31993L0105[1]

A Bizottság 93/105/EK irányelve (1993. november 25.) a 67/548/EGK tanácsi irányelv hetedik módosításának 12. cikkében említett műszaki dossziéhoz szükséges információkat tartalmazó VII. D. melléklet megállapításáról

A Bizottság 93/105/EK irányelve

(1993. november 25.)

a 67/548/EGK tanácsi irányelv hetedik módosításának 12. cikkében említett műszaki dossziéhoz szükséges információkat tartalmazó VII. D. melléklet megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 93/72/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 12. cikkére,

mivel a 67/548/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban minden új, forgalomba hozott anyagról a tagállamok illetékes hatóságai meghatározott információkat - a műszaki dossziét is beleértve - tartalmazó bejelentés formájában kell értesíteni, mivel a fent említett irányelv 12. cikke megköveteli a polimerek műszaki dossziéjára vonatkozó különös rendelkezések megállapítását;

mivel a műszaki dossziénak tartalmaznia kell a polimerek olyan vizsgálati csomagját, amely információi alapján felbecsülhető, hogy a polimerek előreláthatóan milyen kockázatot jelentenek az emberre és a környezetre;

mivel a szükségtelen vizsgálatok elkerülése érdekében célszerű a polimereket családokba csoportosítani, és csak a családok reprezentatív tagjainak vizsgálatát előírni; mivel az ilyen reprezentatív vizsgálatnak változatlanul nagyfokú védelmet kell biztosítania;

mivel egyes nagy molekulatömegű polimerek esetében tudományosan igazolható és helyénvaló csökkentett vizsgálati csomag (reduced test package, RTP) meghatározása;

mivel ki kell dolgozni azoknak a nagy molekulatömegű polimereknek a követelményeit, amelyekhez elegendő csökkentett vizsgálati csomag alkalmazása;

mivel ezeknek a követelményeknek nagyfokú védelmet kell biztosítaniuk az ember és a környezet számára, miközben biztosítják, hogy az ipar továbbra is hajlandó legyen új és jobb polimerek fejlesztésébe tőkét fektetni;

mivel a polimerek bejelentésével kapcsolatos tapasztalatok korlátozottak, és a polimerekkel járó kockázat ismerete még nem teljes, az RTP-polimerekre kidolgozott szigorú követelményeket felül kell majd vizsgálni az ezen irányelvben meghatározott új, egyedi követelményeknek megfelelő bejelentések útján szerzett tapasztalatok fényében;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban állnak a 67/548/EGK irányelv 29. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv VII. melléklete ezen irányelv mellékletével - mint VII. D. melléklettel - egészül ki.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1993. december 31-ig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 1993. november 25-én.

a Bizottság részéről

Yannis Paleokrassas

a Bizottság tagja

[1] HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

[2] HL 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

VII. D. MELLÉKLET

A 12. CIKK SZERINTI BEJELENTÉSEKBEN EMLÍTETT MŰSZAKI DOSSZIÉRA ("ALAPKÉSZLET") VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A. E melléklet alkalmazásában

- "homopolimer": olyan polimer, amely csak egyféle monomeregységből áll,

- "kopolimer": olyan polimer, amely egynél többféle monomeregységből áll,

- "polimer: amely esetében a csökkentett vizsgálati csomag (reduced test package, RTP) elegendő", "RTP-polimer": olyan polimer, amely megfelel a C.2. szakaszban meghatározott követelményeknek,

- "polimercsalád": olyan polimerek (homopolimerek, vagy kopolimerek) egy csoportja, amelyek eltérő átlagos molekulatömeggel vagy különböző összetétellel rendelkeznek a monomer egységek különböző arányából adódóan. Az átlagos molekulatömeg vagy összetétel eltéréseit nem az alkalmazott eljárásból adódó véletlen ingadozások, hanem a folyamat körülményeinek, azonos eljárás alkalmazása mellett történő szándékos módosításai okozzák,

- "Mn": az átlagos molekulatömeg,

- "M": a molekulatömeg.

B. Családra alapozott megközelítés

A felesleges vizsgálatok mellőzése érdekében a polimereket családokba lehet összevonni.

A megközelítés lényege, hogy egy család reprezentatív tagjait vizsgáljuk:

- Mn mellett homopolimerek esetében, vagy

- összetétel, megközelítőleg állandó Mn mellett kopolimerek esetében, vagy

- Mn > 1000, változó Mn és megközelítőleg állandó összetétel mellett kopolimerek esetében.

Bizonyos esetekben, amikor az Mn- vagy összetétel-tartománytól függően a reprezentatív tagok eltérő hatásokat mutatnak, más reprezentatív tagok további vizsgálatát kell előírni.

C. A 12. cikk szerinti műszaki dossziéhoz szükséges információk

Amennyiben az információszolgáltatás technikai akadályokba ütközik, vagy ha tudományos szempontból nem indokolt, ennek okait pontosan közölni kell, amelyeket az illetékes hatóságok hagyják jóvá.

Egy polimer tulajdonságainak értékelésekor a monomer(ek) tulajdonságaira vonatkozó, megfelelő információk felhasználhatók.

A 67/548/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a vizsgálatokat az illetékes nemzetközi szervek által elfogadott és ajánlott módszerek szerint kell elvégezni, amennyiben léteznek ilyen ajánlások.

A vizsgálatok elvégzéséért felelős szerv vagy szervek nevét fel kell tüntetni.

C.1. STANDARD VIZSGÁLATI CSOMAGGAL VIZSGÁLANDÓ POLIMEREK

C.1.1. Olyan polimerek, amelyek Közösségben forgalmazott mennyisége >= 1 t/év, vagy >= 5 t összesen

A VII. A. melléklet 7. cikkének (1) bekezdésében megállapított információkon és vizsgálatokon kívül az alábbi, polimer-specifikus információk szükségesek:

1. AZ ANYAG AZONOSÍTÁSA

1.2.1. Átlagos molekulatömeg

1.2.2. Molekulatömeg-eloszlás (molecular weight distribution, MWD)

1.2.3. A polimerben megkötésre kerülő kiindulási monomerek és kiindulási anyagok megnevezése és koncentrációja

1.2.4. A végcsoportok megjelölése, valamint a reaktív funkciós csoportok azonosítása és gyakorisága

1.3.2.1. A nem reagáló monomerek neve

1.3.3.1. A nem reagáló monomerek százalékos aránya

2. AZ ANYAGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2.1.1.5. Lényeges információkat tartalmazó nyilatkozat, amennyiben a polimert a környezetben lebomlónak tervezték

3. AZ ANYAG FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

3.6.1. Vízzel való kivonhatóság

A 67/548/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, bizonyos esetekben további vizsgálatokra lehet szükség, például:

- a fénystabilitás, amennyiben a polimer nem kifejezetten fénystabilizált,

- a hosszú távú kivonhatóság (átszűrt anyag vizsgálata); ezen vizsgálat eredményeitől függően eseti alapon kérhetők az átszűrt anyagon végzett megfelelő vizsgálatok.

C.1.2. Olyan polimerek, amelyek Közösségben forgalmazott mennyisége < 1 t/év, vagy < 5 t összesen, de >= 100 kg/év, vagy >= 500 kg összesen

A VII. B. melléklet 8. cikkének (1) bekezdésben megállapított információkon és vizsgálatokon kívül az alábbi, polimer-specifikus információk szükségesek:

1. AZ ANYAG AZONOSÍTÁSA

1.2.1. Átlagos molekulatömeg

1.2.2. Molekulatömeg-eloszlás (molecular weight distribution, MWD)

1.2.3. A polimerben megkötésre kerülő kiindulási monomerek és kiindulási anyagok megnevezése és koncentrációja

1.2.4. A végcsoportok megjelölése, valamint a reaktív funkciós csoportok azonosítása és gyakorisága

1.3.2.1. A nem reagáló monomerek neve

1.3.3.1. A nem reagáló monomerek százalékos aránya

2. AZ ANYAGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2.1.1.5. Lényeges információkat tartalmazó nyilatkozat, amennyiben a polimert a környezetben lebomlónak tervezték

3. AZ ANYAG FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

3.6.1. Vízzel való kivonhatóság

C.1.3. Olyan polimerek, amelyek Közösségben forgalmazott mennyisége < 100 kg/év, vagy < 500 kg összesen

A VII. C. melléklet 8. cikkének (2) bekezdésben megállapított információkon és vizsgálatokon kívül az alábbi, polimer-specifikus információk szükségesek:

1. AZ ANYAG AZONOSÍTÁSA

1.2.1. Átlagos molekulatömeg

1.2.2. Molekulatömeg-eloszlás (molecular weight distribution, MWD)

1.2.3. A polimerben megkötésre kerülő kiindulási monomerek és kiindulási anyagok megnevezése és koncentrációja

1.2.4. A végcsoportok megjelölése, valamint a reaktív funkciós csoportok azonosítása és gyakorisága

1.3.2.1. A nem reagáló monomerek neve

1.3.3.1. A nem reagáló monomerek százalékos aránya

2. AZ ANYAGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2.1.1.5. Lényeges információkat tartalmazó nyilatkozat, amennyiben a polimert a környezetben lebomlónak tervezték

C.2. POLIMEREK, AMELYEK ESETÉBEN ELEGENDŐ A CSÖKKENTETT VIZSGÁLATI CSOMAG

Bizonyos körülmények között a polimerek esetében az alapkészletre alkalmazandó vizsgálati csomag csökkenthető.

Nagy átlagos molekulatömegű, a kis molekulatömegű komponensből keveset tartalmazó és a kis oldhatóságú/kivonhatóságú anyagok nem minősülnek biológiai szempontból elérhetőnek. Azokat az anyagokat, amelyek átlagos molekulatömege magas, alacsony molekulatömegű összetevők tartalma és oldhatósága/kivonhatósága alacsony, biológiailag nem hasznosítható anyagoknak tekintjük. Ezért a következő kritériumokat használják azon polimerek meghatározására, amelyek esetében elegendő a csökkentett vizsgálati csomag alkalmazása:

Azon nehezen lebontható polimerek esetében, amelyek Közösségben forgalmazott mennyisége >= 1 t/év, vagy >= 5 t összesen, az alábbi kritériumok határozzák meg a csökkentett vizsgálati csomag alkalmazását:

I. Magas átlagos molekulatömeg (Mn) [1];

II. Vízben való kivonhatóság (3.6.1)

< 10 mg/l mindenféle adalékanyagtól és szennyezéstől mentesen;

III. M<1000 1 %-nál kisebb; ez a százalék csak azon molekulákra (alkotóelemekre) vonatkozik, amelyek közvetlenül monomer(ek)ből származnak, illetve monomerek, de nem vonatkozik egyéb alkotóelemekre, pl. adalékanyagokra vagy szennyezésekre.

Amennyiben valamennyi kritérium teljesül, akkor a polimer olyan polimernek tekinthető, amely esetében elegendő a csökkentett vizsgálati csomag alkalmazása.

Azon nehezen lebontható polimerek esetében, amelyek Közösségben forgalmazott mennyisége < 1 t/év, vagy < 5 t összesen, elegendő az I. és II. kritérium teljesítése ahhoz, hogy adott polimer olyan polimernek minősüljön, amely esetében elegendő a csökkentett vizsgálati csomag alkalmazása.

Amennyiben a megjelölt vizsgálatokkal nem lehet bizonyítani, hogy a polimer a kritériumoknak megfelel, a bejelentőnek más módszerekkel kell bizonyítania a kritériumok kielégítését.

Bizonyos körülmények között szükség lehet toxikológiai és ökotoxikológiai vizsgálatokra.

C.2.1. Olyan polimerek, amelyek Közösségben forgalmazott mennyisége >= 1 t/év, vagy >= 5 t összesen

0. A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE ÉS A BEJELENTŐ MEGNEVEZÉSE: A GYÁRTÁS TELEPHELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A Közösségen kívül gyártott és azoknak az anyagoknak az esetében, amelyek bejelentéséhez a bejelentőt a gyártó egyedüli képviselőjeként jelölték ki, a Közösségbe anyagot szállító importőrök neve és címe.

1. AZ ANYAG AZONOSÍTÁSA

1.1. Név

1.1.1. Név IUPAC-nómenklatúra szerint

1.1.2. Egyéb nevek (közismert elnevezés, kereskedelmi név, rövidítés)

1.1.3. CAS szám és CAS név (amennyiben létezik)

1.2. Molekuláris- és szerkezeti képlet

1.2.1. Átlagos molekulatömeg

1.2.2. Molekulatömeg-eloszlás (molecular weight distribution, MWD)

1.2.3. A polimerben megkötésre kerülő kiindulási monomerek és kiindulási anyagok megnevezése és koncentrációja,

1.2.4. A végcsoportok megjelölése, valamint a reaktív funkciós csoportok azonosítása és gyakorisága

1.3. Az anyag összetétele

1.3.1. A tisztasági fok (%)

1.3.2. A szennyező anyagok - beleértve a melléktermékeket - megnevezése

1.3.2.1. A nem reagáló monomerek megnevezése

1.3.3. A (jelentős) meghatározó szennyező anyagok százalékos aránya

1.3.3.1. A nem reagáló monomerek százalékos aránya

1.3.4. Ha az anyag stabilizátort, inhibitort vagy egyéb adalékanyagot tartalmaz, a következő adatokat kell megadni: anyagi természet, nagyságrend:... ppm, ... %

1.3.5. Spektrális adatok (UV, IR, NMR, vagy tömeg spektrum)

1.3.6.1. Géldiffúziós kromatográfia (GPC)

1.4. A kimutatás és a meghatározás módszerei

Az alkalmazott módszerek teljes körű leírása, vagy a megfelelő irodalmi hivatkozások.

A kimutatás és meghatározás módszerei mellett információt kell szolgáltatni azokról az analitikai módszerekről, amelyeket a bejelentő ismer, és amelyek lehetővé teszik az anyag és átalakulási termékeinek kimutatását a környezetben, illetve az emberre kifejtett közvetlen expozíció meghatározását.

2. AZ ANYAGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2.0. Előállítás

Ebben a szakaszban elegendő információt kell adni ahhoz, hogy az előállítási folyamat során előforduló emberi és környezeti expozíció mértéke megközelítőleg, de reálisan felbecsülhető legyen. Az előállítási folyamat részletes leírása, különösen a kereskedelmi szempontból érzékeny részletek ismertetése nem szükséges.

2.0.1. Az előállítás során alkalmazott technológiai eljárások.

2.0.2. Az előállítással járó expozíció becslések:

- a munkakörnyezet,

- a környezet

2.1. Tervezett felhasználási módok

Ebben a szakaszban elegendő információt kell adni a javasolt/várható felhasználási módok során előforduló emberi és környezeti expozíció megközelítő, de reális becsléséhez.

2.1.1. A felhasználás típusai: a funkció és a várt hatások leírása

2.1.1.1. Az anyag felhasználásához kapcsolódó technológiai eljárás(ok) (amennyiben ismert)

2.1.1.2. A felhasználással kapcsolatos expozícióbecslése (amennyiben ismert):

- a munkakörnyezet,

- a környezet

2.1.1.3. Az anyag kereskedelmi forgalomba kerülő formái: anyag, készítmény, termék

2.1.1.4. Az anyag koncentrációja a forgalomba kerülő készítményekben és termékekben (amennyiben ismert)

2.1.2. Felhasználási területek, megközelítő részletességgel:

- iparágak,

- mezőgazdasági termelők és egyéb szakmák,

- lakossági felhasználás

2.1.3. Az anyag átvevőinek megnevezése, amennyiben ismert és lényeges

2.1.4. A tervezett felhasználás során keletkező hulladék mennyisége és összetétele (amennyiben ismert)

2.2. A becsült előállítás és/vagy a behozatal valamennyi várható felhasználási mód és alkalmazási terület vonatkozásában

2.2.1. Előállítás és/vagy a behozatal összesített mennyisége, tonna/év:

- az első naptári évben,

- a további naptári években

A Közösségen kívül gyártott és azoknak az anyagoknak az esetében, amelyek bejelentéséhez a bejelentőt a gyártó egyedüli képviselőjeként jelölték ki, ezt az információt a fenti, 0. szakaszban megnevezett minden egyes importőr esetében meg kell adni.

2.2.2. Előállítás és/vagy a behozatal a 2.1.1. és a 2.1.2. pont szerint részletezve és százalékos formában kifejezve:

- az első naptári évben,

- a további naptári években

2.3. Javasolt módszerek és óvintézkedések az alábbi esetekben:

2.3.1. Kezelés

2.3.2. Tárolás

2.3.3. Szállítás

2.3.4. Tűz (az égési- vagy pirolízisgázok anyagi természete, amennyiben a javasolt felhasználási mód ezt indokolja)

2.3.5. Egyéb veszélyek, különös tekintettel a vízzel való kémiai reakcióra

2.3.6. Amennyiben fontos, tájékoztatás arról, hogy az anyag por alakban hajlamos-e a robbanásra

2.4. Rendkívüli intézkedések véletlen kiömlések esetén

2.5. Rendkívüli intézkedések személyi sérülés (pl. mérgezés) esetén

2.6. Csomagolás

3. AZ ANYAG FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

3.0. Az anyag halmazállapota 20 °C-on, 101,3 kPa nyomáson

3.1. Olvadási tartomány (pl. hőstabilitási vizsgálatból)

3.3. Relatív sűrűség

3.6.1 Vízzel való kivonhatóság

3.10. Gyúlékonyság

3.11. Robbanási tulajdonságok

3.12. Öngyulladási hajlam

3.15. Részecskeméret:

Azon anyagok esetében, amelyek inhalációs expozíció veszélyével járó formában kerülnek forgalomba, vizsgálattal meg kell állapítani az anyagok részecskeméret-eloszlását abban a formában, amelyben majd forgalomba kerül.

3.16. Hőstabilitás

3.17. Kivonhatóság

- vízzel, pH 2 és pH 9 mellett, 37 °C-on,

- ciklohexánnal

4. TOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Az illetékes hatóságok eseti alapon, a bejelentés elfogadását nem késleltetve, reaktív csoportok jelenléte, szerkezeti/fizikai sajátosságok, illetve a polimer alacsony molekulatömegű alkotórészeinek tulajdonságaira vonatkozó ismeretek vagy a lehetséges expozíció ismeretében kérhetik bizonyos vizsgálatok elvégzését. Különösen a belégzés útján fellépő mérgezés (pl. 4.1.2. vagy 4.2.1.) vizsgálata kérhető, amennyiben fennáll a légutak révén történő expozíció lehetősége.

5. ÖKOTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Az illetékes hatóságok eseti alapon, a bejelentés elfogadását nem késleltetve, reaktív csoportok jelenléte, szerkezeti/fizikai sajátosságok, illetve a polimer alacsony molekulatömegű alkotórészeinek tulajdonságaira vonatkozó ismeretek vagy a lehetséges expozíció ismeretében kérhetik bizonyos vizsgálatok elvégzését. Különösen a következő, további vizsgálatok kérhetők:

- a fénystabilitás, amennyiben a polimer nem kifejezetten fénystabilizált,

- a hosszú távú kivonhatóság (átszűrt anyag vizsgálata).

Ezen vizsgálat eredményeitől függően eseti alapon kérhetők az átszűrt anyagon végzett megfelelő vizsgálatok.

6. AZ ANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

6.1. Az ipar/egyéb szakmák esetében

6.1.1. Az újrahasznosítás lehetősége

6.1.2. A kedvezőtlen hatások közömbösítésének lehetősége

6.1.3. A megsemmisítés lehetősége:

- ellenőrzött lerakás,

- elégetés,

- víztisztító telep,

- egyéb

6.2 A lakosság esetében

6.2.1. Az újrahasznosítás lehetősége

6.2.2. A kedvezőtlen hatások közömbösítésének lehetősége

6.2.3. A megsemmisítés lehetősége:

- ellenőrzött lerakás,

- elégetés,

- víztisztító telep,

- egyéb

C.2.2. Olyan polimerek, amelyek Közössében forgalmazott mennyisége < 1 t/év, vagy < 5 t összesen

0. A GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE ÉS A BEJELENTŐ MEGNEVEZÉSE: A GYÁRTÁS TELEPHELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A Közösségen kívül gyártott és azoknak az anyagoknak az esetében, amelyek bejelentéséhez a bejelentőt a gyártó egyedüli képviselőjeként jelölték ki, a Közösségbe anyagot szállító importőrök neve és címe.

1. AZ ANYAG AZONOSÍTÁSA

1.1. Név

1.1.1. Név az IUPAC-nómenklatúra szerint

1.1.2. Egyéb nevek (közismert elnevezés, kereskedelmi név, rövidítés)

1.1.3. CAS szám és CAS név (amennyiben létezik)

1.2. Molekuláris- és szerkezeti képlet

1.2.1. Átlagos molekulatömeg

1.2.2. Molekulatömeg-eloszlás (molecular weight distribution, MWD)

1.2.3. A polimerben megkötésre kerülő kiindulási monomerek és kiindulási anyagok megnevezése és koncentrációja

1.2.4. A végcsoportok megjelölése, valamint a reaktív funkciós csoportok azonosítása és gyakorisága

1.3. Az anyag összetétele

1.3.1. Tisztasági fok (%)

1.3.2. A szennyező anyagok - beleértve a melléktermékeket - megnevezése

1.3.2.1. Az nem reagáló monomerek megnevezése

1.3.3. A (jelentős) meghatározó szennyező anyagok százalékos aránya

1.3.3.1. A nem reagáló monomerek százalékos aránya

1.3.4. Amennyiben az anyag stabilizátort, inhibitort vagy egyéb adalékanyagot tartalmaz, a következő adatokat kell megadni: anyagi természet, nagyságrend: ... ppm, ... %

1.3.5. Spektrális adatok (UV, IR, NMR vagy tömegspektrum)

1.3.6.1. Géldiffúziós kromatográfia (GPC)

1.4. A kimutatás és a meghatározás módszerei

Az alkalmazott módszerek teljes körű leírása, vagy a megfelelő irodalmi hivatkozások.

A kimutatás és meghatározás módszerei mellett információt kell szolgáltatni azokról az analitikai módszerekről, amelyeket a bejelentő ismer, és amelyek lehetővé teszik az anyag és átalakulási termékeinek kimutatását a környezetben, illetve az emberre kifejtett közvetlen expozíció meghatározását.

2. AZ ANYAGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2.0. Előállítás

Ebben a szakaszban elegendő információt kell adni ahhoz, hogy az előállítási folyamat során előforduló emberi és környezeti expozíció mértéke megközelítőleg, de reálisan felbecsülhető legyen. Az előállítási folyamat részletes leírása, különösen a kereskedelmi szempontból érzékeny részletek ismertetése nem szükséges.

2.0.1. Az előállítás során alkalmazott technológiai eljárások

2.0.2. Az előállítással járó expozíció becslése:

- a munkakörnyezet,

- a környezet

2.1. Tervezett felhasználási módok

Ebben a szakaszban elegendő információt kell adni az anyagok javasolt/várható felhasználási módok során előforduló expozíció megközelítő, de reális becsléséhez.

2.1.1. A felhasználás típusai: a funkció és a várt hatások leírása

2.1.1.1. Az anyag felhasználásához kapcsolódó technológiai eljárás(ok) (amennyiben ismert)

2.1.1.2. A felhasználással kapcsolatos expozíció becslése (amennyiben ismert):

- a munkakörnyezet,

- a környezet

2.1.1.3. Az anyag kereskedelmi forgalomba kerülő formái: anyag, készítmény, termék

2.1.1.4. Az anyag koncentrációja a forgalomba kerülő készítményekben és termékekben (amennyiben ismert)

2.1.2. Felhasználási területek megközelítő részletességgel:

- iparágak,

- mezőgazdasági termelők és egyéb szakmák,

- lakossági felhasználás

2.1.3. Az anyag átvevőinek megnevezése, amennyiben ismert és lényeges

2.1.4. A tervezett felhasználás során keletkező hulladék mennyisége és összetétele (amennyiben ismert)

2.2. A becsült előállítás és/vagy a behozatal valamennyi várható feltételezett felhasználási mód és alkalmazási terület vonatkozásában

2.2.1. Előállítás és/vagy a behozatal összesített mennyisége, tonna/év:

- az első naptári évben,

- a további naptári években

A Közösségen kívül gyártott és azoknak az anyagoknak az esetében, amelyek bejelentéséhez a bejelentőt a gyártó egyedüli képviselőjeként jelölték ki, ezt az információt a fenti, 0. szakaszban megnevezett minden egyes importőr esetében meg kell adni.

2.2.2. Előállítás és/vagy a behozatal a 2.1.2. pont szerint részletezve és százalékos formában kifejezve:

- az első naptári évben,

- a további naptári években

2.3. Javasolt módszerek és óvintézkedések az alábbi esetekben:

2.3.1. Kezelés

2.3.2. Tárolás

2.3.3. Szállítás

2.3.4. Tűz (az égési gázok vagy pirolízis gázok anyagi természete, amennyiben a javasolt felhasználási mód ezt indokolja)

2.3.5. Egyéb veszélyek, különös tekintettel a vízzel való kémiai reakcióra

2.3.6. Amennyiben fontos, tájékoztatás arról, hogy az anyag por alakban hajlamos-e a robbanásra

2.4. Rendkívüli intézkedések a véletlen kiömlés esetén

2.5. Rendkívüli intézkedések személyi sérülés (pl. mérgezés) esetén

2.6. Csomagolás

3. AZ ANYAG FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAI

3.0. Az anyag halmazállapota 20 °C-on, 101,3 kPa nyomáson

3.1. Olvadási tartomány (pl. hőstabilitási vizsgálatból)

3.6.1 Vízzel való kivonhatóság

3.10. Gyúlékonyság

[1] A bejelentést átvevő hatóság a saját felelősségére dönti el, hogy adott polimer megfelel-e ezen előírásoknak vagy nem.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993L0105 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0105&locale=hu

Tartalomjegyzék