32003L0119[1]

A Bizottság 2003/119/EK irányelve (2003. december 5.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mezoszulfuron, a propoxikarbazon és a zoxamid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2003/119/EK irányelve

(2003. december 5.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mezoszulfuron, a propoxikarbazon és a zoxamid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/84/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) 2000. december 15-én a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban kérelem érkezett Franciaország hatóságaihoz az Aventis Cropscience France (jelenleg Bayer CropScience) részéről a mezoszulfuron hatóanyagnak (metil-mezoszulfuron formájában) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából. A 2001/287/EK bizottsági határozat [3] megerősítette, hogy a dosszié "teljes", azaz elvben megfelelőnek tekinthető a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(2) 2000. január 25-én a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján kérelem érkezett Németországhoz a Bayer AG (jelenleg Bayer CropScience) részéről a propoxikarbazonra (nátrium-propoxikarbazon formájában; korábbi név: MKH 65 61) vonatkozóan. A kérelmet a 2000/463/EK bizottsági határozat [4] teljesnek nyilvánította.

(3) 1999. június 2-án a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján kérelem érkezett az Egyesült Királysághoz a Rohm and Haas France SA (jelenleg: Dow Agro-Sciences) részéről a zoxamidra (korábbi név: RH-7281) vonatkozóan. A kérelmet a 2000/540/EK bizottsági határozat [5] teljesnek nyilvánította.

(4) E hatóanyagoknak az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatását a kérelmezők által javasolt felhasználási területekre vonatkozóan, a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban értékelték. A kijelölt referens tagállamok a Bizottságnak benyújtották a hatóanyagokra vonatkozó értékelő jelentéstervezeteket 2001. december 12-én (mezoszulfuron), 2001. március 26-án (propoxikarbazon) és 2001. augusztus 10-én (zoxamid).

(5) Az értékelő jelentéstervezeteket a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. A felülvizsgálatot 2003. október 3-án a Bizottságnak a mezoszulfuronról, a propoxikarbazonról és a zoxamidról készített felülvizsgálati jelentése formájában véglegesítették.

(6) A mezoszulfuronról, a propoxikarbazonról és a zoxamidról készített felülvizsgálat nem tárt fel olyan megválaszolatlan kérdéseket vagy problémákat, amelyek a növényügyi tudományos bizottsággal való konzultációt szükségessé tették volna.

(7) A különböző elvégzett vizsgálatokból kitűnt, hogy a kérdéses hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában teljesítik a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában és 5. cikkének (3) bekezdésében megállapított követelményeket, különösen a megvizsgált és a Bizottság felülvizsgálati jelentésében részletezett felhasználási területek vonatkozásában. Ezért helyénvaló, hogy a mezoszulfuront, a propoxikarbazont és a zoxamidot az I. mellékletbe felvegyék annak biztosítása érdekében, hogy a fenti hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek tekintetében az engedélyt valamennyi tagállamban a fenti irányelv rendelkezéseivel összhangban adják meg.

(8) A felvételt követően megfelelő időtartamot kell biztosítani a tagállamoknak arra, hogy végrehajtsák a 91/414/EGK irányelvnek a mezoszulfuront, a propoxikarbazont és a zoxamidot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseit, és különösen arra, hogy a kiadott ideiglenes engedélyeket felülvizsgálják és legkésőbb ezen időtartam végéig azokat teljes engedéllyé alakítsák, azokat módosítsák vagy visszavonják a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban.

(9) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2004. szeptember 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, és megküldik részére az e rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2004. október 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

(1) A tagállamok minden egyes mezoszulfuront, propoxikarbazont vagy zoxamidot tartalmazó növényvédő szer engedélyét felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében az e hatóanyagokra vonatkozóan megállapított feltételeknek megfeleljenek. Szükség esetén legkésőbb 2004. szeptember 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyeket a 91/414/EGK irányelvvel összhangban.

(2) Minden olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely mezoszulfuront, propoxikarbazont vagy zoxamidot egyedüli hatóanyagként tartalmaz, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban újraértékelik a terméket az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján. Ezen értékelés alapján meghatározzák, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek. Szükség esetén legkésőbb 2005. augusztus 31-ig módosítják vagy visszavonják minden ilyen növényvédő szer engedélyét.

(3) Minden olyan növényvédő szer esetében, amely mezoszulfuront, propoxikarbazont vagy zoxamidot tartalmaz a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt egy vagy több hatóanyaggal együtt, a tagállamok a szóban forgó irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban újraértékelik a terméket az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján. Ezen értékelés alapján meghatározzák, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek. Szükség esetén minden ilyen növényvédő szer engedélyét módosítják vagy visszavonják az azon irányelvekben az ilyen módosításra vagy visszavonásra meghatározott határidőig, amely irányelvek az I. mellékletet a szóban forgó hatóanyagok felvétele céljából módosították. Ha a vonatkozó irányelvek különböző határidőket határoznak meg, a megállapított időpontok közül a legkésőbbit kell figyelembe venni.

4. cikk

Ez az irányelv 2004. április 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 5-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 247., 2003.9.30., 20. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 99., 2001.4.10., 9. o.

[4] HL L 183., 2000.7.22., 21. o.

[5] HL L 230., 2000.9.12., 14. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"Az I. mellékletben szereplő táblázat vége a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Sorszám | Közismert elnevezés, azonosítószám | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | Felvétel lejárta | Különös rendelkezések |

76 | Mezoszulfuron CAS-szám 400852-66-6 CIPAC-szám 441 | 2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-α-(metánszulfonamido)-p-toluilsav | 930 g/kg | 2004. április 1. | 2014. március 31. | Csak gyomirtó szerként való használata engedélyezett. A VI. mellékletben meghatározott egységes alapelvek végrehajtása céljából figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2003. október 3-án véglegesített, a mezoszulfuronról szóló felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a vízinövények védelmére;különös figyelmet kell fordítaniuk a mezoszulfuron és metabolitjai esetleges talajvízszennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj- és/vagy éghajlati viszonyok uralkodnak.Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. |

77 | Propoxikarbazon CAS-szám 145026-81-9 CIPAC-szám 655 | 2-(4,5-dihidro-4-metil-5-oxo-3-propoxi-1H-1,2,4-triazol-1-il) karboxamido-szulfonil-benzoésav-metilészter | 974 g/kg (nátrium-propoxi-karbazonban kifejezve) | 2004. április 1. | 2014. március 31. | Csak gyomirtó szerként való használata engedélyezett. A VI. mellékletben meghatározott egységes alapelvek végrehajtása céljából figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2003. október 3-án véglegesített, a propoxi-karbazonról szóló felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a propoxi-karbazon és metabolitjai esetleges talajvízszennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj- és/vagy éghajlati viszonyok uralkodnak;különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi ökológiai rendszerek, különösen a vízinövények védelmére.Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. A tagállamok a 13. cikk (5) bekezdésével összhangban tájékoztatják a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba szánt gyári anyagok meghatározásáról. |

78 | Zoxamid CAS-szám 156052-68-5 CIPAC-szám 640 | (RS)-3,5-Dikloro-N-(3-kloro-1-etil-1-metilacetonil)-p-toluamid | 950 g/kg | 2004. április 1. | 2014. március 31. | Csak gombaölő szerként való használata engedélyezett. A VI. mellékletben meghatározott egységes alapelvek végrehajtása céljából figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2003. október 3-án véglegesített, a zoxamidról szóló felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0119 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0119&locale=hu

Tartalomjegyzék