32017L1279[1]

A Bizottság (EU) 2017/1279 végrehajtási irányelve (2017. július 14.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1279 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2017. július 14.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke második bekezdésének c) és d) pontjára,

mivel:

(1) A vonatkozó tudományos név nemrégiben közzétett felülvizsgálata értelmében az Anoplophora malasiaca (Forster) név az Anoplophora chinensis (Thomson) szinonimájának tekintendő, amely már szerepel a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszában. Következésképpen az Anoplophora malasiaca (Forster) nevet törölni kell a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszából.

(2) A növények, növényi termékek és más áruk védelme érdekében - tekintettel a megnövekedett nemzetközi kereskedelemre, valamint az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet által elvégzett és nemrégiben közzétett, károsítókra vonatkozó kockázatértékelést követően - szakmailag indokolt és a fennálló kártevőveszéllyel összhangban áll a Bactericera cockerelli (Sulc.), a Keiferia lycopersicella (Walsingham), a Saperda candida Fabricius és a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítóknak a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszába való felvétele.

(3) Szakmailag indokolt a Xylella fastidiosa (Wells et al.) károsítónak a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszából való törlése és az említett rész II. szakaszába való felvétele, mivel az ismeretek szerint e károsító előfordul az Unióban.

(4) A Xanthomonas campestris károsító (valamennyi, a citrusfélékre nézve patogén törzs) elfogadhatatlan kockázatot jelent a növények, növényi eredetű termékek vagy más áruk előállítására és kereskedelmére nézve. Emellett sor került a Xanthomonas campestris citrusfélékre patogén törzseinek újrabesorolására. A Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. aurantifolii a citrusfélék xantomonászos betegségének kórokozói. Ezért tudományos szempontból indokolt, és a fennálló károsítóveszéllyel összhangban áll a Xanthomonas campestris károsítónak a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszából való törlése és az említett irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszába Xanthomonas citri pv. aurantifolii és Xanthomonas citri pv. citri néven történő felvétele.

(5) A vonatkozó tudományos név felülvizsgálatát követően sor került a citrusfélék fekete foltosság betegsége okozójának, a Guignardia citricarpa Kiely károsítónak (valamennyi, a citrusfélékre nézve patogén törzs) Phyllosticta citricarpa (McAlpine) névre történő átnevezésére. Ez a károsító elfogadhatatlan kockázatot jelent a növények, növényi eredetű termékek vagy más áruk előállítására és kereskedelmére nézve. Ezért szakmailag indokolt és a fennálló károsítóveszéllyel összhangban áll az említett károsítónak a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszából az említett irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszába történő áthelyezése, és Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa névre történő átnevezése.

(6) A 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I., illetve II. szakaszában előforduló, a Phyloosticta solitaria Ell. és Ev. és a Popilia japonica Newman károsítók tudományos nevével kapcsolatos tipográfiai hibákat, valamint az említett irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszában előforduló, az Aleurocantus spp. és az Aonidella citrina Coquillet károsítók tudományos nevével kapcsolatos tipográfiai hibákat ki kell javítani, és - adott esetben - az említett tudományos neveket a Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. és Aonidiella citrina Couillet nevekkel kell helyettesíteni. Hasonlóképpen, a Zea mays L. tudományos nevében előforduló tipográfiai hibákat is ki kell javítani valamennyi mellékletben, amelyben e fajra történik hivatkozás. A szóban forgó irányelv V. melléklete B. részének I. szakaszában előforduló, tipográfiai hibát tartalmazó Amiris P. Browne tudományos nevet ki kell javítani és az Amyris P. Browne névvel kell helyettesíteni.

(7) Az Elm phloem necrosis mycoplasma tudományos nevének nemrégiben közzétett felülvizsgálata értelmében e szervezet új neve "Candidatus Phytoplasma ulmi". Emellett szakmailag indokolt az említett szervezetnek a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszából való törlése (ahol is Elm phloem necrosis mycoplasmaként szerepel) és az említett rész II. szakaszába "Candidatus Phytoplasma ulmi" néven történő felvétele, mivel az ismeretek szerint e károsító előfordul az Unióban. Ez összhangban áll az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által végzett, az említett szervezetre vonatkozó osztályozással (2). Az új tudományos névnek a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletében is szerepelnie kell.

(8) Szakmailag indokolt és a fennálló károsítóveszéllyel összhangban áll a Potato spindle tuber viroidnak (burgonya gumóorsósodás viroid) a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszából való törlése, mivel ez a károsító az Unió nagy részében elterjedt és számos gazdanövényben megtelepedett. Annak érdekében, hogy biztosított legyen azon áruk védelme, amelyek az említett károsítótól jelenleg mentesek, illetve amelyekre nézve a károsító jelenléte jelentős kockázattal járna és tetemes veszteségeket okozna, az említett szervezet felvételre került az említett irányelv II. melléklete A. részének II. szakaszába.

(9) A Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye tudományos nevének nemrégiben közzétett felülvizsgálata értelmében e károsítót Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. névre kell átnevezni.

(10) A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszában meghatározott, faanyagra vonatkozó különleges előírásokat - a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabvány (ISPM 15) megfelelő előírásaival történő összehangolásuk és további pontosításuk érdekében - felül kell vizsgálni. Ezenkívül frissíteni kell a Platanus L. faanyagából készült csomagolóanyagra vonatkozó mentességgel kapcsolatos előírást az említett részben, mivel erre nem került sor az említett szakasz legutóbbi módosításakor.

(11) Szakmailag elfogadhatónak tekinthető, hogy bizonyos tudományos és szakmai ismeretek alapján egyes növények, növényi termékek és más áruk behozatalára vonatkozóan különleges előírások kerüljenek bevezetésre, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy a (2) preambulumbekezdésben említett károsítókat hordozzák. Ezért az érintett növényeket, növényi termékeket és más árukat fel kell tüntetni a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének A. részében.

(12) Figyelembe véve a tudományos és szakmai ismeretek fejlődését és az EFSA által nemrégiben közzétett, károsítókra vonatkozó kockázatértékeléseket, a (4), (5) és (7) preambulumbekezdésben említett károsítók tekintetében módosítani kell a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének A. részében szereplő különleges követelményeket. A követelmények módosításának az a célja, hogy a harmadik országból származó említett növények, növényi termékek és más áruk Unióba történő behozatalának növényegészségügyi kockázatait elfogadható szintre lehessen csökkenteni.

(13) Károsítókra vonatkozó kockázatértékeléseket követően szakmailag indokolt és a Trioza erytreae Del Guercio károsítóval kapcsolatos kockázatokkal összhangban áll a Murraya J.Koenig ex L. felvétele az említett károsító azon gazdanövényei közé, amelyek a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. és II. szakaszának vonatkozó pontjaiban szerepelnek. Ezen túlmenően, a tagállamokban való észleléseket követően a Choisya Kunt növényt fel kell venni az említett károsító gazdanövényei közé. Ezért a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. és II. szakaszának vonatkozó pontjaiban megnevezett gazdanövények Unióba történő behozatalára és Unión belüli szállítására vonatkozó különleges követelményeket módosítani kell.

(14) Ezenkívül a (10)-(13) preambulumbekezdésben említett növényeket, növényi termékeket és más árukat az Unióba való behozataluk vagy az Unión belüli szállításuk előtt növényegészségügyi ellenőrzéseknek kell alávetni. Ezért a szóban forgó növényeket, növényi termékeket és más árukat fel kell venni a 2000/29/EK irányelv V. mellékletének A. vagy B. részébe.

(15) A 2000/29/EK irányelv V. mellékletében faanyagokra vonatkozóan megnevezett KN-kódokat frissíteni kell annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek az (EU) 2016/1821 bizottsági végrehajtási rendelettel (3) módosított 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (4) alkalmazott KN-kódokkal.

(16) A 690/2008/EK bizottsági rendelet (5) értelmében egyes övezeteket különböző károsítók tekintetében védett övezetként ismertek el. Az említett rendelet az Unión belüli védett övezetek vonatkozásában bekövetkezett legutóbbi fejleményekre és az alábbi károsítókra tekintettel nemrégiben módosításra került: Bemisia tabaci Genn. (European populations), 'Candidatus Phytoplasma ulmi', Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., a Citrus tristeza vírus (európai törzsek), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., a Tomato spotted wilt vírus (paradicsom bronzfoltosság) és Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Annak érdekében, hogy a védett övezetekre vonatkozó követelmények az érintett károsítók tekintetében egységesek legyenek, a 2000/29/EK irányelv I-V. mellékletében szereplő vonatkozó követelményeket frissíteni kell.

(17) Ezenkívül az Unión belül az egyes károsítók tekintetében védett övezetként elismert több övezet már nem felel meg a vonatkozó követelményeknek, mivel az adott károsítók már megjelentek ott, vagy pedig mert az érintett tagállamok kérték a védett övezeti státusz visszavonását. Ezek a területek a következők: Ribatejo e Oeste (Portugália) a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) tekintetében; az alentejói Odemira megye (Portugália) a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében; Portugália területe a Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. és a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu tekintetében; Spanyolországban Andalúzia és Madrid autonóm közössége, valamint a Lleida tartománybeli Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség); Olaszországban Milánó és Varese megye (Lombardia), valamint a Cuneo megyében (Piemont régió) található Busca, Centallo és Tarantasca települések; az Egyesült Királyságban Down megyében található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran és Carrigenagh települések és az észak-írországi Antrim megyében található belfasti Dunmurry Cross választókerület, valamint a Szlovákiában a Dunaszerdahelyi járás ((Dunajská Streda) egész területe az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében; az Egyesült Királyságban Guilford és Woking helyi közigazgatási területei a Thaumetopoea processionea L. tekintetében, valamint Finnország területe a Tomato spotted wilt vírus tekintetében. Ezt a 2000/29/EK irányelv I-IV. melléklete B. részének is tükröznie kell.

(18) A 2000/29/EK irányelv I. mellékletének B. részében a Leptinotarsa decemlineata Say tekintetében meghatározott védett övezetek meghatározásában tapasztalt hibákat ki kell javítani, és összhangba kell hozni a 690/2008/EK rendelettel.

(19) A növények, növényi termékek és más áruk előállításának és kereskedelmének védelme érdekében szakmailag indokolt és a fennálló károsítóveszéllyel összhangban áll a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens károsítónak a 2000/29/EK irányelv I. mellékletének B. részébe való felvétele, valamint a Paysandisia archon (Burmeister), a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller és a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítóknak az említett irányelv II. mellékletének B. részébe való felvétele.

(20) A Portugália által szolgáltatott információk azt mutatják, hogy az Azori-szigetek területe a Globodera pallida (Stone) Behrens, a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens és a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól mentes, és az Azori-szigetek megfelelnek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsítók tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv I., II. és IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell. Hasonlóképpen az említett irányelv IV. mellékletének B. részét és V. mellékletének A. részét módosítani kell az egyes növényeknek, növényi termékeknek és más termékeknek a védett övezetekbe történő behozatalára vonatkozó követelmények bevezetése érdekében.

(21) Az Írország, Málta és az Egyesült Királyság által szolgáltatott információk azt jelzik, hogy ezen országok területe a Paysandisia archon (Burmeister) károsítótól mentes, és hogy e területek megfelelnek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv II. és IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell. Hasonlóképpen az említett irányelv IV. mellékletének B. részét és V. mellékletének A. részét módosítani kell az egyes növényeknek, növényi termékeknek és más termékeknek a védett övezetekbe történő behozatalára vonatkozó követelmények bevezetése érdekében.

(22) Az Írország és az Egyesült Királyság által szolgáltatott információk azt jelzik, hogy ezen országok területe a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól mentes, és hogy e területek megfelelnek a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv II. és IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell. Hasonlóképpen az említett irányelv IV. mellékletének B. részét és V. mellékletének A. részét módosítani kell az egyes növényeknek, növényi termékeknek és más termékeknek a védett övezetekbe történő behozatalára vonatkozó követelmények bevezetése érdekében.

(23) Az Egyesült Királyság által szolgáltatott információk azt mutatják, hogy területe a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller és a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. károsítótól mentes, és megfelel a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsítók tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv II. és IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell. Hasonlóképpen az említett irányelv IV. mellékletének B. részét és V. mellékletének A. részét módosítani kell az egyes növényeknek, növényi termékeknek és más termékeknek a védett övezetekbe történő behozatalára vonatkozó követelmények bevezetése érdekében.

(24) Az Írország által szolgáltatott információk azt mutatják, hogy területe a Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. károsítótól mentes, és megfelel a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsító tekintetében védett övezet létrehozására meghatározott feltételeknek. A 2000/29/EK irányelv II. és IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(25) Egy, a károsítókra vonatkozó friss kockázatelemzés azt mutatja, hogy a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb áruknak egyes védett övezetekbe való behozatalára vagy egyes védett övezeteken belüli szállítására vonatkozó jelenlegi követelmények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) és a Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) károsító tekintetében nem elegendőek a növényegészségügyi kockázat elfogadható szintre csökkentése szempontjából. A szóban forgó követelményeket a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részében újra kell fogalmazni.

(26) A 2000/29/EK határozat I-V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(27) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I-V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2017. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2018. január 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) EFSA PLH Panel - EFSA Panel on Plant Health - (az EFSA növényegészségügyi tudományos testülete), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm (Az Elm phloem necrosis mycoplasm károsító osztályozására vonatkozó tudományos szakvélemény). EFSA Journal 2014; 12(7):3773, 34. o. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773

(3) A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete (2016. október 6.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 294., 2016.10.28., 1. o.).

(4) A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(5) A Bizottság 690/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről (HL L 193., 2008.7.22., 1. o.).

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I-V. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- Az a) címsor a következőképpen módosul:

- az 5. pontot el kell hagyni;

- a szöveg a 6. pont után a következő ponttal egészül ki: "6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)"

- a szöveg a 11.1. pont után a következő ponttal egészül ki: "11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)"

- a szöveg a 19.1. pont után a következő ponttal egészül ki: "19.2. Saperda candida Fabricius"

- a szöveg a 25. pont után a következő ponttal egészül ki: "25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)"

- A b) címsor a következőképpen módosul:

- az 1. pontot el kell hagyni;

- a szöveg a 0.1. pont után a következő pontokkal egészül ki:

"2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1. Xanthomonas citri pv. citri"

- A c) címsor a következőképpen módosul:

- a szöveg a 12. pont után a következő ponttal egészül ki: "12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa"

- a 13. pontban a "Phyloosticta solitaria Ell. és Ev." szöveg helyébe a "Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart" szöveg lép;

- A d) címsor a következőképpen módosul:

- az 1. pontot el kell hagyni;

- a 2. pont e) alpontját el kell hagyni;

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- Az a) címsor 8. pontjában a "Popilia japonica Newman" szöveg helyébe a "Popillia japonica Newman" szöveg lép;

- A b) címsor alatt a szöveg a 2. pont után a következő ponttal egészül ki: "3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)"

- A d) címsor alatt a szöveg a 2. pont után a következő ponttal egészül ki: "2.1. »Candidatus Phytoplasma ulmi«"

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. Az a) címsor a következőképpen módosul:

- Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép: "1. Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) IRL, P (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köze és Trás-os-Montes), UK, S, FI"

- Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu IRL, UK"

- A 2. pont helyébe a következő szöveg lép: "2. Globodera pallida (Stone) Behrens FI, LV, P (Azori-szigetek), SI, SK"

- A szöveg a 2. pont után a következő ponttal egészül ki: "2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens P (Azori-szigetek)"

- A 3. pont helyébe a következő szöveg lép: "3. Leptinotarsa decemlineata Say E (Ibiza és Menorca), IRL, CY, M, P (Azori-szigetek és Madeira), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku és Uusimaa körzete)"

- Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: "5. Thaumetopoea processionea L. IRL, UK (a következő helyi közigazgatási területek kivételével: Barnet; Brent; Bromley; Camden; London Város; Westminster Város; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom és Ewell District; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington és Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire és Woking)"

ii. A b) címsor 2. pontjában a táblázat jobb oldali oszlopában az "S, FI" szöveg helyébe az "S" szöveg lép.

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- Az a) címsor a következőképpen módosul:

- a 2. pontban a táblázat bal oldali oszlopában az "Aleurocantus spp." szöveg helyébe az "Aleurocanthus spp." szöveg lép;

- az 5. pontban a táblázat bal oldali oszlopában az "Aonidella citrina Coquillet" szöveg helyébe az "Aonidiella citrina Coquillet"szöveg lép;

- A b) címsor a következőképpen módosul:

- a 3. pontban a táblázat jobb oldali oszlopában a "Zea mais L. vetőmag" szöveg helyébe a "Zea mays L. vetőmag" szöveg lép;

- a 4. pontot el kell hagyni;

- A c) címsor alatt a 11. pontot el kell hagyni;

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- A b) címsor 8. pontjában a táblázat bal oldali oszlopában a "Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye" szöveg helyébe a "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al." szöveg lép;

- A d) címsor alatt a szöveg a 7. pont után a következő ponttal egészül ki: "7.1. Potato spindle tuber viroid (burgonya gumóorsósodás viroid) a Solanum lycopersicum L.-nek és hibridjeinek ültetésre szánt növényei (beleértve a vetőmagokat is), Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. és a Solanum tuberosum L. növényei"

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. Az a) címsor a következőképpen módosul:

- a szöveg a 6. pont után a következő pontokkal egészül ki: "6.1. Paysandisia archon (Burmeister) a Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a következő nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. IRL, MT, UK 6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) a Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a következő taxonokhoz tartoznak: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. és Washingtonia Raf. IRL, P (Azori-szigetek), UK"

- A szöveg a 9. pont után a következő ponttal egészül ki: "10. Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller A Pinus L. ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételével UK"

ii. A b) címsor a következőképpen módosul:

- Az 1. pontban a táblázat harmadik oszlopában a "P" szövegrészt el kell hagyni;

- a 2. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"E (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua, Milánó, Sondrio és Varese megye], Marche, Molise, Piemont [kivéve a Cuneo megyében található Busca, Centallo és Tarantasca települések], Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre], SK (kivéve Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás, Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), FI, UK (Észak-Írország: kivéve a Down megyében található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran és Carrigenagh települések és az Antrim megyében található belfasti Dunmurry Cross választókerület; Man-sziget és Csatorna-szigetek)."

- A szöveg a 2. pont után a következő ponttal egészül ki: "3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. a Prunus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével UK"

iii. A c) címsor 0.0.1. pontjában a táblázat harmadik oszlopában az "UK" szöveg helyébe az "IRL, UK" szöveg lép;

iv. A d) címsor a következőképpen módosul:

- A szöveg az 1. pont előtt a következő ponttal egészül ki: "01. 'Candidatus Phytoplasma ulmi' az Ulmus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével UK"

- az 1. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"EL (kivéve Argolida és Chania regionális egységeket), M, P (kivéve Algarve, Madeira és az alentejói Odemira megye)"

3. A III. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) Az 1. pontban a jobb oldali oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"E (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua, Milánó, Sondrio és Varese megye], Marche, Molise, Piemont [kivéve a Cuneo megyében található Busca, Centallo és Tarantasca települések], Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre], SK (kivéve Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás, Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), FI, UK (Észak-Írország: kivéve a Down megyében található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran és Carrigenagh települések és az Antrim megyében található belfasti Dunmurry Cross választókerület; Man-sziget és Csatorna-szigetek)."

b) A 2. pontban a jobb oldali oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"E (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua, Milánó, Sondrio és Varese megye], Marche, Molise, Piemont [kivéve a Cuneo megyében található Busca, Centallo és Tarantasca települések], Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre], SK (kivéve Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás, Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), FI, UK (Észak-Írország: kivéve a Down megyében található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran és Carrigenagh települések és az Antrim megyében található belfasti Dunmurry Cross választókerület; Man-sziget és Csatorna-szigetek)."

4. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- A 2. pontban a jobb oldali oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép: "A fa csomagolóanyag:

- a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozásáról szóló, a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa I. mellékletében meghatározott kérgezett fából készült;

- az említett nemzetközi szabvány I. mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesült, és

- az említett nemzetközi szabvány II. mellékletében meghatározott olyan jelzést tartalmaz, amely arra utal, hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növényegészségügyi kezelésnek vetették alá."

- Az 5. pontban a bal oldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép: "A Platanus L. faanyaga, a következőktől eltérő formában: de beleértve az olyan, Örményországból, Svájcból vagy az USA-ból származó fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres felületét."

- faforgács vagy hasonló részek, fűrészpor, faszilánk, fahulladék és -maradék,

- fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,

- A szöveg a 7.3. pont után a következő pontokkal egészül ki: "7.4. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, az Amelanchier Medik., az Aronia Medik., a Cotoneaster Medik., a Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L. és a Sorbus L. faanyaga, a következőktől eltérő formában: - egészben vagy részben e növényekből származó faforgács, fűrészpor és faszilánk, - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányokban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, de ideértve a Kanadából és az USA-ból származó, a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát is. Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a faanyag olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Saperda candida Fabriciustól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy b) a fanyagot átmérője teljes hosszában legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésnek vetették alá, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon, vagy c) a faanyagot megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon. 7.5. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a részben vagy egészben az Amelanchier Medik., az Aronia Medik., a Cotoneaster Medik., a Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L. és a Sorbus L. fájából előállított, Kanadából és az USA-ból származó faforgács. Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a faanyag olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Saperda candida Fabriciustól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy b) a fanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű darabokra vágták fel. vagy c) a faforgácsokat átmérőjük teljes hosszában legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésnek vetették alá, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon."

- A 14. pontban a jobb oldali oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"A IV. melléklet A. része I. szakaszának 11.4. pontjában felsorolt növényekre alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a »Candidatus Phytoplasma ulmi« tüneteit."

- A szöveg a 14. pont után a következő ponttal egészül ki: "14.1. Az Amelanchier Medik., az Aronia Medik., a Cotoneaster Medik., a Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L. és a Sorbus L. ültetésre szánt növényei, az oltóvesszők, a dugványok, a szövettenyészetben levő növények, a pollen és a vetőmagok kivételével. A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, a III. melléklet B. részének 1. és 2. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1. és 23.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül adott esetben hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Saperda candida Fabriciustól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül, vagy két évnél fiatalabb növények esetében teljes életciklusuk alatt - a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban - a Saperda candida Fabricius károsítótól mentesnek nyilvánított olyan termőhelyen termesztették, i. amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel, és ii. amelyet évente kétszer, megfelelő időpontban elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá a Saperda candida Fabricius előfordulására utaló jelek kimutatására, és iii. ahol a növényeket olyan helyen termesztették: - amelyet a Saperda candida Fabricius behurcolása ellen teljes fizikai védelemmel láttak el, vagy - amelyen megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor, és amelyet egy olyan, legalább 500 m-es szélességű pufferzóna vesz körül, amelyben nincs jelen a Saperda candida Fabricius, és ezt évente, megfelelő időpontokban végzett hatósági felderítések megerősítették, és iv. ahol közvetlenül a kivitel előtt a növényeket - különösen a szárakban - tüzetes vizsgálatnak vetették alá a Saperda candida Fabricius jelenlétének megállapítása céljából, beleértve adott esetben a megsemmisítéssel járó mintavételt is."

- A 16.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "16.2. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. növényeknek és azok hibridjeinek harmadik országokból származó termése A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.3., 16.4., 16.5. és 16.6. pontjában felsorolt termésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban aXanthomonas citri pv. citritől és a Xanthomonas citri pv. aurantifoliitól mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. aurantifolii károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről, vagy c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. aurantifolii károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy d) a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. aurantifolii elleni megfelelő kezeléseket és termesztési gyakorlatokat alkalmaznak, és a termést nátrium-ortofenilfenáttal való vagy egyéb hatékony kezelésnek vetették alá, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról, és a kivitelt megelőzően, megfelelő időpontokban elvégzett hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy a termés mentes a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. aurantifolii okozta tünetektől, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, vagy e) az ipari feldolgozásra szánt termések esetében a kivitelt megelőzően elvégzett hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy a termés mentes a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. aurantifolii okozta tünetektől, és a termőhelyen és annak közvetlen környezetében a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. aurantifolii elleni megfelelő kezeléseket és termesztési gyakorlatokat alkalmaznak, és a termés szállítása, tárolása és feldolgozása a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően jóváhagyott feltételek mellett történik, és a termések szállítása különálló csomagokban történt, és e csomagokat olyan címkével látták el, amelyen szerepel a nyomonkövethetőségi kód, és hogy a terméseket ipari feldolgozásra szánják, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk."

- A 16.3. pont helyébe a következő szöveg lép: "16.3. A Citrus L., a Fortunella Swingle és a Poncirus Raf. növényeinek és azok hibridjeinek harmadik országokból származó termése A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.2., 16.4. és 16.5. pontjában felsorolt termésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Cercospora angolensis Carv. et Mendes károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a Cercospora angolensis Carv. et Mendes károsítótól mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóttól való mentességről, vagy c) a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a Cercospora angolensis Carv. et Mendes okozta tüneteket, és hogy a megfelelő hatósági vizsgálat során a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott e károsító szervezetre utaló tüneteket."

- A 16.4. pont helyébe a következő szöveg lép: "16.4. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és azok hibridjeinek harmadik országokból származó termése, a Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka termése kivételével A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.2.,16.3., 16.5. és 16.6. pontjában felsorolt termésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata aPhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, és a termést egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelően kiválasztott reprezentatív mintán végzett hatósági vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól, vagy d) a termés a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa elleni megfelelő kezeléseknek és termesztési gyakorlatoknak alávetett termőhelyről származik, és a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta, a tenyészidőszakban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, amelyek nem találtak a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa okozta tüneteket a termésen, és az említett termőhelyről betakarított termést egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelően kiválasztott reprezentatív mintán a kivitelt megelőzően végzett hatósági vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, vagy e) az ipari feldolgozásra szánt termések esetében a termést egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelően kiválasztott reprezentatív mintán a kivitelt megelőzően végzett hatósági vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában szerepel egy nyilatkozat arról, hogy a termés a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa elleni, a megfelelő időpontokban elvégzett megfelelő kezeléseknek alávetett termőhelyről származik, és a termés szállítása, tárolása és feldolgozása a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően jóváhagyott feltételek mellett történik, és a termések szállítása különálló csomagokban történt, és e csomagokat olyan címkével látták el, amelyen szerepel a nyomonkövethetőségi kód, és hogy a terméseket ipari feldolgozásra szánják, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk."

- A szöveg a 16.5. pont után a következő ponttal egészül ki: "16.6. A Capsicum (L.), a Citrus L. - a Citrus limon (L.) Osbeck. és a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle kivételével -, a Prunus persica (L.) Batsch és a Punica granatum L. afrikai kontinentális országokból, a Zöld-foki-szigetekről, a Szent Ilona-szigetről, Madagaszkárról, Réunionról, Mauritiusról és Izraelből származó termése A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.2.,16.3., 16.4., 16.5. és 36.3. pontjában felsorolt termésre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól mentesnek ismertek el, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, és a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, beleértve a termés reprezentatív mintáinak szemrevételezéses vizsgálatát is, amelyek a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól való mentességre utalnak, vagy d) a termést hatékony hűtéses kezelésnek vagy egyéb hatékony kezelésnek vetették alá a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról."

- A 18.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "18.2. A Casimiroa La Llave, a Choisya Kunth, a Clausena Burm. f., a Murraya J.Koenig ex L., a Vepris Comm, a Zanthoxylum L. harmadik országokból származó növényei, a termés és a vetőmag kivételével A IV. melléklet A. része I. szakaszának 18.1. és 18.3. pontjában említett növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növények olyan országból származnak, amelyről ismert, hogy a Trioza erytreae Del Guercio ott nem fordul elő, vagy b) a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a Trioza erytreae Del Guercio károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy c) a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel, és ahol a növényeket a Trioza erytreae Del Guercio behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen tartják, és ahol a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül, megfelelő időpontokban két hatósági vizsgálatra került sor, amelyek során a szóban forgó területen és az azt határoló, legalább 200 m szélességű területen nem találtak a Trioza erytreae Del Guercio okozta tüneteket."

- A szöveg a 18.3. pont után a következő ponttal egészül ki: "18.4. A Microcitrus Swingle, a Naringi Adans. és a Swinglea Merr. harmadik országokból származó növényei, a termés és a vetőmag kivételével A IV. melléklet A. része I. szakaszának 18.1., 18.2. és 18.3. pontjában említett növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növény olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. aurantifolii károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről, vagy b) a növény olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. aurantifolii károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről."

- A 19.2. pontban a táblázat bal oldali oszlopában a "Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye" szöveg helyébe a "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al." szöveg lép.

- A szöveg a 25.7. pont után a következő pontokkal egészül ki: "25.7.1. A Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L., növényei, a termés és a vetőmag kivételével A III. melléklet A. részének 13. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.5., 25.6., 25.7., 28.1. és 45.3. pontjában említett növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a növény: a) olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek ismertek el, vagy b) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában. 25.7.2. A Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L. termése Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés: a) olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek ismertek el, vagy b) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában, vagy c) olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata - a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felderítések alapján - a Keiferia lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában."

- Az 52. pontban a táblázat bal oldali oszlopában a "Zea mais L. vetőmagjai" szöveg helyébe a "Zea mays L. vetőmagjai" szöveg lép.

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- A szöveg a 8. pont után a következő ponttal egészül ki: "8.1. Az Ulmus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a "Candidatus Phytoplasma ulmi" okozta tüneteket."

- A 10.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "10.1. A Citrus L., a Choisya Kunth, a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik növényei, valamint a Casimiroa La Llave, a Clausena Burm f., a Murraya J.Koenig ex L., a Vepris Comm.,a Zanthoxylum L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növények olyan területről származnak, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Trioza erytreae Del Guercio előfordulásától mentes területnek nyilvánított, vagy b) a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a származási ország illetékes hatóságai nyilvántartásba vettek és felügyelnek, és ahol a növényeket a Trioza erytreae Del Guercio behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen tartják, és ahol a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs időszakon belül, megfelelő időpontokban két hatósági vizsgálatra került sor, amelyek során a szóban forgó területen és az azt határoló, legalább 200 m szélességű területen nem találtak a Trioza erytreae Del Guercio okozta tüneteket."

- A 12. pontban a táblázat jobb oldali oszlopában a "Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye" szöveg helyébe a "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al." szöveg lép.

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. A 6.4. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"IRL, UK"

ii. A 12.1. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"IRL, UK"

iii. A 16. pont után a következő 16.1. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

iv. A 20.3. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"FI, LV, P (Azori-szigetek), SI, SK"

v. A szöveg a 20.3. pont után a következő pontokkal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

vi. A 21. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"E (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua, Milánó, Sondrio és Varese megye], Marche, Molise, Piemont [kivéve a Cuneo megyében található Busca, Centallo és Tarantasca települések], Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre], SK (kivéve Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás, Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), FI, UK (Észak-Írország: kivéve a Down megyében található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran és Carrigenagh települések és az Antrim megyében található belfasti Dunmurry Cross választókerület; Man-sziget és Csatorna-szigetek)."

vii. A 21.1. pontban a táblázat második oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép: "A III. melléklet A. részének 15. pontjában említett, a termés kivételével meghatározott Vitis L. fajhoz tartozó növények harmadik országokból (Svájc kivételével) az Unióba történő behozatalára vonatkozó tilalom sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a) a növények a jobb oldali oszlopban felsorolt védett övezetek egyikéből származnak;

vagy

b) a növényeket a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően jóváhagyott előírás szerinti megfelelő kezelésnek vetették alá a Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) károsítótól való mentesség biztosítása érdekében."

viii. A 21.3. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"E (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua, Milánó, Sondrio és Varese megye], Marche, Molise, Piemont [kivéve a Cuneo megyében található Busca, Centallo és Tarantasca települések], Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre], SK (kivéve Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás, Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), FI, UK (Észak-Írország: kivéve a Down megyében található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran és Carrigenagh települések és az Antrim megyében található belfasti Dunmurry Cross választókerület; Man-sziget és Csatorna-szigetek)."

ix. A szöveg a 21.3. pont után a következő pontokkal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

x. A 24.1. és a 24.2. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"IRL, P (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köze és Trás-os-Montes), UK, S, FI"

xi. A 24.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

xii. A 33. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"IRL, UK"

5. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- Az 1.4. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.4. A Choisya Kunth, a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik, valamint a Casimiroa La Llave, a Clausena Burm. f., a Murraya J. Koenig ex L., a Vepris Comm., a Zanthoxylum L. és a Vitis L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével."

- Az 1.7. pontban a b) pontban szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép: "KN-kód Leírás 4401 12 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából 4401 22 00 Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából 4401 40 90 Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában ex 4403 12 00 Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, nem tűlevelű fából ex 4403 99 00 Gömbfa nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa [Eucalyptus spp.] kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve ex 4404 20 00 Nem tűlevelű fából hasított karó; nem tűlevelű fából készült cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve ex 4407 99 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye [Prunus spp.], kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] kivételével)."

- A 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.1. A következő nemzetségekhez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és hibridjei, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., az Impatiens L. minden új-guineai hibridfajtája, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. és a lágyszárú fajok ültetésre szánt növényei a Gramineae családba tartozók kivételével és a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok és gumók kivételével."

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.2. A Beta vulgaris L., a Platanus L., a Populus L., a Prunus L. és a Quercus spp. - a Quercus suber és az Ulmus L. kivételével - ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével."

- A szöveg az 1.3. pont után a következő ponttal egészül ki: "1.3.1. A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a következő taxonokhoz tartoznak: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf."

- Az 1.10. pontban a b) pontban szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép: "KN-kód Leírás 4401 11 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, tűlevelű fából 4401 12 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából 4401 21 00 Faforgács vagy hasonló részek tűlevelű fából 4401 22 00 Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából 4401 40 90 Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában ex 4403 11 00 Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, tűlevelű fából ex 4403 12 00 Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, nem tűlevelű fából ex 4403 21 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából (Pinus spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm ex 4403 22 00 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából (Pinus spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű fenyőfától ex 4403 23 Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm ex 4403 24 00 Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű jegenyefenyőfától vagy lucfenyőtől ex 4403 25 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.) eltérő tűlevelű fából, amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm ex 4403 26 00 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.) eltérő tűlevelű fából, amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű tűlevelű fától ex 4403 99 00 Gömbfa nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa [Eucalyptus spp.] kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve ex 4404 Hasított karó, cölöp, cövek és pózna fából, kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve 4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa ex 4407 Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is ex 4407 99 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye [Prunus spp.], kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] kivételével)"

- A 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.1. A Begonia L. ültetésre szánt növényei, a hagymagumók, a vetőmag és a gumók kivételével, valamint a Dipladenia A.DC., az Euphorbia pulcherrima Willd., a Ficus L., a Hibiscus L., a Mandevilla Lindl. és a Nerium oleander L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével."

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- Az 1. pontban a "Zea mais L." szöveg helyébe a "Zea mays L." szöveg lép.

- A 2. pont tizedik franciabekezdésében az "Amiris P. Browne" szöveg helyébe az "Amyris P. Browne" szöveg lép.

- A 3. pont a következőképpen módosul:

- az első franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. és hibridjeik, Momordica L., Solanum lycopersicum L. és Solanum melongena L."

- a pont a következő franciabekezdéssel egészül ki:

"- a Punica granatum L. afrikai kontinentális országokból, a Zöld-foki-szigetekről, a Szent Ilona-szigetről, Madagaszkárról, Réunionról, Mauritiusról és Izraelből származó termése."

- A 6. pont a következőképpen módosul:

- az a) pont a következő franciabekezdéssel egészül ki:

"- Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. és Sorbus L., beleértve az olyan, Kanadából vagy az USA-ból származó fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felületét,"

- a b) pontban található táblázat helyébe a következő táblázat lép: "KN-kód Leírás 4401 11 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, tűlevelű fából 4401 12 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából 4401 21 00 Faforgács vagy hasonló részek tűlevelű fából 4401 22 00 Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából 4401 40 10 Fűrészpor, nem tömörített formában 4401 40 90 Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában ex 4403 11 00 Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, tűlevelű fából ex 4403 12 00 Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, nem tűlevelű fából ex 4403 21 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából (Pinus spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm ex 4403 22 00 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából (Pinus spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű fenyőfától ex 4403 23 Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm ex 4403 24 00 Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű jegenyefenyőfától vagy lucfenyőtől ex 4403 25 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.) eltérő tűlevelű fából, amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm ex 4403 26 00 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.) eltérő tűlevelű fából, amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű tűlevelű fától 4403 91 00 Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, tölgyfából (Quercus spp.) 4403 95 Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan nyírfából (Betula spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm 4403 96 00 Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan nyírfából (Betula spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű nyírfától 4403 97 00 Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, nyárfa és rezgőnyár (Populus spp.) fájából ex 4403 99 00 Gömbfa nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa [Eucalyptus spp.] kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve ex 4404 Hasított karó, cölöp, cövek és pózna fából, kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve 4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa ex 4407 Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 4407 91 Tölgyfa (Quercus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is ex 4407 93 Acer saccharum Marsh faanyaga, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 4407 94 Cseresznyefa (Prunus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 4407 95 Kőrisfa (Fraxinus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 4407 96 Nyírfa (Betula spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 4407 97 Nyárfa és rezgőnyár (Populus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is ex 4407 99 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye [Prunus spp.], kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] kivételével) 4408 10 Furnérlap tűlevelű fából (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) rétegelt lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, részekből (lapolással) vagy végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban 4416 00 00 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is 9406 10 00 Előre gyártott épület fából"

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- A 7. pontban a b) pontban szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép: "KN-kód Leírás 4401 11 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, tűlevelű fából 4401 12 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából 4401 21 00 Faforgács vagy hasonló részek tűlevelű fából 4401 22 00 Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából 4401 40 90 Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában ex 4403 11 00 Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, tűlevelű fából ex 4403 12 00 Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, nem tűlevelű fából ex 4403 21 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából (Pinus spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm ex 4403 22 00 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából (Pinus spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű fenyőfától ex 4403 23 Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm ex 4403 24 00 Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű jegenyefenyőfától vagy lucfenyőtől ex 4403 25 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.) eltérő tűlevelű fából, amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm ex 4403 26 00 Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.) eltérő tűlevelű fából, amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű tűlevelű fától ex 4403 99 00 Gömbfa nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa [Eucalyptus spp.] kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve ex 4404 Hasított karó, cölöp, cövek és pózna fából, kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve 4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa ex 4407 Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is ex 4407 99 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye [Prunus spp.], kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] kivételével) 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából 9406 10 00 Előre gyártott épület fából"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017L1279 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017L1279&locale=hu

Tartalomjegyzék