32009R0810

Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete ( 2009. július 13. ) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 810/2009/EK RENDELETE

(2009. július 13.)

a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról

(vízumkódex)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és b) pontjának ii. alpontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1) A Szerződés 61. cikkével összhangban az olyan térség létrehozását, amelyen belül a személyek szabadon mozoghatnak, intézkedéseknek kell kísérnie a külső határellenőrzésekre, a menekültügyre és a bevándorlásra tekintettel.

(2) A Szerződés 62. cikkének (2) bekezdése alapján a tagállamok külső határainak átlépésére vonatkozó intézkedések meghatározzák a legfeljebb három hónaposra tervezett tartózkodásokra vonatkozó vízumok szabályait, ideértve a tagállamok vízumkiadási eljárásait és ezek feltételeit is.

(3) A vízumpolitika tekintetében a közös jogszabályok létrehozása, különösen a közösségi vívmányok (az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (2) és a Közös Konzuli Utasítás (3) o. megfelelő rendelkezései) egységes szerkezetbe foglalása és továbbfejlesztése révén, "a közös vízumpolitikának egy többrétegű rendszer részeként" történő továbbfejlesztésének az egyik alapvető alkotóeleme, aminek célja "a legális utazás megkönnyítése és az illegális bevándorlás kezelése a nemzeti jogszabályok, valamint a helyi konzuli képviseletek eljárási gyakorlatának további harmonizálásán keresztül", amint az a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének az Európai Unióban történő erősítéséről szóló Hágai Programban áll (4).

(4) Vízumkiadás céljából a tagállamoknak biztosítaniuk kellene minden olyan harmadik államban a jelenlétüket vagy képviseletüket, amelynek állampolgáraival szemben vízumkötelezettség áll fenn. Az adott harmadik országban vagy az adott harmadik ország meghatározott részén saját konzulátussal nem rendelkező tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy képviseleti megállapodásokat kössenek, annak érdekében, hogy a vízumkérelmezőknek ne kelljen aránytalanul nagy erőfeszítést tenniük a konzulátus igénybevételéhez.

(5) A repülőterek nemzetközi területein való átutazásra vonatkozóan szabályokat kell alkotni az illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében. Így a harmadik országok közös jegyzékén szereplő országok állampolgárainak repülőtéri tranzitvízummal kell rendelkezniük. Mindazonáltal a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy tömeges méreteket öltő illegális bevándorlás esetén, sürgősségi jelleggel a közös listán nem szereplő harmadik országok állampolgáraira is kiterjesszék ezt a kötelezettséget. A tagállamok egyéni döntéseit évenként felül kell vizsgálni.

(6) A kérelmezők fogadását az emberi méltóság kellő tiszteletben tartása mellett kell megszervezni. A vízumkérelmek feldolgozását szakértő és tiszteletteljes módon, valamint az elérni kívánt célkitűzésekkel arányosan kell végezni.

(7) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nyilvánosság számára nyújtott szolgáltatás minősége magas színvonalú legyen, és megfeleljen a helyes közigazgatási gyakorlatnak. Megfelelő számú, képzett személyzetet, valamint elegendő forrást kell elkülöníteniük, hogy a vízumeljárás a lehető leggördülékenyebb legyen. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi kérelmezővel szemben az egyablakos ügyintézés elvét alkalmazzák.

(8) Meghatározott feltételek teljesülése esetén többszöri beutazásra jogosító vízumokat kell kiadni a tagállamok konzulátusaira nehezedő adminisztratív terhek mérséklése, valamint a gyakran vagy rendszeresen utazó személyek akadálymentes utazásának elősegítése érdekében. Azon kérelmezők számára, akiket a konzulátuson mint feddhetetlen és megbízható személyt ismernek, lehetőség szerint egyszerűsített eljárást kell biztosítani.

(9) A biometrikus azonosítóknak a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (VIS-rendelet) (5) létrehozott vízuminformációs rendszerben (VIS) történő nyilvántartásba vétele miatt a vízumkérelmező személyes megjelenését - legalábbis az első kérelem esetében - a vízumkérelem egyik alapvető feltételévé kell tenni.

(10) A későbbi vízumkérelmekkel kapcsolatos eljárás megkönnyítése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ujjlenyomatokat a VIS-ben történő első rögzítéstől számított 59 hónapon belül át lehessen másolni. Ezen időszak elteltét követően az ujjlenyomatokat újra fel kell venni.

(11) A vízumkérelmi eljárás során a tagállamok által átvett dokumentumokat, adatokat vagy biometrikus azonosítókat a konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. április 24-i bécsi egyezmény szerinti konzuli okmánynak kell tekinteni, és ennek megfelelően kell kezelni.

(12) A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) alkalmazandó a személyes adatoknak a tagállamok által e rendelet alkalmazásában történő feldolgozására.

(13) Az eljárás megkönnyítése érdekében számos együttműködési formát kell kidolgozni, például a korlátozott képviseletet, a közös ügyintézési helyeket, közös igénylési központokat, tiszteletbeli konzulok igénybevételét és a külső szolgáltatókkal való együttműködést, figyelembe véve különösen a 95/46/EK irányelvben meghatározott adatvédelmi követelményeket. A tagállamok az e rendeletben megállapított feltételeknek megfelelően meghatározzák, hogy a szervezeti felépítés mely formáját fogják alkalmazni az egyes harmadik országokban.

(14) Rendelkezéseket kell kidolgozni azon esetekre, amikor a tagállamok úgy határoznak, hogy együttműködnek egy külső szolgáltatóval a kérelmek átvételét illetően. Ilyen döntésre akkor kerülhet sor, ha különleges körülmények folytán vagy a helyi adottságokból kifolyólag az érintett tagállam számára a más tagállamokkal képviselet, vagy korlátozott képviselet formájában való együttműködés, illetve a közös ügyintézési hely vagy közös kérelem átvevő központ létrehozása nem bizonyul megfelelő megoldásnak. Az ilyen megoldásokat a vízumkibocsátás általános elveivel összhangban kell kialakítani, tiszteletben tartva a 95/46/EK irányelvben meghatározott adatvédelmi követelményeket. Ezenkívül e megoldások kialakításakor és megvalósításakor a vízum-shopping elkerülésének szükségességére is ügyelni kell.

(15) Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy külső szolgáltatóval működik együtt, fenn kell tartania annak lehetőségét is, hogy diplomáciai vagy konzuli képviseletein minden kérelmező közvetlenül benyújthassa kérelmét.

(16) A tagállamoknak a külső szolgáltatókkal olyan jogi eszköz alapján kell együttműködniük, amely rendelkezéseket tartalmaz a szolgáltató pontos felelősségi köréről, a helyiségeibe történő közvetlen és korlátlan belépésről, a kérelmezőknek szóló információkról, a titoktartásról, valamint az együttműködés felfüggesztésének vagy felmondásának körülményeiről, feltételeiről és eljárásának menetéről.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére