T/708. számú törvényjavaslat indokolással - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról

2018. évi XLIV. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról

1. §

(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 133/B. alcím címe helyébe a következő cím lép:

"133/B. Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése"

(2) A Szabs. tv. 133/B. alcíme a következő 178/B. §-sal egészül ki:

"178/B. §

(1) Aki

a) életvitelszerűen közterületen tartózkodik, és

b) a közterületet a rendőrség, a 39. § (2) bekezdés a), e) és f) pontjában meghatározott személy, illetve - ha a 39. § (3) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelel - a 39. § (2) bekezdés g)-i) pontjában meghatározott személy felszólítása ellenére az életvitelszerű tartózkodásnak a helyszínét nem hagyja el,

szabálysértést követ el.

(2) A helyszín elhagyásának minősül az is, ha az életvitelszerűen közterületen tartózkodó személy a jelenlévő hatóság vagy más szerv felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely alapján megállapítható, hogy a közterületen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a közterületen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a közterületen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet - így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás - az elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az e törvényben foglalt feltételek fennállása esetén közérdekű munka szabható ki. Ha az elkövető a közérdekű munka elvégzését nem vállalja, elzárás szabható ki.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés

a) miatt pénzbírság nem szabható ki,

b) elkövetésén tetten ért személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye."

2. §

A Szabs. tv. 179. §-sát megelőzően a következő 133/C. alcímmel egészül ki:

"133/C. Közös szabályok a XXIII. Fejezetben foglalt szabálysértések tekintetében"

3. §

A Szabs. tv. 254. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az önkormányzatok 2018. október 15-ig hatályon kívül helyezik az önkormányzati rendeleteiket, amelyek a közterületek azon részének kijelölésére vonatkoznak, ahol a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást jogellenessé minősítik."

4. §

(1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 5. § 2018. október 15-én lép hatályba.

(3) A 2. § 2018. október 16-án lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti a Szabs. tv.

a) 250. § (4) bekezdése, valamint

b) a 133/C. alcíme és azt követő 179/A. §-a.

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdése módosításának hatálybalépését követően - 2018. október 15. - tilos a közterületen életvitelszerűen tartózkodni. Az Alaptörvény módosulása alapján megszűnik az a szabályozási jogi keret, amely kimondta, hogy törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítse az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást. Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés tényállásának jelen módosítása szükséges ahhoz, hogy az Alaptörvény jelzett módosításával összhangban legyen a szabálysértési szabályozás.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. §

A korábbi szabályozással megegyező módon a szabálysértést az követi el, aki a hatósági felhívás ellenére nem hagy fel a tényállásszerű magatartás tanúsításával. Az életvitelszerű tartózkodás fogalma szintén nem változik. Új szabályozási elem, hogy a helyszíni intézkedés során, ha az életvitelszerűen közterületen tartózkodó személy a jelenlévő hatóság vagy más szerv felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében, akkor a szabálysértés szintén nem valósul meg.

A Szabs. tv. értelmében a vonatkozó szabálysértés elkövetése miatt közérdekű munka szabható ki. Az alkalmazható szankciók köréből a pénzbírság teljesen kikerül. Ha az elkövető a közérdekű munka elvégzését nem vállalja, akkor elzárás szabható ki. Erre figyelemmel az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértési tényállás átkerül az elzárással is büntethető szabálysértések körébe, így az érdemi döntés a bíróság hatáskörébe tartozik majd. A bírósági eljárást megelőző előkészítő eljárást a rendőrség az általános szabályok szerint folytatja le, míg a bíróság döntésének végrehajtását az általános szabálysértési hatóság végzi.

A helyszínen a rendőrség, a járási/kerületi hivatal arra felhatalmazott ügyintézője, közterületfelügyelő, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, illetve kormányhivatali alkalmazottként az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, a halászati őr és a mezőőr intézkedhet, a korábbi szabályozással megegyezően.

A módosítás külön bekezdésben rögzíti, hogy ezen szabálysértés miatt pénzbírság, valamint - hasonlóan a korábbi szabályokhoz - helyszíni bírság nem szabható ki.

3. §

2018. október 15-től az Alaptörvény értelmében önkormányzati rendeletek nem jelölhetnek ki külön területeket, ahol tilos a közterületen való életvitelszerű tartózkodás, figyelemmel arra, hogy az általános jelleggel tilalmazott. Ennek okán szükséges az önkormányzati rendeletek megalkotására felhatalmazást adó rendelkezés hatályon kívül helyezése.

4-5. §

Hatályba léptető és hatályát vesztő rendelkezések.

Tartalomjegyzék