32004R0206[1]

A Bizottság 206/2004/EK rendelete (2004. február 5.) az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló 1251/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2316/1999/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 206/2004/EK rendelete

(2004. február 5.)

az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló 1251/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2316/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes szántóföldi növények termelői számára támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1999. május 17-i 1251/1999/EK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) A 2316/1999/EK bizottsági rendelet [2] megállapítja az 1251/1999/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a területalapú támogatások kifizetéseinek feltételei vonatkozásában, valamint meghatározza a területpihentetés feltételeit, különösen azokat a minimális területeket, amelyekre a területpihentetés vonatkozik.

(2) A parlagon hagyott területek jótékony hatással vannak a környezetre. Ezt a folyamatot erősíteni lehetne a kisebb parcellák figyelembevételével. A tagállamoknak lehetővé kell tenni a kisebb területek pihentetésének elfogadását.

(3) A Portugáliában jelenleg szántóföldi növénytermesztésbe vont földterületek külterjes állattenyésztési művelésre való átállításáról szóló, 1994. április 26-i, 1017/94/EK tanácsi rendelet [3] alapján átváltás iránti kérelmeket nyújtottak be 35585 hektárnak megfelelő terület vonatkozásában. A bázisterületet ennek következtében ki kell igazítani.

(4) A tagállamok megküldték az értesítéseket a 2003-ban elvetett kenderfajták tetrahidro-kannabinol szintjeinek meghatározására szolgáló vizsgálatok eredményéről. Ezeket az eredményeket kell figyelembe venni az elkövetkezendő években a területalapú kifizetésekre jogosult kenderfajták jegyzékének, illetve a 2004/2005-re átmenetileg elfogadott fajták jegyzékének felállítása során, amelyhez további vizsgálatok lesznek szükségesek az adott gazdasági év folyamán.

(5) A 2316/1999/EK rendeletet megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2316/1999/EK rendelet szövege a következőképpen módosul:

1. a 19. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 2004/2005-ös gazdasági évre a tagállamok elfogadhatnak:

a) legalább 10 m széles és 0,1 hektárnyi területeket is;

b) megfelelően indokolt környezeti okokból, legalább 5 m széles és 0,05 hektárnyi területeket is."

2. A VI. mellékletben, a "Portugália" címsor alatt szereplő adatok helyébe e rendelet I. melléklete lép.

3. A XII. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének tartalma lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. január 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. február 5-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 160, 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel módosított rendelet. (HL L 270, 2003.10.21., 1. o).

[2] HL L 280, 1999.10.30., 43. o. A legutóbb az 1035/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 150, 2003.6.18., 24. o.)

[3] HL L 112, 1994.5.3., 2. o. A legutóbb a 2582/2001/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 345, 2001.12.29., 5. o.)

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"(1 000 ha) |

Régió | Összes termény | amelyből kukorica |

PORTUGÁLIA | | |

Azori-szigetek | 9,7 | |

Madeira | | |

-Regadio | 0,31 | 0,29 |

-Egyéb | 0,30 | |

Kontinentális rész | | |

-Regadio | 293,4 | 221,4 |

-Egyéb | 622,7" | |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

"XII. MELLÉKLET

(7a. cikk (1) bekezdés)

A támogatási rendszerre jogosult rostlen és rostkender fajták

1. Rostlen fajták

Adélie

Agatha

Alba

Alizée

Angelin

Argos

Ariane

Artemida

Aurore

Belinka

Bonet

Caesar Augustus

Diane

Diva

Drakkar

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Jitka

Jordan

Kastyciai

Laura

Liflax

Liviola

Loréa

Luna

Marina

Marylin

Melina

Merkur

Modran

Nike

Opaline

Rosalin

Selena

Super

Tabor

Texa

Venica

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Rostkender fajták

Carmagnola

Beniko

Chamaeleon

Cs

Delta-Llosa

Delta 405

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Ferimon-Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Uso 31

2b. A 2004/2005-ös gazdasági évben engedélyezett rostkender fajták

Bialobrzeskie

Cannacomp [1]

Fasamo

Felina 34 - Félina 34

Fibriko TC

Finola

Lipko [2]

Silesia [3]

Tiborszallasi [4]

UNIKO-B"

[1] (1) Magyarországra korlátozva.

[2] (1) Magyarországra korlátozva.

[3] (2) Lengyelországra korlátozva.

[4] (1) Magyarországra korlátozva.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0206 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0206&locale=hu

Tartalomjegyzék