32017D2374[1]

A Bizottság (EU) 2017/2374 végrehajtási határozata (2017. december 15.) egyes károsítók Unióba történő behurcolásának megelőzése céljából bizonyos harmadik országokból származó növények és hibridjeik termésének szállítására, tárolására és feldolgozására vonatkozó feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2017) 8395. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2374 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. december 15.)

egyes károsítók Unióba történő behurcolásának megelőzése céljából bizonyos harmadik országokból származó növények és hibridjeik termésének szállítására, tárolására és feldolgozására vonatkozó feltételek megállapításáról

(az értesítés a C(2017) 8395. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak IV. melléklete A. része I. szakaszának 16.2.e) és 16.4.e) pontjára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete meghatározza azokat a különleges előírásokat, amelyeket be kell tartani a növények és növényi termékek valamely tagállamba való behozatalára és tagállamokon belüli mozgására vonatkozóan.

(2) Az (EU) 2017/1279 bizottsági végrehajtási irányelv (2) a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszát kiegészítette a 16.2.e) és 16.4.e) pontokkal. Ezek a pontok ilyen különleges előírásokat rögzítenek egyes ipari feldolgozásra szánt termések (a Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf., a Microcitrus Swingle, a Naringi Adans., a Swinglea Merr. és azok hibridjeinek termése) (a továbbiakban: meghatározott termések) vonatkozásában. E pontok alapján a Bizottságnak el kell fogadnia a szóban forgó termések Unión belüli szállításának, tárolásának és feldolgozásának feltételeit.

(3) Annak érdekében, hogy az illetékes hivatalos szervek és a vállalkozók megfelelhessenek a meghatározott termésekre vonatkozó feltételeknek, helyénvaló e meghatározott termések Unión belüli szállítását az e termésekre vonatkozó adatok bejelentéséhez kötni.

(4) A vonatkozó feltételeknek való megfelelés hatékony ellenőrzése érdekében elő kell írni, hogy a meghatározott termések Unión belüli szállítására csak a felelős hivatalos szervek felügyelete mellett kerülhet sor.

(5) Különös feltételeket kell megállapítani a meghatározott termések ipari feldolgozására vonatkozóan, hogy biztosítani lehessen az Unió területének növényegészségügyi védelmét a károsító szervezetektől. Ezeknek a feltételeknek többek között rendelkezniük kell a létesítményekről, a hulladékról és a melléktermékekről, valamint nyilvántartás vezetéséről.

(6) Az Unió növényegészségügyi védelmének és - szükség esetén - a tárolási tevékenység ellenőrzésének biztosítása érdekében a meghatározott terméseket a létesítmény helye szerinti tagállam által e célra jóváhagyott, nyilvántartásba vett létesítményben kell tárolni oly módon, hogy megelőzhető legyen a meghatározott szervezetek elterjedésének esetleges kockázata. A tárolásra vonatkozóan különös feltételeket kell megállapítani, hogy biztosítani lehessen e termékek hatékony nyomonkövethetőségét, a szóban forgó tevékenység ellenőrzését, valamint az Unió területének növényegészségügyi védelmét.

(7) mivel a tagállamoknak az (EU) 2017/1279 irányelvnek való megfeleléshez szükséges nemzeti rendelkezéseiket 2018. január 1-jétől kell alkalmazniuk, e határozatot ugyanattól a naptól kell alkalmazni.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat - a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 16.2.e) és 16.4.e) pontja alkalmazásában - meghatározza a harmadik országból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. és Swinglea Merr., valamint azok hibridjei terméseinek szállítására, tárolására és feldolgozására vonatkozó feltételeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a) "meghatározott szervezetek": Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citri és Xanthomonas citri pv. aurantifolii.

b) "meghatározott termések": a harmadik országból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. és Swinglea Merr., valamint hibridjeinek termése.

3. cikk

A meghatározott termések Unión belüli szállítása

(1) A meghatározott termések csak akkor szállíthatók az Unión belül, ha az importőr az egyes tárolóeszközökre vonatkozó adatokat bejelentette a beléptetési pont helye szerinti tagállam - és adott esetben a meghatározott termések ipari feldolgozása helye szerinti tagállam - illetékes hivatalos szervének.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:

a) a meghatározott termések mennyisége;

b) a tárolóeszközök azonosító száma;

c) a behozatal várható időpontja és az Unióba való belépés helye;

d) a 4. cikkben említett létesítmények neve, címe és helye.

(2) Az importőrök a szóban forgó bejelentésben bekövetkezett változásokról - amint azok ismertté válnak - tájékoztatják az (1) bekezdésben említett illetékes hivatalos szerveket.

(3) A meghatározott termések csak abban az esetben szállíthatók az Unióba való belépés helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamba, ha az érintett tagállamok illetékes hivatalos szervei ehhez hozzájárultak.

(4) A meghatározott terméseket késlekedés nélkül közvetlenül a 4. cikkben említett feldolgozó létesítménybe, illetve az 5. cikkben említett raktározási létesítménybe kell szállítani. A meghatározott termések szállítása a szállítás helye szerinti tagállam illetékes hivatalos szervének felügyelete mellett történik.

(5) Az e cikknek való megfelelés érdekében a szállítás által érintett tagállamok együttműködnek egymással.

4. cikk

A meghatározott termések feldolgozására vonatkozó követelmények

(1) A meghatározott termések feldolgozására olyan területen lévő létesítményben kerül sor, ahol nem foglalkoznak ilyen termések termesztésével. A hivatalosan bejegyzett létesítménynek rendelkeznie kell a létesítmény helye szerinti tagállam illetékes hivatalos szerve által erre a célra kiadott engedéllyel.

(2) A meghatározott termések hulladékát és melléktermékeit a feldolgozás helye szerinti tagállamon belüli olyan területen kell felhasználni vagy megsemmisíteni, ahol nem foglalkoznak ilyen termések termesztésével.

(3) A hulladék és melléktermék megsemmisítése a meghatározott termések feldolgozási helye szerinti tagállam illetékes hivatalos szerve által jóváhagyott módszer alkalmazásával, a hivatalos szerv felügyelete mellett és oly módon történik, hogy megelőzhető legyen a meghatározott szervezetek elterjedésének esetleges kockázata.

(4) A feldolgozó legalább három évig nyilvántartja a feldolgozott meghatározott terméseket, és e nyilvántartást kérésre a feldolgozás helye szerinti tagállam illetékes hivatalos szervének a rendelkezésére bocsátja. A nyilvántartás tartalmazza a tárolóeszközök számát és megkülönböztető jelzéseit, az átvett meghatározott termések mennyiségét, valamint a hulladék és a melléktermékek mennyiségét, illetve felhasználásuk vagy megsemmisítésük módjának részletes leírását.

5. cikk

A meghatározott termések tárolására vonatkozó követelmények

(1) Amennyiben a meghatározott termések nem kerülnek azonnal feldolgozásra, a létesítmény helye szerinti tagállam illetékes hivatalos szerve által erre a célra kiadott engedéllyel rendelkező és nyilvántartásba vett létesítményben tárolandók.

(2) A meghatározott termések egyes tételeinek egyenként azonosíthatóknak kell maradniuk.

(3) A meghatározott termések tárolása oly módon történik, hogy megelőzhető legyen a meghatározott szervezetek elterjedésének esetleges kockázata.

6. cikk

Az alkalmazás kezdőnapja

Ezt a határozatot 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 15-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2017/1279 végrehajtási irányelve (2017. július 14.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletének módosításáról (HL L 184., 2017.7.15., 33. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D2374 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D2374&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.