31985R1661[1]

A Tanács 1661/85/EGK rendelete (1985. június 13.) Grönland tekintetében a migráns munkavállalók szociális biztonságára vonatkozó közösségi szabályok technikai kiigazításainak megállapításáról

A Tanács 1661/85/EGK rendelete

(1985. június 13.)

Grönland tekintetében a migráns munkavállalók szociális biztonságára vonatkozó közösségi szabályok technikai kiigazításainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 51. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottsággal folytatott konzultációt követően kidolgozott javaslatára,

mivel a Közösségeket létrehozó szerződések Grönland tekintetében történő módosításáról szóló szerződés [1] 1985. február 1-jén lépett hatályba;

mivel a legutóbb az 1660/85/EGK rendelettel [2] módosított 574/72/EGK rendelet [3] mellékleteit úgy kell módosítani, hogy azok figyelembe vegyék a legutóbb az 1660/85/EGK rendelettel módosított 1408/71/EGK rendelet [4] új alkalmazási körét, amely megfelel a szerződések alkalmazási körének;

mivel meg kell őrizni azokat a jogokat, amelyeket a tagállamok Grönlandon dolgozó állampolgárai abban az időszakban szereztek meg vagy, amely jogok várományosai voltak abban az időszakban, amikor Grönland az Európai Közösséghez tartozott, valamint az ugyanezen időszak alatt olyan állampolgárok által szerzett a jogokat is, akik Grönlandon rendelkeztek lakóhellyel és valamely tagállam területén dolgoztak;

mivel kívánatos azokkal a munkavállalókkal, önálló vállalkozókkal, valamint családtagjaikkal kapcsolatban, akik helyzete az ellátások azonnali biztosítását igényli, az illetékes államon kívüli lakóhely esetén is fenntartani a betegség és anyaság esetén járó ellátásokra való jogosultságot,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 574/72/EGK rendelet mellékleteinek következő szakaszai hatályukat vesztik:

- az 1. melléklet B szakaszában:

4. pont,

- a 2. melléklet B. szakaszában:

az "1. Dánia Grönland kivételével" főcím és a 2. pont,

- a 3. melléklet B. szakaszában:

az "1. Dánia Grönland kivételével" főcím és a II. pont,

- a 4. melléklet B. szakaszában:

az "1. Dánia Grönland kivételével" főcím és a II. pont;

- a 10. melléklet B. szakaszában:

az "1. Dánia Grönland kivételével" főcím és a II. pont.

2. cikk

Ez a rendelet nem érinti az alábbiakat:

- a Grönland Európai Közösségekhez való tartozása idején a tagállamoknak - Dánia kivételével - az ebben az időszakban Grönland területén foglalkoztatott állampolgárai által megszerzett jogokat vagy várományokat,

- a Grönland Európai Közösségekhez való tartozása idején a tagállamoknak - Dánia kivételével - valamely tagállam területén foglalkoztatott és Grönlandon lakóhellyel rendelkező állampolgárai által megszerzett jogokat vagy várományokat.

3. cikk

A tagállamok azon állampolgárainak grönlandi tartózkodása esetén, akik megfelelnek - Dánia kivételével - a tagállamok jogszabályaiban előírt feltételeknek, az 1408/71/EGK rendelet 22. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése, valamint az 574/72/EGK rendelet 21. és 23. cikke hatályban marad.

Az Európai Közösségeket létrehozó szerződések Grönland tekintetében történő módosításáról szóló szerződés nem zárja ki az első bekezdésben említett rendelkezések alkalmazását abban az esetben, ha a Grönlandon lakóhellyel rendelkező dán állampolgárok Dánián kívül valamely más tagállam területén tartózkodnak.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1985. február 1-jétől kell alkalmazni.

A 3. cikket azonban csak e rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1985. június 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. de Michelis

[1] HL L 29., 1985.2.1., 1. o.

[2] HL L 160., 1985.6.20., 1. o.

[3] HL L 74., 1972.3.27., 1. o.

[4] HL L 149., 1971.7.5., 2. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31985R1661 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31985R1661&locale=hu