31975R2782[1]

A Tanács 2782/75/EGK Rendelete (1975. október 29.) a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról

A TANÁCS 2782/75/EGK RENDELETE

(1975. október 29.)

a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK ( 1 ) tanácsi rendeletre és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK ( 2 ) tanácsi rendeletre és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 3 ),

mivel annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen a Szerződés 39. cikkében a baromfik vonatkozásában meghatározott célokat, a 2771/75/EGK és a 2777/75/EGK rendeletben meghatározott intézkedések lehetővé teszik a kínálat kereslethez történő igazításának megkönnyítését;

mivel ezen intézkedések közé elsősorban azok tartoznak, amelyek célja, hogy a termelőeszközökre és a csomagolásra, szállításra, jelölésre vonatkozó forgalmazási előírások ismeretén alapuló rövid és hosszú távú előrejelzések bevezetését megkönnyítsék;

mivel a keltetőtojások számának és a kikelt csibék számának pontos ismerete, a baromfi fajtája, kategóriája és típusa szerinti kategorizálása lehetővé teszi, hogy előre jelezzük a baromfitermék-piac fejlődésének alakulását; mivel ennek érdekében intézkedéseket kell hozni a tenyészcsirke nagyszülő és a szülő állományokra vonatkozó statisztikák összegyűjtésére is;

mivel annak érdekében, hogy a piaci trendeket a lehető legpontosabban és leggyorsabban lehessen előre jelezni, szabályos időközönként össze kell gyűjteni a keltetőtojásokra, a kikelt és az értékesített naposcsibékre vonatkozó adatokat;

mivel továbbá szükséges a Közösségben termelt keltetőtojások azonosítása, annak érdekében, hogy el lehessen különíteni őket a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló, 1975. október 29-i 2772/75/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó tojásoktól; mivel ezért a Közösségben ezt az azonosítást a keltetőtojások egyedi megjelölésével kell megoldani; mivel ugyanakkor azt is ki kell kötni, hogy azokban a tagállamokban, amelyek azt engedélyezik, az azonosítást speciális csomagolási előírások szerint végezhessék; mivel azonban ez utóbbi lehetőség nem eredményezheti azt, hogy a keltetőgépből kivett tojások külön megkülönböztető jelölés nélkül kerüljenek forgalomba;

mivel a keltetőtojásokra, illetve az egyéb tojásokra eltérő zsilipár és lefölözés vonatkozik; mivel szükséges, hogy a keltetőtojások megjelölésével egyértelműen megkülönböztessük ezeket a termékeket;

mivel ugyanez igaz az export esetében is, különösen a támogatásra vonatkozó intézkedések következtében; mivel azonban amennyire lehetséges, tekintetbe kell venni azokat a rendelkezéseket, amelyek a harmadik országokban az azonosításra vonatkozóan létezhetnek, hogy ezáltal biztosítva legyen az ezekkel az országokkal folytatott kereskedelem zavartalansága;

mivel az egyes telepeknek adott azonosítószám, amelyet a keltetőtojásokon, illetve a keltetőtojásokat vagy a naposcsibéket tartalmazó csomagoláson tüntetnek fel, elősegítheti ezeknek a termékeknek a forgalmazását, és a rendeletben foglalt intézkedések betartásának ellenőrzését;

mivel mind a forgalmazás, mind az ellenőrzés szempontjából szükséges, hogy a kísérő dokumentumokon szerepeljenek az adott tételhez tartozó naposcsibe vagy keltetőtojás sajátosságaira, illetve az azok eredetére vonatkozó információk; mivel néhány ilyen sajátosságot a csomagoláson is fel kell tüntetni;

mivel a kérdéses telepeket biztosítani kell arról, hogy a rájuk vonatkozó információk névtelenségét és statisztikai szempontból bizalmas jellegét megőrzik;

mivel azokat a telepeket, amelyek csekély kereskedelmi jelentőségüknél fogva nincsenek számottevő befolyással az összesített statisztikai eredményekre, illetve a piac fejlődésére, ki kell vonni ennek a rendeletnek a betartására irányuló kötelezettség alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendeletnek alkalmazásában:

1. "Keltetőtojás": olyan baromfitojás, amely a kombinált nómenklatúra 0407 00 11 és 0407 00 19 alfejezetébe tartozik, naposcsibe előállítására szolgál, fajta, kategória és típus szerint osztályozva van, és azonosítása e rendeletnek megfelelően történik.

2. "Naposcsibe": élő baromfi, amelynek tömege legfeljebb 185 gramm, és a következő kategóriák Kombinált Nómenklatúrájának 0105 11 , 0105 12és 0105 19 alfejezetébe tartozik:

a) haszoncsirke: a következő típusok valamelyikébe tartozó naposcsibe:

i. húscsirke: hízlalásra és az ivarérett kor előtti levágásra szánt csirke;

ii. tojócsirke: étkezési tojás termelése céljából felnevelt csirke;

iii. kettős hasznosítású csirke: akár tojásrakásra, akár hízlalásra szánt csirke;

b) tenyészcsirke szülő: haszoncsirke előállítására szánt csirke;

c) tenyészcsirke nagyszülő: tenyészcsirke előállítására szánt csirke.

3. A "telep" jelentése a telep vagy a telep egy része, ahol a következő tevékenységek folynak:

a) tenyésztelep: olyan telep, ahol keltetőtojások termelése történik, amelyekből tenyészcsirke nagyszülőt, szülőt vagy haszoncsirkét állítanak elő;

b) szaporítótelep: olyan telep, ahol keltetőtojások termelése történik, amelyekből haszoncsirkét állítanak elő;

c) keltető: olyan létesítmény, ahol a tojások gépbe rakása, a naposcsibék keltetése és a csirkék ellátása történik.

4. "Kapacitás": a keltetőgépekbe egyidejűleg behelyezhető keltetőtojások maximális száma, az összesítésből kimaradnak a bújtatók.

2. cikk

(1) A keltetőtojások, illetve a csirkék forgalmazása és szállítása, valamint a keltetőtojások keltetése a Közösség területén kereskedelmi vagy üzleti céllal csak akkor engedélyezhető, ha betartják ennek a rendeletnek a rendelkezéseit.

(2) Azok a tenyésztelepek, illetve szaporítótelepek, amelyek állatlétszáma kevesebb, mint 100, illetve azok a keltetők, amelyek kapacitása kisebb, mint 1 000 keltetőtojás, nem kötelesek betartani ezt a rendeletet.

3. cikk

A tagállam által kijelölt illetékes hatóságnak minden telepet nyilvántartásba kell vennie a telep kérésére, és azokat azonosítószámmal kell ellátnia.

Az azonosítószám visszavonható azoktól a telepektől, amelyek nem tartják be e rendelet rendelkezéseit.

4. cikk

Minden tagállamnak el kell küldenie legkésőbb ennek a rendeletnek a hatályba lépését követő három hónapon belül a többi tagállamnak és a Bizottságnak a területén található telepek listáját, amely tartalmazza a telep azonosítószámát, nevét és címét. Ennek a listának bármilyen módosításáról minden negyedév elején tájékoztatni kell a tagállamokat és a Bizottságot.

5. cikk

(1) A naposcsibe termelésére használt keltetőtojásokat egyedileg jelölik.

(2) A keltetőtojásokat olyan, tökéletesen tiszta csomagokban kell szállítani, amely csak azonos fajú, kategóriájú és típusú baromfitól és ugyanarról a telepről származó keltetőtojásokat tartalmaz, valamint amelyen legalább a következő felirat szerepel: "œufs à couver", "broedeieren", "rugeaeg", "Bruteier", "αυγά προς εκκόλαψιν""huevos para incubar", "eggs for hatching", "uova da cova", "ovos para incubação", "munia haudottavaksi","kläckägg" , "násadová vejce", "haudemunad", "inkubējamas olas", "kiaušiniai perinimui", "keltetőtojás", "bajd tat-tifqis", "jaja wylęgowe"; "valilna jajca" vagy "násadové vajcia", "яйца за люпене", "ouă puse la incubat".

(3) Az egyes importőr harmadik országokban hatályban lévő rendelkezések betartása érdekében az exportra szánt keltetőtojásokon és azok csomagolásán az e rendeletben előírtaktól eltérő információk is szerepelhetnek, feltéve, hogy nem téveszthetők össze az e rendeletben és a 2772/75/EGK rendeletben, valamint ez utóbbi végrehajtási rendeleteiben szereplőkkel.

6. cikk

Harmadik országokból keltetőtojások csak akkor importálhatók, ha azokon legalább három mm nagyságú nyomtatott betűkkel szerepel a származási ország neve, valamint amelyen a következő felirat szerepel: "à couver", "broedei", "rugeaeg", "Brutei", "προς εκκόλαψιν""para incubar", "hatching", "cova", "para incubação", "haudottavaksi", illettve "för kläckning" , "líhnutí", "haue", "inkubācija", "perinimas", "keltetésre", "tifqis", "do wylęgu", "valjenje", illettve "liahnutie", "за люпене", "incubare". A csomagok csak azonos fajú, kategóriájú és típusú baromfitól, valamint ugyanabból az országból és feladótól származó keltetőtojásokat tartalmazhatnak, és azokon legalább a következő adatoknak kell szerepelniük:

a) a tojásokon feltüntetett információk;

b) az a baromfifaj, amelytől a tojások származnak;

c) a feladó neve vagy cégneve, valamint címe.

7. cikk

Minden keltetőnek egy vagy több nyilvántartást kell vezetnie, amelyben a következő adatokat tüntetik fel fajta, kategória (tenyészcsirke nagyszülő, szülő vagy haszoncsirke) és típus (húscsirke, tojótyúk vagy kettős hasznosítású) szerint:

a) a tojások keltetőgépbe helyezésének dátuma, a keltetett tojások száma, és annak a telepnek az azonosítószáma, ahol a keltetőtojásokat előállították;

b) a kikelés dátuma és a ténylegesen felhasználásra kerülő naposcsibék száma;

c) a keltetőgépből kivett keltetett tojások száma és a vásárló adatai.

8. cikk

A keltetőgépből kivett keltetett tojások emberi fogyasztásra nem, csak egyéb célra hasznosíthatók. A 2772/75/EGK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének értelmében ipari tojásként felhasználhatók.

9. cikk

(1) Minden keltetőállomásnak havonta tájékoztatnia kell a tagállam illetékes hatóságát fajtánkénti, kategóriánkénti és típusonkénti bontásban a keltetésre berakott tojások számáról, és a ténylegesen kikelt naposcsibék számáról.

(2) A tenyészcsirke nagyszülőpár, illetve a szülőpár állományába tartozó egyedek statisztikai adatairól a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően alkalmazott szabályok és feltételek szerint kell jelentést kérni, ahogy azoknak a telepeknek az esetében kell eljárni, amelyekre nem vonatkoznak az 1. bekezdésben foglaltak.

10. cikk

(1) A tagállamoknak, amint a 9. cikkben meghatározott adatokat megkapták és feldolgozták, havi összesítést kell benyújtaniuk a Bizottsághoz az előző havi adatok alapján. Németország felhatalmazást kap arra, hogy 1991. január 1. utánra halassza a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén működő keltetők havi adatainak összegyűjtését, és az 1991. évre vonatkozó adatokat legkésőbb négy hónappal a referenciahónapot követően nyújtsa be.

Továbbá a tagállamok által benyújtott összesítésnek tartalmaznia kell az adott hónapban importált és exportált csibék számát a baromfi fajának, kategóriájának és típusának megfelelő bontásban.

(2) A Bizottság egyezteti és felhasználja az összegzett információkat. Erről a tagállamokat is értesíti.

11. cikk

(1) A naposcsibéket a baromfi faja, típusa és kategóriája szerint kell csomagolni.

(2) A dobozok csak egyazon keltetőből származó naposcsibéket tartalmazhatnak, és legalább a keltető azonosítószámának szerepelnie kell rajtuk.

12. cikk

A harmadik országból származó naposcsibék importjára csak akkor kerülhet sor, ha a 11. cikk (1) bekezdésének megfelelően vannak csoportosítva. A dobozok csak egyazon országból és feladótól származó naposcsibéket tartalmazhatnak, és legalább a következő adatoknak szerepelniük kell rajtuk:

a) a származási ország neve;

b) a baromfifaj, amelyhez a naposcsibék tartoznak;

c) a feladó neve vagy cégneve és címe.

13. cikk

(1) Minden egyes tétel szállításra váró keltetőtojáshoz, illetve naposcsibéhez kísérő okmányokat kell készíteni, amelynek legalább a következő adatokat tartalmaznia kell:

a) a telep neve vagy cégneve és címe, valamint azonosítószáma;

b) a keltetőtojások, illetve naposcsibék száma a baromfi faja, kategóriája és típusa szerint;

c) az elszállítás dátuma;

d) a címzett neve és címe.

(2) A harmadik országból importált keltetőtojások és naposcsibék tételei esetében a telep azonosítószáma helyébe a származási ország nevét kell írni.

14. cikk

Az e rendeletben meghatározott jelöléseket olvashatóan kell feltüntetni.

Ezeknek a jelöléseknek és a kísérő okmányoknak a megszövegezését a Közösség legalább egy nyelvén kell elvégezni.

15. cikk

Az egyes importőr harmadik országban hatályban levő intézkedések betartása érdekében az exportra szánt csomagolásokon az e rendeletben előírtakon kívül más adatok is szerepelhetnek, feltéve, hogy azok nem téveszthetők össze az e rendeletben meghatározottakkal.

16. cikk

Az e rendeletben szereplő rendelkezések betartását az egyes tagállamok által kijelölt hivataloknak kell ellenőrizniük. Ezeknek a hivataloknak a listáját el kell juttatni a többi tagállamhoz és a Bizottsághoz legkésőbb egy hónappal e rendelet hatályba lépése előtt. Ennek a listának bármilyen módosításáról értesíteni kell a többi tagállamot és a Bizottságot.

17. cikk

E rendeletnek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében, illetve amennyiben az megfelelőbb, a 2777/75/EGK rendelet 17. cikkében meghatározott eljárás alapján kell meghozni.

18. cikk

(1) A tagállamoknak meg kell tenniük valamennyi szükséges intézkedést a 9. cikk szerint szolgáltatott információk titkosságának és bizalmas jellegének megőrzése érdekében.

(2) A nyilvántartásokba bejegyzett adatokat csak az e rendelet alkalmazásáért felelős hatóságok használhatják fel.

19. cikk

(1) A 225/73/EGK rendelettel ( 4 ) módosított, a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló, 1972. június 27-i 1349/72/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) hatályát veszti.

(2) Az 1. bekezdés által hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

20. cikk

Ez a rendelet 1975. november 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 282., 1975.11.1., 49. o.

( 2 ) HL L 282., 1975.11.1., 77. o.

( 3 ) HL C 128., 1995.6.9., 39. o.

( 4 ) HL L 27., 1973.2.1., 16. o.

( 5 ) HL L 148., 1972.6.30., 7. o

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31975R2782 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31975R2782&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01975R2782-20070101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01975R2782-20070101&locale=hu