31993R0085[1]

A Bizottság 85/93/EGK rendelete (1993. január 19.) a dohányágazatban működő ellenőrzési ügynökségekről

A Bizottság 85/93/EGK rendelete

(1993. január 19.)

a dohányágazatban működő ellenőrzési ügynökségekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nyersdohány piacának közös szervezésére vonatkozó különös intézkedések megállapításáról szóló, 1992. június 30-i 2075/92/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 20. cikke (8) bekezdésére,

mivel a 2075/92/EGK rendelet 20. cikkének (2) bekezdése szerint egy adott minimummennyiségnél többet termelő minden tagállamnak létre kell hoznia egy ügynökséget a dohánytermelési támogatási rendszerrel kapcsolatos egyes ellenőrzések és egyéb feladatok végrehajtása céljából; mivel az ügynökségnek olyan helyzetben kell lennie, hogy végre tudja hajtani az e rendelet által meghatározott feladatait; mivel ezért minden ügynökségnek rendelkeznie kell az e feladatok ellátásához szükséges minimális hatáskörrel;

mivel az ágazat szabályai pontos és hatékony alkalmazásának biztosítása céljából a 2075/92/EGK rendelet 20. cikkének (3) bekezdése megállapítja, hogy az érintett tagállamnak biztosítania kell az ügynökség számára a feladatai ellátásához szükséges teljes hatáskört; mivel e célból minden érintett tagállamnak fel kell ruháznia az ügynökség ellenőreit az ügynökség feladatainak végrehajtásához szükséges információk bekéréséhez, és az ellenőrzések végrehajtásához szükséges hatáskörrel;

mivel a közösségi szabályok alkalmazásának felügyelete megkívánja a dohány jellemzőinek ellenőrzését; mivel ezért szükséges a felügyelet alá tartozó személyek által raktározott dohányból az ellenőrök által történő mintavétel engedélyezése;

mivel az ellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében rendelkezni kell az egyes ügynökségeken belül működő ellenőrzési egységekről;

mivel az érintett tagállamoknak meg kell hozniuk az összes szükséges intézkedést az olyan ellenőrzött személyek jogainak védelme érdekében, akiknek az érdekei sérülhetnek;

mivel az ügynökség a munkáját a tagállamok által az ügynökség javaslata alapján és a Bizottsággal való konzultációt követően létrehozott munkaterv és költségvetés keretében hajtja végre; mivel ezért a terv minimális tartalmát, a költségvetés nagyságát, valamint a létrehozásuk és a lehetséges módosításuk esetén követendő eljárást is meg kell határozni;

mivel a 2075/92/EGK rendelet 20. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján a Bizottság rendszeresen ellenőrzi az ügynökségek munkáját; mivel következésképpen meg kell határozni egy eljárást, amely által a Bizottság és az érintett tagállam is folyamatos tájékoztatást kap a munka folyamatáról;

mivel az ügynökség működésének és tevékenységének a Bizottság által történő megfelelő felügyelete céljából tanácsos lehetőséget biztosítani a Bizottság számára az ügynökségekben történő képviseletre, valamint az e részvételre vonatkozó részletes rendelkezések megállapítására;

mivel a Bizottság hozzájárul az ügynökségek tényleges költségeihez; mivel az e finanszírozási műveletre vonatkozó eljárásokat meg kell határozni az ezzel kapcsolatos ellenőrzési módokra vonatkozó eljárásokkal együtt;

mivel a 2075/92/EGK rendelet 20. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése előírja, hogy az ügynökség rendszeresen jelentést nyújt be a tagállamnak és a Bizottságnak az általa elvégzett munkáról; mivel rögzíteni kell e jelentések benyújtási határidőit;

mivel a dohánytermelő tagállamok ellenőrzési ügynökségeinek létrehozásához szükséges idő hossza miatt helyénvaló különleges intézkedéseket előírni az 1993. évre;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Nyersdohánypiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2075/92/EGK rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében említett ellenőrzési ügynökségeket minden érintett tagállam legkésőbb 1993. április 30-ig létrehozza.

(2) A dohányágazat közösségi szabályai pontos alkalmazásának biztosítása céljából az ügynökségek a 3. cikkben említett munkaprogram szerint különösen:

a) végrehajtják az elsődleges feldolgozást végző vállalkozások részére leszállított valamennyi dohányszállítmány teljes ellenőrzését;

b) kiállítják a 3478/92/EGK bizottsági rendelet [2] 12. cikkében említett ellenőrzési igazolásokat;

c) gyakori és bejelentés nélküli ellenőrzéseket hajtanak végre az elsődleges feldolgozást végző vállalkozásoknál;

d) amennyiben szükséges, az ellenőrzések eredményeként javaslatot tesznek valamilyen közigazgatási vagy jogi szankció alkalmazására.

(3) A saját kezdeményezésére vagy a Bizottság kérésére eljáró tagállam előírhatja az ügynökség számára:

a) a közösségi szabályok által az ágazatban előírt bármilyen egyéb ellenőrzés végrehajtását;

b) különleges vizsgálatok végrehajtását az ágazatban.

(4) A tagállam a lehető leghamarabb megteszi az ügynökség megállapításai alapján szükséges lépéseket.

2. cikk

(1) Minden ügynökség számára biztosítani kell a kötelezettségeinek a tagállam jogszabályai szerint történő végrehajtása céljából szükséges jogkört.

(2) A 2075/92/EGK rendelet 20. cikkének (4) bekezdésében említett munkaterv és költségvetés keretén belül minden ügynökség számára autonómiát kell biztosítani személyzetének alkalmazása és munkájának megtervezése, valamint az ezekből származó összes költség vonatkozásában.

(3) Az ügynökséghez kötődő személyzet nagyságának, képzettségének és tapasztalatának, a számukra elérhetővé tett forrásoknak, valamint az ügynökség szervezeti egységei szervezési módjának lehetővé kell tennie az ügynökség kötelezettségeinek végrehajtását. Az ellenőrzésért felelős személyeknek rendelkezniük kell azzal a szükséges műszaki ismerettel és tapasztalattal, ami lehetővé teszi a számukra a (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzések végrehajtását, különös tekintettel a mezőgazdasági adatok értékelésére, a termelés és feldolgozás műszaki ellenőrzéseire, valamint a gazdasági adatok, a készletnyilvántartások és a számlák vizsgálatára.

(4) A tisztviselők részére a 2075/92/EGK rendelet 20. cikkének (4) bekezdése alapján a számukra előírt kötelezettségek végrehajtása céljából az érintett tagállamnak biztosítania kell a megfelelő hatáskört a termelők, a termelői szervezetek, a feldolgozók és bármely más, az ágazat szabályai által szabályozott egyéb személyek ellenőrzésének részeként szükségessé váló információ- vagy bizonyítékszerzéshez, illetve egyéb vizsgálatok végrehajtásához és különösen az ellenőrzött természetes vagy jogi személyek birtokában lévő dohányból történő mintavételi jogot.

(5) Minden ügynökség létrehoz egy belső ellenőrzési egységet, amely be nem jelentett ellenőrzéseket hajt végre az egységek munkájára vonatkozóan, és különösen biztosítja azt, hogy az ellenőrzési igazolásokat megfelelően állítsák ki.

(6) A tagállamok megtesznek a nemzeti jogszabályaik által az ellenőrzött természetes és jogi személyekre ruházott jogok biztosításához szükséges minden intézkedést.

(7) A tagállamok a nemzeti jogszabályaik szerint bizonyító erejű megállapításként ismerik el a tisztviselők ténymegállapításait.

3. cikk

(1) Az 1993. évtől kezdődően az ügynökség javaslatot tesz az egyes évekre vonatkozó munkatervre és költségvetésre. A munkatervnek biztosítania kell azt, hogy az ellenőrzési intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek egy reprezentatív mintát tükrözzenek. Az ellenőrzések munkatervét a termelési körzetek és régiók kockázatelemzése alapján kell elkészíteni.

(2) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) az ügynökség által végrehajtani tervezett ellenőrzési munka vázlatát;

b) az 1. cikk (3) bekezdése alapján a tagállam vagy a Bizottság kérésére végrehajtandó egyéb munkák jegyzékét;

c) a személyzet tervezett képzésének részleteit;

d) a Bizottsággal történő kapcsolattartásért felelős tisztviselők jegyzékét.

Az ügynökségnek fel kell tüntetnie továbbá az összes munkatervben szereplő tevékenységi területre vonatkozóan a végrehajtáshoz szükséges munkanapok becsült számát, illetve a munka ütemtervét.

(3) Az ügynökség költségvetésének tartalmaznia kell a következő főcímeket, amelyek mindegyikét kellően kell részletezni:

1. a munkahelyi tisztségek jegyzéke;

2. a személyzeti költségek;

3. az adminisztratív költségek;

4. az egyedi projektek költségei;

5. a beruházási költségek;

6. az egyéb költségek;

7. az érintett tagállamtól származó bevételek;

8. a 2075/92/EGK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerinti közösségi hozzájárulás;

9. az egyéb bevételek.

(4) A munkaterv vázlatának és a költségvetés becslésének kidolgozása céljából az ügynökség a tervezet elkészítése előtt figyelembe veszi a közösségi jogszabályok által előírt ellenőrzések gyakoriságát, a korábbi években szerzett tapasztalatokat, valamint az érintett tagállam kötelezettségeinek sérelme nélkül a Bizottság megfigyeléseit vagy észrevételeit.

4. cikk

(1) Évente legkésőbb augusztus 15-ig az ügynökség benyújtja a munkaterv-vázlatot és a költségvetés-tervezetet az érintett tagállamnak. A tervezet alapján a tagállam elkészíti a munkatervet, illetve a költségvetés-tervezetet és legkésőbb minden év szeptember 15-ig benyújtja azokat Bizottságnak.

A Bizottság 30 napon belül és az érintett tagállam kötelezettségeinek sérelme nélkül kérheti a tagállamot a költségvetésben és a munkatervben bármilyen olyan változtatás végrehajtására, amit a dohányágazat közösségi rendelkezéseinek megfelelő végrehajtása céljából a Bizottság tanácsosnak tart.

(2) Az ügynökség végső munkatervét és költségvetését az érintett tagállam legkésőbb minden év október 31-ig elfogadja és haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak.

(3) A Bizottság jóváhagyásától függően és azzal a feltétellel, hogy a költségvetés teljes összege ezáltal nem emelkedik, a tagállam az ellenőrzések hatékonyabbá tétele céljából az év során módosíthatja a munkatervet és a költségvetést.

(4) Olyan különleges helyzet kialakulása esetén, amelyben fennáll a dohányágazatra vonatkozó közösségi szabályok megfelelő végrehajtását komolyan veszélyeztető csalás kockázata, az ügynökségnek értesítenie kell az érintett tagállamokat és a Bizottságot. Ebben az esetben az ügynökség a kérdéses tagállam hozzájárulásával módosíthatja terveit és ellenőrzési tevékenységét. Ez a tagállam haladéktalanul értesíti erről a Bizottságot.

Ha egy adott év során a tagállam vagy a Bizottság különleges vizsgálatok végrehajtására kéri fel az ügynökséget, akkor a munkatervet és a költségvetést ennek megfelelően módosítani kell. Ezeknek a módosításoknak a bevezetésére a megfelelő változtatásokkal az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

5. cikk

(1) Abból a célból, hogy a Bizottság tisztviselői a 2085/92/EGK rendelet 20. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében meghatározott módon nyomon követhessék az ügynökség által végzett munkát, az ügynökség legkésőbb minden hónap tizenötödikéig benyújtja az érintett tagállamnak és a Bizottságnak a következő havi munkatervet. A tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot és az érintett tagállamot a havi munkaterv végrehajtásában bekövetkezett változásokról is.

(2) Az ügynökség az egyes negyedévek végét követő legkésőbb 30 napon belül összefoglaló jelentést nyújt be a tagállamnak és a Bizottságnak az ügynökség által elvégzett munkáról, valamint csatolja a fizetőképességi helyzetet és az összes költségvetési fejezettel kapcsolatban felmerült költségeket bemutató pénzügyi nyilatkozatot, és egy nyilatkozatot az adott negyedév során végrehajtott ellenőrzések eredményeképpen javasolt közigazgatási és jogi szankciókról.

(3) A Bizottság, az érintett tagállam és az ügynökség képviselői legalább negyedévente üléseznek az ügynökség által elvégzett munka, az általa a jövőben végrehajtani tervezett munka, és a munka eredményének és az ügynökség általános működésének értékelése céljából.

(4) A Bizottság részt vehet az ügynökség irányító testületének tanácskozásain. Ennek érdekében az ügynökség a felügyelő vagy irányító testülete üléseinek időpontját legkésőbb 15 nappal megelőzően telexen vagy faxon elküldi a Bizottságnak az ülés időpontját, a napirendjét, és az ott megvitatni tervezett dokumentumokat. A Bizottság képviselője nem szavazhat.

6. cikk

(1) Az érintett tagállam minden évben legkésőbb május 31-ig továbbítja a Bizottságnak az előző év bevétel- és költségelszámolását, egy az ügynökség felügyeletéért felelős kormányzati hatóság által készített jelentéssel együtt.

(2) Legkésőbb az (1) bekezdésben említett időponttól számított hat hónapon belül a Bizottság döntést hoz az ügynökség tényleges költségeit képviselő összegről, amelyet a kérdéses évre vonatkozóan folyósítani kell a termelő tagállamoknak. Az említett összeget - a (4) bekezdésben, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében említett előlegkifizetésekkel csökkentve - akkor kell kifizetni, amikor megállapították, hogy az ügynökség elvégezte azt a munkát, amivel megbízták.

(3) A bevétel- és költségelszámolás átvizsgálása céljából a Bizottság tisztviselőit fel kell hatalmazni az ügynökség pénzügyi nyilvántartásához és a kiegészítő dokumentumokhoz történő hozzáférésre.

(4) Az ügynökség éves működési költségeit képviselő összeget a Bizottság és az érintett tagállam az ügynökség költségvetési tervezete alapján fogadja el. A Bizottság azonban az 5. cikk (2) bekezdésében említett negyedéves jelentésekben szereplő számadatok alapján kiszámított ügynökségi költségszint figyelembevételével megváltoztathatja a havi részletfizetéseket.

7. cikk

Az ügynökség minden egyes negyedév végétől számított harminc napon belül elküldi a 2075/92/EGK rendelet 20. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésében említett jelentéseket.

8. cikk

(1) Az 1993. évi munkaterv-vázlatot és költségvetés-tervezetet az érintett tagállamoknak a 3. cikk (2) és (3) bekezdése szerint kell elkészíteniük, és legkésőbb 1993. április 30-ig továbbítaniuk kell a Bizottságnak.

A munkaterv-vázlatnak tartalmaznia kell az ügynökség adott évi személyzet-felvételi tervét.

Az ügynökség javasolt tevékenységének - beleértve az ellenőrzési munkát - összhangban kell lennie a személyzetfelvételi tervvel és a tervezett képzési programmal.

A tagállamok ugyanakkor továbbítják a Bizottságnak az ügynökség javasolt alapokmányát. Ennek tartalmaznia kell egy olyan személyzetfelvételi eljárást, amely megfelelő garanciákat biztosít arra nézve, hogy a 2. cikk (3) bekezdésében megállapított célok megvalósíthatók legyenek.

A Bizottság 30 napon belül - a tagállam kötelezettségeinek sérelme nélkül - kérheti a tagállamot a költségvetés vagy a tervezet bármely olyan módosítására, amelyet szükségesnek tart, és benyújtja megjegyzéseit - ha vannak ilyenek - az alapokmányról.

(2) Az 1993. évi munkatervet és költségvetést az érintett tagállam legkésőbb 1993. május 31-ig elfogadja.

(3) Az 1993. évi munkaterv-vázlat és költségvetés-tervezet kézhezvételét követően a Bizottság az utóbbi alapján és az ügynökség létrehozásának elősegítése céljából megelőlegezheti a tagállamoknak az ügynökség létrehozása költségeinek megfelelő összeget.

9. cikk

Addig, amíg az ügynökség olyan helyzetbe nem kerül, hogy képes elvégezni az összes feladatát és a megbízott ellenőrzéseket, az érintett tagállamok hajtják végre a közösségi szabályok által meghatározott ellenőrzéseket a meglevő eljárásokkal összhangban.

10. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot az e rendelettel összhangban hozott intézkedésekről.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. január 19-én.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 215., 1992.7.30., 70. o.

[2] HL L 351., 1992.12.2., 17. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R0085 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R0085&locale=hu