31995L0050[1]

A Tanács 95/50/EK irányelve (1995. október 6.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról

A TANÁCS 95/50/EK IRÁNYELVE

(1995. október 6.)

a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság a javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

mivel a Közösség számos intézkedést tett a belső piac létrehozása érdekében, amely egy olyan belső, határok nélküli térséget jelent, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, a Szerződés előírásainak megfelelően;

mivel a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzés megszüntetéséről szóló, 1989. december 21-i 4060/89 tanácsi rendelettel ( 4 ), valamint a közúti és belvízi közlekedés terén harmadik országban nyilvántartott vagy forgalomba helyezett közlekedési eszközök Közösségen belüli ellenőrzésről szóló, 1992. december 17-i 3912/92/EGK tanácsi rendelettel ( 5 ) összhangban történik;

mivel a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK irányelvet ( 6 ) a Tanács elfogadta; mivel az erre vonatkozó ellenőrzési eljárásokat és az ilyen szállítással kapcsolatos fogalommeghatározásokat megfelelően össze kell hangolni annak érdekében, hogy az ezen irányelvben foglalt biztonsági követelmények betartását hatékonyabban ellenőrizhessék;

mivel a tagállamoknak egész területükön biztosítaniuk kell az érintett járművek megfelelő színvonalú ellenőrzését, ugyanakkor, a lehetséges mértékben kerülni kell a túlságosan nagyszámú ellenőrzést;

mivel a szubszidiaritás elvének figyelembevételével szükség van közösségi intézkedésekre a veszélyesáru-szállítás biztonságának növelése érdekében;

mivel az ilyen szállításokra vonatkozó ellenőrzéseket, azonos elemeket tartalmazó ellenőrzési jegyzék alapján szükséges az egész Közösségen belül végezni;

mivel szükséges kidolgozni azon szabálytalanságok jegyzékét, amelyeket minden tagállam elég súlyosnak ítél meg ahhoz, hogy az érintett járművek ellen a körülményektől és a biztonsági követelményektől függően intézkedéseket foganatosítsanak, beleértve - szükség esetén - az érintett járműveknek a Közösség területére való beléptetésének megtagadását is;

mivel a közúti veszélyesáru-szállítás biztonságának javítása érdekében szükséges rendelkezni arról, hogy megelőző intézkedésként a vállalkozásoknál is végezzenek ellenőrzéseket, illetve akkor, ha a közúti ellenőrzés során a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok súlyos megsértését állapították meg;

mivel függetlenül az áruk kiindulási vagy rendeltetési helyétől, vagy attól, hogy a szállító járművet melyik országban vették nyilvántartásba, az ellenőrzésnek mindenfajta veszélyesáru-szállítmányra ki kell terjednie, amelyet részben vagy egészben valamely tagállam területén, közúton szállítanak;

mivel súlyos vagy ismételt szabálytalanság esetén azon tagállam illetékes hatóságai, amelyben a járművet forgalomba helyezték, illetve a vállalkozást alapították, felkérhetők, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket és ezekről értesítsék a felkérő tagállamot;

mivel ezen irányelv végrehajtásának ellenőrzése a Bizottság által benyújtásra kerülő jelentés alapján történik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a tagállamok területén közlekedő, vagy oda harmadik országból belépő járművek által végzett veszélyesáru-szállítások tagállamok részéről történő ellenőrzésére vonatkozik.

Nem vonatkozik ez olyan veszélyesáru-szállításokra, amelyeket a fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó járművek végeznek.

(2) Ezen irányelv azonban nem csorbítja a tagállamok azon jogát, hogy - tekintettel a közösségi jogszabályokra - saját területükön belül ellenőrizzék az olyan járművekkel végzett belföldi vagy nemzetközi veszélyesáru-szállítást is, amelyekre ez az irányelv nem terjed ki.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "jármű": minden olyan közúti használatra szánt gépjármű (akár kész, akár befejezetlen), amelynek legalább négy kereke van, és legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t, valamint az ilyen gépjármű pótkocsija, kivéve a sínpályán közlekedő járműveket, a mező- és erdőgazdasági traktorokat és egyéb mozgó vontató- vagy munkagépeket,

- "veszélyes áruk": azok a veszélyes áruk, amelyeket a 94/55/EK irányelv ilyenként határoz meg,

- "szállítás": minden olyan járművel végzett közúti szállítási tevékenység, amelyet részben vagy egészben valamely tagállam közútján hajtanak végre, beleértve a 94/55/EK irányelv hatálya alá tartozó áruk be- és kirakodását is; ez azonban nem érinti az e tevékenységekre vonatkozó, a felelősség kérdéséhez kapcsolódó tagállami jogszabályokban meghatározottakat,

- "vállalkozás": minden természetes vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy folytat-e jövedelemszerző tevékenységet, jogi személyiség nélküli szervezet vagy személyek társulása, függetlenül attól, hogy folytat-e jövedelemszerző tevékenységet, valamint közhatalom alá tartozó testület, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e jogi személyiséggel, vagy hogy közhatalmi szerv, amely alá tartozik rendelkezik-e jogi személyiséggel, amely veszélyes árut szállít vagy fuvaroztat, be- és kirak, a szállítási tevékenység részeként ideiglenesen tárol, összegyűjt, árut becsomagol vagy szállításra felvesz, és amely a Közösség területén található,

- "ellenőrzés": minden ellenőrzés, vizsgálat, átvizsgálás vagy formalitás, amelyet az illetékes hatóságok folytatnak a veszélyesáru-szállítás biztonsága vonatkozásában.

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a közúti veszélyesáru-szállítmányokat reprezentatív arányban vessék az ezen irányelvben megállapított ellenőrzések alá, annak érdekében, hogy ellenőrizzék, megfelelnek-e a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályoknak.

(2) Az ilyen ellenőrzéseket a 4060/89/EGK rendelet 3. cikkével és a 3912/92/EGK rendelet 1. cikkével összhangban kell elvégezni a tagállamok területén.

4. cikk

(1) Az ezen irányelvben előírt ellenőrzést a tagállamok az I. mellékletben szereplő ellenőrzési jegyzék alapján hajtják végre. Az ellenőrzési jegyzék egy példányát vagy az ellenőrzés eredményét tartalmazó igazolást, amelyet az ellenőrző hatóság állít ki, átadja a gépjárművezetőnek, aki azt felszólításra felmutatja annak érdekében, hogy amennyiben lehetséges, az egymást követő ellenőrzések egyszerűsödjenek vagy elkerülhetők legyenek. Ez a bekezdés nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy részletes ellenőrzések esetén különleges intézkedéseket alkalmazzanak.

(2) Az ellenőrzések szúrópróbaszerűen történnek, és amennyire lehetséges, az úthálózat jelentős részére kiterjednek.

(3) Az ellenőrzés helyét úgy kell megválasztani, hogy a jármű szabálytalansága a helyszínen megszüntethető legyen, illetve a helyszínen vagy az ellenőrző hatóság által erre a célra kijelölt helyen a szabálytalan jármű a biztonság veszélyeztetése nélkül feltartóztatható legyen, ha ezt az említett hatóság szükségesnek ítéli.

(4) Amennyiben szükséges és a biztonságot nem vesélyezteti, a szállított áruból mintát lehet venni az illetékes hatóság által elismert laboratóriumban történő megvizsgálás céljából.

(5) Az ellenőrzés nem tarthat az indokoltnál hosszabb ideig.

5. cikk

Egyéb kiszabható büntetéseket nem érintve, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó, egy vagy több szabályt megsértő járművek, különösen a II. mellékletben felsorolt szabálytalanságok esetén, a helyszínen vagy az ellenőrző hatóság által erre a célra kijelölt helyen feltartóztathatók, és megkövetelhető, hogy továbbhaladásuk előtt a szabálytalanságot szüntessék meg, vagy ha a körülmények és a biztonság engedi, más megfelelő intézkedések is foganatosíthatók, ideértve - amennyiben helyénvaló - a jármű beléptetésének megtagadását a Közösség területére.

6. cikk

(1) Megelőző intézkedésként, vagy ha a veszélyes áruk szállításának biztonságát veszélyeztető szabálytalanságot állapítottak meg a közúti ellenőrzés során, a vállalkozások telephelyén is lehet ellenőrzést folytatni.

(2) Az ilyen ellenőrzés célja, annak biztosítása, hogy a veszélyes áruk közúti szállításának biztonsága megfeleljen az erre vonatkozó jogszabályoknak.

Amennyiben a veszélyes áruk közúti szállításának vonatkozásában egy vagy több szabálytalanságot állapítanak meg, különösen a II. mellékletben felsoroltak esetében, a szabálytalanságot meg kell szüntetni mielőtt az áruk elhagynák a vállalkozás telephelyét, illetve más, megfelelő intézkedést kell foganatosítani.

7. cikk

(1) A tagállamoknak segíteniük kell egymást abban, hogy ennek az irányelvnek kellő érvényt szerezzenek.

(2) Amennyiben a veszélyes áruk szállításának biztonságát veszélyeztető súlyos vagy ismételt szabálytalanságot nem honos jármű vagy vállalkozás követi el, akkor a szabálytalanságot azon tagállam illetékes hatóságának kell bejelenteni, ahol a járművet nyilvántartásba vették, illetve a vállalkozást alapították.

Azon tagállam illetékes hatóságai, amelyben a súlyos vagy ismételt szabálytalanságot megállapították, felkérhetik azon tagállam illetékes hatóságait, amelyben a járművet nyilvántartásba vették, illetve a vállalkozást alapították, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket a szabálytalanság elkövetője vagy elkövetői ellen.

Ez utóbbi illetékes hatóságok a szállítóval vagy a vállalkozással szemben hozott intézkedéseiről értesítik azon tagállam illetékes hatóságait, amelyben a szabálytalanságot megállapították.

8. cikk

Amennyiben egy másik tagállamban nyilvántartásba vett jármű közúti ellenőrzésének megállapításai annak feltételezésére adnak alapot, hogy olyan súlyos vagy ismételt szabálytalanság történt, amelyet a szükséges adatok hiányában nem lehet a kérdéses ellenőrzés folyamán föltárni, az érintett tagállamok illetékes hatóságainak segíteniük kell egymást a helyzet tisztázásában. Ha az illetékes tagállam ebből a célból ellenőrzést folytat a vállalkozásnál, a többi érintett tagállamot értesíteni kell az ellenőrzés eredményéről.

9. cikk

(1) Ezen irányelv végrehajtásáról minden tagállamnak, minden naptári évre vonatkozóan a III. mellékletben szereplő minta szerint összeállított jelentést kell benyújtania a Bizottságnak a tárgyév végét követő 12 hónapon belül, a következő részletek ismertetésével:

- ha lehetséges, a közúton szállított veszélyes áruk pontos vagy becsült mennyisége, (árutonnában vagy árutonna-kilométerben),

- az elvégzett ellenőrzések száma,

- az ellenőrzött járművek száma a nyilvántartásba vétel helye szerint (a kérdéses tagállamban, a többi tagállamban, illetve harmadik országban nyilvántartásba vett járművek),

- a megállapított szabálytalanságok száma és típusa,

- a kiszabott büntetések száma és típusa.

(2) A Bizottság először 1999-ben, majd ezt követően legalább háromévenként jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv tagállamok által történő végrehajtásáról az előző (1) bekezdés szerinti részletezésben.

9.a cikk

A Bizottság az ezen irányelv által érintett területeken elért tudományos és műszaki fejlődéssel összhangban kiigazítja a mellékleteket, különösen a 94/55/EK irányelv módosításainak figyelembevétele érdekében. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 9b. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.

9.b cikk

(1) A Bizottságot a 94/55/EK irányelv 9. cikke szerint létrehozott, a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

10. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. január 1-től kezdődő hatállyal megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályzott területen fogadnak el.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

SZABÁLYTALANSÁGOK

Ezen irányelv értelmezésében a következő nem kimerítő jegyzék ad három veszélyességi kategóriába sorolva útmutatást arra vonatkozóan, hogy mi tekintendő szabálytalanságnak (az I. kategória a legsúlyosabb).

A megfelelő veszélyességi kategória meghatározásakor számításba kell venni az adott körülményeket, és a besorolást a közúti ellenőrzést végző hatóság/ellenőr belátására kell bízni.

A veszélyességi kategóriákban nem szereplő mulasztásokat a kategóriák leírása szerint kell besorolni.

Abban az esetben, ha több súlyos szabálytalanság áll fenn a szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb veszélyességi kategória (amint azt ezen irányelv I. mellékletének 39. rovata jelzi) alkalmazandó a jelentéshez (Ezen irányelv III. melléklete).

1. I. veszélyességi kategória

Ahol az ADR-rendelkezések betartásának elmulasztása halál, személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás magas fokú kockázatát idézi elő, az ilyen mulasztás általában azonnali megfelelő helyesbítő intézkedésekhez vezet, mint például a jármű mozdulatlanságra kárhoztatásához.

A mulasztások a következők:

1. A szállított veszélyes áruk szállítása tilos.

2. Veszélyes anyagok szivárgása.

3. Tiltott módon vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás.

4. Ömlesztett fuvarozás olyan konténerben, amely szerkezetileg erre nem alkalmas.

5. Fuvarozás megfelelő jóváhagyási bizonyítvánnyal nem rendelkező járművön.

6. A jármű már nem felel meg a jóváhagyáshoz szükséges szintnek és azonnali veszélyt jelent (ha nem, akkor a II. veszélyességi kategóriába sorolandó).

7. Nem jóváhagyott csomagolást használnak.

8. A csomagolás nem felel meg a vonatkozó csomagolási előírásnak.

9. Az együvé rakás különleges rendelkezéseit nem tartották be.

10. A rakomány rögzítésének szabályait nem tartották be.

11. A küldeménydarabok együvé rakásának szabályait nem tartották be.

12. A küldeménydarabok vagy tartályok megengedhető feltöltöttségi fokát nem tartották be.

13. A szállítóegységenkénti mennyiségi korlátozó rendelkezéseket nem tartották be.

14. Veszélyes áruk fuvarozása jelenlétük mindennemű jelzése nélkül (pl. okmányok, a küldeménydarabok jelölése vagy bárcázása, a járművön elhelyezett figyelemfelhívás és jelzés stb.).

15. Fuvarozás a járművön lévő mindennemű figyelemfelhívás és jelzés nélkül.

16. Hiányzanak a szállított anyagra vonatkozó információk, amelyek lehetővé teszik az I. veszélyességi kategóriájú szabálysértés megállapítását (pl. UN-szám, megfelelő szállítmány név, csomagoló neve...).

17. A gépjárművezető nem rendelkezik érvényes oktatási bizonyítvánnyal.

18. Tüzet vagy nyílt lángot használnak.

19. A dohányzási tilalmat nem tartják be.

2. II. veszélyességi kategória

Ahol az ADR-rendelkezések betartásának elmulasztása személyi sérülés vagy környezetkárosodás veszélyét idézi elő, az ilyen mulasztás általában azonnali megfelelő helyesbítő intézkedésekhez vezet, mint például az ellenőrzés helyén történő kiigazításhoz, ha ez lehetséges és megfelelő, de legkésőbb a folyó szállítmány befejezésekor.

A mulasztások a következők:

1. A szállítóegységhez egynél több pótkocsi/félpótkocsi tartozik.

2. A jármű már nem felel meg a jóváhagyás követelményeinek, de nem jelent azonnali veszélyt.

3. A jármű nem viszi magával a kívánalom szerinti működőképes tűzoltó készülékeket; a tűzoltó készüléket még akkor is működőképesnek lehet tekinteni, ha az előírt plomba és/vagy a lejárat ideje hiányzik, azonban ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a tűzoltó készülék szemmel láthatóan nem működőképes, pl. a nyomásmérő 0-t mutat.

4. A jármű nem viszi magával az ADR-ben vagy az írásos utasításokban megkövetelt felszerelést.

5. A csomagolás, az IBC-k vagy a nagy csomagolóeszköz próbáinak és ellenőrzésének időpontját és használati időtartamát nem tartották be.

6. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket vagy nagy csomagolóeszközöket vagy sérült tisztátalan üres csomagolásokat szállítanak.

7. Csomagolt árukat olyan konténerben szállítanak, amely erre szerkezetileg nem alkalmas.

8. A tartályokat/tartálykonténereket (az üreseket és tisztátalanokat is beleértve) nem zárták le megfelelően.

9. Kombinált csomagolás fuvarozása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.

10. Helytelen bárcázás, jelölés vagy figyelemfelhívás.

11. Nincsenek az ADR-nek megfelelő írásos utasítások, vagy az írásos utasítások nem a szállított árura vonatkoznak.

12. A jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem megfelelően parkol.

3. III. veszélyességi kategória

Ahol a vonatkozó rendelkezések betartásának elmulasztása alacsony kockázati fokú személyi sérülés vagy környezetkárosodás veszélyét idézi elő, és ahol a közúton nem kell foganatosítani a megfelelő helyesbítő intézkedéseket, hanem később is foglalkozni lehet velük a vállalkozásnál.

A mulasztások a következők:

1. A figyelemfelhívó hirdetmények vagy bárcák mérete vagy a betűk, számok jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak.

2. A szállítási dokumentációban nem található más információ, csak az I. veszélyességi kategória (16) bekezdése szerinti.

3. Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járművezető rendelkezik vele.

III. MELLÉKLET

A BIZOTTSÁGNAK BENYÚJTANDÓ JELENTÉS MINTÁJA A SZABÁLYTALANSÁGOKRÓL ÉS A BÜNTETÉSEKRŐL

( 1 ) HL C 26., 1994.1.29., 10. o. és HL C 238., 1994.8.26., 4. o.

( 2 ) HL C 195., 1994.7.18., 18. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1994. május 3-i véleménye (HL C 205., 1995.7.25., 55. o.), Tanács 1994. november 21-i közös állásfoglalása (HL C 354., 1994.12.13., 1. o.), és az Európai Parlament 1995. március 14-i határozata (HL C 89., 1995.4.10., 29. o.).

( 4 ) HL L 390., 1989.12.30.,18. o. A legutóbb a 3356/91/EGK rendelettel (HL L 318., 1991.11.20., 1. o. módosított rendelet).

( 5 ) HL L 395., 1992.12.31., 6 o.

( 6 ) HL L 319., 1994.12.12., 7. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995L0050 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995L0050&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995L0050-20080711 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995L0050-20080711&locale=hu

Tartalomjegyzék