32004D0131[1]

A Bizottság határozata (2004. február 9.) a FEN 560-nak és a penoxsulamnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2004) 274. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2004. február 9.)

a FEN 560-nak és a penoxsulamnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2004) 274. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/131/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) A Société occitane de fabrications et de technologies nevű vállalat 2003. június 24-én a FEN 560 hatóanyagra vonatkozó dossziét nyújtott be a francia hatóságokhoz, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt. A Dow AgroSciences 2002. november 29-én a penoxsulam hatóanyagra vonatkozó dossziét nyújtott be Olaszország hatóságaihoz, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt.

(3) A francia és az olasz hatóságok jelezték a Bizottságnak, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az érintett hatóanyagokra vonatkozó dossziék vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dossziék egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében is vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek is. Ezt követően a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a dossziékat a kérelmezők benyújtották a Bizottsághoz és a többi tagállamhoz, valamint átadták az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4) E határozattal közösségi szinten hivatalosan meg kell erősíteni, hogy a dossziékat úgy kell tekinteni, mint amelyek elvben megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében és - az érintett hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő szer tekintetében - III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(5) Ez a határozat nem sértheti a Bizottság arra vonatkozó jogát, hogy felkérje a kérelmezőt arra, hogy - a dosszié bizonyos pontjainak tisztázása érdekében - további adatokat vagy információkat szolgáltasson azon tagállam számára, amelyet egy bizonyos hatóanyag tekintetében referens tagállamként kijelöltek.

(6) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagokra vonatkozó, és a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az e hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából benyújtott dossziék elvben megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dossziék - figyelemmel a javasolt felhasználásra - egy, a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek is.

2. cikk

A referens tagállamok elvégzik az érintett dossziék részletes vizsgálatát, és a Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2005. február 10-ig jelentik vizsgálataik következtetéseit, az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy a felvétel elutasítására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó ajánlásokkal együtt.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. február 9-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az e határozat által tárgyalt hatóanyagok

Szám | Közismert elnevezés, CIPAC azonosító szám | Kérelmező | Kérelmezés időpontja | Referens tagállam |

1 | FEN 560 Még nem rendelkezik CIPAC-számmal | Société occitane de fabrications et de technologies | 2003.6.24. | FR |

2 | Penoxsulam számmal Még nem rendelkezik CIPAC-számmal | Dow AgroSciences | 2002.11.29. | IT |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0131 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0131&locale=hu

Tartalomjegyzék