32003R0806[1]

A Tanács 806/2003/EK rendelete (2003. április 14.) a Bizottságot a konzultációs eljárással összhangban (minősített többség) elfogadott tanácsi jogi aktusokban megállapított végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek az 1999/468/EK határozathoz történő hozzáigazításáról

A Tanács 806/2003/EK rendelete

(2003. április 14.)

a Bizottságot a konzultációs eljárással összhangban (minősített többség) elfogadott tanácsi jogi aktusokban megállapított végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek az 1999/468/EK határozathoz történő hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36., 37. és 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [4] a 87/373/EGK határozat [5] helyébe lépett.

(2) A Tanácsnak és a Bizottságnak az 1999/468/EK határozatról szóló nyilatkozatával [6] összhangban, a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos, a 87/373/EGK határozatban meghatározott rendelkezéseket ki kell igazítani az 1999/468/EK határozat 3., 4. és 5. cikkének rendelkezéseivel történő összehangolásuk érdekében.

(3) Az említett nyilatkozat megadja a bizottsági eljárások kiigazítására vonatkozó módszereket, amelyre - feltéve, hogy az nem érinti a bizottságnak az alap-jogiaktusban meghatározott jellegét - automatikusan sor kerül.

(4) A kiigazítandó rendelkezésekben meghatározott határidőknek hatályban kell maradniuk. Ahol nem szerepel konkrét határidő a végrehajtási intézkedések elfogadására, a határidőt három hónapban kell meghatározni.

(5) A 87/373/EGK határozatban megállapított I. típusú bizottsági eljárásra hivatkozó jogi aktusok helyébe ezért az 1999/468/EK határozat 3. cikkében megállapított tanácsadó bizottsági eljárásra hivatkozó rendelkezéseknek kell lépniük.

(6) A 87/373/EGK határozatban megállapított IIa. és IIb. típusú bizottsági eljárásra hivatkozó jogi aktusok helyébe ezért az 1999/468/EK határozat 4. cikkében megállapított irányítóbizottsági eljárásra hivatkozó rendelkezéseknek kell lépniük.

(7) A 87/373/EGK határozatban megállapított IIIa. és IIIb. típusú bizottsági eljárásra hivatkozó jogi aktusok helyébe ezért az 1999/468/EK határozat 5. cikkében megállapított szabályozási bizottsági eljárásra hivatkozó rendelkezéseknek kell lépniük.

(8) E rendelet célja kizárólag az, hogy összehangolja a bizottsági eljárásokat. Az ezen eljárásokkal kapcsolatos bizottság nevét adott esetben módosították,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

tekintettel a tanácsadó bizottsági eljárásra, az I. mellékletben felsorolt jogi aktusokat az abban szereplő módon hozzá kell igazítani az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez.

2. cikk

tekintettel az irányítóbizottsági eljárásra, a II. mellékletben felsorolt jogi aktusokat az abban szereplő módon hozzá kell igazítani az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez.

3. cikk

tekintettel a szabályozási bizottsági eljárásra, a III. mellékletben felsorolt jogi aktusokat az abban szereplő módon hozzá kell igazítani az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez.

4. cikk

Az I., II. és III. mellékletben szereplő jogi aktusok rendelkezésire vonatkozó hivatkozásokat az e rendelet által kiigazítottak szerinti rendelkezésekre vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni.

Az e rendeletben szereplő, a bizottságok korábbi elnevezéseire vonatkozó hivatkozásokat az új elnevezésekre vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2003. április 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Giannitsis

[1] HL C 75. E, 2002.3.26., 425. o.

[2] 2003. március 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 241., 2002.10.7., 128. o.

[4] HL 184., 1999.7.17., 23. o.

[5] HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

[6] HL C 203., 1999.7.17., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

A tanácsadó bizottsági eljárás alá tartozó és az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez a következő módosítások szerint hozzáigazított jogi aktusok listája:

1. A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról [1].

A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni."

2. A Tanács 1992. december 9-i 3911/92/EGK rendelete a kulturális javak kiviteléről [2].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [3] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

3. A Tanács 1998. szeptember 24-i 98/552/EK határozata a közösségi piacra jutási stratégiájával kapcsolatos tevékenységeknek a Bizottság által történő végrehajtásáról [4].

A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az 1. cikkben említett tevékenység végrehajtásának összefüggésében az 1999/468/EK határozat [5] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

[1] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.; A legutóbb a 2002/64/EK bizottsági irányelvvel (HL L 189., 2002.7.18., 27. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 395., 1992.12.31., 1. o.; A legutóbb a 974/2001/EK rendelettel (HL L 137., 2001.5.19., 10. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[4] HL L 265., 1998.9.30., 31. o.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

IRÁNYÍTÓBIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

Az irányítóbizottsági eljárás alá tartozó és az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez a következők módosítások szerint hozzáigazított jogi aktusok listája:

1. A Tanács 1965. június 15-i 79/65/EGK rendelete az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról [1].

A 18. és 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

A közösségi bizottság a tagállamok képviselőiből áll, elnöke a Bizottság képviselője.

19. cikk

(1) A Bizottságot a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottsága segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [2] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A közösségi bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

2. A Tanács 1968. február 27-i 234/68/EGK rendelete az élő fák és egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, vágott virágok és lombdíszek piaca közös szervezésének létrehozásáról [3].

A 13. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

(1) A Bizottságot az Élőnövény- és Virágpiaci Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [4] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

3. A Tanács 1974. június 27-i 1728/74/EGK rendelete a mezőgazdasági kutatások összehangolásáról [5].

A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot az Agrárkutatási Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [6] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

4. A Tanács 1975. október 29-i 2771/75/EGK rendelete a tojás piacának közös szervezéséről [7]

A 16. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [8] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

5. A Tanács 1975. október 29-i 2777/75/EGK rendelete a baromfihús piacának közös szervezéséről [9].

A 16. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [10] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

6. A Tanács 1992. április 28-i 92/33/EGK irányelve a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról [11].

A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti, nevezetesen a "Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága".

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [12] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

7. A Tanács 1992. április 28-i 92/34/EGK irányelve a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról [13].

A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

(1) A Bizottságot a Gyümölcstermő Növénynemzetségek és -fajok Szaporító- és Ültetvényanyagaival Foglalkozó Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [14] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

8. A Tanács 1992. június 30-i 2075/92/EGK rendelete a nyersdohány piacának közös szervezéséről [15].

A 23. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. cikk

(1) A Bizottságot a Dohánypiaci Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [16] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

9. A Tanács 1993. február 8-i 339/93/EGK rendelete a harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelősége ellenőrzéséről [17].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [18] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

10. A Tanács 1993. október 12-i 2847/93/EGK rendelete a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról [19].

A 36. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. cikk

(1) A Bizottságot a 3760/92/EGK rendelet 17. cikke alapján létrehozott Halászati és Akvakultúraágazati Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [20] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

11. A Tanács 1994. március 7-i 520/94/EK rendelete a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról [21].

A 22. és 23. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

23. cikk

Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [22] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap."

12. A Tanács 1994. június 20-i 1467/94/EK rendelete a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzéséről, jellemzéséről, begyűjtéséről és hasznosításáról [23].

A 13. cikk (2) és (3) bekezdését el kell hagyni.

A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

(1) A Bizottságot a mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésével, jellemzésével, begyűjtésével és hasznosításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [24] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

13. A Tanács 1994. július 18-i 1798/94/EK rendelete egyes Bulgáriából, a Cseh Köztársaságból, Magyarországról, Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából származó mezőgazdasági termékekre közösségi vámkontingensek megnyitásáról és azok kezeléséről, valamint az e kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (1994-97) [25].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot a 2913/92/EGK rendelet [26] 247. cikke alapján létrehozott Vámkódex Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [27] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

14. A Tanács 1994. december 22-i 3295/94/EK rendelete a hamisított és kalóz áruk szabad forgalomba bocsátását, kivitelét, újrakivitelét vagy felfüggesztő eljárás alá vonását tiltó intézkedések megállapításáról [28].

A 12. cikkben a "(3) és (4) bekezdés" szavakat el kell hagyni.

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 2913/92/EGK rendelet 247. cikke alapján létrehozott Vámkódex Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [29] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

15. A Tanács 1995. február 21-i 603/95/EK rendelete a szárított takarmány piacának közös szervezéséről [30].

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [31] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

16. A Tanács 1997. június 26-i 1526/97/EK rendelete az EK- és ESZAK-Szerződés hatálya alá tartozó egyes acéltermékeknek Ukrajnából az Európai Közösségbe történő kivitele tekintetében a kettős ellenőrzési rendszer mennyiségi korlátozás nélküli kezeléséről [32].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [33] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

17. A Tanács 1997. július 24-i 2135/97/EK rendelete az EK- és ESZAK-Szerződés hatálya alá tartozó egyes acéltermékeknek az Orosz Föderációból az Európai Közösségbe történő kivitele tekintetében a kettős ellenőrzési rendszer mennyiségi korlátozás nélküli kezeléséről [34].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [35] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

18. A Tanács 1998. május 7-i 98/29/EK irányelve a közép- és hosszú lejáratú fedezettel rendelkező ügyletek exporthitel-biztosításával kapcsolatos főbb rendelkezések összehangolásáróll [36].

A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [37] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

19. A Tanács 1998. július 20-i 1706/98/EK rendelete az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok) származó mezőgazdasági termékekre, valamint az e termékek feldolgozásával előállított árukra vonatkozó szabályozásról, valamint a 715/90/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről [38].

A 30. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [39] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap."

A fenti cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(7) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

20. A Tanács 1998. július 20-i 98/56/EK irányelve a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról [40].

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti, nevezetesen a Dísznövény-szaporítóanyagok Állandó Bizottsága.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [41] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

21. A Tanács 1999. május 17-i 1254/1999/EK rendelete a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről [42].

A 43. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"43. cikk

(1) A Bizottságot a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [43] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

22. A Tanács 1999. május 17-i 1255/1999/EK rendelete a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről [44].

A 42. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"42. cikk

(1) A Bizottságot a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [45] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

23. A Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről [46].

A 75. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"75. cikk

(1) A Bizottságot a Borpiaci Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [47] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

[1] HL L 109., 1965.6.23., 1859/65. o.; A legutóbb az 1256/97/EK rendelettel (HL L 174., 1997.7.2., 7. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[3] HL L 55., 1968.3.2, 1. o.; A legutóbb a 3290/94/EK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 105. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[5] HL L 182., 1974.7.5., 1. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 282., 1975.11.1., 49. o.; A legutóbb a 493/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 77., 2002.3.20., 7. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[9] HL L 282., 1975.11.1., 77. o.; A legutóbb a 493/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 77., 2002.3.20., 7. o.) módosított rendelet.

[10] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[11] HL L 157., 1992.6.10., 1. o.; A legutóbb a 2002/111/EK bizottsági határozattal (HL L 41., 2002.2.13., 43. o.) módosított irányelv.

[12] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[13] HL L 157., 1992.6.10., 1. o.; A legutóbb az 1999/30/EK bizottsági határozattal (HL L 8., 1999.1.14., 30. o.) módosított irányelv.

[14] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[15] HL L 215., 1992.7.30., 70. o.; A legutóbb az 546/2002/EK rendelettel (HL L 84., 2002.3.28., 4. o.) módosított rendelet.

[16] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[17] HL L 40., 1993.2.17., 1. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[18] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[19] HL L 261., 1993.10.20., 1. o.; A legutóbb a 2846/98/EK rendelettel (HL L 358., 1998.12.31., 5. o.) módosított rendelet.

[20] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[21] HL L 66., 1994.3.10., 1. o.; A legutóbb a 138/96/EK rendelettel (HL L 21., 1996.1.27., 6. o.) módosított rendelet.

[22] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[23] HL L 159., 1994.6.28., 1. o.

[24] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[25] HL L 189., 1994.7.23., 1. o.; A legutóbb a 921/96/EK rendelettel (HL L 126., 1996.5.24., 1. o.) módosított rendelet.

[26] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[27] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[28] HL L 341., 1994.12.30., 8. o.; A legutóbb a 241/1999/EK rendelettel (HL L 27., 1999.2.2., 1. o.) módosított rendelet.

[29] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[30] HL L 63., 1995.3.21., 1. o.; A legutóbb az 1347/95/EK rendelettel (HL L 131., 1995.6.15., 1. o.) módosított rendelet.

[31] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[32] HL L 210., 1997.8.4., 1. o.; A legutóbb az 501/2000/EK rendelettel (HL L 62., 2000.3.9., 1. o.) módosított rendelet.

[33] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[34] HL L 300., 1997.11.4., 1. o.; A legutóbb a 793/2000/EK rendelettel (HL L 96., 2000.4.18., 1. o.) módosított rendelet.

[35] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[36] HL L 148., 1998.5.19., 22. o.

[37] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[38] HL L 215., 1998.8.1., 12. o.

[39] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[40] HL L 226., 1998.8.13., 16. o.

[41] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[42] HL L 160., 1999.6.26., 21. o.; A legutóbb a 2345/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 315., 2001.12.1., 29. o.) módosított rendelet.

[43] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[44] HL L 160., 1999.6.26., 48. o.; A legutóbb az 509/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 79., 2002.3.22., 15. o.) módosított rendelet.

[45] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[46] HL L 179., 1999.7.14., 1. o.; A legutóbb a 2585/2001/EK rendelettel (HL L 345., 2001.12.29., 10. o.) módosított rendelet.

[47] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

SZABÁLYOZÁSI BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

A szabályozási bizottsági eljárás alá tartozó és az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez a következők módosítások szerint hozzáigazított jogi aktusok listája:

1. A Tanács 1980. november 11-i 80/1096/EGK határozata a klasszikus sertéspestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedések bevezetéséről [1].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [2] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [3] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

2. A Tanács 1988. június 14-i 88/407/EGK irányelve a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról [4].

A 18. és 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [5] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [6] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

19. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap."

3. A Tanács 1988. december 19-i 88/661/EGK irányelve a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról [7].

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot a 77/505/EGK határozat alapján létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [8] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

4. A Tanács 1989. június 20-i 89/437/EGK irányelve a tojástermékek előállítását és forgalomba hozatalát érintő higiéniai és egészségügyi problémákról [9].

A 13. és 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [10] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [11] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

14. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

5. A Tanács 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK irányelve a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről [12].

A 17. és 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [13] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [14] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

18. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

6. A Tanács 1989. december 11-i 89/662/EGK irányelve a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről [15].

A 17. és 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [16] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [17] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

18. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

7. A Tanács 1990. március 22-i 737/90/EGK rendelete a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről [18].

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [19] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

8. A Tanács 1990. június 26-i 2377/90/EGK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról [20].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottsága segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [21] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) Az állandó bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottsága segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap."

9. A Tanács 1990. június 26-i 90/424/EGK határozata az állat-egészségügyi kiadásokról [22].

A 41. és 42. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [23] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [24] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

42. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap."

10. A Tanács 1990. június 26-i 90/426/EGK irányelve a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről [25].

A 24. és 25. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [26] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [27] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

25. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [28] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap."

11. A Tanács 1990. június 26-i 90/429/EGK irányelve a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról [29].

A 18. és 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [30] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [31] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

19. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap."

12. A Tanács 1990. szeptember 24-i 90/495/EGK határozata a Közösségben a lazacfélék fertőző vérképzőszervi elhalásának felszámolása érdekében közösségi pénzügyi intézkedés bevezetéséről [32].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [33] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [34] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

13. A Tanács 1990. október 15-i 90/539/EGK irányelve a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről [35].

A 32. és 33. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [36] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [37] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

33. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.".

14. A Tanács 1990. november 27-i 90/642/EGK irányelve egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról [38].

A 10a. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10a. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [39] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

15. A Tanács 1990. november 27-i 90/667/EGK irányelve az állati hulladékok ártalmatlanítására és forgalomba hozatalára, továbbá az állati eredetű, illetve halból készült takarmányok kórokozókkal szembeni védelmére vonatkozó állat-egészségügyi előírásokról, valamint a 90/425/EGK irányelv módosításáról [40].

A 18. és 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [41] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [42] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

19. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

16. A Tanács 1990. november 27-i 91/495/EGK irányelve a nyúlhús és a tenyésztettvad-hús előállítását és forgalomba hozatalát érintő közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról [43].

A 20. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [44] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [45] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

17. A Tanács 1991. január 28-i 91/67/EGK irányelve a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről [46].

A 26. és 27. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [47] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [48] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

27. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap."

18. A Tanács 1991. január 28-i 91/68/EGK irányelve a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről [49].

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [50] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [51] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

19. A Tanács 1991. június 24-i 2092/91/EGK rendelete a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről [52].

A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [53] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

20. A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról [54].

A 19. és 20. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [55] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [56] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

20. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap."

21. A Tanács 1991. július 15-i 91/492/EGK irányelve az élő kéthéjú kagylók tenyésztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról [57].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [58] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [59] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.".

22. A Tanács 1991. július 22-i 91/493/EGK irányelve a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról [60].

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [61] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [62] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

23. A Tanács 1991. július 29-i 91/497/EGK irányelve a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló 64/433/EGK irányelvnek a nyershús előállítására és forgalomba hozatalára való kiterjesztése céljából történő módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról [63].

A 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [64] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [65] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

24. A Tanács 1991. november 19-i 91/628/EGK irányelve az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 91/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról [66].

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [67] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [68] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

25. A Tanács 1991. november 19-i 91/629/EGK irányelve a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról [69].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [70] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [71] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

26. A Tanács 1991. november 19-i 91/630/EGK irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról [72].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [73] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [74] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

27. A Tanács 1992. április 28-i 92/33/EGK irányelve a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról [75].

A 22. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. cikk

(1) A Bizottságot a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [76] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, annak 7. és 8. cikkével összhangban

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.".

28. A Tanács 1992. április 28-i 92/34/EGK irányelve a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról [77].

A 22. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. cikk

(1) A Bizottságot a Gyümölcstermő Növénynemzetségek és -fajok Szaporító- és Ültetvényanyagaival Foglalkozó Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [78] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

29. A Tanács 1992. április 29-i 92/35/EGK irányelve az afrikai lópestis elleni küzdelemre irányuló ellenőrzési szabályok és intézkedések meghatározásáról [79].

A 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [80] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [81] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

30. A Tanács 1992. május 19-i 92/40/EGK irányelve a madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről [82].

A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [83] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [84] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

31. A Tanács 1992. június 16-i 92/45/EGK irányelve a vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról [85].

A 22. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [86] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [87] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

32. A Tanács 1992. június 16-i 92/46/EGK irányelve a nyerstej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról [88].

A 31. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [89] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: az állandó bizottság) segíti.

Ha kémiai vagy technológiai kérdések merülnek fel, a Bizottság képviselői a 804/68/EGK rendelettel létrehozott Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottsággal való konzultációt követően az állandó bizottságnak benyújtják a meghozandó intézkedések tervezetét.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [90] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

33. A Tanács 1992. július 13-i 92/438/EGK határozata az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítéséről (SHIFT-program), valamint a 90/675/EGK, a 91/496/EGK, a 91/628/EGK irányelv, illetve a 90/424/EGK határozat módosításáról, továbbá a 88/192/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről [91].

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [92] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [93] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

34. A Tanács 1992. július 14-i 92/66/EGK irányelve a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről [94].

A 25. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [95] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [96] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

35. A Tanács 1992. július 14-i 2081/92/EGK rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról [97].

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [98] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

36. A Tanács 1992. július 14-i 2082/92/EGK rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról [99].

A 19. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [100] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

37. A Tanács 1992. december 17-i 92/117/EGK irányelve az élelmiszerből származó fertőzések és mérgezések megelőzése érdekében az állatokban és állati eredetű termékekben előforduló meghatározott zoonózisok és meghatározott zoonózis-kórokozók elleni védekezési intézkedésekről [101].

A 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [102] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [103] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

38. A Tanács 1992. december 17-i 92/119/EGK irányelve az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről [104].

A 25. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [105] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [106] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

39. A Tanács 1993. szeptember 13-i 93/74/EGK irányelve a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról [107].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [108] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [109] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

40. A Tanács 1993. december 22-i 93/119/EK irányelve az állatok levágásuk vagy leölésük során való védelméről [110].

A 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [111] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [112] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

41. A Tanács 1994. december 8-i 3036/94/EK rendelete a meghatározott harmadik országokban történő megmunkálás vagy feldolgozás után a Közösségbe újrabehozott textil- és ruházati termékekre alkalmazandó gazdasági passzív feldolgozási eljárás megállapításáról [113].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság, nevezetesen a textiltermékek gazdasági passzív feldolgozására vonatkozó intézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [114] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

42. A Tanács 1994. december 14-i 94/65/EK irányelve a darált hús és az előkészített húsok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények megállapításáról [115].

A 20. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [116] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [117] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

43. A Tanács 1995. június 22-i 95/408/EK határozata az egyes állati eredetű termékek, halászati termékek és élő kéthéjú kagylók tagállamokba történő behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények átmeneti időszakra szóló, ideiglenes jegyzékei összeállításának feltételeiről [118].

A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [119] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [120] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

44. A Tanács 1995. december 22-i 95/69/EK irányelve a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról, valamint a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 79/373/EGK és a 82/471/EGK irányelv módosításáról [].

A 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

45. A Tanács 1995. december 22-i 95/70/EK irányelve a kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek elleni védekezés céljából közösségi minimumintézkedések bevezetéséről [].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

46. A Tanács 1996. április 29-i 96/23/EK irányelve egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, továbbá a 85/358/EGK és a 86/469/EGK irányelv, valamint a 89/187/EGK és a 91/664/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről [].

A 33. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

47. A Tanács 1996. április 29-i 96/25/EK irányelve a takarmány-alapanyagok forgalmáról, valamint a 70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 82/471/EGK és a 93/74/EGK irányelv módosításáról és a 77/101/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről [].

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

48. A Tanács 1998. július 20-i 98/56/EK irányelve a dísznövények szaporítóanyagainak forgalmazásáról [].

A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot a Dísznövény-szaporítóanyagok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

49. A Tanács 1998. július 20-i 98/58/EK irányelve a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről [].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

50. A Tanács 1999. április 22-i 1999/29/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról és termékekről [].

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

51. A Tanács 1999. július 19-i 1999/74/EK irányelve a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról [].

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

[1] HL L 325., 1980.12.1., 5. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított határozat.

[2] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[3] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[4] HL L 194., 1988.7.22., 10. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[5] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[9] HL L 212., 1989.7.22., 87. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[10] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[11] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[12] HL L 302., 1989.10.19., 1. o.; A legutóbb a 94/113/EK bizottsági határozattal (HL L 53., 1994.2.24., 23. o.) módosított irányelv.

[13] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[14] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[15] HL L 395., 1989.12.30., 13. o.; A legutóbb a 92/118/EGK irányelvvel (HL L 62., 1993.3.15., 49. o.) módosított irányelv.

[16] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[17] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[18] HL L 82., 1990.3.29., 1. o.; A legutóbb a 616/2000/EK rendelettel (HL L 75., 2000.3.24., 1. o.) módosított rendelet.

[19] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[20] HL L 224., 1990.8.18., 1. o.; A legutóbb az 1752/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 264., 2002.10.2., 18. o.) módosított rendelet.

[21] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[22] HL L 224., 1990.8.18., 19. o.; A legutóbb a 2001/572/EK határozattal (HL L 203., 2001.7.28., 16. o.) módosított határozat.

[23] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[24] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[25] HL L 224., 1990.8.18., 42. o.; A legutóbb a 2002/160/EK bizottsági határozattal (HL L 53., 2002.2.23., 37. o.) módosított irányelv.

[26] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[27] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[28] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[29] HL L 224., 1990.8.18., 62. o.; A legutóbb a 2000/39/EK bizottsági határozattal (HL L 13., 2000.1.19., 21. o.) módosított irányelv.

[30] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[31] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[32] HL L 276., 1990.10.6., 37. o.

[33] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[34] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[35] HL L 303., 1990.10.31., 6. o.; A legutóbb az 1999/90/EK irányelvvel (HL L 300., 1999.11.23., 19. o.) módosított irányelv.

[36] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[37] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[38] HL L 350., 1990.12.14., 71. o., A legutóbb a 2002/76/EK bizottsági irányelvvel (HL L 240., 2002.9.7., 45. o.) módosított irányelv.

[39] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[40] HL L 363., 1990.12.27., 51. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[41] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[42] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[43] HL L 268., 1991.9.24., 41. o.; A legutóbb az 1994/65/EK irányelvvel (HL L 368., 1994.12.31., 10. o.) módosított irányelv.

[44] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[45] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[46] HL L 46., 1991.2.19., 1. o.; A legutóbb a 98/45/EK irányelvvel (HL L 189., 1998.7.3., 12. o.) módosított irányelv.

[47] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[48] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[49] HL L 46., 1991.2.19., 19. o.; A legutóbb a 2002/261/EK bizottsági határozattal (HL L 91., 2002.4.6., 31. o.) módosított irányelv.

[50] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[51] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[52] HL L 198., 1991.7.22., 1. o.; A legutóbb a 473/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 75., 2002.3.16., 21. o.) módosított rendelet.

[53] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[54] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.; A legutóbb a 2002/81/EK bizottsági irányelvvel (HL L 276., 2002.10.12., 28. o.) módosított irányelv.

[55] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[56] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[57] HL L 268., 1991.9.24., 1. o.; A legutóbb a 97/79/EK irányelvvel (HL L 24., 1998.1.30., 31. o.) módosított irányelv.

[58] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[59] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[60] HL L 268., 1991.9.24., 15. o.; A legutóbb a 97/79/EK irányelvvel (HL L 24., 1998.1.30., 31. o.) módosított irányelv.

[61] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[62] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[63] HL L 268., 1991.9.24., 69. o.; A legutóbb a 92/5/EGK irányelvvel (HL L 57., 1992.3.2., 1. o.) módosított irányelv.

[64] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[65] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[66] HL L 340., 1991.12.11., 17. o.; A legutóbb a 95/29/EK irányelvvel (HL L 148., 1995.6.30., 52. o.) módosított irányelv.

[67] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[68] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[69] HL L 340., 1991.12.11., 28. o.; A legutóbb a 97/2/EK irányelvvel (HL L 25., 1997.1.28., 24. o.) módosított irányelv.

[70] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[71] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[72] HL L 340., 1991.12.11., 33. o.; A legutóbb a 2001/93/EK bizottsági irányelvvel (HL L 316., 2001.12.1., 36. o.) módosított irányelv.

[73] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[74] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[75] HL L 157., 1992.6.10., 1. o.; A legutóbb a 2002/111/EK határozattal (HL L 41., 2002.2.13., 43. o.) módosított irányelv.

[76] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[77] HL L 157., 1992.6.10., 10. o.; A legutóbb az 1999/30/EK bizottsági határozattal (HL L 8., 1999.1.14., 30. o.) módosított irányelv.

[78] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[79] HL L 157., 1992.6.10., 19. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[80] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[81] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[82] HL L 167., 1992.6.22., 1. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[83] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[84] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[85] HL L 268., 1992.9.14., 35. o.; A legutóbb a 97/79/EK irányelvvel (HL L 24., 1998.1.30., 31. o.) módosított irányelv.

[86] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[87] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[88] HL L 268., 1992.9.14., 1. o.; A legutóbb a 96/23/EK irányelvvel (HL L 6., 1996.1.9., 10. o.) módosított irányelv.

[89] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[90] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[91] HL L 243., 1992.8.25., 27. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított határozat.

[92] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[93] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[94] HL L 260., 1992.9.5., 1. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[95] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[96] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[97] HL L 208., 1992.7.24., 1. o.; A legutóbb a 2796/2000/EK bizottsági rendelettel (HL L 324., 2000.12.21., 26. o.) módosított rendelet.

[98] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[99] HL L 208., 1992.7.24., 9. o.; A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[100] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[101] HL L 62., 1993.3.15., 38. o.; A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 1999/72/EK irányelvével (HL L 210., 1999.8.10., 12. o.) módosított irányelv.

[102] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[103] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[104] HL L 62., 1993.3.15., 69. o.; A legutóbb a 2002/60/EK irányelvvel (HL L 192., 2002.7.20., 27. o.) módosított irányelv.

[105] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[106] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[107] HL L 237., 1993.9.22., 23. o.; A legutóbb az 1999/29/EK irányelvvel (HL L 115., 1999.5.4., 32. o.) módosított irányelv.

[108] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[109] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[110] HL L 340., 1993.12.31., 21. o.

[111] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[112] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[113] HL L 322., 1994.12.15., 1. o.

[114] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[115] HL L 368., 1994.12.31., 10. o.

[116] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[117] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[118] HL L 243., 1995.10.11., 17. o.; A legutóbb a 2001/4/EK határozattal (HL L 2., 2001.1.5., 21. o.) módosított határozat.

[119] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[120] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 332., 1995.12.30., 15. o.; A legutóbb az 1999/20/EK irányelvvel (HL L 80., 1999.3.25., 20. o.) módosított irányelv.

[] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 332., 1995.12.30., 33. o.; A legutóbb a 2003/83/EK irányelvvel (HL L 32., 2003.2.7., 13. o.) módosított irányelv.

[] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

[] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 125., 1996.5.23., 35. o.; A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 2001/46/EK irányelvével (HL L 234., 2001.9.1., 55. o.) módosított irányelv.

[] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 226., 1998.8.13., 16. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 221., 1998.8.8., 23. o.

[] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 115., 1999.4.5., 32. o.; A legutóbb a 2001/102/EK irányelvvel (HL L 6., 2002.1.10., 45. o.) módosított irányelv.

[] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 203., 1999.8.3., 53. o.

[] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R0806 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R0806&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék