32020R1783[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1783 rendelete (2020. november 25.) a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel) (átdolgozás)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/1783 RENDELETE

(2020. november 25.)

a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel)

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 81. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) Az 1206/2001/EK tanácsi rendeletet (3) korábban módosították. Mivel további jelentős mértékű módosítások szükségesek, az említett rendeletet az áttekinthetőség érdekében célszerű átdolgozni.

(2) Az Unió célul tűzte ki, hogy fenntartja és fejleszti az Uniót mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. Egy ilyen térség létrehozása érdekében az Uniónak egyéb intézkedések mellett el kell fogadnia a belső piac megfelelő működéséhez szükséges, apolgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedéseket.

(3) A belső piac megfelelő működésének biztosítása és az Unión belüli polgári igazságszolgáltatási térség kialakítása céljából a bizonyításfelvétel tekintetében tovább kell javítani és gyorsítani a különböző tagállamok bíróságai közötti együttműködést. E rendelet a bírósági eljárások hatékonyságának és gyorsaságának javítására törekszik azáltal, hogy egyszerűsíti és észszerűsíti az együttműködési mechanizmusokat a határokon átnyúló ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében, és mindeközben hozzájárul a késedelmek, valamint az egyének és vállalkozások költségeinek csökkentéséhez is. A nagyobb jogbiztonság és az egyszerűbb, észszerűbb és digitalizált eljárások biztosítása ösztönözni fogja az egyéneket és a vállalkozásokat arra, hogy határokon átnyúló ügyletekben vegyenek részt, és ezzel fellendítsék az Unión belüli kereskedelmet és így a belső piac működését is.

(4) E rendelet meghatározza a különböző tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében folytatott együttműködésre vonatkozó szabályokat.

(5) E rendelet alkalmazásában a "bíróság" fogalmába azon hatóságok is beletartoznak, amelyek igazságszolgáltatási feladatokat látnak el, amelyek egy igazságügyi hatóság felhatalmazása alapján járnak el vagy amelyek egy igazságügyi hatóság ellenőrzése alatt járnak el, és amelyek a nemzeti jog alapján hatáskörrel rendelkeznek a polgári vagy kereskedelmi ügyekben folytatott bírósági eljárások céljából történő bizonyításfelvételre. E fogalomba beletartoznak különösen az olyan hatóságok, amelyek egyéb uniós jogi aktusok, például az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (4), illetve az 1215/2012/EU (5) és a 650/2012/EU (6) európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján bíróságnak minősülnek.

(6) A lehető legmagasabb fokú egyértelműség és jogbiztonság érdekében a bizonyítás felvételére irányuló kérelmeket a megkeresett bíróság tagállamának hivatalos nyelvén, illetve más, az adott tagállam által elfogadott nyelven kitöltött formanyomtatványon kell továbbítani. Azonos okból lehetőség szerint szintén formanyomtatványokat kell használni az érintett bíróságok közötti további kapcsolattartás során.

(7) A kérelmek és tájékoztatások tagállamok közötti, bizonyításfelvétel céljából történő gyors továbbításának biztosítása érdekében minden megfelelő modern kommunikációs technológiát igénybe kell venni. Ezért főszabályként minden iratközlést és -cserét egy összekapcsolt és műszakilag interoperábilis nemzeti informatikai rendszerekből álló biztonságos és megbízható, decentralizált informatikai rendszeren keresztül kell végezni, így például - az e téren megvalósuló további technológiai fejlődés sérelme nélkül - az e-CODEX alapján. Ennek megfelelően az e rendelet szerinti adatcsere céljára egy decentralizált informatikai rendszert kell létrehozni. Az említett informatikai rendszer decentralizált jellege kizárólag a valamely tagállam és egy másik tagállam közötti adatcseréket tenné lehetővé, anélkül hogy ezen adatcserékben részt venne bármelyik uniós intézmény.

(8) Az esetleges jövőbeli technológiai fejlődés sérelme nélkül a biztonságos decentralizált informatikai rendszert és annak alkotóelemeit nem lehet úgy tekinteni, hogy azok feltétlenül a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) meghatározott minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatásnak minősülnek.

(9) A Bizottságnak kell felelősnek lennie egy olyan referenciaalkalmazási szoftver létrehozásáért, karbantartásáért és jövőbeli fejlesztéséért, amelynek a nemzeti informatikai rendszer helyett való alkalmazását - a beépített és alapértelmezett adatvédelem elveivel összhangban - lehetővé kell tenni a tagállamok számára. A Bizottságnak meg kell terveznie, ki kell fejlesztenie és karban kell tartania a referenciaalkalmazási szoftvert az (EU) 2018/1725 (8) és az (EU) 2016/679 (9) európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott adatvédelmi követelményeknek és elveknek - különösen a beépített és alapértelmezett adatvédelem elveinek - megfelelően. A referenciaalkalmazási szoftvernek emellett megfelelő technikai intézkedéseket is magában kell foglalnia, és lehetővé kell tennie az ahhoz szükséges szervezeti intézkedéseket, hogy a bizonyításfelvétellel összefüggésben folytatott információcsere tekintetében megfelelő biztonsági és interoperabilitási szint legyen biztosított.

(10) A decentralizált informatikai rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében az irányító szervnek megfelelő erőforrásokkal kell rendelkeznie az említett rendszer azon elemei tekintetében, amelyek az Unió felelősségi körébe tartoznak.

(11) A nemzeti jog szerint hatáskörrel rendelkező hatóságnak vagy hatóságoknak az (EU) 2016/679 rendelet értelmében vett adatkezelőként kell felelniük a személyes adatok e rendelet alapján általuk végzett, a kérelmeknek és egyéb tájékoztatásoknak a tagállamok közötti továbbítása céljából történő kezeléséért.

(12) A decentralizált informatikai rendszeren keresztüli továbbítást megakadályozhatja a rendszer üzemzavara vagy a bizonyíték jellege, például a DNS- vagy vérminták továbbítása esetében. Más kommunikációs eszközök megfelelőbbek lehetnek kivételes körülmények esetén is, például olyan helyzetekben, amikor nagy terjedelmű dokumentáció elektronikus formátumúvá való átalakítása aránytalan adminisztratív terhet róna az illetékes hatóságokra, vagy ha a hitelesség megállapítása céljából az eredeti papírformátumú iratra van szükség. Amikor nem kerül sor a decentralizált informatikai rendszer igénybevételére, a továbbítást a lehető legalkalmasabb alternatív módon kell elvégezni. Az ilyen alternatív mód többek között azzal kell, hogy járjon, hogy a továbbítás elvégzésére a lehető leggyorsabban, biztonságos módon, más biztonságos elektronikus eszközzel vagy postai szolgáltatás útján kerül sor.

(13) Az iratok határokon átnyúló, a decentralizált informatikai rendszeren keresztül történő elektronikus továbbításának fokozása érdekében az ilyen iratokat nem lehet az eljárásban joghatásuktól megfosztani és bizonyítékként elfogadhatatlannak tekinteni kizárólag azon az alapon, hogy elektronikus formátumúak. Mindazonáltal ez az elv nem érintheti az ilyen iratok joghatásainak vagy bizonyítékként való elfogadhatóságának a nemzeti joggal összhangban történő megállapítását. Nem érintheti továbbá az iratok átalakítására vonatkozó nemzeti jogot.

(14) E rendelet nem érintheti a hatóságok azon lehetőségét, hogy más uniós eszközök - például az (EU) 2019/1111 rendelet vagy a 4/2009/EK tanácsi rendelet (10) - által létrehozott rendszerek keretében információcserét folytassanak, még akkor sem, ha az érintett információ bizonyító erővel bír, tehát lehetővé kell tenni a megkereső hatóság számára, hogy szabadon választhassa meg a legmegfelelőbb módszert.

(15) A bizonyításfelvétel iránti kérelmeket gyorsan kell teljesíteni. Amennyiben nem lehetséges valamely kérelmet a megkeresett bíróság által történő kézhezvétele időpontjától számított 90 napon belül teljesíteni, a megkeresett bíróságnak értesítenie kell a megkereső bíróságot erről, valamint a kérelem gyors teljesítését akadályozó okokról.

(16) E rendelet eredményességének biztosítása érdekében azon körülményeket, amelyek esetében megtagadható a bizonyításfelvétel iránti kérelem teljesítése, szigorúan kivételes esetekre kell korlátozni.

(17) A megkeresett bíróságnak a nemzeti joga szerint kell teljesítenie a bizonyításfelvétel iránti kérelmet.

(18) Amennyiben a megkereső bíróság tagállamának joga ekként rendelkezik, az eljárásban részt vevő felek, valamint adott esetben azok képviselői számára lehetővé kell tenni, hogy jelen legyenek a bizonyításfelvétel során annak érdekében, hogy ahhoz hasonló módon követhessék nyomon az eljárást, mintha a bizonyításfelvételt a megkereső bíróság tagállamában végeznék. A feleknek és képviselőiknek továbbá jogot kell biztosítani arra, hogy a bizonyításfelvételben való részvételüket kérelmezhessék annak érdekében, hogy a bizonyításfelvételben aktívabb szerepet vállalhassanak. A részvétel feltételeit azonban - nemzeti jogával összhangban - a megkeresett bíróság határozza meg.

(19) Amennyiben az a megkereső bíróság tagállamának jogával összeegyeztethető, a megkereső bíróság képviselői számára lehetővé kell tenni, hogy jelen legyenek a bizonyításfelvétel során annak érdekében, hogy jobban tudják értékelni a bizonyítékokat. Továbbá jogot kell számukra biztosítani arra, hogy a megkeresett bíróság által az utóbbi bíróság nemzeti jogával összhangban megállapított feltételek mellett kérhessék a bizonyításfelvételben való részvételüket annak érdekében, hogy a bizonyításfelvételben aktívabb szerepet vállalhassanak.

(20) A bizonyításfelvétel megkönnyítése érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok bíróságainak, hogy nemzeti jogukkal összhangban közvetlenül, egy másik tagállamban folytassanak le bizonyítást, amennyiben a közvetlen bizonyításfelvétel iránti kérelemnek az érintett tagállam helyt ad, feltéve, hogy a megkeresett tagállam központi szerve vagy hatáskörrel rendelkező hatósága által meghatározott feltételek teljesülnek.

(21) Jelenleg nem teljes a modern kommunikációs technológia kínálta lehetőségek kihasználtsága, így például a videokonferenciáé, amely a bizonyításfelvétel egyszerűsítésének és felgyorsításának fontos eszköze. Amennyiben a bizonyításfelvételt egy másik tagállamban tartózkodó személynek például tanúként, eljárásban részt vevő félként vagy szakértőként való meghallgatása útján kell végezni, a megkereső bíróságnak videokonferencia vagy más távközlési technológia használata révén kell a közvetlen bizonyításfelvételt lefolytatnia, amennyiben az említett technológia a bíróság rendelkezésére áll és a bíróság úgy ítéli meg, hogy e technológia használata az ügy sajátos körülményeire tekintettel, valamint az eljárás tisztességes lefolytatásának szempontjából megfelelő. Az (EU) 2019/1111 rendelet értelmében a videokonferencia gyermekek meghallgatására is alkalmazható. Mindazonáltal, ha a megkeresett tagállam központi szerve vagy hatáskörrel rendelkező hatósága szükségesnek tart bizonyos feltételeket, a közvetlen bizonyításfelvételt az adott tagállam jogának megfelelően ezen feltételek mellett kell elvégezni. A megkeresett tagállam központi szerve vagy hatáskörrel rendelkező hatósága számára lehetővé kell tenni, hogy a közvetlen bizonyításfelvételt teljesen vagy részben megtagadja, ha az ilyen közvetlen bizonyításfelvétel ellentétes lenne az adott tagállam jogának alapelveivel.

(22) Amennyiben a bizonyításfelvételt egy személynek videokonferencia vagy egyéb távközlési technológia használata révén történő meghallgatása útján kell végezni, a megkereső bíróság számára - kérése esetén - segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy tolmácsot - vagy kifejezett kérés esetén hiteles tolmácsot - találjon.

(23) Az eljáró bíróságnak a felek és jogi képviselőik rendelkezésére kell bocsátania az arra vonatkozó utasításokat, hogy miként lehet benyújtani a dokumentumokat vagy egyéb anyagokat, amennyiben a meghallgatásokra videokonferencia vagy egyéb alkalmas távközlési technológia használata révén kerül sor.

(24) A diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők általi bizonyításfelvétel megkönnyítése érdekében az említett személyek számára lehetővé kell tenni, hogy egy másik tagállam területén - azon a területen, ahol akkreditálva vannak - bizonyításfelvételt végezzenek oly módon, hogy az általuk képviselt tagállam bíróságai előtt folyamatban lévő eljárás keretében - előzetes megkeresés kötelezettsége nélkül - az általuk képviselt tagállam állampolgárait önkéntes alapon, kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül meghallgatják. Továbbra is a tagállam mérlegelési jogkörébe kell tartoznia annak, hogy diplomáciai képviselői vagy konzuli tisztviselői a feladatkörük részeként rendelkeznek-e bizonyításfelvételi hatáskörrel.

(25) A diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők általi bizonyításfelvételre a diplomáciai képviselet vagy a konzulátus területén kell sort keríteni, kivéve kivételes körülmények fennállása esetén. Ilyen körülmény lehet az, ha a meghallgatandó személy súlyos betegség miatt nem tud a diplomáciai képviselet vagy a konzulátus területére eljutni.

(26) A bizonyításfelvétel iránti kérelem e rendelettel összhangban történő teljesítéséért nem követelhető az illetékek vagy költségek megtérítése. Amennyiben azonban a megkeresett bíróság megtérítést kér, a szakértőknek és tolmácsoknak kifizetett díjak, illetve a nemzeti jogban előírt különös eljárás keretében történő teljesítésből vagy a távközlési technológia használatából adódó költségek nem terhelhetik az említett bíróságot. Ilyen esetben a megkereső bíróságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a megtérítés haladéktalan biztosítására. Amennyiben szakértői vélemény szükséges, a megkeresett bíróság számára lehetővé kell tenni, hogy a kérelem teljesítését megelőzően a költségek fedezetére alkalmas összeg letétbe helyezését, illetve megelőlegezését kérhesse a megkereső bíróságtól.

(27) Az e rendelet I. mellékletében foglalt formanyomtatványok naprakésszé tétele és e formanyomtatványok technikai jellegű módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az említett melléklet módosításaira vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban (11) megállapított elvekkel összhangban kerüljön sor. Így különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(28) Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (12) megfelelően kell gyakorolni.

(29) E rendeletnek kell irányadónak lennie a tagállamok által kötött két- vagy többoldalú megállapodások e rendeletével azonos alkalmazási körre vonatkozó rendelkezéseivel. E rendelet nem akadályozza a tagállamokat olyan megállapodások fenntartásában és megkötésében, amelyek megkönnyítik a bizonyításfelvétel terén folytatott együttműködést, feltéve, hogy e megállapodások e rendelettel összeegyeztethetőek.

(30) Alapvető fontosságú, hogy hatékony eszközök álljanak rendelkezésre a bizonyítékok beszerzéséhez, megőrzéséhez és bemutatásához, valamint hogy a védelemhez való jog tiszteletben tartása és a bizalmas információk védelme biztosított legyen. Ebben az összefüggésben ösztönözni kell a modern technológia használatát.

(31) A bizonyítékok felvételére, megőrzésére és bemutatására vonatkozó eljárásoknak biztosítaniuk kell az eljárási jogok, a magánélet, valamint a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének az uniós és a nemzeti joggal összhangban való védelmét.

(32) Fontos biztosítani, hogy e rendelet alkalmazása az uniós adatvédelmi jognak megfelelő legyen, és tiszteletben tartsa a magánéletnek az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt védelmét. Fontos biztosítani továbbá, hogy a személyes adatok e rendelet szerinti kezelése az (EU) 2016/679 rendeletnek, a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (13), valamint az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően történjen. A személyes adatok e rendelet szerinti kezelésére kizárólag az e rendeletben meghatározott konkrét célok érdekében kerülhet sor.

(33) A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás (22) és (23) bekezdésével összhangban a Bizottságnak e rendelet tényleges hatásainak és a további intézkedések szükségességének felmérése érdekében értékelnie kell e rendeletet a konkrét nyomonkövetési intézkedések révén gyűjtött információk alapján. Ha a tagállamok adatokat gyűjtenek a továbbított kérelmek és a teljesített kérelmek számáról, valamint az olyan esetek számáról, amikor a továbbítás a decentralizált informatikai rendszeren kívüli módon történt, ezeket az adatokat nyomonkövetési céllal a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk. A Bizottság által háttérrendszerként kifejlesztett referenciaalkalmazási szoftvernek programszerűen gyűjtenie kell a nyomonkövetési célokhoz szükséges adatokat, és ezeket az adatokat továbbítani kell a Bizottságnak. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy a Bizottság által kifejlesztett referenciaalkalmazási szoftver helyett nemzeti informatikai rendszert alkalmaz, e rendszert alkalmassá lehet tenni arra, hogy programszerűen gyűjtse ezeket az adatokat, és ebben az esetben ezen adatokat továbbítani kell a Bizottságnak.

(34) Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a bizonyításfelvétel iránti kérelmek és a bizonyításfelvétellel kapcsolatos tájékoztatások közvetlen, hatékony és gyors továbbítását biztosító egyszerűsített jogi keret létrehozása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(35) Az európai adatvédelmi biztossal az (EU) 2018/1725 rendelet 42. cikkének (1) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2019. szeptember 13-án véleményt (14) nyilvánított.

(36) Az 1206/2001/EK rendeletben foglalt rendelkezések hozzáférhetőségének és olvashatóságának megkönnyítése érdekében hatályon kívül kell helyezni az említett rendeletet, és annak helyébe e rendeletnek kell lépnie.

(37) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével és 4a. cikkének (1) bekezdésével összhangban Írország bejelentette, hogy részt kíván venni ennek a rendeletnek az elfogadásában és alkalmazásában.

(38) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

(1) Ezt a rendeletet olyan polgári vagy kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, amelyekben egy tagállam bírósága az adott tagállam jogával összhangban:

a) egy másik tagállam illetékes bíróságát kéri bizonyításfelvételre; vagy

b) a bizonyításfelvételnek egy másik tagállamban való közvetlen lefolytatását kéri.

(2) Nem intézhető kérelem olyan bizonyíték beszerzésére, amely nem valamely - már megkezdett vagy megindítani szándékozott - bírósági eljárásban történő felhasználásra irányul.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "bíróság": a tagállamok bíróságai és a 31. cikk (3) bekezdése alapján a Bizottságnak bejelentett olyan egyéb hatóságai, amelyek igazságszolgáltatási feladatokat látnak el, amelyek egy igazságügyi hatóság felhatalmazása alapján járnak el vagy amelyek egy igazságügyi hatóság ellenőrzése alatt járnak el, és amelyek a nemzeti jog alapján hatáskörrel rendelkeznek a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott bírósági eljárások céljából történő bizonyításfelvételre;

2. "decentralizált informatikai rendszer": az egyes tagállamok felelőssége mellett és irányítása alatt működő nemzeti informatikai rendszerekből és interoperábilis hozzáférési pontokból álló hálózat, amely lehetővé teszi a nemzeti informatikai rendszerek közötti biztonságos és megbízható, határokon átnyúló információcserét.

3. cikk

Bíróságok közötti közvetlen továbbítás

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kérelmeket azon bíróság, amely előtt az eljárást megkezdték, illetve megindítani szándékozzák (a továbbiakban: a megkereső bíróság), közvetlenül küldi meg valamely más tagállam illetékes bíróságának (a továbbiakban: a megkeresett bíróság) bizonyításfelvétel céljából.

(2) Minden tagállam elkészíti az e rendelettel összhangban történő bizonyításfelvételre illetékes bíróságok listáját. A listán fel kell tüntetni az egyes bíróságok területi illetékességét, illetve adott esetben a különleges szakterület szerinti hatáskörét.

4. cikk

Központi szerv

(1) Minden tagállam kijelöl egy központi szervet, amelynek feladata:

a) a bíróságok tájékoztatása;

b) a kérelmekkel kapcsolatban felmerülő bármely nehézségre megoldás keresése;

c) kivételes esetekben a megkereső bíróság kérésére a kérelem továbbítása az illetékes bírósághoz.

(2) A szövetségi tagállamok, a több jogrendszerrel rendelkező tagállamok és az autonóm területi egységeket magukban foglaló tagállamok több központi szervet is kijelölhetnek.

(3) Minden tagállam továbbá kijelöli az e cikk (1) bekezdésében említett központi szervet, vagy egy vagy több, hatáskörrel rendelkező szervet, amely felel a 19. cikk alapján előterjesztett kérelmek tárgyában hozandó döntésekért.

II. FEJEZET

KÉRELMEK TOVÁBBÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

1. SZAKASZ

Kérelmek továbbítása

5. cikk

A kérelmek formája és tartalma

(1) A kérelmeket az I. mellékletben szereplő A. formanyomtatványon, illetve adott esetben L. formanyomtatványon kell előterjeszteni. Minden kérelemben a következő adatokat kell megadni:

a) a megkereső, illetve adott esetben a megkeresett bíróság neve;

b) az eljárásban részt vevő felek, valamint esetleges képviselőik neve és címe;

c) az ügy jellege és tárgya, valamint a tényállás rövid ismertetése;

d) a kért bizonyításfelvétel leírása;

e) amennyiben a kérelem személy meghallgatására irányul:

- a meghallgatandó személy neve és címe,

- a meghallgatandó személynek feltenni kívánt kérdések, illetve azon tényállás, amellyel kapcsolatban az említett személyt meg kell hallgatni,

- adott esetben a megkereső bíróság tagállamának jogán alapuló vallomástétel-megtagadási jogra tett hivatkozás,

- adott esetben az arra irányuló kérés, hogy a meghallgatást eskü alatt tett, vagy eskü erejével bíró nyilatkozat felvétele útján foganatosítsák, valamint az ilyen esküre vagy eskü erejével bíró nyilatkozatra használandó formulák,

- adott esetben minden egyéb olyan információ, amelyet a megkereső bíróság szükségesnek ítél;

f) amennyiben a kérelem az e) pontban említettől eltérő jellegű bizonyításfelvételre irányul, a megvizsgálandó iratok vagy egyéb tárgyak;

g) adott esetben a 12. cikk (3) vagy (4) bekezdése, vagy a 13. vagy a 14. cikk szerinti kérelmek, és az azok teljesítéséhez szükséges minden információ.

(2) A kérelem, valamint a kérelemhez csatolt iratok mentesülnek a hitelesítés, illetve egyéb alaki követelmény alól.

(3) Azokhoz az iratokhoz, amelyeket a megkereső bíróság szükségesnek tart csatolni a kérelem teljesítése érdekében, az iratoknak a kérelem nyelvén elkészített fordítását kell mellékelni.

6. cikk

Nyelv

Az e rendelet szerint előterjesztett kérelmeket és tájékoztatásokat a megkeresett tagállam hivatalos nyelvén kell megfogalmazni, vagy - amennyiben az érintett tagállamnak több hivatalos nyelve van - a kérelmezett bizonyításfelvétel tervezett helyszínének hivatalos nyelvén, illetve hivatalos nyelveinek egyikén, vagy egy másik olyan nyelven, amelynek elfogadását az említett tagállam jelezte.

Mindegyik tagállam közli a Bizottsággal, hogy saját hivatalos nyelvén kívül az Unió mely hivatalos nyelvén tölthetők ki az I. mellékletben szereplő formanyomtatványok.

7. cikk

Kérelmek és egyéb tájékoztatások továbbítása

(1) Az e rendelet szerint előterjesztett kérelmeket és tájékoztatásokat biztonságos és megbízható decentralizált informatikai rendszeren keresztül, az alapvető jogok és szabadságok megfelelő tiszteletben tartásával kell továbbítani. Az említett decentralizált informatikai rendszer alapját olyan interoperábilis megoldásnak kell képeznie, mint például az e-CODEX.

(2) A decentralizált informatikai rendszeren keresztül továbbított kérelmekre és tájékoztatásokra a minősített bizalmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, a 910/2014/EU rendeletben meghatározott általános jogi keret alkalmazandó.

(3) Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kérelmeket és tájékoztatásokat bélyegzővel vagy kézzel írt aláírással kell ellátni vagy látták el, ezek helyett a 910/2014/EU rendeletben meghatározott minősített elektronikus bélyegzőt vagy minősített elektronikus aláírást lehet használni.

(4) Amennyiben a decentralizált informatikai rendszer zavara, az érintett bizonyíték jellege vagy kivételes körülmények fennállása folytán nem lehetséges az (1) bekezdés szerinti továbbítás, akkor azt - a megbízhatóság és a biztonság garantálásának követelményét figyelembe véve - a leggyorsabb és legalkalmasabb alternatív módon kell elvégezni.

8. cikk

Az elektronikus iratok joghatásai

A decentralizált informatikai rendszeren keresztül továbbított iratok az eljárásban nem foszthatók meg joghatásuktól és nem tekinthetők bizonyítékként elfogadhatatlannak kizárólag azon az alapon, hogy elektronikus formátumúak.

2. SZAKASZ

A kérelmek átvétele

9. cikk

A kérelmek átvétele

(1) A megkeresett bíróság a kérelem átvételétől számított 7 napon belül az I. mellékletben szereplő B. formanyomtatvány felhasználásával a kérelem átvételéről visszaigazolást küld a megkereső bíróságnak. Amennyiben a kérelem nem felel meg a 6. és a 7. cikkben előírt feltételeknek, a megkeresett bíróság ezt az átvétel visszaigazolásában ilyen értelmű megjegyzéssel jelzi.

(2) Amennyiben a megkeresett bíróság az I. mellékletben szereplő A. formanyomtatványon előterjesztett, a 6. cikkben előírt feltételeknek megfelelő kérelem teljesítésére nem illetékes, e bíróság a kérelmet továbbítja a tagállama illetékes bíróságához, és erről a megkereső bíróságot az I. mellékletben szereplő C. formanyomtatványon tájékoztatja.

10. cikk

Hiányosan benyújtott kérelmek

(1) Ha egy kérelem azért nem teljesíthető, mert nem tartalmazza az 5. cikkben említett valamennyi szükséges adatot, a megkeresett bíróság erről haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem átvételét követő 30 napon belül az I. mellékletben szereplő D. formanyomtatványon tájékoztatja a megkereső bíróságot, és felkéri azt a hiányzó adatok pótlására, a lehető legpontosabban megjelölve a hiányzó adatokat.

(2) Ha egy kérelem azért nem teljesíthető, mert a 22. cikk (3) bekezdésének megfelelően letétbe helyezést vagy előlegfizetést kértek, a megkeresett bíróság erről haladéktalanul, legkésőbb a kérelem átvételét követő 30 napon belül az I. mellékletben szereplő D. formanyomtatványon tájékoztatja a megkereső bíróságot, továbbá tájékoztatja a megkereső bíróságot a letétbe helyezés, illetve előlegfizetés módjáról is. A megkeresett bíróság haladéktalanul, de legkésőbb a letét, illetve az előleg átvételét követő 10 napon belül, az I. mellékletben szereplő E. formanyomtatványon visszaigazolja a letét, illetve az előleg átvételét.

11. cikk

A kérelem kiegészítése

(1) Ha a megkeresett bíróság a kérelem átvételének a 9. cikk (1) bekezdése szerinti visszaigazolásában jelezte, hogy a kérelem nem felel meg a 6. és a 7. cikkben előírt feltételeknek, vagy ha a 10. cikk alapján arról tájékoztatta a megkereső bíróságot, hogy a kérelem - mivel nem tartalmazza az 5. cikkben említett valamennyi szükséges adatot - nem teljesíthető, a 12. cikkben megállapított határidő akkor kezdődik, amikor a megkeresett bíróság a megfelelően kiegészített kérelmet átveszi.

(2) Amennyiben a megkeresett bíróság a 22. cikk (3) bekezdésével összhangban letétbe helyezést vagy előlegfizetést kért, a 12. cikkben megállapított határidő akkor kezdődik, amikor a letétbe helyezés, illetve előlegfizetés megtörtént.

3. SZAKASZ

Bizonyításfelvétel a megkeresett bíróság által

12. cikk

A kérelem teljesítésére vonatkozó általános rendelkezések

(1) A megkeresett bíróság a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem átvételét követő 90 napon belül teljesíti.

(2) A megkeresett bíróság a nemzeti joga szerint teljesíti a kérelmet.

(3) A megkereső bíróság az I. mellékletben szereplő A. formanyomtatványon kérheti, hogy a kérelmet a nemzeti jogában előírt különös eljárás keretében teljesítsék. A megkeresett bíróság a kérelmet a különös eljárás keretében teljesíti, kivéve, ha az összeegyeztethetetlen nemzeti jogával, vagy ha annak jelentős gyakorlati akadályok miatt nem tud eleget tenni. Ha a megkeresett bíróság az említett okok valamelyike miatt nem teljesíti a kérelem különös eljárás keretében való teljesítése iránti kérelmet, arról a megkereső bíróságot az I. mellékletben szereplő H. formanyomtatványon tájékoztatja.

(4) A megkereső bíróság kérheti a megkeresett bíróságtól, hogy a bizonyításfelvétel során meghatározott kommunikációs technológiát vegyen igénybe, különösen videokonferencia vagy telefonkonferencia használata révén.

A megkeresett bíróság igénybe veszi az első albekezdés alapján meghatározott kommunikációs technológiát, kivéve, ha az összeegyeztethetetlen lenne nemzeti jogával, vagy ha annak a megkeresett bíróság jelentős gyakorlati akadályok miatt nem tud eleget tenni.

Ha a megkeresett bíróság az említett okok valamelyike miatt nem veszi igénybe a meghatározott kommunikációs technológiát, arról a megkereső bíróságot az I. mellékletben szereplő H. formanyomtatványon tájékoztatja.

Ha a megkereső bíróságon vagy a megkeresett bíróságon nem áll rendelkezésre az első albekezdésben említett kommunikációs technológia, az említett bíróságok az ilyen kommunikációs technológiát kölcsönös megállapodással rendelkezésre bocsáthatják.

13. cikk

Bizonyításfelvétel a felek jelenléte és részvétele mellett

(1) Ha a megkereső bíróság tagállamának joga ekként rendelkezik, a feleknek és esetleges képviselőiknek joguk van jelen lenni a megkeresett bíróság által végzett bizonyításfelvétel során.

(2) A megkereső bíróság kérelmében, az I. mellékletben szereplő A. formanyomtatványon tájékoztatja a megkeresett bíróságot arról, hogy a felek és esetleges képviselőik jelen lesznek, és adott esetben arról is, hogy a bizonyításfelvételben való részvételüket kérik az eljárásban. Ez az információ egyéb alkalmas időpontban is közölhető.

(3) Ha a felek és esetleges képviselőik részvételét kérik a bizonyításfelvételben, a megkeresett bíróság a 12. cikkel összhangban megállapítja részvételük feltételeit.

(4) A megkeresett bíróság az I. mellékletben szereplő I. formanyomtatványon értesíti a feleket és esetleges képviselőiket a bizonyításfelvétel időpontjáról és helyszínéről, valamint adott esetben azokról a feltételekről, amelyek mellett a bizonyításfelvételben részt vehetnek.

(5) Az (1)-(4) bekezdés nem érinti a megkeresett bíróság lehetőségét arra, hogy a feleket és esetleges képviselőiket a bizonyításfelvétel során való jelenlétre vagy a bizonyításfelvételben való részvételre kérje, amennyiben tagállamának joga ekként rendelkezik.

14. cikk

Bizonyításfelvétel a megkereső bíróság képviselőinek jelenléte és részvétele mellett

(1) Amennyiben a megkereső bíróság tagállamának jogával összeegyeztethető, a megkereső bíróság képviselőinek joguk van jelen lenni a megkeresett bíróság által végzett bizonyításfelvétel során.

(2) E cikk alkalmazásában a "képviselő" fogalmába beletartoznak az igazságszolgáltatási személyzetnek a megkereső bíróság által a nemzeti jogával összhangban kijelölt tagjai. A megkereső bíróság a nemzeti jogával összhangban további személyeket - például szakértőket - is kijelölhet.

(3) A megkereső bíróság kérelmében, az I. mellékletben szereplő A. formanyomtatványon tájékoztatja a megkeresett bíróságot arról, hogy jelen lesznek képviselői, illetve adott esetben arról is, hogy kéri részvételüket a bizonyításfelvételben. Ez az információ egyéb alkalmas időpontban is közölhető.

(4) Ha a megkereső bíróság kéri képviselőinek részvételét a bizonyításfelvételben, a megkeresett bíróság a 12. cikkel összhangban megállapítja azok részvételének feltételeit.

(5) A megkeresett bíróság az I. mellékletben szereplő I. formanyomtatványon tájékoztatja a megkereső bíróságot a bizonyításfelvétel időpontjáról és helyszínéről, valamint adott esetben azokról a feltételekről, amelyek mellett a megkereső bíróság képviselői a bizonyításfelvételben részt vehetnek.

15. cikk

Kényszerítő intézkedések

Amennyiben szükséges, a kérelem teljesítése során a megkeresett bíróság megfelelő kényszerítő intézkedéseket alkalmaz, azon esetekben, illetve olyan mértékben, ahogyan azt a tagállamának joga az ugyanolyan célból a saját nemzeti hatóságai vagy az érintett felek valamelyike által előterjesztett kérelem teljesítésére írja elő.

16. cikk

A kérelem teljesítésének megtagadása

(1) Egy személy meghallgatására irányuló kérelmet nem lehet teljesíteni, amennyiben az érintett személy a vallomástétel megtagadásának olyan jogára hivatkozik vagy olyan vallomástételi tilalom alatt áll, amely

a) a megkeresett bíróság tagállamának joga szerint áll fenn; vagy

b) a megkereső bíróság tagállamának joga szerint áll fenn, és az ilyen jogot vagy tilalmat a kérelemben feltüntették, vagy azt szükség esetén - a megkeresett bíróság felhívására -a megkereső bíróság igazolta.

(2) A kérelem teljesítése az (1) bekezdésben említett indokokon túlmenően kizárólag akkor tagadható meg, ha a következő indokok közül egy vagy több fennáll:

a) a kérelem nem tartozik e rendelet hatálya alá;

b) a kérelem teljesítése a megkeresett bíróság tagállamának joga alapján nem tartozik bírói hatáskörbe;

c) a megkereső bíróság a megkeresett bíróság bizonyításfelvétel iránti kérelem kiegészítésére irányuló, 10. cikk szerinti kérelmének nem tesz eleget az attól számított 30 napon belül, hogy a megkeresett bíróság a megkereső bíróságtól e kiegészítést kérte; vagy

d) a 22. cikk (3) bekezdése szerint kért letétbe helyezésre, illetőleg előlegfizetésre a megkeresett bíróság megfelelő felhívásától számított 60 napon belül nem kerül sor.

(3) A megkeresett bíróság nem tagadhatja meg a kérelem teljesítését kizárólag azon az alapon, hogy a nemzeti joga szerint az ügy tárgyában az adott tagállam másik bírósága rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, illetve hogy az adott tagállam joga nem ismerné el az e tárgyban való keresetindítási jogot.

(4) Amennyiben a kérelem teljesítését a (2) bekezdésben említett okok valamelyikére hivatkozva tagadják meg, a megkeresett bíróság erről az I. mellékletben szereplő K. formanyomtatványon a kérelem megkeresett bíróság általi átvételét követő 60 napon belül értesíti a megkereső bíróságot.

17. cikk

Értesítés késedelemről

Ha a megkeresett bíróság nem képes a kérelem átvételét követő 90 napon belül teljesíteni a kérelmet, az I. mellékletben szereplő J. formanyomtatványon tájékoztatja erről a megkereső bíróságot. Ennek során meg kell adnia a késedelem okát, valamint azt a feltételezett időtartamot, amelyen belül várhatóan teljesíteni tudja a kérelmet.

18. cikk

A kérelem teljesítését követő eljárás

A megkeresett bíróság haladéktalanul megküldi a megkereső bíróságnak a kérelem teljesítését igazoló iratokat, és adott esetben visszaküldi a megkereső bíróságtól kapott iratokat. Az említett iratokhoz az I. mellékletben szereplő K. formanyomtatványon mellékelni kell a teljesítés igazolását.

4. SZAKASZ

A megkereső bíróság által végzett közvetlen bizonyításfelvétel és a diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által végzett bizonyításfelvétel

19. cikk

A megkereső bíróság által végzett közvetlen bizonyításfelvétel

(1) Amennyiben egy bíróság kérelmezi, hogy más tagállamban közvetlenül bizonyítást folytathasson le, az I. mellékletben szereplő L. formanyomtatványon kérelmet nyújt be az adott tagállam központi szervének vagy hatáskörrel rendelkező hatóságának.

(2) Közvetlen bizonyításfelvételnek csak akkor van helye, ha önkéntes alapon, kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül elvégezhető.

Amennyiben a közvetlen bizonyításfelvétel szükségessé teszi valamely személy meghallgatását, a megkereső bíróság tájékoztatja az érintett személyt arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerül sor.

(3) A közvetlen bizonyításfelvételt az igazságszolgáltatási személyzetnek a megkereső bíróság tagállamának jogával összhangban kinevezett tagja, vagy a megkereső bíróság tagállamának jogával összhangban kinevezett más személy - például szakértő - végzi.

(4) A megkeresett tagállam központi szerve vagy hatáskörrel rendelkező hatósága a közvetlen bizonyításfelvétel iránti kérelem átvételét követő 30 napon belül az I. mellékletben szereplő M. formanyomtatványon tájékoztatja a megkereső bíróságot, hogy elfogadták-e a kérelmet, és szükség esetén arról is, hogy tagállamának joga szerint milyen feltételek mellett végezhető el a közvetlen bizonyításfelvétel.

A központi szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölheti tagállamának valamely bíróságát, hogy vegyen részt a közvetlen bizonyításfelvételben annak biztosítása érdekében, hogy e cikket megfelelően alkalmazzák, és hogy a közvetlen bizonyításfelvétel elvégzésének feltételeit betartsák.

(5) Amennyiben a megkereső bíróság a közvetlen bizonyításfelvétel iránti kérelem átvételének visszaigazolásától számított 30 napon belül nem kap tájékoztatást arról, hogy elfogadták-e a kérelmet, emlékeztetőt küldhet a megkeresett tagállam központi szervének vagy hatáskörrel rendelkező hatóságának. Ha a megkereső bíróság az emlékeztető átvételének visszaigazolásától számított 15 napon belül nem kap választ, a közvetlen bizonyításfelvételi kérelem elfogadottnak tekintendő. Olyan rendkívüli körülmények fennállása esetén azonban, amelyek akadályozták a központi szervet vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságot abban, hogy a kérelemre az emlékeztetőt követő határidőn belül választ adjon, kivételes jelleggel még az említett határidő lejárta után is bármikor hivatkozni lehet a közvetlen bizonyításfelvétel megtagadásának okaira, mindaddig, amíg ténylegesen sor nem kerül a közvetlen bizonyításfelvételre.

(6) A megkeresett tagállam központi szerve vagy hatáskörrel rendelkező hatósága kijelölheti tagállama valamelyik bíróságát arra, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a közvetlen bizonyításfelvételben.

(7) A megkeresett tagállam központi szerve vagy hatáskörrel rendelkező hatósága kizárólag akkor utasíthatja el a közvetlen bizonyításfelvétel iránti kérelmet, ha:

a) az nem tartozik e rendelet hatálya alá;

b) az nem tartalmazza az 5. cikkben említett valamennyi szükséges információt; vagy

c) a kérelmezett közvetlen bizonyításfelvétel ellentétes saját tagállama jogának alapelveivel.

(8) A megkereső bíróság - a (4) bekezdésben előírt feltételek sérelme nélkül - tagállamának jogával összhangban folytatja le a közvetlen bizonyításfelvételt.

20. cikk

Közvetlen bizonyításfelvétel videokonferencia vagy egyéb távközlési technológia útján

(1) Amennyiben a bizonyítékot egy másik tagállamban tartózkodó személy meghallgatása útján kell felvenni, és a bíróság a 19. cikkel összhangban közvetlen bizonyításfelvételt kér, e bíróságnak videokonferencia vagy egyéb távközlési technológia használata révén kell lefolytatnia a bizonyításfelvételt, amennyiben az említett technológia a bíróság rendelkezésére áll és a bíróság úgy ítéli meg, hogy e technológia használata az ügy sajátos körülményeire tekintettel megfelelő.

(2) A videokonferencia vagy egyéb távközlési technológia használata révén való közvetlen bizonyításfelvétel iránti kérelmet az I. mellékletben szereplő N. formanyomtatványon kell benyújtani. A megkereső bíróságnak és a megkeresett tagállam központi szervének vagy hatáskörrel rendelkező hatóságának, vagy a közvetlen bizonyításfelvételben való gyakorlati segítségnyújtás feladatára kijelölt bíróságnak meg kell állapodnia a meghallgatás gyakorlati szabályairól.

Kérés esetén a megkereső bíróság részére segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy szükség esetén tolmácsot találjon.

21. cikk

A diplomáciai képviselők és a konzuli tisztviselők által végzett bizonyításfelvétel

A tagállamok nemzeti jogukban lehetővé tehetik bíróságaik számára, hogy diplomáciai képviselőiket vagy konzuli tisztviselőiket egy másik tagállam területén - azon a területen belül, ahol akkreditálva vannak - kérjék a bizonyításfelvételnek - amennyiben nem állnak fenn kivételes körülmények - a diplomáciai képviselet vagy a konzulátus területén oly módon való elvégzésére, hogy az általuk képviselt tagállam állampolgárait az általuk képviselt tagállam bíróságai előtt folyamatban lévő eljárások keretében - előzetes megkeresés kötelezettsége nélkül - önkéntes alapon, kényszerítő intézkedések alkalmazása nélkül meghallgatják. A megkeresett diplomáciai képviselő vagy konzuli tisztviselő a saját tagállamának joga szerint teljesíti a kérelmet.

5. SZAKASZ

Költségek

22. cikk

Költségek

(1) A bizonyításfelvétel iránti kérelem 12. cikk szerint történő teljesítéséért nem követelhető az illetékek vagy költségek megtérítése.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a megkeresett bíróság az illetékek vagy költségek megtérítését kérheti. Ha a megkeresett bíróság azt kéri, a megkereső bíróság gondoskodik a következők haladéktalan megtérítéséről:

- a szakértőknek és tolmácsoknak kifizetett díjak, valamint

- a 12. cikk (3) és (4) bekezdésének alkalmazása során felmerült költségek.

A felek e kiadások és költségek viselésére vonatkozó kötelezettségére a megkereső bíróság tagállamának joga irányadó.

(3) Amennyiben szakértői vélemény szükséges, a megkeresett bíróság a bizonyításfelvétel iránti kérelem teljesítését megelőzően kérheti a megkereső bíróságot, hogy a szakértői vélemény várható költségeinek fedezetére alkalmas összeget helyezze letétbe, illetve előlegezze meg. A letétbe helyezés, illetve előlegfizetés semmilyen egyéb esetben nem lehet feltétele a bizonyításfelvétel iránti kérelem teljesítésének.

A letétbe helyezést vagy előlegfizetést akkor kell a feleknek teljesíteniük, ha ezt a megkereső bíróság tagállamának joga előírja.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Kézikönyv és az I. melléklet módosítása

(1) A Bizottság kézikönyvet készít a tagállamok által a 31. cikk szerint szolgáltatott információkról, valamint a 29. cikk (3) bekezdésével összhangban közölt hatályos megállapodásokról, és azt rendszeresen naprakésszé teszi. A Bizottság a kézikönyvet elektronikusan - különösen a polgári és kereskedelmi ügyek Európai Igazságügyi Hálózatán és az európai igazságügyi portálon keresztül - elérhetővé teszi.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítása érdekében abból a célból, hogy naprakésszé tegye az abban szereplő formanyomtatványokat, vagy azokon technikai módosításokat hajtson végre.

24. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 23. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2020. december 22-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban megállapított elvekkel összhangban konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 23. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

25. cikk

Végrehajtási jogi aktusok Bizottság általi elfogadása

(1) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a decentralizált informatikai rendszer létrehozásáról, meghatározva a következőket:

a) a decentralizált informatikai rendszer céljából elektronikus eszközök útján történő kommunikáció módjait meghatározó műszaki leírás;

b) a kommunikációs protokollok műszaki leírása;

c) az információbiztonsági célok és a decentralizált informatikai rendszeren belüli információkezelésre és -közlésre vonatkozó információbiztonsági minimumelőírások teljesülését biztosító műszaki intézkedések;

d) a decentralizált informatikai rendszer által biztosított szolgáltatások hozzáférhetőségével kapcsolatos minimumcélok és az ezzel kapcsolatos esetleges műszaki követelmények;

e) a tagállamok képviselőiből álló irányítóbizottság létrehozása, amely e rendelet céljainak elérése érdekében biztosítja a decentralizált informatikai rendszer üzemeltetését és karbantartását.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat 2022. március 23-ig kell elfogadni, a 26. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében.

26. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

27. cikk

Referenciaalkalmazási szoftver

(1) A Bizottság felel annak a referenciaalkalmazási szoftvernek a létrehozásáért, karbantartásáért és jövőbeli fejlesztéséért, amelyet a tagállamok saját döntésük alapján a nemzeti informatikai rendszer helyett háttérrendszerként alkalmazhatnak. A referenciaalkalmazási szoftver létrehozását, karbantartását és jövőbeli fejlesztését az Unió általános költségvetéséből kell finanszírozni.

(2) A Bizottság biztosítja és karbantartja a hozzáférési pontok alapját képező szoftverkomponenseket, valamint díjmentesen támogatja azok megvalósítását.

28. cikk

A decentralizált informatikai rendszer költségei

(1) Minden tagállam maga viseli az azon hozzáférési pontjai telepítésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos költségeket, amelyek a decentralizált informatikai rendszer keretében összeköttetést biztosítanak a nemzeti informatikai rendszerek között.

(2) Minden tagállam maga viseli a nemzeti informatikai rendszereinek létrehozásával és abból a célból történő módosításával kapcsolatos költségeket, hogy azokat interoperábilissá tegye a hozzáférési pontokkal, valamint viseli e rendszerek igazgatásának, üzemeltetésének és karbantartásának költségeit.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy az uniós finanszírozási programok keretében vissza nem térítendő támogatást igényeljenek az említett bekezdésekben említett tevékenységek támogatásának céljára.

29. cikk

A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

(1) E rendelet irányadó a hatálya alá tartozó ügyekben a tagállamok által kötött két- vagy többoldalú megállapodások - így különösen a polgári eljárásról szóló, 1954. március 1-jei Hágai Egyezmény, valamint a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, 1970. március 18-i Hágai Egyezmény - rendelkezéseivel szemben az említett megállapodásokban részes tagállamok egymás közötti viszonylatában.

(2) Ez a rendelet nem akadályozza a tagállamokat a bizonyításfelvétel további könnyítését szolgáló két- vagy többoldalú megállapodások fenntartásában vagy megkötésében, feltéve, hogy e megállapodások összeegyeztethetőek e rendelettel.

(3) A tagállamok megküldik a Bizottságnak:

a) a (2) bekezdésben említett, tagállamok között kötött megállapodások egy példányát, valamint az olyan megállapodások tervezetét, amelyeket elfogadni szándékoznak; valamint

b) e megállapodások felmondását, illetve módosításait.

30. cikk

A továbbított információk védelme

(1) A személyes adatok e rendelet alapján történő kezelésének - beleértve a személyes adatok illetékes hatóságok általi cseréjét vagy továbbítását is - összhangban kell lennie az (EU) 2016/679 rendelettel.

Az információk illetékes hatóságok közötti uniós szintű cseréjét, illetve továbbítását az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban kell végezni.

Haladéktalanul törölni kell azokat a személyes adatokat, amelyek nem relevánsak valamely konkrét ügyben való eljárás szempontjából.

(2) Az e rendelet végrehajtása keretében történő személyesadat-kezelést illetően a nemzeti jog szerint illetékes hatóság vagy hatóságok az (EU) 2016/679 rendelet értelmében vett adatkezelőnek minősülnek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül, az e rendelet alapján továbbított információkat a megkeresett bíróság kizárólag arra a célra használhatja, amelyre a továbbítás történt.

(4) A megkeresett bíróságok nemzeti joguknak megfelelően biztosítják az ilyen információk bizalmas kezelését.

(5) A (3) és a (4) bekezdés nem érinti azon nemzeti jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintettek tájékoztatást kapjanak az e rendelet alapján továbbított információk felhasználásáról.

(6) E rendelet nem érinti a 2002/58/EK irányelvet.

31. cikk

Tájékoztatás

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal a következőket:

a) a 3. cikk (2) bekezdés alapján elkészített lista, a bíróságok területi illetékességének és adott esetben különleges szakterület szerinti hatáskörének megjelölésével;

b) a 4. cikk (3) bekezdése alapján kijelölt központi szervek és hatáskörrel rendelkező hatóságok neve, címe, területi illetékességük megjelölésével;

c) a kérelmek fogadására szolgáló azon technikai eszközök, amelyekkel a 3. cikk (2) bekezdése alapján elkészített listán szereplő bíróságok rendelkeznek;

d) a kérelmek tekintetében elfogadott nyelvek a 6. cikkben említettek szerint.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben említett adatokban bekövetkező minden változásról értesítik a Bizottságot.

(3) Minden tagállam bejelenti a Bizottságnak a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott bírósági eljárások céljára való bizonyításfelvételre hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságainak adatait. A tagállamok az említett adatokban bekövetkező minden változásról értesítik a Bizottságot.

(4) A tagállamok értesíthetik a Bizottságot, ha az e rendeletben előírtnál korábban is módjukban áll üzembe helyezni a decentralizált informatikai rendszert. A Bizottság ezeket az információkat elektronikus úton, különösen az európai igazságügyi portálon keresztül elérhetővé teszi.

32. cikk

Nyomon követés

(1) A Bizottság 2023. július 2-ig részletes programot dolgoz ki e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásának nyomon követésére.

(2) A nyomonkövetési programban meg kell határozni a Bizottság és a tagállamok által e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére teendő intézkedéseket. A nyomonkövetési programban továbbá meg kell határozni, hogy mikor kell első alkalommal összegyűjteni a (3) bekezdésben említett adatokat, amire legkésőbb 2026. július 2-án sort kell keríteni, és hogy ezt követően milyen gyakorisággal kell összegyűjteni az említett adatokat.

(3) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a nyomon követéshez szükséges alábbi adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak:

a) a 7. cikk (1) bekezdésével, illetve a 19. cikk (1) bekezdésével összhangban továbbított, bizonyításfelvétel iránti kérelmek száma;

b) a 12. cikkel, illetve a 19. cikk (8) bekezdésével összhangban teljesített, bizonyításfelvétel iránti kérelmek száma;

c) azon esetek száma, amelyekben a bizonyításfelvétel iránti kérelmet a 7. cikk (4) bekezdésével összhangban a decentralizált informatikai rendszeren kívüli, egyéb módon továbbították.

(4) A referenciaalkalmazási szoftver és - ha annak elvégzésére alkalmas - a nemzeti háttérrendszer programszerűen gyűjti a (3) bekezdés a) és b) pontjában említett adatokat, és rendszeresen továbbítja azokat a Bizottságnak.

33. cikk

Értékelés

(1) A Bizottság legkésőbb öt évvel a 7. cikk alkalmazásának a 35. cikk (3) bekezdése szerinti kezdőnapját követően elvégzi e rendelet értékelését, és főbb megállapításairól - adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében - jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(2) A tagállamok megküldik az (1) bekezdésben említett jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

34. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) Az 1206/2001/EK rendelet e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától hatályát veszti, az 1206/2001/EK rendelet 6. cikkének kivételével, amely az e rendelet 7. cikke alkalmazásának a 35. cikk (3) bekezdésében említett kezdőnapjától veszti hatályát.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

35.cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. július 1-től kell alkalmazni.

(2) A 31. cikk (3) bekezdése 2022. március 23-tól alkalmazandó.

(3) A 7. cikk a 25. cikkben említett végrehajtási jogi aktusok hatálybalépésének napját követő hároméves időszakot követő hónap első napjától alkalmazandó.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D. M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH

(1) HL C 62., 2019.2.15., 56. o.

(2) Az Európai Parlament 2019. február 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. november 4-i álláspontja első olvasatban (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2020. november 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről (HL L 174., 2001.6.27., 1. o.).

(4) A Tanács (EU) 2019/1111 rendelete (2019. június 25.) a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről (HL L 178., 2019.7.2., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről (HL L 201., 2012.7.27., 107. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(10) A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről (HL L 7., 2009.1.10., 1. o.).

(11) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(12) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(13) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv") (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

(14) HL C 370., 2019.10.31., 24. o.

I. MELLÉKLET

A. FORMANYOMTATVÁNY

BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (1) 5. cikke)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. Megkereső bíróság:

2.1. Név:

2.2. Cím:

2.2.1. Utca, házszám/postafiók:

2.2.2. Helység, irányítószám:

2.2.3. Ország:

2.3. Tel.:

2.4. Fax ((*)):

2.5. E-mail:

3. Megkeresett bíróság:

3.1. Név:

3.2. Cím:

3.2.1. Utca, házszám/postafiók:

3.2.2. Helység, irányítószám:

3.2.3. Ország:

3.3. Tel.:

3.4. Fax ((*)):

3.5. E-mail:

4. Az ügy felperese (felperesei)/kérelmezője (kérelmezői) (2)

4.1. Név:

4.2. Cím:

4.2.1. Utca, házszám/postafiók:

4.2.2. Helység, irányítószám:

4.2.3. Ország:

4.3. Tel. ((*)):

4.4. Fax ((*)):

4.5. E-mail ((*)):

5. A felperes/kérelmező képviselői

5.1. Név:

5.2. Cím:

5.2.1. Utca, házszám/postafiók:

5.2.2. Helység, irányítószám:

5.2.3. Ország:

5.3. Tel.:

5.4. Fax ((*)):

5.5. E-mail:

6. Az alperes (alperesek)/ellenérdekű fél (ellenérdekű felek) (3)

6.1. Név:

6.2. Cím:

6.2.1. Utca, házszám/postafiók:

6.2.2. Helység, irányítószám:

6.2.3. Ország:

6.3. Tel. ((*)):

6.4. Fax ((*)):

6.5. E-mail ((*)):

7. Az alperes/ellenérdekű fél képviselői

7.1. Név:

7.2. Cím:

7.2.1. Utca, házszám/postafiók:

7.2.2. Helység, irányítószám:

7.2.3. Ország:

7.3. Tel.:

7.4. Fax ((*))

7.5. E-mail:

8. A felek jelenléte, részvétele

8.1. A felek és esetleges képviselőik, akik jelen lesznek a bizonyításfelvétel során: ☐

8.2. Kérjük a felek és esetleges képviselőik részvételét: ☐

8.3. Ha valamely fél vagy annak képviselője jelen lesz a bizonyításfelvétel során, a következő nyelvekre kell tolmácsolást biztosítani: ☐BG, ☐ES, ☐CZ, ☐DE, ☐ET, ☐EL, ☐EN, ☐FR, ☐GA, ☐HR, ☐IT, ☐LV, ☐LT, ☐HU, ☐MT, ☐NL, ☐PL, ☐PT, ☐RO, ☐SK, ☐SL, ☐FI, ☐SV, ☐ egyéb:

9. A megkereső bíróság képviselőinek jelenléte, részvétele: ☐

9.1. A képviselők jelen lesznek a bizonyításfelvétel során: ☐

9.2. Kérik a képviselők részvételét: (4) ☐

9.2.1. Név:

9.2.2. Társadalmi cím:

9.2.3. Beosztás:

9.2.4. Feladatkör:

9.3. Ha a megkereső bíróság valamely képviselője jelen lesz a bizonyításfelvétel során, a következő nyelvekre kell tolmácsolást biztosítani: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ egyéb:

10. Az ügy jellege, tárgya, valamint a tényállás rövid ismertetése (adott esetben mellékletként):

11. Az elvégzendő bizonyításfelvétel

11.1. Az elvégzendő bizonyításfelvétel leírása (adott esetben mellékletként):

11.2. Tanúkihallgatás: ☐

11.2.1. Vezetéknév, utónév:

11.2.2. Születési idő (amennyiben ismert):

11.2.3. Cím:

11.2.3.1. Utca és házszám/postafiók:

11.2.3.2. Helység és irányítószám:

11.2.3.3. Ország:

11.2.4. Tel. ((*)):

11.2.5. Fax ((*)):

11.2.6. E-mail ((*)):

11.2.7. A tanúnak feltenni szándékozott kérdések, illetve a meghallgatás tárgyát képező tényállás (adott esetben mellékletként):

11.2.8. A megkereső bíróság tagállamának joga szerint előírt, a vallomástétel megtagadására vonatkozó jog (adott esetben mellékletként): igen ☐ nem ☐☐

11.2.9. Kérjük a tanú kihallgatását

11.2.9.1. eskü alatt: ☐

11.2.9.2. eskü erejével bíró nyilatkozat felvételével: ☐

11.2.10. A megkereső bíróság által szükségesnek tartott minden más információ (adott esetben mellékletként):

11.3. Egyéb bizonyításfelvétel

11.3.1. megvizsgálandó iratok, a kért bizonyításfelvétel leírása (adott esetben mellékletként):

11.3.2. megvizsgálandó tárgyak, a kért bizonyításfelvétel leírása (adott esetben mellékletként):

12. Kérjük a kérelem teljesítését

12.1. a megkereső bíróság tagállamának joga által előírt különös eljárás ((EU) 2020/1783 rendelet 12. cikkének (3) bekezdése) keretében, amelynek leírását a következő melléklet tartalmazza: ☐

12.2. és/vagy az N. formanyomtatványban meghatározott kommunikációs technológia ((EU) 2020/1783 rendelet 12. cikkének (4) bekezdése) alkalmazásával ☐

12.3. a kérelem teljesítéséhez a következő információ szükséges:

13. A decentralizált informatikai rendszeren keresztül történő továbbítás elmaradásának okai ((EU) 2020/1783 rendelet 7. cikkének (4) bekezdése) (5) Az elektronikus továbbítás a következők miatt nem volt lehetséges: Kelt: Dátum: Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

☐ a decentralizált informatikai rendszer zavara

☐ a bizonyíték jellege

☐ kivételes körülmények

B. FORMANYOMTATVÁNY

A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (6) 9. cikkének (1) bekezdése)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A megkeresett bíróság ügyiratszáma:

3. A megkereső bíróság neve:

4. Megkeresett bíróság

4.1. Név:

4.2. Cím:

4.3. Tel.

4.4. Fax ((*)):

4.5. E-mail:

5. A kérelmet ...(átvétel időpontja) a 4. pontban megjelölt bíróság átvette.

6. A kérelem a következők miatt nem teljesíthető: Kelt: Dátum: Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző

6.1. Nem elfogadott a formanyomtatvány kitöltésének nyelve (az (EU) 2020/1783 rendelet 6. cikke): ☐

6.1.1. Kérjük a következő nyelvek egyikének használatát:

6.2. A dokumentum olvashatatlan: ☐

C. FORMANYOMTATVÁNY

ÉRTESÍTÉS A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM TOVÁBBÍTÁSÁRÓL
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (7) 9. cikkének (2) bekezdése)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A megkereső bíróság neve:

3. A megkeresett bíróság ügyiratszáma:

4. A bizonyításfelvétel iránti kérelem tekintetében a bizonyításfelvétel iránti kérelem 3. pontjában megjelölt bíróság nem illetékes, ezért azt a következő bírósághoz továbbítottuk: Kelt: Dátum: Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

4.1. Az illetékes bíróság neve:

4.2. Cím:

4.2.1. Utca és házszám/postafiók:

4.2.2. Helység és irányítószám:

4.2.3. Ország:

4.3. Tel.:

4.4. Fax ((*)):

4.5. E-mail:

D. FORMANYOMTATVÁNY

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ KÉRÉSE A BIZONYÍTÁSFELVÉTELHEZ
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (8) 10. cikke)

1. A megkeresett bíróság ügyiratszáma:

2. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

3. A megkeresett bíróság neve:

4. A megkereső bíróság neve:

5. A következő kiegészítő információk nélkül nem teljesíthető a bizonyításfelvétel iránti kérelem:

6. A bizonyításfelvétel iránti kérelem csak a (EU) 2020/1783 rendelet 22. cikkének (3) bekezdése szerinti letétbe helyezés, illetve előlegfizetés esetén teljesíthető. A letétbe helyezés, illetve előlegfizetés előírt módja: ☐ egyéb (kérjük, tüntesse fel az ISO-kódot): Kelt: Dátum: Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

6.1. A számlatulajdonos neve:

6.2. A bank neve/BIC vagy egyéb megfelelő bankkód:

6.3. Számlaszám/IBAN:

6.4. A fizetésre megjelölt határidő:

6.5. A letét vagy előleg előírt összege:

6.6. Pénznem:

☐ euro (EUR) ☐ bolgár leva (BGN) ☐ horvát kuna (HRK)

☐ cseh korona (CZK) ☐ magyar forint (HUF) ☐ lengyel zloty (PLN)

☐ font sterling (GBP) ☐ román lej (RON) ☐ svéd korona (SEK)

6.7. A kifizetés hivatkozási száma/leírás/közlemény a kedvezményezett részére:

E. FORMANYOMTATVÁNY

A LETÉT, ILLETVE ELŐLEG ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (9) 10. cikkének (2) bekezdése)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A megkeresett bíróság ügyiratszáma:

3. A megkereső bíróság neve:

4. A megkeresett bíróság neve:

5. A letétet, illetve előleget ............. (átvétel időpontja) a 4. pontban megjelölt bíróság átvette.

Kelt:

Dátum:

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

F. FORMANYOMTATVÁNY (10)

A KÉSEDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK IRÁNTI KÉRELEM
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (11) 12. cikkének (1) bekezdése és 19. cikkének (4) bekezdése)

A KÖVETKEZŐ BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM ELKÜLDÉSRE KERÜLT, DE A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE INFORMÁCIÓ

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A megkeresett bíróság/a központi szerv/a hatáskörrel rendelkező hatóság ügyiratszáma (ha rendelkezésre áll):

3. A megkereső bíróság neve:

4. A megkeresett bíróság/a központi szerv/a hatáskörrel rendelkező hatóság neve:

5. Csatolva a bizonyításfelvétel iránti eredeti kérelem (A. formanyomtatvány), illetve a közvetlen bizonyításfelvétel iránti eredeti kérelem (L. formanyomtatvány). ☐ A megkereső bíróság rendelkezésére álló információk: .......................................... Kelt: Dátum: Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

5.1. a kérelem elküldve ☐

dátum. ........................

5.2. átvétel visszaigazolása ☐

dátum. ........................

5.3. értesítés késedelemről ☐

dátum. ........................

5.4. egyéb információ érkezett ☐

G. FORMANYOMTATVÁNY (12)

VÁLASZ A KÉSEDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK IRÁNTI KÉRELEMRE
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (13) 12. cikkének (1) bekezdése)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A megkeresett bíróság/a központi szerv/a hatáskörrel rendelkező hatóság ügyiratszáma (ha rendelkezésre áll):

3. A megkereső bíróság neve:

4. A megkeresett bíróság/a központi szerv/a hatáskörrel rendelkező hatóság neve:

5. A KÉSEDELEM OKA:

5.1. A bizonyításfelvétel iránti kérelem nem érkezett meg ☐

5.2. A meghallgatandó személy jelenlegi címének meghatározása folyamatban van ☐

5.3. Az idézésnek a meghallgatandó személy részére történő kézbesítése folyamatban van ☐

5.4. A személy az idézés részére történő kézbesítése ellenére nem jelent meg a meghallgatáson ☐

5.5. A kérelem ...(dátum)-án/-én megválaszolva. Válasz csatolva ☐

5.6. A ... (dátum)-án/-én kért letét, illetve előleg összege nem érkezett meg ☐

5.7. Egyéb: ... ☐

6. Előreláthatólag a kérelem ... -ig (feltételezett időpont) teljesül.

Kelt:

Dátum:

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

H. FORMANYOMTATVÁNY

ÉRTESÍTÉS A KÜLÖNÖS ELJÁRÁSRA ÉS/VAGY A KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEMRŐL
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (14) 12. cikkének (3) és (4) bekezdése)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A megkeresett bíróság ügyiratszáma:

3. A megkereső bíróság neve:

4. A megkeresett bíróság neve:

5. A következők miatt nem teljesíthető a bizonyításfelvétel iránti kérelem különös eljárás keretében történő teljesítésére irányuló, a bizonyításfelvétel iránti kérelem (A. formanyomtatvány) 12.1 pontjában feltüntetett kérés:

5.1. a kérelmezett eljárás nem egyeztethető össze a megkeresett bíróság tagállamának jogával: ☐

5.2. a kérelmezett eljárás lefolytatása jelentős gyakorlati akadály miatt nem lehetséges: ☐

6. Nem teljesíthető a bizonyításfelvétel iránti kérelem távközlési technológia használata révén történő teljesítésére irányuló, a bizonyításfelvétel iránti kérelem (A. formanyomtatvány) 12.2. pontjában feltüntetett kérés, mivel: Kelt: Dátum: Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

6.1. A kommunikációs technológia használata nem egyeztethető össze a megkeresett bíróság tagállamának jogával ☐

6.2. A kommunikációs technológia használata jelentős gyakorlati akadályok miatt nem lehetséges ☐

I. FORMANYOMTATVÁNY

ÉRTESÍTÉS A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IDŐPONTJÁRÓL ÉS HELYSZÍNÉRŐL, VALAMINT A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIRŐL
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (15) 13. cikkének (4) bekezdése és 14. cikkének (5) bekezdése)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A megkeresett bíróság ügyiratszáma:

3. Megkereső bíróság

3.1. Név:

3.2. Cím:

3.2.1. Utca, házszám/postafiók:

3.2.2. Helység, irányítószám:

3.2.3. Ország:

3.3. Tel.:

3.4. Fax ((*)):

3.5. E-mail:

4. Megkeresett bíróság

4.1. Név:

4.2. Cím:

4.2.1. Utca, házszám/postafiók:

4.2.2. Helység, irányítószám:

4.2.3. Ország:

4.3. Tel.:

4.4. Fax ((*)):

4.5. E-mail:

5. A bizonyításfelvétel időpontja:

6. A bizonyításfelvétel helyszíne, amennyiben különbözik a 4. pontban megadott címtől:

7. Megfelelő esetben azok a feltételek, amelyek mellett a felek és esetleges képviselőik részt vehetnek a bizonyításfelvételben:

8. Adott esetben azok a feltételek, amelyek mellett a megkereső bíróság képviselői részt vehetnek a bizonyításfelvételben:

Kelt:

Dátum:

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

J. FORMANYOMTATVÁNY

ÉRTESÍTÉS KÉSEDELEMRŐL
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (16) 17. cikke)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A megkeresett bíróság ügyiratszáma:

3. A megkereső bíróság neve:

4. A megkeresett bíróság neve:

5. A bizonyításfelvétel iránti kérelem a következő okok miatt nem teljesíthető az átvételt követő 90 napon belül:

5.1. A meghallgatandó személy jelenlegi címének meghatározása folyamatban van ☐

5.2. Az idézésnek a meghallgatandó személy részére történő kézbesítése folyamatban van ☐

5.3. A személy az idézés részére történő kézbesítése ellenére nem jelent meg a meghallgatáson ☐

5.4. A kérelem ... (dátum)-án/-én megválaszolva. Válasz csatolva ☐

5.5. A ... (dátum)-án/-én kért letét, illetve előleg összege nem érkezett meg ☐

5.6. Egyéb (kérjük megnevezni): ... ☐

6. Előreláthatólag a kérelem ... -ig (feltételezett időpont) teljesül.

Kelt:

Dátum:

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

K. FORMANYOMTATVÁNY

TÁJÉKOZTATÁS A BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM TELJESÍTÉSÉRŐL
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (17) 16. és 18. cikke)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A megkeresett bíróság ügyiratszáma:

3. A megkereső bíróság neve:

4. A megkeresett bíróság neve:

5. A bizonyításfelvétel iránti kérelmet teljesítettük ☐

Csatoltuk a bizonyításfelvétel iránti kérelem teljesítését igazoló iratokat:

6. A bizonyításfelvétel iránti kérelem teljesítését megtagadtuk, mivel: ☐

6.1. A meghallgatandó személy vallomástétel-megtagadási jogára vagy vallomástételi tilalomra hivatkozott: ☐

6.1.1. a megkeresett bíróság tagállamának joga alapján: ☐

6.1.2. a megkereső bíróság tagállamának joga alapján: ☐

6.2. A bizonyításfelvétel iránti kérelem nem tartozik az (EU) 2020/1783 rendelet hatálya alá ☐

6.3. A megkeresett bíróság tagállamának joga szerint a bizonyításfelvétel iránti kérelem teljesítése nem tartozik bírói hatáskörbe ☐

6.4. A megkereső bíróság nem teljesítette a megkeresett bíróság kiegészítő információ szolgáltatására irányuló ... (a kiegészítő információ iránti kérelem dátuma)-i kérelmét ☐

6.5. Az (EU) 2020/1783 rendelet 22. cikkének (3) bekezdésével összhangban előírt letétbe helyezésre, illetve előlegfizetésre nem került sor. ☐

7. A teljesítés elmaradásának egyéb okai:

Kelt:

Dátum:

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

L. FORMANYOMTATVÁNY

KÖZVETLEN BIZONYÍTÁSFELVÉTEL IRÁNTI KÉRELEM
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (18) 19. és 20. cikke)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A központi szerv/hatáskörrel rendelkező hatóság ügyiratszáma ((*)):

3. Megkereső bíróság:

3.1. Név:

3.2. Cím:

3.2.1. Utca, házszám/postafiók:

3.2.2. Helység, irányítószám:

3.2.3. Ország:

3.3. Tel.:

3.4. Fax ((*)):

3.5. E-mail:

4. A megkeresett állam központi szerve/hatáskörrel rendelkező hatósága

4.1. Név:

4.2. Cím:

4.2.1. Utca, házszám/postafiók:

4.2.2. Helység, irányítószám:

4.2.3. Ország:

4.3. Tel.:

4.4. Fax ((*)):

4.5. E-mail:

5. Az ügy felperese (felperesei)/kérelmezője (kérelmezői) (19)

5.1. Név:

5.2. Cím:

5.2.1. Utca, házszám/postafiók:

5.2.2. Helység, irányítószám:

5.2.3. Ország:

5.3. Tel. ((*)):

5.4. Fax ((*)):

5.5. E-mail ((*)):

6. A felperes/kérelmező képviselői

6.1. Név:

6.2. Cím:

6.2.1. Utca, házszám/postafiók:

6.2.2. Helység, irányítószám:

6.2.3. Ország:

6.3. Tel.:

6.4. Fax ((*)):

6.5. E-mail:

7. Az alperes (alperesek)/ellenérdekű fél (ellenérdekű felek) (20)

7.1. Név:

7.2. Cím:

7.2.1. Utca, házszám/postafiók:

7.2.2. Helység, irányítószám:

7.2.3. Ország:

7.3. Tel. ((*)):

7.4. Fax ((*)):

7.5. E-mail ((*)):

8. Az alperes/ellenérdekű fél képviselői

8.1. Név:

8.2. Cím:

8.2.1. Utca, házszám/postafiók:

8.2.2. Helység, irányítószám:

8.2.3. Ország:

8.3. Tel.:

8.4. Fax ((*)):

8.5. E-mail:

9. A bizonyításfelvételt végzi:

9.1. Név:

9.2. Társadalmi cím:

9.3. Beosztás:

9.4. Feladatkör:

10. Az ügy jellege, tárgya, valamint a tényállás rövid ismertetése (adott esetben mellékletként):

11. Az elvégzendő bizonyításfelvétel

11.1. A bizonyításfelvétel leírása (adott esetben mellékletként):

11.2. Tanúk kihallgatása

11.2.1. Vezetéknév, utónév:

11.2.2. Születési idő (amennyiben ismert):

11.2.3. cím:

11.2.3.1. Utca, házszám/postafiók:

11.2.3.2. Helység irányítószám:

11.2.3.3. Ország:

11.2.4. Tel. ((*)):

11.2.5. Fax ((*)):

11.2.6. E-mail ((*)):

11.2.7. A tanúnak feltenni szándékozott kérdések, illetve a meghallgatás tárgyát képező tényállás (adott esetben mellékletként):

11.2.8. A megkereső bíróság tagállamának joga szerint előírt, a vallomástétel megtagadására irányuló jog (adott esetben mellékletként): igen ☐ nem ☐

11.3. Egyéb bizonyításfelvétel (adott esetben mellékletként):

12. A megkereső bíróság az N. formanyomtatványban meghatározott kommunikációs technológia igénybevételével végzett közvetlen bizonyításfelvételt kérelmezi ☐

Kelt:

Dátum:

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

M. FORMANYOMTATVÁNY

TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI SZERVTŐL/HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGTÓL A KÖZVETLEN BIZONYÍTÁSFELVÉTELRŐL
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (21) 19. cikke)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma:

2. A központi szerv/hatáskörrel rendelkező hatóság ügyiratszáma:

3. A megkereső bíróság neve:

4. Központi szerv/hatáskörrel rendelkező hatóság

4.1. Név:

4.2. Cím:

4.2.1. Utca, házszám/postafiók:

4.2.2. Helység, irányítószám:

4.2.3. Ország:

4.3. Tel.:

4.4. Fax ((*))

4.5. E-mail:

5. Tájékoztatás a központi szervtől/hatáskörrel rendelkező hatóságtól

5.1. A kérelemben foglalt közvetlen bizonyításfelvétel elfogadva: ☐

5.2. A kérelemben foglalt közvetlen bizonyításfelvétel elfogadva, a következő feltételekkel (adott esetben mellékletként):

5.3. A kérelemben foglalt közvetlen bizonyításfelvétel megtagadva, a következő okok miatt:

5.3.1. a kérelem nem tartozik az (EU) 2020/1783 rendelet rendelet hatálya alá: ☐

5.3.2. a kérelem nem tartalmazza az (EU) 2020/1783 rendelet 5. cikke szerint szükséges összes információt: ☐

5.3.3. a kért közvetlen bizonyításfelvétel ellentétes a központi szerv/hatáskörrel rendelkező hatóság tagállamának jogában foglalt alapelvekkel: ☐

6. A következő bíróságot jelöltük ki a közvetlen bizonyításfelvétel során való gyakorlati segítségnyújtásra: Kelt: Dátum: Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

6.1. Név:

6.2. Cím:

6.2.1. Utca, házszám/postafiók:

6.2.2. Helység, irányítószám:

6.2.3. Ország:

6.3. Tel.:

6.4. Fax ((*)):

6.5. E-mail:

N. FORMANYOMTATVÁNY

TÁJÉKOZTATÁS A VIDEOKONFERENCIA VAGY MÁS TÁVKÖZLÉSI TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TECHNIKAI TUDNIVALÓKRÓL
(a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1783 európai parlamenti és tanácsi rendelet (bizonyításfelvétel) (22) 12. cikkének (4) bekezdése és 20. cikke)

1. A megkereső bíróság ügyiratszáma ((*)):

2. A megkeresett bíróság ügyiratszáma ((*)):

3. A megkereső bíróság neve ((*)):

4. A megkeresett bíróság neve ((*)):

5. A megkereső bíróság technikai adatai:

5.1. ISDN ((*)):

5.2. IP:

5.3. A tárgyalóterem telefonszáma ((*)):

5.4. Egyéb:

6. Az előnyben részesített csatlakozási forma (amennyiben az 5. pontban több opciót is megjelöltek):

7. A csatlakozás előnyben részesített dátuma(i) és időpontja(i):

7.1. dátum:

7.2. időpont (23):

8. A tesztcsatlakozás előnyben részesített dátuma(i) és időpontja(i):

8.1. dátum:

8.2. időpont (23):

8.3. kapcsolattartó személy a tesztcsatlakozáshoz vagy más technikai segítségnyújtáshoz:

8.4. a kommunikáció nyelve: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ egyéb:

8.5. a tesztcsatlakozás vagy a bizonyításfelvétel során adódó technikai problémák esetén hívható telefonszám:

9. A tolmácsolással kapcsolatos információk:

9.1. Tolmács kereséséhez segítségnyújtást kérünk: ☐

9.2. Az érintett nyelvek: : ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ egyéb:

10. Információ arról, hogy sor kerül-e a bizonyításfelvétel rögzítésére (24):

10.1. igen ☐

10.2. nem ☐

11. Egyéb: ...

Kelt:

Dátum:

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

(1) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

((*)) Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

(2) Egynél több felperes/kérelmező esetén kérjük, adja meg a 4.1- 4.5. pont szerinti információkat.

(3) Egynél több alperes/ellenérdekű fél esetén kérjük, adja meg a 6.1- 6.5. pont szerinti információkat.

(4) Egynél több képviselő esetén kérjük, adja meg a 9.2. pont szerinti információkat.

(5) Ez a pont kizárólag a decentralizált informatikai rendszer alkalmazásának kezdőnapjától alkalmazandó.

(6) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

((*)) Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

(7) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

((*)) Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

(8) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

(9) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

(10) E formanyomtatvány használata nem kötelező.

(11) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

(12) E formanyomtatvány használata nem kötelező.

(13) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

(14) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

(15) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

((*)) Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

(16) HL 1, 2020.12.2., 405. o.

(17) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

(18) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

((*)) Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

(19) Egynél több felperes/kérelmező esetén kérjük, adja meg az 5.1- 5.5. pont szerinti információkat.

(20) Egynél több alperes/ellenérdekű fél esetén kérjük, adja meg a 7.1.-7.5. pont szerinti információkat.

(21) HL 405, 2020.12.2., 1. o.

((*)) Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

(22) HL405, 2020.12.2., 1. o.

((*)) Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

(23) A megkeresett tagállam helyi ideje.

(24) Pl. a bizonyításfelvétel online felvétele vagy átirata.

II. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS MÓDOSÍTÁSAI

A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről (HL L 174., 2001.6.27., 1. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 1103/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Harmadik rész (HL L 304., 2008.11.14., 80. o.). Kizárólag az 1206/2001/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének és 20. cikkének módosításai

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Az (EU) 1206/2001 rendelet Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés 1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés 1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés -

- 2. cikk

2. cikk, (1) bekezdés 3. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés 3. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés 4. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés 4. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés 4. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés 5. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés 5. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés 5 cikk, (3) bekezdés

5. cikk 6. cikk

6. cikk 7. cikk, (1) bekezdés

- 7. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés

- 8. cikk

7. cikk, (1) bekezdés 9. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés 9. cikk, (2) bekezdése

8. cikk, (1) bekezdés 10. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés 10. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés 11. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés 11. cikk, (2) bekezdés

10. cikk, (1) bekezdés 12. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (2) bekezdés 12. cikk, (2) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés 12. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (4) bekezdés 12. cikk, (4) bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés 13. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés 13. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés 13. cikk, (3) bekezdés

11. cikk, (4) bekezdés 13. cikk, (4) bekezdés

11. cikk, (5) bekezdés 13. cikk, (5) bekezdés

12. cikk, (1) bekezdés 14. cikk, (1) bekezdés

12. cikk, (2) bekezdés 14. cikk, (2) bekezdés

12. cikk, (3) bekezdés 14. cikk, (3) bekezdés

12. cikk, (4) bekezdés 14. cikk, (4) bekezdés

12. cikk, (5) bekezdés 14. cikk, (5) bekezdés

13. cikk 15. cikk

14. cikk, (1) bekezdés 16. cikk, (1) bekezdés

14. cikk, (2) bekezdés 16. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, (3) bekezdés 16. cikk, (3) bekezdés

14. cikk, (4) bekezdés 16. cikk, (4) bekezdés

15. cikk 17. cikk

16. cikk 18. cikk

17. cikk, (1) bekezdés 19. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés 19 cikk, (2) bekezdés

17. cikk, (3) bekezdés 19. cikk, (3) bekezdés

17. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés 19. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

17. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés 19. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

17. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés -

- 19. cikk, (5) bekezdés

- 19. cikk, (6) bekezdés

17. cikk, (5) bekezdés 19. cikk, (7) bekezdés

17. cikk, (6) bekezdés 19. cikk, (8) bekezdés

- 20. cikk

- 21. cikk

18. cikk 22. cikk

19. cikk, (1) bekezdés 23. cikk, (1) bekezdés

19. cikk, (2) bekezdés -

- 23. cikk, (2) bekezdés

20. cikk 26. cikk

- 24. cikk

- 25. cikk

- 27. cikk

- 28. cikk

21. cikk, (1) bekezdés 29. cikk, (1) bekezdés

21. cikk, (2) bekezdés 29. cikk, (2) bekezdés

21. cikk, (3) bekezdés, a) pont -

21. cikk, (3) bekezdés, b) pont 29. cikk, (3) bekezdés, a) pont

21. cikk, (3) bekezdés, c) pont 29. cikk, (3) bekezdés, b) pont

- 30. cikk

22. cikk, első bekezdés 31. cikk, (1) bekezdés

22. cikk, második bekezdés 31. cikk, (2) bekezdés

- 31. cikk, (3) bekezdés

- 31. cikk, (4) bekezdés

- 32. cikk

23. cikk 33. cikk, (1) bekezdés

- 33. cikk, (2) bekezdés

24. cikk -

- 34. cikk

24. cikk (1) bekezdés 35. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

24. cikk (2) bekezdés 35. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

- 35. cikk, (2) bekezdés

- 35. cikk, (3) bekezdés

Melléklet I. melléklet

- II. melléklet

- III. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R1783 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1783&locale=hu

Tartalomjegyzék