32006R0730[1]

A Bizottság 730/2006/EK rendelete ( 2006. május 11. ) a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 730/2006/EK RENDELETE

(2006. május 11.)

a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ("légtérrendeletre") ( 1 ) és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ("keretrendeletre") ( 2 ) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

(1)

A nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. évi Chicagói Egyezmény 11. melléklete 2. fejezetének (6) bekezdése ( 3 ) előírja a légtérnek a meghatározott kiterjedésű légiforgalmi szolgálati légterek szerinti, A-tól G osztályig betűrend szerinti megjelölésű osztályozását, amelyeken belül meghatározott típusú járatokat lehet működtetni, és amelyek vonatkozásában külön légiforgalmi szolgálat és működési szabályzat kerül meghatározásra.

(2)

Az Európai Szervezet a Légi közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) az 549/2004/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésével összhangban azt a megbízást kapta, hogy vizsgálja meg az egységes európai égbolt harmonizált légtérosztályozási rendszerét. Az ennek eredményeként 2004. december 30-án és 2005. április 30-án elkészült megbízási jelentések javaslatot tesznek a C osztályú légtérnek a 195-ös repülési szint fölötti légtér megfelelő osztályozásaként történő bevezetésére. Ez a rendelet teljes egészében figyelembe veszi a megbízási jelentéseket. Annak érdekében, hogy a tagállamok az osztályozást egységesen alkalmazzák, szükséges a harmonizált légtérhasználati osztályozás, valamint a látvarepülési szabályok szerinti járatokra vonatkozó harmonizált előírások megállapítása.

(3)

Míg a légtérnek ebben a rendeletben nincs meghatározott felső határa, a 195-ös repülési szint fölötti osztályozásának következetesnek kell lennie valamennyi ebben a légtérben alkalmazott járat vonatkozásában.

(4)

A nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. évi Chicagói Egyezmény 2. melléklete 4. fejezetének 5. bekezdése ( 4 ) korlátozásokat vezet be a 290-es repülési szint fölötti, látvarepülési szabályok szerinti járatok ("VFR szerinti járatok") számára csökkentett függőleges elkülönítésű légterek (RVSM - Reduced Vertical Separation Minimum Areas) tekintetében, míg az Egyezmény (4) bekezdése engedélyezéshez köti a 200-as repülési szint fölötti VFR szerinti járatok működtetését.

(5)

A VFR szerinti járatok 195-ös repülési szint fölötti (beleértve a 285-ös repülési szintig tartó és afölötti repülési szintet) működtetése engedélyezési eljárásainak nyilvánosaknak és átláthatóaknak kell lenniük valamennyi tagállamban, a törvényes VFR szerinti járatok működtetésének, illetve a légiforgalmi szolgálatok (ATS) rugalmasságának korlátozása nélkül.

(6)

A tagállamok biztonságos átmenetet biztosítanak a 195-ös repülési szint fölötti légtér C osztályú légtérré történő váltásához. Mivel a tagállamoknak idő szükséges a légtérosztályozás módosításához, e rendelet csak 2007. július 1-től alkalmazandó.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) E rendelet harmonizált légtérosztályozást hoz létre, amelyet a 195-ös repülési szint fölött kell alkalmazni, valamint harmonizált légtér-hozzáférési követelményeket határoz meg a látvarepülési szabályok szerinti járatok számára, erre a légtérre vonatkozóan.

(2) Az 551/2004/EK rendelet 1. cikkének (3) bekezdésével összhangban e rendeletet a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet európai (ICAO EUR) és afrikai (ICAO AFI) körzetein belüli légtérre kell alkalmazni, amelyre vonatkozóan a tagállamok biztosítják a légiforgalmi szolgálatokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az 549/2004/EK rendelet 2. cikkében megadott vonatkozó fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1. légtérfoglalás: meghatározott volumenű légtér, amely ideiglenes hatállyal a felhasználók egyes csoportjai kizárólagos vagy egyedi használatára van fenntartva;

2. légiforgalmi szolgálati egység: olyan polgári vagy katonai egység, amely légiforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felelős;

3. IFR: a műszer szerinti repülési szabályok (instrument flight rules) jelölésére használt rövidítés;

4. VFR: a látvarepülési szabályok (visual flight rules) jelölésére használt rövidítés;

5. légtérosztályozás: a légtérnek meghatározott kiterjedésű légiforgalmi szolgálati légterek szerinti, betűrend szerinti megjelölésű osztályozása, amelyeken belül meghatározott típusú járatokat lehet működtetni, és amelyek vonatkozásában külön légiforgalmi szolgálat és működési szabályzat kerül meghatározásra. A légiforgalmi szolgálati légterek osztályozása A-tól G osztályig történik a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. évi Chicagói Egyezmény 11. melléklete 2. fejezete (6) bekezdése 1. pontjában ( 5 ) közölt meghatározás szerint.

3. cikk

A légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozása

(1) A tagállamok az osztályozáskor a teljes 195-ös repülési szint fölötti légteret C osztályú légtérnek minősítik.

(2) A tagállamok a 4. cikk értelmében biztosítják, hogy a C osztályú légtérben IFR és VFR szerinti járatok engedélyt kaphassanak a működésre, hogy ezen járatok mindegyike fel legyen szerelve légiforgalmi ellenőrző egységgel, illetve hogy az IFR szerinti járatok el legyenek különítve más IFR szerinti járatoktól és a VFR szerinti járatoktól.

A VFR szerinti járatokat el kell különíteni az IFR szerinti járatoktól, és légiforgalmi tájékoztatást kell kapniuk más VFR szerinti járatokról.

4. cikk

A 195-ös repülési szint fölötti VFR szerinti járatok engedélyezése

A tagállamok adott esetben a légtérben a 195-ös repülési szint fölött légtérfoglalást foganatosíthatnak a VFR szerinti járatok esetleges engedélyezése céljából.

A 195-ös repülési szint fölötti légtérben, beleértve a 285-ös és az addig tartó repülési szintet, a tagállamok által létrehozott és a vonatkozó légiforgalmi információs kiadványokban közzétett engedélyezési eljárásokkal összhangban a VFR szerinti járatok szintén kaphatnak engedélyt a felelős légiforgalmi szolgálati egységtől.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. július 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 96., 2004.3.31., 20. o.

( 2 ) HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

( 3 ) Tizenharmadik kiadás - 2001. július. www.icao.int

( 4 ) Tizedik kiadás - 2005. július. www.icao.int

( 5 ) Tizenharmadik kiadás - 2001. július. www.icao.int

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0730 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0730&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0730-20121204 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0730-20121204&locale=hu