Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32001L0026[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/26/EK irányelve (2001. május 7.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzés egységes eljárás szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/26/EK irányelve

(2001. május 7.)

a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzés egységes eljárás szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelv [4] egységes szabályokat állapít meg a veszélyes áruk Közösségen belüli szállítására.

(2) A veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelv [5] mellékletei összefüggenek a 94/55/EK irányelv mellékleteivel. A 94/55/EK irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása hatással lehet a 95/50/EK irányelv mellékleteire.

(3) A 94/55/EK irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítására bizottsági eljárás útján kerül sor.

(4) Lehetővé kell tenni, hogy a 95/50/EK irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítására minél gyorsabban sor kerüljön. Ennek érdekében a 95/50/EK irányelvet illetően is bizottságot kell felállítani.

(5) A 95/50/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [6] megfelelően kell elfogadni.

(6) A 95/50/EK irányelv I. mellékletét módosítani kell annak érdekében, hogy az figyelembe vegye a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő második hozzáigazításáról szóló, 1999. május 21-i 1999/47/EK bizottsági irányelvet [7].

(7) A 95/50/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/50/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. az irányelv az alábbi cikkekkel egészül ki:

"9a. cikk

A 9b. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el azokat a módosításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a mellékleteket a tudományos és műszaki fejlődéshez hozzáigazítsák az ezen irányelv által szabályozott területeken, különös tekintettel a 94/55/EK irányelv módosításaira.

9b cikk

(1) A Bizottság munkáját a 94/55 EK irányelv 9. cikke által létrehozott, a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság, továbbiakban a bizottság segíti.

(2) Az ezen bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat [8] és 7. cikkét kell alkalmazni az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseit illetően.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság maga állapítja meg eljárási szabályait."

2. az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 13. pontban a "Veszélyes áruk bruttó mennyisége a szállítóegységen" szöveg helyébe a "Veszélyes áruk összmennyisége szállítóegységenként" szöveg lép;

b) a 15. pontban a "battériás tartályban" helyébe "battériás jármű" lép;

c) a 32. pontban a "Szerszámkészlet ideiglenes javításokhoz" helyébe "A járműszemélyzet minden tagja részére egy kézilámpa" szöveg lép;

d) a 34. pontban a "Két sárgafényű lámpa" helyébe a "Két darab önmagában megálló, figyelmeztető jelzés" szöveg lép;

e) a 36. pontban a "Gépjárművezető egyéni védőfelszerelése" helyébe a "Figyelemfelkeltő mellény vagy ruha a járműszemélyzet minden tagja részére" szöveg lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. december 23-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. május 7-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

B. Ringholm

[1] HL C 177. E, 2000.6.27., 96. o.

[2] HL C 268., 2000.9.19., 4. o.

[3] Az Európai Parlament 2000. április 12-i véleménye (HL C 40., 2001.2.7., 119. o.) és a Tanács 2001. április 4-i határozata.

[4] HL L 319., 1994.12.12. A legutóbb a 2001/7/EK bizottsági irányelvvel (HL L 30., 2001.2.1., 43. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 249., 1995.10.17., 35. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 169., 1999.7.5., 1. o.

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23.o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0026 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0026&locale=hu