Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32001L0013[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/13/EK irányelve (2001. február 26.) a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/13/EK irányelve

(2001. február 26.)

a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4], az egyeztetőbizottság által 2000. november 22-én jóváhagyott együttes szövegtervezet figyelembevételével,

mivel:

(1) A közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv [5] rendelkezik a nemzetközi vasúti közlekedés terén a vasúttársaságok és a vasúttársaságok nemzetközi csoportosulásai számára biztosított egyes hozzáférési jogokról.

(2) A megbízható és megfelelő szolgáltatások biztosítása érdekében egy egységes engedélyezési rendszerre van szükség, amely biztosítja, hogy a vasúttársaságok mindenkor megfeleljenek a jó hírnév, a megfelelő pénzügyi helyzet és a szakmai alkalmasság bizonyos követelményeinek, a fogyasztók és harmadik személyek védelme, valamint a magas szintű biztonsági követelményeknek eleget tevő szolgáltatások biztosítása érdekében.

(3) Annak érdekében, hogy a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés joga az egész Közösségen belül egységesen és hátrányos megkülönböztetés nélkül kerüljön alkalmazásra, a 95/18/EK tanácsi irányelv [6] a 91/440/EGK irányelv 10. cikkében meghatározott szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságok számára bevezet egy engedélyt, amely kötelező e szolgáltatások működtetéséhez, és a Közösség egész területén érvényes.

(4) Egyes tagállamok a 91/440/EGK irányelvben előírtaknál szélesebb hozzáférési jogokat engedélyeztek, ezért szükségesnek látszik az e piacon működő vasúttársaságok számára a méltányos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes bánásmód biztosítása a 95/18/EK irányelvben kinyilvánított engedélyezési elveknek az ágazatban működő valamennyi társaságra történő kiterjesztésével.

(5) Az adatszolgáltatási kötelezettségek jobb teljesítése érdekében a tagállamoknak és a Bizottságnak jobb tájékoztatást kell nyújtaniuk valamennyi tagállam és a Bizottság számára. Az általános gyakorlatnak és a 95/18/EK irányelv logikus értelmezésének megfelelően, a tagállamok és a Bizottság által szolgáltatott adatoknak ki kell terjedniük a kiadott engedélyekre is.

(6) Törekedni kell annak biztosítására, hogy az engedéllyel rendelkező, nemzetközi áruszállítást végző vasúttársaságok betartsák az ide vonatkozó vám- és adóügyi rendelkezéseket, különös tekintettel a vámtranzitra.

(7) Ezen irányelv céljait, nevezetesen a vasúttársaságok engedélyezésére és az ezen engedélyek Közösségen belüli kölcsönös elismerésére vonatkozó általános alapelvek kialakítását, az engedélyek kiadásában nyilvánvalóan szerepet játszó nemzetközi vonatkozások miatt a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért nemzetközi jellegük miatt e célokat a Közösség jobban meg tudja valósítani a szubszidiaritásnak és az arányosságnak a Szerződés 5. cikkében rögzített elvének megfelelően. Ez az irányelv kizárólag az e célok eléréséhez szükséges intézkedésekre korlátozódik.

(8) A 95/18/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. cikk

(1) Ezen irányelv a Közösségen belül már letelepedett vagy letelepedni szándékozó vasúttársaságoknak szánt engedélyek tagállamok általi kiadására, megújítására és módosítására vonatkozó feltételekről rendelkezik.

(2) Ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a tagállamok:

a) azokat a vasúttársaságokat, amelyek csak autonóm helyi és regionális vasúti infrastruktúrán működtetnek utasszállító szolgáltatásokat;

b) azokat a vasúttársaságokat, amelyek kizárólag városi és városkörnyéki utasszállítási szolgáltatásokat végeznek;

c) azokat a vasúttársaságokat, amelyek tevékenysége olyan regionális vasúti áruszállításra korlátozódik, amely nem tartozik a 91/440/EGK irányelv hatálya alá;

d) azokat a társaságokat, amelyek csak olyan, magántulajdonban levő vasúti infrastruktúrán bonyolítanak áruszállítást, amelyet kizárólag az infrastruktúra tulajdonosa használ saját áruszállítási tevékenységére.

(3) Szintén nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá azok a társaságok, amelyeknek vasúti tevékenysége közúti járműveknek a Csatorna-alagúton át ingajáratban történő szállítására korlátozódik."

2. A 2. cikk a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"vasúttársaság" bármely magán- vagy közvállalkozás, amelynek fő üzleti tevékenysége vasúti áru- és/vagy személyszállítási szolgáltatások nyújtása, azzal a megkötéssel, hogy a vontatást e vállalkozásnak kell biztosítania; ide kell érteni a csak vontatást biztosító társaságokat is;"

3. A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. cikk

Minden tagállam kijelöli az engedélyek kiadásáért és az ezen irányelvből eredő kötelezettségek teljesítéséért felelős szervezetet. Az engedélyek kiadásának feladatát olyan szervezetnek kell ellátnia, amely nem nyújt vasúti szállítási szolgáltatásokat, és független minden, vasúti szállítási szolgáltatásokat nyújtó szervezettől vagy társaságtól."

4. A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az engedély a Közösség egész területén érvényes."

5. A 6. cikk negyedik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"- akit/akiket a bíróság a szociális- és munkajogi kötelezettségek, beleértve a munka- és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeket, valamint a vámvizsgálatnak alávetett, határokon átnyúló áruszállítást végezni szándékozó társaság esetében a vámszabályzatban előírt kötelezettségek teljesítésének súlyos vagy ismétlődő elmulasztása miatt nem ítélt el.".

6. A 11. cikk (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amikor az engedélyező hatóság kiad, felfüggeszt, visszavon vagy módosít egy engedélyt, az érintett tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot."

7. A 12. és 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) Az ezen irányelvben megállapított követelmények mellett a vasúttársaság köteles betartani a közösségi joggal összeegyeztethető és hátrányos megkülönböztetéstől mentesen alkalmazott nemzeti jogszabályokat és szabályozó rendelkezéseket és különösen a következőket:

a) a vasúti szolgáltatásokra vonatkozó sajátos műszaki és működési követelmények;

b) a társaság személyzetére, gördülőállományára és a vasúttársaság belső szervezetére vonatkozó biztonsági követelmények;

c) az egészségügyi, biztonsági és szociális feltételekre, valamint a munkavállalók és a fogyasztók jogaira vonatkozó rendelkezések;

d) követelmények a vasútágazatban működő valamennyi olyan társaság számára, amelyeket arra szánnak, hogy a fogyasztóknak előnyöket vagy védelmet nyújtsanak.

(2) A tagállamok bármikor közvetlenül a Bizottsághoz fordulhatnak a nemzeti és a közösségi jog összeegyeztethetőségének követelményét és e követelmények hátrányos megkülönböztetéstől mentes módon való alkalmazását illető kérdéseikkel. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezen irányelv rendelkezései nem teljesülnek, a Szerződés 226. cikkének sérelme nélkül véleményt ad ezen irányelv helyes értelmezéséről.

13. cikk

A vasúttársaságoknak tiszteletben kell tartaniuk azon tagállamoknak a nemzetközi vasúti szállításra vonatkozó hatályos megállapodásait, amelyekben a tevékenységüket végzik. A vonatkozó vám-és adóügyi rendelkezéseket is be kell tartaniuk."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. március 15-ig megfeleljenek. Ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. február 26-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

A. Lindh

[1] HL C 321., 1998.10.20., 8. o. és HL C 116. (E), 2000.4.26., 38. o.

[2] HL C 209., 1999.7.22., 22. o.

[3] HL C 57., 2000.2.29., 40. o.

[4] Az Európai Parlament 1999. szeptember 16-án megerősített (HL C 54., 2000.2.25., 56. o.) 1999. március 10-i véleménye (HL C 175., 1999.6.21., 119. o.). A Tanács 2000. március 28-i közös álláspontja (HL C 178., 2000.6.27., 23. o.), és az Európai Parlament 2000. július 5-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2001. február 1-jei határozata és a Tanács 2000. december 20-i határozata.

[5] HL C 237., 1991.8.24., 25. o. A 2001/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (lásd ennek a Hivatalos Lapnak az 1. oldalát.) módosított irányelv.

[6] HL L 143., 1995.6.27., 70. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0013 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0013&locale=hu