31992L0053[1]

A Tanács 92/53/EGK irányelve (1992. június 18.) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

A Tanács 92/53/EGK irányelve

(1992. június 18.)

a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel intézkedéseket kell tenni, hogy a belső piac fokozatosan legkésőbb 1992. december 31-ig megvalósuljon; mivel a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosított;

mivel a 70/156/EGK irányelv [4] megállapította azoknak a járműveknek, alkatrészeknek és önálló beépített műszaki egységeknek az EGK-típusjóváhagyási eljárását, amelyeket a külön irányelvekben szabályozott műszaki követelményeknek megfelelően készítettek el, valamint az ezen irányelvek által érintett járműrendszerek, alkatrészek és önálló szerelési egységek teljes jegyzékét;

mivel a Közösség belső piacának létrehozása és működése érdekében célszerűnek látszik a tagállamok meglévő típus-jóváhagyási eljárásait a Közösség típus-jóváhagyási eljárásával helyettesíteni;

mivel annak érdekében, hogy az említett típus-jóváhagyási eljárást optimális módon lehessen alkalmazni, szükség van arra, hogy igazgatási rendelkezéseit pontosabbá és átfogóbbá tegyék; mivel ez többek között feltételezi, hogy ezek a rendelkezések azt a lehetőséget is kínálják, hogy ha a gyártó úgy kívánja, a típusjóváhagyást egy teljes járműre vonatkozólag az egyes rendszereire, alkatrészeire és önálló műszaki egységeire vonatkozó jóváhagyások összességeként bocsássák ki, és olyan járművek esetén, amelyeket több olyan gyártási lépcsőben állítanak elő, amelyekben több gyártó vesz részt, azt a különböző lépcsők engedélyeinek összessége képezze;

mivel az egyes járművek, noha ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelnek, ugyanakkor olyan jellemzőkkel rendelkezhetnek, amelyek esetlegesen veszélyeztetik a közúti közlekedés biztonságát; mivel tehát célszerű a tagállamoknak azt a lehetőséget biztosítani, hogy az ilyen járművek esetében megtagadják a jóváhagyást, megtiltsák az értékesítést és a forgalomba helyezést, továbbá elutasítsák a járművek nyilvántartásba vételét; mivel az utóbbi esetre már megállapították a megfelelő feltételeket;

mivel az a tény, hogy a Közösség típus-jóváhagyási eljárása kötelező előírás, szükségessé teszi, hogy kivételeket tegyenek, és alternatív eljárást állapítsanak meg az olyan járművekre, amelyek vagy különleges alkalmazási célokat szolgálnak, vagy kis sorozatban készülnek, vagy amelyeknél olyan új technológiákat alkalmaznak, amelyeket az egyes irányelvek rendelkezései még nem vettek figyelembe;

mivel ahhoz, hogy a Közösségen kívüli piacra való bejutást megkönnyítsék, célszerű bizonyos feltételek mellett elfogadni az olyan rendszerekre, alkatrészekre és önálló szerelési egységekre vonatkozó típusjóváhagyásokat, amelyek egyenértékű nemzetközi és harmadik országokbeli előírásokon alapulnak; mivel ezeknek az előírásoknak az egyenértékűségét a Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával el kell ismerni;

mivel ahhoz, hogy a Közösség típus-jóváhagyási eljárásainak szükséges áttekinthetőségét biztosítsák, olyan rendelkezések megállapítása szükséges, amelyek szerint a tagállamok egymást és a Bizottságot tájékoztatják jóváhagyó hatóságaikról és műszaki szolgálataikról, valamint a minőségi feltételekre vonatkozó rendelkezéseikről, amelyeket az utóbbiaknak be kell tartaniuk;

mivel ezen irányelv mellékleteit csupán az M1 kategóriájú járművekre dolgozták ki, ezen irányelvet csak e járműtípusok jóváhagyására kell alkalmazni; mivel célszerű, ha a mellékletek más járműkategóriákra történő kiterjesztéséig a tagállamok a 70/156/EGK irányelv 10. cikkének megfelelően ezekre a járművekre továbbra is a saját nemzeti típus-jóváhagyási rendszerüket alkalmazzák;

mivel annak érdekében, hogy műszaki és igazgatási tekintetben egyaránt megfelelő átmenetet biztosítsanak a jelenlegi fakultatív közösségi követelmények és az ezen irányelvben előírt kötelező típus-jóváhagyási eljárás között, célszerű, hogy a gyártók hároméves időszakon belül választhassanak ezen irányelv eljárása és a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében előírt eljárás között; mivel azok a jóváhagyások, amelyeket az utóbbi eljárás szerint adtak ki, 1997. december 31-ig érvényben maradnak;

mivel a fent említett átmeneti rendelkezések nem teszik lehetővé a tagállamoknak, hogy eltérjenek a külön irányelvek olyan rendelkezéseitől, amelyek a teljes körű harmonizáláson alapulnak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/156/EGK irányelv a következőképpen módosul:

(1) Az 1-16. cikk helyére a következő cikkek kerülnek:

"1. cikk

Hatály

Ezen irányelv az olyan járművek és pótkocsijuk típusjóváhagyására vonatkozik, amelyeket egy vagy több lépcsőben gyártottak, valamint olyan rendszerekre, alkatrészekre és önálló szerelési egységekre, amelyek ilyen jellegű járművekbe és pótkocsikba való beépítésre készültek.

Ezen irányelv nem vonatkozik:

- egyedi járművek jóváhagyására. Azonban azok a tagállamok, amelyek ilyen jóváhagyást bocsátanak ki, elismerik a rendszerekre, alkatrészekre, önálló szerelési egységekre vagy nem teljes járművekre vonatkozó jóváhagyásokat, amelyeket nem a vonatkozó nemzeti előírások, hanem ezen irányelv szerint adtak ki,

- a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok [5] típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett "négykerekű motorbiciklire".

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "típusjóváhagyás": az az eljárás, amellyel a tagállam igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló szerelési egység típusa teljesíti ezen irányelv vagy valamely külön irányelv vonatkozó műszaki követelményeit. A külön irányelvek teljes körű felsorolása a IV., illetve XI. mellékletben található,

- "többfázisú típusjóváhagyás": az az eljárás, amellyel egy vagy több tagállam igazolja, hogy - a gyártási állapottól függően - egy nem teljes vagy nem teljesen elkészült jármű típusa teljesíti ezen irányelv vonatkozó műszaki követelményeit,

- "jármű": a vasúti járművek, mezőgazdasági- és erdészeti vontatók és minden mozgó munkagép kivételével az összes, a közúti forgalomban való részvételre szánt, kész vagy nem teljesen elkészült, legalább négy kerékkel rendelkező és 25 km/h legnagyobb tervezési sebességű gépjármű, valamint pótkocsija,

- "alapjármű": minden nem teljes jármű, amelynek járműazonosítási száma a többfázisú típus-jóváhagyási eljárás egymást követő lépcsőiben megmarad,

- "nem teljes jármű": minden olyan jármű, amelynek az elkészüléshez még legalább egy további lépcsőre van szüksége ahhoz, hogy ezen irányelv vonatkozó műszaki követelményeinek megfeleljen,

- "teljes járművé fejlesztett jármű": olyan jármű, amelyet többfázisú típus-jóváhagyási eljárásnak vetettek alá, és amely ezen irányelv összes vonatkozó követelményének megfelel,

- "járműtípus": ugyanabba a járműkategóriába tartozó járművek csoportja, amelyek legalább a II. B. mellékletben meghatározott főbb jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól. Egy járműtípus változatokból és kivitelekből állhat (lásd a II. B. mellékletet),

- "rendszer": a jármű olyan rendszerei, mint például a fékberendezés, a károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések vagy a jármű belső berendezése, amelyekre a külön irányelvek követelményei vonatkoznak,

- "alkatrész": olyan berendezés, például egy lámpa, amely egy jármű részét képezi, és amelyre valamely külön irányelv követelményei vonatkoznak, valamint amelyre a járműtől függetlenül lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben azt a vonatkozó külön irányelv kifejezetten előírja,

- "önálló műszaki egység": olyan berendezés, például egy hátsó aláfutásgátló berendezés, amely a jármű részét képezi, és amelyre valamely külön irányelv követelményei vonatkoznak, valamint amelyre külön, de csak egy vagy több meghatározott járműtípus vonatkozásában, lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben azt a vonatkozó külön irányelv kifejezetten előírja,

- "gyártó": az a személy vagy szerv, aki, illetve amely a jóváhagyó hatósággal szemben a típus-jóváhagyási eljárás minden vonatkozásában, valamint a jóváhagyottal egyező minőségű gyártás biztosításáért felelős. Annak nincs jelentősége, hogy a gyártó az összes olyan jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló szerelési egység összes gyártási fázisában közvetlenül részt vesz-e, amely a jóváhagyási eljárás tárgyát képezi,

- "jóváhagyó hatóság": egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, amely a járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló szerelési egységek típus-jóváhagyási eljárásának összes vonatkozásában, különösen a típusbizonyítvány kiadásáért és amennyiben szükséges, visszavonásáért felelős. A többi tagállam jóváhagyó hatóságai számára kapcsolattartó szervként szolgál, és jogosult a gyártó berendezésein igazoló ellenőrzést végezni a jóváhagyottal egyező gyártás biztosítása végett,

- "műszaki szolgálat": az a szervezet vagy szerv, amelyet hivatalosan vizsgáló laboratóriumnak ismertek el, és amely vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket végez egy tagállam jóváhagyó hatósága számára. Ezeket a feladatokat maga a jóváhagyó hatóság is elvégezheti,

- "adatközlő lap": az ezen irányelv I. vagy III. melléklete vagy valamely külön irányelv vonatkozó melléklete szerinti okirat, amely előírja azokat az adatokat, amelyeket a kérelmezőnek közölnie kell,

- "adatközlő mappa": adatok, rajzok, fényképek, stb. összessége, amelyeket a kérelmező az adatközlő lap szerint a műszaki szolgálatnak vagy a jóváhagyó hatóságnak benyújt,

- "információs csomag": az adatközlő mappa melletti vizsgálati jelentések vagy más dokumentumok gyűjteménye, amelyeket a műszaki szolgálat vagy a jóváhagyó hatóság hatósági jogkörének gyakorlása során az adatközlő mappához csatolt,

- "információs csomag tartalomjegyzéke": az a dokumentum, amely az információs csomag tartalmát alkalmas oldalszámozással vagy más jelöléssel látja el, ami lehetővé teszi az egyes oldalak kétséget kizáró azonosítását.

3. cikk

Típus-jóváhagyási kérelem

(1) A járműtípusra vonatkozó típusjóváhagyás megadása iránti kérelmet a gyártó nyújtja be a tagállam jóváhagyó hatóságához. A kérelemhez mellékelni kell az adatközlő lapokat a III. mellékletben meghatározott adatokkal, valamint a típusbizonyítványokat a IV. vagy XI. mellékletnek megfelelően az összes vonatkozó külön irányelv szerint. Ezen túlmenően az információs csomagot minden egyes irányelvhez a jóváhagyás megadásának vagy elutasításának időpontjáig a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátania.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, az I. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó adatközlő lapokat kell mellékelni a kérelemhez a IV. vagy a XI. mellékletben - és amennyiben alkalmazható, a III. melléklet II. részében - meghatározott külön irányelvekre vonatkozóan, amennyiben nem állnak rendelkezésre típusbizonyítványok a vonatkozó külön irányelvekhez.

(3) Többfázisú típusjóváhagyás esetén a benyújtandó okiratok:

- az első lépcsőben az adatközlő mappának az a része és azok a típusbizonyítványok, amelyek a teljes járműhöz szükségesek, de csak akkor, ha ezek az alapjármű készültségi állapotát érintik,

- a második és minden további lépcsőben az adatközlő mappa és típusbizonyítványok közül azok, amelyek a mindenkori gyártási fázisban a jóváhagyandó részt érintik, valamint a nem teljes járműre vonatkozó, a megelőző legutolsó gyártási lépcsőre kiadott típusbizonyítványok egy másolata. Továbbá a gyártó teljes körű információt szolgáltat azokról a változtatásokról és kiegészítésekről, amelyeket a nem teljes járművön végzett.

(4) A rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó típus-jóváhagyási kérelmet a gyártó a tagállam jóváhagyó hatóságához nyújtja be. A kérelemhez a vonatkozó külön irányelv adatközlő lapján szereplő adatoknak megfelelő adatközlő mappát mellékeli.

(5) Adott járműtípusra, rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre a típus-jóváhagyási kérelmet csak egyetlen tagállamhoz lehet benyújtani. Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani.

4. cikk

A típus-jóváhagyási eljárás

(1) Minden tagállam megadja a

a) jármű típusjóváhagyását

- olyan járműtípusokra, amelyek az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkeznek és a IV. melléklet előírása szerinti összes vonatkozó külön irányelv műszaki követelményeit teljesítik,

- A XI. mellékletben említett különleges célra szolgáló járműtípusokra, amelyek az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkeznek, és amelyek megfelelnek a XI. melléklet táblázatában megjelölt külön irányelvek műszaki követelményeinek.

Az V. mellékletben leírt eljárásmód eleget tesz ezen eljárásnak;

b) többfázisú típusjóváhagyást az alapjárművek típusaira, valamint olyan nem teljes és teljes járművé fejlesztett járművekre, amelyek az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkeznek, és amelyek, gyártási állapotuktól függően, a IV. és XI. melléklet előírása szerinti vonatkozó külön irányelvek követelményeit teljesítik.

A XIV. mellékletben leírt eljárásmód eleget tesz ezen eljárásnak;

c) rendszer-típusjóváhagyást azokra a járműtípusokra, amelyek az adatközlő mappa adatainak megfelelnek, és amelyek a vonatkozó külön irányelv műszaki követelményeit teljesítik.

d) típusjóváhagyást az olyan alkatrészek és önálló szerelési egységek típusaira, amelyek az adatközlő mappa adatainak megfelelnek, és amelyek a vonatkozó külön irányelv műszaki követelményeit teljesítik, amennyiben a vonatkozó külön irányelv ezt kifejezetten előírja.

(2) Ha azonban egy tagállam megállapítja, hogy valamely jármű, rendszer, alkatrész vagy egy önálló szerelési egység a közúti közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, annak ellenére, hogy az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelel, akkor visszautasíthatja a típusjóváhagyás kiadását. Erről, és a döntés okairól haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(3) Minden tagállam az összes általa jóváhagyott járműtípusra, rendszerre, alkatrészre és önálló műszaki egységre a típusbizonyítvány összes vonatkozó rovatát kitölti. (A típusbizonyítvány mintája ezen irányelv VI. mellékletében és minden külön irányelv mellékletében is megtalálható.) Kitölti továbbá a járműre vonatkozó típusbizonyítvány vizsgálati eredményeket tartalmazó mellékletének megfelelő rovatait (mintáját lásd a VIII. mellékletben), és összeállítja vagy ellenőrzi az adatokat az információs csomag tartalomjegyzékében. A típusbizonyítvány számát a VII. mellékletben leírt módszer szerint adja meg. A kitöltött típusbizonyítványt és ennek mellékleteit a kérelmező rendelkezésére bocsátja.

(4) Ha a jóváhagyás céljából benyújtott alkatrész vagy önálló szerelési egység csak a jármű más részeivel együtt tölti be funkcióját, vagy mutatkoznak meg különleges jellemzői, és ezért egy vagy több követelmény betartása csak akkor vizsgálható felül, ha a jóváhagyás céljából benyújtott alkatrész vagy önálló szerelési egység, más valódi vagy szimulált járműrésszel kapcsolatban működik, akkor az alkatrész vagy önálló szerelési egység típusjóváhagyásának hatályát ennek megfelelően korlátozni kell. Ebben az esetben az alkatrész vagy önálló szerelési egység típusbizonyítványa utalást tartalmaz az esetleges felhasználási korlátozásokra vagy beépítési feltételekre vonatkozóan. A jármű típusjóváhagyásának kiadásakor e korlátozások és előírások betartását ellenőrzni kell.

(5) Mindegyik tagállam jóváhagyó hatósága a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak egy hónapon belül megküldi a típusbizonyítvány egy másolatát (beleértve ennek mellékleteit is) minden jóváhagyott, visszautasított vagy visszavont járműtípusra vonatkozóan.

(6) Mindegyik tagállam jóváhagyó hatósága a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak havonta megküldi (a XIII. melléklet adataival) azoknak a rendszereknek, alkatrészeknek és önálló szerelési egységeknek a típusjóváhagyásáról szóló jegyzékét, amelyeket a hónap során kiadott, visszautasított vagy visszavont. Valamely másik tagállam jóváhagyó hatóságának kérésére továbbá a típusbizonyítvány egy másolatát és/vagy az adatközlő lapok másolatát is haladéktalanul megküldi olyan rendszerek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek típusaira, amelyeket jóváhagyott, visszautasított vagy visszavont.

5. cikk

A jóváhagyás módosítása

(1) Annak a tagállamnak, amelyik a típusjóváhagyást kiadta, minden szükséges intézkedést meg kell tennie, hogy az információs csomagban lévő adatok minden változásáról tájékoztatást szerezzen.

(2) A típusjóváhagyás módosítási vagy kiterjesztési kérelmét kizárólag ahhoz a tagállamhoz lehet benyújtani, amelyik az eredeti típusjóváhagyást kiadta.

(3) Ha valamely rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre kiadott jóváhagyás információs csomagjának adataiban változás áll be, úgy a tagállam jóváhagyó hatósága a következőket bocsátja ki:

- amennyiben szükséges, az információs csomag felülvizsgált oldala vagy oldalai, amelyen/amelyeken a változások jellegét és az új kiadás keltét feltüntetik. Az oldalak minden új kiadása alkalmából az információs csomag tartalomjegyzéke (amelyet a típusbizonyítványhoz mellékletként csatolnak) is módosul, bemutatva a legutóbb felülvizsgált oldalak adatait; valamint

- a felülvizsgált típusbizonyítvány egy kiterjesztési számmal, amennyiben az adatok ebben megváltoztak, vagy az ezen irányelv minimális követelményei az eredeti jóváhagyási időpont óta megváltoztak; nincs azonban szükség kiterjesztésre, ha csupán a típusbizonyítvány mellékletében lévő adatok változtak meg. A felülvizsgált típusbizonyítványból a változtatás okának és az új kiadás keltének világosan ki kell tűnnie.

Ha egy tagállam jóváhagyó hatóságai megállapítják, hogy az információs csomagban végzett változtatás miatt új vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzése indokolt, akkor erről értesítik a gyártót, és a fent említett bizonylatokat csak a sikeres, új vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzése után adják ki.

(4) Ha járműtípus jóváhagyásnál adatok változnak meg az információs csomagban, akkor e tagállam jóváhagyó hatósága a következőket bocsátja ki:

- amennyiben szükséges, az információs csomag felülvizsgált oldalát vagy oldalait, amelyen/amelyeken a változás jellege és az új kiadás kelte fel van tüntetve. Az oldalak minden új kiadása alkalmával az információs csomag tartalomjegyzéke (amelyet a típusbizonyítványhoz mellékletként csatolnak) is módosul, bemutatva a legutóbb felülvizsgált oldalak adatait; továbbá

- a felülvizsgált típusbizonyítványt egy kiterjesztési számmal, amennyiben vagy új típusvizsgálat szükséges, vagy az adatok a típusbizonyítványon megváltoztak, vagy valamely külön irányelv követelményei változtak meg a járműtípus eredeti jóváhagyási dátuma óta addig a dátumig, amelytől fogva az első forgalomba helyezést meg lehet tiltani; nincs szükség kiterjesztésre, ha csupán a típusbizonyítvány mellékletében változtak adatok. Az új típusbizonyítványból a kiterjesztés oka és az új kiadás kelte világosan kiderül.

Ha egy tagállam jóváhagyó hatósága megállapítja, hogy az információs csomagban végzett változtatás miatt új ellenőrzés indokolt, akkor erről értesíti a gyártót, és a fent említett okiratokat csak sikeres új ellenőrzés elvégzése után állítja ki. Az összes felülvizsgált adatközlő lapot egy hónapon belül megküldi az összes többi jóváhagyó hatóságnak.

(5) Ha egy járműtípus-jóváhagyás érvénytelenné válik, mert az egy vagy több külön irányelv szerinti jóváhagyás érvénytelenné válik, amelyet/amelyeket a vonatkozó információ csomag említ, akkor annak a tagállamnak a hatósága, amelyik ezt a jóváhagyást kiadta, egy hónapon belül értesíti erről a többi tagállam jóváhagyó hatóságait, közölve a döntés időpontját, vagy a legutolsó olyan jármű azonosítási számát, amelyet még a régi jóváhagyás alapján állítottak elő.

6. cikk

Megfelelőségi igazolás

(1) A gyártó, mint a járműre vonatkozó típusjóváhagyás tulajdonosa minden, a jóváhagyott típussal megegyezően előállított teljes vagy nem teljes járműhöz egy, a IX. mellékletben megadott minta szerinti megfelelőségi igazolást mellékel. Nem teljes vagy teljes járművé fejlesztett járműtípus esetén a gyártó csak azokat az adatokat tölti ki a megfelelőségi igazolás 2. oldalán, amelyeket a folyamatban lévő jóváhagyási szakasz szerint ki kell egészíteni vagy meg kell változtatni, és adott esetben mellékeli ehhez a bizonyítványhoz az összes megfelelőségi igazolást a korábbi szakaszra/szakaszokra vonatkozóan.

(2) A tagállamok azonban a járművek adóztatása vagy nyilvántartásba vétele céljából megkövetelhetik, hogy a IX. mellékletben nem szereplő adatokat is feltüntessenek a megfelelőségi igazoláson, amennyiben ezeket az adatközlő mappa kifejezetten tartalmazza, vagy azokból egyszerű számítással le lehet vezetni. Erről a Bizottságot és a többi tagállamot legalább három hónappal előre értesítik.

A tagállamok azt is igényelhetik, hogy a IX. melléklet szerinti megfelelőségi igazolást úgy egészítsék ki, hogy az adózás és nyilvántartásba vétel szempontjából elegendő és szükséges adatokat a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok emeljék ki.

(3) A gyártó egy alkatrész vagy önálló szerelési egység típusjóváhagyásának jogosultjaként az összes jóváhagyott típussal megegyezően gyártott alkatrészt vagy önálló műszaki egységet kereskedelmi nevével vagy jelével, a típusjellel és/vagy, ha a külön irányelv úgy rendelkezik, a típus-jóváhagyási jellel vagy számmal látja el. Az utóbbi esetben azonban a gyártó nem köteles feltüntetni a kereskedelmi nevet, a kereskedelmi jelet vagy a típusjelet.

(4) A gyártó olyan típusbizonyítvány jogosultjaként, amely felhasználási korlátozásokat tartalmaz a 4. cikk (4) bekezdése szerint, minden általa előállított alkatrészhez, illetve minden önálló műszaki egységhez részletes tájékoztatást mellékel ezekről a korlátozásokról és a beépítésre vonatkozó feltételeket is megjelöli.

7. cikk

Nyilvántartásba vétel és forgalomba helyezés

(1) Minden tagállam akkor és csakis akkor engedélyezi új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését felépítésük és működésmódjuk tekintetében, ha ezek érvényes megfelelőségi igazolással rendelkeznek. Továbbá minden tagállam engedélyezi nem teljes járművek értékesítését is; ezek állandó nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését azonban megtagadhatja, ameddig nem egészítik ki azokat.

(2) Minden tagállam akkor és csakis akkor engedélyezi az alkatrészek és önálló szerelési egységek értékesítését vagy forgalomba helyezését, ha azok a vonatkozó külön irányelv, valamint a 6. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelnek; azzal a feltétellel, hogy ezt nem kell alkalmazni olyan alkatrészekre és önálló szerelési egységekre, amelyek olyan járművek céljaira szolgálnak, amelyek részben vagy teljes egészében mentesülnek ezen irányelv hatálya alól, vagy nem tartoznak annak hatálya alá.

(3) Ha egy tagállam azt állapítja meg, hogy valamely típusú jármű, alkatrész vagy önálló szerelési egység érvényes megfelelőségi igazolása vagy megfelelő jelölése ellenére a közúti közlekedést súlyosan veszélyezteti, e tagállam az ilyen járművek nyilvántartásba vételét legfeljebb hat hónapra megtagadhatja vagy az ilyen járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek értékesítését vagy forgalomba helyezését saját területén megtilthatja. Erről és a döntés okairól haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot. Ha az a tagállam, amelyik a típusjóváhagyást megadta, vitatja a közúti közlekedés veszélyeztetését, amelyről értesítést kapott, akkor az érintett tagállamok a vita békés rendezésére törekednek. A Bizottságot folyamatosan értesítik erről, és szükség esetén konzultációkat tartanak a megfelelő rendezés elérése érdekében.

8. cikk

Mentességek és alternatív eljárások

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének előírásai nem vonatkoznak:

- olyan járművekre, amelyek a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság vagy a közrend fenntartásáért felelős erők használatára szolgálnak,

- olyan járművekre, amelyeket a (2) bekezdés szerint hagynak jóvá.

(2) Minden tagállam a gyártó kérésére egy vagy több külön irányelv egy vagy több rendelkezése vonatkozásában mentességet biztosíthat a következők szerint:

a) Kis sorozatban gyártott járművek

Ebben az esetben azoknak a járműveknek a száma, amelyek évente nyilvántartásba vehetők, értékesíthetők vagy forgalomba helyezhetők az adott tagállamban, a XII. mellékletben típuscsaládonként megadott darabszámra korlátozott. A tagállamok a Bizottságnak évente megküldik e jóváhagyások jegyzékét. Az a tagállam, amelyik ilyen engedélyt bocsátott ki, megküldi a gyártó által megjelölt többi tagállam jóváhagyó hatóságainak a típusbizonyítvány és mellékletei egy másolatát, és megjelöli az adott mentesség jellegét. E tagállamok döntenek három hónapon belül arról, hogy egyáltalán elismerik-e, és milyen darabszámban ismerik el a típusjóváhagyást azon járművek esetében, amelyeket saját területükön kell forgalomba helyezni. Azoknak a jóváhagyásoknak az értelmezésében, amelyeket az a) pont szerint adtak ki, a 3., 4., 5., 6., 10. és 11. cikk előírásait csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben ezek a jóváhagyó hatóság számára lényegesnek tűnnek. Amennyiben mentességet adnak az a) pontnak megfelelően, a tagállam e helyett megfelelő alternatív rendelkezéseket igényelhet;

b) Kifutó sorozat járművei

1. A XII. melléklet B. szakaszának mennyiségi korlátain belül a tagállamok olyan új járműveket, amelyek olyan járműtípushoz tartoznak, amelynek engedélye az 5. cikk (5) bekezdése szerint már nem érvényes, korlátozott időtartamra hivatalosan nyilvántartásba vehetnek, és ezek értékesítését vagy forgalomba helyezését engedélyezhetik.

Ezt a rendelkezést kizárólag olyan járművekre kell alkalmazni,

- amelyek a Közösség területén találhatók, és

- amelyekhez érvényes megfelelőségi igazolást mellékeltek,

amelyet abban az időpontban állítottak ki, amikor az érintett jármű típusjóváhagyása még érvényes volt, amelyet azonban e típusjóváhagyás érvényességének tartama alatt hivatalosan nem vettek nyilvántartásba vagy nem állítottak forgalomba.

A teljes járműveknél ez a lehetőség tizenkét, a teljes járművé fejlesztett járműveknél tizennyolc hónapra korlátozott a típusjóváhagyás lejáratának napjától.

2. Az (1) bekezdésnek egy meghatározott járműkategória egy vagy több jármű típusára történő alkalmazásához a gyártó kérvényt nyújt be a tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz, amelyek a megfelelő járműtípust vagy típusokat a külön irányelveknek vagy ezek módosításainak hatálybalépése előtt hagyták jóvá.

A kérvényben a kérés műszaki és/vagy gazdasági okait meg kell határozni.

Ha a tagállam jóváhagyja a kérelmet, akkor egy hónapon belül közli a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaival a gyártónak engedélyezett mentességek tartalmát és okait az 5. cikk (5) bekezdése szerinti adatokkal együtt.

Minden, e járművek forgalomba helyezésével érintett tagállam gondoskodik arról, hogy a gyártó a XII. melléklet B. szakaszának rendelkezéseit betartsa.

A tagállamok évente közlik a Bizottsággal az engedélyezett mentességek jegyzékét, valamint ezek indokait.

c) Olyan járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek, amelyek bizonyos alkalmazott technológiák vagy koncepciók miatt egy vagy több külön irányelv egy vagy több követelményét nem tudják teljesíteni.

Ebben az esetben az a tagállam, amelyik a típusjóváhagyást kiadja, egy hónapon belül megküldi a típusbizonyítvány és mellékleteinek egy másolatát a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak és haladéktalanul megküld a Bizottságnak egy jelentést, amely a következőket tartalmazza:

- azoknak az okoknak ismertetése, amiért az érintett technológiák vagy elvek a vonatkozó egy vagy több külön irányelv követelményeinek teljesítését a járműre, az alkatrészre vagy az önálló műszaki egységre nem teszik lehetővé,

- az ezáltal érintett biztonsági és környezetvédelmi szempontok leírása és a megtett intézkedések,

- az elvégzett kísérletek és ezek eredményeinek leírását annak igazolásával, hogy egy vagy több vonatkozó külön irányelv követelményeivel legalább egyenértékű biztonsági és környezetvédelmi feltételek biztosítottak,

- javaslatok a vonatkozó külön irányelvek módosítására vagy amennyiben alkalmazni kell, új külön irányelvre vagy irányelvekre.

A Bizottság a 13. cikkben megállapított eljárás szerint három hónapon belül határoz arról, hogy a jelentést jóváhagyja-e vagy sem.

Amennyiben a Bizottság a jelentést jóváhagyja, a tagállam ezen irányelv szerint egy típusjóváhagyást bocsáthat ki. A Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket azon külön irányelv vagy irányelvek pontosítása végett, amelyektől az eltérést engedélyezték. A típusjóváhagyás érvényességi időtartama 24 hónapra korlátozott; ezt azonban a Bizottság annak a tagállamnak a kérésére, amelyik a jóváhagyást megadta, meghosszabbíthatja.

(3) A VI. melléklet mintája szerinti típusbizonyítványok, amelyeket a (2) bekezdés szerint adtak ki, nem viselhetik az "EGK-járműtípus-bizonyítvány" feliratot; ez nem vonatkozik a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetre, amikor a Bizottság a jelentést jóváhagyta.

9. cikk

Egyenértékű jóváhagyások elismerése

(1) A Közösség és harmadik országok között megkötött többoldalú vagy kétoldalú megállapodások keretében a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel elismerheti a rendszerek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek típusjóváhagyása vonatkozásában az ezen irányelv szerinti feltételek vagy rendelkezések egyenértékűségét a nemzetközi vagy harmadik országbeli előírásokkal.

(2) A IV. melléklet II. részében felsorolt nemzetközi rendeletek egyenértékűsége a megfelelő külön irányelvekkel elismert. A tagállamok jóváhagyó hatóságai a jóváhagyásokat és adott esetben az ezekhez tartozó jóváhagyási jeleket e rendeleteknek megfelelően fogadják el, az egyenértékű külön irányelvek szerinti megfelelő jóváhagyások és/vagy jóváhagyási jelek helyett. A felsorolt nemzetközi rendeleteket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé.

10. cikk

A gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések

(1) Az a tagállam, amely típusjóváhagyást ad, e jóváhagyás tekintetében - szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttműködve - megteszi a szükséges ellenőrző intézkedéseket a X. melléklet szerint annak biztosítására, hogy az előállított járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek mindenkor megegyezzenek a jóváhagyott típussal.

(2) Az a tagállam, amely típusjóváhagyást ad, e jóváhagyás tekintetében - szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttműködve - megteszi a szükséges ellenőrző intézkedéseket a X. melléklet szerint annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedések megfelelőek maradjanak és a járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek gyártása - az esettől függően - továbbra is megfeleljen a jóváhagyott típusnak. A termékek jóváhagyott típussal való megegyezőségét ellenőrző igazolás a X. melléklet 2. szakaszában, valamint a külön irányelvek külön előírásaiban foglalt eljárásokra korlátozódik.

11. cikk

Nemmegfelelőség a jóváhagyott típussal

(1) A jóváhagyott típussal való nemmegfelelőség akkor áll fenn, ha a típusbizonyítványban és/vagy az adatközlő mappában lévő jellemzőkhöz képest olyan eltéréseket állapítanak meg, amelyeket az a tagállam, amelyik a típusjóváhagyást adta, az 5. cikk (3) vagy (4) bekezdése szerint nem engedélyezett. A járműnek a jóváhagyott típustól való eltérése nem áll fenn akkor, ha a külön irányelvekben megengedett tűréshatárokat betartják.

(2) Ha az a tagállam, amelyik a típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy azok a járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek, amelyek megfelelőségi igazolással vagy jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem egyeznek meg azzal a típussal, amelyre a jóváhagyást megadták, akkor megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a legyártott járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek ismét megegyezzenek a jóváhagyott típussal. Az adott állam jóváhagyó hatóságai a megtett intézkedésekről, amelyek adott esetben a típusjóváhagyás visszavonásáig terjedhetnek, értesítik a többi tagállam jóváhagyó hatóságait.

(3) Ha egy tagállam megállapítja, hogy olyan járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek, amelyek megfelelőségi igazolással vagy jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem egyeznek meg a jóváhagyott típussal, attól a tagállamtól, amelyik a típusjóváhagyást megadta, azt igényelheti, hogy - az esettől függően - a legyártott járműveken, alkatrészeken vagy önálló szerelési egységeken igazoló ellenőrzést végezzen a jóváhagyott típussal való egyezés szempontjából. A szükséges intézkedéseket lehető leghamarabb, de mindenképpen a kérelem keltétől számított hathónapos határidőn belül kell megtenni.

(4) Amennyiben

- egy járműre kiadott típusjóváhagyás esetében a jármű a jóváhagyottnak való megfelelőségének hiányát kizárólag valamely rendszer, alkatrész vagy önálló szerelési egység nemmegfelelősége okozza, vagy

- többfázisú típusjóváhagyás esetén egy teljes járművé fejlesztett jármű nemmegfelelőségét kizárólag olyan rendszer, alkatrész vagy önálló szerelési egység okozza, amely a nem teljes jármű szerves részét képezi, vagy maga a nem teljes jármű okozza azt,

akkor az a hatóság, amelyik a jóváhagyást a járműre kiadja, attól/azoktól a tagállamtól vagy tagállamoktól, amely/amelyek a vonatkozó rendszerre, alkatrészre, önálló műszaki egységre vagy a nem teljes járműre a típusjóváhagyást megadta/megadták, megköveteli, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a legyártott járművek ismét megegyezzenek a jóváhagyott típussal. E szükséges intézkedéseket lehetőleg késedelem nélkül, minden esetre azonban a kérés időpontjától számított hat hónapos határidőn belül kell megtenni, szükség esetén a kérést előterjesztő tagállam együttműködésével. Amennyiben nemmegfelelőséget állapítanak meg, akkor annak a tagállamnak a jóváhagyó hatósága, amelyik a típusjóváhagyást a rendszerre, alkatrészre, önálló szerelési egységre vagy a nem teljes járműre kiadta, megteszi a (2) bekezdésben előírt intézkedéseket.

(5) A tagállamok jóváhagyó hatóságai egy hónapon belül értesítik egymást bármely típusjóváhagyás visszavonásáról és ennek okairól.

(6) Ha egy tagállam, amelyik a típusjóváhagyást megadta, a részére bejelentett nem-megfelelőséget vitatja, akkor igyekszik az érintett tagállamokkal a vitás kérdést rendezni. A Bizottságot folyamatosan értesíti erről, és szükség esetén konzultációkat folytat a rendezés elérése érdekében.

12. cikk

A meghozott határozatokról és a rendelkezésre álló jogorvoslati eszközökről szóló értesítés

Az ezen irányelv végrehajása alapján kiadott rendelkezések értelmében hozott bármely határozatot, amellyel egy típusjóváhagyást megtagadnak vagy visszavonnak, a nyilvántartásba vételt megtagadják vagy értékesítési tilalmat mondanak ki, pontosan meg kell indokolni. E határozatokról az érintetteket a tagállamokban hatályos jog szerint rendelkezésre álló jogorvoslati eszközök és az ezekre vonatkozó határidők közlésével értesíteni kell.

13. cikk

A mellékletek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása

(1) Bizottságot (továbbiakban a "bizottság") hoznak létre az előírásoknak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása végett, amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelyben a Bizottság képviselője tölti be az elnöki tisztet.

(2) A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás végett szükségessé váló változtatásokat, amelyek:

- ezen irányelv mellékleteire vagy

- a külön irányelvek rendelkezéseire vonatkoznak, ha azokban más rendelkezés nem történik,

a (3) bekezdésben megállapított eljárás szerint kell elfogadni. Ez az eljárás az önálló szerelési egységek külön irányelvek szerinti típus-jóváhagyási rendelkezéseinek módosítására is vonatkozik.

(3) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapos határidőn belül a Tanács nem határozott, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

(4) Ha a Tanács a Bizottság javaslatára új külön irányelvet fogad el, akkor ugyanennek a javaslatnak az alapján kiadja az érintett melléklet megfelelő módosításait ezen irányelvvel kapcsolatban.

14. cikk

A jóváhagyó hatóságokról és műszaki szolgálatokról szóló értesítés

(1) A tagállamok a Bizottságot és a többi tagállamot értesítik

- a jóváhagyó hatóságok nevéről és címéről és adott esetben területi illetékességükről, valamint

- a műszaki szolgálatok nevéről és címéről, amelyeket vizsgáló laboratóriumként elismertek, meghatározva azokat a vizsgálatokat, amelyek elvégzésére ezeknek a szervezeteknek mindegyike fel van jogosítva. A bejelentett szolgálatoknak meg kell felelniük a vizsgáló laboratóriumok működésére vonatkozó egységes (EN 45001) szabvány előírásainak a következő feltételek betartásával:

i. gyártót nem lehet műszaki szolgálatnak elismerni, csak azokban az esetekben, amikor a külön irányelvek kifejezetten így rendelkeznek;

ii. ezen irányelv alkalmazásában nem minősül rendkívülinek, ha valamely műszaki szolgálat a jóváhagyó hatóság egyetértésével más tulajdonában levő berendezéseket használ.

(2) Vélelmezik, hogy a nyilvántartott műszaki szolgálat teljesíti a vonatkozó egységes szabványt. Adott esetben azonban a Bizottság ennek a vélelemnek az alátámasztása végett a tagállamoktól erre vonatkozó igazolásokat kérhet.

Harmadik országokban található műszaki szolgálatot csak a Közösség és a harmadik ország közötti két- vagy többoldalú egyezmény alapján lehet elismert műszaki szolgálatnak kijelölni."

(2) Az I-től III-ig terjedő mellékleteket az ezen irányelvhez kapcsolt mellékletek helyettesítik.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek 1992. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket 1993. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A jármű-típusjóváhagyásoknál ezen irányelvet a tagállamok csak a belsőégésű motorral rendelkező M1 kategóriájú járművekre alkalmazzák, mindaddig, amíg az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 13. cikkének megfelelően a mellékleteket nem módosítják, hogy az M1 kategóriájú járművekre vonatkozó szabályozást kiterjesszék a nem belsőégésű motoros és egyéb járműkategóriákra is. Addig az egyéb járműkategóriákra a 87/403/EGK irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 10. cikkében foglaltak az érvényesek.

(3) A tagállamok teljes járművek esetében 1995. december 31-ig, többfázisú típus-jóváhagyási eljárás szerint teljes járművé fejlesztett járművek esetében 1997. december 31-ig az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 4. cikk (1) bekezdését csak a gyártó kérésére alkalmazzák. Eddig az időpontig a tagállamok nemzeti típusjóváhagyást adnak ki, és engedélyezik a nyilvántartásba vételt, az értékesítést és a forgalomba helyezést a járművek, alkatrészek és önálló szerelési egységek számára a 87/403/EGK irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 10. cikkében foglalt rendelkezések értelmében.

(4) Az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 7. cikk (1) és (2) bekezdését 1997. december 31-ig nem kell alkalmazni a teljes járművek esetében, és 1999. december 31-ig a többfázisú típus-jóváhagyási eljárás szerint teljes járművé fejlesztett járművek esetében olyan járművekre, alkatrészekre és önálló szerelési egységekre, amelyek olyan típushoz tartoznak, amelyre nemzeti típusjóváhagyást adtak ki 1996. január 1-je, illetve 1998. január 1-je előtt, vagy amelyre egy tagállam a nyilvántartásba vételt, az értékesítést, forgalomba helyezést 1996. január 1-je, illetve 1998. január 1-je előtt lehetővé tette.

A külön irányelvek szerint megadott típusjóváhagyások, amelyek az előbb említett nemzeti típus-jóváhagyási eljáráshoz tartoznak, a teljes járművekre 1997. december 31-e után és a többfázisú típus-jóváhagyási eljárás szerint teljes járművé fejlesztett járművekre 1999. december 31-e után is hatályban maradnak, amennyiben az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében megállapított feltételek azokra nem vonatkoznak.

(5) Az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja alá tartozó (3) és (4) bekezdés nem teszi lehetővé a tagállamoknak, hogy a külön irányelvek bármely olyan rendelkezésétől eltérjenek, amelyekben a teljes összehangoláson alapuló követelményeket támasztanak egy jármű, alkatrész vagy önálló szerelési egység típusjóváhagyása vagy első forgalomba helyezése tekintetében.

3. cikk

A Bizottság legkésőbb 1994. december 31-ig, a hatáskörrel rendelkező hatóságok vonatkozó tájékoztatása alapján jelentést készít az európai típus-jóváhagyási eljárások alkalmazásáról - különös tekintettel az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 8. cikkében szereplő eltérésekre -, valamint az új összehangolási elvnek az egyes tagállamokra gyakorolt kihatásairól, és adott esetben módosításokat javasol a típus-jóváhagyási eljárás javítására, beleértve a külön irányelveknek az új összehangolási elvhez való illesztését is a járművek forgalomba helyezésének megkönnyítésére a tagállamokban; ezeket a módosításokat az ezen irányelvvel módosított 70/156/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1992. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

Vitor Martins

[1] HL C 301., 1991.11.21., l. o.

[2] HL C 67., 1992.3.16., 44. o. és HL C 176., 1992.7.13.

[3] HL C 79., 1992.3.30., 4. o.

[4] HL L 42., 1970.2.23., l. o. A legutóbb a 87/403/EGK irányelvvel (HL L 220., 1987.8.8., 44. o.) módosított irányelv.

[5] HL 225., 1992.8.10., 72. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Lásd: A Bizottság 2001/116/EGK irányelve, HL L 018, 21.01.2002., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0053 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0053&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék