Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

31972R0574[1]

A Tanács 574/72/EGK rendelete (1972. március 21.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

A TANÁCS 574/72/EGK RENDELETE

(1972. március 21.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg - HL L 28, 30.1.1997, 1 o. (1) )

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 51. és 235. cikkére,

tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendeletre és különösen annak 98. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel meg kell állapítani az alapvető rendelkezéseknek és e szövegeknek az évek folyamán történő alkalmazásából szerzett tapasztalatokhoz igazított 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat;

mivel különösen szükséges, hogy minden tagállamban pontosan meghatározzák a hatáskörrel rendelkező hatóságokat és illetékes intézményeket, valamint az ezek közötti közvetlen információcserére jogosult összekötő szerveket;

mivel pontosan meg kell határozni az ellátásokban való részesülés céljából az érintett személyek által kitöltendő és benyújtandó okmányokat;

mivel részletesen meg kell határozni az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat az alkalmazandó jogszabályok, valamint az ellátások különböző kategóriáira vonatkozó rendelkezések tekintetében;

mivel szükséges az egyik tagállam intézménye által egy másik tagállam intézménye nevében nyújtott ellátások megtérítésével kapcsolatos feltételeknek és a könyvvizsgáló bizottság kötelezettségeinek a meghatározása;

mivel meg kell állapítani az Európai Pénzügyi Rendszer keretében történő valutaátváltáskor követendő eljárás alkalmazási szabályait;

mivel a tagállam hatóságai és intézményei közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében gondoskodni kell az 1408/71/EGK rendelet alkalmazásával kapcsolatos elektronikus adatfeldolgozásról;

mivel lehetővé kell tenni az 574/72/EGK rendelethez csatolt 1, 4, 5., 6., 7. és 8. mellékleteknek a Bizottság által az érintett tagállam vagy tagállamok, illetve hatáskörrel rendelkező hatóságaik kérésére az igazgatási bizottsággal folytatott konzultációt követően hozott rendelettel történő módosítását; mivel a mellékletek módosításának egyedüli célja az, hogy az érintett tagállamok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságaik által elfogadott határozatokat egy közösségi okmányba foglalják,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "rendelet" az 1408/71/EGK rendelet;

b) "végrehajtási rendelet" ez a rendelet;

c) a rendelet 1. cikkében található fogalommeghatározások az említett cikkben nekik tulajdonított jelentéssel rendelkeznek.

2. cikk

Formanyomtatványok - Tájékoztatás a jogszabályokról - Útmutatók

(1) A rendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazásához szükséges dokumentumok mintáit az igazgatási bizottság dolgozza ki.

E dokumentumokat az intézmények továbbíthatják egymás között akár papír, akár más formában, vagy telematikus szolgáltatások útján, szabványosított elektronikus üzenetként, a VIa. címmel összhangban. A telematikus szolgáltatások útján történő információcsere a küldő tagállam és a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságok által kijelölt szervek közötti megállapodás hatálya alá tartozik.

(2) Az igazgatási bizottság az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai részére tájékoztatást adhat a rendelet alkalmazási körébe tartozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseiről.

(3) Az igazgatási bizottság útmutatókat készít, hogy az érintett személyekkel megismertesse a jogaikat, valamint azokat az igazgatási alakiságokat, amelyeket az ilyen jogok gyakorlása érdekében teljesíteni kell.

Ezen útmutatók összeállítása előtt konzultálnak a tanácsadó bizottsággal.

3. cikk (7)

Összekötő szervek - Kommunikáció az intézmények, valamint a kedvezményezettek és az intézmények között

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok összekötő szerveket jelölhetnek ki, amelyek egymással közvetlenül érintkezhetnek.

(2) A tagállamok intézményei, valamint a tagállamok területén lakóhellyel rendelkező vagy ott tartózkodó személyek akár közvetlenül, akár az összekötő szerveken keresztül kérelemmel fordulhatnak egy másik tagállam intézményéhez.

(3) Az egyik tagállam intézményétől származó, az egyik tagállam területén lakóhellyel rendelkező vagy tartózkodó személyeknek szánt határozatokat és egyéb okmányokat közvetlenül, ajánlott levél útján juttathatják el az érintettekhez, átvételi elismervénnyel.

4. cikk (9)

Mellékletek

(1) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságát vagy hatóságait az 1. melléklet sorolja fel.

(2) Az egyes tagállamok illetékes intézményeit a 2. melléklet sorolja fel.

(3) A tagállamok lakóhely szerinti intézményeit és tartózkodási hely szerinti intézményeit a 3. melléklet sorolja fel.

(4) A végrehajtási rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján kijelölt összekötő szerveket a 4. melléklet sorolja fel.

(5) A végrehajtási rendelet 5. cikkében, 53. cikkének (3) bekezdésében, 104. cikkében, 105. cikkének (2) bekezdésében, 116. cikkében, valamint 121. cikkében említett rendelkezéseket az 5. melléklet sorolja fel.

(6) Az egyes tagállamokban a fizetésekért felelős intézmények által választott ellátások fizetésének szabályait a végrehajtási rendelet 53. cikke (1) bekezdésének megfelelően a 6. melléklet sorolja fel.

(7) A végrehajtási rendelet 55. cikkének (1) bekezdésében említett bankok nevét és székhelyét a 7. melléklet sorolja fel.

(8) Azokat a tagállamokat, amelyekre egymás közötti kapcsolataikban a végrehajtási rendelet 10a. cikke (1) bekezdése d) pontjának rendelkezései vonatkoznak, a 8. melléklet sorolja fel.

(9) A természetbeni ellátások évi átlagos költségének kiszámításánál figyelembe veendő rendszereket a végrehajtási rendelet 94. cikke (3) bekezdése a) pontjának, valamint a 95. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően a 9. melléklet sorolja fel.

(10) A hatáskörrel rendelkező hatóságok által kijelölt intézményeket, illetve szerveket különösen a következő rendelkezések alapján a 10. melléklet sorolja fel:

a) rendelet: a 14c. cikk, a 14d. cikk (3) bekezdése és a 17. cikk;

b) végrehajtási rendelet: a 6. cikk (1) bekezdése, a 8. cikk, a 10b. cikk, a 11. cikk (1) bekezdése, a 11a. cikk (1) bekezdése, a 12a. cikk, a 13. cikk (2) és (3) bekezdése, a 14. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 38. cikk (1) bekezdése, a 70. cikk (1) bekezdése, a 80. cikk (2) bekezdése, a 81. cikk, a 82. cikk (2) bekezdése, a 85. cikk (2) bekezdése, a 86. cikk (2) bekezdése, a 89. cikk (1) bekezdése, a 91. cikk (2) bekezdése, a 102. cikk (2) bekezdése, a 109. cikk, a 110. cikk, a 113. cikk (2) bekezdése.

II. CÍM

A RENDELET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA

A rendelet 6. és 7. cikkének végrehajtása

5. cikk

Az egyezmények végrehajtási szabályainak felváltása a végrehajtási rendelettel

A végrehajtási rendelet rendelkezései felváltják a rendelet 6. cikkében említett egyezmények végrehajtási szabályait; a végrehajtási rendelet rendelkezései azoknak a szabályoknak a helyébe lépnek, amelyek a rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett egyezmények rendelkezéseinek végrehajtására vonatkoznak, amennyiben azokat az 5. melléklet nem sorolja fel.

A rendelet 9. cikkének végrehajtása

6. cikk

Az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszerbe történő belépés

(1) Aki a rendelet 9. cikkének és 15. cikke (3) bekezdésének értelmében a rokkantság, öregség és halál (nyugdíjak) tekintetében egy tagállam jogszabályai szerint több rendszerben is eleget tesz az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosításba történő belépés feltételeinek, és ha legutóbbi munkaviszonya vagy önálló vállalkozása következtében a fenti rendszerek valamelyike szerint nem tartozott kötelező biztosítás hatálya alá, akkor az említett cikkek szerint csatlakozhat az adott tagállam jogszabályaiban meghatározott önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszerhez vagy ennek hiányában az általa választott rendszerhez.

(2) Ahhoz, hogy egy személy hivatkozhasson a rendelet 9. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseire, igazolást kell benyújtania a kérdéses tagállam intézményéhez egy másik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időről. Ezt az igazolást az érintett személy kérelme alapján az azon jogszabályokat alkalmazó intézmény vagy intézmények állítják ki, amely jogszabályok szerint az érintett személy a biztosítási vagy tartózkodási időt szerezte.

A rendelet 12. cikkének végrehajtása

7. cikk (11)

Az ellátások halmozódásának tilalmára vonatkozó rendelkezések végrehajtásának általános szabályai

(1) Ha a két vagy több tagállam jogszabályai szerint járó ellátásoknak a feltétele az ellátások kölcsönös csökkentése, felfüggesztése vagy visszavonása, az érintett tagállam jogszabályaiban előírt csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések szigorú betartása esetén a kifizetésre nem kerülő összegeket elosztják a csökkentendő, felfüggesztendő vagy visszavonandó ellátások számával.

(2) A rendelet 12. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének, 46a., 46b., 46c. cikkének alkalmazásában az érintett illetékes intézmények kérelemre megadják egymásnak a szükséges felvilágosítást.

8. cikk (5)

A több tagállam jogszabályai szerinti betegségi és anyasági ellátásokra való jogosultságok halmozódása esetén alkalmazandó szabályok

(1) Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó - vagy ezek valamelyik családtagja - két vagy több tagállam jogszabályai szerint is jogosult anyasági ellátásra, úgy kizárólag a szülés helye szerinti tagállam jogszabályai szerint részesülhet ilyen ellátásban, vagy ha a szülés nem e tagállamok valamelyikének területén történt, akkor kizárólag azon tagállam jogszabályai szerint, amelyek hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott.

(2) Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó Írország és az Egyesült Királyság jogszabályai szerint jogosult ugyanarra a keresőképtelenségi időszakra vonatkozóan betegbiztosítási ellátásokra, a fenti ellátásokat kizárólag azon tagállam jogszabályai szerint bocsátják rendelkezésre, amelyek hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott.

(3) A rendelet 14c. cikkének b) pontjában és 14f. cikkében említett esetekben, ha az adott személy vagy egyik családtagja az adott két ország jogszabályai szerint jogosult betegségi vagy anyasági ellátásokra, a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) ha a fenti két ország jogszabályai közül legalább az egyiknek a jogszabályai kikötik, hogy az ellátásokat az ellátásra jogosult személynek megtérítés formájában állapítsák meg, ezért kizárólag annak a tagállamnak a intézménye felelős, amelynek a területén megállapították azokat;

b) ha az ellátásokat a két adott tagállamon kívüli tagállam területén állapították meg, ezekért kizárólag azon tagállam intézménye felel, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá az adott személy munkaviszonya alapján tartozott.

8a. cikk

A görög jogszabályok és egy vagy több tagállam jogszabályai szerinti betegbiztosítási ellátásokra, munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén járó ellátásokra való jogosultságok halmozódása esetén alkalmazandó szabályok

Ha ugyanaz alatt az időszak alatt a munkavállaló vagy önálló vállalkozó vagy egyik családtagja a görög jogszabályok és egy vagy több tagállam jogszabályai szerint jogosult betegbiztosítási ellátásokra, munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén járó ellátásokra, a fenti ellátásokat kizárólag annak a tagállamnak az illetékes intézménye állapítja meg, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá az érintett személy utoljára tartozott.

9. cikk (5)

Több tagállam jogszabályai szerinti haláleseti juttatásra való jogosultságok halmozódása esetén alkalmazandó szabályok

(1) Ha a halál egy tagállam területén következik be, csak az e tagállam jogszabályai szerint szerzett haláleseti juttatásra való jogosultság marad fenn, a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett jogosultság megszűnik.

(2) Ha a halál egy tagállam területén következik be és két vagy több másik tagállam jogszabályai szerint nyílik jogosultság haláleseti juttatásra, vagy ha a halál a tagállamok területén kívül következik be, és az említett jogosultság két vagy több tagállam jogszabályai szerint áll fenn, úgy csak azon tagállam jogszabályai szerint szerzett jogosultság marad fenn, ahol az elhunyt utoljára volt biztosított, míg a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett jogosultság megszűnik.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a rendelet 14c. cikkének b) pontjában és 14f. cikkében említett esetekben az érintett tagállamok jogszabályai szerint megszerzett haláleseti juttatásra való jogosultság fennmarad.

9a. cikk

A munkanélküli ellátásokra való jogosultságok halmozódása esetén alkalmazandó szabályok

Ha az egyik olyan tagállam jogszabályai szerint munkanélküli ellátásra jogosult munkavállaló vagy önálló vállalkozó, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a rendelet 69. cikke értelmében utolsó munkaviszonya vagy önálló vállalkozása alatt tartozott, Görögországba utazik, ahol szintén jogosult munkanélküli ellátásra a korábban a görög jogszabályok szerint szerzett biztosítási idő, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő alapján, a görög jogszabályok szerinti ellátásokra való jogosultságot a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének c) pontjában megállapított időtartam felfüggesztik.

10. cikk (12) (13)

A munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak nyújtott családi ellátásokra, illetve családi támogatásra való jogosultságok halmozódása esetén alkalmazandó szabályok

(1)

a) Az egyik tagállam olyan jogszabályai szerint járó ellátásokra vagy családi támogatásokra való jogosultságot, amely jogszabályok szerint a fenti ellátásokra vagy támogatásra vonatkozó jogosultság megszerzésének nem feltétele a biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő, a fenti ellátások összegéig felfüggesztik, ha ugyanarra az időszakra és ugyanarra a családtagra vonatkozóan az ellátások csak egy másik tagállam nemzeti jogszabályai értelmében vagy a rendelet 73., 74., 77. vagy 78. cikkének alkalmazásában járnak.

b) Ha azonban a kereső tevékenységet az első tagállam területén folytatják:

i. a kizárólag egy másik tagállam nemzeti jogszabályai vagy a rendelet 73. vagy 74. cikke szerint családi ellátásokra jogosult személynek vagy az ellátások igénybevételére jogosult személynek járó ellátások esetén a kizárólag a fenti másik tagállam nemzeti jogszabályai vagy a fenti cikkek szerint járó családi ellátásokra való jogosultságot a családtag lakóhelye szerinti tagállam jogszabályaiban előírt családi ellátások összegéig felfüggesztik. A családtag lakóhelye szerinti tagállam által fizetett ellátások költségét e tagállam viseli;

ii. a kizárólag egy másik tagállam nemzeti jogszabályai vagy a rendelet 77. vagy 78. cikke szerint családi ellátásokra jogosult személynek vagy az ellátások igénybevételére jogosult személynek járó ellátások esetén a kizárólag a fenti másik tagállam nemzeti jogszabályai vagy a fenti cikkek értelmében járó családi ellátásokra vagy családi támogatásokra való jogosultságot felfüggesztik; ha így történik, az érintett személy jogosult a gyermekek lakóhelye szerinti tagállam családi ellátásaira vagy családi támogatásaira, ennek költségeit pedig ez a tagállam viseli, valamint - szükség esetén - jogosult a rendelet 77. vagy 78. cikkében említett családi támogatásokon kívüli ellátásokra, amelynek költségeit az azokban a cikkekben meghatározott illetékes állam viseli.

(2) Ha az egyik tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozó munkavállaló korábban a görög jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy szolgálati idő alapján családi támogatásra jogosult, ezt a jogosultságot a fenti ellátások összegéig felfüggesztik, amennyiben ugyanarra az időszakra és ugyanarra a családtagra vonatkozóan az első tagállam jogszabályai szerint családi ellátás vagy támogatás jár a rendelet 73. és 74. cikke értelmében.

(3) Ha a rendelet 73., illetve 74. cikke értelmében ugyanazon időszak és ugyanazon családtag vonatkozásában két tagállamtól jár családi ellátás, annak a tagállamnak az illetékes intézménye fizeti az ellátás teljes összegét, amelyik tagállam jogszabályai a legmagasabb szintű ellátást írják elő, és ennek az összegnek a felét a másik tagállam illetékes intézménye az utóbbi tagállam jogszabályai szerint meghatározott értékig neki megtéríti.

10a. cikk (8)

Az abban az esetben alkalmazandó szabályok, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó azonos időszak vagy azonos részidőszak folyamán egymás után több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik

Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó egymást követően két tagállam jogszabályainak hatálya alá is tartozott a családi ellátásoknak az egyik vagy mindkét érintett tagállam jogszabályaiban előírt két kifizetési időpontja közé eső időszakban, úgy a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) azok a családi ellátások, amelyeket az érintett személy e tagállamok mindegyike jogszabályainak hatálya alá tartozóként igényelhet, megegyeznek a megfelelő jogszabályok szerint járó napi ellátások, illetve támogatások számával. Ha e jogszabályok nem rendelkeznek napi ellátásokról vagy támogatásokról, úgy a családi ellátások juttatása annak arányában történik, hogy a munkavállaló mennyi ideig tartozott az egyes tagállamok jogszabályainak hatálya alá az érintett jogszabályok által meghatározott idő tartamához viszonyítva;

b) ha a családi ellátásokat egy intézmény olyan időszakban is folyósította, amikor egy másik intézménynek kellett volna ezt megtennie, úgy az említett intézmények elszámolnak egymás között;

c) az a) és b) pont alkalmazásában, ha az egyik tagállam jogszabályai szerint szerzett szolgálati időt vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt olyan egységben fejezik ki, amely eltér attól az egységtől, amelyet a családi ellátások kiszámításánál egy másik olyan tagállam jogszabályai szerint alkalmaztak, amelynek az érintett személy ugyanabban az időszakban a hatálya alá tartozott, az átváltást a végrehajtási rendelet 15. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban kell végezni;

d) az a) pont rendelkezéseitől eltérően, a végrehajtási rendelet 8. mellékletében felsorolt tagállamok egymás közötti kapcsolata tekintetében, azt az intézményt, amely a családi ellátások költségeit az érintett időszakban az első munkaviszony vagy önálló vállalkozás okán viseli, a folyó időszak egészében terhelik e költségek.

III. CÍM

A RENDELETNEK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKAT MEGHATÁROZÓ RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA

A rendelet 13-17. cikkének alkalmazása

10b. cikk (9)

A rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti alakiságok

Azt az időpontot és azokat a feltételeket, amikor és amelyek alapján az egyik tagállam jogszabályai már nem vonatkoznak a rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett személyre, a fenti jogszabályokkal összhangban kell meghatározni. Ennek az időpontnak a meghatározását az adott személyre vonatkozóan a továbbiakban eljáró tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény kéri az előző tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézménytől.

10c. cikk

A rendelet 13. cikke (2) bekezdésének d) pontja a köztisztviselőkre és a köztisztviselőnek minősülő más személyekre történő alkalmazása esetére vonatkozó alaki követelmények

A 13. cikk (2) bekezdésének d) pontja alkalmazása során az azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amelynek jogszabályait alkalmazni kell, igazolást bocsát ki arról, hogy a köztisztviselő, vagy a köztisztviselőnek minősülő más személy a jogszabályai hatálya alá tartozik.

11. cikk

Alakiságok a munkavállalónak a rendelet 14. cikkének (1) bekezdése és 14b. cikkének (1) bekezdése szerinti kiküldetése esetén és a rendelet 17. cikke szerint megkötött megállapodások esetén

(1) Azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amely tagállam jogszabályait továbbra is alkalmazni kell, igazolást bocsát ki arról, hogy a munkavállaló egy meghatározott időpontig továbbra is e jogszabályok hatálya alá tartozik:

a) a rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében és 14b. cikkének (1) bekezdésében említett esetekben a munkavállaló vagy munkáltatója kérésére;

b) azokban az esetekben, amelyekre a rendelet 17. cikke vonatkozik.

(2) A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 14b. cikkének (1) bekezdésében említett esetekre előírt hozzájárulást a munkáltató kérelmezi.

11a. cikk

Alakiságok a rendelet 14a. cikkének (1) bekezdése és 14b. cikkének (2) bekezdése szerint, valamint a rendelet 17. cikke szerint megkötött megállapodások esetén, ha a munkavégzés nem abban a tagállamban történik, amelyben az érintett személy általában önálló vállalkozói tevékenységet folytat

(1) Azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amely tagállam jogszabályait továbbra is alkalmazni kell, igazolást bocsát ki arról, hogy a munkavállaló egy meghatározott időpontig továbbra is e jogszabályok hatálya alá tartozik:

a) a rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében és 14b. cikkének (1) bekezdésében említett esetekben az önálló vállalkozó kérésére;

b) azokban az esetekben, amelyekre a rendelet 17. cikke vonatkozik.

(2) A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 14b. cikkének (1) bekezdésében említett esetekre előírt hozzájárulást az önálló vállalkozó kérelmezi.

12. cikk

A munkavállalóknak a német szociális biztonsági rendszer alapján nyújtott biztosítást érintő különleges rendelkezések

Ha a rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 14. cikke (1) és (2) bekezdése, illetve 14b. cikkének (1) bekezdése vagy a 17. cikk értelmében megkötött megállapodás szerint a német jogszabályokat kell alkalmazni a nem németországi székhellyel, illetve lakóhellyel rendelkező vállalkozás vagy munkáltató által alkalmazott személyre, és ha az érintett személynek nincs állandó munkahelye német területen, úgy e jogszabályokat olyan módon kell alkalmazni, mintha az érintett személyt németországi lakóhelyén alkalmaznák.

Ha a munkavállaló nem rendelkezik Németország területén állandó lakóhellyel, a német jogszabályok úgy alkalmazandók, mint ha olyan helyen rendelkezne munkaviszonnyal, ahol az Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonni Helyi Általános Betegbiztosító Pénztár) illetékes.

12a. cikk (5)

A rendelet 14. cikke (2) és (3) bekezdésében, 14a. cikkének (2)-(4) bekezdésében és 14c. cikkében említett, általában két vagy több tagállam területén munkaviszonyban álló vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytató személyek tekintetében alkalmazandó szabályok

A rendelet 14. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14a. cikke (2)-(4) bekezdésének és 14c. cikkének az alkalmazása során a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) az a személy, aki általában két vagy több tagállam területén vagy olyan vállalkozásnál folytatja tevékenységét, amelynek székhelye egy tagállam területén található, és amely tevékenységei átterjednek a két állam közös határán, vagy aki egyidejűleg az egyik tagállam területén munkavállaló és egy másik tagállam területén önálló vállalkozó, tájékoztatja erről a helyzetről a lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által megjelölt intézményt.

b) Ha az adott személy lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai nem vonatkoznak rá, a fenti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény ezután értesíti a helyzetről annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményt, amelynek a jogszabályait alkalmazni kell.

(1a) Amennyiben a rendelet 14. cikke (2) bekezdés a) pontjának megfelelően a nemzetközi közlekedési vállalkozás hajózó személyzetéhez tartozó személy az őt alkalmazó vállalkozás székhelye, fióktelepe vagy állandó telephelye szerinti, illetőleg lakóhelye és elsődleges munkaviszonya helye szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, az ezen tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény az érintett személy részére igazolást bocsát ki arról, hogy az érintett személy a jogszabályai hatálya alá tartozik.

a) Ha a rendelet 14. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjával vagy 14a. cikke (2) bekezdésének első mondatával összhangban az általában két vagy több tagállam területén munkaviszonyban álló vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytató és tevékenységének egy részét a lakóhelye szerinti tagállam területén folytató személyre e tagállam jogszabályai vonatkoznak, e tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény az érintett személy számára olyan igazolást állít ki, amely szerint az általa alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozik, és elküldi ennek egy példányát azon másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézménynek:

i. amely tagállam területén az érintett személy tevékenységének egy részét folytatja;

és/vagy

ii. munkavállaló esetében, amely tagállam területén az őt alkalmazó vállalkozás vagy munkáltató székhelye vagy az üzletvitel helye található.

b) Az utóbbi intézmény szükség esetén eljuttatja a munkáltató vagy munkáltatók, illetve az érintett személy által fizetendő járulékok megállapításához szükséges adatokat azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézménynek, amely tagállam jogszabályait alkalmazni kell a fenti jogszabályok értelmében.

a) Ha a rendelet 14. cikkének (3) bekezdésével vagy 14a. cikkének (3) bekezdésével összhangban egy tagállam területén egy másik tagállam területén székhellyel vagy üzletviteli hellyel rendelkező és a fenti államok közös határán átterjedő tevékenységet folytató vállalkozás által alkalmazott vagy az ilyen vállalkozásban önálló vállalkozókénttevékenységet folytató személyre azon tagállam jogszabályait kell alkalmazni, amely tagállam területén a vállalkozás székhelye található, az utóbbi tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény az érintett személy számára olyan igazolást állít ki, amely szerint az általa alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozik, és elküldi ennek egy példányát a másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményének:

i. amely tagállam területén az érintett személy munkavállaló vagy önálló vállalkozó; illetve

ii. amelynek területén az érintett személy lakóhellyel rendelkezik.

b) A fenti (2) bekezdés b) pontja hasonlóan alkalmazandó.

a) Ha a rendelet 14. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban arra a munkavállalóra, aki nem rendelkezik lakóhellyel egyik olyan tagállam területén sem, amelyben tevékenységet folytat, azon tagállam jogszabályai vonatkoznak, amely tagállam területén az őt alkalmazó vállalkozás vagy személy székhelye vagy üzletviteli helye található, az utóbbi tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény a munkavállaló számára olyan igazolást állít ki, amely szerint az általa alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozik, és elküldi ennek egy példányát a másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézménynek:

i. amely tagállam területén a munkavállaló tevékenységének egy részét folytatja;

ii. amely tagállam a területén a munkavállaló lakóhellyel rendelkezik.

b) A fenti (2) bekezdés b) pontja hasonlóan alkalmazandó.

a) Ha a rendelet 14a. cikke (2) bekezdésének második mondatával összhangban az általában két vagy több tagállam területén önálló vállalkozói tevékenységet folytató, de tevékenységének egyik részét sem a lakóhelye szerinti tagállam területén folytató személyre annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak, amelynek a területén főtevékenységét folytatja, a lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény haladéktalanul tájékoztatja az érintett többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai által kijelölt intézményeket.

b) Az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy a fenti hatáskörrel rendelkező hatóságok által megjelölt intézmények közös megállapodással határozzák meg az érintett személyre alkalmazandó jogszabályokat az attól a naptól számított legfeljebb hat hónapon belül, hogy az érintett személy helyzetéről az érintett intézmények egyike tájékoztatást kapott a d) pont rendelkezéseinek és szükség esetén a rendelet 14a. cikke (4) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével.

c) Az érintett személyre irányadónak megállapított jogszabályokat alkalmazó intézmény igazolást bocsát ki az érintett személy számára, amely szerint az adott személyre az általa alkalmazott jogszabályok vonatkoznak, és elküldi ennek egy példányát a többi érintett intézménynek.

d) Az érintett személy főtevékenységének a rendelet 14a. cikke (2) bekezdésének harmadik mondata értelmében történő meghatározása céljából mindenekelőtt azt a helyet kell figyelembe venni, ahol az érintett személy tevékenysége folytatásának állandó és folyamatos székhelye található. Ennek hiányában olyan szempontokat vesznek figyelembe, mint a folytatott tevékenységek szokásos jellege vagy időtartama, a nyújtott szolgáltatások száma és az ezekből a tevékenységekből származó jövedelem.

e) Az érintett intézmények átadják egymásnak mind az érintett személy főtevékenységének, mind a rá alkalmazandóként meghatározott jogszabályok szerint fizetendő járulékok meghatározásához szükséges információt.

a) Az (5) bekezdés és különösen annak b) pontja sérelme nélkül, ha azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amely tagállam jogszabályait határozták meg alkalmazandó jogként a rendelet 14a. cikke (2) vagy (3) bekezdésének értelmében, megállapítja, hogy az említett cikk (4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni az érintett személyek esetében, tájékoztatja erről a többi érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait vagy a fenti hatóságok által kijelölt intézményeket; ha szükséges, az érintett személyre alkalmazandó jogszabályokról közös megegyezéssel születik döntés.

b) A (2) bekezdés b) pontjában említett információt a többi érintett intézmény elküldi azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményeknek, amely tagállam jogszabályait alkalmazandóként határozták meg.

a) Ha a rendelet 14c. cikkének a) pontjával összhangban az egyidejűleg az egyik tagállam területén munkavállalóként és egy másik tagállam területén önálló vállalkozóként tevékenységet folytató személyre annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak, amelynek a területén munkaviszonyban áll, az utóbbi tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény a munkavállaló számára olyan igazolást állít ki, amely szerint az általa alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozik, és elküldi ennek egy példányát annak a másik tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézménynek:

i. amely tagállam területén a fenti személy önálló vállalkozói tevékenységet folytat;

ii. amelynek a területén a fenti személy lakóhellyel rendelkezik.

b) A fenti (2) bekezdés b) pontja hasonlóan alkalmazandó.

(8) Ha a rendelet 14. cikkének és 14c. cikke b) pontjának rendelkezéseivel összhangban az egyidejűleg az egyik tagállam területén munkavállalóként és egy másik tagállam területén önálló vállalkozóként tevékenységet folytató személyre két tagállam jogszabályai vonatkoznak, az (1), (2), (3) és (4) bekezdés rendelkezései alkalmazandók a munkaviszony esetén, és az (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdés rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók önálló vállalkozás esetén.

Azon két tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai által kijelölt intézmények, amely tagállamok jogszabályait alkalmazandóként határozták meg, ennek megfelelően tájékoztatják egymást.

12b. cikk

A rendelet 14e. vagy 14f. cikkében említett személyekre alkalmazandó szabályok

A 12a. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdésének rendelkezései hasonlóan alkalmazandók a rendelet 14e. vagy 14f. cikkében említett személyekre is. A rendelet 14f. cikkében említett esetekben az azon tagállamok illetékes hatóságai által kijelölt intézmények, amely tagállamok jogszabályai irányadóak, kölcsönösen tájékoztatják egymást.

13. cikk

A diplomáciai és konzuli képviseletek által alkalmazott személyek választási jogának gyakorlása

(1) A rendelet 16. cikke (2) bekezdésében előírt választás jogát első alkalommal attól az időponttól számított három hónapon belül kell gyakorolni, amikor a munkavállalót az érintett diplomáciai, illetve konzuli képviselet felvette, vagy akkor, amikor e képviselet tagjának személyes szolgálatába állt. A választás a munkába állás napjától hatályos.

Ha egy munkavállaló valamely naptári év végén megújítja választási jogát, akkor az a következő naptári év első napján lép hatályba.

(2) A választás jogát gyakorló személy tájékoztatja azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményt, amelynek jogszabályai mellett döntött, és egyidejűleg értesíti a munkáltatóját. Szükség esetén az említett intézmény e tagállam valamennyi intézményéhez továbbítja ezt az információt, a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott iránymutatásoknak megfelelően.

(3) Az azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amely tagállam jogszabályai mellett a munkavállaló dönt, tanúsítványt állít ki a munkavállaló részére, igazolva, hogy a munkavállaló mindaddig a fenti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amíg a kérdéses diplomáciai vagy konzuli képviselet őt alkalmazza, illetve addig, amíg e képviselet tagjának személyes szolgálatában áll.

(4) Ha a munkavállaló a német jogszabályok alkalmazása mellett dönt, akkor e jogszabályok rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, mint ha a munkavállalót a német kormány székhelyén alkalmaznák. Az illetékes betegbiztosító intézményt a hatáskörrel rendelkező hatóság jelöli ki.

14. cikk

Az Európai Közösségek segédszemélyzete választási jogának gyakorlása

(1) A rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében előírt választás jogát a munkaszerződés megkötésének időpontjában kell gyakorolni. Az e szerződés megkötésére felhatalmazott hatóság tájékoztatja azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményt, amely tagállam jogszabályai mellett a segédszemélyzet tagja döntött. Szükség esetén az említett intézmény a tagállam valamennyi intézményéhez továbbítja ezt az információt.

(2) Az azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amelynek jogszabályai mellett az illető dönt, igazolást állít ki a segédszemélyzet tagja részére, tanúsítva, hogy ő mindaddig a fenti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amíg az Európai Közösségeknél a segédszemélyzet tagjaként alkalmazásban áll.

(3) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai szükség esetén kijelölik az Európai Közösségek segédszemélyzetének tagjai tekintetében illetékes intézményeket.

(4) Ha a segédszemélyzetnek az a tagja, akit Németországon kívül egy másik tagállam területén alkalmaznak, a német jogszabályok alkalmazása mellett dönt, akkor e jogszabályok rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, mint ha a segédszemélyzet tagját a német kormány székhelyén alkalmaznák. Az illetékes betegbiztosító intézményt a hatáskörrel rendelkező hatóság jelöli ki.

IV. CÍM

A RENDELETNEK AZ ELLÁTÁSOK EGYES CSOPORTJAIRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA

1. FEJEZET

AZ IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

15. cikk (A) (5) (11)

(1) A rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében, 38. cikkében, 45. cikkének (1) és (3) bekezdésében, 64. cikkében, valamint 67. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett esetekben az időszakok összesítése a következő szabályok szerint történik:

a) az egy tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időhöz annyit kell hozzáadni a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időből, amennyi az ellátásokra való jogosultság megszerzése, fenntartása vagy feléledése céljából az első tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő kiegészítése érdekében szükséges, feltéve hogy ezek a biztosítási vagytartózkodási idők nem esnek egybe. Ha a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének megfelelően a rokkantsági, öregségi vagy haláleseti ellátások (nyugdíjak) megállapításáról két vagy több tagállam intézményeinek kell dönteni, úgy az érintett intézmények külön összesítik a munkavállaló vagy önálló vállalkozó által az azon tagállamok jogszabályai szerint szerzett valamennyi biztosítási vagy tartózkodási időt, amely tagállamok jogszabályainak hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó tartozott, adott esetben a rendelet 45. cikke (2) és (3) bekezdése és 46. cikke (2) bekezdése c) pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül. Ugyanakkor a rendelet 14c. cikkének b) pontjában és 14f. cikkében említett esetekben a fent említett intézmények az ellátások megállapításánál hasonlóan figyelembe veszik az adott két tagállam jogszabályai szerinti kötelező biztosítási rendszer keretében szerzett, egybeeső biztosítási vagy tartózkodási időt is;

b) ha egy tagállam jogszabályai szerinti kötelező biztosítás keretében szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő egybeesik egy másik tagállam jogszabályai szerinti önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítás keretében szerzett biztosítási vagy tartózkodási idővel, csak a kötelező biztosítás keretében szerzett időszakot kell figyelembe venni;

c) ha egy tagállam jogszabályai szerint szerzett, de nem ilyen időnek számító biztosítási vagy tartózkodási idő egybeesik egy másik tagállam jogszabályai szerint hasonlónak tekintett idővel, csak a nem ilyen időnek tekintett biztosítási vagy tartózkodási időt veszik figyelembe;

d) a két vagy több tagállam jogszabályai szerint hasonlónak tekintett időszakot csak azon tagállam intézménye veszi figyelembe, amely tagállam jogszabályai szerint az említett időszakot megelőzően a biztosított legutóbb kötelezően biztosított volt; amennyiben a biztosított egyetlen tagállam jogszabályai szerint sem volt kötelezően biztosított az említett időszakot megelőzően, úgy azon tagállam intézménye, amely tagállam jogszabályai szerint az illető az említett időszakot követően első alkalommal kötelezően biztosított volt, az említett időszakot veszi figyelembe;

e) ha nem lehet pontosan meghatározni azt az időszakot, amelyben valamely tagállam jogszabályai szerint biztosítási vagy tartózkodási időt szereztek, vélelmezni kell, hogy e biztosítási vagy tartózkodási idő nem esik egybe a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idővel, és e biztosítási vagy tartózkodási időt figyelembe kell venni, amennyiben ez előnyös;

f) ha egy tagállam jogszabályai szerint egyes biztosítási vagy tartózkodási időket csak akkor vesznek figyelembe, ha azokat egy meghatározott határidőn belül szerezték, az e jogszabályokat alkalmazó intézmény:

i. csak akkor veszi figyelembe a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, ha azt az említett határidőn belül szerezték; vagy

ii. kiterjeszti ezt a határidőt azon biztosítási vagy tartózkodási idő tartamára, amelyet részben vagy teljesen az említett határidőn belül más tagállam jogszabályai szerint szereztek, amennyiben e biztosítási vagy tartózkodási idő az utóbbi tagállam jogszabályai szerint kizárólag annak a határidőnek a felfüggesztését vonja maga után, amelyen belül a biztosítási vagy tartózkodási időt meg kell szerezni.

(2) Az azon tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, amelyre a rendelet nem vonatkozik, de amelyet olyan tagállam jogszabályai szerint vesznek figyelembe, amelyre a rendeletet alkalmazni kell, az összesítés szempontjából figyelembe veendő biztosítási vagy tartózkodási időnek kell tekinteni.

(3) Ha egy tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási időt egy másik tagállam jogszabályaiban alkalmazottól eltérő egységben fejezik ki, az összesítéshez szükséges átváltást a következő szabályok szerint kell végezni:

a) ha az érintett személy olyan munkavállaló, aki hatnapos heti munkarendben dolgozott, vagy ha önálló vállalkozó:

i. egy nap nyolc órának, nyolc óra pedig egy napnak felel meg;

ii. egy hét hat napnak, hat nap pedig egy hétnek felel meg;

iii. egy hónap huszonhat napnak, huszonhat nap pedig egy hónapnak felel meg;

iv. egy negyedév három hónapnak, tizenhárom hétnek, illetve hetvennyolc napnak, három hónap, tizenhárom hét, illetve hetvennyolc nap pedig egy negyedévnek felel meg;

v. ahhoz, hogy a heteket hónapokba, a hónapokat pedig hetekbe lehessen átszámítani, a heteket és a hónapokat először napokba kell átszámítani;

vi. a fenti szabályok alkalmazása az egy naptári évben szerzett biztosítási idők összegeként nem eredményezhet háromszáztizenkét napot, ötvenkét hetet, tizenkét hónapot vagy négy negyedévet meghaladó összeget.

b) Ha az érintett személy olyan munkavállaló, aki ötnapos heti munkarendben dolgozott:

i. egy nap kilenc órának, kilenc óra pedig egy napnak felel meg;

ii. egy hét öt napnak, öt nap pedig egy hétnek felel meg;

iii. egy hónap huszonkét napnak, huszonkét nap pedig egy hónapnak felel meg;

iv. egy negyedév három hónapnak, tizenhárom hétnek, illetve hatvanhat napnak, három hónap, tizenhárom hét, illetve hatvanhat nap pedig egy negyedévnek felel meg;

v. ahhoz, hogy a heteket hónapokba, a hónapokat pedig hetekbe lehessen átszámítani, a heteket és a hónapokat először napokba kell átszámítani;

vi. a fenti szabályok alkalmazása az egy naptári évben szerzett biztosítási idők összegeként nem eredményezhet kétszázhatvannégy napot, ötvenkét hetet, tizenkét hónapot vagy négy negyedévet meghaladó összeget.

c) Ha az érintett személy olyan munkavállaló, aki hétnapos heti munkarendben dolgozott:

i. egy nap hat órának, hat óra pedig egy napnak felel meg;

ii. egy hét hét napnak, hét nap pedig egy hétnek felel meg;

iii. egy hónap harminc napnak, harminc nap pedig egy hónapnak felel meg;

iv. egy negyedév három hónapnak, tizenhárom hétnek, illetve kilencven napnak, három hónap, tizenhárom hét, illetve kilencven nap pedig egy negyedévnek felel meg;

v. ahhoz, hogy a heteket hónapokba, a hónapokat pedig hetekbe lehessen átszámítani, a heteket és a hónapokat először napokba kell átszámítani;

vi. a fenti szabályok alkalmazása az egy naptári évben szerzett biztosítási idők összegeként nem eredményezhet háromszázhatvan napot, ötvenkét hetet, tizenkét hónapot vagy négy negyedévet meghaladó összeget.

Ha az egyik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási időt hónapokban fejezik ki, a töredékhónapnak megfelelő napok - az ebben a bekezdésben foglalt átváltási szabályokkal összhangban - egy teljes hónapnak tekintendők.

2. CÍM

BETEGSÉG ÉS ANYASÁG

A rendelet 18. cikkének végrehajtása

16. cikk

A biztosítási idő igazolása

(1) Ahhoz, hogy a rendelet 18. cikkének rendelkezéseire hivatkozni lehessen, a munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak igazolást kell benyújtania az illetékes intézményhez arról, hogy azon jogszabályok szerint, amelyek hatálya alá utoljára tartozott, mennyi biztosítási időt szerzett.

(2) Ezt az igazolást a munkavállaló vagy önálló vállalkozó kérelme alapján annak a tagállamnak az intézménye vagy intézményei állítják ki, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott. Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó nem nyújtja be az említett igazolást, azt az illetékes intézmény az érintett intézménytől vagy intézményektől szerzi be.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni, ha ez az illetékes állam jogszabályai által előírt feltételek teljesítése érdekében a más tagállam jogszabályai szerint korábban szerzett biztosítási idő figyelembevételéhez szükséges.

A rendelet 19. cikkének végrehajtása

17. cikk (14)

Természetbeni ellátások, ha a lakóhely az illetékes államon kívüli tagállamban található

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 19. cikke szerint természetbeni ellátásban részesülhessen, nyilvántartásba kell vétetnie magát és családtagjait a lakóhelye szerinti intézménynél úgy, hogy igazolást nyújt be, amellyel tanúsítja, hogy ő, illetve családtagjai jogosultak az említett ellátásokra. Ezt az igazolást, amennyiben szükséges, az illetékes intézmény állítja ki a munkáltató által megadott információk alapján. Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó vagy családtagjaik nem nyújtják be az említett igazolást, akkor azt a lakóhely szerinti intézmény szerzi be az illetékes intézménytől.

(2) Ez az igazolás mindaddig érvényes, amíg a lakóhely szerinti intézmény nem kapja meg a érvénytelenítéséről szóló értesítést. Ha azonban az említett igazolást német, francia, olasz vagy portugál intézmény állította ki, akkor az csak a kiállítás időpontjától számított egy évig érvényes, és évente meg kell újítani.

(3) Ha a munkavállaló idénymunkás, az (1) bekezdésben említett igazolás az idénymunka teljes várható idejére érvényes marad, hacsak eközben az illetékes intézmény nem értesíti a lakóhely szerinti intézményt a igazolás megsemmisítéséről.

(4) A lakóhely szerinti intézmény minden, az (1) bekezdés rendelkezései szerint végrehajtott nyilvántartásba vételről tájékoztatja az illetékes intézményt.

(5) Természetbeni ellátás kérelmezése esetén az érintett személy minden esetben benyújtja azokat az igazoló okmányokat, amelyeket a természetbeni ellátások nyújtásának feltételeként e személy lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai előírnak.

(8) A munkavállaló, önálló vállalkozó, illetve családtagjaik helyzetének minden olyan változásáról tájékoztatják a lakóhelyük szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokra való jogosultságukat megváltoztathatja, különösen az érintett személy munkaviszonyának vagy önálló vállalkozásának megszűnéséről vagy megváltozásáról, illetve a munkavállaló vagy önálló vállalkozó vagy valamelyik családtagja lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megváltozásáról. Hasonlóképpen ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosítottsága vagy a természetbeni ellátásokra való jogosultsága szűnik meg, az illetékes intézmény ennek megfelelően tájékoztatja a lakóhely szerinti intézményt. A lakóhely szerinti intézmény bármikor kérheti az illetékes intézménytől, hogy tájékoztatást adjon a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosítottságával vagy a természetbeni ellátásokra való jogosultságával kapcsolatban.

(9) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában más végrehajtási szabályokban is megállapodhatnak.

18. cikk

Pénzbeli ellátás, ha a munkavállaló lakóhelye az illetékes államon kívüli más tagállamban található

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint pénzbeli ellátásban részesülhessen, a keresőképtelenségének kezdetétől számított három napon belül értesítenie kell a lakóhelye szerinti intézményt a munkavégzés megszűnéséről, vagy - ha az illetékes intézmény vagy a lakóhely szerinti intézmény által alkalmazott jogszabályok előírják - megküldi az őt ellátásban részesítő orvos által kiállított, keresőképtelenségre vonatkozó igazolást.

(2) Ha a lakóhely szerinti országban az ellátást nyújtó orvosok a keresőképtelenségre vonatkozó igazolást nem állítják ki, az érintett személy közvetlenül a lakóhelye szerinti intézményhez fordul az intézmény által alkalmazott jogszabályokban meghatározott határidőn belül.

Ez az intézmény azonnal intézkedik a keresőképtelenség tényének orvosi megerősítéséről és az (1) bekezdésben említett igazolás kiállításáról. Ezt az igazolást, amely tartalmazza a keresőképtelenség valószínűsíthető időtartamát, haladéktalanul továbbítják az illetékes intézménynek.

(3) Azokban az esetekben, amelyekre a (2) bekezdés nem vonatkozik, a lakóhely szerinti intézmény attól az időponttól számítva, amikor az érintett személy hozzá fordult, a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb három napon belül intézkedik az érintett személy orvosi felülvizsgálatáról, mintha az érintett személy nála lenne biztosított. A vizsgálatot végző orvos elsősorban a keresőképtelenség várható időtartamát jelöli meg jelentésében; e jelentést a lakóhely szerinti intézmény a vizsgálatot követő három napon belül továbbítja az illetékes intézménynek.

(4) Ezt követően a lakóhely szerinti intézmény ugyanúgy elvégzi az érintett személyre vonatkozó szükséges igazgatási ellenőrzéseket, illetve orvosi felülvizsgálatokat, mint ha az érintett személy nála lenne biztosított. Amint megállapítja, hogy az érintett személy munkavégzésre alkalmas, a lakóhely szerinti intézmény erről haladéktalanul értesíti az érintett személyt és az illetékes intézményt, közölve azt az időpontot, amellyel az érintett személy keresőképtelensége megszűnt. Az érintett személynek küldött értesítés, a (6) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, az illetékes intézmény nevében hozott határozatnak minősül.

(5) Az illetékes intézmény minden esetben fenntartja annak jogát, hogy az érintett személyt a maga választotta orvossal vizsgáltassa meg.

(6) Ha az illetékes intézmény úgy dönt, hogy nem nyújt pénzbeli ellátást az érintett személynek, mert az nem teljesítette a lakóhelye szerinti ország jogszabályaiban megállapított alakiságokat, vagy azért, mert azt állapította meg, hogy az érintett személy alkalmas a munkavégzésre, e határozatáról értesíti az érintett személyt és ezzel egy időben határozatának egy példányát megküldi a lakóhely szerinti intézménynek.

(7) Ha az érintett személy ismét munkába áll, erről egyidejűleg értesíti az illetékes intézményt, ha az adott intézmény által alkalmazott jogszabályok ezt írják elő.

(8) Az illetékes intézmény megfelelő módon fizeti a pénzbeli ellátásokat, elsősorban nemzetközi postautalvánnyal, és erről tájékoztatja a lakóhely szerinti intézményt, valamint az érintett személyt. Ha a pénzbeli ellátásokat az illetékes intézmény nevében a lakóhely szerinti intézmény fizeti, akkor az előbbi tájékoztatja az érintett személyt jogairól, és az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően értesíti a lakóhely szerinti intézményt a pénzbeli ellátás összegéről, a kifizetések időpontjáról, valamint arról a leghosszabb időtartamról, ameddig az ellátást fizetni kell.

(9) Két vagy több tagállam, illetve e tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában más végrehajtási szabályokban is megállapodhatnak.

A rendelet 20. cikkének végrehajtása

19. cikk

A határ menti ingázókra és családtagjaikra vonatkozó különleges rendelkezések

A határ menti ingázók, illetve családtagjaik esetében gyógyszerkészítmények, kötszerek, szemüvegek és kisebb segédeszközök csak abban a tagállamban válthatók ki, továbbá laboratóriumi vizsgálatok és ellenőrzések csak abban a tagállamban végezhetők, amelyikben azokat az adott tagállam jogszabályainak megfelelően felírták, kivéve ha az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabály, illetve az érintett tagállamok vagy a fenti tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai között megkötött megállapodás kedvezőbb.

A rendelet 21. cikke (2) bekezdése második francia bekezdésének végrehajtása

19a. cikk (15)

Természetbeni ellátások az illetékes államban való tartózkodás esetén - A munkavállaló vagy önálló vállalkozó lakóhelyén kívüli tagállamban lakóhellyel rendelkező családtagok

(1) Ahhoz, hogy a családtagok a rendelet 21. cikke szerinti természetbeni ellátásokban részesülhessenek, a tartózkodási hely szerinti intézménynek be kell mutatniuk az arról szóló igazolást, hogy jogosultak az említett ellátásokra. Ez a családtagok lakóhelye szerinti intézmény által - ha lehetséges, a lakóhely szerinti tagállam területének elhagyása előtt - kiállított igazolás feltünteti (ahol szükséges) különösen a természetbeni ellátásoknak a fenti tagállam jogszabályai által megállapított maximális időtartamát. Ha a családtagok nem nyújtják be az említett igazolást, akkor azt a tartózkodási hely szerinti intézmény szerzi be a lakóhely szerinti intézménytől.

(2) A végrehajtási rendelet 17. cikkének (9) bekezdését hasonlóan kell alkalmazni.

A rendelet 22. cikkének végrehajtása

21. cikk

Természetbeni ellátások az illetékes államon kívüli tagállam területén való tartózkodás esetén

(1) Ahhoz, hogy a munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 22. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint természetbeni ellátásokban részesülhessen, a természetbeni ellátásra való jogosultságát igazoló, az illetékes intézmény által kiállított dokumentumot kell benyújtania az ellátást nyújtóhoz. Ezt a dokumentumot a 2. cikkel összhangban készítik el. Ha az érintett személy nem tudja benyújtani az említett dokumentumot, akkor kapcsolatba lép a tartózkodási hely szerinti intézménnyel, amely olyan igazolást kér az illetékes intézménytől, amely tanúsítja, hogy az érintett személy jogosult a természetbeni ellátásra.

Az a dokumentum, amelyet az illetékes intézmény állít ki a természetbeni ellátásra való jogosultság tekintetében a rendelet 22. cikke (1) bekezdése a) pontja i. alpontjának megfelelően, minden egyedi estben ugyanolyan hatással bír az ellátást nyújtó tekintetében, mint a tartózkodási hely szerinti intézménynél biztosított érintett személyek jogosultságát tanúsító nemzeti igazolás.

(2) A végrehajtási rendelet 17. cikkének (9) bekezdését hasonlóan kell alkalmazni.

22. cikk

Természetbeni ellátás olyan munkavállalóknak vagy önálló vállalkozók részére, akik lakóhelyüket áthelyezik vagy visszatérnek a lakóhelyük szerinti országba, továbbá azon munkavállalók vagy önálló vállalkozók részére, akik egészségügyi ellátás céljából engedéllyel más tagállamba távoznak

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 22. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján természetbeni ellátásokban részesülhessen, igazolást kell benyújtania a lakóhelye szerinti intézményhez, amellyel tanúsítja, hogy továbbra is jogosult az említett ellátásokra. Ez az igazolás, amelyet az illetékes intézmény állít ki, mindenekelőtt - amennyiben ez szükséges - azt a leghosszabb időtartamot határozza meg, ameddig az illetékes állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően ezek az ellátások továbbra is biztosíthatók. Az igazolás, az érintett személy kérelmére, annak távozása után is kiállítható, ha azt vis maior következtében korábban nem lehetett elkészíteni.

(2) A végrehajtási rendelet 17. cikkének (9) bekezdését hasonlóan kell alkalmazni.

(3) Az (1) és (2) bekezdést hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 22. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett esetben a természetbeni ellátások biztosítása tekintetében.

23. cikk

Természetbeni ellátás családtagoknak

A végrehajtási rendelet 21. vagy 22. cikkének rendelkezéseit adott esetben hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 22. cikkének (3) bekezdése szerint a családtagok természetbeni ellátásának biztosítása tekintetében.

Ugyanakkor, a rendelet 22. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett esetekben a lakóhely szerinti intézmény tekintendő illetékes intézménynek, illetve a családtagok lakóhelye szerinti ország jogszabályai tekintendők az illetékes állam jogszabályainak a végrehajtási rendelet 17. cikkének (9) bekezdése, valamint a 21. és 22. cikke alkalmazásában.

24. cikk

Munkavállalók vagy önálló vállalkozók pénzbeli ellátásai az illetékes államon kívüli tagállam területén való tartózkodásuk esetén

A végrehajtási rendelet 18. cikkének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 22. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja alapján nyújtott pénzbeli ellátások tekintetében. Ugyanakkor - a keresőképtelenségre vonatkozó igazolás benyújtása kötelezettségének sérelme nélkül - attól a munkavállalótól vagy önálló vállalkozótól, aki anélkül tartózkodik valamelyik tagállam területén, hogy ott kereső tevékenységet folytatna, nem követelhető meg, hogy benyújtsa a végrehajtási rendelet 18. cikke (1) bekezdésében említett, a munkavégzés megszűnéséről szóló értesítést.

A rendelet 23. cikke (3) bekezdésének végrehajtása

25. cikk

A pénzbeli ellátások kiszámításánál figyelembe veendő családtagokra vonatkozó igazolás

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 23. cikke (3) bekezdésének rendelkezései szerinti ellátásokban részesülhessen, igazolást kell benyújtania az illetékes intézményhez azokra a családtagjaira vonatkozóan, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek területén az említett intézmény található.

(2) Ezt az igazolást a családtagok lakóhelye szerinti intézmény állítja ki.

Az igazolás a kiállításának időpontjától számított tizenkét hónapig érvényes. Megújítható, ilyen esetben megújításának napjától érvényes.

Az érintett személy haladéktalanul értesíti az illetékes intézményt minden olyan eseményről, amely szükségessé teszi az említett igazolás módosítását. E módosítás az esemény bekövetkeztének napján lép hatályba.

(3) Az illetékes intézmény az (1) bekezdésben előírt igazolás helyett a jelenlegi családi állapotot igazoló dokumentumok bemutatására is kötelezheti az érintett személyt azokra a családtagjaira vonatkozóan, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek területén az említett intézmény található.

A rendelet 25. cikke (1) bekezdésének végrehajtása

26. cikk

Ellátások olyan munkanélkülieknek, akik az illetékes államon kívüli tagállam területére távoznak munkakeresés céljából

(1) Ahhoz, hogy a munkanélküli vagy az őt elkísérő családtagja a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (1a) bekezdése szerint természetbeni ellátásokban részesülhessen, a természetbeni ellátásra való jogosultságát igazoló, az illetékes intézmény által kiállított dokumentumot kell benyújtania az ellátást nyújtóhoz. Ezt a dokumentumot a 2. cikkel összhangban készítik el. Ha az érintett személy nem tudja benyújtani az említett dokumentumot, akkor kapcsolatba lép a tartózkodási hely szerinti intézménnyel, amely olyan igazolást kér az illetékes intézménytől, amely tanúsítja, hogy az érintett személy jogosult a természetbeni ellátásra.

Az a dokumentum, amelyet az illetékes intézmény állít ki a természetbeni ellátásra való jogosultság tekintetében a rendelet 25. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően, minden egyedi esetben ugyanolyan hatással bír az ellátást nyújtó tekintetében, mint az azon hely szerinti intézménynél biztosított érintett személyek jogosultságát tanúsító nemzeti igazolás, ahová a munkanélküli távozott.

(1a) Ahhoz, hogy a munkanélküli vagy családtagjai a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint pénzbeli ellátásokban részesülhessenek, a munkanélkülinek igazolást kell benyújtania azon hely szerinti biztosítási intézményhez, ahová távozott; ezt az igazolást távozása előtt az illetékes biztosítási intézménytől kell megkérnie. Ha a munkanélküli nem nyújtja be az említett igazolást, azt az azon hely szerinti intézmény szerzi be az illetékes intézménytől, ahová a munkanélküli távozott. Ezzel az igazolással tanúsítani kell, hogy a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek szerint fennáll a jogosultság a kérdéses ellátásokra; az igazolásban a rendelet 69. cikke (1) bekezdése c) pontja rendelkezéseinek figyelembevételével fel kell tüntetni e jogosultság időtartamát, továbbá szükség esetén meg kell határozni a keresőképtelenség vagy kórházi ápolás esetén a fenti időtartam alatt betegségbiztosítás útján nyújtandó pénzbeli ellátás összegét.

(2) Az azon hely szerinti munkanélküli-biztosítási intézmény, ahová a munkanélküli távozott, a végrehajtási rendelet 83. cikkében említett igazolás egy példányán tanúsítja, hogy a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feltételek teljesültek, továbbá meghatározza, hogy e feltételeket mely időponttól teljesítették, valamint meghatározza azt az időpontot, amelytől kezdve a munkanélküli az illetékes intézmény költségén munkanélküli-biztosítási ellátásban részesül; e példányt meg kell küldeni az azon hely betegbiztosító intézményének, ahová a munkanélküli távozott.

Ez az igazolás a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének c) pontjában megállapított ideig érvényes mindaddig, amíg a feltételek teljesülnek. Az azon hely szerinti munkanélküli-biztosítási intézmény, ahová a munkanélküli távozott, három napon belül tájékoztatja az említett betegbiztosító intézményt, ha a feltételek már nem teljesülnek.

(3) A végrehajtási rendelet 17. cikkének (9) bekezdését hasonlóan kell alkalmazni.

(4) Ahhoz, hogy a munkanélküli részesüljön az illetékes állam jogszabályai által előírt pénzbeli ellátásokban, három napon belül el kell küldenie a keresőképtelenségéről szóló igazolást azon ország betegbiztosítási intézménye számára, amelybe távozott. Fel kell tüntetnie azt az időpontot is, ameddig a betegbiztosítási ellátásokban részesült, valamint a tartózkodási helye szerinti országban lévő címét.

(5) Annak a helységnek a betegbiztosítási intézménye, amelybe a munkanélküli távozott, három napon belül értesíti az illetékes betegbiztosítási intézményt, valamint azt az intézményt, amelynél a munkanélkülit munkát keresőként nyilvántartásba vették, a keresőképtelenség kezdetének és végének időpontjáról.

(6) A rendelet 25. cikke (4) bekezdésében meghatározott esetekben azon hely szerinti betegbiztosítási intézmény, amely helyre a munkanélküli távozott, értesíti az illetékes betegbiztosítási intézményt és az illetékes munkanélküli-biztosítási intézményt az álláspontját alátámasztó okok feltüntetésével arról, hogy álláspontja szerint teljesülnek a feltételei annak, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásának időtartamát meghosszabbítsák, és az általa az illetékes betegbiztosítási intézménynek elküldött értesítéshez csatolja a vizsgálatot végző orvos által a beteg állapotáról kiállított részletes jelentést, feltüntetve azt az időszakot, amely során a rendelet 25. cikke (4) bekezdésének alkalmazására vonatkozó feltételek feltételezhetően fennállnak. Az illetékes betegbiztosítási intézmény ezután meghozza a határozatot annak az időszaknak a meghosszabbításáról, amely során a beteg munkanélküli részesülhet az ellátásokban.

(7) A végrehajtási rendelet 18. cikke (2), (3), (4), (5), (6), (8) és (9) bekezdésének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

A rendelet 25. cikke (3) bekezdésének végrehajtása

27. cikk

Természetbeni ellátások munkanélküliek családtagjainak, ha lakóhelyük az illetékes államon kívüli tagállam területén található

A végrehajtási rendelet 17. cikkének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a munkanélküliek családtagjainak nyújtott természetbeni ellátások tekintetében, ha e családtagok lakóhelye az illetékes államon kívüli tagállam területén található. A rendelet 69. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint ellátásban részesülő munkanélküliek családtagjai nyilvántartásba vételének időpontjában a végrehajtási rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett igazolást kell bemutatni. Ez az igazolás addig érvényes, ameddig a rendelet 69. cikkének (1) bekezdése szerint ellátás nyújtható.

A rendelet 26. cikkének végrehajtása

28. cikk

Természetbeni ellátások nyugdíjigénylőknek és családtagjaiknak

(1) Ahhoz, hogy egy nyugdíjigénylő, valamint annak családtagjai a rendelet 26. cikkének (1) bekezdése szerint természetbeni ellátásokban részesülhessenek a nyugdíjigénylő lakóhelye szerinti tagállamban, olyan igazolás benyújtásával kell nyilvántartásba vétetniük magukat a lakóhelyük szerinti intézménynél, amely igazolja, hogy a nyugdíjigénylő egy másik tagállam jogszabályai szerint saját maga, illetve családtagjai után jogosult az említett ellátásokra. Ezt az igazolást a természetbeni ellátásokért felelős tagállam intézménye állítja ki.

(2) A lakóhely szerinti intézmény az (1) bekezdésnek megfelelően végzett valamennyi nyilvántartásba vételről tájékoztatja az igazolást kiállító intézményt.

A rendelet 28. és 28a. cikkének végrehajtása

29. cikk

Természetbeni ellátások olyan nyugdíjasoknak és családtagjaiknak, akik ugyanabban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek jogszabályai szerint nyugdíjban részesülnek és ellátásokra jogosultak

(1) Ahhoz, hogy egy nyugdíjas, valamint annak családtagjai a rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 28a. cikke szerint természetbeni ellátásokban részesülhessenek a nyugdíjas lakóhelye szerinti tagállam területén, olyan igazolás benyújtásával kell nyilvántartásba vétetniük magukat a lakóhelyük szerinti intézménynél, amely igazolja, hogy a nyugdíjas saját maga, illetve családtagjai után jogosult az említett ellátásokra azon jogszabályok szerint, amelyek szerint nyugdíj fizetendő.

(2) Amint a nyugdíjas eleget tesz az ezen ellátásokra való jogosultság megszerzésével kapcsolatos feltételeknek, ezt az igazolást a nyugdíjas kérelmére a nyugdíj folyósításáért felelős intézmény, vagy a felelős intézmények valamelyike, illetve, szükség esetén, az az intézmény állítja ki, amelyik jogosult a természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapítására. Ha a nyugdíjas nem nyújtja be az igazolást, akkor azt a lakóhelye szerinti intézmény szerzi be a nyugdíj folyósításáért felelős intézménytől vagy a felelős intézmények valamelyikétől, illetve, szükség esetén, attól az intézménytől, amelyik jogosult ezen igazolások kiállítására. Mialatt a lakóhely szerinti intézmény ezen igazolás beérkezésére vár, az elfogadott igazoló okmányok figyelembevételével ideiglenesen nyilvántartásba veheti a nyugdíjast és annak családtagjait akik ugyanabban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel. E nyilvántartásbavétel a természetbeni ellátások kifizetéséért felelős intézményt csak akkor kötelezi, ha ez az utóbbi intézmény kiállította az (1) bekezdésben előírt igazolást.

(3) A lakóhely szerinti intézmény az említett bekezdés rendelkezéseinek megfelelően végrehajtott valamennyi nyilvántartásba vételről tájékoztatja a (2) bekezdésben előírt igazolást kiállító intézményt.

(4) Természetbeni ellátások iránti kérelem esetén az utolsó kifizetés utalványa átvételi elismervényének, illetve ellenőrző szelvényének a bemutatásával bizonyítani kell a lakóhely szerinti intézmény előtt, hogy a nyugdíjas nyugdíjjogosultsága még fennáll.

(5) A nyugdíjas vagy annak családtagjai akik ugyanabban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel a helyzetükben bekövetkező minden olyan változásról tájékoztatják a lakóhelyük szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokra való jogosultságukat megváltoztathatja, különösen a nyugdíj felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, valamint lakóhelyük áthelyezéséről. A nyugdíjfizetésért felelős intézmények ugyancsak tájékoztatják a nyugdíjas lakóhelye szerinti intézményt minden ilyen változásról.

(6) Az igazgatási bizottság a szükséges mértékben rögzíti azokat a szabályokat, amelyek segítségével a rendelet 28. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett esetben a természetbeni ellátások költségeit viselő intézményt meg lehet határozni.

A rendelet 29. cikkének végrehajtása

30. cikk (14)

Természetbeni ellátások olyan családtagoknak, akik az illetékes tagállam területén kívül a nyugdíjas lakóhelye szerinti állam területén kívüli tagállamban rendelkeznek lakóhellyel

(1) Ahhoz, hogy a nyugdíjas családtagjai a rendelet 29. cikkének (1) bekezdése szerint természetbeni ellátásokban részesülhessenek a lakóhelyük szerinti tagállam területén, olyan igazoló okmányok benyújtásával kell nyilvántartásba vétetniük magukat a lakóhelyük szerinti intézménynél, amelyet az intézmény által alkalmazott jogszabályok a nyugdíjas családtagjainak nyújtandó ilyen ellátások vonatkozásában előírnak, továbbá ugyancsak be kell nyújtaniuk egy igazolást, amellyel tanúsítják, hogy a nyugdíjas saját maga, illetve családtagjai után jogosult természetbeni ellátásokra. Ez az igazolás, amelyet a nyugdíj folyósításáért felelős intézmény vagy intézmények egyike vagy adott esetben a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározására felhatalmazott intézmény állít ki addig érvényes, amíg a családtagok lakóhelye szerinti intézményt nem értesítik annak visszavonásáról. Ha a családtagok nem mutatják be az igazolást, a lakóhelyük szerinti intézmény, annak beszerzése céljából, felveszi a kapcsolatot a nyugdíj folyósításáért felelős intézménnyel vagy intézményekkel, illetve az erre feljogosított intézménnyel. Ha azonban az említett igazolást német, francia, olasz vagy portugál intézmény állította ki, akkor az csak a kiállítás időpontjától számított egy évig érvényes, és évente meg kell újítani.

(2) A természetbeni ellátások kérelmezésekor a családtagoknak abban az esetben kell benyújtaniuk az (1) bekezdésben említett igazolást a lakóhelyük szerinti intézményhez, ha az intézmény által alkalmazott jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a kérelemhez nyugdíjjogosultságot igazoló okmányt kell csatolni.

(3) Az (1) bekezdésben említett igazolást kiállító intézmény tájékoztatja a családtagok lakóhelye szerinti intézményt a nyugdíj felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről. A családtagok lakóhelye szerinti intézmény bármikor kérheti, hogy az igazolást kiállító intézmény adjon tájékoztatást a természetbeni ellátásokra való jogosultságról.

(4) A családtagok helyzetük minden olyan változásáról tájékoztatják a lakóhelyük szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokra való jogosultságukat megváltoztathatja, különösen lakóhelyük áthelyezéséről.

(5) A lakóhely szerinti intézmény tájékoztatja az (1) bekezdésben említett igazolást kiállító intézményt minden, az általa annak a bekezdésnek a rendelkezéseivel összhangban végzett nyilvántartásbavételről.

A rendelet 31. cikkének végrehajtása

31. cikk

Természetbeni ellátások olyan nyugdíjasoknak és családtagjaiknak, akik nem a lakóhelyük szerinti tagállamban tartózkodnak

(1) Ahhoz, hogy egy nyugdíjas a rendelet 31. cikke szerint természetbeni ellátásokban részesüljön, a természetbeni ellátásra való jogosultságát igazoló, a lakóhely szerinti intézmény által kiállított dokumentumot kell benyújtania az ellátást nyújtóhoz. Ezt a dokumentumot a 2. cikkel összhangban készítik el. Ha az érintett személy nem tudja benyújtani az említett dokumentumot, akkor kapcsolatba lép a tartózkodási hely szerinti intézménnyel, amely olyan igazolást kér a lakóhely szerinti intézménytől, amely tanúsítja, hogy az érintett személy jogosult a természetbeni ellátásra.

Az a dokumentum, amelyet az illetékes intézmény állít ki a természetbeni ellátásra való jogosultság tekintetében a rendelet 31. cikkének megfelelően, minden egyedi esetben ugyanolyan hatással bír az ellátást nyújtó tekintetében, mint a tartózkodási hely szerinti intézménynél biztosított érintett személyek jogosultságát tanúsító nemzeti igazolás.

(2) A végrehajtási rendelet 17. cikke (9) bekezdésének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 31. cikkének hatálya alá tartozó családtagoknak nyújtott természetbeni ellátásokra. Ha ezek a családtagok a nyugdíjas lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, az (1) bekezdésben említett dokumentumot az ő lakóhelyük szerinti intézmény állítja ki.

A rendelet 35. cikke (1) bekezdésének végrehajtása

32. cikk

Intézmények, amelyekhez a bányákban és a hasonló üzemekben dolgozó munkavállalók, valamint családtagjaik fordulhatnak, ha az illetékes állam területén kívüli tagállamban tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel

(1) A rendelet 35. cikke (1) bekezdésében említett esetekben, továbbá akkor, ha a tartózkodási hely vagy a lakóhely szerinti ország acéliparában alkalmazott fizikai dolgozókra kiterjedő anyasági, illetve betegségbiztosítási rendszer szerint nyújtott ellátások megegyeznek a bányákban és a hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók különleges biztosítási rendszere alapján nyújtott ellátásokkal, az e csoportba tartozó munkavállalók és családtagjaik a tartózkodási vagy lakóhelyük szerinti tagállam területén a hozzájuk legközelebb eső intézményhez is fordulhatnak - ezeket a végrehajtási rendelet 3. melléklete határozza meg - még akkor is, ha ezek az intézmények az acéliparban alkalmazott fizikai dolgozókra kiterjedő biztosítási rendszert alkalmazó intézmények, amelyek ezután az ellátásokat nyújtják.

(2) Amennyiben a bányákban és a hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalókra vonatkozó különleges biztosítási rendszer szerint nyújtott ellátások kedvezőbbek, úgy e munkavállalók vagy családtagjaik választhatnak, hogy e biztosítási rendszer alkalmazásáért felelős intézményhez fordulnak, avagy a tartózkodási, illetve lakóhelyük szerinti tagállam területén hozzájuk legközelebbi olyan intézményhez, amely az acéliparban alkalmazott fizikai dolgozók biztosítási rendszerét alkalmazza. Ez utóbbi esetben a kérdéses intézmény felhívja az érintett személy figyelmét arra a tényre, hogy amennyiben a fent említett különleges biztosítási rendszer alkalmazásáért felelős intézményhez fordul, úgy kedvezőbb ellátásokban részesül; továbbá meg kell adnia ezen intézmény nevét és címét is.

A rendelet 35. cikke (2) bekezdésének végrehajtása

A rendelet 35. cikke (4) bekezdésének végrehajtása

33. cikk

Azon időszak figyelembevétele, amelynek során egy másik tagállam intézménye már nyújtott ellátásokat

A rendelet 35. cikke (4) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásában valamely tagállam ellátás biztosítására kötelezettintézménye kérheti egy másik tagállam intézményétől, hogy adjontájékoztatást arról az időszakról, amelynek során ez utóbbi intézmény az anyaság vagy betegség ugyanazon esetével kapcsolatban már nyújtott ellátást.

Egy tagállam területén való tartózkodás során felmerült kiadások megtérítése egy másik tagállam illetékes intézménye által

34. cikk (12)

(1) Ha a munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak az illetékes államon kívüli tagállam területén való tartózkodása alatt a végrehajtási rendelet 20. cikkének (1), (2) és (5) bekezdésében, valamint 21., 23. és 31. cikkében előírt alakiságok nem teljesíthetők, úgy a munkavállaló kiadásait, kérelmére, az illetékes intézmény téríti meg a tartózkodási hely szerinti intézmény által a megtérítésekre alkalmazott mértékben.

(2) A tartózkodási hely szerinti intézmény az illetékes intézmény kérelmére minden szükséges információt megad a megtérítés mértékéről.

Ha a tartózkodási hely szerinti intézményt és az illetékes intézményt olyan megállapodás köti, amely szerint vagy nem kell megtérítést fizetnie, vagy a nyújtott ellátásokat átalányösszegben kell megtérítenie a rendelet 22. cikke (1) bekezdése a) pontja i. alpontjának és a 31. cikknek az alkalmazásában, a tartózkodási hely szerinti intézmény továbbá köteles az illetékes intézménynek átutalni az érintett személynek az (1) bekezdés rendelkezései szerint megtérítendő összeget.

(3) Ha jelentősebb költségekről van szó, az illetékes intézmény megfelelő előleget fizethet az érintett személynek, amint ez a személy benyújtja az említett intézménynek a megtérítésre vonatkozó igényét.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés ellenére az illetékes intézmény elvégezheti a költségek megtérítését az általa alkalmazott mértéknek megfelelően, feltéve hogy a megtérítés ilyen módon elvégezhető, a megtérítendő költségek nem haladják meg az igazgatási bizottság által meghatározott mértéket, továbbá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, illetve a nyugdíjas hozzájárul ennek a rendelkezésnek az alkalmazásához. A megtérítés összege egyik esetben sem haladhatja meg a ténylegesen felmerült költségek összegét.

(5) Abban az esetben, ha a tartózkodási állam jogalkotása nem rendelkezik a visszatérítés mértékéről, a hatáskörrel rendelkező intézmény visszatérítést nyújthat az általa alkalmazott kulcsoknak megfelelően, anélkül hogy ehhez az érintett személy hozzájárulására volna szükség. A visszatérítés összege egyetlen esetben sem haladhatja meg a ténylegesen felmerült kiadások összegét.

3. CÍM

ROKKANTSÁG, ÖREGSÉG ÉS HALÁL (NYUGDÍJ)

Az ellátások iránti kérelmek benyújtása és vizsgálata

35. cikk (11)

Rokkantsági ellátások iránti kérelem, amennyiben a munkavállaló vagy önálló vállalkozó kizárólag a rendelet IV. mellékletének A. részében meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozott, valamint a rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében említett esetben

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó - a rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében, 41. cikkének (1) bekezdésében, valamint 42. cikkének (2) bekezdésében említett eseteket is beleértve - a rendelet 37., 38. és 39. cikke szerint ellátásokban részesüljön, kérelmét vagy annak a tagállamnak az intézményéhez kell benyújtania, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozott a rokkantsághoz vagy a rokkantság súlyosbodásához vezető keresőképtelenség bekövetkeztének időpontjában, vagy a lakóhelye szerinti intézményhez, amely ezt követően a kérelem benyújtása időpontjának megjelölésével továbbítja a kérelmet az előbbi intézményhez; ezt az időpontot kell tekinteni a kérelemnek az előbbi intézményhez történő benyújtása időpontjának is. Ha azonban betegségbiztosítási pénzbeli ellátást nyújtottak, akkor - adott esetben - azt az időpontot kell a nyugdíj iránti kérelem benyújtása időpontjának tekinteni, amely napon e pénzbeli ellátás biztosítása megszűnt.

(2) A rendelet 41. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett esetben az az intézmény, amelynél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára biztosított volt, értesíti azt az intézményt, amely eredetileg felelős az ellátások kifizetéséért, arról, hogy az általa alkalmazott jogszabályok szerint az ellátások milyen mértékben és mely időponttól járnak. A rokkantság súlyosbodását megelőzően járó ellátások ettől az időponttól megszűnnek, vagy olyan összegre csökkennek, amely nem haladja meg a rendelet 41. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett kiegészítést.

(3) A rendelet 41. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett esetben a (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók. Ebben az esetben az az intézmény, amelynél az igénylő utoljára biztosított volt, a holland intézményhez fordul azért, hogy meggyőződjön az attól az intézettől járó összeg nagyságáról.

36. cikk

Öregségi és túlélő hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelem (az árvaellátások kivételével), valamint rokkantsági ellátások a végrehajtási rendelet 35. cikkében nem említett esetekben

(1) Ahhoz, hogy a rendelet 40-51. cikke szerint az érintett személy ellátásokban részesüljön - a végrehajtási rendelet 35. cikkében említett esetektől eltekintve -, kérelmét a lakóhelye szerinti intézményhez nyújtja be az intézmény által alkalmazott jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó nem tartozott e jogszabályok hatálya alá, úgy a lakóhelye szerinti intézmény a kérelem benyújtása időpontjának feltüntetésével továbbítja a kérelmet annak a tagállamnak az intézményéhez, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott. A feltüntetett időpontot a kérelemnek az utóbbi intézményhez történő benyújtása időpontjának kell tekinteni.

(2) Ha az igénylő olyan tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó nem tartozott, úgy kérelmét annak a tagállamnak az intézményéhez nyújthatja be, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott.

(3) Ha az igénylő olyan állam területén rendelkezik lakóhellyel, amely nem tagállam, úgy kérelmét azon tagállam illetékes intézményéhez nyújtja be, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott.

Ha az igénylő annak a tagállamnak az intézményéhez nyújtja be kérelmét, amelynek állampolgára, akkor ez az intézmény továbbítja a kérelmet az illetékes intézménynek.

(4) Az egyik tagállam intézményéhez benyújtott ellátások iránti kérelem automatikusan maga után vonja valamennyi kérdéses tagállam jogszabályai szerint járó ellátások egyidejű megállapítását, amely jogszabályok feltételeinek az igénylő megfelel, hacsak - a rendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerint - nem maga az igénylő kéri bármely olyan öregségi ellátás elhalasztását, amelyre egy vagy több tagállam jogszabályai szerint jogosult lenne.

37. cikk

Okmányok és adatok, amelyeket a végrehajtási rendelet 36. cikkében említett ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell

A végrehajtási rendelet 36. cikkében említett kérelmek benyújtására a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) a kérelemhez mellékelni kell a szükséges igazoló okmányokat és a kérelmet az azon tagállam jogszabályaiban előírt formanyomtatványon kell elkészíteni,

i. amely tagállam területén az igénylő lakóhellyel rendelkezik, a 36. cikk (1) bekezdésében említett esetben;

ii. amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló utoljára tartozott, a 36. cikk (2) és (3) bekezdésében említett esetekben;

b) az igénylő által szolgáltatott adatok helytállóságát a kérelemhez csatolt hivatalos okmányokkal kell igazolni, vagy azt az igénylő lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező szerveinek kell megerősíteniük;

c) amennyiben lehetséges, az igénylő feltünteti vagy annak a tagállamnak a rokkantsági, öregségi vagy haláleseti (nyugdíj-) biztosítási intézményét, illetve intézményeit, ahol a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított volt, vagy azt a munkáltatót, illetve azokat a munkáltatókat - a birtokában levő munkaviszony-igazolásokat mellékelve -, amelynél, illetve amelyeknél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó a tagállamok bármelyikének területén dolgozott;

d) ha a rendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerint az igénylő olyan öregségi ellátások megállapításának elhalasztását kéri, amelyekre egy vagy több tagállam jogszabályai szerint is jogosult lenne, meg kell határoznia azokat a jogszabályokat, amelyek szerint az ellátást kéri.

38. cikk

Igazolás azokról a családtagokról, akiket az ellátás összegének megállapításánál figyelembe kell venni

(1) Ahhoz, hogy az igénylő a rendelet 39. cikke (4) bekezdésének vagy 47. cikke (3) bekezdésének rendelkezései szerint ellátásokban részesüljön, igazolást kell benyújtania azokról a családtagjairól, gyermekei kivételével, akiknek lakóhelye nem annak a tagállamnak a területén található, ahol az ellátások megállapításáért felelős intézmény.

Ezt az igazolást a családtagok lakóhelye szerinti betegbiztosító intézmény, vagy azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény állítja ki, amely tagállamban e családtagok lakóhellyel rendelkeznek. A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdése második és a harmadik albekezdésének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

Az ellátások megállapításáért felelős intézmény azt is megkövetelheti, hogy az igénylő az első albekezdésben előírt igazolás helyett a jelenlegi családi állapotra vonatkozó okmányokat nyújtson be gyermekei kivételével azokról a családtagjairól, akik nem annak a tagállamnak a területén rendelkeznek lakóhellyel, ahol az említett intézmény található.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett esetben az érintett intézmény által alkalmazott jogszabályok megkövetelik, hogy a családtagok közös háztartásban éljenek a nyugdíjassal, akkor azt a tényt, hogy az említett családtagok, akik a fenti feltételnek nem tesznek ugyan eleget, mégis főként a nyugdíjas eltartottjai, az igénylő jövedelme egy részének rendszeres átutalását bizonyító okmányokkal igazolják.

39. cikk (11)

A rokkantsági ellátások iránti kérelmek elbírálása, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó kizárólag a rendelet IV. mellékletének A. részében meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozott

(1) Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó rokkantsági ellátások iránti kérelmet nyújtott be, és az intézmény azt állapítja meg, hogy arra a rendelet 37. cikke (1) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak, akkor az intézmény, amennyiben szükséges, igazolást szerez be attól az intézménytől, amelynél az érintett személy utoljára biztosított volt, az ez utóbbi intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási időről.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni, ha az illetékes állam jogszabályaiban előírt feltételeknek való megfelelés szempontjából figyelembe kell venni más tagállamok jogszabályai szerint korábban szerzett biztosítási időt.

(3) A rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében említett esetben a kérelmet elbíráló intézmény a munkavállalóra vonatkozó iratokat továbbítja ahhoz az intézményhez, amelynél az érintett személy utoljára biztosított volt.

(4) A végrehajtási rendelet 41-50. cikke nem alkalmazható az (1), (2) és (3) bekezdésben említett kérelmek vizsgálatára.

40. cikk

A rokkantság fokának meghatározása

A rokkantság fokának meghatározásánál a tagállam intézménye figyelembe vesz minden olyan okmányt, orvosi jelentést és igazgatási jellegű információt, amelyet bármely más tagállam intézménye szerzett be. Ugyanakkor minden intézmény fenntartja a jogot arra, hogy az általa választott orvossal vizsgáltassa meg az igénylőt; kivéve azokban az esetekben, amelyekre a rendelet 40. cikke (4) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak.

A rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelmek vizsgálata a végrehajtási rendelet 36. cikkében említett esetekben

41. cikk

A vizsgáló intézmény meghatározása

(1) Az ellátás iránti kérelmeket az az intézmény vizsgálja meg, ahová azokat a végrehajtási rendelet 36. cikke rendelkezéseinek megfelelően benyújtották vagy továbbították. Ez az intézmény a továbbiakban "vizsgáló intézmény".

(2) A vizsgáló intézmény egy különleges formanyomtatványon haladéktalanul értesíti valamennyi érintett intézményt az ellátás iránti kérelemről, hogy a kérelmet ezeknél az intézményeknél egyidejűleg és késedelem nélkül meg lehessen vizsgálni.

42. cikk

Az ellátások iránti kérelmek vizsgálatánál alkalmazandó formanyomtatványok

(1) A vizsgáló intézmény az ellátások iránti kérelmek vizsgálatához olyan formanyomtatványt használ, amely mindenekelőtt külön-külön és összesítve is tartalmazza a munkavállaló vagy önálló vállalkozó által valamennyi érintett tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időket.

(2) Ezek a formanyomtatványok az igazoló okmányok helyébe lépnek, amikor azokat egy másik tagállam intézményének továbbítják.

43. cikk

A kérelem vizsgálata során az érintett intézmények által követendő eljárás

(1) A vizsgáló intézmény rávezeti a végrehajtási rendelet 42. cikkének (1) bekezdésében előírt formanyomtatványra az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, majd a nyomtatvány egy példányát továbbítja valamely tagállam rokkantsági, öregségi vagy haláleseti (nyugdíj-) biztosítási intézményéhez, amelynél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított volt, csatolva hozzá, ahol szükséges, az igénylő által benyújtott munkaviszony-igazolásokat.

(2) Ha csak egyetlen másik intézmény érintett, akkor az az intézmény a következők feltüntetésével tölti ki az említett formanyomtatványt:

a) az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő;

b) az ellátás összege, amelyet az igénylő csak a fenti biztosítási vagy tartózkodási idő tekintetében igényelhet;

c) a ellátásoknak a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított elméleti és tényleges összege.

Az így kitöltött formanyomtatványt visszaküldik a vizsgáló intézménynek.

Ha az ellátásra való jogosultság csak az utóbbi tagállam intézménye által alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő figyelembevételével áll fenn, és ha az ennek az időnek megfelelő ellátás összege késedelem nélkül megállapítható - mivel a c) pontban említett számítási műveletek érzékelhetően hosszabb időt vesznek igénybe -, akkor a formanyomtatványt az a) és a b) pontban említett információval küldik vissza a vizsgáló intézménynek; a c) pontban említett információt a lehető legrövidebb időn belül továbbítják a vizsgáló intézménynek.

(3) Ha két vagy több másik intézmény is érintett, akkor az általuk alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt feltüntetik az említett formanyomtatványon, majd visszajuttatják a vizsgáló intézményhez.

Ha ellátásra való jogosultság csak a fenti intézmények közül egy vagy több által alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő figyelembevételével áll fenn, és ha az ennek az időnek megfelelő ellátás összege késedelem nélkül meghatározható, akkor a vizsgáló intézményt egyidejűleg értesítik erről az összegről és a biztosítási vagy tartózkodási időkről; ha az összeg meghatározása némi késedelemmel jár, úgy a vizsgáló intézményt akkor értesítik az összegről, mihelyt az összeget meghatározták.

A biztosítási vagy tartózkodási időkről, továbbá - adott esetben - az egy vagy több érintett tagállam jogszabályai szerint járó összegről, illetve összegekről tájékoztató formanyomtatványok kézhezvételekor a vizsgáló intézmény minden érintett intézménynek megküldi az így kitöltött formanyomtatványok egy-egy példányát, azon pedig feltüntetik az ellátásoknak a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított elméleti és tényleges összegét, majd visszaküldik a formanyomtatványt a vizsgáló intézménynek.

(4) A (2) vagy a (3) bekezdésben említett adatok beérkezésekor a vizsgáló intézmény, amint megállapítja, hogy a rendelet 40. cikkének (2) bekezdését vagy 48. cikkének (2) vagy (3) bekezdését kell-e alkalmazni, erről tájékoztatja a többi érintett intézményt.

(5) A végrehajtási rendelet 37. cikkének d) pontjában előírt esetben azoknak a tagállamoknak az intézményei, amely tagállamok jogszabályainak az igénylő a hatálya alá tartozott, de amelyekhez az ellátások megállapítása elhalasztásának érdekében fordult, csak azokat a biztosítási vagy tartózkodási időket vezetik rá a végrehajtási rendelet 42. cikkének (1) bekezdésében előírt formanyomtatványra, amelyeket az igénylő ezen intézmények által alkalmazott jogszabályok szerint szerzett.

44. cikk

A rokkantság fokával kapcsolatban döntésre jogosult intézmény

(1) A (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel csak a vizsgáló intézmény jogosult arra, hogy az igénylő rokkantságának fokát illetően a rendelet 40. cikkének (4) bekezdésében említett határozatot meghozza. Az intézmény akkor dönt, mihelyt módjában áll meghatározni, hogy - adott esetben a rendelet 45. cikke rendelkezéseinek figyelembevételével - az általa alkalmazott jogszabályokban rögzített, jogosultságra vonatkozó feltételek teljesültek-e. E határozatáról haladéktalanul értesíti a többi érintett intézményt.

(2) A rendelet 45. cikke rendelkezéseinek figyelembevételével amennyiben a jogosultságnak a vizsgáló intézmény által alkalmazott jogszabályokban megállapított feltételei, a rokkantság fokára vonatkozó feltételek kivételével, nem teljesültek, úgy erről az intézmény haladéktalanul értesíti azon tagállam rokkantság tekintetében illetékes intézményét, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott. Ez az intézmény jogosult arra - amennyiben a jogosultságnak az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított feltételei teljesültek -, hogy döntsön az igénylő rokkantságának fokáról; e határozatáról haladéktalanul értesíti a többi érintett intézményt.

(3) Adott esetben az ügy változatlan feltételek mellett visszautalható azon tagállam rokkantság tekintetében illetékes intézményéhez, amely tagállam jogszabályainak a munkavállaló vagy önálló vállalkozó először a hatálya alá tartozott.

45. cikk

Ellátások ideiglenes kifizetése, ellátások megelőlegezése

(1) Ha a vizsgáló intézmény azt állapítja meg, hogy az igénylő az intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint anélkül jogosult ellátásokra, hogy ehhez más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt kellene figyelembe venni, akkor ideiglenes jelleggel azonnal megkezdi az ellátások folyósítását.

(2) Ha az igénylő az (1) bekezdés alapján nem jogosult ugyan ellátásra, de a végrehajtási rendelet 43. cikkének (2) vagy (3) bekezdése értelmében a vizsgáló intézmény részére szolgáltatott információkból kitűnik, hogy egy másik tagállam jogszabályai szerint - de csak e jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő figyelembevételével - ellátásokra való jogosultság áll fenn, akkor az említett jogszabályokat alkalmazó intézmény ideiglenes jelleggel megkezdi az ellátások folyósítását, mihelyt a vizsgáló intézmény tájékoztatja erről a kötelezettségéről.

(3) Ha a (2) bekezdésben említett esetben több tagállam jogszabályai szerint is ellátásra való jogosultság áll fenn - de csak e tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő figyelembevételével -, akkor az ellátások ideiglenes kifizetéséért az az intézmény felel, amelyik először tájékoztatja a vizsgáló intézményt a jogosultság fennállásáról; a többi érintett intézmény tájékoztatása már a vizsgáló intézmény kötelessége.

(4) Az (1), (2) vagy (3) bekezdés szerint ellátások fizetésére kötelezett intézmény haladéktalanul tájékoztatja az igénylőt erről a tényről, miközben egyértelműen felhívja figyelmét a megtett intézkedés átmeneti jellegére, valamint arra, hogy fellebbezésnek nincs helye.

(5) Ha az (1), a (2), vagy a (3) bekezdés szerint ideiglenes ellátás nem jár az igénylőnek, viszont a beérkezett információból kitűnik, hogy a rendelet 46. cikkének (2) bekezdése alapján jogosultság áll fenn, úgy a vizsgáló intézmény megfelelő visszatérítendő előleget fizet, amelynek összege a lehető legközelebb áll ahhoz az összeghez, amelyet a rendelet 46. cikkének (2) bekezdése szerint meg fognak állapítani.

(6) Két tagállam vagy azok hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodhatnak arról, hogy az ellátások ideiglenes kifizetésénél eltérő módszereket alkalmaznak azokban az esetekben, amelyekben csak ezen államok intézményei érintettek. Az e tárgyban kötött megállapodásaikról a felek értesítik az igazgatási bizottságot.

46. cikk (11)

A végrehajtási rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint figyelembe nem vehető önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási idő után járó összegek

Az ellátások elméleti, illetve tényleges összegének a rendelet 46. cikke (2) bekezdése a) és b) pontja rendelkezéseinek megfelelő kiszámítására a végrehajtási rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában előírt szabályokat kell alkalmazni.

A rendelet 46. cikkének (2) bekezdésével összhangban kiszámított ténylegesen járó összeg a végrehajtási rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint figyelembe nem vett önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosításban eltöltött időnek megfelelő összeggel nő. Ezt az emelést a tagállam azon jogszabályai rendelkezéseivel összhangban kell kiszámítani, amelyek szerint az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási időt szerezték.

A rendelet 46. cikkének (3) bekezdésében említett összehasonlítást a fenti emelés szem előtt tartásával kell elvégezni.

47. cikk (11)

Az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási időnek megfelelően járó összegek kiszámítása

Minden egyes tagállam intézménye az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban kiszámítja azt az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási időnek megfelelő összeget, amelyre a rendelet 46a. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint a másik tagállam visszavonásra, csökkentésre vagy felfüggesztésre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók.

48. cikk (11)

Az intézmények határozatainak közlése az igénylővel

(1) Az egyes érintett intézmények által hozott végleges határozatokat továbbítani kell a vizsgáló intézménynek. Az érintett jogszabályokban előírt fellebbezési módokat és határidőket minden egyes határozatban meg kell jelölni. A vizsgáló intézmény az összes ilyen határozat beérkezése után az igénylőt az anyanyelvén kiállított összefoglaló nyilatkozattal értesíti a határozatról, amelyhez csatolja az említett határozatokat. A fellebbezési határidő csak attól az időponttól veszi kezdetét, amikor az igénylő az összefoglaló nyilatkozatot kézhez kapja.

(2) Az (1) bekezdésben előírt összefoglaló nyilatkozatnak az igénylő részére történő kézbesítésével egyidejűleg a vizsgáló intézmény annak egy-egy példányát valamennyi érintett intézménynek megküldi, csatolva hozzá a többi intézmény határozatának egy-egy példányát.

49. cikk

Az ellátások újraszámítása

(1) A rendelet 43. cikke (3) és (4) bekezdésének, 49. cikke (2) és (3) bekezdésének és 51. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a végrehajtási rendelet 45. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni.

(2) Az ellátás újraszámítása, visszavonása vagy felfüggesztése esetén az ilyen határozatot hozó intézmény azonnal értesíti az érintett személyt, valamint minden olyan intézményt, amellyel szemben az említett személy igényt támaszt, ha szükséges, a vizsgáló intézmény közvetítésével. A határozatban meg kell jelölni az érintett jogszabályokban előírt fellebbezési módokat és határidőket. A fellebbezési határidő csak attól az időponttól veszi kezdetét, amikor az igénylő a határozatot kézhez kapja.

50. cikk

Az ellátások megállapítását gyorsító intézkedések

(1)

i. Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó valamelyik tagállam állampolgáraként más tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, az utóbbi tagállam nyugdíj megállapítására hatáskörrel rendelkező intézménye, az érintett személynek e tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt szervnél történő nyilvántartásba vételének időpontjában, a rendelkezésére álló eszközök igénybevételével, megküld az érintett személy azonosításával kapcsolatos minden információt, az említett hatáskörrel rendelkező intézmény nevét és az utóbbi intézmény által kiadott biztosítási számot.

ii. Ezenkívül a i. alpontban említett hatáskörrel rendelkező intézmény lehetőség szerint minden olyan egyéb információt is megküld az i. alpont rendelkezései szerint kijelölt szerv részére, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a nyugdíjak végleges megállapítását.

iii. Ezt az információt az igazgatási bizottság által meghatározott feltételek betartásával az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt szerv részére kell továbbítani.

iv. Az i., ii. és iii. alpont rendelkezéseinek alkalmazásában a hontalanok és menekültek annak a tagállamnak az állampolgárai, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alatt először álltak.

b) Az érintett intézmények - az érintett személynek vagy annak az intézménynek a kérelmére, amelynél az illető jelenleg biztosított - összeállítják az érintett személy biztosításijogviszony-előzményét, legkésőbb egy évvel azt megelőzően, hogy az illető eléri a nyugdíjkorhatárt.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának szabályait az igazgatási bizottság rögzíti.

Igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok

51. cikk

(1) Ha egy, különösen a következő ellátásokban részesülő személy:

a) rokkantsági ellátás;

b) munkára való alkalmatlanság esetén megállapított öregségi ellátások;

c) idősebb munkanélkülieknek nyújtott öregségi ellátások;

d) kereső tevékenység megszüntetése esetén nyújtott öregségi ellátások;

e) rokkantság vagy munkára való alkalmatlanság esetén nyújtott túlélő hozzátartozói ellátások;

f) azzal a feltétellel nyújtott ellátások, hogy a kedvezményezett anyagi eszközei nem haladnak meg egy előre meghatározott értéket;

olyan tagállam területén tartózkodik vagy rendelkezik lakóhellyel, amelyik nem azonos azzal az állammal, ahol a fizetésért felelős intézmény található, akkor az igazgatási ellenőrzéseket és az orvosi felülvizsgálatokat ennek az intézménynek a kérésére a kedvezményezett tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti intézmény végzi el az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított szabályoknak megfelelően. Ugyanakkor a fizetésekért felelős intézmény fenntartja annak jogát, hogy a kedvezményezettet a maga választotta orvossal vizsgáltassa meg.

(2) Ha megállapítható, hogy az (1) bekezdésben említett kedvezményezett, miközben ellátásban részesül, munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként folytat tevékenységet, vagy anyagi eszközei meghaladják az előre megállapított határértéket, a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti intézmény erről jelentésben számol be a kifizetésekért felelős intézménynek, amely az ellenőrzést, illetve a felülvizsgálatot kérte. A jelentés kitér különösen a munkaviszony vagy az önálló vállalkozói tevékenység jellegére, a kereset, illetve az anyagi eszközök összegére, amellyel az érintett személy a legutóbbi teljes negyedév során rendelkezett, továbbá arra, hogy abban a szakmában, amelyben rokkanttá válása előtt a fizetésekért felelős intézmény által meghatározott referenciaidő alatt az érintett dolgozott, milyen mértékű az érintett személlyel azonos területen és beosztásban dolgozó munkavállalók részére fizetett szokásos kereset, valamint szükség esetén az érintett személy egészségi állapotáról alkotott orvosszakértői véleményre.

52. cikk

Ha az általa kapott ellátások felfüggesztését követően az érintett személy visszanyeri ellátásra való jogosultságát, miközben az illetékes államon kívüli tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, az érintett intézmények az említett ellátások újbóli biztosításával összefüggő valamennyi információt megosztják egymással.

Ellátások kifizetése

53. cikk

Az ellátások kifizetésének módja

(1) Ha a kifizetésért felelős intézmény valamelyik tagállamban nem közvetlenül folyósítja az ellátásra jogosult, de más tagállam területén lakóhellyel rendelkező jogosultaknak a nekik járó ellátásokat, akkor az ellátásokat a kifizetésekért felelős intézmény kérelmére, e másik tagállam összekötő szerve vagy a lakóhely szerinti intézmény fizeti ki az ellátásra jogosultaknak a végrehajtási rendelet 54-58. cikkében előírt szabályoknak megfelelően; ha a kifizetésért felelős intézmény közvetlenül a jogosult részére teljesíti a kifizetést, akkor ennek megtörténtéről értesítenie kell a lakóhely szerinti intézményt. A fizetésnek a tagállamok intézményei által alkalmazandó szabályait a 6. melléklet sorolja fel.

(2) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az ellátások fizetésével kapcsolatban más szabályok alkalmazásáról is megállapodhatnak azokban az esetekben, amelyekben csak ezeknek a tagállamoknak az illetékes intézményei érintettek. Az e tárgyban kötött megállapodásaikról a felek értesítik az igazgatási bizottságot.

(3) Az ellátások fizetésére vonatkozó megállapodásoknak a rendelet hatálybalépését megelőző napon alkalmazandó rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell, amennyiben azokat az 5. melléklet felsorolja.

54. cikk

Az esedékes kifizetések jegyzékének átadása a kifizető szerv részére

Az ellátások fizetéséért felelős intézmény az esedékes kifizetések jegyzékét az ellátásra jogosult lakóhelye szerinti tagállam összekötő szerve vagy jogosult lakóhelye szerinti intézmény (a továbbiakban mindkettő "kifizető szerv") részére két példányban küldi meg, amelynek az ellátások esedékessé válásának időpontja előtt legkésőbb húsz nappal be kell érkeznie a kifizető szervhez.

55. cikk

Az esedékes összegek befizetése a kifizető szerv számlájára

(1) A kifizetésekért felelős intézmény tíz nappal az ellátások esedékessé válása előtt azon tagállam pénznemében, amely tagállamban található, befizeti a végrehajtási rendelet 54. cikkében előírt jegyzékben meghatározott folyósításokhoz szükséges összeget. A kifizetésekért felelős intézmény azon tagállam nemzeti bankján vagy valamely más bankján keresztül teljesíti a befizetést a kifizető szerv javára, amely tagállamban található, azon tagállam nemzeti bankja vagy valamely más bankja nevében megnyitott számlára, amely tagállamban a kifizető szerv található. E befizetéssel az intézmény minden kötelezettségét teljesíti. Ezzel egy időben a fizetésekért felelős intézmény a befizetésről értesítést küld a kifizető szerv részére.

(2) A bank, amelynek számlájára a befizetést teljesítették, azon tagállam pénznemében írja jóvá a kifizető szervnek a befizetett összeg egyenértékét, amely tagállamban e kifizető szerv található.

(3) Az (1) bekezdésben említett bankok nevét és székhelyét a 7. melléklet sorolja fel.

56. cikk

Az ellátásokra jogosult személyeket megillető összegek kifizetése a kifizető szerv által

(1) A végrehajtási rendelet 54. cikkében előírt jegyzékben meghatározott kifizetéseket a kifizető szerv a fizetésekért felelős intézmény nevében teljesíti az ellátásokra jogosult személynek. E fizetéseket a kifizető szerv az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított szabályoknak megfelelően teljesíti.

(2) Ha a kifizető szerv vagy az általa kijelölt más szerv az ellátások kifizetésének felfüggesztésére vagy visszavonására okot adó körülményről értesül, azonnal megszakítja a fizetést. Ugyancsak ez az eset áll fenn, ha az ellátásra jogosult egy másik tagállam területére helyezi át lakóhelyét.

(3) A kifizető szerv tájékoztatja az ellátások fizetéséért felelős intézményt a fizetés beszüntetésének indokáról. Az ellátásokra jogosult személynek vagy házastársának halála, illetve az özvegyen maradt feleség vagy férj újbóli házasságkötése esetén a kifizető szerv ezen események időpontjáról értesíti az említett intézményt.

57. cikk

Elszámolás a végrehajtási rendelet 56. cikkében említett fizetések tekintetében

(1) A végrehajtási rendelet 56. cikkében említett fizetések tekintetében az egyes fizetési időszakok végén kerül sor elszámolásra az ellátásokra jogosult személyek, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselőik részére ténylegesen fizetett összegek, valamint a kifizetetlen összegek meghatározása céljából.

(2) A számjegyekkel és betűkkel is kifejezett, azon tagállam pénznemében megadott teljes összeg, amely tagállamban a kifizetésekért felelős intézmény található, igazoltan megfelel a kifizető szerv által teljesített fizetéseknek, amit a szerv képviselője aláírásával hagy jóvá.

(3) A kifizető szerv biztosítja, hogy az így meghatározott összegek folyósítását rendben teljesítette.

(4) A kifizetésekért felelős intézmény által folyósított, azon tagállam pénznemében kifejezett összegek, amely tagállamban az intézmény található, és ugyanezen pénznemben kifejezett, a kifizető szerv által igazolt kifizetések értékének különbözetét a kifizetésekért felelős intézmény által a továbbiakban ugyanazon a címen kifizetendő összegek terhére számolják el.

58. cikk

Az ellátások kifizetése során felmerülő költségek behajtása

Az ellátások kifizetése során felmerülő költségeket, különösen a postai és bankköltségeket a kifizető szerv az általa alkalmazott jogszabályokban előírt feltételek szerint behajthatja a kedvezményezettektől.

59. cikk

Értesítés az ellátásokra jogosult személy lakóhelyének áthelyezéséről

Amikor az egy vagy több tagállam jogszabályai szerint ellátásra jogosult személy a lakóhelyét egyik tagállam területéről egy másik tagállam területére helyezi át, akkor erről a tényről értesíti az ezen ellátások kifizetéséért felelős intézményt vagy intézményeket, valamint a kifizető szervet.

4. CÍM

MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK

A rendelet 52. és 53. cikkének végrehajtása

60. cikk

Természetbeni ellátások az illetékes államon kívüli tagállam területén található lakóhely esetén

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 52. cikkének a) pontja szerint természetbeni ellátásokban részesüljön, igazolást kell benyújtania a lakóhelye szerinti intézményhez, amellyel tanúsítja, hogy jogosult ezen ellátásokra. Ezt az igazolást szükség esetén a munkáltató által szolgáltatott információ alapján az illetékes intézmény állítja ki. Ezenkívül ha az illetékes állam jogszabályai előírják, a munkavállaló vagy önálló vállalkozó a munkahelyi balesetről vagy a foglalkozási megbetegedésről az illetékes intézménynek küldött értesítés tértivevényét is benyújtja a lakóhelye szerinti intézményhez. Ha az érintett személy e dokumentumokat nem nyújtja be, akkor a lakóhelye szerinti intézmény szerzi be azokat az illetékes intézménytől, és azok beérkezéséig betegségbiztosítási természetbeni ellátásokat nyújt az érintett személynek, amennyiben az érintett személy az azokra való jogosultság feltételeit teljesíti.

(2) Ez az igazolás mindaddig érvényes, amíg a lakóhely szerinti intézmény meg nem kapja a megsemmisítéséről szóló értesítést. Ha viszont az említett igazolást francia intézmény állította ki, akkor az csak a kiállítás időpontjától számított egy évig érvényes, és évente meg kell újítani.

(3) Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó idénymunkás, akkor az (1) bekezdésben említett igazolás az idénymunka teljes várható időtartamára érvényes marad, hacsak eközben az illetékes intézmény nem értesíti a lakóhely szerinti intézményt annak érvénytelenítéséről.

(4) Az érintett személy a természetbeni ellátások igénylésekor benyújtja a természetbeni ellátások biztosításához a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai szerint megkövetelt igazoló okmányokat.

(7) Az érintett személy a helyzete minden olyan változásáról tájékoztatja a lakóhelye szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokra való jogosultságát megváltoztathatja, különösen alkalmazásának vagy önálló vállalkozói tevékenységének megszűnéséről vagy megváltozásáról, illetve lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megváltozásáról. Hasonlóképpen ha az érintett személy biztosítása vagy a természetbeni ellátásokra való jogosultsága szűnik meg, az illetékes intézmény ennek megfelelően tájékoztatja a lakóhely szerinti intézményt. A lakóhely szerinti intézmény bármikor kérheti az illetékes intézménytől, hogy tájékoztatást adjon az érintett személy biztosításával vagy a természetbeni ellátásokra való jogosultságával kapcsolatban.

(8) A határ menti ingázók esetében gyógyszerkészítmények, kötszerek, szemüvegek és kisebb segédeszközök csak abban a tagállamban válthatók ki, továbbá laboratóriumi vizsgálatok és ellenőrzések csak abban a tagállamban végezhetők, amelyikben azokat az adott tagállam jogszabályainak megfelelően felírták, illetve elrendelték.

(9) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai kölcsönös megegyezéssel és az igazgatási bizottság véleményének birtokában más végrehajtási rendelkezésekben is megállapodhatnak.

61. cikk

Pénzbeli ellátások nyugdíjak kivételével az illetékes államon kívüli tagállam területén található lakóhely esetén

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 52. cikkének b) pontja alapján a nyugdíjtól különböző pénzbeli ellátásokban részesüljön, a keresőképtelenségének kezdetétől számított három napon belül értesítenie kell a lakóhelye szerinti intézményt a munkavégzés megszűnéséről, vagy - ha az illetékes intézmény vagy a lakóhely szerinti intézmény által alkalmazott jogszabályok előírják - megküldi az őt ellátásban részesítő orvos által kiállított, keresőképtelenségre vonatkozó igazolást.

(2) Ha a lakóhely szerinti országban az ellátást biztosító orvosok a keresőképtelenségre vonatkozó igazolást nem állítják ki, az érintett személy közvetlenül a lakóhelye szerinti intézményhez fordul az intézmény által alkalmazott jogszabályokban meghatározott határidőn belül.

Ez az intézmény azonnal intézkedik a keresőképtelenség tényének orvosi megerősítéséről és az (1) bekezdésben említett igazolás kiállításáról. Ezt az igazolást, amely tartalmazza a keresőképtelenség valószínűsíthető időtartamát, haladéktalanul továbbítják az illetékes intézménynek.

(3) Azokban az esetekben, amelyekre a (2) bekezdés nem vonatkozik, a lakóhely szerinti intézmény attól az időponttól számítva, amikor az érintett személy hozzá fordult, a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb három napon belül intézkedik az érintett személy orvosi felülvizsgálatáról, mintha az nála lenne biztosított. A vizsgálatot végző orvos elsősorban a keresőképtelenség várható időtartamát jelöli meg jelentésében; e jelentést a lakóhely szerinti intézmény a vizsgálatot követő három napon belül továbbítja az illetékes intézménynek.

(4) Ezt követően a lakóhely szerinti intézmény ugyanúgy elvégzi az érintett személyre vonatkozó szükséges igazgatási ellenőrzéseket, illetve orvosi felülvizsgálatokat, mintha az érintett személy nála lenne biztosított. Amint megállapítja, hogy az érintett személy munkavégzésre alkalmas, a lakóhely szerinti intézmény erről haladéktalanul értesíti az érintett személyt és az illetékes intézményt, közölve azt az időpontot, amellyel az érintett személy keresőképtelensége megszűnt. Az érintett személynek küldött értesítés, a (6) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, az illetékes intézmény nevében hozott határozatnak minősül.

(5) Az illetékes intézmény minden esetben fenntartja annak jogát, hogy az érintett személyt a maga választotta orvossal vizsgáltassa meg.

(6) Ha az illetékes intézmény úgy dönt, hogy nem nyújt pénzbeli ellátást az érintett személynek, mert az nem felelt meg a lakóhelye szerinti ország jogszabályaiban megállapított alaki feltételeknek, vagy azért, mert azt állapította meg, hogy az érintett személy alkalmas a munkavégzésre, e határozatáról értesíti az érintett személyt és ezzel egy időben határozatának egy példányát megküldi a lakóhely szerinti intézménynek.

(7) Ha az érintett személy ismét munkába áll, erről értesíti az illetékes intézményt, ha az adott intézmény által alkalmazott jogszabályok ezt írják elő.

(8) Az illetékes intézmény megfelelő módon fizeti a pénzbeli ellátásokat, elsősorban nemzetközi postautalvánnyal, és erről tájékoztatja a lakóhely szerinti intézményt, valamint az érintett személyt. Ha a pénzbeli ellátásokat az illetékes intézmény nevében a lakóhely szerinti intézmény fizeti, akkor az előbbi tájékoztatja az érintett személyt a jogairól, és az illetékes állam jogszabályainak megfelelően értesíti a lakóhely szerinti intézményt a pénzbeli ellátás összegéről, a kifizetések időpontjáról, valamint arról a leghosszabb időtartamról, ameddig az ellátást fizetni kell.

(9) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai kölcsönös megegyezéssel és az igazgatási bizottság véleményének birtokában más végrehajtási rendelkezésekben is megállapodhatnak.

A rendelet 55. cikkének végrehajtása

62.cikk

Természetbeni ellátások az illetékes államon kívüli tagállam területén való tartózkodás esetén

1. Ahhoz, hogy a rendelet 55. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja értelmében a munkavállaló vagy önálló vállalkozó természetbeni ellátásban részesüljön, be kell nyújtania az ellátó intézményhez az illetékes intézmény által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy az említett személy jogosult a természetbeni ellátásra. Ezt az igazolást a 2. cikkel összhangban kell kiállítani. Amennyiben az érintett személy nem tudja benyújtani az igazolást, kapcsolatba kell lépnie a tartózkodási hely szerinti intézménnyel, amely megkéri az illetékes intézménytől az érintett személy természetbeni ellátásra való jogosultságát tanúsító igazolást.

A rendelet 55. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban, az ellátásra való jogosultság tekintetében az illetékes hatóság által kiállított igazolás minden esetben ugyanolyan hatállyal bír az ellátó intézményre nézve, mint azon személyek ellátásra való jogosultságának nemzeti tanúsítása, akik a tartózkodási hely szerinti intézmény által biztosítottak.

2. A végrehajtási rendelet 60. cikkének (9) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.;

63. cikk

Természetbeni ellátás olyan munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak, akik lakóhelyüket áthelyezik vagy visszatérnek a lakóhelyük szerinti országba, továbbá azoknak a munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak, akik egészségügyi ellátás céljából engedéllyel más tagállamba távoznak

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 55. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján természetbeni ellátásokban részesüljön, igazolást kell benyújtania a lakóhelye szerinti intézményhez, amellyel tanúsítja, hogy újra jogosulttá vált az említett ellátásokra. Ez az igazolás, amelyet az illetékes intézmény állít ki, mindenekelőtt - amennyiben szükséges - azt a leghosszabb időtartamot határozza meg, ameddig az illetékes állam jogszabályainak megfelelően a természetbeni ellátások továbbra is biztosíthatók. Az igazolás, az érintett személy kérelmére, annak távozása után is kiállítható, ha azt vis maior következtében korábban nem lehetett elkészíteni.

(2) A végrehajtási rendelet 60. cikkének (9) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.

(3) A rendelet 55. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett esetben az (1) és a (2) bekezdést hasonlóan kell alkalmazni a természetbeni ellátások nyújtására.

64. cikk

Pénzbeli ellátás, nyugdíjak kivételével az illetékes államon kívüli tagállamban való tartózkodás esetén

A végrehajtási rendelet 61. cikkének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 55. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja szerint a nyugdíjtól különböző pénzbeli ellátásokban való részesülés tekintetében. Ugyanakkor - a keresőképtelenségre vonatkozó igazolás benyújtása kötelezettségének sérelme nélkül - attól a munkavállalótól vagy önálló vállalkozótól, aki anélkül tartózkodik valamelyik tagállam területén, hogy ott kereső tevékenységet folytatna, nem követelhető meg, hogy benyújtsa a végrehajtási rendelet 61. cikke (1) bekezdésében említett, a munkavégzés megszűnéséről szóló értesítést.

A rendelet 52-66. cikkének végrehajtása

65. cikk

Nyilatkozatok, vizsgálatok és intézmények közötti információcsere az illetékes államon kívüli tagállam területén elszenvedett munkahelyi balesettel vagy az ott bekövetkező foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatban

(1) Ha az illetékes államon kívüli tagállam területén következik be a munkahelyi baleset, vagy a foglalkozási megbetegedést ott diagnosztizálják először, akkor az illetékes állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően a munkahelyi balesetről, illetve foglalkozási megbetegedésről nyilatkozatot kell tenni az azon tagállam területén hatályos jogszabályok rendelkezéseinek sérelme nélkül, ahol a munkahelyi baleset bekövetkezett, vagy ahol a foglalkozási megbetegedést először diagnosztizálták, e rendelkezéseket ilyen esetben továbbra is alkalmazni kell. E nyilatkozatot az illetékes intézménynek, egy másolatát pedig a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézménynek kell megküldeni.

(2) Annak a tagállamnak az intézménye, amely tagállam területén a munkahelyi baleset bekövetkezett, illetve a foglalkozási megbetegedést első ízben diagnosztizálták, két példányban megküldi az illetékes intézménynek az említett területen kiállított orvosi igazolásokat, továbbá az utóbbi intézmény kérelmére megfelelő tájékoztatást ad.

(3) Ha az illetékes államon kívüli tagállam területén folytatott utazás közben elszenvedett balesetnél indokolt vizsgálatot tartani e másik tagállam területén, úgy a vizsgálatot végző személyt az illetékes intézmény jelölheti ki erre a feladatra, amiről tájékoztatja az érintett tagállam hatóságait. E hatóságok segítik a vizsgálatot végző személy munkáját, mindenekelőtt kijelölnek egy személyt, aki a hivatalos jelentések, valamint a balesettel összefüggő más okmányok áttekintésében segíti őt.

(4) A kezelés befejeztével az illetékes intézmény részletes jelentést kap a baleset, illetve a betegség tartós következményeivel, különösen az érintett személy jelenlegi állapotával, valamint a sérüléseiből való felépülésével, illetve állapotának állandósulásával kapcsolatos orvosi igazolásokkal együtt. A megfelelő tiszteletdíjakat az adott esettől függően vagy az illető lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti intézmény fizeti ki az intézmény által alkalmazott díjtételeknek megfelelően, az illetékes intézmény terhére.

(5) Kérelemre az illetékes intézmény értesíti a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézményt - az adott esettől függően - arról a határozatáról, amelyben megállapítja a sérülésekből való felépülés, illetve az állapot állandósulásának időpontját, továbbá adott esetben a nyugdíj folyósításáról szóló határozatáról.

66. cikk

A baleset munkahelyi, illetve a megbetegedés foglalkozási jellegéről folytatott viták

(1) Ha a rendelet 52. cikkében, vagy 55. cikkének (1) bekezdésében említett esetekben az illetékes intézmény vitatja a munkahelyi balesetekre, illetve a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó jogszabályok alkalmazhatóságát, akkor e tényről haladéktalanul értesíti a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokat biztosította; ezt követően ezeket az ellátásokat betegségbiztosítási ellátásoknak tekintik, és ezen az alapon folytatják azok biztosítását a végrehajtási rendelet 21. cikkében említett igazolások bemutatása esetén.

(2) Ha e kérdésben végleges határozat születik, e tényről az illetékes intézmény haladéktalanul értesíti a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokat nyújtotta. Ha adott esetben nem munkahelyi balesetről vagy foglalkozási megbetegedésről van szó, az intézmény betegségbiztosítás keretében folytatja az említett ellátások biztosítását, amennyiben a munkavállaló vagy önálló vállalkozó jogosult rá. Egyéb esetekben azokat a természetbeni ellátásokat, amelyekben az érintett személy betegségbiztosítás keretében részesült, munkahelyi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés után járó ellátásoknak kell tekinteni.

A rendelet 57. cikkének végrehajtása

67. cikk (7)

Több tagállamban foglalkozási megbetegedést előidéző kockázatnak való kitettség esetén alkalmazandó eljárás

(1) A rendelet 57. cikke (1) bekezdésében említett esetben a foglalkozási megbetegedésről szóló értesítést vagy annak a tagállamnak a foglalkozási megbetegedések tekintetében illetékes intézményéhez nyújtják be, amely tagállam jogszabályai alapján a betegségben szenvedő személy a kérdéses betegséget valószínűleg kiváltó tevékenységet legutóbb folytatta, vagy az illető lakóhelye szerinti intézményhez, amely az értesítést az említett illetékes intézménynek továbbítja.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett illetékes intézmény azt állapítja meg, hogy a kérdéses foglalkozási megbetegedést feltételezhetően kiváltó tevékenységet utoljára egy másik tagállam jogszabályainak a hatálya alatt folytatták, akkor az értesítést és annak kísérő okmányait az érintett tagállam megfelelő intézményének továbbítja.

(3) Ha azon tagállam intézménye, amely tagállam jogszabályainak hatálya alatt a betegségben szenvedő személy a kérdéses foglalkozási megbetegedést valószínűleg kiváltó tevékenységet utoljára folytatta, azt állapítja meg, hogy e személy vagy túlélő hozzátartozói nem tesznek eleget a fenti jogszabályok rendelkezéseinek, az említett intézmény a rendelet 57. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének figyelembevételével:

a) haladéktalanul továbbítja az értesítést és kiegészítő okmányait, többek között az első intézmény által elrendelt orvosi felülvizsgálatok eredményét és az azokról felvett jelentéseket, valamint a b) pontban említett határozatot tartalmazó dokumentum egy példányát azon tagállam intézményének, amely tagállam jogszabályai szerint a betegségben szenvedő személy korábban olyan tevékenységet folytatott, amely a kérdéses megbetegedést kiválthatta;

b) egyidejűleg értesíti az érintett személyt a határozatáról, megjelölve az ellátások megtagadásának indokait, a fellebbezés jogcímét és határidejét, valamint azt az időpontot, amikor az ügyiratot az a) pontban említett intézménynek továbbították.

(4) Amennyiben szükséges, az ügyet ugyanezen eljárásnak megfelelően vissza kell utalni azon tagállam megfelelő intézményéhez, amely tagállam jogszabályai szerint a betegségben szenvedő személy a kérdéses foglalkozási megbetegedést esetleg kiváltó tevékenységet először folytatta.

68. cikk

Az intézmények közötti információcsere az elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés esetén - Előlegfizetés az ilyen fellebbezés esetén

(1) Amennyiben fellebbezést nyújtanak be az igény elutasításáról az egyik olyan tagállam intézménye által hozott határozattal szemben, amely tagállam jogszabályai szerint a betegségben szenvedő személy a kérdéses foglalkozási megbetegedést esetleg kiváltó tevékenységet folytatta, úgy ez az intézmény ennek megfelelően tájékoztatja azt az intézményt, amelyikhez az értesítést a végrehajtási rendelet 67. cikkének (3) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően továbbították, majd ezt követően értesíti az általa meghozott végleges határozatról.

(2) Ha az ellátásra való jogosultság az utóbbi intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint áll fenn, a rendelet 57. cikke (2), (3) és (4) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével ez az intézmény előleget fizet, amelynek összegéről csak azután dönt, hogy szükség esetén megbeszélést folytatott azzal az intézménnyel, amelynek határozatával szemben a fellebbezést benyújtották. Ez utóbbi intézmény utólag megtéríti a kifizetett előleg összegét, ha a fellebbezés eredményeképpen az ellátások biztosítására kötelezik. Az összeget ezután levonják az érintett személyt megillető ellátások teljes összegéből.

69. cikk (7)

A pénzbeli ellátások költségének arányos felosztása por-tüdőmegbetegedés (pneumokoniózis) esetén

A rendelet 57. cikke (5) bekezdésének végrehajtására a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai szerint a pénzbeli ellátásokat a rendelet 57. cikke (1) bekezdésének értelmében biztosítják (a továbbiakban: a "pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézmény"), olyan formanyomtatványt használ, amely tartalmazza mindenekelőtt a betegségben szenvedő személy által valamennyi érintett tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási (öregségi biztosítási) idő vagy tartózkodási idő kimutatását és összesítését;

b) a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézmény a fenti tagállamok minden olyan öregségi biztosítási intézményéhez eljuttatja ezt a formanyomtatványt, amelynél a betegségben szenvedő személy biztosított volt; az említett intézmények mindegyike rávezeti a formanyomtatványra azt a biztosítási (öregségi biztosítási) vagy tartózkodási időt, amelyet az intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint szereztek, majd visszaküldi a formanyomtatványt a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézménynek;

c) a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézmény ezután arányosan felosztja a költségeket önmaga és a többi érintett illetékes intézmény között; ez utóbbiaknak jóváhagyásra megküldi a költségfelosztást a megfelelő igazoló okmányokkal együtt, különösen a biztosított pénzbeli ellátások teljes összege és a százalékos költségfelosztás kiszámítása tekintetében;

d) a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézmény minden naptári év végén kimutatást küld az összes érintett illetékes intézménynek a vizsgált pénzügyi év folyamán kifizetett pénzbeli ellátásokról, a többi intézmény részéről a c) pontban előírt arányos felosztásnak megfelelően neki járó összegek feltüntetésével; a fenti intézmények a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb három hónapon belül megtérítik a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézménynek járó összeget.

A rendelet 58. cikke (3) bekezdésének végrehajtása

70. cikk

Igazolás a pénzbeli ellátások, köztük a nyugdíjak kiszámításánál figyelembe veendő családtagokról

(1) Ahhoz, hogy az igénylő a rendelet 58. cikke (3) bekezdésének rendelkezései szerint ellátásokban részesüljön, igazolást kell benyújtania azokról a családtagjairól, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek területén a pénzbeli ellátások megállapításáért felelős intézmény található.

Ezt az igazolást a családtagok lakóhelye szerinti betegbiztosító intézmény, vagy egy másik olyan intézmény állítja ki, amelyet annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága jelölt ki, amely tagállam területén az érintettek lakóhellyel rendelkeznek. A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdése második és a harmadik albekezdésének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

A pénzbeli ellátások megállapításáért felelős intézmény az első albekezdésben előírt igazolás helyett a jelenlegi családi állapotot igazoló dokumentumok bemutatására is kötelezheti az igénylőt azokra a családtagjaira vonatkozóan, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek területén az említett intézmény található.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett esetben az érintett intézmény által alkalmazott jogszabályok megkövetelik, hogy a családtagok közös háztartásban éljenek az igénylővel, akkor azt a tényt, hogy az említett családtagok, akik a fenti feltételnek nem tesznek ugyan eleget, mégis főként az igénylő eltartottjai, okmányokkal igazolják, hogy az igénylő a jövedelmének egy részét rendszeresen átutalja a részükre.

A rendelet 60. cikkének végrehajtása

71. cikk

A foglalkozási megbetegedés súlyosbodása

(1) A rendelet 60. cikke (1) bekezdésében említett esetekben az igénylő a kérdéses foglalkozási megbetegedés miatt a korábbiakban számára biztosított ellátásokkal kapcsolatban minden információt megad azon tagállam intézménye részére, amelynél az ellátásokra való jogosultságát érvényesíti. Az intézmény az általa szükségesnek vélt információk beszerzése érdekében minden olyan intézményt megkereshet, amely előzőleg illetékességgel rendelkezett.

(2) A rendelet 60. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett esetben a pénzbeli ellátások fizetésére köteles illetékes intézmény jóváhagyásra megküldi a többi érintett intézménynek a betegség súlyosbodása következtében általuk viselendő költségek összegét, valamint a megfelelő igazolásokat. Az elsőként említett intézmény minden naptári év végén kimutatást küld ez utóbbi intézményeknek a kérdéses pénzügyi év folyamán kifizetett pénzbeli ellátásokról az utóbbi intézményektől járó összegek feltüntetésével, amely intézmények a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb három hónapon belül megtérítik az előbbi intézménynek járó összegeket.

(3) A rendelet 60. cikke (2) bekezdése b) pontjának első mondatában említett esetben a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézmény jóváhagyásra megküldi a többi érintett illetékes intézménynek a költségek korábbi arányos felosztásában végrehajtott változtatásokat, valamint a megfelelő igazolásokat.

(4) A rendelet 60. cikke (2) bekezdése b) pontjának második mondatában említett esetben a (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

A rendelet 61. cikke (5) és (6) bekezdésének végrehajtása

72. cikk

A keresőképtelenség mértékének megállapítása korábban vagy később elszenvedett munkahelyi baleset, illetve korábban vagy később diagnosztizált foglalkozási megbetegedés esetén

(1) Ahhoz, hogy az igénylő keresőképtelenségének mértéke, az ellátásra való jogosultsága vagy az ellátások összege a rendelet 61. cikkének (5) bekezdésében említett esetben megállapítható legyen, az igénylőnek meg kell adnia minden információt azon tagállam illetékes intézménye részére, amely tagállam jogszabályainak a munkahelyi baleset bekövetkezésének, illetve a foglalkozási megbetegedés első diagnosztizálásának időpontjában a hatálya alá tartozott, azokról a korábbi vagy későbbi munkahelyi baleseteiről, illetve foglalkozási megbetegedéseiről, amelyek akkor következtek be, amikor még egy másik tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott, bármilyen mértékű legyen a korábbi vagy későbbi esetekben bekövetkezett keresőképtelensége.

(2) Az illetékes intézmény az ellátásra való jogosultság megszerzése, valamint az ellátás összegének meghatározása tekintetében az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően figyelembe veszi a korábbi vagy későbbi esetekben bekövetkezett keresőképtelenség mértékét.

(3) Az illetékes intézmény az általa szükségesnek vélt információ beszerzése érdekében minden olyan intézményt megkereshet, amely a korábbiakban vagy később illetékességgel rendelkezett.

Ha az érintett személy korábbi vagy későbbi keresőképtelenségét egy akkor elszenvedett baleset idézte elő, amikor egy másik tagállam olyan jogszabályainak hatálya alá tartozott, amelyek nem tesznek különbséget a keresőképtelenség eredete tekintetében, a korábbi vagy későbbi keresőképtelenség tekintetében illetékes intézmény vagy az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt szerv egy másik tagállam illetékes intézményének kérelmére tájékoztatást ad e korábbi keresőképtelenség fokáról, és amennyiben módjában áll, minden olyan információt megad, amely lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a keresőképtelenség a második tagállam intézménye által alkalmazott jogszabályok értelmében munkahelyi baleset következménye volt-e. Amennyiben ez az eset áll fenn, a (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

A rendelet 62. cikke (1) bekezdésének végrehajtása

73. cikk

Intézmények, amelyekhez a bányákban és hasonló üzemekben dolgozó munkavállalók fordulhatnak, ha az illetékes állam területén kívüli tagállamban tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel

(1) A rendelet 62. cikkének (1) bekezdésében említett esetekben, továbbá akkor, ha a tartózkodási hely vagy a lakóhely szerinti ország acéliparában alkalmazott fizikai dolgozókra kiterjedő, a munkahelyi balesetekre, illetve foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosítási rendszer szerint nyújtott ellátások megegyeznek a bányákban és a hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók különleges biztosítási rendszere alapján nyújtott ellátásokkal, az e csoportba tartozó munkavállalók a tartózkodási vagy lakóhelyük szerinti tagállam területén a hozzájuk legközelebb található intézményhez is fordulhatnak - ezeket a végrehajtási rendelet 3. melléklete határozza meg - még akkor is, ha ezek az intézmények az acéliparban alkalmazott fizikai dolgozókra kiterjedő biztosítási rendszert alkalmazó intézmények, amelyek ezután az ellátásokat biztosítják.

(2) Amennyiben a bányákban és a hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalókra vonatkozó különleges biztosítási rendszer szerint biztosított ellátások kedvezőbbek, úgy e munkavállalók választhatnak, hogy e biztosítási rendszer alkalmazásáért felelős intézményhez fordulnak, avagy a tartózkodási, illetve lakóhelyük szerinti tagállam területén hozzájuk legközelebb található olyan intézményhez, amely az acéliparban alkalmazott fizikai dolgozók biztosítási rendszerét alkalmazza. Ez utóbbi esetben az érintett intézmény felhívja az érintett személy figyelmét arra a tényre, hogy amennyiben a fent említett különleges biztosítási rendszer alkalmazásáért felelős intézményhez fordul, úgy kedvezőbb ellátásokban részesül; továbbá meg kell adnia ezen intézmény nevét és címét is.

A rendelet 62. cikke (2) bekezdésének végrehajtása

74. cikk

Annak az időnek a figyelembevétele, amelynek során egy másik tagállam intézménye már nyújtott ellátást

A rendelet 62. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában valamely tagállam ellátások biztosítására köteles intézménye kérheti egy másik tagállam intézményétől, hogy adjon tájékoztatást arról az időről, amelynek során ez utóbbi intézmény ugyanannak a munkahelyi balesetnek vagy foglalkozási megbetegedésnek a kapcsán már biztosított ellátásokat.

Nyugdíjigények benyújtása és elbírálása a rendelet 57. cikkében említett foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos nyugdíjakon kívül

75. cikk

(1) Ahhoz, hogy az a munkavállaló, önálló vállalkozó, illetve túlélő hozzátartozói, aki, illetve akik egy másik tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, valamely tagállam jogszabályai alapján nyugdíjban vagy kiegészítő juttatásokban részesüljenek, kérelmüket vagy az illetékes intézményhez, vagy a lakóhelyük szerinti intézményhez kell benyújtaniuk, amely intézmény továbbítja azt az illetékes intézménynek. A kérelem benyújtására a következő szabályok vonatkoznak:

a) a kérelmet az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabályoknak megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell hozzá az előírt igazoló okmányokat;

b) az igénylő által szolgáltatott adatok helytállóságát a kérelemhez csatolt hivatalos okmányokkal kell igazolni, vagy azt az igénylő lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező szerveinek kell megerősíteni.

(2) Az illetékes intézmény közvetlenül vagy az illetékes állam összekötő szervén keresztül értesíti határozatáról az igénylőt; a határozat egy példányát megküldi az igénylő lakóhelye szerinti tagállam összekötő szervének.

Igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok

76. cikk

(1) A felülvizsgálandó nyugdíjak esetén előírt igazgatási ellenőrzéseket és orvosi felülvizsgálatokat az illetékes intézmény kérel mére annak a tagállamnak az intézménye hajtja végre - az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított eljárás szerint -, amelynek területén az ellátásra jogosult éppen tartózkodik. Ugyanakkor az illetékes intézmény fenntartja annak jogát, hogy az ellátásra jogosultat a maga választotta orvossal vizsgáltassa meg.

(2) Aki saját jogán vagy egy árva jogán nyugdíjban részesül, a saját vagy az árva helyzetében bekövetkező minden olyan változásról tájékoztatja a fizetésekért felelős intézményt, amely a nyugdíjjogosultságot valószínűleg módosíthatja.

A nyugdíjak fizetése

77. cikk

Az egyik tagállam intézménye részéről egy másik tagállam területén lakóhellyel rendelkező nyugdíjasnak járó nyugdíjakat a végrehajtási rendelet 53-58. cikke rendelkezéseinek megfelelően folyósítják.

5. CÍM

HALÁLESETI JUTTATÁSOK

A rendelet 64., 65. és 66. cikkének végrehajtása

78. cikk

Haláleseti juttatás iránti kérelem benyújtása

Ahhoz, hogy az igénylő a lakóhelye szerinti államon kívüli tagállam jogszabályai szerint részesülhessen haláleseti juttatásban, kérelmét az illetékes intézményhez vagy a lakóhelye szerinti intézményhez kell benyújtania.

Kérelméhez csatolnia kell azokat az igazoló okmányokat, amelyeket az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabályok előírnak.

Az igénylő által szolgáltatott adatok helytállóságát a kérelemhez csatolt hivatalos okmányokkal kell igazolni vagy az igénylő lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező szerveinek kell megerősíteni.

79. cikk

Igazolás a biztosítási és tartózkodási időkről

(1) Ahhoz, hogy a rendelet 64. cikkének rendelkezéseire hivatkozni lehessen, az igénylőnek igazolást kell benyújtania az illetékes intézményhez arról, hogy a munkavállaló vagy önálló vállalkozó mennyi biztosítási vagy tartózkodási időt szerzett azon jogszabályok szerint, amelyeknek legutóbb hatálya alá tartozott.

(2) Ezt az igazolást az igénylő kérelmére az az öregségi vagy betegbiztosító intézmény állítja ki - adott esettől függően -, amelynél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára biztosított volt. Ha az igénylő nem nyújtja be az említett igazolást, akkor azt az illetékes intézmény a fent említett egyik vagy másik intézménytől szerzi be.

(3) Ha más tagállamok jogszabályai szerint korábban szerzett biztosítási időket is figyelembe kell venni, az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni, azért, hogy az illetékes állam jogszabályainak feltételei teljesüljenek.

6. CÍM

MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁSOK

A rendelet 67. cikkének végrehajtása

80. cikk

Igazolás a biztosítási vagy szolgálati időről

(1) Ahhoz, hogy az érintett személy a rendelet 67. cikke (1), (2) vagy (4) bekezdésének rendelkezéseire hivatkozhasson, igazolást kell benyújtania az illetékes intézményhez, amelyben meghatározza az általa azon állam jogszabályai szerint munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként szerzett biztosítási vagy szolgálati időt, amely állam jogszabályainak a hatálya alá utoljára tartozott, valamint megad minden olyan további információt, amelyet az intézmény által alkalmazott jogszabályok előírnak.

(2) Ezt az igazolást az érintett személy kérelmére vagy az abban a tagállamban munkanélküliek tekintetében illetékes intézmény állítja ki, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá az érintett személy utoljára tartozott, vagy egy másik olyan intézmény, amelyet az említett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága jelöl ki. Ha az érintett nem nyújtja be az említett igazolást, akkor azt az illetékes intézmény a fent említett egyik vagy másik intézménytől szerzi be.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni, ha más tagállamok jogszabályai szerint korábban szerzett biztosítási vagy szolgálati időket is figyelembe kell venni azért, hogy az illetékes állam jogszabályainak feltételei teljesüljenek.

A rendelet 68. cikkének végrehajtása

81. cikk

Igazolás az ellátások kiszámításához

Ha az ellátások kiszámításáért a rendelet 68. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó intézmény felel, és ha az érintett személy nem gyakorolta legutóbbi foglalkozását legalább négy hétig annak a tagállamnak a területén, ahol az intézmény található, az érintettnek olyan igazolást kell benyújtania az említett intézményhez, amely meghatározza a valamely más tagállam területén legalább négy hétig gyakorolt legutóbbi foglalkozásának jellegét, és azt, hogy ezt a foglalkozást melyik gazdasági ágban űzte. Ha az érintett személy nem nyújtja be ezt az igazolást, akkor azt az említett intézmény szerzi be vagy annak a tagállamnak a munkanélküliek tekintetében illetékes intézményétől, ahol az érintett utoljára biztosított volt, vagy e tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt más intézménytől.

82. cikk

Az ellátások kiszámításánál figyelembe veendő családtagokra vonatkozó igazolás

(1) Ahhoz, hogy az érintett személy a rendelet 68. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseire hivatkozhasson, igazolást kell benyújtania az illetékes intézményhez azokra a családtagjaira vonatkozóan, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek területén az említett intézmény található.

(2) Ezt az igazolást azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény állítja ki, amely tagállam területén e családtagok lakóhellyel rendelkeznek. Az igazolásnak tanúsítania kell, hogy a családtagokat az említett tagállam jogszabályai szerint más személynek járó munkanélküli ellátások kiszámításánál nem veszik figyelembe.

Az igazolás a kiállításának időpontjától számított tizenkét hónapig érvényes. Az igazolás megújítható; ilyen esetben a megújítás időpontjától érvényes. Az érintett személy haladéktalanul értesíti az illetékes intézményt minden olyan eseményről, amely szükségessé teszi az említett igazolás módosítását; e módosítás az esemény bekövetkeztének időpontjától hatályos.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett igazolást kiállító intézménynek nem áll módjában igazolni, hogy a családtagokat a lakóhelyük szerinti tagállam jogszabályai szerint egy másik személynek járó munkanélküli ellátások kiszámításakor nem veszik figyelembe, az érintett személynek az igazolást annak az illetékes intézményhez történő benyújtásakor ki kell egészítenie egy ilyen irányú nyilatkozattal.

A (2) bekezdés második albekezdését hasonlóan kell alkalmazni a fenti nyilatkozatra is.

A rendelet 69. cikkének végrehajtása

83. cikk

Az ellátásra való jogosultság fenntartásának feltételei és korlátai, ha a munkanélküli egy másik tagállamba távozik

(1) Ahhoz, hogy a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkanélküli fenntartsa az ellátásra való jogosultságát, igazolást kell benyújtania annak a tagállamnak az intézményéhez, ahová távozott, amely igazolásban az illetékes intézmény tanúsítja, hogy a munkanélküli továbbra is jogosult ellátásra az említett cikk (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feltételek szerint. Az illetékes intézmény ebben az igazolásban különösen a következőket tünteti fel:

a) az illetékes állam jogszabályai szerint a munkanélkülinek fizetendő ellátás összegét;

b) azt az időpontot, amelytől kezdve a munkanélküli nem állt az illetékes állam foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére;

c) a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján megadott határidőt, ameddig az érintett személy munkakeresőként bejelentkezhet abban a tagállamban, ahová mint munkanélküli távozott;

d) azt a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti leghosszabb időtartamot, ameddig az ellátásra való jogosultság fenntartható;

e) azokat a tényeket, amelyek az ellátásra való jogosultságban változást idézhetnek elő.

(2) Az a munkanélküli, aki munkakeresés céljából egy másik tagállamba szándékozik távozni, elindulása előtt kéri az (1) bekezdésben említett igazolás kiállítását. Ha a munkanélküli nem nyújtja be az említett igazolást, akkor azt annak a tagállamnak az intézménye, ahová távozott, szerzi be az illetékes intézménytől. Az illetékes állam foglalkozási szolgálatainak gondoskodniuk kell arról, hogy a munkanélküli megismerje a rendelet 69. cikkéből és az e cikkből fakadó kötelezettségeit.

(3) Annak a tagállamnak az intézménye, ahová a munkanélküli távozott, értesíti az illetékes intézményt a munkanélküli nyilvántartásba vételének időpontjáról, valamint arról az időpontról, amikor az ellátás fizetése megkezdődött, és az illetékes állam ellátásait azon tagállam jogszabályainak rendelkezéseiben előírt szabályoknak megfelelően fizeti ki, amely tagállamba a munkanélküli távozott.

Azon tagállam szerinti intézmény, ahová a munkanélküli távozott, úgy végez vagy végeztet ellenőrzést, mint ha a munkanélküli az intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint lenne ellátásra jogosult. Amint tudomást szerez a fenti (1) bekezdés e) pontjába tartozó eseményekről, tájékoztatja az illetékes intézményt, továbbá azonnali hatállyal megszünteti az ellátás fizetését azokban az esetekben, ha az ellátást fel kell függeszteni vagy vissza kell vonni. Az illetékes intézmény haladéktalanul tájékoztatja azon hely intézményét, ahová a munkanélküli távozott, arról, hogy a felmerült tény milyen mértékben és mikortól befolyásolja a munkanélküli ellátásra való jogosultságát. Az ellátás folyósítása csak ezen információ megszerzése után folytatható, amennyiben indokolt. Ha az ellátást csökkenteni kell, azon tagállam szerinti intézmény, ahová a munkanélküli távozott, a kiigazításokra is figyelemmel megfelelően csökkentett összegű ellátást fizet az illetékes intézmény válaszának kézhezvételét követően.

(4) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai kölcsönös megegyezéssel és az igazgatási bizottság véleményének birtokában más végrehajtási rendelkezésekben is megállapodhatnak.

A rendelet 71. cikkének végrehajtása

84. cikk

Korábban munkaviszonyban álló munkanélküliek, akik a legutolsó munkaviszonyuk idején az illetékes államon kívüli tagállamban rendelkeztek lakóhellyel

(1) A végrehajtási rendelet 80. cikkének alkalmazásában a rendelet 71. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában, valamint a 71. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának első mondatában említett esetekben a lakóhely szerinti intézmény minősül illetékes intézménynek.

(2) Ahhoz, hogy a korábban alkalmazott munkanélküli a rendelet 71. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának rendelkezései szerint ellátásokat igényelhessen, a végrehajtási rendelet 80. cikkében előírt igazolás mellett a lakóhelye szerinti intézményhez olyan igazolást is be kell nyújtania, amelyet annak a tagállamnak az intézménye állít ki, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkanélküli utoljára tartozott, és amely igazolja, hogy a munkanélküli a rendelet 69. cikke szerint ellátásokra nem jogosult.

(3) A rendelet 71. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásában a lakóhely szerinti intézmény minden információt megkér az illetékes intézménytől a korábban munkaviszonyban álló munkanélkülinek ez utóbbi intézménnyel szemben fennálló jogosultságairól.

7. CÍM (8)

CSALÁDI ELLÁTÁSOK

A rendelet 72. cikkének végrehajtása

85. cikk (A)

Igazolás a szolgálati és az önálló vállalkozóként folytatott tevékenység idejéről

(1) Ahhoz, hogy egy személy a rendelet 72. cikkének rendelkezéseire hivatkozhasson, be kell nyújtania egy igazolást az illetékes intézményhez arról, hogy azon jogszabályok szerint, amelyek hatálya alá utoljára tartozott, mennyi biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt szerzett.

(2) Ezt az igazolást az érintett személy kérelmére vagy az az intézmény állítja ki, amelyik a családi ellátások tekintetében illetékes abban a tagállamban, ahol az érintett utoljára biztosított volt, vagy az a másik intézmény, amelyet az említett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága jelöl ki. Ha az érintett nem nyújtja be az említett igazolást, akkor azt az illetékes intézmény a fent említett egyik vagy másik intézménytől szerzi be, kivéve ha a betegbiztosító intézmény el tudja juttatni hozzá a végrehajtási rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében előírt igazolás egy példányát.

(3) Az (1) és (2) bekezdést hasonlóan kell alkalmazni, ha más tagállamok jogszabályai szerint korábban szerzett biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időket is figyelembe kell venni azért, hogy az illetékes állam jogszabályainak feltételei teljesüljenek.

A rendelet 73. cikkének és 75. cikke (1) és (2) bekezdésének végrehajtása

86. cikk (8)

(1) Ahhoz, hogy a munkavállaló a rendelet 73. cikke szerint családi ellátásokban részesülhessen, ha szükséges, munkáltatója által kérelmet kell benyújtania az illetékes intézményhez.

(2) Kérelmének alátámasztására a munkavállaló igazolást nyújt be az illetékes intézmény szerinti tagállamtól eltérő tagállam területén lakóhellyel rendelkező családtagjairól. Ezt az igazolást vagy a családtagok lakóhelye szerinti országnak a családi állapottal kapcsolatos ügyekben hatáskörrel rendelkező hatóságai, vagy a családtagok lakóhelye szerinti illetékes betegbiztosítási intézmény, vagy a családtagok lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt másik intézmény állítja ki. Az igazolást évente meg kell újítani.

(3) Ha az illetékes állam jogszabályai előírják, hogy a családi ellátásokat nem a munkavállalónak, hanem egy másik személynek lehet vagy kell kifizetni, akkor a munkavállaló a kérelmének alátámasztására azt az információt is megadja, amely alapján azonosítható az a személy, akinek a lakóhely szerinti országban a családi ellátásokat folyósítani kell (vezetéknév, keresztnév, teljes cím).

(4) Két vagy több tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai egymás között különleges szabályok alkalmazásáról is megállapodhatnak a családi ellátások kifizetésével kapcsolatban, különös tekintettel a rendelet 75. cikke (1) és (2) bekezdése végrehajtásának megkönnyítése érdekében. A felek e megállapodásaikat közlik az igazgatási bizottsággal.

(5) A munkavállaló - ha szükséges, munkáltatóján keresztül - tájékoztatja az illetékes intézményt:

- a családtagok helyzetében bekövetkezett minden olyan változásról, amely megváltoztathatja a családi ellátásra való jogosultságot,

- azoknak a családtagoknak a számában bekövetkező változásokról, akiknek családi ellátás jár,

- e családtagok lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megváltozásáról,

- olyan kereső tevékenység végzéséről, amely után a családtagok lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai alapján ugyancsak családi ellátás jár.

87. cikk (8)

...

A rendelet 74. cikkének végrehajtása

88. cikk (8)

A végrehajtási rendelet 86. cikkének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 74. cikkének hatálya alá tartozó azon munkanélküliekre, akik korábban munkavállalók vagy önálló vállalkozók voltak, és akikre a rendelet 74. cikke vonatkozik.

89. cikk (8)

...

8. CÍM

ELLÁTÁS NYUGDÍJASOK ELTARTOTT GYERMEKEI SZÁMÁRA ÉS ÁRVAELLÁTÁS

A rendelet 77., 78. és 79. cikkének végrehajtása

90. cikk

(1) Ahhoz, hogy az igénylő a rendelet 77. vagy 78. cikke alapján ellátásokban részesülhessen, kérelmet kell benyújtania a lakóhelye szerinti intézményhez az intézmény által alkalmazott jogszabályok által megállapított eljárásnak megfelelően.

(2) Ha viszont az igénylő nem abban a tagállamban rendelkezik lakóhellyel, ahol az illetékes intézmény található, akkor akár az illetékes intézményhez, akár a lakóhelye szerinti intézményhez benyújthatja a kérelmét, amely a benyújtás időpontjának feltüntetésével továbbítja a kérelmet az illetékes intézményhez. A feltüntetett időpontot kell tekinteni a kérelemnek az illetékes intézményhez történő benyújtása időpontjának.

(3) Ha a (2) bekezdésben említett illetékes intézmény azt állapítja meg, hogy az általa alkalmazott jogszabályok szerint jogosultság nem áll fenn, akkor a kérelmet az összes szükséges dokumentummal és információval együtt haladéktalanul továbbítja azon tagállam intézményéhez, amely tagállam jogszabályai szerint a munkavállaló vagy önálló vállalkozó a leghosszabb biztosítási időt szerezte.

Szükség esetén az ügy változatlan feltételek mellett visszautalható azon tagállam intézményéhez, amely tagállam jogszabályai szerint az érintett személy a legrövidebb biztosítási időt szerezte.

(4) Az igazgatási bizottság szükség esetén további szabályokat állapíthat meg az ellátások iránti kérelmek benyújtásához.

91. cikk

(1) A rendelet 77. vagy 78. cikke szerint járó ellátások kifizetése a végrehajtási rendelet 53-58. cikke rendelkezéseinek megfelelően történik.

(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai szükség esetén kijelölik azt az intézményt, amelyik a rendelet 77. vagy 78. cikke alapján járó ellátások kifizetése tekintetében illetékes.

92. cikk

Az a személy, akinek a rendelet 77. vagy 78. cikke szerint egy nyugdíjas gyermekeinek járó ellátást vagy árvaellátást fizetnek, tájékoztatja ezen ellátások kifizetéséért felelős intézményt:

- a gyermekek vagy az árvák helyzetében bekövetkező minden olyan változásról, amely megváltoztathatja a családi ellátásokra való jogosultságot,

- azoknak a gyermekeknek vagy árváknak a számában bekövetkező változásokról, akik után ellátások járnak,

- a gyermekek vagy az árvák lakóhelyének megváltozásáról,

- olyan kereső tevékenység végzéséről, amely családi ellátásokra vagy családi támogatásokra való jogosultságot biztosít e gyermekek vagy árvák számára.

V. CÍM

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

93. cikk

A végrehajtási rendelet 94. és 95. cikkében előírtaktól eltérő anyasági és betegségbiztosítási ellátások megtérítése

(1) A hatáskörrel rendelkező intézmény köteles az ugyanazon tagállam területén tartózkodó munkavállalók, illetve az önálló vállalkozók, valamint családtagjaik részére a rendelet 19. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően nyújtott természetbeni ellátások, továbbá a rendelet 21. cikke (2) bekezdésének 22., 22a. ----- cikkének, 25. cikke (1), (3) és (4) bekezdésének, 26., 31., illetve 34a. cikkének megfelelően nyújtott természetbeni ellátások tényleges összegét annak az intézménynek a részére visszatéríteni, amely az említett ellátásokat az intézmény könyvelése alapján nyújtotta.

(2) A rendelet 21. cikke (2) bekezdése második albekezdésében, 22. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében, ----- 31. cikkében említett esetekben, továbbá az (1) bekezdés alkalmazásában a nyugdíjas vagy adott esetben családtagjai lakóhelye szerinti intézményt kell illetékes intézménynek tekinteni.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett ellátások tényleges összege nem szerepel az ellátásokat biztosító intézmény könyvelésében, és a (6) bekezdés szerint megállapodást nem kötöttek, a megtérítendő összeget a rendelkezésre álló adatokból kapott megfelelő referenciaösszegekből számított átalányösszeg alapján határozzák meg. Az igazgatási bizottság állapítja meg az átalányösszeg kiszámításához felhasználandó alapadatok körét és dönt az összeg nagyságáról.

(4) A megtérítés tekintetében az (1) bekezdésben említett ellátásokat biztosító intézmény által alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozó munkavállalók vagy önálló vállalkozók részére biztosított természetbeni ellátások esetében alkalmazandó díjtételeknél magasabb díjtételek nem vehetők figyelembe.

(5) Az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a végrehajtási rendelet 18. cikke (8) bekezdése második mondata rendelkezéseinek megfelelően kifizetett pénzbeli ellátások megtérítésére.

(6) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában megállapodhatnak a megtérítendő összegek, különösen átalányösszegek alapján történő meghatározásának más módszerében is.

94. cikk

Az anyasági és betegségbiztosítás alapján a munkavállalóval vagy önálló vállalkozóval nem egy tagállamban élő családtagok részére biztosított természetbeni ellátások megtérítése

(1) A rendelet 19. cikkének (2) bekezdése szerint a munkavállalóval vagy önálló vállalkozóval nem egy tagállamban élő családtagok részére biztosított természetbeni ellátások összegét az illetékes intézmények megtérítik azoknak az intézményeknek, amelyek az említett ellátásokat minden naptári év vonatkozásában olyan átalány alapján biztosították, amely a lehető leginkább megközelíti a ténylegesen felmerült kiadásokat.

(2) Az átalány meghatározása úgy történik, hogy az egy családra jutó évi átlagos költséget be kell szorozni a figyelembe veendő családok évi átlagos számával, és az így kapott összeget húsz százalékkal kell csökkenteni.

(3) Az említett átalány kiszámításához szükséges tényezőket a következőképpen kell meghatározni:

a) az egy családra jutó évi átlagos költséget valamennyi tagállam esetében úgy kell kiszámítani, hogy az adott tagállam intézményei által a munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak az említett tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozó valamennyi családtagja részére a figyelembe veendő szociális biztonsági rendszerek alapján biztosított valamennyi természetbeni ellátással kapcsolatban felmerülő éves kiadást el kell osztani az ilyen családtagokkal rendelkező munkavállalók vagy önálló vállalkozók évi átlagos számával; az e tekintetben figyelembe veendő szociális biztonsági rendszereket a végrehajtási rendelet 9. melléklete határozza meg;

b) két tagállam intézményeinek egymás közötti kapcsolatában a figyelembe veendő családok évi átlagos száma megegyezik azoknak a munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak az évi átlagos számával, akik e tagállamok valamelyike jogszabályainak hatálya alá tartoznak, és akiknek családtagjai jogosultak a másik tagállam valamely intézménye által biztosítandó természetbeni ellátásokra.

(4) A (3) bekezdés b) pontja rendelkezéseinek megfelelően figyelembe veendő családok számát a lakóhely szerinti intézmény birtokában lévő olyan lista felhasználásával állapítják meg, amely az érintett személyek jogaira vonatkozó, az illetékes intézmény által átadott igazoló okmányokon alapul. Vitás ügyekben az érintett intézmények észrevételeiket a végrehajtási rendelet 101. cikkének (3) bekezdésében meghatározott könyvvizsgáló bizottság elé terjesztik.

(5) Az igazgatási bizottság állapítja meg a (3) és a (4) bekezdésben említett számítási tényezők meghatározásának módszereit és szabályait.

(6) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában megállapodhatnak a megtérítendő összegek megállapításának más módszereiben is.

95. cikk (14)

Az anyasági és betegségbiztosítás alapján az olyan nyugdíjasok és családtagjaik részére biztosított természetbeni ellátások megtérítése, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek jogszabályai szerint nyugdíjban részesülnek és természetbeni ellátásra jogosultak

(1) A rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 28a. cikke szerint biztosított természetbeni ellátások összegét az illetékes intézmények olyan átalány alapján térítik meg azoknak az ellátásokat biztosító intézményeknek, amely a leginkább megközelíti a ténylegesen felmerült kiadásokat.

(2) Az átalány meghatározása úgy történik, hogy az egy főre jutó évi átlagos költséget be kell szorozni a figyelembe veendő nyugdíjasok és családtagjaik évi átlagos számával, és az így kapott összeget 20 %-kal kell csökkenteni.

(3) Az említett átalány kiszámításához szükséges tényezőket a következő szabályoknak megfelelően kell meghatározni:

a) az egy főre jutó évi átlagos költséget valamennyi tagállam esetében úgy kell kiszámítani, hogy az adott tagállam intézményei által e tagállam jogszabályai szerint nyugdíjban részesülő nyugdíjasnak és családtagjainak a figyelembe veendő szociális biztonsági rendszerek alapján biztosított valamennyi természetbeni ellátással kapcsolatban felmerülő éves kiadást el kell osztani a nyugdíjasok és családtagjaik évi átlagos számával; az e tekintetben figyelembe veendő szociális biztonsági rendszereket a 9. melléklet határozza meg;

b) két tagállam intézményeinek egymás közötti kapcsolatában a figyelembe veendő nyugdíjasok és családtagjaik évi átlagos száma megegyezik azoknak a 28 cikk (2) bekezdésében említett nyugdíjasoknak és családtagjaiknak az évi átlagos számával, akik jóllehet az egyik tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, egy másik tagállam intézményének terhére jogosultak természetbeni ellátásokra.

(4) A (3) bekezdés b) pontja rendelkezéseinek megfelelően figyelembe veendő nyugdíjasok és családtagjaik számát a lakóhely szerinti intézmény birtokában lévő olyan lista felhasználásával határozzák meg, amely az érintett személyek jogaira vonatkozó, az illetékes intézmény által átadott igazoló okmányokon alapul. Vitás ügyekben az érintett intézmények észrevételeiket a végrehajtási rendelet 101. cikkének (3) bekezdésében meghatározott könyvvizsgáló bizottság elé terjesztik.

(5) Az igazgatási bizottság állapítja meg a (3) és a (4) bekezdésben említett számítási tényezők meghatározásának módszereit és szabályait.

(6) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában megállapodhatnak a megtérítendő összegek megállapításának más módszereiben is.

A rendelet 63. cikke (2) bekezdésének végrehajtása

96. cikk

A munkahelyi balesetekre és a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosítási rendszerek alapján az egyik tagállam intézménye által egy másik tagállam intézménye nevében biztosított természetbeni ellátások megtérítése

A rendelet 63. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásában a végrehajtási rendelet 93. cikkének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

A rendelet 70. cikke (2) bekezdésének végrehajtása

97. cikk

Munkakeresés céljából másik tagállamba távozó munkanélküliek részére kifizetett munkanélküli-ellátások megtérítése

(1) A rendelet 69. cikke alapján kifizetett ellátások összegét az illetékes intézmény megtéríti az ellátásokat kifizető intézménynek ez utóbbi könyvelésének megfelelően.

(2) Két vagy több tagállam, vagy azok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

- az igazgatási bizottság véleményének birtokában megállapodhatnak a megtérítendő összegek, különösen az átalányösszegek meghatározásának más módszerében is, illetve a kifizetések más módszerében,

- vagy

- elállhatnak az intézmények közötti valamennyi megtérítéstől.

98. cikk (8)

...

Közös rendelkezések a megtérítésekről

99. cikk

Igazgatási költségek

Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai a rendelet 84. cikke (2) bekezdése harmadik mondata rendelkezéseinek megfelelően az igazgatási költségek figyelembevétele érdekében megállapodhatnak a végrehajtási rendelet 93-98. cikkében említett ellátások összegének meghatározott százalékkal történő növeléséről. A százalékos érték az érintett ellátások szerint változhat.

100. cikk

Késedelmes követelések

(1) A tagállamok intézményei közti elszámolásokban a megtérítési kérelem benyújtása előtt három naptári évvel vagy még korábban nyújtott ellátásokkal kapcsolatos megtérítési kérelmeket - akár az összekötő szervhez, akár az illetékes állam fizetésekért felelős intézményéhez nyújtották be - a fizetésekért felelős intézmény figyelmen kívül hagyhatja.

(2) Az átalányösszegben történő megtérítéssel kapcsolatos kérelmek esetében a hároméves időszak akkor veszi kezdetét, amikor a természetbeni ellátásoknak a végrehajtási rendelet 94. és 95. cikkének megfelelően meghatározott évi átlagos költségét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszik.

101. cikk (8)

Követelés-kimutatás

(1) A rendelet 36., 63. és 70. cikke értelmében az igazgatási bizottság kimutatást készít minden naptári év követeléseiről.

(2) Az igazgatási bizottság az (1) bekezdésben előírt követelés-kimutatás összeállításához szükséges statisztikai és számviteli adatok vizsgálatához bármilyen ellenőrzést elrendelhet, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a követelések megfeleljenek az e címben megállapított szabályoknak.

(3) Az igazgatási bizottság hozza meg az e cikkben említett határozatokat a könyvvizsgáló bizottság jelentéséről; a könyvvizsgáló bizottság véleményt terjeszt az igazgatási bizottság elé azoknak az indokoknak a feltüntetésével, amelyeken véleménye alapul. Az igazgatási bizottság határozza meg a könyvvizsgáló bizottság működésének módját és összetételét.

102. cikk (8)

A könyvvizsgáló bizottság feladatai - A megtérítés rendje

(1) A könyvvizsgáló bizottság:

a) összegyűjti a szükséges adatokat és gondoskodik az e cím végrehajtásához szükséges számításokról;

b) rendszeresen beszámol az igazgatási bizottságnak a rendelet végrehajtásának eredményeiről, különösen azok pénzügyi vonatkozásairól;

c) az a) és a b) pont rendelkezéseivel összefüggésben hasznos javaslatokat tesz az igazgatási bizottságnak;

d) javaslatokat terjeszt az igazgatási bizottság elé a végrehajtási rendelet 94. cikkének (4) és 95. cikkének (4) bekezdése értelmében hozzá eljuttatott észrevételek alapján;

e) javaslatokat terjeszt az igazgatási bizottság elé a végrehajtási rendelet 101. cikkének végrehajtására vonatkozóan;

f) elvégzi az igazgatási bizottság által elé terjesztett ügyekkel kapcsolatos összes munkát, tanulmányt és feladatot.

(2) A rendelet 36., 63. és 70. cikkében előírt megtérítéseket valamely tagállam bármely illetékes intézménye vonatkozásában a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által kijelölt szervek révén hajtják végre egy másik tagállam hitelező szervezetei részére. A szervek, amelyeken keresztül a megtérítéseket lebonyolítják, az igazgatási bizottság által meghatározott határidőn belül és az általa megállapított szabályoknak megfelelően értesítik az említett bizottságot a megtérített összegekről.

(3) Ha a megtérítéseket a biztosított ellátásoknak az intézmények könyvelésében is szereplő tényleges összege alapján határozzák meg, akkor azokat naptári félévekre vonatkozóan a következő naptári félév folyamán teljesítik.

(4) Ha a megtérítéseket átalány alapján határozzák meg, akkor azt naptári évekre vonatkozóan teljesítik; ilyen esetben az illetékes intézmények az igazgatási bizottság által megállapított szabályoknak megfelelően minden naptári félév első napján előleget fizetnek a hitelező szervezeteknek.

(5) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai a megtérítések vonatkozásában más határidőkről, az előlegfizetéssel kapcsolatban pedig más szabályokról is megállapodhatnak.

103. cikk

A statisztikai és számviteli adatok összeállítása

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai minden szükséges intézkedést megtesznek e cím végrehajtása érdekében, különösen azokat, amelyek a statisztikai, illetve számviteli adatok összeállítását teszik szükségessé.

104. cikk (8)

A megtérítésekkel kapcsolatban a tagállamok, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai között létrejött megállapodások felvétele az 5. mellékletbe

(1) A rendelet 36. cikke (3) bekezdésének, 63. cikke (3) bekezdésének és 70. cikke (3) bekezdésének, valamint a végrehajtási rendelet 93. cikke (6) bekezdésének, 94. cikke (6) bekezdésének és 95. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseihez hasonló olyan rendelkezéseket, amelyek a rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályosak, továbbra is alkalmazni kell, amennyiben azokat a végrehajtási rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben említettekhez hasonló rendelkezéseket, valamint azokat, amelyek két vagy több tagállam egymás közötti kapcsolatában a rendelet hatálybalépését követően lépnek hatályba, felveszik a végrehajtási rendelet 5. mellékletébe. Ugyanez vonatkozik a végrehajtási rendelet 97. cikkének (2) bekezdése és 98. cikkének (2) bekezdése alapján hozott rendelkezésekre.

Az igazgatási ellenőrzések és az orvosi felülvizsgálatok költségei

105. cikk

(1) A támogatások megállapításához, biztosításához vagy felülvizsgálatához szükséges igazgatási ellenőrzések, orvosi felülvizsgálatok, megfigyelések, házi betegellátások, valamint egyéb ellenőrzések költségeit az ezzel megbízott intézmény által alkalmazott díjak alapján téríti meg az az intézmény, amelynek nevében mindezeket végrehajtották.

(2) Ugyanakkor két vagy több tagállam vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságaik megállapodhatnak más, különösen átalány alapú megtérítési módszerekben is, illetve lemondhatnak az intézmények közötti megtérítésekről.

E megállapodásokat felveszik a végrehajtási rendelet 5. mellékletébe. A rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos megállapodásokat továbbra is alkalmazni kell, amennyiben azokat az említett mellékletbe felveszik.

A pénzbeli ellátások kifizetésére vonatkozó közös rendelkezések

106. cikk

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság által megadott határidőn belül és az általa megállapított szabályoknak megfelelően értesítik a bizottságot a hatáskörükbe tartozó intézmények által más tagállam területén lakóhellyel rendelkező vagy tartózkodó kedvezményezetteknek kifizetett pénzbeli ellátások összegéről.

107. cikk (9) (11) (12) (14)

Pénznemek átváltása

(1) A következő rendelkezések alkalmazásában:

a) rendelet: a 12. cikk (2), (3) és (4) bekezdése, a 14d. cikk (1) bekezdése, a 19. cikk (1) bekezdése b) pontjának utolsó mondata, a 22. cikk (1) bekezdése ii. pontjának utolsó mondata, a 25. cikk (1) bekezdése b) pontjának utolsó előtti mondata, a 41. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontja, a 46. cikk (4) bekezdése, a 46a. cikk (3) bekezdése, az 50. cikk, az 52. cikk b) pontjának utolsó mondata, az 55. cikk (1) bekezdése ii. pontjának utolsó mondata, a 70. cikk (1) bekezdésének első albekezdése, a 71. cikk (1) bekezdése a) pontja ii. alpontjának, illetve b) pontja ii. alpontjának utolsó előtti mondata;

b) végrehajtási rendelet: a 34. cikk (1), (4) és (5) bekezdése,

a valamely pénznemben megjelölt összeg valamely más pénznemre történő átváltására alkalmazott árfolyam a Bizottság által számított árfolyam, amelynek alapja a (2) bekezdésben meghatározott bázisidőszak folyamán az Európai Központi Bank által kihirdetett referencia árfolyamok havi átlaga.

(2) A referencia-időszak:

- az április 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamoknál január,

- a július 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamoknál április,

- az október 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamoknál július,

- a január 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamoknál október.

(4) Az (1) bekezdésben említett esetekben alkalmazandó átváltási árfolyamok meghatározásakor figyelembe veendő időpontot az igazgatási bizottság a könyvvizsgáló bizottság javaslata alapján határozza meg.

(5) Az (1) bekezdésben említett esetekben alkalmazandó átváltási árfolyamokat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé az azt a hónapot megelőző utolsó előtti hónapban, amelynek első napjától kezdve azokat alkalmazni kell.

(6) Az (1) bekezdésben nem tárgyalt esetekben az átváltás az ellátások kifizetésénél és megtérítésénél a kifizetés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon történik.

VI. CÍM

VEGYES RENDELKEZÉSEK

108. cikk

Idénymunkások státusának igazolása

A rendelet 1. cikke c) pontjának hatálya alá tartozó munkavállaló úgy igazolhatja idénymunkás státusát, hogy bemutatja azon tagállam foglalkoztatási szolgálatai által lepecsételt munkaszerződését, amely tagállam területére munkavégzés céljából érkezett vagy amelynek területén dolgozott. Ha a fenti tagállamban nem kötöttek az idénymunkára szerződést, a foglalkoztatási ország intézménye - ahol szükséges - ellátásokra vonatkozó igény esetén igazolást bocsát ki annak bizonyítására, hogy az érintett személy által rendelkezésre bocsátott információk alapján a jelenleg vagy a múltban végzett munka idényjellegű.

109. cikk

Megállapodás a járulékfizetésről

Az a munkáltató, amelyik nem rendelkezik székhellyel abban a tagállamban, amelynek területén a munkavállalót alkalmazzák, megállapodhat a munkavállalóval, hogy ő teljesítse a munkáltató járulékfizetési kötelezettségét.

A munkáltató minden ilyen megállapodásról értesíti az illetékes intézményt, vagy ha szükséges, az említett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményt.

110. cikk

Kölcsönös igazgatási segítségnyújtás a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelését illetően

Ha egy tagállam olyan intézménye, amely ellátást biztosított, intézkedést javasol olyan személlyel szemben, aki jogalap nélkül vett fel ellátást, akkor az e személy lakóhelye szerinti intézmény vagy annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amelynek területén e személy lakóhellyel rendelkezik, segítséget nyújt az elsőként említett intézménynek.

111. cikk

A jogalap nélkül felvett összeg visszakövetelése a szociális biztonsági intézmények által, illetve a jóléti hivatalok követelései

(1) Ha a rendelet III. címének 3. fejezete értelmében a rokkantsági, öregségi és haláleseti ellátások (nyugdíj) megállapításánál vagy felülvizsgálatánál valamelyik tagállam intézménye a kedvezményezett részére az őt megillető összegen felül teljesített kifizetést, akkor az intézmény felkérheti más tagállamoknak a megfelelő ellátásoknak a kedvezményezett részére történő kifizetéséért felelős intézményét, hogy vonja le a túlfizetett összeget az általa e kedvezményezettnek utólag fizetendő összegből. Ez utóbbi intézmény a levont összeget átutalja a hitelező szervezet részére. Ha a túlfizetett összeg az utólag fizetendő összegből nem vonható le, akkor a (2) bekezdés rendelkezései alkalmazandók.

(2) Ha egy tagállam intézménye a kedvezményezett részére az őt megillető összegen felül teljesített kifizetést, akkor az intézmény az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított feltételeken és korlátokon belül kérheti más tagállamoknak az ellátásnak a kedvezményezett részére történő kifizetéséért felelős intézményétől, hogy vonja le a túlfizetett összeget azokból az összegekből, amelyeket az említett kedvezményezettnek fizet. Ez utóbbi intézmény a levonást az általa alkalmazott jogszabályokban e kompenzációs célra meghatározott feltételek mellett és határokon belül úgy hajtja végre, mint ha az összegeket saját maga fizette volna túl, majd az így levont összeget átutalja a hitelező szervezet részére.

(3) Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó személy valamelyik tagállam területén akkor részesült támogatásban, amikor egy másik tagállam jogszabályai szerint ellátásokra volt jogosult, úgy a támogatást nyújtó szerv, ha jogosult az említett személynek járó ellátások visszakövetelésére, felkérheti más tagállamoknak az ellátásoknak e személy részére történő kifizetéséért felelős intézményét, hogy vonja le a kifizetett támogatás összegét azokból az összegekből, amelyeket az utóbbi intézmény az említett személynek folyósít.

Ha a rendelet hatálya alá tartozó személy családtagja valamelyik tagállam területén abban az időszakban részesült támogatásban, amelyben az említett személy egy másik tagállam jogszabályai szerint az érintett családtag tekintetében ellátásokra jogosult volt, úgy az a szerv, amelyik a támogatást nyújtotta, ha jogosult az említett személynek az érintett családtag tekintetében járó ellátások visszakövetelésére, felkérheti más tagállamoknak az ellátásoknak e személy részére történő kifizetéséért felelős intézményét, hogy vonja le a támogatás összegét azokból az összegekből, amelyeket az utóbbi intézmény az érintett családtag tekintetében az említett személynek fizet.

A fizetésekért felelős intézmény a levonást az általa alkalmazott jogszabályokban e kompenzációs célra meghatározott feltételek mellett és határokon belül hajtja végre, majd az így levont összeget átutalja a hitelező szervezetnek.

112. cikk

Ha az intézmény jogalap nélkül teljesít kifizetést akár közvetlenül, akár egy másik intézményen keresztül, és ha az így kifizetett összeg visszakövetelése lehetetlenné válik, akkor a kérdéses összeg az elsőként említett intézményt terheli, hacsak az összeg jogalap nélküli kifizetése nem csalás következménye.

113. cikk

Nemzetközi közlekedésben alkalmazott munkavállaló által jogalap nélkül felvett természetbeni ellátások visszakövetelése

(1) Ha a természetbeni ellátásokhoz való jogosultságot az illetékes intézmény nem ismeri el, akkor azt a természetbeni ellátást, amelyet a tartózkodási hely szerinti intézmény a végrehajtási rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében vagy 62. cikkének (1) bekezdésében említett vélelem értelmében biztosított a nemzetközi közlekedésben alkalmazott személy részére, az illetékes intézménynek meg kell térítenie.

(2) A tartózkodási hely szerinti intézménynek az olyan, a nemzetközi közlekedésben alkalmazott személlyel kapcsolatban felmerült kiadásait, aki korábban nem fordult a tartózkodási helye szerinti intézményhez és természetbeni ellátásokra sem jogosult, ugyanakkor a végrehajtási rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében vagy 62. cikkének (1) bekezdésében említett igazolás bemutatása nyomán természetbeni ellátásokban mégis részesült, az említett igazolásban illetékesként feltüntetett intézmény vagy az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által erre kijelölt más intézmény téríti meg.

(3) Az illetékes vagy a (2) bekezdésben említett esetben az illetékesként feltüntetett intézmény, illetve a kijelölt intézmény követelést támaszt a kedvezményezettel szemben a jogalap nélkül felvett természetbeni ellátások értékéig. Az említett intézmények értesítik ezekről a követelésekről a végrehajtási rendelet 101. cikkének (3) bekezdésében említett könyvvizsgáló bizottságot, amely erről nyilatkozatot készít.

114. cikk

Ellátások ideiglenes kifizetése azokban az esetekben, amikor az alkalmazandó jog vagy az ellátást nyújtó intézmény vita tárgyát képezi

Ha két vagy több tagállam intézményei vagy hatáskörrel rendelkező hatóságai között vita folyik arról, hogy egy munkavállalóra a rendelet II. címe alapján mely ország jogszabályai vonatkoznak, vagy arról, hogy az ellátások biztosítására melyik intézmény köteles, az érintett személy, aki úgy igényelheti az ellátásokat, mint ha ilyen vita nem folyna, ideiglenesen részesül a lakóhelye szerinti intézmény által alkalmazott jogszabályokban előírt ellátásokban, vagy ha nem az érintett tagállamok egyikének területén rendelkezik lakóhellyel, akkor azon intézmény által alkalmazott jogszabályok szerinti ellátásokban, ahová kérelmét először benyújtotta.

115. cikk

Az illetékes államon kívüli tagállamban készített orvosi szakvéleményekre vonatkozó szabályok

A rendelet 87. cikke alapján orvosi szakvélemény készítésére kötelezett tartózkodási vagy lakóhely szerinti intézmény az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított szabályoknak megfelelően jár el.

Ilyen szabályok hiányában a hatáskörrel rendelkező hatósághoz fordul tájékoztatásért az alkalmazandó szabályok tekintetében.

116. cikk

A járulékok beszedésére vonatkozó megállapodások

(1) A rendelet 92. cikkének (2) bekezdése értelmében kötött megállapodásokat a végrehajtási rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 51. cikkének alkalmazásában kötött megállapodásokat továbbra is alkalmazni kell, amennyiben azokat a végrehajtási rendelet 5. melléklete tartalmazza.

VIa. CÍM

AZ ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÁST SZABÁLYOZÓ RENDELKEZÉSEK

117. cikk

Adatfeldolgozás

(1) Az igazgatási bizottság a végrehajtási rendelet 117c. cikkében említett műszaki bizottság kutatása és javaslatai alapján az új adatfeldolgozási technikákhoz adaptálja a rendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazásához szükséges dokumentumok mintáit, valamint az irányított adatáramlási csatornákat és az adattovábbítási eljárásokat.

(2) Az igazgatási bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket az átdolgozott minták, irányított adatáramlási csatornák és eljárások általános alkalmazásának biztosítása érdekében, figyelembe véve az új adatfeldolgozási technikák fejlődését az egyes tagállamokban.

117a. cikk

Telematikus szolgáltatások

(1) A tagállamok fokozatosan elősegítik a telematikus szolgáltatások felhasználását a rendelet, illetve a végrehajtási rendelet alkalmazásához szükséges adatok intézmények közötti áramoltatása érdekében.

Amint egy tagállam létrehozta a telematikus szolgáltatásokat, az Európai Bizottság támogatást nyújt minden közérdekű tevékenységhez.

(2) Az igazgatási bizottság a végrehajtási rendelet 117c. cikkében említett műszaki bizottság javaslatai alapján elfogadja a telematikus szolgáltatásokhoz kiépítésére vonatkozó közös szabályokat, különös tekintettel a biztonságra és a szabványok alkalmazására.

117b. cikk

A telematikus szolgáltatások üzemeltetése

(1) Minden egyes tagállam felel a telematikus szolgáltatások rá eső részének igazgatásáért, összhangban a személyes adatok feldolgozása tekintetében a magánszemélyek védelmére vonatkozó közösségi rendelkezésekkel.

(2) Az igazgatási bizottság rendelkezéseket állapít meg a telematikus szolgáltatások közös részének üzemeltetésére vonatkozóan.

117c. cikk

Adatfeldolgozással foglalkozó műszaki bizottság

(1) Az igazgatási bizottság létrehozza a műszaki bizottságot, amely jelentéseket készít és indoklással ellátott véleményt alkot a 117., 117a. és 117b. cikk értelmében hozandó döntéseket megelőzően. A műszaki bizottság eljárási szabályait és összetételét az igazgatási bizottság határozza meg.

(2) A műszaki bizottság:

a) összegyűjti a lényeges műszaki dokumentációkat, vállalja az e cím által megkívánt kutatásokat, illetve munkát,

b) az igazgatási bizottság elé terjeszti az (1) bekezdésben említett jelentéseket és indoklással ellátott véleményt,

c) egyéb feladatokat és kutatásokat végez olyan témakörökben, amelyeket az igazgatási bizottság neki utal.

VII. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

118. cikk (6) (12)

A munkavállalóknak járó nyugdíjakra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) Ha a biztosítási esemény 1972. október 1-je vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napja előtt következik be, és a nyugdíjkérelmet a fenti időpont előtt nem bírálták el, ez a kérelem kettős megállapítást von maga után, amennyiben az ellátásokat e biztosítási esemény következtében a fenti időpont előtti időszakban kell nyújtani:

a) az 1972. október 1-jét vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napját megelőző időszakra a rendelettel vagy az érintett tagállamok között hatályos megállapodásokkal összhangban;

b) az 1972. október 1-jén vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napján kezdődő időszakra a rendelettel összhangban.

Ha azonban az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összeg magasabb a b) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegnél, az érintett személy továbbra is jogosult az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegre.

(2) Az 1972. október 1-jét vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén vagy a területének egy részén történő alkalmazásának napját követően egy tagállami intézményhez benyújtott rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelem szükségessé teszi azon ellátások hivatalbóli felülvizsgálatát a rendelet rendelkezéseinek megfelelően, amelyeket a fenti időpont előtt egy vagy több más tagállam intézménye vagy intézményei ugyanazon biztosítási esemény kapcsán már megállapítottak; ez a felülvizsgálat nem eredményezheti a megállapított ellátás összegének csökkenését.

119. cikk (6) (12)

Az önálló vállalkozóknak járó nyugdíjakra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) Ha a biztosítási esemény 1982. július 1-je vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napja előtt következik be, és a nyugdíjkérelmet a fenti időpont előtt nem bírálták el, ez a kérelem kettős megállapítást von maga után, amennyiben az ellátásokat e biztosítási esemény következtében a fenti időpont előtti időszakban kell nyújtani:

a) az 1982. július 1-jét vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napját megelőző időszakra a rendelettel vagy az érintett tagállamok között ezen időpont előtt hatályos megállapodásokkal összhangban;

b) az 1982. július 1-jén vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napján kezdődő időszakra a rendelettel összhangban.

Ha azonban az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összeg magasabb a b) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegnél, az érintett személy továbbra is jogosult az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegre.

(2) Az 1982. július 1-jét vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén vagy a területének egy részén történő alkalmazásának napját követően egy tagállami intézményhez benyújtott rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelem szükségessé teszi azon ellátások hivatalbóli felülvizsgálatát a rendelet rendelkezéseinek megfelelően, amelyeket a fenti időpont előtt egy vagy több más tagállam intézménye vagy intézményei ugyanazon biztosítási esemény kapcsán már megállapítottak; ez a felülvizsgálat nem eredményezheti a megállapított ellátás összegének csökkenését.

119a. cikk (5)

A végrehajtási rendelet 15. cikke (1) bekezdése a) pontja utolsó részének alkalmazásában a nyugdíjakra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) Ha biztosítási esemény 1987. január 1-je előtt következik be, és ha a nyugdíjkérelem alapján a fenti időpont előtt még nem állapították meg a nyugdíjat, ez a kérelem kettős megállapítást von maga után, amennyiben az ellátásokat e biztosítási esemény következtében a fenti időpont előtti időszakban kell nyújtani:

a) az 1987. január 1-jét megelőző időszakra a rendelettel vagy az érintett tagállamok között hatályos megállapodásokkal összhangban;

b) az 1987. január 1-jén kezdődő időszakra a rendelettel összhangban.

Ha azonban az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összeg magasabb a b) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegnél, az érintett személy továbbra is jogosult az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegre.

(2) Az 1987. január 1-je után egy tagállam intézményéhez benyújtott rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelem szükségessé teszi azon ellátások hivatalbóli felülvizsgálatát a rendelet rendelkezéseinek megfelelően, amelyeket a fenti időpont előtt egy vagy több más tagállam intézménye vagy intézményei ugyanazon biztosítási esemény kapcsán már megállapítottak, a 3. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül.

(3) Azon érintett személy jogai, akinek az adott tagállam területén 1987. január 1. előtt nyugdíjat ítéltek oda, kérelmére felülvizsgálhatók a Tanács 3811/86/EGK rendelete ( 2 ) rendelkezéseinek figyelembevételével.

(4) Ha a (3) bekezdésben említett kérelmet 1987. január 1-je után egy éven belül nyújtják be, a 3811/86/EGK rendelet szerinti jogosultság 1987. január 1-jétől vagy a nyugdíjjogosultság időpontjától hatályos, ha ez későbbi időpont, mint 1987. január 1.; ebben az esetben más tagállamok jogszabályainak e jogosultság elvesztésére vagy elévülésére vonatkozó rendelkezései az érintett személlyel szemben nem érvényesíthetők.

(5) Ha a (3) bekezdésben említett kérelmet az 1987. január 1-jétől számított egy éves időszak letelte után nyújtják be, a 3811/86/EGK rendelet szerint megszerzett, nem elveszett és nem elévült jogosultság a kérelem benyújtásának napjától hatályos, más tagállamok jogszabályainak kedvezőbb rendelkezéseire is figyelemmel.

120. cikk

Tanulmányaikat folytató, vagy szakképzésben részt vevő személyek

E rendelet rendelkezései a 10. és 10a. cikk kivételével - adott esetben - hasonlóan alkalmazandók a diákokra is.

121. cikk

Kiegészítő végrehajtási megállapodások

(1) Két vagy több tagállam vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságaik szükség esetén megállapodhatnak arról, hogy a rendelet igazgatási jellegű végrehajtási szabályait kiegészítik. E megállapodásokat a végrehajtási rendelet 5. melléklete sorolja fel.

(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodásokhoz hasonló megállapodásokat, amelyek a 1972. október 1-jét megelőző napon hatályosak, továbbra is alkalmazni kell, amennyiben azokat felveszik a végrehajtási rendelet 5. mellékletébe.

122. cikk

A mellékletek módosításával kapcsolatos különleges rendelkezések

A végrehajtási rendelet mellékletei az igazgatási bizottság egyhangú véleményének birtokában az érintett tagállam vagy tagállamok, illetve azok illetékes hatóságai kérelmére bizottsági rendelettel módosíthatók.

1. MELLÉKLET (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGOK

(A rendelet 1. cikkének (1) bekezdése és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 122. cikke)

A. BELGIUM1. Ministre des affaires sociales, BruxellesMinister van Soziale Zaken, Brussel (szociális ügyi miniszter, Brüsszel).
2. Ministre de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, BruxellesMinister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel (Mezőgazdasági és a kis- és középvállalkozások minisztere, Brüsszel).
3. Ministre des Pensions, BruxellesMinister van Pensioenen, Brussel (nyugdíjügyi miniszter, Brüsszel).
4. Ministre de la Fonction publiqueMinister van Ambtenarenzaken, Brussel (közszolgálati ügyek minisztere, Brüsszel).
B. BULGÁRIA1. Министърът на труда и социалната политика (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium), София.
2. Министърът на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София.
C. CSEH KÖZTÁRSASÁG1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Szociális és Munkaügyi Minisztérium), Praha.
2. Ministerstvo zdravotnictví (Egészségügyi Minisztérium), Praha.
3. Ministerstvo obrany (Védelmi Minisztérium), Praha.
4. Ministerstvo vnitra (Belügyminisztérium), Praha.
5. Ministerstvo spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium), Praha.
6. Ministerstvo financí (Pénzügyminisztérium) Praha.
D. DÁNIA1. Socialministeren (Szociális ügyek minisztere), København.
2. Beskæftigelseministeriet (Foglalkoztatásügyi Minisztérium), København.
3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Belügy- és Egészségügyi Minisztérium), København.
4. Finansministeren (pénzügyminiszter), København.
5. Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender (családügyi és fogyasztói ügyek minisztere), København.
E. NÉMETORSZÁGBundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (Szövetségi Egészségügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium), Bonn.
F. ÉSZTORSZÁGSotsiaalministeerium (Szociális Minisztérium), Tallinn.
G. GÖRÖGORSZÁG1. Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (Foglalkoztatási és szociális védelmi miniszter, Athén).
2. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (Foglalkoztatási és szociális védelmi miniszter, Athén).
3. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (kereskedelmi tengerészeti miniszter), Pireusz.
4. Υπουργός Εθνικής Αμύνης (Nemzetvédelmi Minisztérium, Athén).
5. Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (oktatási és vallásügyi miniszter, Athén).
6. Υπουργός Οικονομικών, Αθήνα (gazdasági ügyek minisztere), Athén.
H. SPANYOLORSZÁGMinistro de Trabajo y Assuntos Sociales (munkaügyi és szociális ügyi miniszter), Madrid.
I. FRANCIAORSZÁG1. Ministre des affaires sociales et de la soldiarité nationale (nemzeti szolidaritási és szociális ügyi miniszter), Paris.
2. Ministre de l'agriculture (mezőgazdasági miniszter), Paris.
J. ÍRORSZÁG1. Minister for Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi miniszter), Dublin.
2. Minister for Health and Children (Gyermek- és EgészségGügyi miniszter), Dublin.
K. OLASZORSZÁG1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium, Róma).
2. Ministero della Salute, Roma (Egészségügyi Minisztérium, Róma).
3. Ministero della Giustizia, Roma (Igazságügyi Minisztérium, Róma).
4. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma (Gazdasági és Pénzügyminisztérium, Róma).
L. CIPRUS1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Munkaügyi és társadalombiztosítási miniszter), Nikózia.
2. Υπουργός Υγείας (Egészségügyi miniszter), Nikózia.
3. Yπουργός Οικονομικών (Pénzügyminiszter), Nikózia.
M. LETTORSZÁG1. Labklājības ministrija, Rīga (Jóléti Minisztérium, Riga).
2. Labklājības ministrija, Rīga (Egészségügyi Minisztérium, Riga).
N. LITVÁNIA1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium), Vilnius.
2. Sveikatos apsaugos ministras (Egészségügyi Minisztérium), Vilnius.
O. LUXEMBURG1. Ministre du travail et de la sécurité sociale (munkaügyi és szociális biztonsági miniszter), Luxembourg.
2. Ministre de la famille (családügyi miniszter), Luxembourg.
3. Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative (Közszolgálati Ügyek és Közigazgatási Reform Minisztériuma), Luxembourg.
P. MAGYARORSZÁG1. Egészségügyi Minisztérium, Budapest.
2. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest.
3. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, Budapest.
4. Pénzügyminisztérium, Budapest.
Q. MÁLTA1. Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (Családügyi és Szociális Szolidaritási Minisztérium).
2. Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Egészségügyi, Időskori és Közösségi Gondozási Minisztérium).
R. HOLLANDIA1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelengenheid (szociális ügyi és foglalkoztatásügyi miniszter), Den Haag.
2. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Népegészségügyi, jóléti és sportminiszter), Hága.
S. AUSZTRIA1. Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (a szociális ügyek és a fogyasztóvédelem szövetségi minisztere), Bécs.
2. Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (szövetségi gazdasági és munkaügyi miniszter), Bécs.
3. Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek: Bundeskanzler (szövetségi kancellár), Bécs, vagy az érintett tartományi kormány.
4. Sondersysteme für Beamte der öffentlichen Verwaltung: Bundeskanzler, Wien, beziehungsweise die jeweils betroffene Landesregierung
T. LENGYELORSZÁG1. Minister Pracy i Polityki Społecznej (munkaügyi és szociálpolitikai miniszter), Warszawa.
2. Minister Zdrowia (egészségügyi miniszter), Warszawa.
U. PORTUGÁLIA1. Ministro do Trabalho e da Solidariedade (munkaügyi és szolidaritási miniszter), Lisszabon.
2. Ministro da Saúde (egészségügyi miniszter), Lisboa.
3. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (Madeirai autonóm térség szociális ügyeinek regionális titkára), Funchal.
4. Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Azori-szigetek autonóm térség szociális ügyeinek regionális titkára), Angra do Heroísmo.
5. Ministro das Finanças (pénzügyminiszter), Lisboa.
6. Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública (az államreform és közigazgatási reform minisztere), Lisszabon.
V. RUMÄNIEN1. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), București.
2. Ministerul Sănătății (Egészségügyi Minisztérium), București.
W. SZLOVÉNIA1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Ljubljana.
2. Ministrstvo za zdravje (Egészségügyi Minisztérium), Ljubljana.
X. SZLOVÁKIA1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Szociális és Családügyi Minisztériuma), Bratislava.
2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma), Bratislava.
Y. FINNORSZÁGSosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet (szociális ügyi és egészségügyi miniszter), Helsinki.
Z. SVÉDORSZÁGRegeringen (Socialdepartementet) (a kormány [a Szociális Ügyi Minisztérium]), Stockholm.
AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG1. Secretary of State for Work and Pensions (munka- és nyugdíjügyi miniszter), London.
1a. Secretary of State for Health (egészségügyi miniszter), London;
1 b. Commissioners of HM Revenue and Customs or their official representative (a HM Revenue and Customs (a brit vám- és adóhivatal) biztosai vagy azok hivatalos képviselői), London.
2. Secretary of State for Scotland (Skóciáért felelős miniszter), Edinburgh.
3. Secretary of State for Wales (Wales-ért felelős miniszter), Cardiff.
4. Department for Social Development (Szociális Fejlesztési Minisztérium), Belfast;
Department of Health, Social Services and Public Safety (Egészségügyi, Szociális Szolgáltatási és Közbiztonsági Minisztérium), Belfast.
5. Principal Secretary, Social Affairs (Főtitkár, Szociális Ügyek), Gibraltar.
6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority (A Gibraltári Egészségügyi Hatóság főigazgatója).

2. MELLÉKLET (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

ILLETÉKES INTÉZMÉNYEK

(A rendelet 1. cikkének o) pontja és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (2) bekezdése)

A. BELGIUM

1. Betegség és anyaság:
a) A végrehajtási rendelet 16–29. cikkének alkalmazásában:
i. általában:az a biztosítási szerv, amelynél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított;
ii. tengerészek esetében:Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins –Hulp- en voorzorgskas voor zeervarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára, Antwerpen);
iii. a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek esetében:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
iv. Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
b) A végrehajtási rendelet V. címének alkalmazásában:Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles –Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), a biztosítási szervek vagy a Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára nevében eljáró intézmény.
2. Rokkantság:
a) Általános rokkantság (fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók és bányászok) és önálló vállalkozók rokkantsága:Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles –Rijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel) valamint az a biztosítási szerv, ahol a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított vagy biztosított volt;
b) Bányászokra vonatkozó különleges rokkantbiztosítási rendszer:Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles –Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel – (Országos Bányász Nyugdíjalap, Brüsszel);
c) Tengerészekre vonatkozó rokkantbiztosítási rendszer:Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins –Hulp- en voorzorgskas voor zeervarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára, Antwerpen);
d) A tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek rokkantsága:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
e) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottainak rokkantsága:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
f) A köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerben biztosított személyek rokkantsága:Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension –Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert(a Pénzügyminisztérium Nyugdíj-igazgatósága vagy a különleges nyugdíjrendszert igazgató szolgálat)
3. Öregség, halál (nyugdíj):
a) általános rendszer (fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók, bányászok és tengerészek):Office national des pensions, Bruxelles –Rijksdienst voor pensioenen, Brussel – (Országos Nyugdíjhivatal, Brüszel);
b) önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles –Rijksinsituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel);
c) tengerentúli szociális biztonsági rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
d) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
e) A köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer:Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension –Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert(a Pénzügyminisztérium Nyugdíj-igazgatósága vagy a különleges nyugdíjrendszert igazgató szolgálat).
4. Munkahelyi baleset:
a) Az 1971. április 10-i törvényben előírt felülvizsgálati időszak lejártáig (72. cikk):
i. természetbeni ellátások:
– protézisek felújítása és karbantartása:Fonds des accidents du travail, Bruxelles –Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel),
– a fentieken kívüli ellátások:az a biztosító, ahol a munkáltató biztosított;
ii. pénzbeli ellátások
– támogatás:az a biztosító, ahol a munkáltató biztosított,
– az 1971. december 21-i királyi rendeletben előírt kiegészítések:Fonds des accidents du travail, Bruxelles –Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel);
b) Az 1971. április 10-i törvényben előírt felülvizsgálati időszak lejártától (72. cikk):
i. természetbeni ellátások:Fonds des accidents du travail, Bruxelles –Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel),
ii. pénzbeli ellátások
– nyugdíj:a nyugdíj vonatkozásában elismert szervezet,
– kiegészítések:Fonds des accidents du travail, Bruxelles –Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel);
c) tengerészekre és halászokra vonatkozó rendszer:Fonds des accidents du travail, Bruxelles –Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel);
d) a biztosítás hiánya esetén:Fonds des accidents du travail, Bruxelles –Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel);
e) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
f) A belga közszektor egészére:A köztisztviselőt foglalkoztató közigazgatási szerv személyzeti osztálya;
g) A fegyveres erők és a csendőrség tagjaira vonatkozó rendszer:Administration des pensions du Ministère des Finances –Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën(a Pénzügyminisztérium Nyugdíj-igazgatósága).
5. Foglalkozási megbetegedések:
a) általában:Fonds des maladies professionelles, Bruxelles –Fonds voor beroepsziekten, Brussel – (Foglalkozási Megbetegedési Alap, Brüsszel);
b) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
c) A belga állami szektor egészére:a köztisztviselőt foglalkoztató közigazgatási szerv személyzeti osztálya;
d) A fegyveres erők és a csendőrség tagjainak szociális biztonsági rendszere:Administration des pensions du Ministère des Finances –Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën(a Pénzügyminisztérium Nyugdíj-igazgatósága).
6. Haláleseti juttatások:
a) betegség- és rokkantsági biztosítás:
i. általában:Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles –Rijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), valamint az a biztosítási szerv, ahol a munkavállaló biztosított vagy biztosított volt;
ii. tengerészek esetében:Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins –Hulp- en voorzorgskas voor zeervarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára, Antwerpen);
iii. a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
iv. Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
b) munkahelyi balesetek:
i. általában:a biztosító;
ii. tengerészek esetében:Fonds des accidents du travail, Bruxelles –Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel);
iii. Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
iv. a belga közszektor egészére:a köztisztviselőt foglalkoztató közigazgatási szerv személyzeti osztálya;
v. a fegyveres erők és a csendőrség tagjaira vonatkozóan:Administration des pensions du Ministère des Finances –Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën(a Pénzügyminisztérium Nyugdíj-igazgatósága);
c) foglalkozási megbetegedések:
i. általában:Fonds des maladies professionelles, Bruxelles –Fonds voor beroepsziekten, Brussel – (Foglalkozási Megbetegedések Pénztára, Brüsszel);
ii. Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
iii. a belga közszektor egészére:a köztisztviselőt foglalkoztató közigazgatási szerv személyzeti osztálya;
iv. a fegyveres erők és a csendőrség tagjaira vonatkozóan:Administration des pensions du Ministère des Finances –Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën(a Pénzügyminisztérium Nyugdíj-igazgatósága).
d) a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer szerint nyugdíjra jogosultak esetében:Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension –Administratie van Pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert(a Pénzügyminisztérium Nyugdíj-igazgatósága vagy a különleges nyugdíjrendszert igazgató szolgálat).
7. Munkanélküliség:
i. általában:Office national de l'emploi, Bruxelles –Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel – (Országos Foglalkoztatási Hivatal, Brüsszel);
ii. tengerészek esetében:Pool des marins de la marine marchande –Pool van de zeelieden ter koopvaardij – (Kereskedelmi Tengerészeti Tengerészek Szövetsége, Antwerpen).
8. Családi ellátások:
a) munkavállalókra vonatkozó rendszer:Office national des allocations familiales pour travaillerus salariés, Bruxelles –Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel – (Munkavállalóknak Járó Családi Támogatások Országos Hivatala, Brüsszel);
b) önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles –Rijksinsituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel);
c) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles –Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).

B. BULGÁRIA

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátások:— Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
— Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;
b) pénzbeli ellátások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
2. Rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:— Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
— Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;
b) pénzbeli ellátások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
4. Haláleseti juttatások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
5. Munkanélküliségi ellátások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
6. Családi ellátások:Агенция за социално подпомагане (Szociális Segélyek Hivatala), София.

C. CSEH KÖZTÁRSASÁG

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátások:az az egészségbiztosító társaság, amelynél az érintett személy biztosított;
b) pénzbeli ellátások:
i. általában:Česká správa sociálního zabezpečení (a Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha és regionális egységei;
ii. a fegyveres erők tagjai esetében:
— hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szociális biztonsági hivatala,
— a rendőrség és a tűzoltóság tagjai:a Belügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,
— a büntetés-végrehajtás tagjai:az Igazságügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,
— a vámhatóság tagjai:a Pénzügyminisztérium szociális biztonsági hivatala.
2. Rokkantság, öregség és halál (nyugdíjak):
a) általában:Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha;
b) a fegyveres erők tagjai esetében:
— hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szociális biztonsági hivatala,
— a rendőrség és a tűzoltóság tagjai:a Belügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,
— a büntetés-végrehajtás tagjai:az Igazságügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,
— a vámhatóság tagjai:a Pénzügyminisztérium szociális biztonsági hivatala.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:az az egészségbiztosító társaság, amelynél az érintett személy biztosított;
b) pénzbeli ellátások:
i. általában:
— munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott kártérítés:a munkáltató vagy a nevében eljáró biztosító,
Česká pojišťovna a.s. (Cseh Biztosító Társaság),
Kooperativa pojišťovna, a.s. (Kooperativa Biztosító Társaság),
— nyugdíjak:Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha,
— rövidt ávú ellátások:Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha és regionális egységei;
ii. a fegyveres erők tagjai esetében:
— hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szociális biztonsági hivatala,
— a rendőrség és a tűzoltóság tagjai:a Belügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,
— a büntetés-végrehajtás tagjai:az Igazságügyminisztérium szociális biztonsági hivatala,
— a vámhatóság tagjai:a Pénzügyminisztérium szociális biztonsági hivatala.
4. Haláleseti juttatások:a személy lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti állami szociális támogatási szervek.
5. Munkanélküliségi ellátások:az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes munkaügyi iroda.
6. Családi ellátások:a személy lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti állami szociális támogatási szervek.

D. DÁNIA

a) Betegség és anyaság:
i. természetbeni ellátások:
1. általában:az illetékes régió,
2. más tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjigénylők és nyugdíjasok valamint azok családtagjai esetében lásd a rendelet III. címe 1. fejezete 4. és 5. szakaszának rendelkezéseit és a végrehajtási rendelet 28–30 cikkét:Den Sociale Sikringsstyrelse (Szociális Biztonsági Igazgatóság), København;
ii. pénzbeli ellátások:annak az önkormányzatnak a testülete, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik.
b) Rokkantság:
i. a szociális nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok szerint nyújtott ellátások:Den Sociale Sikringstyrelse (Szociális Biztonsági Igazgatóság), København;
ii. rehabilitációs ellátások:annak az önkormányzatnak a testülete, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik.
iii. a köztisztviselőknek járó nyugdíjakról szóló jogszabályok szerint nyújtott nyugdíjak:Finansmininsteriet, Økonomistyrelsen (a Pénzügyminisztérium Gazdasági és Közigazgatási Hivatala), København.
c) Öregség és halál (nyugdíj):
i. a szociális nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok szerint nyújtott nyugdíj:Den Sociale Sikringstyrelse (Szociális Biztonsági Igazgatóság), København;
ii. a munkavállalóknak járó kiegészítő nyugdíjról szóló rendelet („loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension”) szerint nyújtott nyugdíj:Arbejdsmarkedets Tillægspensions (Munkavállalók Kiegészítő Nyugdíjpénztára); Hillerød;
iii. a köztisztviselőknek járó nyugdíjakról szóló jogszabályok szerint nyújtott nyugdíjak:Finansmininsteriet, Økonomistyrelsen (a Pénzügyminisztérium Gazdasági és Közigazgatási Hivatala), København.
d) Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
i. természetbeni ellátások és nyugdíjak:Arbejdsskadetstyrelsen (Munkahelyi Baleseti és Foglalkozási Megbetegedési Országos Hivatal), København;
ii. napi támogatás:annak az önkormányzatnak a testülete, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik.
e) Haláleseti juttatások:
i. dániai lakóhelyű biztosított személyek:annak az önkormányzatnak a testülete, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. Koppenhágában: Borgerrepræsentationen (önkormányzati hatóság);
ii. más tagállamban lévő lakóhellyel rendelkező kedvezményezettek, (lásd a rendelet III. címének 5. fejezetét és a végrehajtási rendelet 78. és 79. cikkét):Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Belügy- és Egészségügyi Minisztérium), København.
f) Munkanélküliség:Arbejdsdirektoratet (Munkaügyi Igazgatóság), København.
g) Családi ellátások (családi támogatások):annak az önkormányzatnak a testülete, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik.

E. NÉMETORSZÁG

Az alábbiakban szereplő német intézmények hatáskörét egyéb előírás hiányában a német jogszabályok szabályozzák.

1. Betegség, anyaság:
a) ha az érintett személy a Németországi Szövetségi Köztársaság területén rendelkezik lakóhellyel:az érintett személy által lakóhelyén választott betegbiztosító pénztár;
b) ha az érintett személy egy másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel:az érintett személy által Bonn körzetében választott betegbiztosító pénztár;
c) ha az érintett személy családtagjai az e személy fegyveres erőkhöz vagy polgári szolgálatra történő behívását vagy újbóli behívását megelőzően a végrehajtási rendelet 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban német intézménynél voltak biztosítottak:az a betegbiztosító intézmény, amelynél ezek a családtagok biztosítással rendelkeznek.
A rendelet 25. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:az a betegbiztosító intézmény, amelynél a munkanélküli azon a napon biztosítással rendelkezett, amikor elhagyta a Németországi Szövetségi Köztársaság területét.
A rendelet III. címe 1. fejezete 4. és 5. szakaszának rendelkezései szerinti nyugdíjigénylők és nyugdíjasok, valamint ezek családtagjainak betegségbiztosítása:az érintett személy által a lakóhelyén választott betegbiztosító pénztár
2. Fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók és bányászok nyugdíjbiztosítása:
a) a kizárólag a német jogszabályok, vagy a német jogszabályok és egy vagy több másik tagállam jogszabályai szerinti biztosított vagy ilyennek tekintett személyek, valamint túlélő hozzátartozóik esetén, ha az érintett személy:
– egy másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel,
vagy
– egy másik tagállam állampolgáraként nem tagállam területén rendelkezik lakóhellyel:
i. ha az utolsó járulékot a fizikai munkások nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be:
– ha az érintett személy Hollandiában rendelkezik lakóhellyel, vagy holland állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfáliai Regionális Biztosítási Hivatal), Münster,
– ha az érintett személy Belgiumban vagy Spanyolországban rendelkezik lakóhellyel, vagy belga, illetve spanyol állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna-tartományi Regionális Biztosítási Hivatal), Düsseldorf,
– ha az érintett személy Olaszországban vagy Máltán rendelkezik lakóhellyel, vagy olasz, illetve máltai állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg,
– ha az érintett személy Franciaországban vagy Luxemburgban rendelkezik lakóhellyel, vagy francia, illetve luxemburgi állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer,
– ha az érintett személy Dániában, Finnországban vagy Svédországban rendelkezik lakóhellyel, vagy dán, finn, illetve svéd állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini Regionális Biztosítási Hivatal), Lübeck,
– ha az érintett személy Észtországban, Lettországban vagy Litvániában rendelkezik lakóhellyel, vagy észt, lett, illetve litván állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Elő-Pomerániai Regionális Biztosítási Hivatal), Neubrandenburg,
– ha az érintett személy Írországban vagy az Egyesült Királyságban rendelkezik lakóhellyel, vagy ír, illetve egyesült királyságbeli állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad Hanzaváros Regionális Biztosítási Hivatala), Hamburg,
– ha az érintett személy Görögországban vagy Cipruson rendelkezik lakóhellyel, vagy görög, illetve ciprusi állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi Regionális Biztosítási Hivatal), Karlsruhe,
ha az érintett személy Portugáliában rendelkezik lakóhellyel, vagy portugál állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni Regionális Biztosítási Hivatal), Würzburg,
– ha az érintett személy Ausztriában rendelkezik lakóhellyel, vagy osztrák állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Felső-Bajorországi Regionális Biztosítási Hivatal), München,
– ha az érintett személy Lengyelországban rendelkezik lakóhellyel, vagy lengyel állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlini Regionális Biztosítási Hivatal), Berlin,
– ha az érintett személy Szlovákiában, Szlovéniában vagy a Cseh Köztársaságban rendelkezik lakóhellyel, vagy szlovák, szlovén, illetve cseh állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Alsó-Bajorország-Oberpfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Landshut,
– ha az érintett személy Magyarországon rendelkezik lakóhellyel, vagy magyar állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt Thüringen (Türingiai Regionális Biztosítási Hivatal), Erfurt,
– amennyiben azonban az utolsó járulék befizetése az alábbiakba történt:
a Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosítási Hivatal), Saarbrücken, és az érintett személy Franciaországban, Olaszországban vagy Luxemburgban rendelkezik lakóhellyel, vagy francia, olasz, illetve luxemburgi állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található:Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosítási Hivatal), Saarbrücken,
– Bahnversicherungsanstalt (Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main:Bahnversicherungsanstalt (Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main,
– Seekasse (tengerészek biztosítási alapja), Hamburg, vagy ha a járulékokat legalább 60 hónapig a Seekasse-ba (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (tengerészek biztosítási alapja) fizették (fizikai munkások vagy titkársági munkatársak nyugdíjbiztosítási rendszere), Hamburg:Seekasse (tengerészek biztosítási alapja), Hamburg.
ii. ha az utolsó járulékot a szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be:
– ha aSeekasse-ba (Tengerészeti Biztosító Pénztár) Hamburg, nem fizettek járulékot, vagy ha az utolsó járulékot nem aBahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main, fizették be:Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin,
– haSeekasse-ba a (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Tengerészeti Biztosító Pénztár [fizikai dolgozók vagy szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítása]), Hamburg, fizették be:Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg,
– ha az utolsó járulékot aBahnversicherungsanstalt -ba (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main, fizették be:Bahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main;
iii. ha a járulékot a bányászokra vonatkozó nyugdíjbiztosítási rendszerbe fizették be:Bundesknappschaft (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára), Bochum;
b) olyan személyek esetében, akik a német jogszabályok, illetve egy vagy több más tagállam jogszabályai alapján biztosítottak vagy tekintendők biztosítottnak, illetve túlélő hozzátartozóik, ha az érintett személy:
– Németország területén rendelkezik lakóhellyel , de nem a Saar-vidéken,
vagy
– német állampolgár, de nem valamelyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel:
i. ha a német jogszabályok szerinti utolsó járulékot a fizikai munkások nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be:
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot a holland nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfáliai Regionális Biztosítási Hivatal), Münster,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot belga vagy spanyol nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna-tartományi Regionális Biztosítási Hivatal), Düsseldorf,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot olasz vagy máltai nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot francia vagy luxemburgi nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot dán, finn vagy svéd nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini Regionális Biztosítási Hivatal), Lübeck,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot észt, lett vagy litván nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Elő-Pomerániai Regionális Biztosítási Hivatal), Neubrandenburg,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot ír vagy egyesült királyságbeli nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad Hanzaváros Regionális Biztosítási Hivatala), Hamburg,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot görög vagy ciprusi nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi Regionális Biztosítási Hivatal), Karlsruhe,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot portugál nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni Regionális Biztosítási Hivatal), Würzburg,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot osztrák nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Felső-Bajorországi Regionális Biztosítási Hivatal), München,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot lengyel nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlini Regionális Biztosítási Hivatal), Berlin, vagy
azokban az esetekben, amikor csak a nyugdíj- és balesetbiztosításról szóló, 1975. október 9-i megállapodás alkalmazandó: a német jogszabályoknak megfelelően helyileg illetékes regionális biztosítási hivatal,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot szlovák, szlovén vagy cseh nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Alsó-Bajorországi-Oberpfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Landshut,
– ha más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot magyar nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt Thüringen (Türingiai Regionális Biztosítási Hivatal), Erfurt,
Ha azonban az érintett személy Németország területén a Saar-vidéken rendelkezik lakóhellyel, vagy német állampolgár, de lakóhelye nem tagállam területén található, ha a német jogszabályok szerinti utolsó járulékot egy Saar-vidéken található nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be, ha a más tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot francia, olasz vagy luxemburgi nyugdíjbiztosítási intézetnél fizették be:Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosítási Hivatal), Saarbrücken,
Amennyiben azonban a német jogszabályok szerinti utolsó járulék befizetése az alábbiakba történt:Seekasse (tengerészek biztosítási alapja), Hamburg,
– vagy ha a német tengerészetnél vagy más ország tengerészeténél eltöltött munkaviszony alapján legalább 60 hónapig járulékot fizettek:Seekasse (tengerészek biztosítási alapja), Hamburg,
– Bahnversicherungsanstalt (Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main:Bahnversicherungsanstalt (Vasúti Biztosítási Hivatal), Frankfurt am Main;
ii. ha az utolsó járulékot a szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be:
– ha a Seekasse-ba (Tengerészeti Biztosító Pénztár) Hamburg, nem fizettek járulékot, vagy ha az utolsó járulékot nem aBahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main, fizették be:Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin,
– ha a járulékot aSeekasse -ba (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Tengerészeti Biztosító Pénztár [fizikai dolgozók vagy szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítása]), Hamburg, fizették be:Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg
– ha az utolsó járulékot aBahnversicherungsanstalt -ba (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main, fizették be:Bahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main;
iii. ha a járulékot a bányászokra vonatkozó nyugdíjbiztosítási rendszerbe fizették be:Bundesknappschaft (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára), Bochum;
c) amennyiben a lakóhely szerinti ország az ellátások megállapítása után megváltozik az a) pont i. alpontjában és a b) pont i. alpontjában említett esetekben, az illetékes intézmény is ennek megfelelően megváltozik.
3. Mezőgazdasági termelők öregségi biztosítása:Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Mezőgazdasági Öregségi Pénztárak Nemzeti Szövetsége), Kassel.
4. Vas- és acélipari munkavállalók kiegészítő biztosítása:Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidék Tartományi Biztosító Intézete), Saarbrücken.
5. Balesetbiztosítás (munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések):az adott esetben a balesetbiztosításért felelős intézet.
6. Munkanélküli ellátások és családi ellátások:Bundesanstalt für Arbeit (Szövetségi Munkaügyi Hivatal), Nürnberg.

F. ÉSZTORSZÁG

1. Betegség és anyaság:Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Pénztár), Tallinn.
2. Rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói nyugdíjak:Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) a polgári törvénykönyv alapján fizetett kártérítés:munkáltatók;
b) nyugdíjak:Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.
4. Haláleseti juttatások:Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.
5. Munkanélküliség:Eesti Töötukassa (Észt Munkanélküliségi Biztosítási Alap).
6. Családi ellátások:Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.
7. Szociális igazgatási befizetésekkel kapcsolatos ügyek (szociális adó):Maksuamet (Adóigazgatás), Tallinn.

G. GÖRÖGORSZÁG

1. Betegség és anyaság:
a) főszabályként:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén), vagy az a biztosítási szervezet, amelynél a dolgozó biztosítva van vagy volt;
b) tengerészek esetében:Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Pireusz);
c) mezőgazdasági rendszer:Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Országos Mezőgazdasági Biztosítóintézet, Athén);
d) a közszolgálatban alkalmazottakra vonatkozó különleges rendszer:
i. köztisztviselők:Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Köztisztviselői Betegségbiztosítási Alap [OPAD], Athén);
ii. önkormányzati alkalmazottak:Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) Αθήνα (Önkormányzati és Közösségi Alkalmazottak Egészségbiztosító Pénztára, TYDKY, Athén)
iii. aktív katonai szolgálatot teljesítők:Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Αθήνα (Nemzetvédelmi Minisztérium, Athén)
iv. kikötővédelmi aktív katonai szolgálatot teljesítők:Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, (Kereskedelmi Tengerészeti Minisztérium, Pireusz).
e) felsőoktatási és műszaki oktatási intézmények hallgatóira vonatkozó különleges rendszer:Ειδικό σύστημα περίθαλψης φοιτητών και σπουδαστών AΕΙ και ΤΕΙ. (Felsőoktatási és műszaki oktatási intézmények (AEI és TEI), eseti alapon).
2. Rokkantság, öregség, halál (nyugdíj):
a) főszabályként:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén), vagy az a biztosítási szervezet, amelynél a dolgozó biztosítva van vagy volt;
b) tengerészek esetén:Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz);
c) mezőgazdasági rendszer:Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet, Athén);
d) állami nyugdíjasok:Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Általános Elszámolási Iroda), Athén.
3. Munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések:
a) főszabályként:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén), vagy az a biztosítási szervezet, amelynél a dolgozó biztosítva van vagy volt;
b) tengerészek esetén:Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz);
c) mezőgazdasági rendszer:Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet, Athén);
d) állami nyugdíjasok:Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Általános Elszámolási Iroda), Athén.
4. Haláleseti juttatások (temetési költségek):
a) főszabályként:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén), vagy az a biztosítási szervezet, amelynél a dolgozó biztosítva van vagy volt;
b) tengerészek:Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Pireusz);
c) mezőgazdasági rendszer:Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet, Athén).
5. Családi támogatások:
a) munkavállalókra vonatkozó rendszer, beleértve a vállalkozásokra vonatkozó rendszert is:Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén);
b) mezőgazdasági rendszer:Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet, Athén);
c) tengerészek esetén:Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Pireusz);
d) köztisztviselőkre és köztisztviselőnek minősülő személyekre vonatkozó különleges rendszer:Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Általános Elszámolási Iroda), Athén vagy az a biztosítási intézmény, amelynél az érintett munkavállaló biztosított, vagy biztosított volt.
6. Munkanélküliség:
a) általában:Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén);
b) tengerészekre vonatkozó rendszer:Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Pireusz);
c) a sajtóban foglalkoztatott munkavállalók rendszere a következő intézmények igazgatása alatt:1. Ταμείο Ασφαλίσεων Εργατών Τύπου, Αθήνα (a Sajtóban Dolgozók Biztosítópénztára, Athén);
2. Ταμείο Συντάξεως Προςωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλovίκης, Αθήνα (az Athéni és Thesszaloniki Sajtóban Dolgozók Biztosítópénztára, Athén).

H. SPANYOLORSZÁG

1. A tengerészekre, valamint a köztisztviselőkre, a fegyveres erők tagjaira és az igazságügyi hatóságok alkalmazottaira vonatkozó különleges rendszerek kivételével valamennyi rendszer:
a) a munkanélküliség kivételével minden biztosítási esemény tekintetében;Direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (a Nemzeti Szociális Biztonsági Intézet tartományi igazgatóságai);
b) munkanélküliség esetén:Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal INEM (Állami Közalkalmazotti Szolgálat Tartományi Igazgatóságai. INEM).
2. Tengerészekre vonatkozó rendszer:Instituto Social de la Marina (Tengerészek Szociális Intézete), Madrid.
3. Nem járulékalapú öregségi és rokkantsági nyugdíjak esetén:Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
4. Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer:
a) Öregség és halál (az árvasági nyugdíjakat is beleértve), valamint a rokkantsági nyugdíjDirección General de Costes de Personel y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda(Gazdasági- és Pénzügyminisztérium – Személyzeti Kiadások és Állami Nyugdíjak Főigazgatósága)
b) Nagyobb fokú rokkantság és fogyatékossággal élő eltartott gyermek esetében nyújtott kiegészítő ellátás megállapításaMutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado(Köztisztviselők Általános Kölcsönös Pénztára), Madrid.
5. A fegyveres erők tagjaira vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszer:
a) Öregség és halál (az árvasági nyugdíjakat is beleértve), valamint a rokkantsági nyugdíjDirección General de Personal, Ministerio de Defensa(Védelmi Minisztérium Személyzeti Főigazgatósága), Madrid
b) Szolgálatra való alkalmatlanság kapcsán nyújtott nyugdíjak, nagyobb fokú rokkantságért járó ellátás és fogyatékossággal élő eltartott gyermek esetében nyújtott családi ellátás elismeréseInstituto Social de las Fuerzas Armadas(Fegyveres Erők Szociális Intézete), Madrid
c) Családi ellátásokLas Delegaciones Provinciales del Ministerio de Defensa(a Védelmi Minisztérium területi megbízottai).
6. Igazságügyi hatóságok alkalmazottaira vonatkozó különleges rendszer:
a) Időskori, haláleseti (beleértve az árvasági nyugdíjat is) és rokkantsági nyugdíjak esetében:Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda (Személyzeti költségek és állami nyugdíjak főigazgatósága – Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium)
b) Nagyobb fokú rokkantságért járó ellátás és fogyatékossággal élő, eltartott gyermek esetében nyújtott ellátás elismerése:La Mutualidad General Judicial (Igazságügyi Általános Kölcsönös Biztosítási Alap), Madrid.

I. FRANCIAORSZÁG

1. A végrehajtási rendelet 93. cikkének (1) bekezdése, 94. és 95. cikkének alkalmazásában:
A. Munkavállalókra vonatkozó rendszer:
a) általános rendszer:Caisse nationale de l'assurance maladie (Országos Betegbiztosító Pénztár), Paris;
b) mezőgazdasági rendszer:Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Központi Mezőgazdasági Segélypénztár), Paris;
c) bányászokra vonatozó rendszer:Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris;
d) tengerészekre vonatkozó rendszer:Établissement national des invalides de la marine (Rokkant Tengerészek Országos Biztosító Intézete), Paris.
B. Önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:
a) nem a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók rendszere:Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint-Denis (Nem Mezőgazdaságban Dolgozó Önálló Vállalkozók Országos Betegségi és Anyasági Pénztára), Saint-Denis;
b) mezőgazdasági rendszer:Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Központi Mezőgazdasági Segélypénztár), Paris,
Caisse centrale des mutuelles agricoles (Mezőgazdasági Segélyegyesületek Központi Pénztára),
Fédération française des sociétés d'assurance (Ramex et Gamex) (Francia Biztosítótársaságok Szövetsége),
Fédération nationale de la mutualité française (Francia Segélyegyesületek Országos Szövetsége).
2. A végrehajtási rendelet 96. cikkének alkalmazásában:
a) általános rendszer:Caisse nationale de l'assurance maladie (Országos Betegbiztosító Pénztár), Paris;
b) mezőgazdasági rendszer:Caisse de mutualité sociale agricole (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár);
c) bányászokra vonatkozó rendszer:Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris;
d) tengerészekre vonatkozó rendszer:Établissement national des invalides de la marine (Rokkant Tengerészek Országos Biztosító Intézete), Paris.
3. A többi illetékes intézményt a francia jogszabályok jelölik ki, nevezetesen:
I. ANYAORSZÁG
A. Munkavállalókra vonatkozó rendszer:
a) általános rendszer:
i. betegség, anyaság, halál (haláleseti juttatás):Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár);
ii. rokkantság:
aa) általában, Párizs és a párizsi régió kivételével:Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár);
Párizsban és a párizsi régió esetében:Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár), Paris;
bb) a szociális biztonsági törvény L 365–L 382 cikkében előírt különleges rendszer:Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár), Strasbourg;
iii. öregség:
aa) általában, Párizs és a párizsi régió kivételével:Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (regionális betegbiztosító pénztár [öregségi biztosítási osztály]);
Párizs és párizsi régió:Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Munkavállalók Országos Öregségi Biztosítási Pénztára), Paris;
bb) a szociális biztonsági törvény L 365–L 382 cikkében előírt különleges rendszer:Caisse régionale d'assurances vieillesse (Regionális Öregségi Biztosítási Pénztár), Strasbourg
vagy
Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár), Strasbourg;
iv. munkahelyi balesetek:
aa) átmeneti keresőképtelenség:Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár);
bb) tartós keresőképtelenség:
– nyugdíjak:
– 1946. december 31-e után bekövetkezett balesetek:Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár),
– 1947. január 1-je előtt bekövetkezett balesetek:a munkáltató vagy a helyette eljáró biztosító;
– nyugdíjemelések:
– 1946. december 31-e után bekövetkezett balesetek:Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár),
– 1947. január 1-je előtt bekövetkezett balesetek:Caisse des dépôts et consignations (letéti pénztár);
v. családi ellátások:Caisse d'allocations familiales (családi támogatási pénztár);
vi. munkanélküliség:
– munkát kereső személyként történő nyilvántartásba vételénél:az érintett személy lakóhelye szerinti helyi munkaközvetítő,
– az E 301, E 302, E 303 nyomtatványok kibocsátásánál:Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F 92537 Levallois-Perret;
b) mezőgazdasági rendszer:
i. betegség, anyaság, halál (haláleseti juttatás), családi ellátások:Caisse de mutualité sociale agricole (mezőgazdasági szociális biztonsági segélypénztár);
ii. rokkantsági és öregségi biztosítás és a túlélő házastársnak járó ellátás:Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Központi Mezőgazdasági Segélypénztár), Paris;
iii. munkahelyi balesetek:
aa) általában:– az 1973. július 1. előtt bekövetkezett baleseteknél a munkáltató helyett eljáró biztosító,
– az 1973. június 30. után bekövetkezett baleseteknél aCaisse de mutualité sociale agricole (mezőgazdasági szociális biztonsági segélypénztár);
bb) nyugdíjemeléseknél:– az 1973. július 1. előtt bekövetkező baleseteknél aCaisse de dépôts et consignations (letéti pénztár),
– az 1973. június 30. után bekövetkező baleseteknél aCaisse de mutualité sociale agricole (mezőgazdasági szociális biztonsági segélypénztár);
iv. munkanélküliség:
– munkát kereső személyként történő nyilvántartásba vételnél:az érintett személy lakóhelye szerinti helyi munkaközvetítő,
– az E 301, E 302, E 303 nyomtatványok kibocsátásánál:Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F 92537 Levallois-Perret;
c) bányászok rendszere:
i. betegség, anyaság, halál (haláleseti juttatás):Société de secours minière (Bányászok Segélyező Egyesülete);
ii. rokkantság, öregség, halál (nyugdíj):Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris;
iii. munkahelyi balesetek:
aa) átmeneti munkaképtelenség:Société de secours minière (Bányászok Segélyező Egyesülete);
bb) tartós munkaképtelenség:
– nyugdíjak:
– 1946. december 31-e után bekövetkezett balesetek:Union régionale des sociétés de secour minières (Bányászok Segélyező Egyesületeinek Regionális Uniója),
– 1947. január 1-je előtt bekövetkezett balesetek:a munkáltató vagy a helyette eljáró biztosító,
– nyugdíjemelések:
– 1946. december 31-e után bekövetkezett balesetek:Union régionale des sociétés de secour minières (Bányászok Segélyező Egyesületeinek Regionális Uniója),
– 1947. január 1-je előtt bekövetkezett balesetek:Caisse des dépôts et consignations (letéti pénztár);
iv. családi ellátások:Union régionale des sociétés de secour minières (Bányászok Segélyező Egyesületeinek Regionális Uniója),
v. munkanélküliség:
– munkát kereső személyként történő nyilvántartásba vételnél:az érintett személy lakóhelye szerinti helyi munkaközvetítő,
– az E 301, E 302, E 303 nyomtatványok kibocsátásánál:Agence nationale pour l'emploi (service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants) (az Országos Munkaközvetítő [a Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Különleges Osztály]), 9, rue Sextius Michel, F-75015 Paris;
d) tengerészekre vonatkozó rendszer:
i. betegség, anyaság, rokkantság, munkahelyi balesetek, halál (haláleseti juttatás), valamint fogyatékossággal élők vagy munkahelyi balesetet szenvedett személyek túlélő hozzátartozói számára nyújtott nyugdíjak:Section Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának Tengerészeti Általános Jóléti Pénztár Osztálya);
ii. öregség, halál (haláleseti juttatás):Section „Caisse de retraite des marins” du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának „Tengerészek Nyugdíjpénztára” Osztálya);
iii. családi ellátások:Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Kereskedelmi Tengerészek Országos Családi Támogatási Pénztára) vagy aCaisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Tengeri Halászati Országos Családi Támogatási Pénztár);
iv. munkanélküliség:
– munkát kereső személyként történő nyilvántartásba vételnél:a lakóhely vagy aBureau central de la main d'oeuvre maritime (Tengerészek Központi Hivatala) szokásos behajózási kikötője szerinti helyi munkaközvetítő,
– az E 301, E 302, E 303 nyomtatványok kibocsátásánál:Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F–92537 Levallois-Perret;
e) köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer:
(rokkantság, öregség, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések)
i. állami tisztviselők:Service des pensions du ministère chargé du budget(Költségvetésért Felelős Minisztérium – Nyugdíjosztály);
ii. területi önkormányzatok tisztviselői, valamint kórházi szolgálatban tevékenykedő köztisztviselők:Caisse des dépôts et consignations(letéti pénztár), bordeaux-i központ.
B. Önálló vállalkozók rendszere:
a) a nem mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók rendszere:
i. betegség, anyaság:Caisse mutuelle régionale (Regionális Segélypénztár);
ii. öregség:
aa) kézművesekre vonatkozó rendszer:– Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) Paris (Kézműves Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára),
– Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (helyi szakmai vagy szakmaközi pénztárak);
bb) iparosokra és kereskedőkre vonatkozó rendszer:– Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Gyártási vagy Kereskedelmi Tevékenységet Folytató Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára),
– Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (helyi szakmai vagy szakmaközi pénztárak);
cc) a szabadfoglalkozásúakra vonatkozó rendszer:Caisse nationale d'assurance vieillesse de professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (a Szabadfoglalkozásúak Országos Öregségi Biztosító Pénztára – szakmai ágazatok);
dd) ügyvédek rendszere:Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (a Francia Ügyvédi Kamarák Országos Pénztára);
b) mezőgazdasági rendszer:
i. betegség, anyaság, rokkantság:Organisme assureur habilité auprés duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (az a hatáskörrel rendelkező biztosítási szerv, ahol a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozó biztosított);
ii. öregségi biztosítás és a túlélő házastársnak folyósított ellátások:Caisse de mutualité sociale agricole (mezőgazdasági szociális biztonsági segélypénztár);
iii. nem ipari balesetek, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések– Organisme agréé auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (az az elismert szervezet, amelynél a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozó biztosított),
– Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (a Francia Ügyvédi Kamarák Országos Pénztára); Moselle, Bas-Rhin és Haut-Rhin megyéknél: aCaisse d'assurance accidents agricoles (Mezőgazdasági Baleset-biztosítási Alap).
II. TENGERENTÚLI MEGYÉK
A. Munkavállalókra vonatkozó rendszer (az összes rendszer a bányászokra vonatkozó rendszer kivételével és az összes kockázat a családi ellátások kivételével):
i. általában:Caisse générale de sécurité sociale (Általános Szociális Biztonsági Pénztár);
ii. nyugdíjemelés a tengerentúli megyékben 1952. január 1-je előtt bekövetkezett munkahelyi balesetek vonatkozásábanDirection départamentale de l'enregistrement (megyei nyilvántartási igazgatóság);
iii. köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer:
(rokkantság, öregség, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések)
aa) állami tisztviselőkService des pensions du ministère chargé du budget(Költségvetésért Felelős Minisztérium – Nyugdíjosztály)
bb) területi önkormányzatok tisztviselői, valamint kórházi szolgálatban tevékenykedő köztisztviselőkCaisse des dépôts et consignations(letéti pénztár), bordeaux-i központ.
B. Önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:
i. betegség, anyaság:Caisse mutuelle régionale (Regionális Segélypénztár);
ii. öregség:
– kézművesekre vonatkozó rendszer:– Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Kézműves Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára),
– iparosokra és kereskedőkre vonatkozó rendszer:Caisse interprofessionelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algerie et d'outre-mer (Cavicorg) (Algériai és Tengerentúli Iparosok és Kereskedők Szakmaközi Öregségi Biztosító Pénztára),
– szabadfoglalkozásúakra vonatkozó rendszer:Caisse nationale d'assurance vieillesse de professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (a Szabadfoglalkozásúak Országos Öregségi Biztosító Pénztára – szakmai ágazatok);
– ügyvédekre vonatkozó rendszer:Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (a Francia Ügyvédi Kamarák Országos Pénztára).
C. Családi ellátások:Caisse d'allocations familiales (családi támogatási pénztár).
D. Tengerészekre vonatkozó rendszer:
i. az összes kockázat az öregségi és a családi ellátások kivételével:Section „Caisse générale de prévoyance des marins” du Quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának „Tengerészeti Általános Jóléti Pénztár” Osztálya);
ii. öregség:Section „Caisse de retraite des marins” du Quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának „Tengerészek Nyugdíjpénztára” Osztálya);
iii. családi ellátások:Caisse d'allocations familiales (családi támogatási pénztár).

J. ÍRORSZÁG

1. Természetbeni ellátások:— Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (Egészségügyi Igazgatóság, Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly,
— Health Service Executive Dublin-North East (Egészségügyi Igazgatóság, Északkelet-Dublin), Kells, Co. Meath,
— Health Service Executive South (Egészségügyi Igazgatóság, Déli részleg), Cork,
— Health Service Executive West (Egészségügyi Igazgatóság, Nyugati részleg), Galway.
2. Pénzbeli ellátások:
a) Munkanélküli ellátások:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
b) Öregség és halál (nyugdíjak):Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
c) Családi ellátások:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
d) Rokkantsági ellátások és anyasági ellátások:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
e) Más pénzbeli ellátás:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium).

K. OLASZORSZÁG

1. Betegségi (beleértve a tuberkulózis esetét) és anyaság:
A. Alkalmazottak:
a) természetbeni ellátás:
i. általában:ASL (az illetékes helyi egészségügyi hivatal, amelynek a nyilvántartásában az érintett személy szerepel),
Regione (tartomány);
ii. köztisztviselők egyes kategóriái, a magánszektorban alkalmazottak és az ekként kezelt személyek esetén, nyugdíjasok és azok családtagjai esetén:SSN – MIN SALUTE (Országos Egészségügyi Rendszer – Egészségügyi Minisztérium), Róma,
Regione (tartomány);
iii. tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:SSN – MIN SALUTE (Országos Egészségügyi Rendszer – Egészségügyi Minisztérium) (a kereskedelmi tengerészet vagy a polgári légi közlekedés megfelelő területi egészségügyi hivatala),
Regione (tartomány);
b) pénzbeli ellátások:
i. általában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;
ii. tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Népjóléti Intézet a tengerészeti ágazatban);
c) biztosítási időszakokról szóló igazolások:
i. általában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;
ii. tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Népjóléti Intézet a tengerészeti ágazatban).
B. Önálló vállalkozók:
a) természetbeni ellátás:ASL (az illetékes helyi egészségügyi hivatal, amelynek a nyilvántartásában az érintett személy szerepel),
Regione (tartomány).
2. Munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak:
A. Alkalmazottak:
a) természetbeni ellátás:
i. általában:ASL (az illetékes helyi egészségügyi hivatal, amelynek a nyilvántartásában az érintett személy szerepel),
Regione (tartomány);
ii. tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:SSN – MIN SALUTE (Országos Egészségügyi Rendszer – Egészségügyi Minisztérium) (a kereskedelmi tengerészet vagy a polgári légi közlekedés megfelelő területi egészségügyi hivatala),
Regione (tartomány);
b) protézisek és nagyobb készülékek, orvosi-jogi ellátások és ezekkel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások:
i. általában:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok;
ii. tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Népjóléti Intézet a tengerészeti ágazatban);
c) pénzbeli ellátások:
i. általában:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok;
ii. tengerészek és polgári repülőgép-személyzet esetén:IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Népjóléti Intézet a tengerészeti ágazatban);
iii. szükség esetén a mezőgazdasági és erdészeti munkavállalók esetében is:Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli, impiegati agricoli (Mezőgazdasági Munkavállalók Országos Jóléti és Segélyhivatala).
B. Önálló vállalkozók (csak radiológusok esetében):
a) természetbeni ellátás:ASL (az illetékes helyi egészségügyi hivatal, amelynek a nyilvántartásában az érintett személy szerepel),
Regione (tartomány);
b) protézisek és nagyobb készülékek, orvosi-jogi ellátások és ezekkel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok;
c) pénzbeli ellátások:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok.
3. Rokkantsági, öregségi és túlélői nyugdíjak:
A. Alkalmazottak:
a) általában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;
b) a szórakoztató iparban dolgozók esetében:Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Szórakoztatóiparban Dolgozók Országos Jóléti és Segélyhivatala), Róma;
c) újságírók esetében:Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani „Giovanni Amendola” (Olasz Újságírók „Giovanni Amendola” Országos Jóléti Intézete), Róma.
B. Önálló vállalkozók:
a) orvosok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
b) gyógyszerészek esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala);
c) állatorvosok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
d) ápolók, egészségügyi segédszemélyzet és gyermekápolók esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAP) (Ápolók Országos Jóléti és Segélyhivatala);
e) mérnökök és építészek esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Szabadfoglalkozású Mérnökök és Építészek Országos Jóléti és Segélypénztára);
f) geodéták esetében:Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Szabadfoglalkozású Geodéták Országos Jóléti Pénztára);
g) ügyvédek esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Ügyvédek Országos Jóléti és Segélypénztára);
h) közgazdászok esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
i) könyvelők esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Könyvelők Országos Jóléti és Segélyhivatala);
j) foglalkoztatási szakértők esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Foglalkoztatási Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);
k) közjegyzők esetében:Cassa nazionale del notariato (Közjegyzők Országos Alapja);
l) vámügynökök esetében:Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie (FASC) (Fuvarozási Vállalkozások és Ügynökségek Alkalmazottainak Országos Jóléti Alapja);
m) biológusok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Biológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
n) mezőgazdasági technikusok és szakértők esetében:Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Mezőgazdasági alkalmazottak Országos Jóléti Hivatala);
o) kereskedelmi képviselők esetében:Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Kereskedelmi képviselők és Ügynökök Országos Segélyhivatala);
p) ipari technikusok esetében:Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Ipari Szakértők Országos Jóléti Hivatala);
q) biztosítási statisztikusok, vegyészek, mezőgazdászok, erdészek és geológusok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Mezőgazdászok, Erdészek, Biztosítási Statisztikusok, Vegyészek és Geológusok Országos multiszektorális Jóléti és Segélyhivatala);
r) pszichológusok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Pszichológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
s) újságírók esetében:Istituto Nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani (Olasz Újságírók Országos Jóléti és Segélyintézete);
t) a mezőgazdaság, a kézműves ipar és a kereskedelem területén tevékenykedő önálló vállalkozók esetében:Istituto Nazionale della previdenza sociale – sedi provinciali (Országos Társadalombiztosítási Intézet, INPS-megyei hivatalok).
4. Haláleseti juttatások:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok.
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok.
IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Népjóléti Intézet a tengerészeti ágazatban).
5. Munkanélküliség (alkalmazottak esetében):
a) általában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;
b) újságírók esetében:Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola” (Olasz Újságírók „G. Amendola” Országos Jóléti Intézete), Róma.
6. Családi juttatások (alkalmazottak esetében):
a) általában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;
b) újságírók esetében:Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola” (Olasz Újságírók „G. Amendola” Országos Jóléti Intézete), Róma.
7. Köztisztviselői nyugdíjak:INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Közigazgatási Dolgozók Országos Népjóléti Intézete), Róma.

L. CIPRUS

1. Természetbeni ellátások:Υπουργός Υγείας (Egészségügyi minisztérium), Nikózia.
2. Pénzbeli ellátások:Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Nikózia).
3. Családi ellátások:Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóság, Pénzügyminisztérium), Nikózia.

M. LETTORSZÁG

Az alábbiakban feltüntetendő egyéb rendelkezés hiányában az intézmények hatáskörét a lett jogszabályok szabályozzák
1. A természetbeni egészségügyi ellátáson kívül minden előre nem látott kiadásra:Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga).
2. Természetbeni egészségügyi ellátás:Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosítási Hivatal, Riga).

N. LITVÁNIA

1. Betegség és anyaság:
a) betegség:
i. természetbeni ellátások:Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;
ii. pénzbeli ellátások:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (az Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága);
b) anyaság:
i. természetbeni ellátások:Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;
ii. pénzbeli ellátások:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
2. Rokkantság:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
3. Öregség, halál (nyugdíjak):Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
4. Munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;
b) pénzbeli ellátások:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
5. Haláleseti juttatások:Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Helyi szociálissegély-iroda).
6. Munkanélküliség:Lietuvos darbo birža (Litván Munkaügyi Hivatal).
7. Családi ellátások:Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Helyi szociálissegély-iroda).

O. LUXEMBURG

1. Betegség és anyaság:
a) Természetbeni ellátások:Caisse de maladie compétente et/ou union des caisses de maladie (az illetékes betegbiztosító pénztár, illetve a betegbiztosító pénztárak egyesülete);
b) Pénzbeli ellátások:Caisse de maladie compétente (az illetékes betegbiztosító pénztár).
2. Rokkantság, öregség, halál (nyugdíj):
a) fizikai dolgozók:Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxemburg (Öregségi és Rokkantbiztosító Intézet), Luxembourg;
b) szellemi munkavállalók és szabadfoglalkozású önálló vállalkozók:Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Magánszektorban Alkalmazott Szellemi Munkavállalók Nyugdíjpénztára), Luxembourg;
c) a kézműiparban, a kereskedelemben vagy az iparban dolgozó önálló vállalkozók:Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Kézművesek, Kereskedők és Iparosok Nyugdíjpénztára), Luxembourg;
d) a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók:Caisse de pension agricole, Luxemburg (Mezőgazdasági Nyugdíjalap), Luxembourg;
e) a közszektor különleges rendszerei:az illetékes nyugdíjhatóság.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) a mezőgazdasági vagy erdészeti munkavállalók és önálló vállalkozók:Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg (Baleset-biztosítási Szövetség, Mezőgazdasági és Erdészeti Osztály), Luxembourg;
b) minden egyéb kötelező vagy szabadon választható biztosítás esetén:Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Baleset-biztosítási Szövetség, Ipari Osztály), Luxembourg.
4. Munkanélküliség:Administration de l'emploi (Foglalkoztatási Hivatal), Luxembourg.
5. Családi ellátások:Caisse nationale des prestations familiales (Családi Ellátások Országos Pénztára), Luxembourg.
6. Haláleseti juttatások:
A rendelet 66. cikkének alkalmazásában:Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg.

P. MAGYARORSZÁG

1. Betegség és anyaság:
természetbeni és pénzbeli ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.
2. Rokkantság:
a) természetbeni ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
b) pénzbeli ellátások:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.
3. Öregség, halál (nyugdíjak):
a) öregségi nyugdíj — társadalombiztosítási nyugdíjrendszer:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest;
b) öregségi nyugdíj — magánnyugdíjrendszer:Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest;
c) túlélő hozzátartozók nyugdíja:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest;
d) nem járulékalapú öregségi segély:Illetékes helyi önkormányzat.
4. Munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
b) pénzbeli ellátások — munkahelyi balesetek:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
c) egyéb pénzbeli ellátások:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.
5. Munkanélküliség:
pénzbeli ellátások:Foglalkoztatási Hivatal, Budapest.
6. Családi ellátások:
pénzbeli ellátások:1. Magyar Államkincstár;
2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

Q. MÁLTA

1. Pénzbeli ellátások:Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta.
2. Természetbeni ellátások:Diviżjoni tas-Saħħa (Egészségügyi Részleg), Valletta.

R. HOLLANDIA

1. Betegség és anyaság:
a) Természetbeni ellátások:— azon személyek számára, akik az Egészségbiztosítási törvény 2. cikke értelmében kötelesek biztosítást kötni valamelyik egészségbiztosítónál: az egészségbiztosító, amellyel az érintett személy az Egészségbiztosítási törvényben foglaltaknak megfelelően egészségbiztosítást kötött, vagy,
— az előző francia bekezdésben leírt kategóriában nem szereplő külföldi lakhelyű személyek, akik a rendelet alkalmazásában vagy az EGT-megállapodás vagy a személyek szabad mozgásáról Svájccal megkötött megállapodás alapján a lakhelyük szerinti országban a holland jogszabályok értelmében egészségügyi ellátás igénybevételére jogosultak:—
1. a jogszabályban előírt kötelezően fizetendő járulékok nyilvántartása és levonása: College voor zorgverzekeringen (Egészségbiztosítási Tanács), Diemen; vagy;
2. egészségügyi ellátás: Agis Zorgverzekeringen (Kölcsönös Betegségbiztosítási Szövetség), Amersfoort;
b) pénzbeli ellátások:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet), Amsterdam;
c) egészségügyi támogatások:Belastingdienst Toeslagen (Adóhivatal, járadéki igazgatóság), Utrecht.
2. Rokkantság:
a) amennyiben az ellátásokra való jogosultság a rendelet alkalmazási körén kívül, kizárólag a holland jogszabályok alapján áll fenn:
i. munkavállalók:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam);
ii. önálló vállalkozók:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam);
b) egyéb esetekben:
munkavállalók és önálló vállalkozók esetében:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam).
3. Öregség és halál (nyugdíj):
a) általános rendszer:Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen;
b) bányászok esetében:Algemeen Mijnwerkersfonds (Bányászok Általános Pénztára), Heerlen.
4. Munkanélküliség:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam).
5. Családi ellátások:
A gyermekgondozási ellátásokról szóló általános törvény (Algemene Kinderbijslagwet), valamint az otthon élő, testi fogyatékos gyermekek gondozásához nyújtott hozzájárulásokra irányadó rendeletek (2000) (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):
a) ha az ellátásokra jogosult személy Hollandiában rendelkezik lakóhellyel:A Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (a Társadalombiztosítási Bank körzeti fiókja), amelynek kerületében az adott személy lakóhellyel rendelkezik;
b) ha az ellátásokra jogosult személy Hollandián kívül rendelkezik lakóhellyel, de a munkáltatója Hollandiában rendelkezik lakóhellyel vagy ott található:A Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (a Társadalombiztosítási Bank körzeti fiókja), amelynek kerületében a munkáltató lakóhellyel rendelkezik, vagy található;
c) egyéb esetekben:Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.
A gyermekgondozásról szóló törvény (Wet Kinderopvang) és a gyermekgondozással kapcsolatos költségvetési törvény (Wet op het kindgebonden budget):
Adóhivatal/Ellátási igazgatóság (Belastingsdienst/Toeslagen), Utrecht.
6. Foglalkozási megbetegedések, amelyekre a rendelet 57. cikk (3) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak:
A rendelet 57. cikk (5) bekezdésének alkalmazásában:
a) ha az ellátást 1967. július 1. előtt állapították meg:Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen;
b) ha az ellátást 1967. június 30. utáni időponttól biztosították:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam).

S. AUSZTRIA

Az alábbiakban szereplő osztrák intézmények hatáskörét egyéb előírás hiányában az osztrák jogszabályok szabályozzák:
1. Betegbiztosítás:
a) Ha az érintett személy egy másik tagállam területén lakóhellyel rendelkezik, és aGebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár) az illetékes a biztosítás tekintetében, valamint az osztrák jogszabályok szerint a helyi illetékesség nem dönthető el, a helyi illetékesség meghatározása a következőképpen történik:— az ausztriai utolsó munkaviszony szerint illetékesGebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár), vagy
— az ausztriai utolsó lakóhely szerint illetékesGebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár), vagy
— ha soha nem jött létre olyan munkaviszony, amelynek tekintetében aGebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár) illetékes volt, vagy soha nem létezett olyan lakóhely, amelynek tekintetében aWiener Gebietskrankenkasse (a Bécsi Területi Betegbiztosító Pénztár) (Wien) illetékes volt.
b) A rendelet III. része 1. fejezete 5. szakaszának a végrehajtási rendelet 95. cikkével kapcsolatban történő alkalmazásában az általános társadalombiztosításról szóló 1955. szeptember 9-i szövetségi törvény (ASVG) szerint nyugdíjjogosult személyek számára nyújtott ellátások költségének megtérítése tekintetében:Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien, azzal a feltétellel, hogy a költségeket az említett egyesület által a nyugdíjjogosultaktól beszedett betegbiztosítási járulékokból térítik meg.
2. Nyugdíjbiztosítás:
a) Az ellátás kifizetéséért felelős intézmény meghatározásánál csak az osztrák jogszabályok szerinti biztosítási idő vehető figyelembe.
b) A rendelet 45. cikke (6) bekezdésének alkalmazása esetében, amennyiben az ausztriai járulékfizetés időszaka nem fejeződött be, és olyan katonai vagy polgári szolgálati, illetve gyermekgondozási időszakok beszámítása esetén, amelyeket nem előzött meg vagy nem követett ausztriai biztosítási időszak:Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Nyugdíjbiztosítási Intézet, Bécs).
3. Munkanélküliségi biztosítás:
a) A munkanélküliség bejelentésénél:az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékesRegionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája);
b) az E 301, E 302 és E 303 nyomtatványok kibocsátásánál:az érintett személy lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékesRegionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája).
4. Családi ellátások:
a) családi ellátások, a Kinderbetreuungsgeld (gyermekgondozási járulék) kivételével:Finanzamt (Adóhivatal);
b) kinderbetreuungsgeld (gyermekgondozási járulék):a betegbiztosítási intézet, amelynél a kérelmező biztosítással rendelkezik vagy egészen a legutóbbi időpontig biztosítással rendelkezett, ennek hiányában az a Gebietskrankenkasse (Regionális Társadalombiztosítási Pénztár), amelyhez a kérelmet benyújtották.

T. LENGYELORSZÁG

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátás:Narodowy Fundusz Zdrowia (Országos Egészségügyi Alap), Varsó;
b) pénzbeli ellátások:i. az ellátások kifizetéséért felelős munkáltatók;
ii. a biztosítás ideje alatt a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított munkáltatója vagy az önálló vállalkozó székhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes helyi irodája, a biztosítás lejárta után a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított személy lakóhelye szerint területileg illetékes helyi irodája;
iii. a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája.
2. Rokkantság, öregség és halál (nyugdíjak):
a) azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, valamint olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., és az e) ii. alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet ZUS) - łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görögország, Ciprus vagy Málta területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán szereztek biztosítási időt;
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet ZUS) — Nowy Sącz-i fiókiroda — azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia vagy Svájc területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában vagy Svájcban szereztek biztosítási időt;
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet - ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Németország területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek ezen belül legutóbb Németországban szereztek biztosítási időt;
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Dánia, Finnország, Svédország, Litvánia, Lettország vagy Észtország területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban szereztek biztosítási időt;
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet - ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. sz. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Belgium, Bulgária, Franciaország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Románia vagy az Egyesült Királyság területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Belgiumban, Bulgáriában, Franciaországban, Írországban, Luxemburgban, Hollandiában, Romániában vagy az Egyesült Királyságban szereztek biztosítási időt;
b) azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem teljesítették a c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontokban említett szolgálati időt:1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) — varsói regionális fiókiroda — azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek, és Ausztria, Dánia, Finnország vagy Svédország területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Ausztria, Dánia, Finnország vagy Svédország területén szereztek biztosítási időt;
2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) — Tomaszów Mazowiecki-i regionális fiókiroda — azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Spanyolország, Olaszország vagy Portugália területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Spanyolország, Olaszország vagy Portugália területén szereztek biztosítási időt;
3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) – częstochowai regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek, és Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia vagy Svájc területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia vagy Svájc területén szereztek biztosítási időt;
4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár KRUS) Nowy Sącz-i regionális fiókiroda azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek, és a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Bulgária vagy Románia területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Bulgária vagy Románia területén szereztek biztosítási időt;
5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) – poznani regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és az Egyesült Királyság, Írország, Görögország, Málta vagy Ciprus területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb az Egyesült Királyságban, Írországban, Görögországban, Máltán vagy Cipruson szereztek biztosítási időt;
6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár KRUS) – Ostrów Wielkopolski-i regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik:
a) kizárólag lengyel biztosítási időt szereztek és Németország területén rendelkeznek lakóhellyel;
b) lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Németországban szereztek biztosítási időt;
c) hivatásos katonák, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjei, és a katonai hírszerző szolgálat tisztjei esetében:
i. rokkantsági nyugdíj esetén, ha az utolsó időszak megfelel a katonai szolgálat idejének, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjeként vagy a katonai hírszerző szolgálat tisztjeként teljesített szolgálati időnek;
ii. öregségi nyugdíj esetén, ha a c)-e) alpontban említett szolgálati idő kitesz összesen legalább:tíz évet a szolgálatból 1983. január 1-je előtt felmentettek esetén, vagy
tizenöt évet a szolgálatból 1982. december 31. után felmentettek esetén;
iii. túlélő hozzátartozónak járó (özvegyi) nyugdíj esetén, ha a c) i. vagy a c) ii. alpont feltétele teljesül:Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal);
d) rendőrtisztek, az Államvédelmi Hivatal tisztjei, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei (közbiztonsági szolgálatok), a Központi Korrupcióellenes Hivatal tisztjei, határőrtisztek, az Állambiztonsági Hivatal tisztjei és az országos tűzoltóság tisztjei esetében:
i. rokkantsági nyugdíj esetén, ha az utolsó időszak megfelel a felsorolt szolgálatok egyikében eltöltött időnek;
ii. öregségi nyugdíj esetén, ha a c)-e) alpontban említett szolgálati idő kitesz összesen legalább:tíz évet a szolgálatból 1983. április 1-je előtt felmentettek esetén, vagy
tizenöt évet a szolgálatból 1983. március 31. után felmentettek esetén;
iii. túlélő hozzátartozónak járó nyugdíj esetén, ha a d) i. vagy a d) ii. alpont feltétele teljesül:Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala);
e) büntetés-végrehajtási tisztek esetében:
i. rokkantsági nyugdíj esetén, ha az utolsó időszak megfelel a szolgálat idejének;
ii. öregségi nyugdíj esetén, ha a c)–e) alpontban említett szolgálati idő összesen legalább:tíz évet kitesz a szolgálatból 1983. április 1-je előtt felmentettek esetén, vagy
tizenöt évet kitesz a szolgálatból 1983. március 31. után felmentettek esetén;
iii. túlélő hozzátartozónak járó nyugdíj esetén, ha az e) i. vagy az e) ii. alpont feltétele teljesül:Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtás i Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala);
f) bírák és ügyészek esetében:az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Országos Egészségügyi Alap, Varsó);
b) pénzbeli ellátások:
i. betegség esetében:— az ellátások kifizetéséért felelős munkáltatók,
— a biztosítás ideje alatt a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított munkáltatója vagy az önálló vállalkozó székhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes helyi irodája, a biztosítás lejárta után a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított személy lakóhelye szerint területileg illetékes helyi irodája,
— a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája;
ii. a fő kereső rokkantsága vagy elhalálozása:
— azon személyek esetében, akik a biztosítási esemény bekövetkeztekor alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak (kivéve az önálló mezőgazdasági termelőket) és azok esetében, akik a biztosítási esemény bekövetkeztekor képzésre vagy gyakornoki munkára irányított munkanélküli diplomások voltak:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,
— azon személyek esetében, akik a biztosítási esemény bekövetkeztekor önálló mezőgazdasági termelők voltak:a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) a 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,
— hivatásos katonák és a 2. pont c) alpontjában említett tisztek esetében, amennyiben a biztosítási esemény a katonai szolgálat idején vagy a 2. pont c) alpontjában felsorolt alakulatok valamelyikében teljesített szolgálat idején következik be:Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal),
— a 2. pont d) alpontjában említett tisztek esetében, amennyiben a biztosítási esemény a 2. pont d) alpontjában felsorolt alakulatok valamelyikében teljesített szolgálat idején következik be:Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala),
— a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében, amennyiben a biztosítási esemény szolgálatuk idején következik be:Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala),
— bírák és ügyészek esetében:az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.
4. Temetési támogatás:
a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével, valamint a munkanélküliségi támogatásra jogosult munkanélküliek esetében:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított személy lakóhelye szerint területileg illetékes helyi irodája;
b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében:a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája;
c) hivatásos katonák esetében:a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;
d) rendőrtisztek, az országos tűzoltóság tisztjei, határőrtisztek, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei és a kormányőrség tisztjei esetében:a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;
e) a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében:az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;
f) bírák és ügyészek esetében:az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;
g) azon nyugdíjasok esetében:— akik az alkalmazottak és önálló vállalkozók – kivéve önálló mezőgazdasági termelők – társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:
— a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,
— akik a mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:
— a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) a 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei,
— akik a hivatásos katonák nyugdíjrendszeréből vagy a tiszteknek a 2. pont c) alpontjában említett nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:
— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal),
— akik a tisztek 2. pont d) alpontjában említett nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:
— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala),
— akik a büntetés-végrehajtás tisztjeinek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:
— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala),
— egykori bírák és ügyészek esetében: az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;
h) előnyugdíj-támogatásban és -segélyben részesülő személyek esetében:a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).
5. Munkanélküliség:
a) természetbeni ellátások:Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Országos Egészségügyi Alap, Varsó),
b) pénzbeli ellátások:a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).
6. családi ellátások:
az ellátásra jogosult személyek lakó- vagy tartózkodási helye tekintetében illetékes regionális szociálpolitikai központ.

U. PORTUGÁLIA

A. ÁLTALÁBAN:
I. Kontinens
1. Betegség, anyaság és családi ellátások:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), amelynél az érintett személy biztosított.
2. Rokkantság, öregség és halál:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões, Lisboa, e Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Nemzeti Nyugdíjközpont, Lisszabon, és Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), amelynél az érintett személy biztosított.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Munkahelyi Kockázatok Elleni Védelem Országos Központja).
4. Munkanélküli-ellátások:
a) a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése):az érintett személy lakóhelye szerintiCentro de Emprego (Foglalkoztatási Központ);
b) a munkanélküli ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), amelynél az érintett személy biztosított.
5. A nem járulékalapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), az érintett személy lakóhelye szerint.
II. Madeira autonóm tartomány
1. Betegség, anyaság és családi ellátások:Centro de Segurança Social da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
2.a) Rokkantság, öregség és halál:Centro de Segurança Social da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal;
b) rokkantság, öregség és halál a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszer értelmében:Centro de Segurança da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Munkahelyi Kockázatok Elleni Védelem Országos Központja).
4. Munkanélküli-ellátások:
a) a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése):Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Regionális Munkaügyi Intézet: Regionális Munkaügyi Központ), Funchal;
b) a munkanélküli ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése):Centro de Segurança Social da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
5. A nem járulékalapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások:Centro de Segurança Social de Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
III. Azores autonóm tartomány
1. Betegség, anyaság és családi ellátások:Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: Pénzbeli Ellátások Központja), amelynél az érintett személy biztosított.
2.a) Rokkantság, öregség és halál:Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: Halasztott Ellátások Koordinációs Központja), Angra do Heroísmo;
b) rokkantság, öregség és halál a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszer szerint:Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centor Coordenador de Prestações Diferidas (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: Halasztott Ellátások Koordinációs Központja), Angra do Heroísmo.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Munkahelyi Kockázatok Elleni Védelem Országos Központja).
4. Munkanélküli-ellátások:
a) a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése):Agência para Qualificação e Emprego (Képesítési és Foglalkoztatási Hivatal), az érintett személy lakóhelye szerint;
b) a munkanélküli ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése):Centro de Prestações Pecuniárias (Pénzbeli Ellátások Központja), amelynél az érintett személy biztosított.
5. A nem járulékalapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások:Instituto de Gestão (Társadalombiztosítási Rendszerek Igazgatásának Intézete: Pénzbeli Ellátások Központja), az érintett személy lakóhelye szerint.
B. A KÖZTISZTVISELŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDSZER VONATKOZÁSÁBAN:
1. Betegség és anyaság:
– pénzbeli ellátásSecretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos(Főtitkárság vagy azzal egyenértékű szervezet vagy osztály, amelynek feladata az egyes testületeknél a humán erőforrásokkal való gazdálkodás és azok igazgatása)
– természetbeni ellátásokDireccáo-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administracáo Publica (ADSE)(Köztisztviselők és egyéb közszolgálati feladatokat ellátó személyek szociális védelmét ellátó főigazgatóság), Lisboa
2. Családi ellátások:Secretaris-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerca as funcões de gestão e administracáo dos recursos humanos (Főtitkárság vagy azzal egyenértékű szervezet vagy osztály, amelynek feladata az egyes testületeknél a humán erőforrásokkal való gazdálkodás és azok igazgatása), Lisboa
vagy
Caixa Geral de Aposentacóes (para titulares de pensão) (Általános Nyugdíjpénztár) (nyugdíjasok számára), Lisboa
3. Rokkantság és öregség:Caixa Geral de Aposentacóes(Általános Nyugdíjpénztár), Lisboa
4. Halál:
– túlélő hozzátartozói nyugdíjCaixa Geral de Aposentacões(Általános Nyugdíjpénztár), Lisboa
– haláleseti juttatásSecretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (Főtitkárság vagy azzal egyenértékű szervezet vagy osztály, amelynek feladata az egyes testületeknél a humán erőforrásokkal való gazdálkodás és azok igazgatása), Lisboa
vagy
Caixa Geral de Aposentaçóes (em caso de falecimnto de titulares de pensão) (Általános Nyugdíjpénztár (nyugdíjasok elhalálozásakor), Lisboa
5. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Secretaris-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerca as funcóes de gestáo e administracáo dos recursos humanos (Főtitkárság vagy azzal egyenértékű szervezet vagy osztály, amelynek feladata az egyes testületeknél a humán erőforrásokkal való gazdálkodás és azok igazgatása), Lisboa
vagy
Caixa Geral de Aposentacóes (Általános Nyugdíjpénztár), Lisboa.

V. ROMÁNIA

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátások:Casa județeană de asigurări de sănătate (Megyei Egészségbiztosítási Hivatal);
b) pénzbeli ellátások:
i. általános esetek:Casa de asigurări de sănătate (Egészségbiztosítási Hivatal);
ii. különleges esetek:
— hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;
— a rendőrség tagjai:a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;
— ügyvédek:Casa de Asigurări a Avocaților (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).
2. Rokkantság:
a) általános esetek:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
b) különleges esetek:
i. hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;
ii. a rendőrség tagjai:a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;
iii. ügyvédek:Casa de Asigurări a Avocaților (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).
3. Öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, haláleseti juttatások:
a) általános esetek:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
b) különleges esetek:
i. hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;
ii. a rendőrség tagjai:a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;
iii. ügyvédek:Casa de Asigurări a Avocaților (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).
4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
b) pénzbeli ellátások és nyugdíjak:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
5. Haláleseti juttatások:
a) általános:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
b) különleges:
i. hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;
ii. a rendőrség tagjai:a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;
iii. ügyvédek:Casa de Asigurări a Avocaților (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).
6. Munkanélküliségi ellátások:Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (Megyei Foglalkoztatási Ügynökség).
7. Családi ellátások:— Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), București,
— Ministerul Educației și Cercetării (Oktatási és Kutatási Minisztérium), București.

W. SZLOVÉNIA

1. Pénzbeli ellátások:
a) Betegség és haláleseti ellátások:Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet);
b) Öregség, rokkantság és halál:Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet);
c) Munkanélküliség:Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Szlovén Foglalkoztatási Intézet);
d) Családi és anyasági ellátások:Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Szociális Munkaközpont, Ljubljana Bežigrad – Szülői védelmi és családi ellátási központi osztály).
2. Természetbeni ellátások:
Betegség és anyaság:Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet).

X. SZLOVÁKIA

1. Betegség, anyaság:
A. Természetbeni ellátás:
a) általában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
b) a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái esetében:Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;
c) a rendőrség tagjai esetében:Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő rendőrség költségvetési és járulékalapú szervezetei);
d) a vasúti rendőrség tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;
e) a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;
f) az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;
g) vámtisztek esetében:Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;
h) a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.
B. Természetbeni ellátások: egészségbiztosítási társaságok.
2. Rokkantsági, öregségi és túlélői ellátások:
a) általában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
b) a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái és vasúti csapatai esetében:Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;
c) a rendőrség tagjai esetében:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma), Pozsony;
d) a vasúti rendőrség tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;
e) a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;
f) az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;
g) vámtisztek esetében:Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;
h) a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
A. Természetbeni ellátás:
a) általában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
b) a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái és vasúti csapatai esetében:Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;
c) a rendőrség tagjai esetében:Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő rendőrség költségvetési és járulékalapú szervezetei);
d) a vasúti rendőrség tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;
e) a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;
f) az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony.
g) vámtisztek esetében:Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;
h) a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.
B. Természetbeni ellátások: egészségbiztosítási társaságok.Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.
4. Haláleseti juttatások:
a) temetkezési támogatás általában:Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Munkaügyi, szociális és családügyi hivatalok);
b) a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái esetében:Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;
c) a rendőrség tagjai esetében:Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő költségvetési és járulékalapú szervezetek);
d) a vasúti rendőrség tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;
e) a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;
f) az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szocális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;
g) vámtisztek esetében:Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;
h) a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.
5. Munkanélküliség:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.
6. Családi ellátások:Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Munkaügyi, szociális és családügyi hivatalok).

Y. FINNORSZÁG

1. Betegség és anyaság:
a) Pénzbeli ellátások:Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki, vagy
az a foglalkoztatási alap, amelynél az érintett személy biztosított;
b) Természetbeni ellátások:
i. a betegbiztosítás szerinti megtérítések:Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki, vagy
az a foglalkoztatási alap, amelynél az érintett személy biztosítással rendelkezik;
ii. a társadalombiztosítási intézet rehabilitációs rendelkezései:Kansaneläkelaitos/Folk-pensionsanstalten (Társadalombiztosítási Intézet), Helsinki
iii. közegészségügyi és kórházi ellátás:a rendszer keretében szolgáltatásokat nyújtó helyi egységek.
2. Öregség, rokkantság, halál (nyugdíj):
a) nemzeti nyugdíjak:Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki; vagy
b) munkaviszony után járó nyugdíjak:az a munkavállalói nyugdíjintézet, amely a nyugdíjakat megállapítja és folyósítja.
3. Munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések:az érintett személy baleset-biztosításáért felelős biztosítóintézet.
4. Haláleseti juttatások:(Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki, vagy az ellátások kifizetéséért baleset-biztosítás esetén felelős biztosítóintézet.
5. Munkanélküliség:
a) alaprendszer:Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki; és az Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftskommissionen i landskapet Åland (Åland Tartományi Foglalkoztatási Bizottság) vagy
b) kereset alapú rendszer:az illetékes munkanélküli alap.
6. Családi ellátások:Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki.
7. Különleges, nem járulékalapú ellátásokKansaneläkelaitos/Folk-pensionsanstalten (Társadalombiztosítási Intézet), Helsinki.

Z. SVÉDORSZÁG

1. A munkanélküli ellátáson kívül minden előre nem látott kiadásra:
a) Általános szabályként:a Társadalombiztosítási Hivatal regionális irodái, amely a kérdéses tárgyban az illetékes intézmény. (Försäkringskassans länsorganisation som är behörig att handlägga ärendet);
b) olyan tengerészek esetében, akik nem Svédországban rendelkeznek lakóhellyel:a Nyugat-Götalandi Társadalombiztosítási Hivatal minden tárgy esetében, kivéve a nyugdíjakat, a betegségi támogatást és jövedelemkompenzációt, valamint a foglalkozási sérülésekkel kapcsolatos hosszú távú kártérítést. (Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland);
c) a végrehajtási rendelet 35–59. cikkeinek alkalmazásában olyan személyek esetében, akik Svédországban nem rendelkeznek lakóhellyel:Társadalombiztosítási Hivatal, Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland);
d) a végrehajtási rendelet 60–77. cikkeinek alkalmazásában olyan tengerészek esetének kivételével, akik Svédországban nem rendelkeznek lakóhellyel:a Társadalombiztosítási Hivatal, azon a helyen, ahol a munkahelyi baleset, illetve a foglalkozási megbetegedés történt (Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbete inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig);
e) a végrehajtási rendelet 60–77. cikkeinek alkalmazásában olyan tengerészek esetében, akik Svédországban nem rendelkeznek lakóhellyel:Társadalombiztosítási Hivatal, Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland).
2. Munkanélküli ellátások esetében:a) A végrehajtási rendelet 80–82. cikke bekezdésének alkalmazásában:
— az a munkanélküliségi segélyalap, amely a munkanélkülivé válás esetében Svédországban illetékességgel rendelkezik a segélyezési kérelem elbírálására, vagy
— a felülvizsgálati hatóság;
b) A végrehajtási rendelet 83. cikkének alkalmazásában:
— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Svéd Munkanélküli-biztosítási Felügyelet).

AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1. Természetbeni ellátások:
– Nagy-Britannia és Észak-Írország:a nemzeti egészségügyi ellátásokat nyújtó hatóságok,
– Gibraltár:Gibraltar Health Authority (Gibraltári Egészségügyi Hivatal).
2. Pénzbeli ellátás (a családi ellátások kivételével):
— Nagy-Britannia:Department for Work and Pensions (Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium), London,
— Észak-Írország:Department for Social Development (Szociális Fejlesztési Minisztérium), Belfast,
— Gibraltár:Principal Secretary, Social Affairs (Főtitkár, Szociális Ügyek), Gibraltár.
3. Családi ellátások:
— Nagy Britannia:HM Revenue & Customs, Child Benefit Office (brit Vám- és Adóhivatal, Gyermekellátási Iroda), Newcastle upon Tyne,
HM Revenue & Customs, Tax Credit Office (brit Vám- és Adóhivatal, Adóhitel Iroda), Preston,
— Észak-Írország:HM Revenue & Customs, Child Benefit Office (brit Vám- és Adóhivatal, Gyermekellátási Iroda), (NI) Belfast,
HM Revenue & Customs, Tax Credit Office (brit Vám- és Adóhivatal, Adóhitel Iroda), Belfast,
— Gibraltár:Principal Secretary, Social Affairs (Főtitkár, Szociális Ügyek), Gibraltar.

3. MELLÉKLET (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

A LAKÓHELY ÉS A TARTÓZKODÁSI HELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK

(A rendelet 1. cikkének p) pontja és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (3) bekezdése)

A. BELGIUM

I. LAKÓHELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK
1. Betegség és anyaság:
a) A végrehajtási rendelet 17., 18., 22., 25., 28., 29., 30. és 32. cikkének alkalmazásában:
i. általában:a biztosítási szervek;
ii. a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
iii. Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
b) A végrehajtási rendelet 31. cikkének alkalmazásában:
i. általában:a biztosítási szervek;
ii. tengerészek esetében:Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen,
vagy
a biztosítási szervek;
iii. a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
iv. Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
2. Rokkantság:
a) általános rokkantság (fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók és bányászok) és önálló vállalkozók rokkantsága:Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), valamint a biztosítási szervek;
a végrehajtási rendelet 105. cikkének alkalmazásában:Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel);
b) bányászokra vonatkozó különleges rokkantsági rendszer:Fond national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel – (Országos Bányász Nyugdíjalap, Brüsszel);
c) tengerészekre vonatkozó rokkantsági rendszer:Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen;
d) a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek rokkantsága:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
e) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottainak rokkantsága:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
f) a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerben biztosított személyek rokkantsága:Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension –Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert(a Pénzügyminisztérium Nyugdíj-igazgatósága, vagy a különleges nyugdíjrendszert igazgató szolgálat).
3. Öregség, halál (nyugdíj):
a) általános rendszer (fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók, bányászok és tengerészek):Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel – (Országos Nyugdíjhivatal, Brüsszel);
b) önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinsituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel);
c) tengerentúli szociális biztonsági rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
d) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
e) köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer:Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension –Administratie van pensioenen van het Ministerie van Financiën of de dienst die het bijzonder stelsel beheert(a Pénzügyminisztérium Nyugdíj-igazgatósága, vagy a különleges nyugdíjrendszert igazgató szolgálat).
4. Munkahelyi balesetek (természetbeni ellátások):a biztosítási szervek;
Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal), Brüsszel.
5. Foglalkozási megbetegedések:Fonds des maladies professionelles, Bruxelles (Foglalkozási Megbetegedési Alap, Brüsszel);
Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheit, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
6. Haláleseti juttatások:
i. általában:Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), valamint a biztosítási szervek;
ii. a tengerentúli szociális biztonsági rendszer harálya alá tartozó személyek:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
iii. Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
7. Munkanélküliség:
i. általában:Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel (Országos Foglalkoztatási Hivatal, Brüsszel);
ii. tengerészek esetében:Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij, – (Kereskedelmi Tengerészeti Tengerészek Szövetsége), Antwerpen.
8. Családi ellátások:
a) munkavállalók:Office national des allocations familiales pour travaillerus salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel – (Munkavállalók Országos Családi Támogatási Hivatala, Brüsszel);
b) önálló vállalkozók:Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinsituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel);
c) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
II. TARTÓZKODÁSI HELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK
1. Betegség és anyaság:Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), a biztosítási szervek közvetítésével;
Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
2. Munkahelyi balesetek:Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), a biztosítási szervek közvetítésével;
Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
3. Foglalkozási megbetegedések:Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel – (Foglalkozási Megbetegedési Alap, Brüsszel)
Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).

B. BULGÁRIA

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátások:— Пристанище Лом: Министерство на правосъдието (Egészségügyi Minisztérium)
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
— Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;
b) pénzbeli ellátások:Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális irodái
2. Rokkantsági, öregségi, és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:Országos Társadalombiztosítási Intézet Központi Irodája
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:— Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
— Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;
b) rövid távú pénzbeli ellátások:Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális irodái;
c) rokkantsági nyugdíjak:Országos Társadalombiztosítási Intézet Központi Irodája.
4. Haláleseti juttatások:Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális irodái.
5. Munkanélküliségi ellátások:Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális hivatalai
6. Családi ellátások:A Szociális Segélyek Hivatalának Szociális Segélyekkel foglalkozó Igazgatóságai

C. CSEH KÖZTÁRSASÁG

1. Természetbeni ellátások:a) általában:
az egészségbiztosítási társaság (választható);
b) a légimentő szolgálat esetében:
Ministerstvo zdravotnictví (Egészségügyi Minisztérium).
2. Pénzbeli ellátások:
a) betegség és anyaság esetében:Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság, központi hivatal), Praha és regionális hivatalai;
b) rokkantság, öregség, halál esetében (nyugdíjak):Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság, központi hivatal), Praha és regionális hivatalai;
c) munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében:Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság, központi hivatal), Praha és regionális hivatalai;
d) munkanélküliség esetében:az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes munkaügyi hivatal;
e) családi és egyéb ellátások:a személy lakó-, illetve tartózkodási helye szerinti állami szociális támogatási szervek.

D. DÁNIA

I. LAKÓHELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK
a) Betegség és anyaság:
a végrehajtási rendelet 17., 18., 22., 25., 28., 29., és 30. cikkének alkalmazásában:annak az önkormányzatnak a testülete, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik;
b) Rokkantság (nyugdíj):Den Sociale Sikringsstyrelse (Szociális Biztonsági Igazgatóság), København;
c) Öregség és halál (nyugdíj):
i. a szociális nyugdíjra vonatkozó jogszabályok szerint nyújtott nyugdíj:Den Sociale Sikringsstyrelse (Szociális Biztonsági Igazgatóság), København;
ii. a munkavállalóknak járó kiegészítő nyugdíjról szóló rendelet („loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension”) szerint nyújtott nyugdíj:Arbejdsmarkedets Tillægspensions (Munkavállalók Kiegészítő Nyugdíjpénztára), Hillerød;
d) Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
i. a végrehajtási rendelet IV. címe 4. fejezetének alkalmazásában, a 61. cikk kivételével:Arbejdsskadetstyrelsen (Munkahelyi Baleseti és Foglalkozási Megbetegedési Országos Hivatal), København;
ii. a végrehajtási rendelet 61. cikkének alkalmazásában:annak az önkormányzatnak a testülete, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik;
e) Haláleseti juttatások:
a végrehajtási rendelet 78. cikkének alkalmazásában:Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Belügy- és Egészségügyi Minisztérium), København.
II. TARTÓZKODÁSI HELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK
a) Betegség és anyaság:
i. a végrehajtási rendelet 19a., 20., 21., és 31. cikkének alkalmazásában:az illetékes régió;
ii. a végrehajtási rendelet 24. cikke alkalmazásában:annak az önkormányzatnak a testülete, ahol a kedvezményezett tartózkodik;
b) Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
i. a végrehajtási rendelet IV. címe 4. fejezetének (a 64. cikk kivételével) alkalmazásában:Arbejdsskadestyrelsen (Munkahelyi Balesetek és Foglalkozási Megbetegedések Országos Hivatala), København;
ii. a végrehajtási rendelet 64. cikke alkalmazásában:annak az önkormányzatnak a testülete, ahol a kedvezményezett tartózkodik;
c) Munkanélküliség:
i. a végrehajtási rendelet VI. címe 6. fejezetének (a 83. cikk kivételével) alkalmazásában:az illetékes munkanélküli alap;
ii. a végrehajtási rendelet 83. cikke alkalmazásában:az Országos Munkaközvetítő Központ, amely abban a helységben található, ahol a kedvezményezett tartózkodik.

E. NÉMETORSZÁG

1. Minden esetben:az érintett személy által lakóhelyén, illetve tartózkodási helyén választott betegbiztosító pénztár.
2. Baleset-biztosítás:
Minden esetben:aHauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Ipari Szakmai Szövetségek Föderációja), St. Augustin.
3. Nyugdíjbiztosítás
a) fizikai dolgozók nyugdíjbiztosítása:
i. Belgiummal és Spanyolországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna-tartományi Regionális Biztosítási Hivatal), Düsseldorf;
ii. Franciaországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer, vagy
mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;
iii. Olaszországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg, vagy
mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;
iv. Luxemburggal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer, vagy
mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;
v. Máltával kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg;
vi. Hollandiával kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfáliai Regionális Biztosítási Hivatal), Münster;
vii. Dániával, Finnországgal és Svédországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini Regionális Biztosítási Hivatal), Lübeck;
viii. Észtországgal, Lettországgal és Litvániával kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Elő-Pomerániai Regionális Biztosítási Hivatal), Neubrandenburg;
ix. Írországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad Hanzaváros Regionális Biztosítási Hivatala), Hamburg;
x. Görögországgal és Ciprussal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi Regionális Biztosítási Hivatal), Karlsruhe;
xi. Portugáliával kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni Regionális Biztosítási Hivatal), Würzburg;
xii. Ausztriával kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Felső-Bajorországi Regionális Biztosítási Hivatal), München;
xiii. Lengyelországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlini Regionális Biztosítási Hivatal), Berlin vagy
azokban az esetekben, amikor csak a nyugdíj- és balesetbiztosításról szóló, 1975. október 9-i megállapodás alkalmazandó: a német jogszabályok szerint helyileg illetékes Regionális Biztosítási Hivatal;
xiv. Szlovákiával, Szlovéniával és a Cseh Köztársasággal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Alsó-Bajorországi-Oberpfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Landshut;
xv. Magyarországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Thüringen (Türingiai Regionális Biztosítási Hivatal), Erfurt.
4. Mezőgazdasági termelők öregségi biztosítása:Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Mezőgazdasági Öregségi Pénztárak Nemzeti Szövetsége), Kassel.
5. Munkanélküli- és családi ellátások:Az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes munkaügyi hivatal.

F. ÉSZTORSZÁG

1. Betegség és anyaság:Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Alap).
2. Rokkantsági, öregségi és túlélői nyugdíj, haláleseti támogatás, családi és szülői ellátások:Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Hivatal).
3. Munkanélküliség:Tööhõiveamet (az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi munkaügyi hivatal).

G. GÖRÖGORSZÁG

1. Munkanélküliség, családi támogatások:Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén).
2. Egyéb ellátások:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Alkalmazotti Egységes Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén).

H. SPANYOLORSZÁG

1. Természetbeni ellátások:
a) a tengerészek rendszerének kivételével valamennyi rendszer;Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (a Tengerészek Szociális Intézetének tartományi igazgatóságai).
b) tengerészekre vonatkozó rendszer:Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (a Nemzeti Egészségügyi Intézet tartományi igazgatóságai);
2. Pénzbeli ellátások:
a) a tengerészekre vonatkozó rendszer kivételével valamennyi rendszer és a munkanélküliség kivételével valamennyi biztosítási esemény:Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (a Nemzeti Szociális Biztonsági Intézet tartományi igazgatóságai);
b) tengerészekre vonatkozó rendszer, valamennyi kategória esetén:Direcciones Provinciales Del Instituto Social de la Marina (a Tengerészek Szociális Intézetének tartományi igazgatóságai);
c) munkanélküliség, a tengerészek kivételével:Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Állami Közalkalmazotti Szolgálat Tartományi Igazgatóságai. INEM).

I. FRANCIAORSZÁG

I. ANYAORSZÁG
A. Munkavállalókra vonatkozó rendszer:
1. A munkanélküli és családi ellátások kivételével valamennyi kockázat esetén:
a) általában:a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinticaisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár);
b) a rendelet 19. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint 35. cikke (1) bekezdésének együttes alkalmazása a bányászokra vonatkozó rendszer keretében betegség, anyaság, rokkantság és halál esetén nyújtott természetbeni ellátások esetén:az érintett személy lakóhelye szerintisociété de secours minière (Bányászok Segélyező Egyesülete);
c) a végrehajtási rendelet 35. cikkének alkalmazásában:
i. általános rendszer:
aa) általában, Párizs és a párizsi régió kivételével:Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár);
bb) a szociális biztonsági törvény L 365–L 382. cikkében előírt különleges rendszer:Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár), Strasbourg;
ii. mezőgazdasági rendszer:Caisse de mutualité sociale agricole (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár);
iii. bányászokra vonatkozó rendszer:Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris;
d) a végrehajtási rendelet 36. cikkének a rokkantsági nyugdíjat érintő alkalmazásában:
i. általában, Párizs és a párizsi régió kivételével:Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár);
Párizs és a párizsi régió esetében:Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár);
ii. a szociális biztonsági törvény L 365–L 382. cikkében előírt különleges rendszer:Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár), Strasbourg;
e) a végrehajtási rendelet 36. cikke az öregségi nyugdíjat érintő alkalmazásában:
i. általános rendszer:
aa) általában, Párizs és a párizsi régió kivételével:Caisse régionale d'assurance maladie, branche „vieillesse” (regionális betegbiztosító pénztár [öregségi biztosítási osztály]),
Párizs és a párizsi régió esetében:Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Munkavállalók Országos Öregségi Biztosítási Pénztára), Paris;
bb) a szociális biztonsági törvény L 365–L 382. cikkében előírt különleges rendszer:Caisse régionale d'assurance vieillesse (Regionális Öregségi Biztosítási Pénztár), Strasbourg;
ii. mezőgazdasági rendszer:Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Központi Mezőgazdasági Segélypénztár), Paris;
iii. bányászok rendszere:Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris;
f) a végrehajtási rendelet 75. cikkének alkalmazásában:Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár).
2. Munkanélküliség:
a) a végrehajtási rendelet 80. és 81. cikkének, valamint 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:adirection départementale du travail et de la main-d'oeuvre (megyei munkaügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság), azon munkahely szerint, amellyel kapcsolatban az igazolást kérik
azAgence nationale pour l'emploi (Országos Munkaügyi Hivatal) helyi fiókja,
a családtagok lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal;
b) a végrehajtási rendelet 83. cikk (1) és (2) bekezdése, valamint 97. cikkének alkalmazásában:az érintett személy lakóhelye szerintiAssociation pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (ipari és kereskedelmi foglalkoztatási szövetség);
c) a végrehajtási rendelet 84. cikkének alkalmazásában:
i. teljes munkanélküliség:az érintett személy állandó lakóhelye szerintiAssociation pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (ipari és kereskedelmi foglalkoztatási szövetség);
ii. részleges munkanélküliség:az érintett személy munkahelye szerintidirection départementale du travail et de la main-d'oeuvre (megyei munkaügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság);
d) a végrehajtási rendelet 189. cikkének alkalmazásában:Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (megyei munkaügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság).
B. Önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:
1. Betegség és anyaság:Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour (a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti helyi betegbiztosító pénztár).
2. A végrehajtási rendelet 35. cikkének a mezőgazdasági rendszerrel kapcsolatban történő alkalmazásában:Caisse de mutualité sociale agricole et tout autre organisme assureur dûment habilité (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár és minden egyéb megfelelő hatáskörrel rendelkező biztosítási szerv).
3. A végrehajtási rendelet 36. cikkének az öregségi nyugdíjakkal kapcsolatban történő alkalmazásában:
a) kézművesekre vonatkozó rendszer:Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Kézműves Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára)
Caisses de base professionnelles (helyi szakmai pénztárak);
b) iparosokra és kereskedőkre vonatkozó rendszer:Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Gyártási vagy Kereskedelmi Tevékenységet Folytató Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára),
Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (helyi szakmai vagy szakmaközi pénztár);
c) szabadfoglalkozásúakra vonatkozó rendszer:Caisse nationale d'assurance vieillesse de professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (a Szabadfoglalkozásúak Országos Öregségi Biztosító Pénztára – szakmai ágazatok);
d) ügyvédekre vonatkozó rendszer:Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (a Francia Ügyvédi Kamarák Országos Pénztára);
e) mezőgazdasági rendszer:Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (Országos Öregségi Biztosítási Mezőgazdasági Segélypénztár).
C. Tengerészekre vonatkozó rendszer:
a) a rendelet 27. cikkének a tengerészekre vonatkozó rendszer tekintetében történő alkalmazásában:Section „Caisse générale de prévoyance de marins” du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának „Tengerészeti Általános Jóléti Pénztár” Osztálya);
b) a végrehajtási rendelet 35. cikkének alkalmazásában:Section „Caisse générale de prévoyance de marins” du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának „Tengerészeti Általános Jóléti Pénztár” Osztálya).
D. Családi ellátások:az érintett személy lakóhelye szerinticaisse d'allocations familiales (családi támogatási pénztár).
II. TENGERENTÚLI MEGYÉK
A. Munkavállalókra vonatkozó rendszer:
A családi ellátások kivételével minden kockázat általában:Caisse générale de sécurité sociale (általános szociális biztonsági pénztár).
B. Önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:
a) betegség és anyaság:Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour (a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti általános szociális biztonsági pénztár);
b) öregségi nyugdíjak:
– kézművesekre vonatkozó rendszer:Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Kézműves Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára),
– iparosokra és kereskedőkre vonatkozó rendszer:Caisse interprofessionelle d'assurance- vieillesse des industriels et commerçants d'Algerie et d'outre-mer (Cavicorg) (Algériai és Tengerentúli Iparosok és Kereskedők Szakmaközi Öregségi Biztosító Pénztára),
– szabadfoglalkozásúakra vonatkozó rendszer:Sections professionnelles (szakmai ágazatok),
– ügyvédekre vonatkozó rendszer:Caisse nationale des barreaux français (a Francia Ügyvédi Kamarák Országos Pénztára).
C. Tengerészek:
i. rokkantsági nyugdíjak:Section „Caisse générale de prévoyance de marins” du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának „Tengerészeti Általános Jóléti Pénztár” Osztálya);
ii. öregségi nyugdíjak:Section „Caisse de retraite des marins” du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának „Tengerészek Nyugdíjpénztára” Osztálya).
D. Családi ellátások:Caisse d'allocations familiales (családi támogatási pénztár).

J. ÍRORSZÁG

1. Természetbeni ellátások:— Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (Egészségügyi Igazgatóság, Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly,
— Health Service Executive Dublin-North East (Egészségügyi Igazgatóság, Északkelet-Dublin), Kells, Co. Meath,
— Health Service Executive South (Egészségügyi Igazgatóság, Déli részleg), Cork,
— Health Service Executive West (Egészségügyi Igazgatóság, Nyugati részleg), Galway,
2. Pénzbeli ellátások:
a) Munkanélküli ellátások:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
b) Öregség és halál (nyugdíjak):Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
c) Családi ellátások:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
d) Rokkantsági ellátások és anyasági ellátások:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
e) Más pénzbeli ellátások:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium).

K. OLASZORSZÁG

1. Betegség (beleértve a tuberkulózist is) és anyaság:
A. Munkavállalók:
a) természetbeni ellátások:
i. általában:Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal);
ii. tengerészek és polgári repülőszemélyzet esetében:Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium) – az illetékes területi kereskedelmi tengerészeti és polgári repülési egészségügyi hivatal;
b) pénzbeli ellátások:
i. általában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok;
ii. tengerészek és polgári repülőszemélyzet esetében:IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Tengerészeti Szociális Jóléti Intézet).
B. Önálló vállalkozók:
természetbeni ellátások:Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal).
2. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
A. Munkavállalók:
a) természetbeni ellátások:
i. általában:Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal);
ii. tengerészek és polgári repülőszemélyzet esetében:Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium) – az illetékes területi kereskedelmi tengerészeti és polgári repülési egészségügyi hivatal;
b) protézisek és jelentős segédeszközök, orvosi-jogi ellátások, valamint az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok.
B. Önálló vállalkozók (csak egészségügyi radiológusok):
a) természetbeni ellátások:Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal);
b) protézisek és jelentős segédeszközök, orvosi-jogi ellátások, valamint az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok;
c) pénzbeli ellátások:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok.
3. Rokkantság, öregség, túlélő hozzátartozók (nyugdíj):
A. Alkalmazottak:
a) általában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;
b) a szórakoztató iparban dolgozók esetében:Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Szórakoztatóiparban Dolgozók Országos Jóléti és Segélyhivatala), Róma;
c) újságírók esetében:Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani „Giovanni Amendola” (Olasz Újságírók „Giovanni Amendola” Országos Jóléti Intézete), Róma.
B. Önálló vállalkozók:
a) orvosok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
b) gyógyszerészek esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala);
c) állatorvosok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
d) ápolók, egészségügyi segédszemélyzet és gyermekápolók esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) (Ápolók Országos Jóléti és Segélyhivatala);
e) mérnökök és építészek esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Mérnökök és Építészek Országos Jóléti Hivatala);
f) geodéták esetében:Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Geodéták Országos Jóléti és Segélyhivatala);
g) ügyvédek esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Ügyvédek Országos Jóléti és Segélyhivatala);
h) közgazdászok esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
i) könyvelők esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Könyvelők Országos Jóléti és Segélyhivatala);
j) foglalkoztatási szakértők esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Foglalkoztatási Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);
k) közjegyzők esetében:Cassa nazionale notariato (Közjegyzők Országos Alapja);
l) vámügynökök esetében:Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie (FASC) (Vámügynökök Jóléti Alapja);
m) biológusok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Biológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
n) mezőgazdasági technikusok és szakértők esetében:Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Mezőgazdasági alkalmazottak Országos Jóléti Hivatala);
o) kereskedelmi képviselők esetében:Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Kereskedelmi képviselők és Ügynökök Országos Segélyhivatala);
p) ipari technikusok esetében:Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Ipari Szakértők Országos Jóléti Hivatala);
q) biztosítási statisztikusok, vegyészek, mezőgazdászok, erdészek és geológusok:Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Mezőgazdászok, Erdészek, Biztosítási Statisztikusok, Vegyészek és Geológusok Országos multiszektorális Jóléti és Segélyhivatala);
r) pszichológusok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Pszichológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
s) újságírók esetében:Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Olasz Újságírók Országos Jóléti Intézete);
t) a mezőgazdaság, a kézműves ipar és a kereskedelem területén tevékenykedő önálló vállalkozók esetében:Istituto Nazionale della previdenza sociale – sedi provinciali (Országos Társadalombiztosítási Intézet, INPS – megyei hivatalok).
4. Haláleseti juttatások:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet), megyei hivatalok; IPSEMA.
5. Munkavállalók munkanélkülisége:
a) általában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok;
b) újságírók esetében:Istituto nazionale di previdenza per i gironalisti italiani „G. Amendola” (Olasz Újságírók „G. Amendola” Országos Jóléti Intézete), Roma
6. Munkavállalók családi ellátásai:
a) általában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok;
b) újságírók esetében:Istituto nazionale di previdenza per i gironalisti italiani „G. Amendola” (Olasz Újságírók „G. Amendola” Országos Jóléti Intézete), Roma.

L. CIPRUS

1. Természetbeni ellátások:Υπουργός Υγείας (Egészségügyi Minisztérium, Nikózia).
2. Pénzbeli ellátások:Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Nikózia).
3. Családi ellátások:Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóságok, Pénzügyminisztérium), Nikózia.

M. LETTORSZÁG

1. A természetbeni egészségügyi ellátáson kívüli valamennyi előre nem látott kiadásra:Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Intézet, Riga).
2. Természetbeni egészségügyi ellátás:Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosító, Riga).

N. LITVÁNIA

1. Betegség és anyaság:
a) betegség:
i. természetbeni ellátások:Teritorinės ligonių kasos (Területi Betegpénztárak);
ii. pénzbeli ellátások:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága);
b) anyaság:
i. természetbeni ellátások:Teritorinės ligonių kasos (Területi Betegpénztárak);
ii. pénzbeli ellátások:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
2. Rokkantság:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
3. Öregség, halál (nyugdíjak):Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:Teritorinės ligonių kasos (Területi Betegpénztárak);
b) pénzbeli ellátások:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
5. Haláleseti juttatás:Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Helyi szociálissegély-iroda).
6. Munkanélküliség:Teritorinės darbo biržos (Helyi Munkaügyi Hivatalok).
7. Családi ellátások:Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Helyi szociálissegély-iroda).

O. LUXEMBURG

1. Betegség és anyaság:
a) a rendelet 19., 22. cikkének, 28. cikke (1) bekezdésének, 29. cikke (1) bekezdésének és 31. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 17., 18., 20., 21., 22., 24., 29., 30. és 31. cikkének alkalmazásában:Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie (fizikai dolgozók betegbiztosító pénztára, illetve a Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete);
b) a rendelet 27. cikkének alkalmazásában:Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise et/ou union des caisses de maladie (az a betegbiztosító pénztár, amely a luxemburgi jogszabályok alapján a luxemburgi részleges nyugdíj tekintetében illetékes, illetve a Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete).
2. Rokkantság, öregség, halál (nyugdíj):
a) fizikai dolgozók:Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxemburg (Öregségi és Rokkantsági Biztosító Intézet), Luxembourg;
b) szellemi munkavállalók és szabadfoglalkozásúak:Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (a Magánszektorban Alkalmazott Szellemi Munkavállalók Nyugdíjpénztára), Luxembourg;
c) a kézműiparban, a kereskedelemben vagy az iparban dolgozó önálló vállalkozók:Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg (Kézművesek, Kereskedők és Iparosok Nyugdíjpénztára), Luxembourg;
d) a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók:Caisse de pension agricole, Luxembourg (Mezőgazdasági Nyugdíjpénztár), Luxembourg;
e) az állami szektor különleges szociális biztonsági rendszerei esetében:az illetékes nyugdíjhatóság.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) mezőgazdasági vagy erdészeti munkavállalók és önálló vállalkozók:Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg (Baleset-biztosítási Szövetség, Mezőgazdasági és Erdészeti Osztály), Luxembourg;
b) minden egyéb kötelező vagy szabadon választható biztosítás esetén:Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Baleset-biztosítási Szövetség, Ipari Osztály), Luxembourg.
4. Munkanélküliség:Administration de l'emploi (Foglalkoztatási Hivatal), Luxembourg.
5. Családi ellátások:Caisse nationale des prestations familiales (Családi Ellátások Országos Pénztára), Luxembourg.

P. MAGYARORSZÁG

I. LAKÓHELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK
1. Betegségi és anyasági:
Természetbeni és pénzbeli ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak.
2. Rokkantság:
a) Természetbeni ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára;
b) Pénzbeli ellátások:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.
3. Öregség, halál (nyugdíjak):
a) öregségi nyugdíj - társadalombiztosítási nyugdíjrendszer:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság;
b) öregségi nyugdíj - magánnyugdíjrendszer:Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest;
c) túlélő hozzátartozók nyugdíja:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság;
d) nem járulékalapú öregségi segély:Illetékes helyi önkormányzat.
4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) Természetbeni ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára;
b) Pénzbeli ellátások — munkahelyi balesetek:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
c) Egyéb pénzbeli ellátások:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.
5. Munkanélküliség:
Pénzbeli ellátások:Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja.
6. Családi ellátások:
Pénzbeli ellátások:1. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága;
2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár.
II. TARTÓZKODÁSI HELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK
1. Betegségi és anyasági:
Természetbeni és pénzbeli ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak.
2. Rokkantság:
a) Természetbeni ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára;
b) Pénzbeli ellátások:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.
3. Öregség, halál (nyugdíjak):
a) öregségi nyugdíj - társadalombiztosítási nyugdíjrendszer:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság;
b) öregségi nyugdíj - magánnyugdíjrendszer:Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest;
c) túlélő hozzátartozók nyugdíja:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság;
d) nem járulékalapú öregségi segély:Illetékes helyi önkormányzat.
4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) Természetbeni ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára;
b) Pénzbeli ellátások — baleseti táppénz:Országos Egészségbiztosítási Pénztár;
c) Egyéb pénzbeli ellátások:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.
5. Munkanélküliség:
Pénzbeli ellátások:Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja.
6. Családi ellátások:
Pénzbeli ellátások:1. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága;
2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

Q. MÁLTA

1. Pénzbeli ellátások:Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta.
2. Természetbeni ellátások:Diviżjoni tas-Saħħa (Egészségügyi Részleg), Valletta.

R. HOLLANDIA

1. Betegség, anyaság, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:
i. lakóhely szerinti intézmény:CZ, Tilburg;
ii. tartózkodási hely szerinti intézmény:Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Kölcsönös Betegségbiztosítási Szövetség), Amersfoort;
b) pénzbeli ellátások:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam).
2. Rokkantság:
a) ha az ellátásra való jogosultság a rendelet alkalmazása nélkül is, már a holland jogszabályok alapján fennáll:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam);
b) minden egyéb esetben:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam).
3. Öregség és halál (nyugdíj):
a) általában:Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen;
b) Belgiummal kapcsolatban:Bureau voor Belgische Zaken (Belga Ügyek Hivatala), Breda;
c) Németországgal kapcsolatban:Bureau voor Duitse zaken, (Német Ügyek Hivatala), Nijmegen.
4. Munkanélküliség:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam).
5. Családi ellátások:
A gyermekgondozási ellátásokról szóló általános törvény (Algemene Kinderbijslagwet), valamint az otthon élő, testi fogyatékos gyermekek gondozásához nyújtott hozzájárulásokra irányadó rendeletek (2000) (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):— A Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (a Társadalombiztosítási Bank körzeti fiókja), amelynek kerületében az adott családtag lakóhellyel rendelkezik;
— A gyermekgondozásról szóló törvény (Wet Kinderopvang) és a gyermekgondozással kapcsolatos költségvetési törvény (Wet op het kindgebonden budget):
— Adóhivatal/Ellátási igazgatóság (Belastingsdienst/Toeslagen), Utrecht.

S. AUSZTRIA

1. Betegségbiztosítás:
a) a következők alkalmazásában:
i. a rendelet 27. cikke:az illetékes intézmény
ii. a rendelet 31. cikke és a végrehajtási rendelet 31. cikkének (1) bekezdése a 27. cikkben említett nyugdíjas lakóhelye szerinti intézménnyel kapcsolatosan:az illetékes intézmény
iii. a rendelet 31. cikke és a végrehajtási rendelet 31. cikkének (1) bekezdése az illetékes tagállamban élő családtagok lakóhelye szerinti intézménnyel kapcsolatosan:az illetékes intézmény
b) minden más esetben:i. az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Gebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár), kivéve ha az alábbi albekezdések ezzel ellenkező rendelkezést tartalmaznak;
ii. abban az esetben, ha a kezelés olyan kórházban történik, amelyért egy megyei egészségügyi alap a felelős, az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei egészségügyi alap (Landesgesundheitsfonds);
iii. más kórházban nyújtott kezelés esetében, amelyre a Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézetek Fő Szövetsége) és a Wirtschaftskammer Österreich (Osztrák Kereskedelmi Kamara) közötti 2000. december 31-én hatályos megállapodás vonatkozik, az e kórházak számára létrehozott alap;
iv. mesterséges megtermékenyítés esetében a Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (Mesterséges Megtermékenyítési Társfinanszírozási Alap), Bécs.
2. Nyugdíjbiztosítás:
a) Ha az érintett személy az osztrák jogszabályok hatálya alá tartozott, a végrehajtási rendelet 53. cikkének alkalmazása kivételével:az illetékes intézmény;
b) Minden egyéb esetben, a végrehajtási rendelet 53. cikkének alkalmazásának kivételével:Pensionsversicherungsanstalt, Wien (Nyugdíjbiztosítási Intézet, Bécs);
c) A rendelet 53. cikkének alkalmazásában:Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien.
3. Balesetbiztosítás:
a) természetbeni ellátások:i. az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Gebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár), kivéve ha az alábbi albekezdések ezzel ellenkező rendelkezést tartalmaznak;
ii. abban az esetben, ha a kezelés olyan kórházban történik, amelyért egy megyei egészségügyi alap a felelős, az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei egészségügyi alap (Landesgesundheitsfonds);
iii. más kórházban nyújtott kezelés esetében, amelyre a Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézetek Fő Szövetsége) és a Wirtschaftskammer Österreich (Osztrák Kereskedelmi Kamara) közötti 2000. december 31-én hatályos megállapodás vonatkozik, az e kórházak számára létrehozott alap;
iv. az Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Általános Balesetbiztosítási Intézet), Bécs, amely minden esetben nyújthat ellátásokat.
b) Pénzbeli ellátások:
i. Minden esetben, kivéve az 53. cikknek a végrehajtási rendelet 77. cikkével kapcsolatban történő alkalmazását:Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Általános Baleset-biztosítási Intézet), Wien;
ii. Az 53. cikknek a végrehajtási rendelet 77. cikkével kapcsolatban történő alkalmazásában:Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien.
4. Munkanélküliségi biztosítás:Az érintett személy lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékesRegionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája).
5. Családi ellátások:
a) az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Finanzamt (Adóhivatal).

T. LENGYELORSZÁG

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátások:Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Országos Egészségügyi Alap – regionális iroda) abban a régióban, ahol az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helye található;
b) pénzbeli ellátások:
i. munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes helyi irodái;
ii. önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében:a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes regionális irodái.
2. Rokkantság, öregség és haláleset (nyugdíjak):
a) azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c), d) és e) alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével –, és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a c), d) és e) alpontokban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:
b) azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem voltak a c), d) és e) alpontokban említett hivatásos katonák vagy tisztek:1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár – KRUS) – varsói regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Ausztria, Dánia, Finnország vagy Svédország területén szereztek biztosítási időt;
2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár KRUS) Tomaszów Mazowiecki-i-i regionális fiókiroda azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Spanyolországban, Olaszországban vagy Portugáliában szereztek biztosítási időt;
3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) – częstochowai regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában vagy Svájcban szereztek biztosítási időt;
4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) – Nowy Sącz-i regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában, Bulgáriában vagy Romániában szereztek biztosítási időt;
5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár - KRUS) – poznani regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb az Egyesült Királyságban, Írországban, Görögországban, Málta vagy Ciprus területén szereztek biztosítási időt;
6. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár KRUS) Ostrów Wielkopolski-i regionális fiókiroda – azon személyek esetében, akik lengyel és külföldi biztosítási időt szereztek, ezen belül legutóbb Németországban szereztek biztosítási időt;
c) hivatásos katonák, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjei, és a katonai hírszerző szolgálat tisztjei esetében, lengyel szolgálati időszakok és külföldi biztosítási időszakok esetén:Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 2. pontja c) alpontjában említett illetékes intézmény;
d) rendőrtisztek, az Államvédelmi Hivatal tisztjei, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei (közbiztonsági szolgálatok), a Központi Korrupcióellenes Hivatal tisztjei, határőrtisztek, az Állambiztonsági Hivatal tisztjei és az országos tűzoltóság tisztjei esetében, lengyel szolgálati időszakok és külföldi biztosítási időszakok esetén:Zakład Emerytalno - Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja d) alpontjában említett illetékes intézmény;
e) büntetés-végrehajtási tisztek esetében, lengyel szolgálati időszakok és külföldi biztosítási időszakok esetén:Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja e) alpontjában említett illetékes intézmény;
f) bírák és ügyészek esetében:az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;
g) olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt teljesítettek:1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – łódźi fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Cipruson vagy Máltán szerzett – biztosítási időszakkal rendelkeznek;
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – Nowy Sącz-i fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Ausztriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Szlovákiában vagy Szlovéniában vagy Svájcban szerzett – biztosítási időszakkal rendelkeznek;
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – opolei fiókiroda – azon személyek esetében, külföldi – ezen belül legutóbb Németországban szerzett – biztosítási időszakkal rendelkeznek;
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – szczecini fiókiroda – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Dániában, Finnországban, Svédországban, Litvániában, Lettországban vagy Észtországban szerzett – biztosítási időszakkal rendelkeznek;
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (a varsói I. fiókiroda – Nemzetközi Megállapodások Központi Hivatala) – azon személyek esetében, akik külföldi – ezen belül legutóbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban, Írországban vagy az Egyesült Királyságban szerzett – biztosítási időszakkal rendelkeznek.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Országos Egészségügyi Alap - regionális iroda) abban a régióban, ahol az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helye található;
b) pénzbeli ellátások:
i. betegség esetén:— a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) azon helyi irodái, amelyek területi joghatósággal rendelkeznek a lakó- vagy tartózkodási helyen,
— a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár – KRUS) azon regionális fiókirodái, amelyek területi joghatósággal rendelkeznek a lakó- vagy tartózkodási helyen;
ii. a fő kereső rokkantsága vagy elhalálozása:— azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak (az önálló mezőgazdasági termelők kivételével):
— a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;
— azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak:
— a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;
— hivatásos katonák és a 2. pont c) alpontjában említett tisztek esetében, lengyel katonai szolgálati időszakok esetében, ha az utolsó időszak megfelel a katonai szolgálatnak, vagy a 2. pont c) alpontjában felsorolt alakulatok valamelyikében teljesített szolgálati időszaknak, és külföldi biztosítási időszakok esetén:
— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontja harmadik francia bekezdésében említett illetékes intézmény;
— a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében lengyel szolgálati időszakok esetében, ha az utolsó időszak megfelel az említett szolgálati időszaknak, és külföldi biztosítási időszakok esetén:
— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 3. pontja b) ii. alpontjának ötödik francia bekezdésében említett illetékes intézmény;
— bírák és ügyészek esetében:
— az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei,
— olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt szereztek:
— a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 2. pont g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.
4. Temetési támogatás:
a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével, valamint a munkanélküliségi támogatásra jogosult munkanélküliek esetében:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes helyi irodája;
b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében:a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája;
c) hivatásos katonák esetében:a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egységei;
d) rendőrtisztek, az országos tűzoltóság tisztjei, határőrtisztek, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei és az állambiztonsági hivatal tisztjei esetében:a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium szakosodott egységei;
e) büntetés-végrehajtási tisztek esetében:az Igazságügyminisztérium szakosodott egységei;
f) bírák és ügyészek esetében:az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;
g) azon nyugdíjasok esetében:— akik az alkalmazottak és önálló vállalkozók – kivéve önálló mezőgazdasági termelők – társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:
— a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 2. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;
— akik a mezőgazdasági termelők társadalombiztosítási rendszeréből jogosultak ellátásra:
— a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) 2. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;
— akik a hivatásos katonák nyugdíjrendszeréből vagy a tisztek 2. pont c) alpontjában említett nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:
— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal);
— akik a tisztek 2. pont d) alpontjában említett nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:
— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala);
— akik a büntetés-végrehajtási tisztek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:
— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala);
— akik a bírák és ügyészek nyugdíjrendszeréből jogosultak ellátásra:
— az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;
— azon személyek esetében, akik kizárólag külföldi nyugdíjban részesülnek:
— a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 2. pont g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.
h) előnyugdíj-támogatásban és -segélyben részesülő személyek esetében:a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).
5. Munkanélküliség:
a) természetbeni ellátások:Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Országos Egészségügyi Alap – regionális iroda) abban a régióban, ahol az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helye található;
b) pénzbeli ellátások:a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).
6. Családi ellátások:
az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye szerinti regionális szociálpolitikai központ.

U. PORTUGÁLIA

I. Kontinens
1. Betegség, anyaság és családi ellátások (a betegség és anyaság esetén nyújtott természetbeni ellátásokról lásd még a 10. mellékletet):Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrial de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint.
2. Rokkantság, öregség és halál:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centor Nacional de Pensões, Lisboa, e Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Nemzeti Nyugdíjközpont, Lisszabon, és a Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Munkahelyi Kockázatok Elleni Védelem Országos Központja).
4. Munkanélküli ellátások:
a) a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése:az érintett személy lakóhelye szerintiCentro de Emprego (foglalkoztatási központ);
b) a munkanélküli ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Társadalombiztosítási Körzeti Központ), az érintett személy lakóhelye szerint.
5. A nem járulékalapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), az érintett személy lakóhelye szerint.
II. Madeira autonóm tartomány
1. Betegség, anyaság és családi ellátások (a betegség és anyaság esetén nyújtott természetbeni ellátásokról lásd még a 10. mellékletet):Centro de Segurança da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
2.a) Rokkantság, öregség és halál:Centro de Segurança da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal;
b) rokkantság, öregség és halál a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszer értelmében:Centro de Segurança da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Munkahelyi Kockázatok Elleni Védelem Országos Központja).
4. Munkanélküli-ellátás:
a) a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése):Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Regionális Munkaügyi Intézet: Regionális Munkaügyi Központ), Funchal;
b) a munkanélküli ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése):Centro de Segurança Social da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
5. A nem járulékalapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások:Centro de Segurança Social da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
III. Azores autonóm tartomány
1. Betegség, anyaság és családi ellátások (a betegség és anyaság esetén nyújtott természetbeni ellátásokról lásd még a 10. Mellékletet):Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: Pénzbeli Ellátások Központja) az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint.
2. a) Rokkantság, öregség és halál:Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestaçõoes Diferidas (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: a Halasztott Ellátások Koordinációs Központja), Angra do Heroísmo;
b) rokkantság, öregség és halál a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszer értelmében:Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestaçõoes Diferidas (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: a Halasztott Ellátások Koordinációs Központja), Angra do Heroísmo.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Munkahelyi Kockázatok Elleni Védelem Országos Központja).
4. Munkanélküli-ellátások:
a) a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése):Agência para a Qualifiacação e Emprego (Képesítési és Foglalkoztatási Hivatal), az érintett személy lakóhelye szerint;
b) a munkanélküli ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése):Centro de Prestações Pecuniárias (Pénzbeli Ellátások Központja), az érintett személy lakóhelye szerint.
5. A nem járulékalapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások:Instituto de Gestão dos Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: Pénzbeni Ellátások Központja), az érintett személy lakóhelye szerint.

V. ROMÁNIA

1. Természetbeni ellátások:Casa județeană de asigurări de sănătate (Megyei Egészségbiztosítási Hivatal);
2. Pénzbeli ellátások:
a) betegség és anyaság esetében:Casa de asigurări de sănătate (Egészségbiztosítási Hivatal);
b) rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói nyugdíjak és haláleseti juttatások:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
c) munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
d) munkanélküliségi ellátások:Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (Megyei Foglalkoztatási Ügynökség).
e) családi ellátások:Helyi és iskolai hatóságok.

W. SZLOVÉNIA

1. Pénzbeli ellátások:
a) Betegség és haláleseti ellátások:Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet regionális irodája);
b) Öregség, rokkantság és halál:Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet), Ljubljana;
c) Munkanélküliség:Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Szlovén Foglalkoztatási Intézet regionális irodája);
d) Családi és anyasági ellátások:Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Szociális Munkaközpont, Ljubljana Bežigrad – Szülői védelmi és családi ellátási központi osztály).
2. Természetbeni ellátások:
Betegség és anyaság:Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet regionális irodája).

X. SZLOVÁKIA

1. Betegség, anyaság, rokkantság:
A. Természetbeni ellátás:
a) általában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
b) a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái esetében:Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;
c) a rendőrség tagjai esetében:Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő rendőrség költségvetési és járulékalapú szervezetei);
d) a vasúti rendőrség tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;
e) a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;
f) az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;
g) vámtisztek esetében:Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;
h) a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.
B. Természetbeni ellátások:egészségbiztosítási társaságok.
2. Öregségi és túlélői ellátások:
a) általában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
b) a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái és vasúti csapatai esetében:Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;
c) a rendőrség tagjai esetében:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma), Pozsony;
d) a vasúti rendőrség tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;
e) a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;
f) az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;
g) vámtisztek esetében:Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;
h) a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
A. Természetbeni ellátás:
a) általában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
b) a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái és vasúti csapatai esetében:Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;
c) a rendőrség tagjai esetében:Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő rendőrség költségvetési és járulékalapú szervezetei);
d) a vasúti rendőrség tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;
e) a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;
f) az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;
g) vámtisztek esetében:Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;
h) a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.
4. Haláleseti juttatások:
a) temetkezési támogatás általában:az elhunyt személy lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi, szociális és családügyi hivatalok (Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny);
b) a Szlovák Köztársaság fegyveres erőinek hivatásos katonái esetében:Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (a Fegyveres Erők Szociális Biztonsági Hivatala), Pozsony;
c) a rendőrség tagjai esetében:Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának keretén belül működő költségvetési és járulékalapú szervezetek);
d) a vasúti rendőrség tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Vasúti Rendőrségi Főigazgatóság), Pozsony;
e) a Szlovák Információs Szolgálat tagjai esetében:Slovenská informačná služba (Szlovák Információs Szolgálat), Pozsony;
f) az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar tagjai esetében:Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar Főigazgatósága, a Kar Szociális Biztonsági Főosztálya), Pozsony;
g) vámtisztek esetében:Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (a Szlovák Köztársaság Vámigazgatósága), Pozsony;
h) a Nemzetbiztonsági Hivatal tagjai esetében:Národný bezpečnostný úrad (Nemzetbiztonsági Hivatal), Pozsony.
5. Munkanélküliség:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.
6. Családi ellátások:Az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi, szociális és családügyi hivatalok (Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny).

Y. FINNORSZÁG

1. Betegség és anyaság:
a) Pénzbeli ellátások:Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet) , Helsinki;
b) Természetbeni ellátások:
i. Egészségbiztosítási megtérítések és a társadalombiztosítási intézet rehabilitációs rendelkezései:Kansaneläkelaitos/Folk-pensionsanstalten (Társadalombiztosítási Intézet), Helsinki;
ii. közegészségügyi és kórházi ellátás:a rendszer keretében szolgáltatásokat nyújtó helyi egységek.
2. Öregség, rokkantság, halál (nyugdíj):
a) Országos nyugdíjak:Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet) , Helsinki; vagy
b) Foglalkoztatási jogviszonyból származó nyugdíjak:Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki.
3. Üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Tapaturmavakuutuslaitosten liitto/Olyckfallsförsäkringsan-stalternas förbund (Balesetbiztosítási Intézetek Szövetsége), Helsinki
4. Munkanélküliség:
a) Alaprendszer:Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet) , Helsinki;
b) Kereset alapú rendszer:
i. A 69. cikk esetében:Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet) , Helsinki;
ii. egyéb esetekben:az az illetékes munkanélküli alap, amelynél az érintett személy biztosított.
5. Családi ellátások:Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet) , Helsinki.

Z. SVÉDORSZÁG

1. Minden esetre a munkanélküli ellátások kivételével:a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti szociális biztonsági hivatal.
2. Munkanélküli-ellátások:a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti regionális munkaügyi tanács.

AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1. Természetbeni ellátások:
– Nagy-Britannia és Észak-Írország:a nemzeti egészségügyi ellátásokat nyújtó hatóságok,
– Gibraltar:Health Authority (Gibraltári Egészségügyi Hivatal), 17 Johnstone's Passage, Gibraltar.
2. Pénzbeli ellátás (a családi ellátások kivételével):
— Nagy-Britannia:Department for Work and Pensions, The Pension Service, International Pension Centre (Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium, Nyugdíjszolgálat, Nemzetközi Nyugdíjközpont), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA,
— Észak-Írország:Department for Social Development, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit (Szociális Fejlesztési Minisztérium, Észak-Írországi Szociális Biztonsági Hivatal, Hálózattámogási Iroda, Tengerentúli Ellátások Egysége), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ,
— Gibraltár:Department of Social Services (Szociális Szolgáltatások Minisztériuma), 23 Mackintosh Square, Gibraltár.
3. Családi ellátások:
A rendelet 73. és 74. cikkének alkalmazásában:
— Nagy-Britannia:HM Revenue & Customs, Child Benefit Office (brit Vám- és Adóhivatal, Gyermekellátási Iroda), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA,
HM Revenue & Customs, Tax Credits Office (brit Vám- és Adóhivatal, Adóhitel Iroda), Preston, PR1 0SB,
— Észak-Írország:HM Revenue & Customs, Child Benefit Office (NI) (brit Vám- és Adóhivatal, Gyermekellátási Iroda), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW,
HM Revenue & Customs, Tax Credit Office (Belfast) (brit Vám- és Adóhivatal, Adóhitel Iroda), Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF,
— Gibraltár:Department of Social Services (Szociális Szolgáltatások Minisztériuma), 23 Mackintosh Square, Gibraltar.

4. MELLÉKLET (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

ÖSSZEKÖTŐ SZERVEK

(A végrehajtási rendelet 3. cikkének (1) bekezdése, 4. cikkének (4) bekezdése és 122. cikke)

A. BELGIUM

1. Betegség és anyaság:
a) általában:Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel);
b) tengerészek esetében:Caisse de Secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen;
c) a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
d) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai esetében:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
2. Rokkantság:
a) Általános rokkantság:Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel);
b) Bányászokra vonatkozó különleges rokkantsági rendszere:Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel – (Bányászok Országos Nyugdíjpénztára, Brüsszel);
c) Tengerészekre vonatkozó rokkantsági rendszer:Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen;
d) A tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek rokkantsága:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
e) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottainak rokkantsága:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
3. Öregség, halál (nyugdíj):
a) A végrehajtási rendelet 41–43. cikkének és 45–50. cikkének alkalmazásában:
i. fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók, bányászok és tengerészek:Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel – (Országos Nyugdíjhivatal, Brüsszel);
ii. önálló vállalkozók:Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel);
iii. a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
iv. Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
b) A végrehajtási rendelet 45. cikkének (kifizető intézmény), 53. cikke (1) bekezdésének, 110. cikkének, valamint 111. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában:
i. fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók, bányászok, tengerészek és önálló vállalkozók:Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel – (Országos Nyugdíjhivatal, Brüsszel);
ii. a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
iii. Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) munkahelyi balesetek:Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Pénztár), Brüsszel,
Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
b) foglalkozási megbetegedések:Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement (Szociális Ügyi, Népegészségügyi és Környezetvédelmi Minisztérium, Brüsszel), Bruxelles,
5. Haláleseti juttatások:
a) általában:Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel);
b) tengerészek esetében:Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen;
c) a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
d) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
6. Munkanélküliség:
a) általában:Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel – (Országos Foglalkoztatási Hivatal, Brüsszel);
b) tengerészek esetében:Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij – (Kereskedelmi Tengerészeti Tengerészek Szövetsége), Antwerpen.
7. Családi ellátások:
a) munkavállalók:Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel – (Munkavállalók Országos Családi Támogatási Hivatala, Brüsszel);
b) önálló vállalkozók:Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel);
c) Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).

B. BULGÁRIA

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátások:Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
b) pénzbeli ellátások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
2. Rokkantsági, öregségi, és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
b) pénzbeli ellátások és nyugdíjak:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
4. Haláleseti juttatások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
5. Munkanélküliségi ellátások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
6. Családi ellátások:Агенция за социално подпомагане (Szociális Segélyek Hivatala), София.

C. CSEH KÖZTÁRSASÁG

1. Természetbeni ellátások:Centrum mezistátních úhrad (Nemzetközi Visszatérítéseek Központja), Praha.
2. Pénzbeli ellátások:
a) betegség és anyaság esetében:Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha;
b) rokkantság, öregség, halál esetében (nyugdíjak):Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha;
c) munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések — munkáltató általi kifizetések esetében:Ministerstvo práce a sociálních věcí (Szociális és Munkaügyi Minisztérium), Praha;
d) munkanélküliség esetében:Ministerstvo práce a sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti (Szociális és Munkaügyi Minisztérium — Foglalkoztatási Szolgálat), Praha;
e) családi és egyéb ellátások:Ministerstvo práce a sociálních věcí (Szociális és Munkaügyi Minisztérium), Praha.

D. DÁNIA

1. a) Betegség, anyaság és szülés esetén járó természetbeni ellátások:Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Belügy- és Egészségügyi Minisztérium), København;
b) Pénzbeni betegségi ellátások:Arbejdsdirektoratet (Nemzeti Munkaügyi Igazgatóság), København;
c) Anyasági és gyermekágyi pénzbeni ellátások:Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (Családügyi és Fogyasztói Ügyekért Felelős Minisztérium), København.
2. A szociális nyugdíjakról szóló jogszabályok szerinti nyugdíjak és ellátások:Den Sociale Sikringsstyrelse (Szociális Biztonsági Igazgatóság), København.
2a. a köztisztviselőknek járó nyugdíjakról szóló jogszabályok szerint nyújtott nyugdíjak:Finansmininsteriet, Økonomistyrelsen (a Pénzügyminisztérium Gazdasági és Közigazgatási Hivatala), København.
3. Rehabilitációs ellátások:Arbejdsdirektoratet (Nemzeti Munkaügyi Igazgatóság), København.
4. Munkahelyi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre nyújtott ellátások:Arbejdsskadestyrelsen (Munkahelyi Baleseti és Foglalkozási Megbetegedési Országos Hivatal), København.
5. Családi ellátások (családi támogatások):Den Sociale Sikringsstyrelse (Szociális Biztonsági Igazgatóság), København.
6. Haláleseti juttatások:Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Belügy- és Egészségügyi Minisztérium), København.
7. A „loven om Arbejdsmarkedets Tillgspension (ATP)” (a munkavállalóknak járó kiegészítő nyugdíjról szóló rendelet) szerint nyújtott nyugdíjak:Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, ATP, (Munkavállalók Kiegészítő Nyugdíjhivatala), Hillerød.
8. Munkanélküli ellátások:Arbejdsdirektoratet (Munkaügyi Igazgatóság), København.

E. NÉMETORSZÁG

1. Betegségbiztosítás:Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (Német Betegségbiztosítási Összekötőközpont – Külföld), Bonn.
2. Balesetbiztosítás:Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Ipari Szakmai Szövetségek Föderációja), St. Augustin.
3. Fizikai dolgozók nyugdíjbiztosítása:
a) A végrehajtási rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Verband deutscher Rentenversicherungsträger (Német Nyugdíjbiztosító Intézetek Szövetsége), Frankfurt am Main;
b) a végrehajtási rendelet 51. cikkének és 53. cikke (1) bekezdésének, valamint a végrehajtási rendelet 55. cikkében említett „Kifizető szerv” cím alkalmazásában:
i. Belgiummal és Spanyolországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna-tartományi Regionális Biztosítási Hivatal), Düsseldorf;
ii. Dániával, Finnországgal és Svédországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holsteini Regionális Biztosítási Hivatal), Lübeck;
iii. Észtországgal, Lettországgal és Litvániával kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Elő-Pomerániai Regionális Biztosítási Hivatal), Neubrandenburg;
iv. Franciaországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer, vagy
mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;
v. Görögországgal és Ciprussal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Württembergi Regionális Biztosítási Hivatal), Karlsruhe;
vi. Olaszországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg, vagy
mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;
vii. Luxemburggal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rheinland-Pfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Speyer, vagy
mint a 2. melléklet alapján illetékes intézmény, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidéki Regionális Biztosító Hivatal), Saarbrücken;
viii. Máltával kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Schwaben (Svábországi Regionális Biztosítási Hivatal), Augsburg;
ix. Hollandiával kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfáliai Regionális Biztosítási Hivatal), Münster;
x. Írországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad Hanzaváros Regionális Biztosítási Hivatala), Hamburg;
xi. Lengyelországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlini Regionális Biztosítási Hivatal), Berlin;
xii. Portugáliával kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfrankeni Regionális Biztosítási Hivatal), Würzburg;
xiii. Ausztriával kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Felső-Bajorországi Regionális Biztosítási Hivatal), München;
xiv. Szlovákiával, Szlovéniával és a Cseh Köztársasággal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Alsó-Bajorországi-Oberpfalzi Regionális Biztosítási Hivatal), Landshut;
xv. Magyarországgal kapcsolatban:Landesversicherungsanstalt Thüringen (Türingiai Regionális Biztosítási Hivatal), Erfurt.
4. Szellemi munkavállalók öregségi biztosítása:Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin.
5. Bányászok nyugdíjbiztosítása:Bundesknappschaft (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára), Bochum.
5a. Köztisztviselői ellátás:Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Foglalkoztatottak Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin.
6. Mezőgazdasági termelők öregségi biztosítása:Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Mezőgazdasági Öregségi Pénztárak Nemzeti Szövetsége), Kassel.
7. Vas- és acélipari munkavállalók kiegészítő biztosítása:Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (a Saar-vidék Tartományi Biztosító Intézete), Saarbrücken.
8. Munkanélküli- és családi ellátások:Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Szövetségi Munkaügyi Hivatal), Nürnberg.
9. Szakmai szervezetek nyugdíjrendszerei:Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln.

F. ÉSZTORSZÁG

1. Betegség és anyaság:Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Alap).
2. Rokkantsági, öregségi és túlélői nyugdíj, haláleseti támogatás, családi és szülői ellátások:Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Hivatal).
3. Munkanélküliség:Eesti Töötukassa (Észt Munkanélküliségi Biztosítási Alap).

G. GÖRÖGORSZÁG

1. Általában:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [IKA – ETAM], Athén).
2. Munkanélküliség, családi támogatások:Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén).
3. Tengerészek esetében:Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz).
4. Állami nyugdíjasok:Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Αθήνα (Általános Elszámolási Iroda), Athén.
5. Mezőgazdasági termelők esetében:„Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Αθήνα” (Mezőgazdasági Biztosítási Szervezet), Athén.

H. SPANYOLORSZÁG

1. A tengerészekre, valamint a köztisztviselőkre, a fegyveres erők tagjaira és az igazságügyi hatóságok alkalmazottaira vonatkozó különleges rendszer kivételével minden olyan rendszer, amely a szociális biztonsági rendszer része, valamint a munkanélküliség kivételével minden biztosítási esemény tekintetében:Instituto Nacional de Seguridad Social (Országos Szociális Biztonsági Intézet), Madrid.
2. Tengerészekre vonatkozó különleges rendszer és minden biztosítási esemény tekintetében:Instituto Social de la Marina (Tengerészek Szociális Intézete), Madrid.
3. Munkanélküliségi ellátás esetén, a tengerészek kivételével:Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Állami Közalkalmazotti Szolgálat. INEM, Madrid).
4. Nem járulékalapú öregségi és rokkantsági nyugdíjak esetében:Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (Időskorúak és Szociális Szolgáltatások Intézete, Madrid).
5. Köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszer:
a) Öregség és halál (az árvasági nyugdíjakat is beleértve), valamint a rokkantsági nyugdíjDirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda(Gazdasági- és Pénzügyminisztérium – Személyzeti Kiadások és Állami Nyugdíjak Főigazgatósága)
b) Nagyobb fokú rokkantság és fogyatékossággal élő eltartott gyermek esetében nyújtott kiegészítő ellátás elismeréseMutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado(Köztisztviselők Általános Kölcsönös Pénztára), Madrid.
6. Fegyveres erők tagjaira vonatkozó különleges rendszer:
a) Öregség és halál (az árvasági nyugdíjakat is beleértve), valamint a rokkantsági nyugdíj:Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa(Védelmi Minisztérium Személyzeti Főigazgatósága), Madrid
b) Szolgálatra való alkalmatlanság kapcsán nyújtott nyugdíjak, nagyobb fokú rokkantságért járó ellátás és fogyatékossággal élő eltartott gyermek esetében nyújtott családi ellátás elismerése:Instituto Social de las Fuerzas Armadas(Fegyveres Erők Szociális Intézete), Madrid
c) Családi ellátások:Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa(a Védelmi Minisztérium Személyzeti Főigazgatósága), Madrid.
7. Igazságügyi hatóságok alkalmazottaira vonatkozó különleges rendszer:
a) Időskori, haláleseti (beleértve az árvasági nyugdíjat is) és rokkantsági nyugdíjak esetében:Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda (Személyzeti költségek és állami nyugdíjak főigazgatósága – Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium)
b) Nagyobb fokú rokkantságért járó ellátás és fogyatékossággal élő, eltartott gyermek esetében nyújtott ellátás elismerése:La Mutualidad General Judicial (Igazságügyi Általános Kölcsönös Biztosítási Alap), Madrid.

I. FRANCIAORSZÁG

Valamennyi ágazat és kockázat esetében:Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Európai és Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Központja (korábban Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Párizs.

J. ÍRORSZÁG

1. Természetbeni ellátások:Health Service Executive (Egészségügyi Igazgatóság), Naas, Co. Kildare.
2. Pénzbeli ellátások:
a) Öregség és halál (nyugdíjak):Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
b) Családi ellátások:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
c) Rokkantsági ellátások és anyasági ellátások:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
d) Más pénzbeli ellátások:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium).

K. OLASZORSZÁG

1. Betegség (beleértve a tuberkulózist is) és anyaság:
A. Munkavállalók:
a) természetbeni ellátások:Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium);
b) pénzbeli ellátások:Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (Országos Népjóléti Intézet, Főigazgatóság), Roma.
B. Önálló vállalkozók:
Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium).
2. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
A. Munkavállalók:
a) természetbeni ellátások:Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium);
b) protézisek és jelentős segédeszközök, orvosi-jogi ellátások, valamint az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet, Főigazgatóság), Roma.
B. Önálló vállalkozók (csak egészségügyi radiológusok):
a) természetbeni ellátások:Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma;
b) protézisek és jelentős segédeszközök, orvosi-jogi ellátások, valamint az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet, Főigazgatóság), Roma;
c) pénzbeli ellátások:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet, Főigazgatóság), Roma.
3. Rokkantság, öregség, túlélő hozzátartozók, munkanélküliség, családi támogatások:Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (Országos Népjóléti Intézet, Főigazgatóság), Roma.
3a. Rokkantság, öregség, túlélő hozzátartozók – köztisztviselőkre és köztisztviselőknek minősülő személyekre vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszerekIstituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) (Köztisztviselők Országos Jóléti Intézete), Roma.

L. CIPRUS

1. Természetbeni ellátások:Υπουργός Υγείας (Egészségügyi Minisztérium, Nikózia).
2. Pénzbeli ellátások:Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Nikózia).
3. Családi ellátások:Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Pénzügyminisztérium, Támogatási és ellátási osztály), Nikózia.

M. LETTORSZÁG

1. A természetbeni egészségügyi ellátáson kívül minden előre nem látott kiadásra:Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga).
2. Természetbeni egészségügyi ellátás:Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosító, Riga).

N. LITVÁNIA

1. Betegség és anyaság:
a) Természetbeni ellátások:Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;
b) Pénzbeli ellátások:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
2. Rokkantság, öregség, halál (nyugdíjak):Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
4. Haláleseti juttatás:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Állami Társadalombiztosítási Alap).
5. Munkanélküliség:Lietuvos darbo birža (Litván Munkaügyi Hivatal).
6. Családi ellátások:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Állami Társadalombiztosítási Alap).

O. LUXEMBURG

I. AZ ELLÁTÁSOK NYÚJTÁSA TEKINTETÉBEN
1. Betegség és anyaság:Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg.
2. Rokkantság, öregség, halál (nyugdíj):
a) fizikai dolgozók:Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Öregségi és Rokkantbiztosító Intézet), Luxembourg;
b) szellemi munkavállalók és szabadfoglalkozásúak:Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Magánszektorban Alkalmazott Szellemi Munkavállalók Nyugdíjpénztára), Luxembourg;
c) a kézműiparban, a kereskedelemben vagy az iparban dolgozó önálló vállalkozók:Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels (Kézművesek, Kereskedők és Iparosok Nyugdíjpénztára), Luxembourg;
d) a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók:Caisse de pension agricole (Mezőgazdasági Nyugdíjpénztár), Luxembourg;
e) a közszektor különleges rendszerei esetében:Az illetékes nyugdíjhatóság.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) mezőgazdasági és erdészeti munkavállalók és önálló vállalkozók esetében:Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Baleset-biztosítási Szövetség, Mezőgazdasági és Erdészeti Osztály), Luxembourg;
b) minden egyéb kötelező vagy szabadon választott biztosítás esetén:Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Baleset-biztosítási Szövetség, Ipari Osztály), Luxembourg.
4. Munkanélküliség:Administration de l'emploi (Foglalkoztatási Hivatal), Luxembourg.
5. Családi ellátások:Caisse nationale des prestations familiales (Családi Ellátások Országos Pénztára), Luxembourg.
6. Haláleseti juttatások:
a) a rendelet 66. cikkének alkalmazásában:Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg;
b) minden egyéb esetben:Az 1. és 3. pontban említett intézmények, az ellátás fizetéséért felelős biztosítási ágtól függően.
II. EGYÉB ESETEKBEN:Inspection générale de la sécurité sociale (Szociális Biztonsági Főfelügyelőség), Luxembourg.

P. MAGYARORSZÁG

1. Betegség és anyaság:
Természetbeni és pénzbeli ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.
2. Rokkantság:
a) Természetbeni ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
b) Pénzbeli ellátások:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.
3. Öregség, halál (nyugdíjak):
a) öregségi nyugdíj — társadalombiztosítási nyugdíjrendszer:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest;
b) öregségi nyugdíj — magánnyugdíjrendszer:Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest;
c) túlélő hozzátartozók nyugdíja:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.
4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
b) pénzbeli ellátások — baleseti táppénz:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
c) egyéb pénzbeli ellátások:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.
5. Munkanélküliség:
pénzbeli ellátások:Foglalkoztatási Hivatal, Budapest.
6. Családi ellátások:
— Pénzbeli ellátások:1. Magyar Államkincstár;
2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár.
— Anyasági ellátás és anyasági támogatás:Országos Egészségbiztosítási Pénztár.

Q. MÁLTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta.

R. HOLLANDIA

1. Betegség, anyaság, rokkantság, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és munkanélküliség:
a) természetbeni ellátások:College voor zorgverzekeringen (Egészségbiztosítási Tanács) Diemen;
b) pénzbeli ellátások:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amszterdam);
c) egészségügyi támogatás:Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (Adóhivatal, járadéki igazgatóság, Utrecht).
2. Öregség és haláleseti juttatások (nyugdíj), családi ellátások:
a) általában:Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen;
b) Belgiummal kapcsolatban:Bureau voor Belgische Zaken (Belga Ügyek Hivatala), Breda;
c) Németországgal kapcsolatban:Bureau voor Duitse zaken (Német Ügyek Osztálya), Nijmegen.
3. A nemzeti biztosítási és munkavállalói biztosítási hozzájárulások beszedése:
Adóhivatal/Ellátási igazgatóság/Nemzetközi FIOD-ECD, Amszterdam (De Belastingdienst/FIOD-ECD International, Amsterdam).

S. AUSZTRIA

1. Betegség-, baleset- és nyugdíjbiztosítás:Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien.
2. Munkanélküli-biztosításLandesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice, Wien (a munkaerő-piaci szolgálat bécsi tartományi irodája).
3. Családi ellátások:
a) Családi ellátások, a gyermekgondozási támogatás (Kinderbetreuungsgeld) kivételével:Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, (Egészség-, család- és ifjúságügyi Szövetségi Minisztérium), Bécs;
b) Gyermekgondozási támogatás (Kinderbetreuungsgeld):Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Alsó-Ausztriai Egészségbiztosítási Pénztár) – a gyermekgondozási támogatás tekintetében illetékes központ.

T. LENGYELORSZÁG

1. Természetbeni ellátások:Narodowy Fundusz Zdrowia (Országos Egészségügyi Alap), Varsó.
2. Pénzbeli ellátások:
a) betegség, anyaság, rokkantság, öregség, elhalálozás, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében:— Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS-központi székhely), Warszawa,
— Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS - központi székhely), Warszawa,
— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Nyugdíjhivatala), Warszawa;
b) munkanélküliség esetében:Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium), Warszawa;
c) családi ellátások és egyéb nem járulékalapú ellátások esetében:Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium), Warszawa.

U. PORTUGÁLIA

A rendelet 4. cikkében említett valamennyi szociális biztonsági jogszabály, rendszer és ágazat tekintetében:Centro National de Protecção contra os Riscos Profissionais (Munkahelyi Kockázatok Elleni Védelem Országos Központja, Lisboa), Lisboa.

V. ROMÁNIA

1. Természetbeni ellátások:Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Országos Egészségbiztosítási Hivatal), București;
2. Pénzbeli ellátások:
a) betegség és anyaság esetében:Casa de asigurări de sănătate (Egészségbiztosítási Hivatal), București;
b) rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói nyugdíjak és haláleseti juttatások:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București;
c) munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București;
d) munkanélküliségi ellátások:Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal), București;
e) családi ellátások:Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), București.

W. SZLOVÉNIA

1. Betegség és anyaság:Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet), Ljubljana.
2. Öregség, rokkantság és halál:Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet), Ljubljana.
3. Munkanélküliség:Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Szlovén Foglalkoztatási Intézet), Ljubljana.
4. Családi és anyasági ellátások:Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Ljubljana.
5. Haláleseti juttatások:Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet), Ljubljana.

X. SZLOVÁKIA

1. Pénzbeli ellátások:
a) betegségi és anyasági:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
b) rokkantsági ellátás:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
c) öregségi ellátás:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
d) túlélő hozzátartozó számára nyújtott ellátások:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
e) munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
f) haláleseti juttatások:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Központi Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal), Pozsony;
g) munkanélküliség:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
h) családi ellátások:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Központi Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal), Pozsony;
2. Természetbeni ellátások:Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Egészségyügyi Felügyeleti Hatóság), Pozsony.

Y. FINNORSZÁG

1. Betegség- és anyasági biztosítás, nemzeti nyugdíj, családi ellátások, munkanélküli ellátások és foglalkoztatotti jogviszonyból származó nyugdíjak:Kansanelakelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki.
2. Foglalkoztatotti jogviszonyból származó nyugdíjak:Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Balesetbiztosítási Intézmények Szövetsége), Helsinki.

Z. SVÉDORSZÁG

1. A munkanélküliségi ellátáson kívül minden előre nem látott kiadásra:Försäkringskassan (Országos Társadalombiztosítási Hivatal).
2. Munkanélküliségi ellátás esetén:Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Munkanélküliségi Biztosítási Felügyelet).

AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nagy-Britannia:
a) kiküldött munkavállalók járulékai és ellátásai:HM Revenue & Customs, Centre for Non-Residents (brit Vám- és Adóhivatal, Külföldiek Központja), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;
b) minden egyéb kérdésben:Department of Work & Pensions, The Pension Service, International Pension Centre (Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium, Nyugdíjszolgálat, Nemzetközi Nyugdíjközpont), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA;
Észak-Írország:
a) kiküldött munkavállalók járulékai és ellátásai:HM Revenue & Customs, Centre for Non-Residents (brit Vám- és Adóhivatal, Külföldiek Központja), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;
b) minden egyéb kérdésben:Department for Social Development, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit (Szociális Fejlesztési Minisztérium, Szociális Biztonsági Hivatal, Hálózattámogási Iroda, Tengerentúli Ellátások Egysége), Level 2, James House, 2 – 4 Cromac Street, Belfast BT7 2JA;
Gibraltár:Department of Work and Pensions, The Pension Service, International Pension Centre (Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium, Nyugdíjszolgálat, Nemzetközi Nyugdíjközpont), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA.

5. MELLÉKLET (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

A TOVÁBBRA IS HATÁLYOS KÉTOLDALÚ EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (5) bekezdése, 5. cikke, 53. cikkének (3) bekezdése, 104. cikke, 105. cikkének (2) bekezdése, 116., 121. és 122. cikke)

Általános észrevételek

I. Valahányszor az e mellékletben részletezett rendelkezések az egyezmények vagy a 3., a 4., illetve a 36/63/EGK rendelet rendelkezéseire hivatkoznak, e hivatkozásoknak minden esetben a rendelet vagy a végrehajtási rendelet megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozások lépnek a helyébe, hacsak ezen egyezmények rendelkezései hatályban nem maradnak azzal, hogy a rendelet II. mellékletébe felveszik azokat.

II. Az olyan egyezmény felmondási záradéka, amelynek meghatározott rendelkezéseit ez a melléklet tartalmazza, az említett rendelkezések vonatkozásában hatályban marad.

1. BELGIUM - BULGÁRIA

Nincs ilyen egyezmény.

2. BELGIUM - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Nincs ilyen egyezmény.

3. BELGIUM-DÁNIA

Az 1978. november 23-i megállapodás a megtérítésről való kölcsönös lemondásról a rendelet 36. cikk (3) bekezdése (természetbeni betegségi és anyasági ellátások) és a végrehajtási rendelet 105. cikk (2) bekezdése (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) értelmében.

4. BELGIUM-NÉMETORSZÁG

a) Az 1957. december 7-i általános egyezmény 3. kiegészítő megállapodásának végrehajtásáról szóló, 1965. július 20-i 2. igazgatási megállapodás (nyugdíjfizetés az egyezmény hatálybalépését megelőző időszakra).

b) Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsának a migráns munkavállalók szociális biztonságáról szóló 3. és 4. rendeletének végrehajtásáról szóló, 1965. július 20-i megállapodás III. része.

c) Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 36/63/EGK rendelete 14. cikke (3) bekezdésének, valamint a 4. tanácsi rendelet 73. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról és a korábban határ menti ingázó nyugdíjasok részére biztosított természetbeni ellátások megtérítéséről szóló, 1964. október 6-i megállapodás.

d) 1969. január 29-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok behajtásáról.

e) Az 1975. december 4-i megállapodás a munkanélkülieknek nyújtott ellátások megtérítéséről történő lemondásról.

5. BELGIUM - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

6. BELGIUM-GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

7. BELGIUM-SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

8. BELGIUM-FRANCIAORSZÁG

a) Az 1948. január 17-i kiegészítő megállapodás 23. cikkének végrehajtásáról szóló, 1951. december 22-i megállapodás (bányákban és hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók).

b) Az 1948. január 17-i kiegészítő megállapodás 23. cikkének értelmében megkötött, az 1951. december 22-i igazgatási megállapodás kiegészítéséről szóló, 1959. december 21-i igazgatási megállapodás (bányákban és hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók).

c) Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 36/63/EGK rendelete 14. cikke (3) bekezdésének, valamint a 4. tanácsi rendelet 73. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról és a korábban határ menti ingázó nyugdíjasok részére biztosított természetbeni ellátások megtérítéséről szóló, 1964. július 8-i megállapodás.

d) Az 1984. július 4-i megállapodás az egyik országban lakóhellyel rendelkező, de a másik országban dolgozó határ menti ingázók orvosi felülvizsgálatáról.

e) A végrehajtási rendelet 105. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott 1976. május 14-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

f) Az 1408/71/EGK rendelet 92. cikkének végrehajtásáról szóló, 1977. október 3-i megállapodások (a szociális biztonsági járulékok beszedése).

g) A rendelet 70. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló, 1979. június 29-i megállapodás (a munkanélküli-ellátások költségei).

h) Az 1979. március 6-i igazgatási megállapodás a Belgium és Franciaország közötti, a szociális biztonságról szóló, 1978. október 12-i kiegészítő egyezménynek az önálló vállalkozókra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályokról.

i) Az 1994. november 21-i és 1995. február 8-i levélváltás a végrehajtási rendelet 93., 94., 95. és 96. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezési szabályairól.

9. BELGIUM-ÍRORSZÁG

Az 1981. május 19-i és július 28-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 70. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. és 6. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátások és munkanélküli-ellátások megtérítéséről való kölcsönös lemondás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás).

10. BELGIUM-OLASZORSZÁG

a) Az 1952. április 10-i 1. helyesbítéssel, az 1957. december 9-i 2. helyesbítéssel és az 1963. február 21-i 3. helyesbítéssel módosított 1950. október 20-i igazgatási megállapodás 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19. cikke, 24. cikkének második és harmadik bekezdése, valamint 28. cikkének (4) bekezdése.

b) Az 1963. február 21-i megállapodás 6., 7., 8. és 9. cikke, amennyiben érintik az Európai Gazdasági Közösség Tanácsának a migráns munkavállalók szociális biztonságáról szóló 3. és 4. rendeletének végrehajtását.

c) A végrehajtási rendelet 105. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1974. január 12-i megállapodás.

d) A végrehajtási rendelet 18. cikke (9) bekezdésének alkalmazásában az 1979. október 31-i megállapodás.

e) Az 1991. december 10-i és 1992. február 10-i levélváltás a végrehajtási rendelet 93. cikke szerinti kölcsönös követelésekről való lemondásról.

f) Az 574/72 rendelet 94. és 95. cikke értelmében a kölcsönös követelések rendezési feltételeiről szóló 2003. november 21-i megállapodás.

11. BELGIUM - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

12. BELGIUM - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

13. BELGIUM - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

14. BELGIUM-LUXEMBURG

a) ...

b) ...

c) Az 1961. január 28-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről.

d) ...

e) A végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadott 1976. április 16-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról.

f) ...

15. BELGIUM - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

16. BELGIUM - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

17. BELGIUM-HOLLANDIA

a) A szociális biztonsági járulékok beszedéséről és behajtásáról szóló, 1968. március 21-i megállapodás, továbbá a megállapodás alapján 1970. november 25-én megkötött igazgatási megállapodás.

b) A 2006. március 13-i megállapodás az egészségbiztosításról.

c) Az 1982. augusztus 12-i megállapodás betegség-, anyasági és rokkantsági biztosításról.

18. BELGIUM-AUSZTRIA

Nincs ilyen.

19. BELGIUM - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

20. BELGIUM-PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

21. BELGIUM - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

22. BELGIUM - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

23. BELGIUM - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

24. BELGIUM-FINNORSZÁG

Az 1994. augusztus 18-i és szeptember 15-i levélváltás a 1408/71/EGK rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (természetbeni ellátások költségeinek megtérítése, illetve a megtérítésről való lemondás) és az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

25. BELGIUM-SVÉDORSZÁG

Tárgytalan.

26. BELGIUM-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1976. május 4-i és június 14-i levélváltás a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

b) Az 1982. május 4-i és július 23-i levélváltással (a rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti költségek megtérítéséről szóló megállapodás) módosított 1977. január 18-i és március 14-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátások megtérítésére vagy megtérítésükről való lemondásra vonatkozó megállapodás.

27. BULGÁRIA - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Az 1998. november 25-i megállapodás 29. cikke (1) és (3) bekezdése és a közigazgatási ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei visszatérítésének elengedéséről szóló, 1999. november 30-i közigazgatási megegyezés 5. cikke (4) bekezdése.

28. BULGÁRIA - DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

29. BULGÁRIA - NÉMETORSZÁG

A szociális biztonságról szóló, 1997. december 17-i egyezménynek a nyugdíj területén való végrehajtásáról rendelkező közigazgatási megállapodás 8-9. cikke.

30. BULGÁRIA - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

31. BULGÁRIA - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

32. BULGÁRIA - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

33. BULGÁRIA - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

34. BULGÁRIA - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

35. BULGÁRIA - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

36. BULGÁRIA - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

37. BULGÁRIA - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

38. BULGÁRIA - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

39. BULGÁRIA - LUXEMBURG

Nincs ilyen.

40. BULGÁRIA - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

41. BULGÁRIA - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

42. BULGÁRIA - HOLLANDIA

Nincs ilyen.

43. BULGÁRIA - AUSZTRIA

Nincs ilyen.

44. BULGÁRIA - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

45. BULGÁRIA - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

46. BULGÁRIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

47. BULGÁRIA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

48. BULGÁRIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

49. BULGÁRIA - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

50. BULGÁRIA - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

51. BULGÁRIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

52. CSEH KÖZTÁRSASÁG - DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

53. CSEH KÖZTÁRSASÁG - NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

54. CSEH KÖZTÁRSASÁG - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

55. CSEH KÖZTÁRSASÁG - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

56. CSEH KÖZTÁRSASÁG - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

57. CSEH KÖZTÁRSASÁG - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

58. CSEH KÖZTÁRSASÁG - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

59. CSEH KÖZTÁRSASÁG - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

60. CSEH KÖZTÁRSASÁG - CIPRUS

Nincs ilyen.

61. CSEH KÖZTÁRSASÁG - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

62. CSEH KÖZTÁRSASÁG - LITVÁNIA

Nincs ilyen.

63. CSEH KÖZTÁRSASÁG - LUXEMBURG

Nincs ilyen.

64. CSEH KÖZTÁRSASÁG - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

65. CSEH KÖZTÁRSASÁG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

66. CSEH KÖZTÁRSASÁG - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

67. CSEH KÖZTÁRSASÁG - AUSZTRIA

Nincs ilyen.

68. CSEH KÖZTÁRSASÁG - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

69. CSEH KÖZTÁRSASÁG - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

70. CSEH KÖZTÁRSASÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

71. CSEH KÖZTÁRSASÁG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

72. CSEH KÖZTÁRSASÁG - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

73. CSEH KÖZTÁRSASÁG - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

74. CSEH KÖZTÁRSASÁG - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

75. CSEH KÖZTÁRSASÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

76. DÁNIA-NÉMETORSZÁG

a) Az 1953. augusztus 14-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1954. június 4-i megállapodás 8-14. cikke.

b) A következőkről szóló, 1979. április 27-i megállapodás:

i. a rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében és 63. cikkének (3) cikkében előírt megtérítésről való kölcsönös, részleges lemondás és a rendelet 70. cikkének (3) bekezdésében, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítésről való kölcsönös lemondás (a megtérítésről történő részleges lemondás a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások tekintetében, valamint a megtérítésről való lemondás a munkanélküli-ellátás, igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok tekintetében);

ii. a végrehajtási rendelet 93. cikkének (6) bekezdése (a természetbeni betegségi és anyasági ellátások vonatkozásában megtérítendő összeg megállapításának szabályai).

77. DÁNIA - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

78. DÁNIA-GÖRÖGORSZÁG

Az 1986. május 8-i megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében és 63. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítésről való kölcsönös, részleges lemondásról és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítésről való kölcsönös lemondásról. (A megtérítésről való részleges lemondás a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások tekintetében, valamint a megtérítésről való lemondás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok tekintetében.)

79. DÁNIA-SPANYOLORSZÁG

Nem áll rendelkezésre.

80. DÁNIA-FRANCIAORSZÁG

Az 1979. június 29-i megállapodás és az 1993. június 2-i kiegészítő megállapodás a rendelet 36. cikke (3) bekezdésének és 63. cikke (3) bekezdésének értelmében megtérítésről való részleges lemondásról, továbbá a végrehajtási rendelet 105. cikke (2) bekezdésének értelmében a megtérítésről való kölcsönös lemondásról (a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való részleges lemondás, illetve az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

81. DÁNIA-ÍRORSZÁG

Az 1980. december 22-i és 1981. február 11-i levélváltás a betegségre, anyaságra, munkahelyi balesetre és foglalkozási betegségre vonatkozó biztosítás szerint nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, valamint a munkanélküli-ellátás, az igazgatási- ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondásról (a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése).

82. DÁNIA-OLASZORSZÁG

A 36. és a 63. cikk értelmében a természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről szóló, 1998. november 18-i megállapodás. A megállapodás 1995. január 1-jétől van hatályban.

83. DÁNIA - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

84. DÁNIA - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

85. DÁNIA - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

86. DÁNIA-LUXEMBURG

Az 1978. június 19-i megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében, 63. cikkének (3) bekezdésében és 70. cikkének (3) bekezdésében és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítésről való kölcsönös lemondásról (a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások, valamint a munkanélküli-ellátás, igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei).

87. DÁNIA - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

88. DÁNIA - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

89. DÁNIA-HOLLANDIA

a) Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerint biztosított természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről szóló 2006. december 12-i megállapodás.

b) Az 1979. március 30-i és 1979. április 25-i levélváltás a rendelet 70.cikkének (3) bekezdéséről és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (a rendelet 69. cikke szerint kifizetett ellátások költségeinek és az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

90. DÁNIA-AUSZTRIA

Az 1995. február 13-i megállapodás a szociális biztonság területén a költségek megtérítéséről.

91. DÁNIA - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

92. DÁNIA-PORTUGÁLIA

Az 1408/71/EGK rendelet 36. és 63. cikke (természetbeni ellátások betegségi, anyasági, munkahelyi baleseti és foglalkozási betegségek biztosítása alapján) és az 574/72/EGK rendelet 105. cikke (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) alapján költségek megtérítéséről való részleges lemondásról szóló, 1998. április 17-i megállapodás.

93. DÁNIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

94. DÁNIA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

95. DÁNIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

96. DÁNIA - FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 15. cikke: A visszatérítéseknek (betegségi és anyasági, munkahelyi baleseti és foglalkoztatási betegségi, valamint munkanélküli juttatások költségei) a rendelet 36., 63. és 70. cikkek szerinti kölcsönös elengedéséről szóló megállapodás, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikke (adminisztratív ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei).

97. DÁNIA-SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló, 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli-ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

98. DÁNIA-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1. Az 1. pont 1977. április 19. után kiegészül az 1989. november 8-i és 1990. január 10-i levélváltással módosított 1977. március 30-i és április 19-i levélváltással a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése tekintetében (lemondás a következő költségek megtérítéséről:

a) a rendelet III. címének 1. és 4. fejezetének feltételei szerint nyújtott természetbeni ellátások;

b) ...

c) a végrehajtási rendelet 105. cikkében említett igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok).

2. Az 1984. március 5-i és szeptember 10-i levélváltás a rendelet 69. cikke szerinti kifizetett munkanélküli-ellátások megtérítéséről való lemondásra vonatkozó megállapodások önálló vállalkozókra történő alkalmazásának Gibraltárral kapcsolatban történő mellőzéséről.

99. NÉMETORSZÁG - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

100. NÉMETORSZÁG-GÖRÖGORSZÁG

a) Az 1962. október 19-i igazgatási megállapodás 1. és 3-6. cikke, valamint az 1972. október 23-i második igazgatási megállapodás az 1961. május 31-i munkanélküli-biztosításról szóló egyezményről.

b) Az 1981. május 11-i megállapodás a családi támogatások megtérítéséről.

c) Az 1982. március 11-i megállapodás a betegség esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről.

101. NÉMETORSZÁG-SPANYOLORSZÁG

Tárgytalan

102. NÉMETORSZÁG-FRANCIAORSZÁG

a) Az 1950. július 10-i általános egyezmény végrehajtásáról szóló, 1952. január 31-i 2. igazgatási megállapodás 2-4. cikke és 22-28. cikke.

b) A 4. rendelet 74. cikke (5) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1963. június 27-i megállapodás 1. cikke (a biztosítottak családtagjai részére nyújtott természetbeni ellátások megtérítése).

c) Az 1977. október 14-i megállapodás a rendelet 70. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítésről való lemondásról (munkanélküli-ellátások költségei).

d) Az 1981. május 26-i megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet 32. cikke szerint a korábban határ menti ingázóként dolgozó nyugdíjasoknak, ezek családtagjainak vagy túlélő hozzátartozóinak betegség esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás).

e) Az 1981. május 26-i megállapodás a rendelet 92. cikkének végrehajtásáról (a szociális biztonsági járulékok beszedése és behajtása).

f) Az 1981. május 26-i megállapodás a végrehajtási rendelet 105. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról (az igazgatási és orvosi ellenőrzések költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás).

103. NÉMETORSZÁG-ÍRORSZÁG

Az 1981. március 20-i megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről, 63. cikkének (3) bekezdéséről és 70. cikkének (3) bekezdéséről (a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott természetbeni ellátások és a munkanélküli-ellátások költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás), valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási és egészségügyi ellenőrzések költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás).

104. NÉMETORSZÁG-OLASZORSZÁG

a) Az 1953. május 5-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1953. december 6-i igazgatási megállapodás 14. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése, 18. és 42. cikke, 45. cikkének (1) bekezdése és 46. cikke (nyugdíjfizetés).

b) A 4. rendelet 73. cikke (4) bekezdésének és 74. cikke (5) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1963. június 27-i megállapodás 1. és 2. cikke (a biztosítottak családtagjai részére nyújtott természetbeni ellátások megtérítése).

c) A Németországi Szövetségi Köztársaságban biztosított olasz munkavállalók családtagjainak olasz betegbiztosító intézmények által Olaszországban nyújtott természetbeni ellátásokkal kapcsolatban felmerült kiadásoknak az illetékes német intézmények által történő megtérítéséről szóló, 1968. november 5-i megállapodás.

d) A szociális biztonsági járulékok beszedéséről és visszatérítéséről szóló, 2000. április 3-i megállapodás.

105. NÉMETORSZÁG - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

106. NÉMETORSZÁG - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

107. NÉMETORSZÁG - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

108. NÉMETORSZÁG-LUXEMBURG

a) A 4. rendelet 73. cikke (4) bekezdésének és 74. cikke (5) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1963. június 27-i megállapodás 1. és 2. cikke (a biztosítottak családtagjai részére nyújtott természetbeni ellátások megtérítése).

b) A korábban határ menti ingázó nyugdíjasnak vagy a határ menti ingázó túlélő nyugdíjas hozzátartozójának, valamint ezek családtagjainak betegsége esetén nyújtott természetbeni ellátásokkal kapcsolatban felmerült kiadásoknak a 36/63/EGK rendelet 14. cikk (2) bekezdésében előírt megtérítéséről való lemondásról szóló, 1969. december 9-i megállapodás.

c) A végrehajtási rendelet 105. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott 1975. október 14-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

d) Az 1975. október 14-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről és behajtásáról.

e) Az 1990. január 25-i megállapodás a rendelet 20. cikkének és 22. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának alkalmazásáról.

109. NÉMETORSZÁG - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

110. NÉMETORSZÁG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

111. NÉMETORSZÁG-HOLLANDIA

a) Az 1951. március 29-i egyezményről szóló, 1954. június 18-i 1. igazgatási megállapodás 9. cikke, 10. cikkének (2)-(5) bekezdése, 17., 18., 19. és 21. cikke (a betegségbiztosítás és a nyugdíjak fizetése).

b) A rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítással összefüggő orvosi felülvizsgálattal és igazgatási ellenőrzéssel kapcsolatban felmerült kiadások megtérítéséről való lemondásról szóló, 1964. május 27-i megállapodás (nyugdíjbiztosítás).

c) Az 1969. január 21-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről.

d) A korábban határ menti ingázó nyugdíjasnak vagy a határ menti ingázó túlélő nyugdíjas hozzátartozójának, valamint ezek családtagjainak betegsége esetén nyújtott természetbeni ellátásokkal kapcsolatban felmerült kiadásoknak a 36/63/EGK rendelet 14. cikk (2) bekezdésében előírt megtérítéséről való lemondásról szóló, 1969. szeptember 3-i megállapodás.

e) Az 1976. július 22-i megállapodás a munkanélküli-ellátások megtérítéséről való lemondásáról.

f) Az 1979. október 11-i megállapodás a rendelet 92. cikk végrehajtásáról (a szociális biztonsági járulékok beszedésével kapcsolatban meghatározott minimális összegek).

g) A szociális biztonsági szerződés végrehajtásáról szóló, 2001. április 18-i megállapodás 2-8. cikke.

112. NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA

a) A munkanélküli biztosításra vonatkozó 1978. július 19-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1979. augusztus 2-i megállapodás II. szakaszának 1. pontja és III. szakasza;

b) A szociális biztonság terén felmerülő költségek megtérítéséről szóló, 1999. április 21-i szerződés.

113. NÉMETORSZÁG-LENGYELORSZÁG

a) Az öregségi nyugdíjakról és munkahelyi baleseti ellátásokról szóló 1975. október 9-i egyezmény végrehajtásáról rendelkező 1977. január 11-i megállapodás.

b) ...

c) A betegség és anyaság esetén fizetendő pénzbeli ellátásokra vonatkozó, az orvosok és biztosított személyek kórházi kivizsgálással, felülvizsgálatokkal és utazással kapcsolatban felmerülő költségei elszámolásának elengedéséről szóló 1996. október 24-i megállapodás 26. cikke.

114. NÉMETORSZÁG-PORTUGÁLIA

A természetben nyújtott betegbiztosítási ellátások költségeinek visszatérítéséről szóló, 1998. február 10-i egyezmény.

115. NÉMETORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

116. NÉMETORSZÁG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

117. NÉMETORSZÁG - SZLOVÁKIA

Nincsenek.

118. NÉMETORSZÁG-FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

119. NÉMETORSZÁG-SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

120. NÉMETORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1960. április 20-i megállapodás végrehajtásáról szóló, 1964. december 10-i megállapodás 8., 9., 25-27. és 29-32. cikke.

b) Az 1977. április 29-i megállapodás a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, a munkanélküli-ellátások költségeinek, valamint az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról.

c) Az 1983. július 18-i és szeptember 28-i levélváltás a rendelet 69. cikke szerinti kifizetett munkanélküli-ellátások megtérítéséről való lemondásra vonatkozó megállapodások önálló vállalkozókra történő alkalmazásának Gibraltárral kapcsolatban történő mellőzéséről.

121. ÉSZTORSZÁG - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

122. ÉSZTORSZÁG - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

123. ÉSZTORSZÁG - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

124. ÉSZTORSZÁG - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

125. ÉSZTORSZÁG - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

126. ÉSZTORSZÁG - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

127. ÉSZTORSZÁG - LETTORSZÁG

Nincs ilyen.

128. ÉSZTORSZÁG - LITVÁNIA

Nincs ilyen.

129. ÉSZTORSZÁG - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

130. ÉSZTORSZÁG - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

131. ÉSZTORSZÁG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

132. ÉSZTORSZÁG - HOLLANDIA

Nincsenek.

133. ÉSZTORSZÁG - AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

134. ÉSZTORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

135. ÉSZTORSZÁG - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

136. ÉSZTORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

137. ÉSZTORSZÁG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

138. ÉSZTORSZÁG - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

139. ÉSZTORSZÁG - FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

140. ÉSZTORSZÁG - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

141. ÉSZTORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A két ország által e rendelet szerint 2004. május 1-jei hatállyal biztosított természetbeni ellátások költségeinek visszatérítésének egyéb módszereit megállapító 1408/71/EGK rendelet 36. cikke (3) bekezdését és 63. cikke (3) bekezdését érintő megállapodás értelmében az Észt Köztársaság és az Egyesült Királyság illetékes hatóságai között 2006. március 29-én véglegesített megállapodás.

142. GÖRÖGORSZÁG - SPANYOLORSZÁG

Tárgytalan.

143. GÖRÖGORSZÁG - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

144. GÖRÖGORSZÁG - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

145. GÖRÖGORSZÁG - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

146. GÖRÖGORSZÁG - CIPRUS

Nincs ilyen.

147. GÖRÖGORSZÁG - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

148. GÖRÖGORSZÁG - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

149. GÖRÖGORSZÁG-LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

150. GÖRÖGORSZÁG - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

151. GÖRÖGORSZÁG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

152. GÖRÖGORSZÁG-HOLLANDIA

Az 1993. szeptember 8-i és június 30-i levélváltás a intézmények közötti megtérítések módszereiről.

153. GÖRÖGORSZÁG-AUSZTRIA

1999. április 29-i írásbeli feljegyzés formájában kötött megállapodás a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról.

154. GÖRÖGORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

155. GÖRÖGORSZÁG-PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

156. GÖRÖGORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

157. GÖRÖGORSZÁG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

158. GÖRÖGORSZÁG - SZLOVÁKIA

Nincs egyezmény.

159. GÖRÖGORSZÁG-FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

160. GÖRÖGORSZÁG-SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

161. GÖRÖGORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

162. SPANYOLORSZÁG - FRANCIAORSZÁG

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerinti egészségügyi ellátásokra vonatkozó kölcsönös követelések kezelésére és rendezésére vonatkozó különleges rendelkezéseket létrehozó 2005. május 17-i megállapodás.

163. SPANYOLORSZÁG-ÍRORSZÁG

Tárgytalan.

164. SPANYOLORSZÁG-OLASZORSZÁG

A rendelet 36. cikk (3) bekezdését (betegségi és anyasági természetbeni ellátások megtérítése) és a végrehajtási rendelet 93., 94., 95. és 100. cikkét, valamint 102. cikkének (5) bekezdését (a betegbiztosítási és anyasági biztosítási ellátások megtérítésére és a késedelmes követelésekre vonatkozó szabályok) érintő, az egészségügyi ellátások költségei megtérítésének elősegítését és egyszerűsítését célzó új eljárásról szóló, 1997. november 21-i megállapodás.

165. SPANYOLORSZÁG - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

166. SPANYOLORSZÁG - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

167. SPANYOLORSZÁG - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

168. SPANYOLORSZÁG-LUXEMBURG

Nincs ilyen.

169. SPANYOLORSZÁG - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

170. SPANYOLORSZÁG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

171. SPANYOLORSZÁG-HOLLANDIA

A Hollandia és Spanyolország közötti 2000. február 1-jei megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet végrehajtása során a betegségi és az anyasági biztosítási ellátásokra vonatkozó kölcsönös igények rendezésének megkönnyítéséről.

172. SPANYOLORSZÁG-AUSZTRIA

Nincs ilyen.

173. SPANYOLORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

174. SPANYOLORSZÁG - PORTUGÁLIA

a) Az 1970. május 22-i igazgatási megállapodás 42., 43. és 44. cikke;

b) Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerinti egészségügyi ellátásokra vonatkozó kölcsönös követelések kezelésére és rendezésére vonatkozó különleges rendelkezések, ezen követelések az 574/72/EGK rendelet 93., 94. és 95. cikkével összhangban történő rendezésének megkönnyítésére és meggyorsítására Spanyolország és Portugália között 2002. október 2-án létrejött megállapodás.

175. SPANYOLORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

176. SPANYOLORSZÁG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

177. SPANYOLORSZÁG - SZLOVÁKIA

Nincsenek.

178. SPANYOLORSZÁG-FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

179. SPANYOLORSZÁG - SVÉDORSZÁG

Az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet szerint biztosított természetbeni ellátások költségeinek visszatérítéséről szóló 2004. december 1-i megállapodás.

180. SPANYOLORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1999. június 18-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet rendelkezései alapján nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről.

181. FRANCIAORSZÁG-ÍRORSZÁG

Az 1980. július 30-i és szeptember 26-i levélváltás a munkanélküli-ellátások megtérítéséről való kölcsönös lemondásról (a rendelet 70. cikkének (3) bekezdése).

182. FRANCIAORSZÁG-OLASZORSZÁG

a) Az 1948. március 31.-i általános egyezmény végrehajtásáról szóló, 1950. április 12-i igazgatási megállapodás 2-4. cikke (a munkahelyi balesetért járó francia nyugdíjak emelése).

b) Az 1991. május 14-i és augusztus 2-i levélváltás a végrehajtási rendelet 93. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről.

c) Az 1994. március 22-i és április 15-i kiegészítő levélváltás a végrehajtási rendelet 93., 94., 95. és 96. cikke szerint a kölcsönös adósságok rendezési szabályairól.

d) Az 1997. április 2-i és 1998. október 20-i levélváltás a b) és a c) pontban említett levélváltás módosításáról a végrehajtási rendelet 93., 94., 95. és 96. cikke alapján a kölcsönös követelések rendezésére irányuló eljárásról.

e) A 2000. június 28-i megállapodás az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (1) bekezdésében említett költségek megtérítéséről való lemondásról a fent említett rendelet 51. cikke alapján kért igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok esetében.

183. FRANCIAORSZÁG - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

184. FRANCIAORSZÁG - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

185. FRANCIAORSZÁG - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

186. FRANCIAORSZÁG-LUXEMBURG

a) A 3. rendelet 51. cikkének végrehajtásáról szóló, 1969. február 24-i megállapodás, valamint a megállapodás alapján ugyanazon a napon megkötött igazgatási megállapodás.

b) Az 1976. július 2-i megállapodás a munkavállalóval nem azonos országban lakóhellyel rendelkező családtagoknak nyújtott betegség- és anyasági biztosítási természetbeni ellátások költségeinek az 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítéséről való lemondásról.

c) Az 1976. július 2-i megállapodás a korábban határ menti ingázóként dolgozó munkavállalónak, családtagjainak vagy túlélő hozzátartozóinak betegség- vagy anyasági biztosítási természetbeni ellátásokkal kapcsolatban felmerült költségeknek az 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítéséről való lemondásról.

d) Az 1976. július 2-i megállapodás az 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadott igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

e) Az 1995. július 17-i és szeptember 20-i levélváltás a végrehajtási rendelet 93., 95. és 97. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről.

187. FRANCIAORSZÁG - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

188. FRANCIAORSZÁG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

189. FRANCIAORSZÁG-HOLLANDIA

a) Az 1997. április 28-i megállapodás a végrehajtási rendelet 105. cikke alapján az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról.

b) Az 1998. szeptember 29-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet alapján a természetbeni ellátások esetében megtérítendő összegek meghatározásának különös feltételeiről.

c) Az 1999. február 3-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet alapján a betegbiztosítási ellátások esetében a kölcsönös követelések ügyintézésének és rendezésének különös feltételeiről.

190. FRANCIAORSZÁG-AUSZTRIA

Nincs ilyen.

191. FRANCIAORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

192. FRANCIAORSZÁG-PORTUGÁLIA

Az 1999. április 28-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet alapján az egészségügyi ellátás esetében a kölcsönös követelések ügyintézésére és rendezésére irányadó különös részletes szabályok megállapításáról.

193. FRANCIAORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

194. FRANCIAORSZÁG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

195. FRANCIAORSZÁG - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

196. FRANCIAORSZÁG-FINNORSZÁG

Tárgytalan.

197. FRANCIAORSZÁG-SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

198. FRANCIAORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1997. március 25-i és április 28-i levélváltás a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és az orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás).

b) Az 1998. december 8-i megállapodás az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK rendelet alapján a természetbeni ellátások esetében megtérítendő összegek meghatározásának egyes módszereiről.

199. ÍRORSZÁG-OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

200. ÍRORSZÁG - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

201. ÍRORSZÁG - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

202. ÍRORSZÁG - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

203. ÍRORSZÁG-LUXEMBURG

Az 1975. szeptember 26-i és 1976. augusztus 5-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. vagy 4. fejezete szerint nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkében hivatkozott igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról).

204. ÍRORSZÁG - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

205. ÍRORSZÁG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

206. ÍRORSZÁG-HOLLANDIA

a) Az 1978. július 28-i és október 10-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való kölcsönös, részleges lemondásról).

b) Az 1987. április 22-i és július 27-i levélváltás a rendelet 70. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet 69. cikke értelmében megállapított ellátások költségeinek megtérítéséről való lemondás), valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (a végrehajtási rendelet 105. cikkében említett igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

207. ÍRORSZÁG-AUSZTRIA

A szociális biztonság terén felmerülő költségek megtérítéséről szóló, 2000. április 25-i megállapodás.

208. ÍRORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

209. ÍRORSZÁG-PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

210. ÍRORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

211. ÍRORSZÁG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

212. ÍRORSZÁG - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

213. ÍRORSZÁG-FINNORSZÁG

Tárgytalan.

214. ÍRORSZÁG-SVÉDORSZÁG

A betegbiztosítási és anyasági ellátások, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések körében nyújtott természetbeni juttatások költségei, valamint az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei megtérítéséről való lemondásról szóló, 2000. november 8-i megállapodás.

215. ÍRORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1975. július 9-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. vagy 4. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátások megtérítéséről vagy a megtérítésről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

216. OLASZORSZÁG - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

217. OLASZORSZÁG - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

218. OLASZORSZÁG - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

219. OLASZORSZÁG-LUXEMBURG

A szociális biztonságról szóló általános egyezmény végrehajtási szabályairól szóló, 1955. január 19-i igazgatási megállapodás 4. cikkének (5) és (6) bekezdése (a mezőgazdasági munkavállalók betegségbiztosítása).

220. OLASZORSZÁG - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

221. OLASZORSZÁG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

222. OLASZORSZÁG-HOLLANDIA

a) Az 1952. október 28-i általános egyezmény végrehajtásáról szóló, 1955. február 11-i igazgatási megállapodás 9. cikkének harmadik bekezdése és 11. cikkének harmadik bekezdése (betegségbiztosítás).

b) A 4. rendelet 75. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1963. június 27-i megállapodás (a nyugdíjasok és családtagjaik részére biztosított természetbeni ellátások megtérítése).

c) Az 1996. december 24./1997. február 27-i megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről.

223. OLASZORSZÁG-AUSZTRIA

Nincs ilyen.

224. OLASZORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

225. OLASZORSZÁG-PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

226. OLASZORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

227. OLASZORSZÁG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

228. OLASZORSZÁG - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

229. OLASZORSZÁG-FINNORSZÁG

Tárgytalan.

230. OLASZORSZÁG-SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

231. OLASZORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A két ország által e rendelet szerint 2005. január 1-jei hatállyal biztosított természetbeni ellátások költségei visszatérítésének egyéb módszereit megállapító 1408/71/EGK rendelet 36. cikke (3) bekezdését és 63. cikke (3) bekezdését érintő megállapodás értelmében az Olasz Köztársaság és az Egyesült Királyság illetékes hatóságai között 2005. december 15-én aláírt megállapodás.

232. CIPRUS - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

233. CIPRUS - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

234. CIPRUS - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

235. CIPRUS - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

236. CIPRUS - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

237. CIPRUS - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

238. CIPRUS - AUSZTRIA

Nincs ilyen.

239. CIPRUS - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

240. CIPRUS - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

241. CIPRUS - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

242. CIPRUS - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

243. CIPRUS - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

244. CIPRUS - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

245. CIPRUS - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

246. CIPRUS - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

247. LETTORSZÁG - LITVÁNIA

Nincs ilyen.

248. LETTORSZÁG - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

249. LETTORSZÁG - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

250. LETTORSZÁG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

251. LETTORSZÁG - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

252. LETTORSZÁG - AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

253. LETTORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

254. LETTORSZÁG - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

255. LETTORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

256. LETTORSZÁG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

257. LETTORSZÁG - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

258. LETTORSZÁG - FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

259. LETTORSZÁG - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

260. LETTORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

261. LITVÁNIA - LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

262. LITVÁNIA - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

263. LITVÁNIA - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

264. LITVÁNIA - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

265. LITVÁNIA - AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

266. LITVÁNIA - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

267. LITVÁNIA - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

268. LITVÁNIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

269. LITVÁNIA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

270. LITVÁNIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

271. LITVÁNIA - FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

272. LITVÁNIA - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

273. LITVÁNIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

274. LUXEMBURG - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

275. LUXEMBURG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

276. LUXEMBURG-HOLLANDIA

a) Az 1976. november 1-jei megállapodás a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadott igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

b) Az 1977. február 3-i megállapodás az 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdése, 26. cikke, 28. cikke és 29. cikkének (1) bekezdése szerint betegség- vagy anyasági biztosítási természetbeni ellátások költségének megtérítéséről való lemondásról.

c) Az 1978. december 20-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről és behajtásáról.

277. LUXEMBURG-AUSZTRIA

Az 1995. június 22-i megállapodás a szociális biztonság területén a költségek megtérítéséről.

278. LUXEMBURG - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

279. LUXEMBURG-PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

280. LUXEMBURG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

281. LUXEMBURG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

282. LUXEMBURG - SZLOVÁKIA

Nincsenek.

283. LUXEMBURG-FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény

284. LUXEMBURG - SVÉDORSZÁG

Az 1996. november 27-i megállapodás a szociális biztonsági kiadások megtérítéséről.

285. LUXEMBURG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1975. november 28-i és december 18-i levélváltás a rendelet 70. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet 69. cikke alapján kifizetett ellátások megtérítéséről való lemondás).

b) Az 1975. december 18-i és 1976. január 20-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. vagy 4. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátások költségeinek, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkében említett igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

c) Az 1983. július 18-i és október 27-i levélváltás az a) pontban említett megállapodásnak a Luxemburg és Gibraltár között mozgó önálló vállalkozókra történő alkalmazásának mellőzéséről.

286. MAGYARORSZÁG - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

287. MAGYARORSZÁG - HOLLANDIA

Nincs ilyen.

288. MAGYARORSZÁG - AUSZTRIA

A szociális biztonságról szóló 1999. március 31-i egyezmény 23. cikkének (2) bekezdése és 36. cikkének (3) bekezdése.

289. MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

290. MAGYARORSZÁG - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

291. MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

292. MAGYARORSZÁG - SZLOVÉNIA

A szociális biztonsági kérdések rendezéséről szóló 1957. október 7-i egyezmény 31. cikke.

293. MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

294. MAGYARORSZÁG - FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

295. MAGYARORSZÁG - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

296. MAGYARORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

297. MÁLTA - HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

298. MÁLTA - AUSZTRIA

Nincs ilyen egyezmény.

299. MÁLTA - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

300. MÁLTA - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

301. MÁLTA - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

302. MÁLTA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

303. MÁLTA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

304. MÁLTA - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

305. MÁLTA - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

306. MÁLTA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

307. HOLLANDIA-AUSZTRIA

Az 1993. november 17-i megállapodás a szociális biztonsági költségek megtérítéséről.

308. HOLLANDIA - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

309. HOLLANDIA-PORTUGÁLIA

a) Az 1980. május 9-i igazgatási megállapodás 33. és 34. cikke.

b) Az 1987. december 11-i megállapodás a betegség és anyaság esetén nyújtott természetbeni ellátások megtérítéséről.

310. HOLLANDIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

311. HOLLANDIA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

312. HOLLANDIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

313. HOLLANDIA-FINNORSZÁG

Megtérítés - a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése szerinti 1994. január 26-i megállapodás.

314. HOLLANDIA-SVÉDORSZÁG

A rendelet III. címének 1. fejezete értelmében nyújtott természetbeni juttatások költségeinek megtérítéséről szóló, 2000. június 28-i megállapodás.

315. HOLLANDIA-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1954. augusztus 11-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1956. június 12-i igazgatási megállapodás 3. cikkének második mondata.

b) Az 1986. április 25-i és május 26-i módosított levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről (természetbeni ellátások költségeinek megtérítése vagy a megtérítésről való lemondás).

316. AUSZTRIA - LENGYELORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1998. szeptember 7-i egyezmény 33. cikkének (3) bekezdése.

317. AUSZTRIA-PORTUGÁLIA

A természetbeni juttatások költségeinek visszatérítéséről szóló, 1998. december 16-i megállapodás.

318. AUSZTRIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

319. AUSZTRIA - SZLOVÉNIA

A szociális biztonságról szóló 1997. március 10-i egyezmény 37. cikke.

320. AUSZTRIA - SZLOVÁKIA

Nincsenek.

321. AUSZTRIA-FINNORSZÁG

Az 1994. június 23-i megállapodás a szociális biztonság területén a költségek megtérítéséről.

322. AUSZTRIA-SVÉDORSZÁG

Az 1993. december 22-i megállapodás a szociális biztonság területén a költségek megtérítéséről.

323. AUSZTRIA-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1980. november 10-i megállapodás 18. cikkének (1) és (2) bekezdése A rendelet III. címe 1. fejezete szerinti kezelést igénybe venni nem tudó személyek tekintetében az 1986. március 26-i 1. kiegészítő megállapodással és az 1993. június 4-i 2. kiegészítő megállapodással módosított, a szociális biztonságról szóló 1980. július 22-i egyezmény végrehajtása esetén.

b) ...

c) A szociális biztonsági ellátásokra fordított kiadások visszatérítéséről szóló 1994. november 30-i megállapodás.

324. LENGYELORSZÁG - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

325. LENGYELORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

326. LENGYELORSZÁG - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

327. LENGYELORSZÁG - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

328. LENGYELORSZÁG - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

329. LENGYELORSZÁG - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

330. LENGYELORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

331. PORTUGÁLIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

332. PORTUGÁLIA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen egyezmény.

333. PORTUGÁLIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen egyezmény.

334. PORTUGÁLIA-FINNORSZÁG

Tárgytalan.

335. PORTUGÁLIA-SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

336. PORTUGÁLIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A két ország által a rendelet szerint 2003. január 1-i hatállyal biztosított természetbeni ellátások költségeinek visszatérítésének egyéb módszereit megállapító 1408/71/EGK rendelet 36. cikke (3) bekezdését és 63. cikke (3) bekezdését érintő 2004. június 8-i megállapodás.

337. ROMÁNIA - SZLOVÉNIA

Keine

338. ROMÁNIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

339. ROMÁNIA - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

340. ROMÁNIA - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

341. ROMÁNIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

342. SZLOVÉNIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

343. SZLOVÉNIA - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

344. SZLOVÉNIA - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

345. SZLOVÉNIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

346. SZLOVÁKIA - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

347. SZLOVÁKIA - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

348. SZLOVÁKIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

349. FINNORSZÁG - SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 2003. augusztus 18-i skandináv egyezmény 15. cikke: A visszatérítéseknek (betegségi és anyasági, munkahelyi baleseti és foglalkoztatási betegségi, valamint munkanélküli juttatások költségei) a rendelet 36., 63. és 70. cikkek szerinti kölcsönös elengedéséről szóló megállapodás, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikke (adminisztratív ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei).

350. FINNORSZÁG-EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1995. június 1-i és 20-i levélváltás a 1408/71/EGK rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és a 63. cikkének (3) bekezdéséről (természetbeni ellátások költségeinek megtérítése, illetve a megtérítésről való lemondás) és az 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (igazgatási ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

351. SVÉDORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A 1997. április 15-i megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (a természetbeni ellátások költségének megtérítése és a megtérítésről való lemondás), valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról).

6. MELLÉKLET (A) (B) (4) (7) (9) (13)

AZ ELLÁTÁSOK FIZETÉSÉNEK RENDJE

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (6) bekezdése, 53. cikkének (1) bekezdése és 122. cikke)

Általános megjegyzés

Az utólagos fizetés és a többi egyösszegű fizetés az összekötő szerveken keresztül történik, míg a folyó és egyéb fizetésekre az e mellékletben részletezett eljárásnak megfelelően kerül sor.

A. BELGIUM

Közvetlen fizetés.

B. BULGÁRIA

1. Belgiummal, a Cseh Köztársasággal, Dániával, Észtországgal, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal, Írországgal, Olaszországgal, Ciprussal, Lettországgal, Litvániával, Luxemburggal, Magyarországgal, Máltával, Hollandiával, Ausztriával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, Szlovéniával, Szlovákiával, Finnországgal, Svédországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés.

2. Németországgal kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül.

C. CSEH KÖZTÁRSASÁG

Közvetlen fizetés.

D. DÁNIA

Közvetlen fizetés.

E. NÉMETORSZÁG

1. Fizikai dolgozók nyugdíjbiztosítása (rokkantság, öregség, halál):

a) Belgiummal, Dániával, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal, Írországgal, Olaszországgal, Luxemburggal, Portugáliával, az Egyesült Királysággal, Ausztriával, Finnországgal és Svédországgal kapcsolatban: közvetlen fizetés;

b) Bulgária és Hollandiával kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül (a végrehajtási rendelet 53-58. cikkének és az 5. mellékletben említett rendelkezések együttes alkalmazása).

2. Szellemi munkavállalók és bányászok nyugdíjbiztosítása (rokkantság, öregség, halál):

a) Belgiummal, Dániával, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal, Írországgal, Olaszországgal, Luxemburggal, Portugáliával, az Egyesült Királysággal, Ausztriával, Finnországgal és Svédországgal kapcsolatban: közvetlen fizetés;

b) Bulgária és Hollandiával kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül (a végrehajtási rendelet 53-58. cikkének és az 5. mellékletben említett rendelkezések együttes alkalmazása).

3. Mezőgazdasági termelők öregségi biztosítása:

közvetlen fizetés.

4. Balesetbiztosítás:

a) ----- Olaszországgal, Hollandiával és Portugáliával kapcsolatban: a kifizetésre az illetékes állam és a lakóhely szerinti állam összekötő szervein keresztül kerül sor (a végrehajtási rendelet 53-58. cikkében és az 5. melléklet rendelkezéseinek együttes alkalmazásában);

b) Belgiummal, Bulgária, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal és Ausztriával kapcsolatban: a kifizetésre az illetékes állam összekötő szervén keresztül kerül sor;

c) Dániával, Finnországgal, Írországgal, Luxemburggal, az Egyesült Királysággal és Svédországgal kapcsolatban: közvetlen kifizetés, kivéve, ha meghatározott esetekben másként rendelkeznek.

F. ÉSZTORSZÁG

1. Általában: közvetlen fizetés.

2. Lettországgal és Litvániával kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül.

G. GÖRÖGORSZÁG

Közvetlen fizetés.

H. SPANYOLORSZÁG

Közvetlen fizetés.

I. FRANCIAORSZÁG

1. A tengerészekre vonatkozó rendszer kivételével valamennyi rendszer esetében: közvetlen fizetés.

2. A tengerészekre vonatkozó rendszer esetében: fizetés azoknak a tagállamoknak a kifizető hatósága által, amelyekben az ellátásokra jogosult személy lakóhellyel rendelkezik.

J. ÍRORSZÁG

Közvetlen fizetés.

K. OLASZORSZÁG

a) Munkavállalók:

1. Rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:

a) Belgiummal, Dániával, Spanyolországgal, Franciaországgal (a francia bányászpénztár kivételével), Görögországgal, Írországgal, Luxemburggal, Hollandiával, Portugáliával és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés;

b) a Németországi Szövetségi Köztársaság és a francia bányászpénztárak között: fizetés az összekötő szerveken keresztül;

2. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések: közvetlen fizetés;

b) Önálló vállalkozók: közvetlen fizetés.

L. CIPRUS

Közvetlen fizetés.

M. LETTORSZÁG

1. Közvetlen fizetés.

2. Az Észt Köztársasággal és a Litván Köztársasággal kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül.

N. LITVÁNIA

1. Belgiummal, a Cseh Köztársasággal, Dániával, Németországgal, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal, Írországgal, Olaszországgal, Ciprussal, Luxemburggal, Magyarországgal, Máltával, Hollandiával, Ausztriával, Lengyelországgal, Portugáliával, Szlovéniával, Szlovákiával, Finnországgal, Svédországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés;

2. Észtországgal és Lettországgal kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül (a végrehajtási rendelet 53-58. cikkének együttes végrehajtása).

O. LUXEMBURG

Közvetlen fizetés.

P. MAGYARORSZÁG

Közvetlen fizetés.

Q. MALTA

Közvetlen fizetés.

R. HOLLANDIA

1. Belgiummal, Dániával, Spanyolországgal, Franciaországgal, Görögországgal, Írországgal, Olaszországgal, Luxemburggal, Portugáliával és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés;

2. a Németországi Szövetségi Köztársasággal kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül (az 5. mellékletben említett rendelkezések alkalmazása).

S. AUSZTRIA

Közvetlen fizetés.

T. LENGYELORSZÁG

Közvetlen fizetés.

U. PORTUGÁLIA

Közvetlen fizetés.

V. ROMÁNIA

Közvetlen fizetés.

W. SZLOVÉNIA

Közvetlen fizetés.

X. SZLOVÁKIA

Közvetlen fizetés.

Y. FINNORSZÁG

Közvetlen fizetés.

Z. SVÉDORSZÁG

Közvetlen fizetés.

AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Közvetlen fizetés.

7. MELLÉKLET (A) (B)

BANKOK

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (7) bekezdése, 55. cikkének (3) bekezdése és 122. cikke)

SZÖVEG HIÁNYZIK

8. MELLÉKLET (B) (12) (13)

CSALÁDI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA

(a végrehajtási rendelet 4. cikkének (8) bekezdése, 10a. cikkének d) pontja és 122. cikke)

A végrehajtási rendelet 10a. cikkének d) pontját a következő esetekben kell alkalmazni:

A. Munkavállalók és önálló vállalkozók

a) egy naptári hónapos referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Bulgária,

- Belgium és a Cseh Köztársaság,

- Belgium és Németország,

- Belgium és Görögország,

- Belgium és Spanyolország,

- Belgium és Franciaország,

- Belgium és Írország,

- Belgium és Litvánia,

- Belgium és Luxemburg,

- Belgium és Ausztria,

- Belgium és Lengyelország,

- Belgium és Portugália,

- Belgium és Románia,

- Belgium és Szlovákia,

- Belgium és Finnország,

- Belgium és Svédország,

- Belgium és az Egyesült Királyság,

- Bulgária és a Cseh Köztársaság,

- Bulgária és Németország,

- Bulgária és Észtország,

- Bulgária és Görögország,

- Bulgária és Spanyolország,

- Bulgária és Franciaország,

- Bulgária és Írország,

- Bulgária és Ciprus,

- Bulgária és Lettország,

- Bulgária és Litvánia,

- Bulgária és Luxemburg,

- Bulgária és Magyarország,

- Bulgária és Málta,

- Bulgária és Hollandia,

- Bulgária és Ausztria,

- Bulgária és Lengyelország,

- Bulgária és Portugália,

- Bulgária és Románia,

- Bulgária és Szlovákia,

- Bulgária és Finnország,

- Bulgária és Svédország,

- Bulgária és az Egyesült Királyság,

- a Cseh Köztársaság és Dánia,

- a Cseh Köztársaság és Németország,

- a Cseh Köztársaság és Görögország,

- a Cseh Köztársaság és Spanyolország,

- a Cseh Köztársaság és Franciaország,

- a Cseh Köztársaság és Írország,

- a Cseh Köztársaság és Lettország,

- a Cseh Köztársaság és Litvánia,

- a Cseh Köztársaság és Luxemburg,

- a Cseh Köztársaság és Magyarország,

- a Cseh Köztársaság és Málta,

- a Cseh Köztársaság és Hollandia,

- a Cseh Köztársaság és Ausztria,

- a Cseh Köztársaság és Lengyelország,

- a Cseh Köztársaság és Portugália,

- a Cseh Köztársaság és Málta,

- a Cseh Köztársaság és Szlovénia,

- a Cseh Köztársaság és Szlovákia,

- a Cseh Köztársaság és Finnország,

- a Cseh Köztársaság és Svédország,

- a Cseh Köztársaság és az Egyesült Királyság,

- Dánia és Litvánia,

- Dánia és Lengyelország,

- Dánia és Szlovákia,

- Németország és Görögország,

- Németország és Spanyolország,

- Németország és Franciaország,

- Németország és Írország,

- Németország és Litvánia,

- Németország és Luxemburg,

- Németország és Ausztria,

- Németország és Lengyelország,

- Németország és Románia,

- Németország és Szlovákia,

- Németország és Finnország,

- Németország és Svédország,

- Németország és az Egyesült Királyság,

- Észtország és Románia,

- Görögország és Litvánia,

- Görögország és Lengyelország,

- Görögország és Románia,

- Görögország és Szlovákia,

- Spanyolország és Litvánia,

- Spanyolország és Ausztria,

- Spanyolország és Lengyelország,

- Spanyolország és Románia,

- Spanyolország és Szlovénia,

- Spanyolország és Szlovákia,

- Spanyolország és Finnország,

- Spanyolország és Svédország,

- Franciaország és Litvánia,

- Franciaország és Luxemburg,

- Franciaország és Ausztria,

- Franciaország és Lengyelország,

- Franciaország és Portugália,

- Franciaország és Románia,

- Franciaország és Szlovénia,

- Franciaország és Szlovákia,

- Franciaország és Finnország,

- Franciaország és Svédország,

- Írország és Litvánia,

- Írország és Ausztria,

- Írország és Lengyelország,

- Írország és Portugália,

- Írország és Románia,

- Írország és Szlovákia,

- Írország és Svédország,

- Lettország és Litvánia,

- Lettország és Luxemburg,

- Lettország és Magyarország,

- Lettország és Lengyelország,

- Lettország és Románia,

- Lettország és Szlovénia,

- Lettország és Szlovákia,

- Lettország és Finnország,

- Litvánia és Luxemburg,

- Litvánia és Magyarország,

- Litvánia és Hollandia,

- Litvánia és Ausztria,

- Litvánia és Portugália,

- Litvánia és Románia,

- Litvánia és Szlovénia,

- Litvánia és Szlovákia,

- Litvánia és Finnország,

- Litvánia és Svédország,

- Litvánia és az Egyesült Királyság,

- Luxemburg és Ausztria,

- Luxemburg és Lengyelország,

- Luxemburg és Portugália,

- Luxemburg és Románia,

- Luxemburg és Szlovénia,

- Luxemburg és Szlovákia,

- Luxemburg és Finnország,

- Luxemburg és Svédország,

- Magyarország és Ausztria,

- Magyarország és Lengyelország,

- Magyarország és Románia,

- Magyarország és Szlovénia,

- Magyarország és Szlovákia,

- Málta és Románia,

- Málta és Szlovákia,

- Hollandia és Ausztria,

- Hollandia és Lengyelország,

- Hollandia és Románia,

- Hollandia és Szlovákia,

- Hollandia és Finnország,

- Hollandia és Svédország,

- Ausztria és Lengyelország,

- Ausztria és Portugália,

- Ausztria és Románia,

- Ausztria és Szlovénia,

- Ausztria és Szlovákia,

- Ausztria és Finnország,

- Ausztria és Svédország,

- Ausztria és az Egyesült Királyság,

- Lengyelország és Portugália,

- Lengyelország és Románia,

- Lengyelország és Szlovénia,

- Lengyelország és Szlovákia,

- Lengyelország és Finnország,

- Lengyelország és Svédország,

- Lengyelország és az Egyesült Királyság,

- Portugália és Románia,

- Portugália és Szlovénia,

- Portugália és Szlovákia,

- Portugália és Finnország,

- Portugália és Svédország,

- Portugália és az Egyesült Királyság,

- Románia és Szlovénia,

- Románia és Szlovákia,

- Románia és Finnország,

- Románia és Svédország,

- Románia és az Egyesült Királyság,

- Szlovénia és Szlovákia,

- Szlovénia és Finnország,

- Szlovénia és az Egyesült Királyság,

- Szlovákia és Finnország,

- Szlovákia és Svédország,

- Szlovákia és az Egyesült Királyság,

- Finnország és Svédország,

- Finnország és az Egyesült Királyság,

- Svédország és az Egyesült Királyság.

b) egy naptári negyedévet felölelő referencia-időszakkal az alábbi országok közötti kapcsolatokban:

- Dánia és Németország,

- Hollandia és Dánia, Németország, Franciaország, Luxemburg, Portugália.

B. Selbstständige

Egy naptári negyedéves referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Hollandia.

C. Munkavállalók

Egy naptári hónapos referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Hollandia.

9. MELLÉKLET (A) (B) (2) (12) (14)

A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK ÁTLAGOS ÉVI KÖLTSÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSA

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (9) bekezdése, 94. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 95. cikke (3) bekezdésének a) pontja)

A. BELGIUM

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános szociális biztonsági rendszer veendő figyelembe.

Ugyanakkor a végrehajtási rendelet 94. és 95. cikkének a rendelet 35. cikke (2) bekezdésének alkalmazási körébe tartozó esetekre történő alkalmazásában a természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az önálló vállalkozók kötelező egészségbiztosítási rendszere veendő figyelembe.

B. BULGÁRIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az egészségbiztosításról szóló törvénnyel, a közegészségügyről szóló törvénnyel és a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedéséről szóló törvénnyel összhangban nyújtott természetbeni ellátásokat kell figyelembe venni.

C. CSEH KÖZTÁRSASÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános szociális biztonsági rendszert kell figyelembe venni.

D. DÁNIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a közegészségügyi szolgálatról szóló törvény, a kórházi ellátásról szóló törvény, valamint - a rehabilitációs költségek tekintetében - az aktív szociálpolitikáról és az aktív foglalkoztatási intézkedésekről szóló törvény által létrehozott rendszerek figyelembevételével kell kiszámítani.

E. NÉMETORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános szociális biztonsági rendszer veendő figyelembe.

F. ÉSZTORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos éves költségének számítása az egészségbiztosítási törvény, az egészségügyi szolgáltatások szervezéséről szóló törvény, valamint a népjóléti törvény 12. cikkének (protézis, ortopédiai és egyéb készülékek ellátása) megfelelően nyújtott ellátások figyelembevétel történik).

G. GÖRÖGORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos éves költségének számításánál figyelembe kell venni a Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) (Társadalombiztosítási Intézet - Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap [ΙΚΑ - ΕΤΑΜ]) kezelésében levő általános szociális biztonsági rendszert.

H. SPANYOLORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a spanyol Országos Egészségügyi Szolgálat által nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

I. FRANCIAORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános szociális biztonsági rendszer veendő figyelembe.

J. ÍRORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a 2. mellékletben említett egészségügyi igazgatóság által az 1947-től 2004-ig hozott egészségügyi törvények rendelkezéseivel összhangban nyújtott természetbeni ellátások (egészségügyi szolgáltatások) figyelembevételével kell kiszámítani.

K. OLASZORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét az olasz országos egészségügyi szolgálat által nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

L. CIPRUS

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál a Ciprusi Kormányzati Egészségügyi Szolgálat által nyújtott ellátásokat kell figyelembe venni.

M. LETTORSZÁG

Az ellátások éves költségének átlagát az Országos Kötelező Egészségbiztosító által kezelt természetbeni ellátások (egészségügyi szolgáltatások) figyelembevételével kell kiszámítani.

N. LITVÁNIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az egészségbiztosításról szóló törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.

O. LUXEMBURG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál valamennyi betegbiztosító pénztárat és a betegbiztosító pénztárak szövetségét figyelembe kell venni.

P. MAGYARORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános egészségbiztosítási rendszert, valamint az egészségügyről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban lévő ellátásokra nyújtott egészségügyi kiadásokat kell figyelembe venni.

Q. MÁLTA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az országos egészségügyi rendszer keretében nyújtott ellátásokat kell figyelembe venni.

R. HOLLANDIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános szociális biztonsági rendszer veendő figyelembe.

Ugyanakkor az alábbiak hatásának figyelembevétele érdekében csökkentést kell alkalmazni:

1. rokkantsági biztosítás (arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO);

2. biztosítás a betegségek különleges költségeivel szemben (verzekering tegen bijzondere ziektekosten, AWBZ).

S. AUSZTRIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét az alábbiak figyelembevételével kell kiszámítani:

1. A Gebietskrankenkassen (területi betegbiztosító pénztárak) által nyújtott ellátások;

2. A Landesgesundheitsfonds (regionális egészségügyi alap) illetékességébe tartozó kórházak által nyújtott ellátások;

3. Más kórházak által nyújtott ellátások esetében, melyekre a Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Szociális Biztonsági Intézetek Fő Szövetsége) és a Wirtschaftskammer Österreich (Osztrák Kereskedelmi Kamara) közötti 2000. december 31-én hatályos szerződés vonatkozik, és

4. A bécsi Fonds zur Mitfinanzierung der In-vitro-Fertilisation (Mesterséges Megtermékenyítési Társfinanszírozási Alap) által nyújtott ellátások.

T. LENGYELORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét az állami forrásokból finanszírozott egészségügyi szolgálatokról szóló törvény az országos sürgősségi orvosi szolgálatról szóló törvény, valamint - a rehabilitációs költségek tekintetében - a társadalombiztosítási rendszerről szóló törvény és a mezőgazdasági dolgozók társadalombiztosításáról szóló törvény által létrehozott rendszerek figyelembevételével kell kiszámítani.

U. PORTUGÁLIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a hivatalos egészségügyi szolgálat által nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

V. ROMÁNIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az egészségbiztosítási rendszer keretében nyújtott ellátásokat kell figyelembe venni.

W. SZLOVÉNIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános egészségvédelmi programot kell figyelembe venni.

X. SZLOVÁKIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános egészségbiztosítási rendszeren belül egészségügyi célokra nyújtott költségeket kell figyelembe venni.

Y. FINNORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a közegészségügyi és kórházi szolgáltatások rendszerének és aKansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Társadalombiztosítási Intézet) által nyújtott betegségbiztosítási megtérítések és rehabilitációs szolgáltatások figyelembevételével kell kiszámítani.

Z. SVÉDORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét az országos szociális biztonsági rendszer szerint nyújtott ellátások határozzák meg.

AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét az Egyesült Királyság Egészségügyi Szolgálata által nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

10. MELLÉKLET (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)

A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGOK ÁLTAL KIJELÖLT INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (10) bekezdése)

A. BELGIUM

A végrehajtási rendelet 10b. cikkének alkalmazásában:
Munkavállalók:Az a biztosítási intézmény, amelynél a munkavállaló biztosított volt;
Önálló vállalkozók:Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete), Brüsszel.
1. A rendelet 14. cikke és a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) pontjának, (2) bekezdésének és 12a. és 14. cikkének alkalmazásában:Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Rijkdienst voor maatschappelijke Zekerheid, Brussel – (Országos Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel).
2. A rendelet 14b. cikke (1) bekezdésének és a végrehajtási rendelet 11. cikkének alkalmazásában:Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen.
3. A rendelet 14a. cikkének és a végrehajtási rendelet 11a. cikke (1) bekezdése a) pontjának és a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában:Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel).
3a. A rendelet 14c. cikkének és a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában:
Munkavállalók:Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor Maatscheppelijke Zekerheid, Brussel (Országos Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel)
Önálló vállalkozók:Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete), Brüsszel.
3b. A rendelet 14e. és 14f. cikkének és a végrehajtási rendelet 12b. cikkének alkalmazásában:Service Public Fédéral Sécurité sociale, Bruxelles – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (Szövetségi Szociális Biztonsági Szolgálat, Brüsszel).
4. A rendelet 17. cikkének alkalmazásban, és:
— a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontja:a) Csak egyénileg elbírált különleges esetekben:
Office national de sécurité sociale/Rijkdienst voor maatschappelijke Zekerheid (Országos Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
b) A dolgozók egyes külön csoportjainak érdekét szolgáló kivételek:
Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid (Szövetségi Szociális Biztonsági Állami Szolgálat, Szociálpolitikai Főigazgatóság, Brüsszel);
— a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése b) pontja:Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen (Szövetségi Szociális Biztonsági Szolgálat, Önálló vállalkozók Főigazgatósága, Brüsszel).
4a. a rendelet 17. cikkének alkalmazásában, amikor a köztisztviselők különleges rendszere az érintett:Service Public Fédéral Sécurité sociale, Bruxelles/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.
5. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 88. cikkének alkalmazásában:
a) általában:Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Brussel (Országos Foglalkoztatási Hivatal, Brüsszel);
b) tengerészek esetében:Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij – (Kereskedelmi Tengerészeti Tengerészek Szövetsége), Antwerpen.
6. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) Betegség, anyaság és munkahelyi balesetek:
i. általában:Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel);
ii. a tengerentúli szociális biztonsági rendszer alá tartozó személyek:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
iii. Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai:Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel);
b) Foglalkozási megbetegedések:Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel – (Foglalkozási Megbetegedési Alap, Brüsszel);
c) Munkanélküliség:
i. általában:Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel (Országos Foglalkoztatási Hivatal, Brüsszel);
ii. tengerészek esetében:Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij, – (Kereskedelmi Tengerészeti Tengerészek Szövetsége), Antwerpen.
7. A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel).

B. BULGÁRIA

1. A rendelet 14c. cikke, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke alkalmazásában:Национална агенция за приходите (Nemzeti Adóhivatal), София.
2. A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:Национална агенция за приходите (Nemzeti Adóhivatal), София.
3. Az alábbiak alkalmazásában:
a) A végrehajtási rendelet 8. cikke és 38. cikkének (1) bekezdése:— Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София,
— Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
b) A végrehajtási rendelet 10b. cikkének, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (3) bekezdésének, 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, valamint 109. cikkének alkalmazásában:Национална агенция за приходите (Nemzeti Adóhivatal), София.
4. A végrehajtási rendelet 70. cikke (1) bekezdésének, 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének és 110. cikkének alkalmazásában:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
5. A végrehajtási rendelet 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Агенция за социално подпомагане (Szociális Segélyek Hivatala), София.
6. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:— Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София.

C. CSEH KÖZTÁRSASÁG

1. a) A rendelet 17. cikkének alkalmazásban:Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság).
1. b) A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja, valamint a végrehajtási rendelet 10. cikke b) pontja, 11. cikke (1) bekezdése, 11a. cikke (1) bekezdése, 12. cikke a) pontja, 13. cikke (2) és (3) bekezdése, 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdése, 80. cikke (2) bekezdése és 85. cikke (2) bekezdése alkalmazásában, a végrehajtási rendelet 4. cikke (10) bekezdése által kinevezett intézmény:Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), és annak regionális hivatala.
2. A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:azon hely szerint területileg illetékes városi hatóság (igazgatási szerv), ahol a családtagok élnek.
3. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában (a természetbeni ellátások díjának a rendelet 36. és 63. cikkével összhangban történő vissztérítésével kapcsolatban):Centrum mezistátních úhrad (Nemzetközi Visszatérítések Központja), Praha.
4. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában (a munkanélküliségi ellátásoknak a rendelet 70. cikkével összhangban történő visszatérítésével kapcsolatban):Ministerstvo práce a sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti (Szociális és Munkaügyi Minisztérium — Foglalkoztatási Szolgálat), Praha.

D. DÁNIA

1. A végrehajtó rendelet 10c. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12a. cikke, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alkalmazásának céljából:Den Sociale Sikringsstyrelse, København.
2.a Rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (2) bekezdése a) pontjának, 14a. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 14b. cikke (1) és (2) bekezdésének az alkalmazásában:Den Sociale Sikringsstyrelse (Szociális Biztonsági Igazgatóság), København.
3. A rendelet 17. cikkének és a végrehajtási rendelet 10b. cikkének alkalmazásában:Den Sociale Sikringsstyrelse (Szociális Biztonsági Igazgatóság), København.
4. A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:annak az önkormányzatnak a testülete, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik.
5. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 84. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:a munkanélküliségi alap, amelynek az érintett személy legutoljára tagja volt, az Arbejdsdirektoratet (Munkaügyi Igazgatóság), København, ha az érintett személy nem volt tagja egy munkanélküliségi alapnak sem.
6. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) rendelet 36. és 63. cikke szerinti megtérítések:Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Belügy- és Egészségügyi Minisztérium), København;
b) rendelet 70. cikkének (2) bekezdése szerinti megtérítések:Arbejdsdirektoratet (Munkaügyi Igazgatóság), København.
7. A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában:
a) a rendelet III. címének 1. és 5. fejezete szerinti ellátások:Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Belügy- és Egészségügyi Minisztérium), København;
b) a rendelet 1. fejezetének III. címe szerinti pénzbeli ellátások és a rendelet III. címének 2., 3., 7. és 8. fejezete szerinti ellátások:Den Sociale Sikringsstyrelse (Szociális Biztonsági Igazgatóság), København;
c) a rendelet III. címének 4. fejezete szerinti ellátások:Arbejdsskadestyrelsen (Munkahelyi Baleseti és Foglalkozási Megbetegedési Országos Hivatal), København;
d) a rendelet III. címének 6. fejezete szerinti ellátások:Arbejdsdirektoratet (Munkaügyi Igazgatóság), København.

E. NÉMETORSZÁG

1. A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:
a) a legutóbb folytatott tevékenység jellegétől függően:a fizikai dolgozóknak és a szellemi munkavállalóknak a 2. mellékletben az egyes tagállamokkal kapcsolatban említett nyugdíj-biztosítási intézményei;
b) ha nem lehet megállapítani a legutóbb folytatott tevékenység jellegét:a fizikai dolgozóknak a 2. mellékletben az egyes tagállamokkal kapcsolatban említett nyugdíj-biztosítási intézményei;
c) azok a személyek, akik az általános öregségi biztosítási rendszerre (Algemene Ouderdomswetholland) vonatkozó holland jogszabályok szerint voltak biztosítottak, miközben olyan tevékenységet végeztek, amely a német jogszabályok alapján nem tartozott a kötelező biztosítás körébe:Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin.
2. Az alábbiak alkalmazásában:
— A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a 14b. cikkének (1) bekezdése, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 11. cikkével együttesen,
— a 14a. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 14b. cikkének (2) bekezdése, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 11a. cikkével együttesen,
— a 14. cikk (2) bekezdése, a 14. cikk (3) bekezdése, a 14a. cikk (2) – (4) bekezdése és a 14c. cikk a) pontja, illetve a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 12a. cikkével együttesen:
i. a betegségbiztosítási rendszerben biztosított személyek:az intézet, amelynél biztosításuk van és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is;
ii. a betegségbiztosítási rendszerben nem biztosított, és valamely szakmai egyesülés nyugdíjbiztosítási rendszerébe sem tartozó személyek:az illetékes nyugdíjbiztosító intézet, és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is;
iii. a betegségbiztosítási rendszerben nem biztosított, de valamely szakmai egyesülés nyugdíjbiztosítási rendszerébe tartozó személyek:Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (szakmai egyesülések nyugdíjbiztosítási munkaközössége), Köln, és az ellenőrzés tekintetében a vámhatóságok is.
3. A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjának, 14a. cikke (1) bekezdése b) pontjának és a 14b. cikkének (a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben történő) alkalmazásában, 14b. cikke (2) bekezdésének (a 14a. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben történő) alkalmazásában, valamint a 17. cikk alkalmazásában:Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (Német Betegbiztosítási Összekötőközpont – Külföld), Bonn.
4.a) A végrehajtási rendelet 13. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének, illetve 14. cikkének alkalmazásában:az érintett személy által Bonn körzetében választott betegbiztosító pénztár.
5. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:az abban a németországi kerületben találhatóArbeitsamt (munkaügyi hivatal), amelyben a munkavállaló lakóhellyel rendelkezett vagy tartózkodott, vagy – ha a munkavállaló sem nem rendelkezett lakóhellyel, sem nem tartózkodott Németországban, mialatt ott dolgozott – az abban a németországi kerületben található Arbeitsamt, amelyben a munkavállalót utoljára alkalmazták.
6. A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:az abban a kerületben található Arbeitsamt, amelyben a munkavállalót utoljára alkalmazták.
7. A végrehajtási rendelet 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) a rendelet 77. és 78. cikke szerint kifizetett családi támogatások:Arbeitsamt Nürnberg (Munkaügyi Hivatal), Nürnberg;
b) a törvényes nyugdíj-biztosítási rendszerek szerint gyermekek után kifizetett nyugdíj-kiegészítések:a 2. melléklet C. 2. pontjában a fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók és bányászok számára illetékes intézményként meghatározott nyugdíj-biztosítási intézmények.
8. A következők alkalmazásában
a) a rendelet 36. cikke és a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése:AOK-Bundesverband (Helyi Betegbiztosítási Pénztárak Országos Szövetsége), Bonn 2;
b) a rendelet 63. cikke és a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése:a Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Ipari Szakmai Szövetségek Föderációja), St. Augustin;
c) a rendelet 75. cikke és a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése:Bundesanstalt für Arbeit (Szövetségi Munkaügyi Hivatal), Nürnberg.
9. A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) a végrehajtási rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében előírt igazolás bemutatása alapján a munkavállalóknak tévesen nyújtott természetbeni ellátások megtérítése:Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (Német Betegbiztosítási Összekötőközpont – Külföld), Bonn, a rendelet 6. mellékletének C. 5. pontjában előírt kompenzációs alapon keresztül;
b) a végrehajtási rendelet 62. cikke (2) bekezdésében előírt igazolás bemutatása alapján a munkavállalóknak tévesen nyújtott természetbeni ellátások megtérítése:aHauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Ipari Szakmai Szövetségek Föderációja), St. Augustin.
10. A rendelet 14d. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:az az intézmény, amelynek a nyugdíj-biztosítási járulékokat befizetik, vagy – ha az igényt a nyugdíjigényléssel együtt vagy azután adják be – az igényt vizsgáló intézmény.

F. ÉSZTORSZÁG

1. A rendelet 14c. cikkének, 14d. cikke (3) bekezdésének és 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikkének, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) bekezdésének, 13. cikke (3) bekezdésének, 14. cikke (1) bekezdésének, 14. cikke (2) bekezdésének, 14. cikke (3) bekezdésének, 17. cikkének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének, 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Hivatal).
2. A végrehajtási rendelet 8. cikkének és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Alap).
3. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének és 81. cikkének alkalmazásában:Eesti Töötukassa (Észt Munkanélküliségi Biztosítási Alap).
4. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) Betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Eesti Haigekassa (Észt Egészségbiztosítási Alap);
b) Munkanélküliség:Eesti Töötukassa (Észt Munkanélküliségi Biztosítási Alap).
5. A végrehajtási rendelet 109. cikkének alkalmazásában:Maksuamet (Adóhivatal).
6. A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában:A megfelelő, illetékes intézmény.

G. GÖRÖGORSZÁG

1. A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).
2. A következők alkalmazásában:
a) a 14. cikk (1) bekezdése, a 14b. cikk (1) bekezdése és a rendelet 17. cikke értelmében kötött megállapodások, a végrehajtási rendelet 11. cikkével összefüggésben;
b) a 14. cikk (2) bekezdésének b) pontja és a rendelet 17. cikke értelmében kötött megállapodások, a végrehajtási rendelet 12a. cikkével összefüggésben;
i. általában:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén);
ii. tengerészek esetében:Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς [Tengerészek Nyugdíjpénztára (NAT)], Pireusz.
3. A következők alkalmazásában:
a) a 14. cikk (1) bekezdése, a 14b. cikk (2) bekezdése és a rendelet 17. cikke értelmében kötött megállapodások, a végrehajtási rendelet 11a. cikkével összefüggésben,
b) a 14a. cikk (2) bekezdése, a 14c. cikk és a rendelet 17. cikke értelmében kötött megállapodások, a végrehajtási rendelet 12a. cikkével összefüggésben,
c) a végrehajtási rendelet 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, illetve 14. cikkének (1) és (2) bekezdése:
i. általában:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén);
ii. önálló vállalkozók esetében:
(saját különös biztosító intézetük),
pontosabban:
— tömegközlekedési eszközök tulajdonosai esetében:Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ), Αθήνα (Járművezetők Nyugdíjpénztára (TSA)), Athén,
— kézművesek és kiskereskedők esetében:Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), Αθήνα (Kézművesek és Kiskereskedők Biztosítási Pénztára (TEBE)), Athén,
— kereskedők esetében:Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (ΤΑΕ), Αθήνα (Kereskedők Biztosítási Pénztára (TAE)), Athén,
— pturisztikai és hajózási ügynökök esetében:Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), Πειραιάς (Hajózási ügynökök és alkalmazottak Biztosítási Pénztára (TANPU)), Pireusz,
— ügyvédek és közjegyzők esetében:Ταμείο Νομικών, Αθήνα (Jogászok Pénztára), Athén,
— orvosok, fogorvosok, állatorvosok és gyógyszerészek esetében:Ταμείο Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), Αθήνα (Egészségügyi Dolgozók Biztosítási és Nyugdíjpénztára (TSAY)), Athén,
— mérnökök és építészmérnökök esetében:Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Αθήνα (Mérnökök és Építési Beruházási Vállalkozók Nyugdíjpénztára (TSEMEDE)), Athén,
— athéni és thesszaloniki napilapok újságírói esetében:Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού Εφημερίδων Αθήνας-θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑθ), Αθήνα (Athéni és Tesszaloniki Újságírók Nyugdíjpénztára (TSPEATH)), Athén,
— vidéki napilapok és folyóiratok tulajdonosai, illetve újságírók esetében:Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ), Αθήνα (Sajtótulajdonosok, Szerkesztők és Alkalmazottak Nyugdíjpénztára (TAISYT)), Athén,
— szállodatulajdonosok esetében:Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων, Αθήνα (Szállodatulajdonosok Takarékpénztára), Athén,
— újságkereskedők esetében:Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών, Αθήνα-θεσσαλονίκη (Újságkereskedők Nyugdíjpénztára), Athén-Thesszaloniki,
iii. tengerészek esetében esetében:Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára (NAT)), Pireusz.
4. A rendelet 14c. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:
a) általában:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén);
b) tengerészek esetében:Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς [Tengerészek Nyugdíjpénztára (NAT)], Pireusz.
5. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα [Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal (OAED)], Glyfada.
6. A végrehajtási rendelet 81. cikkének alkalmazásában:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).
7. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) családi támogatások, munkanélküli ellátások:Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal (OAED)], Glyfada.
b) ellátások tengerészek számára:Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Pireusz);
c) egyéb ellátások:
i. az alkalmazottak, önálló vállalkozók és helyi önkormányzati alkalmazottak esetében:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén);
ii. köztisztviselők esetében:Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Köztisztviselői Betegségbiztosítási Alap (OPAD), Athén;
iii. aktív katonai szolgálatot teljesítők:Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, Αθήνα (Nemzetvédelmi Minisztérium, Athén)
iv. kikötővédelmi aktív katonai szolgálatot teljesítők:Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (Kereskedelmi Tengerészeti Minisztérium, Pireusz)
v. AEI és TEI hallgatók:Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθήνα (Oktatási és Vallásügyi Minisztérium, Athén).
8. A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában:
a) családi támogatások, munkanélküli ellátások:Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Γλυφάδα [Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal (OAED)], Glyfada.
b) ellátások tengerészek számára:Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς [Tengerészek Nyugdíjpénztára (NAT)], Pireusz.
c) egyéb ellátások:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).
9. A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) ellátások tengerészek számára:Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς [Tengerészek Nyugdíjpénztára (NAT)], Pireusz.
b) gyéb ellátások:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet – Egységes Alkalmazotti Biztosítási Alap IKA – [ETAM], Athén).

H. SPANYOLORSZÁG

1. A rendelet 17. cikkének egyedi esetekben történő alkalmazásában, illetve a 6. cikk (1) bekezdésének (a tengerészek és az „Instituto Social de la Marina” közötti különmegállapodás kivételével), illetve a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése, 11a. cikke, 12a. cikke, 13. cikke (2) és (3) bekezdése, 14. cikk (1), (2) és (3) bekezdése és a 109. cikk alkalmazásában:Tesorería General de la Seguridad Social (Központi Szociális Biztonsági Pénztár), Madrid.
2. A 102. cikk (2) bekezdésének (kivéve a tengerészek és a munkanélküli ellátások tekintetében), és a végrehajtási rendelet 110. cikkének (kivéve a tengerészek tekintetében) és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:az Instituto Nacional de la Seguridad Social (Nemzeti Szociális Biztonsági Intézet), Madrid.
3. A 102. cikk (2) bekezdésének (kivéve a munkanélküli ellátások tekintetében), és a végrehajtási rendelet 110. cikke alkalmazásában:Instituto Social de la Marina (Tengerészek Jóléti Intézete), Madrid.
4. A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, kivéve a tengerészeket, a két utoljára említett cikket, a fegyveres erők tagjaira vonatkozó különleges rendszerekbe tartozó személyek kivételével:Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Országos Szociális Biztonsági Intézet Tartományi Igazgatóságai).
5. A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének (a tengerészek különmegállapodása), 38. cikke (1) bekezdésének (a tengerészek tekintetében), 70. cikke (1) bekezdésének, 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikke, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Tengerészek Jóléti Intézete Tartományi Igazgatóságai).
6. A 102. cikk (2) bekezdésének a munkanélküli ellátások tekintetében történő alkalmazásában:Servicio Público de Empleo Estatal (Állami Közalkalmazotti Szolgálat), INEM, Madrid.
7. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének a munkanélküli ellátások tekintetében – kivéve a tengerészek tekintetében – történő alkalmazásában:Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (Állami Közalkalmazotti Szolgálat Tartományi Igazgatóságai), INEM, Madrid.
8. A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, a fegyveres erők különleges rendszereibe tartozó személyek családi ellátásainak vonatkozásában:Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (Honvédelmi Minisztérium Emberi Erőforrások Főigazgatósága), Madrid.
9. Köztisztviselők különleges rendszere: A rendelet 14e., 14f. és 17. cikkének, illetve a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában:Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (Köztisztviselők Központi Állami Kölcsönös Nyugdíjbiztosító Rendszere, Központi Szolgálatok), Madrid.
10. A fegyveres erők tagjai különleges rendszere: A rendelet 14e., 14f. és 17. cikkének, illetve a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában:Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Fegyveres Erők Társadalombiztosítási Intézete), Madrid.
11. Az igazságügyi tisztviselők különleges rendszere: A rendelet 14e., 14f. és 17. cikkének, illetve a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában:Mutualidad General Judicial (Központi Igazságügyi Kölcsönös Nyugdíjbiztosító Rendszer), Madrid.

I. FRANCIAORSZÁG

1. A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:Direction régionale de la sécurité sociale (regionális szociális biztonsági igazgatóság).
2. A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 12a. cikkének alkalmazásában:
a) Anyaország:
i. általában:Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár);
ii. mezőgazdasági rendszer:Caisse de mutualité sociale agricole (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár);
iii. bányászokra vonatkozó rendszer:Société de secours minière (Bányászok Segélyező Egyesülete);
iv. tengerészekre vonatkozó rendszer:Section „Caisse de retraite des marins” du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának „Tengerészek Nyugdíjpénztára” Osztálya);
b) Tengerentúli megyék:
i. általában:Caisse générale de sécurité sociale (Általános Szociális Biztonsági Pénztár);
ii. tengerészekre vonatkozó rendszer:Section „Caisse de retraite des marins” du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának „Tengerészek Nyugdíjpénztára” Osztálya).
3. A végrehajtási rendelet 11a. cikke (1) bekezdésének és 12a. cikkének alkalmazásában:Caisses mutuelles régionales (regionális segélypénztárak).
4. A végrehajtási rendelet 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (A Párizsi Régió Helyi Betegbiztosító Pénztára).
4a. A rendelet 14c. cikkének és a végrehajtási rendelet 12a. cikke (7) és (8) bekezdésének alkalmazásában:
a) A végrehajtási rendelet 12a. cikkének (7) bekezdése:
i. franciaországi munkaviszony és egy másik tagállamban folytatott nem mezőgazdasági önálló vállalkozás:Caisse mutuelle régionale (Regionális Segélypénztár);
ii. franciaországi munkaviszony és egy másik tagállamban folytatott mezőgazdasági önálló vállalkozás:Caisse de mutualité sociale agricole (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár);
b) A végrehajtási rendelet 12a. cikkének (8) bekezdése:
i. franciaországi nem mezőgazdasági önálló vállalkozás:Caisse mutuelle régionale (Regionális Segélypénztár);
ii. franciaországi mezőgazdasági önálló vállalkozás:Caisse de mutualité sociale agricole (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár);
c) franciaországi nem mezőgazdasági önálló vállalkozás és luxemburgi munkaviszony esetén:az E 101 nyomtatványt az érintett személy rendelkezésére kell bocsátani, aki benyújtja azt a regionális segélypénztárnak.
5. A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontja, 14a. cikke (1) bekezdése b) pontja és 17. cikke alkalmazásában:Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Európai és Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Központja (korábban Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Párizs.
6. A végrehajtási rendelet 80. cikkének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (megyei munkaügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság) azon munkahely szerint, amellyel kapcsolatban az igazolást kérik;
azAgence nationale pour l'emploi (Országos Foglalkoztatási Hivatal) helyi hivatala;
a családtagok lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal.
7. A végrehajtási rendelet 84. cikkének alkalmazásában:
a) teljes munkanélküliség:az érintett személy lakóhelye szerintiAssociation pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (ipari és kereskedelmi foglalkoztatási szövetség);
b) részleges munkanélküliség:az érintett személy munkahelye szerintiDirection départementale du travail et de la main-d'œuvre (megyei munkaügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság).
8. A rendelet 36. és 63. cikkének és a végrehajtási rendelet 102. cikkének együttes alkalmazásában:Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Európai és Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Központja (korábban Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Párizs.
9. A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Európai és Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Központja (korábban Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Párizs.

J. ÍRORSZÁG

1. A rendelet 14c. cikkének és 17. cikkének, a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének, 86. cikke (2) bekezdésének és 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium).
2. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium).
3. a) A rendelet 36. és 63. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Department of Health and Children (Gyermek- és Egészségügyi Minisztérium);
b) A rendelet 70. cikkének és a végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium).
4. a) A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában (pénzbeli ellátások esetében):Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium);
b) A végrehajtási rendelet 110. cikkének (természetbeni ellátások esetében) és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (Egészségügyi Igazgatóság, Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly,
Health Service Executive Dublin-North East (Egészségügyi Igazgatóság, Északkelet-Dublin), Kells, Co. Meath,
Health Service Executive South (Egészségügyi Igazgatóság, Déli részleg), Cork,
Health Service Executive West (Egészségügyi Igazgatóság, Nyugati részleg), Galway.

K. OLASZORSZÁG

1. A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium) Róma.
2. a) A rendelet 17. cikkének alkalmazásban:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok;
b) a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), megyei hivatalok.
3. A végrehajtási rendelet 11a. és 12. cikkének alkalmazásában:
orvosok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
gyógyszerészek esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala);
állatorvosok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
ápolók, egészségügyi segédszemélyzet és gyermekápolók esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (Ápolók, Egészségügyi segédszemélyzet és Gyermekápolók Országos Jóléti és Segélyhivatala);
kereskedelmi ügynökök és képviselők esetében:Ente Nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Kereskedelmi Ügynökök és Képviselők Országos Jóléti és Segélyhivatala);
biológusok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
ipari tanácsadók esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Ipari Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);
pszichológusok esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Pszichológusok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
újságírók esetében:Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani „Giovanni Amendola” (Olasz Újságírók „G. Amendola” Országos Jóléti Intézete);
biztosítási statisztikusok, vegyészek, mezőgazdászok, erdészek és geológusok:Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Biztosítási Statisztikusok, Vegyészek, Mezőgazdászok, Erdészek és Geológusok Országos multiszektorális Jóléti és Segélyhivatala);
mezőgazdasági technikusok és tanácsadók esetében:Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Mezőgazdasági Technikusok és Szakértők Országos Jóléti és Segélyhivatala);
mérnökök és építészek esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Mérnökök és Építészek Országos Jóléti Hivatala);
geodéták esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Geodéták Országos Jóléti és Segélyhivatala);
ügyvédek esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza forense (Jogászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
közgazdászok esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélyhivatala);
könyvelők esetében:Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Könyvelők Országos Jóléti és Segélyhivatala);
foglalkoztatási szakértők esetében:Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Foglalkoztatási Tanácsadók Országos Jóléti és Segélyhivatala);
közjegyzők esetében:Cassa nazionale notariato (Közjegyzők Országos Alapja);
vámügynökök esetében:Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri dognali (Vámügynökök Jóléti Alapja);
a mezőgazdaság, a kézműves ipar és a kereskedelem területén tevékenykedő önálló vállalkozók esetében:Istituto Nazionale della previdenza sociale – sedi provinciali (Országos Társadalombiztosítási Intézet, INPS, megyei hivatalok).
4. A végrehajtási rendelet 38. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok.
5. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének, 88. cikkének és 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok.
6. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) a rendelet 36. cikke szerinti megtérítések:Ministerio della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma;
b) a rendelet 63. cikke szerinti megtérítések:
i. természetbeni ellátások:Ministerio della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma;
ii. protézisek és jelentős segédeszközök:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet);
c) a rendelet 70. cikke szerinti megtérítések:Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), Roma.
7. A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) betegség (beleértve a tuberkulózist):Ministerio della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma;
b) munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
i. természetbeni ellátások:Ministerio della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma;
ii. protézisek és jelentős segédeszközök:Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), Roma.

L. CIPRUS

1. A rendelet 14c. cikkének, 14d. cikke (3) bekezdésének és 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikke, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, valamint 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének, 86. cikke (1) bekezdésének, 91. cikke (2) bekezdésének és 109. cikkének alkalmazásában:— Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Nikózia),
— Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóságok, Pénzügyminisztérium), Nikózia.
2. A végrehajtási rendelet 8. cikkének, 102. cikke (2) bekezdésének és 110. cikkének alkalmazásában (pénzbeli ellátások esetében):— Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium, Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Nikózia),
— Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Támogatási és ellátási igazgatóságok, Pénzügyminisztérium), Nikózia.
3. A végrehajtási rendelet 8. cikkének, 102. cikke (2) bekezdésének, 110. cikkének és 113. cikke (2) bekezdésének (természetbeni ellátások esetében), valamint a rendelet 36. és 63. cikkének alkalmazásában:— Υπουργός Υγείας (Egészségügyi Minisztérium, Nikózia).

M. LETTORSZÁG

Az alábbiak alkalmazásában:
a) a rendelet 14. cikke (1) bekezdése, 14a. cikke (1) bekezdése, 14a. cikke (4) bekezdése, 14b. cikke (1) bekezdése, 14d. cikke (3) bekezdése és 17. cikke:Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga);
b) a végrehajtási rendelet 10b. cikke. 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 109. cikkének alkalmazásában:Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga);
c) a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése (a rendelet 36. és 63. cikkével együttesen):Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Országos Kötelező Egészségbiztosító, Riga);
d) (a rendelet 70. cikke (2) bekezdése):Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Országos Társadalombiztosítási Hivatal, Riga).

N. LITVÁNIA

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 14a. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 14b. cikke (1) és (2) bekezdésének, 14d. cikke (3) bekezdésének és 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikkének, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikkének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14. cikke (1) és (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága, Külföldi Juttatások Irodája).
2. A végrehajtási rendelet 38. cikkének (1) bekezdése, 70. cikkének (1) bekezdése és 86. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:Seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą (az érintett személy lakóhelye szerinti helyi irodák).
3. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Lietuvos darbo birža (Litván Munkaügyi Hivatal).
4. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:
a) megtérítés a rendelet 36. és 63. cikkével összhangban:Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;
b) megtérítések a 70. cikk (2) bekezdése értelmében:Lietuvos darbo birža (Litván Munkaügyi Hivatal).
5. A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában:
a) a rendelet III. címének 1. és 4. fejezete szerinti természetbeni ellátások:Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius;
b) pénzbeli ellátások a rendelet III.címe 1–4. és 8. fejezete értelmében:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága, Külföldi Juttatások Irodája);
c) pénzbeli ellátások a rendelet III. címe 6. fejezete értelmében:Lietuvos darbo birža (Litván Munkaügyi Hivatal).
d) pénzbeli ellátások a rendelet III. címe 5. és 7. fejezete értelmében:Savivaldybių socialinės paramos skyriai (Helyi szociális segély iroda).
6. A végrehajtási rendelet 113. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:Valstybinė ligonių kasa (Országos Betegpénztár), Vilnius.

O. LUXEMBURG

1. A rendelet 14d. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:az adott foglalkozással kapcsolatban hatáskörrel rendelkező hatóság.
2. A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:az utoljára a nagyhercegségben folytatott munkaviszonyra vagy önálló vállalkozásra vonatkozó rendszer.
3. A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában:Centre commun de la sécurité sociale (Szociális Biztonsági Közös Központ), Luxembourg.
4. A végrehajtási rendelet 10b. és 12a. cikkének alkalmazásában:Centre commun de la sécurité sociale (Közös Szociális Biztonsági Központ), Luxembourg.
5. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Administration de l'emploi (Foglalkoztatási Hivatal), Luxembourg.
6. A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:az a betegbiztosítási pénztár, ahol az érintett személy utoljára biztosított volt.
7. A végrehajtási rendelet 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) Rokkantság, öregség, halál (nyugdíj):
i. fizikai dolgozók:Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Öregségi és Rokkantbiztosító Intézet), Luxembourg;
ii. szellemi munkavállalók és szabadfoglalkozásúak:Caisse de pension des employés privés (Magánszektorban Alkalmazott Szellemi Munkavállalók Nyugdíjpénztára), Luxembourg;
iii. a kézműiparban, kereskedelemben vagy iparban dolgozó önálló vállalkozók:Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Kézművesek, Kereskedők és Iparosok Nyugdíjpénztára), Luxembourg;
iv. a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók:Caisse de pension agricole, Luxembourg (Mezőgazdasági Nyugdíjpénztár), Luxembourg;
v. a közszektor különleges rendszerei esetében:az illetékes nyugdíjhatóság;
b) Családi ellátások:Caisse nationale des prestations familiales (Családi Ellátások Országos Pénztára), Luxembourg.
8. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) betegség és anyaság:Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg;
b) munkahelyi balesetek:Association d'assurance contre les accidents, section indutrielle, Luxembourg (Baleset-biztosítási Szövetség, Ipari Osztály), Luxembourg;
c) munkanélküliség:Administration de l'emploi (Foglalkoztatási Hivatal), Luxembourg.
9. A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) betegség és anyaság:Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg;
b) munkahelyi balesetek:Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Baleset-biztosítási Szövetség, Ipari Osztály), Luxembourg.

P. MAGYARORSZÁG

1. A rendelet 14c. cikke, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke alkalmazásában:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.
2. A végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában:
a) betegség, anyaság, munkahelyi balesetek:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
b) öregség, rokkantság:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest;
c) munkanélküliség:Foglalkoztatási Hivatal, Budapest;
d) magánnyugdíj-biztosító pénztár, önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár:Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Budapest.
3. A végrehajtási rendelet 8. cikke, 10b. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12a. cikke, 13. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alkalmazásában:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.
4. A végrehajtási rendelet 38. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.
5. A végrehajtási rendelet 70. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában:
a) baleseti táppénz és baleseti járadék:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
b) egyéb ellátások:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.
6. A végrehajtási rendelet 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Foglalkoztatási Hivatal, Budapest.
7. A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) anyasági támogatás és anyasági segély:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
b) egyéb családi ellátások:Államháztartási Hivatal, Budapest.
8. A végrehajtási rendelet 91. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.
9. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:
a) betegség, anyaság, munkahelyi balesetek:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
b) munkanélküliség:Foglalkoztatási Hivatal, Budapest.
10. A végrehajtási rendelet 109. cikke alkalmazásában:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.
11. A végrehajtási rendelet 110. cikke alkalmazásában:
a) betegség, anyaság, munkahelyi balesetek:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest;
b) öregség, rokkantság:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest;
c) munkanélküliségi ellátások:Foglalkoztatási Hivatal, Budapest;
d) családi ellátások:Államháztartási Hivatal, Budapest;
— anyasági támogatás és anyasági segély esetében: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.
12. A végrehajtási rendelet 113. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest.

Q. MÁLTA

A rendelet 14c. cikke, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 8. cikkének (1) és (2) bekezdése, 10b. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12. cikkének a) pontja, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, 38. cikkének (1) bekezdése, 70. cikkének (1) bekezdése, 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke, 82. cikkének (2) bekezdése, 85. cikkének (2) bekezdése, 86. cikkének (2) bekezdése, 89. cikkének (1) bekezdése, 91. cikkének (2) bekezdése, 102. cikkének (2) bekezdése, 109. és 110. cikke alkalmazásában:Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta.
A végrehajtási rendelet 8. cikkének (3) bekezdése és 113. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:Diviżjoni tas-Saħħa (Egészségügyi Részleg), Valletta.

R. HOLLANDIA

1. A rendelet 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikkének, 11. cikke (1) és (2) bekezdésének, 11a. cikke (1) és (2) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában:Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Amstelveen.
2. A végrehajtási rendelet 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amsterdam).
3. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) a rendelet 36. és 63. cikkének értelmében biztosított visszatérítések:College voor zorgverzekeringen (Betegbiztosítók Szövetsége), Amstelveen;
b) a rendelet 70. cikkében előírt megtérítések:Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Munkavállalói Biztosítási Igazgatási Intézet, Amsterdam).

S. AUSZTRIA

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontja, 14a. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 17. cikke alkalmazásában:Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (a szociális ügyek és a fogyasztóvédelem szövetségi minisztere), a Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (a szövetségi egészség-, család- és ifjúságügyi miniszterrel) egyetértésben, az illetékes közigazgatással egyetértésben a köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerek tekintetében, illetve az illetékes nyugdíjintézettel egyetértésben a szabadfoglalkozásúak szakmai szervezeteinek (Kammern der Freien Berufe) nyugdíjrendszerei tekintetében.
2. A végrehajtási rendelet 11., 11a., 12a., 13. és 14. cikke alkalmazásában:
a) ha az érintett személy az osztrák jogszabályok hatálya alatt áll:az illetékes betegbiztosító intézmény
b) minden más esetben:Hauptverband der österreichischen Versicherungsträger (Az Osztrák Szociális Biztonsági Intézetek Központi Egyesülete), Wien.
3. A rendelet 14d. cikk (3) bekezdésének az alkalmazásában:az illetékes intézmény.
4. A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének és 70. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:A családtagok lakóhelye szerintiGebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár).
5. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:A munkavállaló utolsó lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy az utolsó munkahely szerint illetékesRegionale Geschäftstelle des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája).
6. A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének a szülői szabadsági támogatásra (Karenzgeld) történő alkalmazásában:az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Gebietskrankenkasse (területi betegbiztosító-pénztár).
7. A következők alkalmazásában
a) a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 36. és 63. cikke tekintetében:Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien;
b) a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 70. cikke tekintetében:Landgeschäftstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Munkaerő-piaci Szolgálat Tartományi Hivatala, Wien).
8. A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában:— az illetékes intézmény, vagy
— ha nincs osztrák illetékes intézmény, a lakóhely szerinti intézmény.
9. A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien, azzal a feltétellel, hogy a költségeket az említett egyesület által a nyugdíjjogosultaktól beszedett betegbiztosítási járulékokból térítik meg.

T. LENGYELORSZÁG

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 17. cikkének a végrehajtási rendelet 11. cikkével együttes alkalmazásában, a rendelet 14. cikkének (2) és (3) bekezdése a végrehajtási rendelet 12a. cikkével együttes alkalmazásában, a rendelet 14a. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 17. cikkének a végrehajtási rendelet 11a. cikkével együttes alkalmazásában, a rendelet 14a. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése a végrehajtási rendelet 12a. cikkével együttes alkalmazásában, a rendelet 14b. cikkének (1) és (2) bekezdése a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjával együttes alkalmazásában, a rendelet 14c. cikkének a végrehajtási rendelet 12a. cikkével együttes alkalmazásában és a rendelet 14d. cikkének (3) bekezdése alkalmazásában:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított munkáltató (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint területileg illetékes helyi irodája.
2. A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 17. cikkének a végrehajtási rendelet 11. cikkével együttes alkalmazásban, a rendelet 14a. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 17. cikkének a végrehajtási rendelet 11a. cikkével együttes alkalmazásban, a rendelet 14b. cikkének (1) és (2) bekezdése a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontjával és a 17. cikkel együttes alkalmazásban:Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS központi iroda), Warszawa.
3. A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikke, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének és a 14. cikke alkalmazásában:
a) természetbeni ellátások:Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Országos Egészségügyi Alap, Varsó);
b) egyéb ellátások:
i. foglalkoztatottak és önálló vállalkozók, az önálló mezőgazdasági termelők kivételével:a biztosított személy munkaadójának (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint illetékes Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet – ZUS) helyi irodái;
ii. önálló mezőgazdasági termelők esetében:a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Alap – KRUS) azon regionális irodái, amelyek területi hatáskörrel rendelkeznek a mezőgazdasági termelő biztosítása szerinti helyen.
4. A végrehajtási rendelet 8. cikke alkalmazásában:
a) természetbeni ellátások:Narodowy Fundusz Zdrowia (Országos Egészségügyi Alap), Varsó;
b) egyéb ellátások:— munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított munkáltató (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint területileg illetékes helyi irodája, a biztosítási időszak alatt,
— munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével, a biztosítás fedezetének lejárta után a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes helyi irodája,
— a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája.
5. A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:
a) azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével – és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 3. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;
b) azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem teljesítették a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említett szolgálati időt:a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) 3. melléklet 2. pontja b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;
c) hivatásos katonák, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjei, és a katonai hírszerző szolgálat tisztjei esetén:Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 2. pontja c) alpontjában említett illetékes intézmény;
d) rendőrtisztek, az Államvédelmi Hivatal tisztjei, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, a Külföldi Hírszerzési Hivatal tisztjei (közbiztonsági szolgálatok), a Központi Korrupcióellenes Hivatal tisztjei, határőrtisztek, az Állambiztonsági Hivatal tisztjei és az országos tűzoltóság tisztjei esetén:Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja d) alpontjában említett illetékes intézmény;
e) a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében:Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja e) alpontjában említett illetékes intézmény;
f) bírák és ügyészek esetében:az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;
g) olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt szereztek:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 3. pont g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.
6. A végrehajtási rendelet 70. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:
Hosszú távú ellátások:
i. azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével – és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 3. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;
ii. azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem teljesítették a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említett szolgálati időt:a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) 3. melléklet 2. pontjának b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;
iii. hivatásos katonák, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjei, és a katonai hírszerző szolgálat tisztjei esetében:Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 2. pontja c) alpontjában említett illetékes intézmény;
iv. az 5. pont d) alpontjában említett tisztek esetében:Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja d) alpontjában említett illetékes intézmény;
v. a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében:Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja e) alpontjában említett illetékes intézmény;
vi. bírák és ügyészek esetében:az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei;
vii. olyan személyek esetében, akik kizárólag külföldi biztosítási időt szereztek:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) a 3. melléklet 2. pontja g) alpontjában felsorolt szervezeti egységei.
7. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének, 83. cikke (1) bekezdésének, 84. cikke (2) bekezdésének és 108. cikkének alkalmazásában:a lakó- vagy tartózkodási helyen területi hatáskörrel rendelkező vajdasági munkaügyi hivatalok (Wojewódzkie urzędy pracy).
8. A végrehajtási rendelet 85. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:
a) munkavállalók és önálló vállalkozók esetében, az önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők kivételével:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet — ZUS) a biztosított személy (vagy önálló vállalkozó) családtagjainak lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes helyi irodája;
b) önálló vállalkozó mezőgazdasági termelők esetében:a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár — KRUS) a mezőgazdasági termelő biztosítási helye szerint területileg illetékes regionális irodája;
c) munkanélküliek esetében:a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint területileg illetékes wojewódzkie urzędy pracy (vajdasági foglalkoztatási hivatalok).
9. A végrehajtási rendelet 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye tekintetében illetékes regionális szociálpolitikai központ.
10. A végrehajtási rendelet 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) a rendelet 77. cikkének alkalmazásában:Az ellátásra jogosult személy lakó- vagy tartózkodási helye tekintetében illetékes regionális szociálpolitikai központ;
b) a rendelet 78. cikkének alkalmazásában:
i. azon személyek esetében, akik nemrégiben alkalmazottak vagy önálló vállalkozók voltak – az önálló mezőgazdasági termelők kivételével – és olyan hivatásos katonák és tisztek esetében, akik a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említettektől eltérő szolgálati időt teljesítettek:a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet) 3. pont a) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;
ii. azon személyek esetében, akik nemrégiben önálló mezőgazdasági termelők voltak, és akik nem teljesítették a 2. melléklet 2. pontja c) i., c) ii., d) i., d) ii., e) i., e) ii. alpontjaiban említett szolgálati időt:a Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Mezőgazdasági Társadalombiztosítási Pénztár) 3. pont b) alpontjában felsorolt szervezeti egységei;
iii. hivatásos katonák, a katonai kémelhárítási szolgálat tisztjei, és a katonai hírszerző szolgálat tisztjei esetében:Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Varsói Katonai Nyugdíjhivatal), ha az a 2. melléklet 2. pontjának c) alpontjában említett illetékes intézmény;
iv. az 5. pont d) alpontjában említett tisztek esetében:Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (a Belügy- és Közigazgatási Minisztérium Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja d) alpontjában említett illetékes intézmény;
v. a büntetés-végrehajtás tisztjei esetében:Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Büntetés-végrehajtási Szolgálat Varsói Nyugdíjhivatala), ha az a 2. melléklet 2. pontja e) alpontjában említett illetékes intézmény;
vi. volt bírák és ügyészek esetében:az Igazságügyi Minisztérium szakosodott egységei.
11. A rendelet 36. és 63. cikkének és a végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Narodowy Fundusz Zdrowia (Országos Egészségügyi Alap), Varsó.
12. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 70. cikkével együttes alkalmazásában:Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium), Warszawa.
13. A végrehajtási rendelet 109. cikkének alkalmazásában:a foglalkoztatott lakhelye (vagy az önálló vállalkozó) székhelye szerint illetékes Társadalombiztosítási Intézet (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) helyi irodái.

U. PORTUGÁLIA

A. ÁLTALÁBAN
I. KONTINENS
1. A rendelet 17. cikkének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
2. A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének és 11a. cikkének alkalmazásában:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), amelynél a kirendelt munkavállaló biztosítással rendelkezik.
3. A végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), az adott esettől függően a munkavállaló lakóhelye szerint vagy biztosító intézményének helye szerint.
4. A végrehajtási rendelet 13. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
5. A végrehajtási rendelet 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
6. A végrehajtási rendelet 14. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), Lisszabon.
7. A végrehajtási rendelet 28. cikke (1) bekezdésének, 29. cikke (2) és (5) bekezdésének, a 30. cikk (1) és (3) bekezdésének, valamint 31. cikke (1) bekezdésének (második mondata) alkalmazásában (az igazolások kibocsátása tekintetében):Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), az érintett személy lakóhelye szerint.
8. A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdésének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:a családtagok lakóhelye szerinti közigazgatási hatóság.
9. A végrehajtási rendelet 17. cikke (6) és (7) bekezdésének, 18. cikke (3), (4) és (6) bekezdésének, 20. cikkének, 21. cikke (1) bekezdésének, 22. cikkének, 31. cikke (1) bekezdésének (első mondat), valamint 34. cikke (1) és (2) bekezdésének (első albekezdés) alkalmazásában (az esetnek megfelelően a lakóhely szerinti intézmény vagy a tartózkodási hely szerinti intézmény tekintetében):az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerintiAdministração Regional de Sańde (regionális egészségügyi igazgatóság).
10. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Intézet: Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), amelynél az érintett személy utoljára biztosított volt.
11. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
II. MADEIRA AUTONÓM TARTOMÁNY
1. A rendelet 17. cikkének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
2. A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének és 11a. cikkének alkalmazásában:Centro de Segurança Social da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
3. A végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában:Centro de Segurança Social da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
4. A végrehajtási rendelet 13. cikke (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
5. A végrehajtási rendelet 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
6. A végrehajtási rendelet 14. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:Centro de Segurança Social da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
7. A végrehajtási rendelet 28. cikke (1) bekezdésének, 29. cikke (2) és (5) bekezdésének, 30. cikke (1) és (3) bekezdésének, valamint 31. cikke (1) bekezdésének (második mondata) alkalmazásában (az igazolások kibocsátása tekintetében):Centro de Segurança Social da Madeira. (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
8. A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdésének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:a családtagok lakóhelye szerinti közigazgatási hatóság.
9. A végrehajtási rendelet 17. cikke (6) és (7) bekezdésének, 18. cikke (3), (4) és (6) bekezdésének, 20. cikkének, 21. cikke (1) bekezdésének, 22. cikkének, 31. cikke (1) bekezdésének (első mondata), valamint 34. cikke (1) bekezdésének, továbbá (2) bekezdésének első albekezdése alkalmazásában (az adott esettől függően a lakóhely szerinti intézménnyel vagy a tartózkodási hely szerinti intézménnyel összefüggésben):Centro Regional de Saúde (Regionális Egészségügyi Központ), Funchal.
10. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Centro de Segurança Social da Madeira (Madeirai Szociális Biztonsági Központ), Funchal.
11. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
III. AZORES AUTONÓM TARTOMÁNY
1. A végrehajtási rendelet 17. cikkének alkalmazásában:Direcção Regional da Solidariedade e da Segurança Social (Szolidaritási és Szociális Biztonsági Körzeti Központ), Angra do Heroísmo.
2. A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének és 11a. cikkének alkalmazásában:Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: Pénzbeni Ellátások Központja), amelynél a kirendelt munkavállaló biztosítással rendelkezik.
3. A végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában:Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: Pénzbeni Ellátások Központja), az esettől függően a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint.
4. A végrehajtási rendelet 13. cikke (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
5. A végrehajtási rendelet 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
6. A végrehajtási rendelet 14. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: Pénzbeni Ellátások Központja), Angra do Heroísmo.
7. A végrehajtási rendelet 28. cikke (1) bekezdésének, 29. cikke (2) és (5) bekezdésének, 30. cikke (1) és (3) bekezdésének, valamint 31. cikke (1) bekezdésének (második mondata) alkalmazásában (az igazolások kibocsátása tekintetében):Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Szociális Biztonság Rendszerek Igazgatásának Intézete: Pénzbeni Ellátások Központja), az érintett személy lakóhelye szerint.
8. A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdésének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:a családtagok lakóhelye szerinti közigazgatási hatóság.
9. A végrehajtási rendelet 17. cikke (6) és (7) bekezdésének, 18. cikke (3), (4) és (6) bekezdésének, 20. cikkének, 21. cikke (1) bekezdésének, 22. cikkének, 31. cikke (1) bekezdésének (első mondata), valamint 34. cikke (1) bekezdésének, továbbá (2) bekezdésének (első albekezdése) alkalmazásában (az adott esettől függően a lakóhely szerinti intézménnyel, illetve a tartózkodási hely szerinti intézménnyel összefüggésben):Centro de Saúde (Egészségügyi Központ), az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint.
10. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Szociális Biztonsági Rendszerek Igazgatásának Intézete: Pénzbeni Ellátások Központja), amelynél az érintett személy utoljára biztosított volt.
11. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Departamento de Relaçőes Internacionais de Segurança Social (Szociális Biztonsági Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya), Lisboa.
B. A KÖZTISZTVISELŐKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDSZER VONATKOZÁSÁBAN
1. A rendelet 17. cikkének alkalmazásában:Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social(Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Főosztálya), Lisboa
2. A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének és 11a. cikkének az alkalmazásában:Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão dos recursos humanos no organismo a que está vinculado o funcionário destacado(Főtitkárság vagy azzal egyenértékű szervezet vagy osztály, amelynek feladata az egyes testületeknél a humán erőforrásokkal való gazdálkodás és azok igazgatása)
3. A végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában:Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que o funcionário está vinculado(Főtitkárság vagy azzal egyenértékű szervezet vagy osztály, amelynek feladata az egyes testületeknél a humán erőforrásokkal való gazdálkodás és azok igazgatása)
4. A végrehajtási rendelet 13. cikke (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában:Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social(Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Főosztálya), Lisboa
5. A végrehajtási rendelet 14. cikke (3) bekezdésének az alkalmazásában:Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos no organismo a que o funcionário está vinculado(Főtitkárság vagy azzal egyenértékű szervezet vagy osztály, amelynek feladata az egyes testületeknél a humán erőforrásokkal való gazdálkodás és azok igazgatása)
6. A végrehajtási rendelet 28. cikke (1) bekezdésének, 29. cikke (2) és (5) bekezdésének, a 30. cikke (1) és (3) bekezdésének és a 31. cikke (1) bekezdése (második mondatának) az alkalmazásában (amennyiben érinti az igazolás benyújtását):Direccão-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE)(Köztisztviselők és Egyéb Közszolgálati Feladatot Ellátó Személyek Szociális Védelmét Ellátó Főigazgatóság), Lisboa
7. A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdésének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének az alkalmazásában:Autoridade administrativa do lugar de residência dos familiares(a családtagok lakóhelye szerinti közigazgatási hatóság)
8. A végrehajtási rendelet 17. cikke (6) és (7) bekezdésének, 18. cikke (3) és (6) bekezdésének, 20. cikkének, 21. cikke (1) bekezdésének, 22. cikkének, 31. cikke (1) bekezdése (első mondatának), 34. cikke (1) és (2) bekezdése (első albekezdésének) alkalmazásában (a lakóhely szerinti vagy tartózkodási hely szerinti intézmény vonatkozásában):Administração Regional de Saúde do lugar de residência ou de estada do interessado(az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területi egészségügyi igazgatóság)
9. A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento do último organismo a que o interessado esteve vinculado, que exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos(Főtitkárság vagy azzal egyenértékű szervezet vagy osztály, amelynek feladata az egyes testületeknél a humán erőforrásokkal való gazdálkodás és azok igazgatása)
10. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének az alkalmazásában:Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social(Nemzetközi Szociális Biztonsági Kapcsolatok Főosztálya), Lisboa.

V. ROMÁNIA

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 17. cikke, valamint a végrehajtási rendelet 10. cikkének b) pontja, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12. cikkének a) pontja, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București.
2. A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) pénzbeli ellátások:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București;
b) természetbeni ellátások:Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Országos Egészségbiztosítási Hivatal), București.
3. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdésének alkalmazásában (a természetbeni ellátások díjának a rendelet 36. és 63. cikkével összhangban történő visszatérítése):Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Országos Egészségbiztosítási Hivatal), București.
4. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában (a munkanélküliségi ellátások díjainak a rendelet 70. cikkével összhangban történő visszatérítése):Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal), București.

W. SZLOVÉNIA

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 14a. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 17. cikke alkalmazásában:Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium).
2. A végrehajtási rendelet 10b. cikke alkalmazásában:Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet).
3. A végrehajtási rendelet 11., 11a., 12a., 12b., 13. és 14. cikke alkalmazásában:Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet).
4. A végrehajtási rendelet 38. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában:Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium).
5. A végrehajtási rendelet 70. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában:Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium).
6. A végrehajtási rendelet 80. cikkének (1) bekezdése, 81. cikke és 82. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Szlovén Foglalkoztatási Intézet).
7. A végrehajtási rendelet 85. cikkének (2) bekezdése és 86. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium).
8. A végrehajtási rendelet 91. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium).
9. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 36. és 63. cikkével együttes alkalmazásában:Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Szlovén Egészségbiztosító Intézet).
10. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 70. cikkével együttes alkalmazásában:Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Szlovén Foglalkoztatási Intézet).
11. A végrehajtási rendelet 110. cikke alkalmazásában:a hatáskörrel rendelkező intézmények.

X. SZLOVÁKIA

1. A rendelet 17. cikke alkalmazásában:Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), Bratislava.
2. A végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.
3. A végrehajtási rendelet 8. cikkének alkalmazásában:
a) pénzbeli ellátások:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;
b) természetbeni ellátások:illetékes egészségbiztosító társaság.
4. A végrehajtási rendelet 10b. cikke alkalmazásában:
a) betegséggel, anyasággal, rokkantsággal, öregséggel, munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos ellátások:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;
b) családi ellátások:Az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi, szociális és családügyi hivatalok (Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny);
c) munkanélküli ellátás:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony;
d) természetbeni ellátások:az illetékes egészségbiztosító társaság.
5. A végrehajtási rendelet 11. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.
6. A végrehajtási rendelet 11a. cikkének (1) bekezdése, 12a. cikke, 13. cikkének (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alkalmazásában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava; természetbeni ellátások esetében: az illetékes egészségbiztosító társaság.
7. A végrehajtási rendelet 38. cikkének (1) bekezdése és 70. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.
8. A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.
9. A végrehajtási rendelet 85. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.
10. A végrehajtási rendelet 86. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:A családtagok lakóhelye szerint személyi ügyekben illetékes helyi hivatal.
11. A végrehajtási rendelet 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában (az ellátásoknak a rendelet 77. és 78. cikke szerinti kifizetésével kapcsolatban):Az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi, szociális és családügyi hivatalok (Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny).
12. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) a rendelet 36. és 63. cikkében említett megtérítésekre vonatkozóan:Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Egészségyügyi Felügyeleti Hatóság), Pozsony;
b) a rendelet 70. cikkében említett visszatérítéssel kapcsolatban:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.
13. A végrehajtási rendelet 109. és 110. cikke alkalmazásában:
a) betegséggel, anyasággal, rokkantsággal, öregséggel, munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos ellátások:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava;
b) természetbeni ellátások:az illetékes egészségbiztosító;
c) munkanélküli ellátás:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosítási Hivatal), Pozsony.
14. A végrehajtási rendelet 113. cikke alkalmazásában:az illetékes egészségbiztosító társaság.

Y. FINNORSZÁG

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 14a. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában:Eläketurvakeskus – Pensionsskydscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki.
2. A végrehajtási rendelet 10b. cikkének alkalmazásában:Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki.
3. A végrehajtási rendelet 36. és 90. cikkének alkalmazásában:Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális biztonsági Intézet), Helsinki és
Työeläkalaitokset (foglalkoztatási jogviszonyból származó nyugdíjakkal foglalkozó nyugdíjintézmények), valamint
Eläketurvakeskus – Pensionsskydscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki.
4. A végrehajtási rendelet 37. cikke b) pontjának és 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki.
5. A végrehajtási rendelet 41. cikkének alkalmazásában:Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Központi Nyugdíjbiztosítási Intézet), Helsinki.
7. A végrehajtási rendelet 80. és 81. cikkének alkalmazásában:az illetékes munkanélküli pénztár a kereset alapú munkanélküli-ellátások esetén.
Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki, munkanélküli-alapellátások esetén.
8. A végrehajtási rendelet 102. és 113. cikkének alkalmazásában:Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten – (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki.
Baleset-biztosítás esetén a
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Baleset-biztosítási Intézmények Szövetsége), Helsinki.
9. A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában:
a) munkaviszony után járó nyugdíjak:Eläketurvakeskus – Pensionsskydscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki, munkaviszony után járó nyugdíjak esetén;
b) munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések:Baleset-biztosítás esetén aTapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Balesetbiztosítási Intézmények Szövetsége), Helsinki;
c) egyéb esetekben:Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki.

Z. SVÉDORSZÁG

1. Az alábbiakban meghatározottakon kívül minden előre nem látott kiadásra:a Försäkringskassan (Társadalombiztosítási Hivatal) regionális irodái.
2. Olyan tengerészek esetében, akik nem Svédországban rendelkeznek lakóhellyel:Försäkringskassans länsorganisation Västra Gotland (Társadalombiztosítási Hivatal, Nyugat-Götaland).
3. A rendelet 16. cikke alkalmazásában:Försäkringskassans länsorganisation Gotland (Társadalombiztosítási Hivatal, Gotland).
4. A rendelet 17. cikkének csoportokra történő alkalmazásában:Försäkringskassans länsorganisation Gotland (Társadalombiztosítási Hivatal, Gotland).
5. A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:a) a Försäkringskassan (Társadalombiztosítási Hivatal) székhelye;
b) munkanélküliségi ellátás esetén: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Munkanélküliségi Biztosítási Felügyelet).

AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1. A rendelet 14c. cikkének, 14d. cikke (3) bekezdésének és 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, valamint 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének és 109. cikkének alkalmazásában:
Nagy-Britannia:HM Revenue & Customs, Centre for Non-Residents (brit Vám- és Adóhivatal, Külföldiek Központja), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ,
Észak-Írország:Department for Social Development, Social Security Agency, Network Support Branch Overseas Benefits Unit (Szociális Fejlesztési Minisztérium, Szociális Biztonsági Hivatal, Hálózattámogási Iroda, Tengerentúli Ellátások Egysége), Level 2, James House, 2 – 4 Cromac Street, Belfast BT7 2JA,
HM Revenue & Customs, Centre for Non-Residents (brit Vám- és Adóhivatal, Külföldiek Központja), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ.
2. A rendelet 36. és 63. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 8. cikkének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 91. cikke (2) bekezdésének, 102. cikke (2) bekezdésének, 110. cikkének és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
Nagy-Britannia:Department for Work and Pensions, The Pension Service, International Pension Centre (Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium, Nyugdíjszolgálat, Nemzetközi Nyugdíjközpont), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA,
Észak-Írország:Department for Social Development, Northern Ireland Social Security Agency, Network Support Branch, Overseas Benefits Unit (Szociális Fejlesztési Minisztérium, Észak-Írországi Szociális Biztonsági Hivatal, Hálózattámogási Iroda, Tengerentúli Ellátások Egysége), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ.
3. A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének, 86. cikke (2) bekezdésének és 89. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:
Nagy-Britannia:HM Revenue & Customs, Child Benefit Office (brit Vám- és Adóhivatal, Gyermekellátási Iroda), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA,
HM Revenue & Customs, Tax Credit Office (brit Vám- és Adóhivatal, Adóhitel Iroda), Preston, PR1 0SB,
Észak-Írország:HM Revenue & Customs, Child Benefit Office (Belfast) (brit Vám- és Adóhivatal, Gyermekellátási Iroda (Belfast)), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW,
HM Revenue & Customs, Tax Credit Office (Belfast) (brit Vám- és Adóhivatal, Adóhitel Iroda (Belfast)), Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF.

B. MELLÉKLET

AZ 1408/71/EGK ÉS AZ 574/72/EGK RENDELETET MÓDOSÍTÓ AKTUSOK FELSOROLÁSA

A. Spanyolország és Portugália csatlakozási okmánya (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.)

B. Ausztria, Finnország és Svédország a 95/1/EK tanácsi határozattal (HL L 1., 1995.1.1., 1. o.) kiigazított csatlakozási okmánya (HL C 241., 1994.8.29., 9. o.).

1. Az 1983. június 2-i 2001/83/EGK tanácsi rendelettel naprakésszé tett változat (HL L 230., 1983.8.22., 6. o.)

2. A Tanács 1985. június 13-i 1660/85/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról (HL L 160., 1985.6.20., 1. o.; spanyol szöveg:DO Edición especial, 1985 (5. 4) lk 142; portugál szöveg;JO Edição Especial, 1985 (5. 4) lk 142 svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (4), lk 61 finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (4), lk 61)

3. A Tanács 1985. június 13-i 1661/85/EGK rendelete Grönland tekintetében a migráns munkavállalók szociális biztonságára vonatkozó közösségi szabályok technikai kiigazításáról (HL L 160., 1985.6.20., 7. o.; spanyol szöveg:DO Edición especial, 1985 (5.4), lk 148 portugál szöveg;JO Edição Especial, 1985 (5.4), lk 148 svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (4), lk 67 finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (4), lk 67)

4. A Bizottság 1986. február 26-i 513/86/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet 1., 4., 5. és 6. mellékletének módosításáról (HL L 51., 1986.2.28., 44. o.; svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (4), lk 73; finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (4), lk 73)

5. A Tanács 1986. december 11-i 3811/86/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról (HL L 355., 1986.12.16., 5. o.; svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (4), lk 86; finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (4), lk 86)

6. A Tanács 1989. május 11-i 1305/89/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról (HL L 131., 1985.5.13., 1. o.; svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (4), lk 143; finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (4), lk 143)

7. A Tanács 1989. július 18-i 2332/89/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról (HL L 224., 1989.8.2., 1. o.; svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (4), lk 154; finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (4), lk 154)

8. A Tanács 1989. október 30-i 3427/89/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról (HL L 331., 1989.11.16., 1. o.; svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (4), lk 165; finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (4), lk 165)

9. A Tanács 1991. június 25-i 2195/91/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról (HL L 206., 1991.7.29., 2. o.; svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (5), lk 46; finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (5), lk 46)

10. A Tanács 1992. április 30-i 1247/92/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról (HL L 136., 1992.5.19., 1. o.; svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (5), lk 124; finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (5), lk 124)

11. A Tanács 1992. április 30-i 1248/92/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról (HL L 136., 1992.5.19., 7. o.; svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (5), lk 130; finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (5), lk 130)

12. A Tanács 1992. április 30-i 1249/92/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról (HL L 136., 1992.5.19., 28. o.; svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (5), lk 151; finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (5), lk 151)

13. A Tanács 1993. június 30-i 1945/93/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet, az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet és a 1408/71/EGK rendelet módosításáról szóló 1247/92 rendelet módosításáról (HL L 181., 1993.7.23., 1. o.; svéd szöveg:EGT, Specialutgåva 1994, område 5 (6), lk 63; finn szöveg:EYVL:n erityispainos 1994, alue 5 (6), lk 63)

14. A Tanács 1995. december 22-i 3095/95/EK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet, az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet, a 1408/71/EGK rendelet módosításáról szóló 1247/92/EGK rendelet és a 1247/92/EGK rendelet módosításáról szóló 1945/93/EGK rendelet módosításáról (HL L 335., 1995.12.30., 1. o.)

15. A Tanács 1995. december 22-i 3096/95/EK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról (HL L 335., 1995.12.30., 10. o.)

( 1 ) See annex B.

( 2 ) HL L 355., 1986.12.16., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31972R0574 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31972R0574&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01972R0574-20090302 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01972R0574-20090302&locale=hu