31998L0068[1]

A Bizottság 98/68/EK irányelve (1998. szeptember 10.) a 95/53/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében említett szabványdokumentum és a harmadik országokból származó takarmányoknak a Közösség területén történő bevezetése során alkalmazott ellenőrzések egyes szabályainak megállapításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 98/68/EK irányelve

(1998. szeptember 10.)

a 95/53/EK tanácsi irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében említett szabványdokumentum és a harmadik országokból származó takarmányoknak a Közösség területén történő bevezetése során alkalmazott ellenőrzések egyes szabályainak megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozás területén végzendő hatósági ellen-őrzések megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel amikor a termékeket a Közösség vámterületére beléptetik, és ugyanakkor az ellenőrzést végző tagállam területén nem bocsátják szabad forgalomba, az illetékes hatóságnak az érintett személyt olyan dokumentummal kell ellátnia, amelyben feltüntetik az elvégzett ellenőrzés típusát és annak eredményét;

mivel ki kell alakítani a dokumentum összeállítására és kitöltésére vonatkozó szabályokat;

mivel a dokumentum tervezetének kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az abban foglalt információ továbbítása a jövőben esetleg elektronikus úton történik;

mivel ez az egységes megközelítés lehetővé teszi, hogy a dokumentumot csupán a Közösség egyik hivatalos nyelvén állítsák ki;

mivel szoros együttműködést kell kialakítani a vámhatóság és a takarmányozás területén illetékes hatóság között annak biztosítása érdekében, hogy az ellenőrzési eljárásokat ne lehessen megkerülni;

mivel az ezen irányelvben foglalt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A 95/53/EK irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében említett dokumentumot az A. mellékletben meghatározott minta szerint kell elkészíteni. A dokumentum egyetlen lapból állhat.

(2) Az A. mellékletben meghatározott minta alapján kialakított dokumentum összeállításánál a B. mellékletben meghatározott szabályok alkalmazandók.

(3) Az A. mellékletben meghatározott minta alapján kialakított dokumentumot a Közösség egyik olyan hivatalos nyelvén kell kiállítani, amely elfogadható azon tagállam illetékes hatósága számára, amelyben a harmadik országból érkező termékek a Közösség vámterületére belépnek.

Szükség esetén a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága igényelheti a 2. cikk (1) bekezdésben említett személytől az A. mellékletben meghatározott minta alapján kialakított és a B. melléklet szerint kitöltött dokumentum lefordítását az adott tagállam hivatalos nyelveinek egyikére. A fordításnak az adott dokumentum megfelelő adatainak helyére kell kerülnie.

(4) Az A. mellékletben meghatározott minta alapján kialakított dokumentumot érvényteleníti, ha azon jogosulatlan személy bármely módosítást vagy törlést végez.

2. cikk

(1) Az A. mellékletben meghatározott minta alapján kialakított dokumentumot a beléptetési pont szerinti illetékes hatóság az érintett személynek a 95/53/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésében említett esetekben adja ki és nevezetesen akkor:

a) amikor a termékek közvetlenül valamelyik harmadik országból érkeznek és azokat nem abban a tagállamban szándékoznak szabad forgalomba bocsátani, amelyben a 95/53/EK irányelv 5. cikkében és, adott esetben, a 7. cikkében említett ellenőrzéseket végezték;

b) amikor a nem közösségi termékek vámszabad területet, vámszabad raktárt vagy vámraktárt hagynak el és nem abban a tagállamban szándékoznak azokat szabad forgalomba bocsátani, amelyben a vámszabad terület, vámszabad raktár vagy vámraktár található.

(2) Ha az árutétel több részre oszlik, külön minden egyes részre ki kell adni az A. mellékletben meghatározott minta alapján kialakított dokumentumot.

(3) Az A. mellékletben meghatározott minta alapján kialakított, a B. melléklet szerint kitöltött dokumentumnak egészen addig az időpontig kísérnie kell az adott árutételt, amíg azt a Közösség területén szabad forgalomba bocsátják, és azt be kell mutatni azon tagállam illetékes hatósága előtt, amelyben a tételt szabad forgalomba bocsátják, a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek másolatával együtt, ha az rendelkezésre áll.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a vámhatóságok mindaddig ne engedélyezzék a termékek szabad forgalomba bocsátását a Közösség vámterületén, amíg tájékoztatást nem kaptak arról, hogy mind az A. mellékletben meghatározott minta szerint kialakított, a B. melléklet szerint kitöltött dokumentum alapján, mind az illetékes hatóságok által elvégzett további lehetséges ellenőrzések révén bizonyítást nem nyert, hogy az adott termékek ellenőrző vizsgálatait a 95/53/EK irányelv 5. és 7. cikkével összhangban végezték el, azon tagállam illetékes hatóságának megelégedésére, amelyben a termékeket szabad forgalomba bocsátják.

(5) Azon tagállam illetékes hatósága, amelyben a termékeknek a Közösség vámterületére kiterjedő szabad forgalomba bocsátása megtörténik, legalább 18 hónapig köteles megőrizni az A. mellékletben meghatározott minta alapján kialakított dokumentumot, valamint a laboratóriumi vizsgálatok eredményének másolatát, ahol az rendelkezésre áll.

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1999. március 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket - erről haladéktalanul tájékoztatva a Bizottságot -, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

Ezeket a rendelkezéseket 1999. április 1-jétől alkalmazzák.

A rendelkezésekben hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás részleteit a tagállam határozza meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. szeptember 10-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 265., 1995.11.8., 17. o.

--------------------------------------------------

A. MELLÉKLET

A TAKARMÁNYOZÁSBAN HASZNÁLT, HARMADIK ORSZÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKNEK AZ EK-BA TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSE SORÁN VÉGZETT ELLENŐRZÉSEKET FELTÜNTETŐ DOKUMENTUM

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

AZ A. MELLÉKLETBEN EMLÍTETT DOKUMENTUM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

A. A bemutatott tétellel kapcsolatos információ

1. Feladó/exportőr

Adja meg az érintett személy vagy vállalat teljes nevét és címét.

2. Sorszám

Adja meg az illetékes hatóságok által a dokumentumnak adott növekvő sorszámot.

3. Címzett

Adja meg annak a személynek vagy vállalatnak a teljes nevét és címét, amelynek az árut le kell szállítani.

4. Vámokmány

Adja meg a vámokmány számát.

5. Kísérőokmány

Adja meg az árutétel kísérőokmányának hivatkozási számát.

5.1 Tegyen keresztet a megfelelő helyre. Tegyen keresztet az "1. [...] Igen" mezőbe, ha laboratóriumi vizsgálatok céljából a mintavétel a 96/25/EK irányelv 6. cikkének előírásai szerint megtörtént.

6. Nyilatkozattevő/képviselő

Adja meg az érintett személy vagy vállalat teljes nevét és címét. Amennyiben a nyilatkozattevő és az exportőr/feladó ugyanaz a személy, írja be "feladó" vagy "exportőr".

7. Származás

Adja meg a létesítmény nevét és címét, vagy a származási helyet.

7.1 Adja meg a létesítmény engedélyezési vagy nyilvántartási számát, amennyiben van ilyen.

8. Termékleírás

Tegyen keresztet a megfelelő rovatba:

"[...] 8.1" - adalékanyagok/előkeverékek

"[...] 8.2" - takarmány-alapanyagok

"[...] 8.3" - összetett takarmányok

"[...] 8.4" - a 82/471/EGK irányelvben említett termékek

"[...] 8.5" - különleges táplálkozási célra szánt takarmányok

"[...] 8.6" - egyéb termékek esetén, nevezetesen:

9. KN-kód

Adja meg a KN-kódot.

10. Csomagok száma

Adja meg a csomagok számát, vagy csomagolatlan áruk esetében, az "ömlesztett" szót.

11. Bruttó tömeg (kg)

Adja meg a kilogrammban kifejezett bruttó tömeget.

12. Nettó tömeg (kg)

Adja meg a kilogrammban kifejezett nettó tömeget.

B. Elvégzett ellenőrzések

13. A 95/53/EK irányelv 5. cikkében említett ellenőrzések

13.1 Tegyen egy keresztet.

13.2 Tegyen keresztet a megfelelő rovatba.

14. A 95/53/EK irányelv 7. cikkében említett ellenőrzések

14.1 Tegyen keresztet a megfelelő rovatba.

14.2 Tegyen keresztet a megfelelő rovatba. Tegyen keresztet az "1. [...] Igen" mezőbe, ha végeztek laboratóriumi vizsgálatot és az eredmények rendelkezésre állnak. Ez esetben csatolja a laboratóriumi vizsgálati eredmények hitelesített másolati példányát és jelölje meg az előírt elemzés típusát, a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról szóló, megfelelő irányelvre hivatkozva, vagy adja meg az elemzés pontos típusát.

14.3 Tegyen keresztet a megfelelő rovatba. Tegyen keresztet az "1. [...] Igen" mezőbe, ha a laboratóriumi vizsgálathoz mintavétel történt, de az eredmények még nem állnak rendelkezésre. Ebben az esetben határozza meg az előírt elemzés típusát a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi analitikai módszerek meghatározásáról szóló, megfelelő irányelvre hivatkozva, vagy adja meg az elemzés pontos típusát.

C. Érvényesítés

15. A belépési pont szerinti illetékes hatóság teljes megnevezése és hivatalos pecsét

Adja meg a belépési pontnál eljáró illetékes hatóság hivatalának nevét és a hivatalos pecsétet, a dokumentum kitöltésénél használttól eltérő színnel.

16. Felhatalmazott hivatalos személy

Adja meg az illetékes hatóság felhatalmazott tisztviselőjének aláírását, teljes nevét nyomtatott betűkkel és a dátumot.

D. További megjegyzések [1]

17. A rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatósága számára fenntartott hely

A dokumentumnak ez a része a rendeltetés szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésre áll, esetleges megjegyzései számára.

[1] Nem kötelező kitölteni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0068 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0068&locale=hu