32001R1206

A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről

L 174/1 Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 2001.6.27.

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak - ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is - az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek.

A TANÁCS 1206/2001/EK RENDELETE

(2001. május 28.)

a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 61. cikke c) pontjára és 67. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezésére [1],[1]

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],[2]

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],[3]

mivel:

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy fenntartja és fejleszti az Európai Uniót, mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. Egy ilyen térség fokozatos létrehozása érdekében a Közösségnek egyebek mellett el kell fogadnia a belső piac megfelelő működéséhez szükséges, a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedéseket.

(2) A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében a bizonyításfelvétel tekintetében fejleszteni - mindenekelőtt egyszerűsíteni és gyorsítani - kell a bíróságok közötti együttműködést.

(3) Az Európa Tanács, 1999. október 15-16-án Tamperében tartott ülésén ismét felvetette, hogy a több államra kiterjedő ügyekben új eljárásjogi rendelkezéseket kell kidolgozni, különös tekintettel a bizonyításfelvétel területére.

(4) Ez a terület a Szerződés 65. cikkének hatálya alá tartozik.

(5) A tervezett intézkedés céljait - a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő bíróságok közötti együttműködés fejlesztése során - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók. A Közösség a Szerződés 5. cikkében rögzített szubszidiaritás elvének megfelelően hozhat intézkedéseket. Az említett cikkben rögzített arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a célkitűzéseinek eléréséhez szükséges mértéket.

(6) Ez ideig bizonyításfelvétellel kapcsolatban nem jött létre a tagállamok mindegyikét kötelező megállapodás. A polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, 1970. március 18-i Hágai Egyezménynek az Európai Unió mindössze 11 tagállama a részese.

(7) Mivel egy tagállam bírósága valamely polgári vagy kereskedelmi ügyben történő határozathozatal érdekében gyakran kényszerül arra, hogy más tagállamban folytasson le bizonyítást, a Közösség tevékenysége nem korlátozódhat a bírósági vagy bíróságon kívüli iratok - a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendelet [4] hatálya alá tartozó - cseréjére. Ezért a tagállamok bíróságai között a bizonyításfelvétel terén történő együttműködést tovább kell fejleszteni.[4]

(8) A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel hatékonnyá tétele érdekében szükséges, hogy a bizonyítás felvételére irányuló kérelmek továbbítása és teljesítése közvetlenül és a lehető leggyorsabb módon történjék meg a tagállamok bíróságai között.

(9) A bizonyítás felvételére irányuló kérelmek továbbításának gyorsasága biztosítja a legmegfelelőbb eszközök alkalmazását, feltéve hogy az iratok olvashatóságának és megbízhatóságának egyes feltételeit figyelembe vették. A lehető legmagasabb fokú átláthatóság és jogbiztonság érdekében bizonyítás felvételére irányuló kérelmeket egységes formanyomtatványon kell eljuttatni a megkeresett bíróság tagállamának hivatalos nyelvén, illetve más, az adott tagállam által elfogadott nyelven. Azonos okból lehetőség szerint szintén formanyomtatványokat kell használni az érintett bíróságok közötti további kommunikáció során.

(10) A bizonyítás felvételére irányuló kérelmeket gyorsan kell teljesíteni. Amennyiben nem lehetséges valamely kérelmet a megkeresett bíróság által történő kézhezvétel időpontjától számított 90 napon belül teljesíteni, az említett bíróság a megkereső bíróságot erről, valamint a kérelem gyors teljesítését akadályozó okokról értesíti.

(11) E rendelet eredményességének biztosítása érdekében bizonyítás felvételére irányuló kérelem elutasításának lehetőségét szigorúan kivételes esetekre kell korlátozni.

(12) A megkeresett bíróság, tagállamának joga szerint teljesíti a kérelmet.

(13) A felek, valamint adott esetben képviselőik számára lehetővé kell tenni a bizonyításfelvétel során a jelenlétet - amennyiben erről a megkereső bíróság tagállamának joga ilyen értelemben rendelkezik - annak érdekében, hogy hasonló módon követhessék nyomon az eljárást, mintha a bizonyításfelvételt a megkereső bíróság tagállamában végeznék. A feleknek joguk van továbbá részvételüket kérelmezni a tárgyalásban, hogy a bizonyításfelvételben aktívabb szerepet vállalhassanak. A részvétel feltételeit azonban tagállama jogával összhangban a megkeresett bíróság határozza meg.

(14) A megkereső bíróság képviselői számára lehetővé kell tenni, hogy jelen legyenek a bizonyításfelvétel során, amennyiben az a megkereső bíróság tagállamának jogával összeegyeztethető, annak érdekében, hogy a bizonyítékok értékelése fokozottan lehetővé váljék. Joguk van továbbá, hogy a megkeresett bíróság által, a tagállama jogával összhangban megállapított feltételek mellett kérhessék részvételüket, hogy a bizonyításfelvételben aktívabb szerepet vállalhassanak.

(15) A bizonyításfelvétel megkönnyítése érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok bíróságainak, hogy tagállamuk jogával összhangban közvetlenül egy másik tagállamban folytassanak le bizonyítást, amennyiben azt az érintett tagállam engedélyezi, feltéve hogy a megkeresett tagállam központi szerve vagy hatáskörrel rendelkező hatósága által meghatározott feltételek teljesülnek.

(16) A kérelem 10. cikk szerint történő teljesítéséért illetéket vagy költségtérítést követelni nem lehet. Amennyiben azonban a megkeresett bíróság megtérítési igényt jelent be, a szakértőknek és tolmácsoknak kifizetett díjak, illetve a 10. cikk (3) és (4) bekezdésének alkalmazásából adódó költségek nem terhelhetik az említett bíróságot. Ilyen esetben a megkereső bíróságnak kell megtennie a szükséges intézkedéseket a megtérítés haladéktalan kifizetésére. Amennyiben szakértői vélemény szükséges, a megkeresett bíróság a kérelem teljesítését megelőzőleg kérheti a megkereső bíróságot, hogy a költségek fedezetére alkalmas összegű letétet helyezzen el, illetve előleget fizessen meg.

(17) Ez a rendelet elsőbbséget élvez az alkalmazási területére vonatkozó olyan egyéb rendelkezések felett, amelyeket a tagállamok által kötött nemzetközi egyezmények tartalmaznak. A tagállamok belátásuk szerint elfogadhatnak olyan megállapodásokat amelyek megkönnyítik a bizonyításfelvétel terén folytatott együttműködést.

(18) Az e rendelet alapján továbbított adatokat védelemben kell részesíteni. Mivel személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5], valamint a távközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelemről szóló, 1997. december 15-i 97/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [6] alkalmazandó, e rendeletben nem szükséges külön rendelkezni az adatvédelemről.[5]

(19) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [7] megfelelően kell alkalmazni, amely meghatározza a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására szolgáló eljárást.[6]

(20) E rendelet megfelelő alkalmazása érdekében a Bizottság folyamatosan felülvizsgálja végrehajtását, adott esetben javaslatot tesz a szükséges módosításokra.

(21) Az Egyesült Királyság és Írország, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban, értesítésben fejezte ki részvételi szándékát e rendelet elfogadásában és alkalmazásában.

(22) Dánia, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban e rendelet elfogadásában nem vesz részt, ezért e rendelet nem kötelezi, alkalmazása rá nem vonatkozik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk[7]

2. cikk[8]

3. cikk[9]

II. FEJEZET

KÉRELMEK TOVÁBBÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

1. szakasz

Kérelem továbbítása

4. cikk[10]

5. cikk[11]

6. cikk

Kérelmek továbbítása és egyéb tájékoztatások

E rendelet szerint benyújtott kérelmeket és a tájékoztatásokat a megkeresett tagállam által elfogadhatóként megjelölt lehető leggyorsabb úton kell elvégezni. A továbbítás bármely arra alkalmas eszköz révén történhet, feltéve hogy az átvett irat pontosan tükrözi a továbbított irat tartalmát, és hogy az azon feltüntetett minden információ jól olvasható.

2. szakasz

Kérelem átvétele

7. cikk[12]

8. cikk[13]

9. cikk[14]

3. szakasz

Bizonyításfelvétel a megkeresett bíróság előtt

10. cikk[15]

11. cikk[16]

12. cikk[17]

13. cikk[18]

14. cikk[19]

15. cikk[20]

16. cikk[21]

4. szakasz

A megkereső bíróság által végzett közvetlen bizonyításfelvétel

17. cikk[22]

5. szakasz

Költségek

18. cikk[23]

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk[24]

20. cikk[25]

21. cikk[26]

22. cikk[27]

23. cikk[28]

24. cikk[29]

a Tanács részéről

az elnök

T. Bodström

MELLÉKLET[30]

Lábjegyzetek:

[1] [ 1 ] HL C 314., 2000.11.3, 2. o.

[2] [ 2 ] 2001. március 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] [ 3 ] 2001. február 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] [ 4 ] HL L 160., 2000.6.30, 37. o.

[5] [ 5 ] HL L 281., 1995.11.23., 31. o. [ 6 ] HL L 24., 1998.1.30, 1. o.

[6] [ 7 ] HL L 184., 1999.7.17, 23. o.

[7] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendeletének 34. cikk (1) bekezdése. Hatálytalan 2022.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére