32006R1461[1]

A Bizottság 1461/2006/EK rendelete ( 2006. szeptember 29. ) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 1461/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 29.)

a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A 2580/2001/EK rendelet melléklete felsorolja azokat az illetékes hatóságokat, melyekhez el kell küldeni a rendelet által kivetett intézkedésekkel kapcsolatos információkat és kérelmeket.

(2) A Cseh Köztársaság, Észtország és Görögország kérelmezték, hogy az illetékes hatóságaik címére vonatkozó adatokat módosítsák. A Bizottság címét is módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2580/2001/EK rendelet melléklete az e rendelet mellékletében leírtaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

(1) HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb az 1957/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 314., 2005.11.30., 16. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 2580/2001/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. A "Cseh Köztársaság" pont alatti cím helyébe a következő lép:

"Ministerstvo financí/Ministry of Finance

Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit

PO BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 570 44 501

Fax: (420-2) 570 44 502

E-mail: fau@mfcr.cz".

2. Az "Észtország" pont alatti cím helyébe a következő lép:

"Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (+372) 6 377 100

Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (+372) 66 80 500

Fax: (+372) 66 80 501".

3. A "Görögország" pont alatti cím helyébe a következő lép:

"Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 333 27 81-2

Fax (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2

Φαξ: (30-210) 333 28 10".

4. Az "Európai Közösség" pont alatti cím helyébe a következő lép:

"Commission of the European Communities (Európai Közösségek Bizottsága)

Directorate-General for External Relations (Külkapcsolati Főigazgatóság)

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP (A. Igazgatóság - Válságplatform és KKBP szakpolitikai koordináció)

Unit A.2. csoport Crisis Management and Conflict Prevention (Válságkezelés és konfliktusmegelőzés)

CHAR 12/45

B-1049 Brussels (Brüsszel)

Tel:. 00 (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: 00 (32-2) 299 08 73

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1461 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1461&locale=hu

Tartalomjegyzék