Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32008R1101[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1101/2008/EK, Euratom rendelete ( 2008. október 22. ) a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról (kodifikált szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

14.11.2008 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/70

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1101/2008/EK, EURATOM RENDELETE

(2008. október 22.)

a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról

(kodifikált szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 187. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 1 ) ,[2]

mivel:

(1) A titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról (2) szóló, 1990. június 11-i 1588/1990/Euratom, EGK tanácsi rendeletet több alkalommal (3) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.[3]

(2) Ahhoz, hogy el tudja látni a Szerződések által ráruházott feladatokat, a Bizottságnak teljes körű és megbízható információkkal kell rendelkeznie. A hatékony irányítás érdekében az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának (a továbbiakban: Eurostat) a közösségi statisztikák előállítása és a szükséges elemzések elvégzése érdekében képesnek kell lennie valamennyi szükséges nemzeti statisztikai információ megszerzésére.

(3) Az EK-Szerződés 10. cikke és az Euratom-Szerződés 192. cikke a tagállamok számára előírja a közösségi feladatok megvalósításának elősegítését. Ez a kötelezettség kiterjed valamennyi szükséges információ szolgáltatására. Emellett a bizalmas statisztikai adatok hiánya az Eurostat számára jelentős információveszteséget jelent közösségi szinten, és megnehezíti a Közösséggel kapcsolatos statisztikák előállítását és elemzések elvégzését.

(4) Miután megállapításra került, hogy az Eurostat ugyanazokat a bizalmas adatkezelési garanciákat nyújtja, mint a nemzeti statisztikai intézmények, a tagállamoknak többé nem lehetnek a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos fenntartásaik. Ezek a garanciák bizonyos mértékben már a közösségi Szerződésekben, nevezetesen az EK-Szerződés 287. cikkében és az Euratom-Szerződés 194. cikkének (1) bekezdésében, továbbá az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (4) 17. cikkében is megtalálhatók, és azok e rendelet szerint megfelelő intézkedésekkel támogathatók.[4]

(5) Az e rendelet által védett statisztikai adatok bizalmas kezelésének bármilyen megsértése ellen szükséges hatékonyan fellépni, bárki legyen is az elkövető.

(6) Az Eurostatnál dolgozó tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra kötelező szabályok akár szándékos, akár gondatlan megsértése fegyelmi felelősségre vonást, és - amennyiben szükséges - a szakmai titoktartás megsértése miatt büntetőjogi szankciókat eredményezhet az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 12. és 18. cikkeinek összevont rendelkezései alapján.

(7) Ez a rendelet csak azoknak az adatoknak az Eurostat számára történő továbbítására vonatkozik, amelyek a nemzeti statisztikai intézmények hatáskörében a bizalmas kezelésű statisztikai adatok közé tartoznak és nem érinti a más típusú információknak a Bizottság számára történő továbbítására vonatkozó speciális nemzeti vagy közösségi rendelkezéseket.

(8) Ez a rendelet az EK-Szerződés 296. cikke (1) bekezdése a) pontjának sérelme nélkül kerül elfogadásra, amely cikk alapján egy tagállamtól nem lehet kérni olyan információ szolgáltatását, amelynek nyilvánosságra hozatalát az illető tagállam alapvető biztonsági érdekeivel ellentétesnek tekinti.

(9) Az e rendeletben foglalt rendelkezések és különösen azon rendelkezések végrehajtásához, amelyek célja az Eurostat számára továbbított bizalmas statisztikai adatok védelmének biztosítása, humán, technikai és pénzügyi erőforrásokra van szükség.

(10) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendeletnek az a célja, hogy:

a) a nemzeti hatóságokat felhatalmazza a bizalmas statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (a továbbiakban: Eurostat) számára történő továbbítására;

b) garanciát adjon arra, hogy a Bizottság megteszi az összes szükséges intézkedést az ily módon továbbított adatok bizalmas kezelésének biztosítása érdekében.

(2) E rendelet csak a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozik. Nem érinti azokat a különös, közösségi vagy nemzeti rendelkezéseket, amelyek a statisztikai adatok bizalmas kezelésén kívüli más bizalmas adatokat védik.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő kifejezések az alábbiakban meghatározottak szerint értelmezendők:

a) "bizalmas statisztikai adatok": a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (6) 13. cikkében meghatározott adatok;[5]

b) "nemzeti hatóságok": a Közösségek számára statisztikák összegyűjtéséért és felhasználásáért felelős nemzeti statisztikai hivatalok és egyéb nemzeti szervek;

c) "természetes személyek magánéletével kapcsolatos információk": a természetes személyek magán- és családi életével kapcsolatos információk a különböző tagállamokban a nemzeti jogszabályok vagy gyakorlat által meghatározottak szerint;

d) "statisztikai célú felhasználás": kizárólag statisztikai táblázatok összeállításához vagy statisztikai gazdasági elemzések érdekében történő felhasználás; az adatok nem használhatók fel közigazgatási, jogi vagy adóügyi célokra vagy a felmért egységek ellenőrzésére;

e) "statisztikai egység": az alapegység, amelyre az Eurostat számára továbbított statisztikai adat vonatkozik;

f) "közvetlen azonosítás": a statisztikai egység azonosítása annak nevéről vagy címéről, vagy a hivatalosan megállapított és közzétett azonosítási számról;

g) "közvetett azonosítás": annak lehetősége, hogy a statisztikai egység azonosítása az f) pontban említett információkon kívüli forrásból levezethető;

h) "az Eurostat tisztviselői": a Közösségeknek az Eurostatnál dolgozó tisztviselői, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 1. cikkének értelmében;

i) "az Eurostat személyzetének más tagjai": a Közösségeknek az Eurostatnál dolgozó alkalmazottai, az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek 2-5. cikkének értelmében;

j) "közzététel": bármilyen formájú adatközlés: publikációk, adatbázishoz való hozzáférés, filmkártya, telefonos kommunikáció stb. útján.

3. cikk

(1) A nemzeti hatóságok felhatalmazást kapnak a bizalmas statisztikai adatoknak az Eurostat számára történő továbbítására.

(2) Nem lehet a statisztikai adatok bizalmas kezeléséről szóló nemzeti szabályokra hivatkozással megtagadni a bizalmas statisztikai adatoknak az Eurostat számára történő továbbítását, amennyiben egy közösségi statisztikát szabályozó valamely közösségi jogszabály előírja az ilyen adatok továbbítását.

(3) A bizalmas statisztikai adatoknak a (2) bekezdés értelmében az Eurostat számára történő továbbítását olyan módon kell végrehajtani, hogy a statisztikai egységek ne legyenek közvetlenül azonosíthatók. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a tagállamok jogalkotásával összhangban szélesebb körű adattovábbítási szabályok kerüljenek elfogadásra.

(4) A nemzeti hatóságok nem kötelesek természetes személyek magánéletéről információkat továbbítani az Eurostat számára, ha a továbbított információk alapján ezek a személyek közvetlenül vagy közvetve azonosíthatók.

4. cikk

(1) A Bizottság megteszi az összes szükséges szabályozási, adminisztrációs, technikai és szervezeti intézkedést a tagállamok illetékes hivatalai által a 3. cikknek megfelelően az Eurostat számára továbbított statisztikai adatok bizalmas kezelésének biztosítása érdekében.

(2) A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően megállapítja a bizalmas statisztikai adatok Eurostat számára történő továbbítására irányuló eljárásokat és az ilyen adatok védelmével kapcsolatos elveket.

5. cikk

(1) A Bizottság utasítja az Eurostat főigazgatóját arra, hogy biztosítsa a tagállamok nemzeti hatóságai által az Eurostat számára továbbított adatok védelmét. Ennek a védelemnek a biztosítása érdekében a 7. cikk (1) bekezdésében említett bizottsággal folytatott konzultáció után a Bizottság megállapítja az Eurostat belső szervezetére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) Az Eurostat számára továbbított bizalmas statisztikai adatok csak az Eurostat tisztviselői számára hozzáférhetőek, akik ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használhatják fel.

(3) A Bizottság azonban - különleges esetekben és kizárólag statisztikai célokra - hozzáférést biztosíthat a bizalmas statisztikai adatokhoz az Eurostat személyzetének más tagjai és szerződés alapján az Eurostat helyiségeiben dolgozó egyéb természetes személyek számára is. Az ilyen jellegű hozzáférésre vonatkozó eljárásokat a Bizottság állapítja meg a 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

(4) Az Eurostat birtokában lévő bizalmas statisztikai adatok csak akkor tehetők közzé, ha azokat más adatokkal kombinálják, olyan formában, amely biztosítja, hogy a statisztikai egységek sem közvetlenül, sem közvetve ne legyenek azonosíthatók.

(5) Az Eurostat tisztviselői és személyzetének más tagjai, valamint szerződés alapján az Eurostat helyiségeiben dolgozó egyéb természetes személyek ezeket az adatokat nem használhatják fel vagy közölhetik az e rendeletben meghatározottaktól eltérő célokra. Ez a tilalom az áthelyezés, a szolgálat megszűnése vagy a nyugdíjazás után is fennmarad.

(6) Az 1-5. cikkekben említett védelmi intézkedések a következőkre vonatkoznak:

a) mindazokra a bizalmas statisztikai adatokra, amelyeknek az Eurostat számára történő továbbítása egy, a közösségi statisztikára vonatkozó közösségi jogszabály hatálya alá tartozik;

b) a tagállamok által az Eurostat számára önkéntesen továbbított valamennyi bizalmas statisztikai adatra.

6. cikk

A tagállamoknak 1992. január 1-jéig meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3. cikknek megfelelően továbbított bizalmas statisztikai adatok titkosságának fenntartására irányuló kötelezettség megsértését megakadályozzák. Ezek az intézkedések legalább az Eurostat tisztviselői vagy személyzetének más tagjai, és szerződés alapján az Eurostat helyiségeiben dolgozó egyéb természetes személyek által az érintett tagállam területén elkövetett jogsértésekre vonatkoznak.

A tagállamok a Bizottságot késedelem nélkül tájékoztatják a megtett intézkedésekről. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállam számára.

7. cikk

(1) A Bizottságot a statisztikai adatok bizalmas kezelésével foglalkozó bizottság – a továbbiakban: a bizottság – segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, a 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott időtartam három hónap.

8. cikk

A bizottság saját kezdeményezésére vagy egy tagállam képviselőjének kérésére megvizsgálja az e rendelet végrehajtásával kapcsolatosan az elnök által felvetett kérdéseket.

9. cikk

Az I. mellékletben meghatározott rendeletekkel módosított 1588/90/Euratom, EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. október 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET

I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Tanács 1588/90/Euratom, EGK rendelete
( HL L 151., 1990.6.15., 1. o. )
A Tanács 322/97/EK rendelete
( HL L 52., 1997.2.22., 1. o. )
Kizárólag a 21. cikk (2) bekezdése
Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete
( HL L 284., 2003.10.31., 1. o. )
Kizárólag a II. melléklet 4. pontja

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Az 1588/90/Euratom, EGK rendeletEzen rendelet
1. cikk (1) bekezdés, első és második francia bekezdés1. cikk (1) bekezdés, a) és b) pont
1. cikk (2) bekezdés1. cikk (2) bekezdés
2. cikk, 1–10. pontig2. cikk, a)–j) pontig
3. cikk (1) bekezdés3. cikk (1) bekezdés
3. cikk (2) bekezdés3. cikk (2) bekezdés
3. cikk (3) bekezdés, első albekezdés
3. cikk (3) bekezdés, második albekezdés3. cikk (3) bekezdés
3. cikk (4) bekezdés3. cikk (4) bekezdés
4. cikk (1) bekezdés4. cikk (1) bekezdés
4. cikk (2) bekezdés5. cikk (6) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés4. cikk (2) bekezdés
5. cikk (1)–(5) bekezdés5. cikk (1)–(5) bekezdés
6. cikk6. cikk
7. cikk (1) és (2) bekezdés7. cikk (1) és (2) bekezdés
7. cikk (3) bekezdés
8. cikk8. cikk
9. cikk
9. cikk10. cikk
I. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:32008R1101 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R1101&locale=hu

[2] (1) Az Európai Parlament 2006. december 14-i véleménye (HL C 317. E, 2006.12.23., 600. o.) és a Tanács 2008. szeptember 25-i határozata.

[3] (2) HL L 151., 1990.6.15., 1. o. (3) Lásd az I. mellékletet.

[4] (4) HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

[5] (6) HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

Tartalomjegyzék