32001L0063[1]

A Bizottság 2001/63/EK irányelve (2001. augusztus 17.) a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

A Bizottság 2001/63/EK irányelve

(2001. augusztus 17.)

a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. december 16-i 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1) A mezőgazdasági és erdészeti traktorokba szerelendő kompressziós gyújtású motorok kibocsátásáról szóló 96. számú európai gazdasági bizottsági (ECE) rendelet hatályát kiterjesztették a nem közúti mozgó gépek egyéb típusaira is.

(2) Az Európai Közösség az említett ECE-rendelet szerződő fele.

(3) Az említett rendelet műszaki követelményeit össze kell hangolni a 97/68/EK irányelv megfelelő követelményeivel.

(4) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 92/53/EGK tanácsi irányelv [2] által létrehozott, az irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével.

(5) A 97/68/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 97/68/EK irányelv III. és IV. melléklete ezen irányelv mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ezen irányelv nem érvénytelenít egyetlen, a 97/68/EK irányelvnek megfelelően a 3. cikkben említett időpont előtt kiadott jóváhagyást sem, illetve nem akadályozhatja meg az ilyen jóváhagyásoknak azon irányelv értelmében biztosított meghosszabbítását sem, amely irányelv szerint a jóváhagyásuk eredetileg megtörtént.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. június 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. augusztus 17-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 59., 1998.2.27., 1. o.

[2] HL L 225., 1992.8.10., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 97/68/EK irányelv III. és IV. mellékletének módosításai

1. A III. melléklet a következőképpen módosul:

1.a 2.2.2. pontban a képlet helyébe a következő lép:0,96 ≤ fa ≤ 1,06

2. a 2. függelékben az 1.2.1. pont harmadik francia bekezdésében a "CO"helyébe "CO2" lép;

3. a 2. függelékben az 1.9.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.9.2.2. Vízfojtásos vizsgálat

Ez a vizsgálat csak a nedves gázkoncentráció mérésére alkalmas. A vízfojtás kiszámításának figyelembe kell vennie a NO feszítőgáz vízgőzhígítását és a keverék vízgőz-koncentrációjának kalibrálását a vizsgálat alatt várható értékre. A szokásos működési sávhoz tartozó teljes skála 80-100 %-ának megfelelő koncentrációjú NO feszítőgáz halad át a (H)CLD-n, ekkor a NO értéket D értékként kell feljegyezni. A NO gázt ezt követően szobahőmérsékletű vízen buborékoltatjuk át és áthalad a (H)CLD-n, ekkor az NO értéket C értékként kell feljegyezni. A víz hőmérsékletét meg kell határozni, és F értékként kell feljegyezni. A keverék telítettségi gőznyomását, amely megfelel a buborékoltató víz hőmérsékletének (F), meg kell határozni és G értékként feljegyezni. A keverék vízgőz-koncentrációját (%-ban) a következők szerint kell kiszámítani:

+++++ TIFF +++++

és H értékként kell feljegyezni. A (vízgőzben) várt hígított NO feszítőgáz koncentrációját a következőképpen kell kiszámítani:

+++++ TIFF +++++

és De értékként kell feljegyezni. A dízelkibocsátás esetén a vizsgálat alatt várt legnagyobb kibocsátás vízgőz-koncentrációját (%-ban) meg kell becsülni - az üzemanyag 1,8/1-es H/C atom arányát feltételezve - a kipufogógáz legnagyobb CO2-koncentrációjából vagy a hígítatlan CO2 feszítőgáz koncentrációjából (A, az 1.9.2.1. szakaszban lemértek szerint) a következőképpen:

Hm = 0,9 × A

és Hm értékként kell feljegyezni.

A vízfojtást a következő képlettel kell kiszámítani:

+++++ TIFF +++++

és ez nem lehet több, mint a teljes skála 3 %-a.

De : a várt hígított NO-koncentráció (ppm)

C : a hígított NO-koncentráció (ppm)

Hm : maximális vízgőz-koncentráció (%)

H : a tényleges vízgőz-koncentráció (%)

NB::

fontos, hogy a NO feszítőgáz NO2-koncentrációja e vizsgálat esetében minimális legyen, mivel a víz NO2-elnyelését nem vettük figyelembe a fojtás számításakor."

4. a 3. függelékben az 1.4.4. pontban az egyszeres szűrésű szilárd tömegáram háttérkorrekciójának második képletét el kell hagyni, az első képlet pedig a következőképpen módosul:

+++++ TIFF +++++

2. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

1.

a táblázat második oszlopának 17. sora [

"Neutralizációs (erős sav) szám"

sor] helyébe a következő lép:

"Legfeljebb 0,20 mg KOH/g" |

2. a 9. megjegyzés második mondata a következőképpen módosul:

"Egy, a kezelést követően kipufogógázt ki nem bocsátó motor kezdeti jóváhagyásának céljából a kérelmező kérésére 0,05 tömegszázalék névleges kénszint (minimum 0,03 tömegszázalék) engedhető meg, amely esetben a mért részecskeszintet felfelé kell korrigálni, a névlegesen az üzemanyag kéntartalmában meghatározott átlagos szintre (0,15 tömegszázalék), az alábbi egyenlet szerint:".

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0063 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0063&locale=hu

Tartalomjegyzék