Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

31975L0409[1]

A Tanács irányelve (1975. június 24.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK irányelv ötödik alkalommal történő módosításáról

A Tanács irányelve

(1975. június 24.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK irányelv ötödik alkalommal történő módosításáról

(75/409/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére;

tekintettel a Bizottság javaslatára;

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1];

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2];

mivel módosítani kell a legutóbb a 73/146/EGK irányelvvel módosított [3], a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvet [4]; mivel a veszélyes anyagok címkézéséről és csomagolásáról szóló egyes rendelkezéseket pontosítani és bővíteni kell; mivel ezeket a rendelkezéseket mindenképpen összhangba kell hozni a tagállamoknak a veszélyes készítmények (oldószerek) osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek a közelítéséről szóló, 1973. június 4-i 73/173/EGK tanácsi irányelv [5] rendelkezéseivel;

mivel a címke méreteinek a csomag térfogatával arányosnak kell lennie;

mivel szükségszerűen olyan szabályokat is kell hozni, melyek meghatározzák a szállítási jelzések és forgalomba hozási és kezelési jelzések között meglévő viszonyt, amivel elkerülhető a különböző szimbólumokkal történő kettős jelölés;

mivel a veszélyes anyagok, még ha összhangban is vannak a 67/548/EGK irányelv követelményeivel, veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a biztonságra; mivel ezért rendelkezni kell egy olyan eljárásról, mely ezt a veszélyt ellensúlyozza;

mivel néhány módosítást kell végrehajtani az irányelv német, angol és olasz nyelvű változatainak szövegén,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv a következő cikkekkel összhangban módosul.

2. cikk

(1) A 6. cikk (2) bekezdésének első fordulatának helyébe a következő szöveg lép:

"Minden csomagolás jól olvashatóan és eltávolíthatatlan módon tartalmazza a következőket:"

(2) A 6. cikk (2) bekezdésének d) pontja a következő mondattal egészül ki:

"Az ártalmas, irritatív hatású, tűzveszélyes, kevésbé tűzveszélyes és oxidáló anyagokat tartalmazó csomagok esetében nem kell jelezni a különös kockázatokat, amennyiben a csomag tartalma a 125 ml-t nem haladja meg."

3. cikk

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben a 6. cikkben meghatározott tájékoztató megtalálható egy címkén, akkor a címkét a csomagolás egy, illetve több oldalán úgy kell elhelyezni, hogy ha a csomagot szabályosan teszik le, azt vízszintesen lehessen olvasni. A címke méretei a következők:

A csomag tartalma | Méretei |

3liter vagy annál kevesebb, lehetőleg legalább | 52 X 74 mm |

3liternél több és nem haladja meg az 50 litert, legalább | 74 X 105 mm |

50liternél több és nem haladja meg az 500 litert, legalább | 105 X 148 mm |

500liternél több, legalább | 148 X 210 mm |

Minden szimbólum a címke felületének legalább egytizedét lefedi és legalább 1 cm2 felületű. A címke teljes felületével tapad az anyag közvetlen csomagolásához.

(2) Nincs szükség címkére, amennyiben a tájékoztatót láthatóan, és az (1) bekezdésben meghatározott módon helyezték el a csomagoláson.

(3) A címke - vagy a (2) bekezdés esetében a csomagolás - színének és megjelenésének olyannak kell lennie, hogy a veszélyjelzés a háttértől jól látható módon elkülönüljön.

(4) A tagállamok a veszélyes anyagoknak a területükön való forgalomba hozatalát a címkének az országban beszélt nyelven vagy nyelveken való megjelenésétől tehetik függővé.

(5) Ezen irányelv alkalmazásánál a címkézési követelmények kielégítettnek tekinthetők:

a) abban az esetben, ha egy külső csomagolás egy vagy több belső csomagolást tartalmaz, amennyiben a külső csomagolás a veszélyes anyagok szállításáról szóló nemzetközi szabályoknak megfelelően van címkézve és a belső csomagolás vagy csomagolások ezen irányelvvel összhangban vannak címkézve;

b) egyetlen csomagolás esetében, ha e csomagolás a veszélyes anyagok szállításáról szóló nemzetközi szabályokkal és a 6. cikk (2) bekezdésének a), b) és d) pontjával összhangban van címkézve.

Azon veszélyes anyagok esetében, amelyek nem hagyják el a tagállam területét, olyan címkézés engedélyezhető, amely a veszélyes anyagok szállításáról szóló nemzetközi szabályok helyett a nemzeti szabályokkal van összhangban."

4. cikk

A 8. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a 6. cikk által megkövetelt címkézés más, megfelelő módon történő elhelyezését olyan csomagolások esetében, amelyek mérete túl kicsi ahhoz, hogy lehetővé tegye a 7. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelő címkézést;"

5. cikk

A 8c. cikk a következő cikkekkel egészül ki:

"8d. cikk

A tagállamok nem tilthatják meg, korlátozhatják vagy akadályozhatják az ezen irányelvben meghatározottak szerinti osztályozási, csomagolási vagy címkézési okból olyan veszélyes anyagok forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek az ezen irányelvben és annak mellékleteiben foglalt előírásoknak.

8e. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam alapos indok alapján megállapítja, hogy egy veszélyes anyag, annak ellenére, hogy ezen irányelv követelményeinek eleget tesz, mégis kockázatot jelent az egészségre és a biztonságra, akkor átmenetileg megtilthatja, vagy a területén érvényes különleges feltételeknek vetheti alá ezen anyag forgalomba hozatalát. Erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot, és megadja döntése indokait.

(2) A Bizottság hat héten belül konzultál az érintett tagállamokkal, haladéktalanul közli véleményét és megteszi a megfelelő lépéseket.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy ezen irányelvhez műszaki hozzáigazítások szükségesek, akkor e módosításokat vagy a Bizottság, vagy a Tanács hozza meg a 8c. cikkben megállapított eljárás szerint. Ekkor az a tagállam, amely az védintézkedéseket meghozta, addig tarthatja ezeket fenn, míg e módosítások nem lépnek hatályba."

6. cikk

A német szöveg a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában a "brennbaren" szó helyébe az "entzündlichen" szó lép;

2. a 2. cikk (2) bekezdésének d) pontjában és a III. melléklet R 21 mondatában a "brennbar" szó helyébe az "entzündlich" szó lép;

3. a 6. cikk (2) bekezdésének c) pontjában és a II. mellékletben a "gift" szó helyébe a "giftig" szó lép, a "Reizstoff" szó helyébe "reizend" szó lép.

7. cikk

Az angol szöveg a következőképpen módosul:

1. a "highly" szó helyébe:

- "easily" lép a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában,

- "very" lép a 6. cikk (2) bekezdésének c) pontjában,

- "easily" lép a II. mellékletben,

- "very" lép a III. mellékletben, az R 22 és az R 25 mondatokban;

2. a III. mellékletben az R 23 és az R 26 mondatokban "extremely" szó helyébe a "highly" szó lép.

8. cikk

Az olasz szöveg a következőképpen módosul: a III. melléklet R 22 és R 25 mondatában a "molto" szó helyébe a "facilmente" szó lép.

9. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1976. június 1-jéig megfeleljenek, és erről azonnal tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv keretében elfogadásra kerülő belső jogi rendelkezések szövegét megküldik a Bizottságnak.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1975. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Fitzgerald

[1] HL C 2., 1974.1.9, 59. o.,

[2] HL C 109., 1974.9.19, 19. o.,

[3] HL L 167., 1973.6.25, 1. o.,

[4] HL 196., 1967.8.16, 1. o.,

[5] HL L 189., 1973.7.11, 7. o.,

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31975L0409 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31975L0409&locale=hu