32003L0047[1]

A Bizottság 2003/47/EK irányelve (2003. június 4.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29 tanácsi irányelv II., IV. és V. mellékletének módosításáról

A Bizottság 2003/47/EK irányelve

(2003. június 4.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29 tanácsi irányelv II., IV. és V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/22/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az érintett tagállam egyetértésére,

mivel:

(1) A Portugália által benyújtott, naprakésszé tett felméréseken alapuló információkból kitűnik, hogy a Gonipterus scutellatus Gyll. tekintetében védett övezetet módosítani kell, és azt kizárólag az Azori-szigetekre kell korlátozni.

(2) A 2000/29/EK irányelv egyes mellékleteit módosító 2002/36/EK bizottsági irányelv [3] elkészítése során történt elírás miatt a Ciprusról és Máltáról származó növényekhez tapadt vagy azokhoz tartozó talajra és termesztőközegre vonatkozó új rendelkezéseket tévesen fogadták el.

(3) A 2002/36/EK irányelv elkészítése során történt elírás miatt, a 2000/29/EK irányelv V. melléklete B. része I. szakasza 2. pontjának szövegét az érintett növényi termékek említése nélkül cserélték.

(4) A 2000/29/EK irányelv érintett mellékleteit ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv II., IV. és V. melléklete az ezen irányelv mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2003. június 15-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

E rendelkezéseket 2003. június 6-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. június 4-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 78., 2003.3.25., 10. o.

[2] HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

[3] HL L 116., 2002.5.3., 16. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. a II. melléklet B. része 5. pontjának a) címsorában a jobboldali oszlop bejegyzése helyére a következő lép:

"EL, P (Azori-szigetek)"

;

2. a IV. mellékletben:

a) az A rész I. szakasza 34. pontjában, a baloldali oszlopban a "Ciprus, Málta" szavakat el kell hagyni;

b) a B. rész 19. pontjában a jobboldali oszlop bejegyzés helyére

"EL, P (Azori-szigetek)"

;

3. az V. melléklet B részében, az I. címsorban:

a) a 2. pont szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"Az alábbi növények részei, a termések és a vetőmag kivételével:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L,. Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. és az Orchidaceae vágott virágai,

- tűlevelűek (Coniferales),

- észak-amerikai országokból származó Acer saccharum Marsh.,

- nem európai országokból származó Prunus L.,

- a nem európai országokból származó Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. és Trachelium L. vágott virágai,

- az Apium gravevolens L. és az Ocimum L. leveles zöldségei.";

b) a 7. b) pontban a "Ciprus, Málta" szavakat el kell hagyni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0047 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0047&locale=hu

Tartalomjegyzék