szállítást szolgáló eszközök, különösen a légmentesen zárt, tisztán és jól láthatóan felcímkézett tartályok alkalmazása;

m) a hulladéknak a munkavállalók általi biztonságos összegyűjtésére, tárolására és eltakarítására szolgáló eszköz biztosítása, beleértve a légmentesen zárt, tisztán és jól láthatóan felcímkézett tartályok alkalmazását.

6. cikk

Az illetékes hatóság tájékoztatása

Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, a munkáltató kérelemre megfelelő információt bocsát az illetékes hatóság rendelkezésére:

a) az elvégzett tevékenységekről, illetve ipari eljárásokról, beleértve a rákkeltő anyagok alkalmazásának okát;

b) a rákkeltő anyagot tartalmazó előállított vagy felhasznált anyagok vagy készítmények mennyiségéről;

c) a rákkeltő anyagoknak kitett munkavállalók számáról;

d) a meghozott megelőző intézkedésekről;

e) az alkalmazott védőeszköz típusáról;

f) az expozíció jellegéről és mértékéről;

g) a helyettesítés eseteiről.

7. cikk

Előre nem látott expozíció

(1) Előre nem látható esemény vagy baleset esetén, amely a munkavállalók rendkívüli expozícióját eredményezheti, a munkáltató tájékoztatja a munkavállalókat.

(2) Az eredeti állapot visszaállításáig és a rendkívüli expozíció okainak megszüntetéséig:

a) csak azok a munkavállalók dolgozhatnak az érintett területen, akik a javítást vagy egyéb szükséges munkákat végzik;

b) az érintett munkavállalókat ellátják védőöltözettel és egyéni légzésvédő eszközzel, amelyet viselniük kell; az expozíció nem lehet tartós, és minden munkavállalót csak a feltétlenül szükséges ideig érhet;

c) védelem nélküli munkavállalók nem dolgozhatnak az érintett területen.

8. cikk

Előre látható expozíció

(1) Egyes tevékenységek esetében, mint például a karbantartás, amelyek tekintetében előre látható, hogy a munkavállalók rákkeltő anyagoknak való kitettsége jelentősen növekedhet, és amelyek tekintetében a munkavállalók expozíciójának korlátozására vonatkozó további műszaki megelőző intézkedések minden lehetőségét kimerítették, a munkáltató a vállalkozás vagy telephely munkavállalóival, illetve munkavállalói képviselőivel folytatott konzultációt követően és saját felelősségét nem érintve meghatározza a szükséges intézkedéseket a munkavállalók rákkeltő anyagoknak való kitettsége idejének minimálisra csökkentésére és a munkavállalók védelmének biztosítására, amíg azok ilyen tevékenységet végeznek.

Az első albekezdés értelmében az érintett munkavállalókat ellátják védőöltözettel és egyéni légzésvédő berendezéssel, amelyeket rendkívüli expozíció fennállása alatt viselniük kell; az expozíció nem lehet állandó, és minden munkavállalót csak a feltétlenül szükséges ideig érhet.

(2) Megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy azokat a területeket, amelyeken az (1) bekezdés első albekezdésében említett tevékenységeket végzik, jól láthatóan határolják el és jelezzék vagy egyéb eszközökkel előzzék meg, hogy illetéktelen személyek bejuthassanak ilyen területekre.

9. cikk

Belépés a veszélyeztetett területekre

A munkáltatók megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy azokra a területekre, ahol olyan tevékenységek folynak, amelyek tekintetében a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, csak olyan munkavállalók léphessenek be, akiktől ezt munkájuk vagy feladatuk megköveteli.

10. cikk

Higiénia és egyéni védelem

(1) Olyan tevékenységek esetében, ahol fennáll a rákkeltő anyagok okozta szennyeződés kockázata, a munkáltatónak kötelessége meghozni a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy:

a) a munkavállalók nem étkeznek, isznak vagy dohányoznak olyan munkaterületeken, ahol fennáll a rákkeltő anyagok okozta szennyeződés kockázata;

b) a munkavállalókat ellátják a megfelelő védőöltözettel vagy egyéb különleges ruházattal;

külön tárolási lehetőséget biztosítanak a munka- vagy védőöltözet és az utcai ruházat számára;

c) a munkavállalók számára megfelelő mosdókat és illemhelyeket biztosítanak;

d) a védőeszközt megfelelően tárolják egy jól meghatározott helyen;

azt, amennyiben lehetséges, minden használat előtt, valamint a használat után minden esetben ellenőrzik és tisztítják;

a hibás védőeszközt a további használat előtt megjavítják vagy kicserélik.

(2) Ezeknek az intézkedéseknek a költségei nem terhelhetik a munkavállalókat.

11. cikk

A munkavállalók tájékoztatása és oktatása

(1) A munkáltató meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a vállalkozás vagy telephely munkavállalói, illetve a munkavállalók képviselői kielégítő és megfelelő oktatásban részesüljenek az összes rendelkezésre álló információ alapján, főként tájékoztatás és utasítások formájában:

a) az egészséget veszélyeztető lehetséges kockázatokról, beleértve a dohányzásból eredő további kockázatot;

b) az expozíció megelőzésére vonatkozó óvintézkedésekről;

c) a higiéniai követelményekről;

d) a védőeszközök és -öltözet viseléséről és használatáról;

e) azokról a lépésekről, amelyeket a munkavállalóknak, beleértve a mentést végző munkavállalókat, meg kell tenniük váratlan események esetén, illetve ezek megelőzésére.

Az oktatást:

- úgy módosítják, hogy figyelembe vegye az új vagy megváltozott kockázatokat, és

- szükség esetén időszakonként megismétlik.

(2) A munkáltatók tájékoztatják a munkavállalókat azokról a berendezésekről és az azokhoz kapcsolódó tartályokról, amelyek a rákkeltő anyagokat tartalmaznak, és biztosítják, hogy minden rákkeltő anyagot tartalmazó tartály, csomag és berendezés jól látható és olvasható címkével legyen ellátva, valamint jól látható figyelmeztető és veszélyre utaló jelzéseket tesznek ki.

12. cikk

A munkavállalók tájékoztatása

Megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy:

a) a vállalkozás vagy telephely munkavállalói, illetve munkavállalói képviselői ellenőrizhessék, hogy ezt az irányelvet alkalmazzák-e, vagy hogy azok részt vehessenek annak alkalmazásában, különös tekintettel:

i. a védőöltözet és -eszköz kiválasztásának, viselésének és használatának a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő következményeire, a védőöltözet és -eszköz hatékonyságának meghatározására vonatkozó munkáltatói felelősséget nem érintve;

ii. a 8. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett, a munkáltató által meghatározott intézkedésekre, az ilyen intézkedések meghatározására vonatkozó munkáltatói felelősséget nem érintve;

b) a vállalkozás vagy telephely munkavállalóit, illetve munkavállalói képviselőit a lehető leggyorsabban tájékoztassák a rendkívüli expozíció eseteiről, beleértve a 8. cikkben említetteket, azok okairól és a helyzet orvoslására hozott vagy hozandó intézkedésekről;

c) a munkáltató naprakész listát vezet azokról a munkavállalókról, akik olyan tevékenységben vesznek részt, amelyek tekintetében a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető kockázatot tárnak fel, jelezve rákkeltő anyagoknak való kitettségüket, amennyiben erre vonatkozóan információ áll rendelkezésre;

d) az orvos, illetve az illetékes hatóság, valamint minden más személy, aki felelősséggel tartozik a munkahelyi egészségért és biztonságért, hozzáférjen a c) albekezdésben említett listához;

e) minden munkavállaló hozzáférjen a listán szereplő, személyesen rá vonatkozó információhoz;

f) a vállalkozás vagy telephely munkavállalói, illetve a munkavállalók képviselői hozzájuthassanak a névtelen csoportos információkhoz.

13. cikk

Konzultáció a munkavállalókkal és a munkavállalók részvétele

A munkavállalókkal, illetve képviselőikkel folytatott konzultációra, valamint a munkavállalók, illetve képviselőik részvételére az ezen irányelv, valamint annak mellékletei által érintett kérdésekben a 89/391/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően kerül sor.

III. SZAKASZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Egészségügyi felülvizsgálat

(1) Nemzeti jogszabályaiknak, illetve gyakorlatuknak megfelelően a tagállamok intézkedéseket hoznak a megfelelő egészségügyi felülvizsgálatok végrehajtásáról azoknak a munkavállalóknak az esetében, akik tekintetében a 3. cikk (2) bekezdésében említett értékelés eredményei az egészséget vagy a biztonságot veszélyeztető kockázatot tárnak fel.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek lehetővé kell tenniük, hogy minden munkavállalót, amennyiben szükséges, alávessenek a megfelelő egészségügyi felülvizsgálatnak:

- az expozíciót megelőzően,

- azt követően, rendszeres időközönként.

Az intézkedések közvetlenül lehetővé teszik egyéni és munkahelyi egészségvédelmi intézkedések megvalósítását.

(3) Amennyiben úgy találják, hogy egy munkavállaló olyan rendellenességben szenved, amely gyaníthatóan a rákkeltő anyagoknak történt kitettségének a következménye, a munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvos vagy hatóság elrendelheti, hogy a rákkeltő anyagoknak hasonlóan kitett munkavállalókat is vessék alá egészségügyi felülvizsgálatnak.

Ebben az esetben az expozícióból eredő kockázat újbóli értékelése a 3. cikk (2) bekezdése szerint történik.

(4) Ha egészségügyi felülvizsgálatot végeznek, egyéni egészségügyi dokumentációt készítenek és az egészségügyi felülvizsgálatért felelős orvos vagy hatóság megelőző vagy védintézkedéseket javasol minden egyéni munkavállaló számára.

(5) A munkavállalókat információval és tanáccsal kell ellátni minden olyan egészségügyi felülvizsgálatról, amelynek az expozíciót követően vetik alá őket.

(6) Nemzeti jogszabályaiknak, illetve gyakorlatuknak megfelelően

- a munkavállalók hozzájuthatnak az őket érintő egészségügyi felülvizsgálat eredményeihez, és

- az érintett munkavállalók vagy a munkáltató kérheti az egészségügyi felülvizsgálat eredményeinek ellenőrzését.

(7) A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó gyakorlati ajánlásokat a II. melléklet tartalmazza.

(8) Az illetékes hatóságnak jelentenek minden olyan rákos megbetegedést, amely a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat értelmében a munkavégzés során rákkeltő anyagoknak való kitettség következménye.

15. cikk

A dokumentumok megőrzése

(1) A 12. cikk c) pontjában említett listát és a 14. cikk (4) bekezdésében említett egészségügyi dokumentációt az expozíció megszűnésétől számított legalább 40 évig megőrzik a nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően.

(2) (2) Ha a vállalkozás megszünteti tevékenységét, ezeket a dokumentumokat az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják a nemzeti jognak, illetve gyakorlatnak megfelelően.

16. cikk

Határértékek

(1) A Tanács a Szerződés 118a. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, a rendelkezésre álló információ alapján, beleértve a tudományos és műszaki adatokat, határértékeket állapít meg az irányelvekben minden olyan rákkeltő anyag vonatkozásában, amelyekre ez lehetséges, valamint szükség esetén egyéb közvetlenül kapcsolódó rendelkezést is hoz.

(2) A határértékeket és az egyéb kapcsolódó rendelkezéseket a III. melléklet tartalmazza.

17. cikk

Mellékletek

(1) Az I. és a III. melléklet módosítására csak a Szerződés 118a. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kerülhet sor.

(2) A 89/391/EGK irányelv 17. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni a II. mellékletnek a műszaki fejlődésből és a nemzetközi szabályozások, előírások, illetve a rákkeltő anyagokra vonatkozó ismeretek változásaiból eredő, szigorúan technikai kiigazításait.

18. cikk

Az adatok feldolgozása

A Bizottság rendelkezésére bocsátják a 14. cikk (8) bekezdésében említett információknak az illetékes tagállami hatóságok által történő feldolgozását.

19. cikk

Záró rendelkezések

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1992. december 31-ig megfeleljenek.

Amennyiben a 67/548/EGK vagy a 88/379/EGK irányelvet az ezen irányelvről történő értesítést követően módosító irányelvekkel módosítják a 2. cikk a) és b) pontjában említett anyagok és készítmények tekintetében, a tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kérdéses módosításokat a módosító irányelvek végrehajtására megállapított határidőn belül átvezessék az első albekezdésben említett rendelkezésekbe.

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy hatályba léptették az e bekezdésben említett rendelkezéseket.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak vagy fogadnak el.

20. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1990. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Geoghegan-quinn

[1] HL C 34., 1988.2.8., 9. o.

[2] HL C 158., 1989.6.26., 121. o. és HL C 149., 1990.6.18.

[3] HL C 208., 1988.8.8., 43. o.

[4] HL C 67., 1984.3.8., 2. o.

[5] HL C 28., 1988.2.3., 1. o.

[6] HL L 183., 1989.6.29. 1. o.

[7] HL L 259., 1988.9.19., 1. o.

[8] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

[9] HL L 64., 1989.3.8., 18. o.

[10] HL L 187., 1988.7.16., 14. o.

[11] HL L 185., 1974.7.9., 15. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Anyagok, készítmények és eljárások listája

(2. cikk c) pont)

1. Auramingyártás.

2. A szénkoromban, kátrányban, szurokban, füstben és szénporban jelenlévő policiklusos aromás szénhidrogéneknek való kitettséget magában foglaló munka.

3. A réz-nikkel kéneskő pörkölése és elektrolitikus finomítása során keletkező pornak, füstnek és permetnek való kitettséget magában foglaló munka.

4. Erős savas eljárás az izopropil-alkohol gyártása során.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó gyakorlati ajánlások

(14. cikk (7) bekezdés)

1. A rákkeltő anyagoknak kitett munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatáért felelős orvosnak, illetve hatóságnak ismernie kell az egyes munkavállalók expozíciójának feltételeit és körülményeit.

2. A munkavállalók egészségügyi felülvizsgálatát a foglalkozás-egészségügy elveinek és gyakorlatának megfelelően kell elvégezni; annak legalább a következő intézkedéseket kell magában foglalnia:

- a munkavállaló kórtörténetének és szakmai pályafutásának nyilvántartása,

- személyes beszélgetés,

- szükség esetén biológiai ellenőrzés, valamint a korai és visszafordítható károsodások kivizsgálása.

Amennyiben egészségügyi felülvizsgálatnak vetik alá, minden munkavállaló esetében születhet döntés további vizsgálatokról a munkahelyi egészségvédelem rendelkezésére álló legújabb ismeretek figyelembevételével.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Határértékek és egyéb közvetlenül kapcsolódó rendelkezések

(16. cikk)

A. Határértékek

p.m.

B. Egyéb közvetlenül kapcsolódó rendelkezések

p.m.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0394 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0394&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék