Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32006D0193[1]

2006/193/EK: A Bizottság határozata ( 2006. március 1. ) a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében az EMAS-logónak a szállítási vagy harmadlagos csomagoláson, kivételes esetként történő felhasználására irányadó szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2006) 306. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. március 1.)

a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében az EMAS-logónak a szállítási vagy harmadlagos csomagoláson, kivételes esetként történő felhasználására irányadó szabályok megállapításáról

(az értesítés a C(2006) 306. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/193/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az EMAS-logó azt jelzi a nyilvánosságnak és más érdekelt feleknek, hogy az EMAS-ban nyilvántartásba vett szervezet a 761/2001/EK rendelet követelményeinek megfelelően környezetvédelmi vezetési rendszert hozott létre.

(2) Az EMAS-logó nem helyezhető el termékeken vagy azok csomagolásán, és nem használható fel más termékekre, tevékenységekre és szolgáltatásokra vonatkozó összehasonlításban. A 761/2001/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében előírt értékelés keretében ugyanakkor a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy mely kivételes körülmények között használható az EMAS-logó.

(3) Egyes, az EMAS-ban nyilvántartásba vett szervezetek érdeklődést mutattak aziránt, hogy az EMAS-logót a szállítási vagy harmadlagos csomagoláson, az érdekeltek környezetvédelmi tájékoztatásának hatékony módjaként feltüntessék.

(4) A Bizottság által a tagállamokkal együttműködésben, a 761/2001/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdése alapján a logó alkalmazásáról, elismeréséről és értelmezéséről folytatott értékelés arra a következtetésre jutott, hogy a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározott szállítási vagy harmadlagos csomagolás a 761/2001/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében kivételes körülményt képez, mert ez a csomagolás nem kapcsolódik közvetlenül a termékekhez, és ezért az EMAS-logó használata ezen a csomagoláson megengedhető.

(5) Annak érdekében továbbá, hogy ne legyen összetéveszthető a környezetvédelmi termékcímkékkel, és a nyilvánosság és más érdekelt felek számára egyértelmű legyen, hogy a logó használata semmilyen módon nem kötődik a szállítási vagy harmadlagos csomagolásban lévő termékekhez vagy azok jellemzőihez, hanem csupán azt jelzi, hogy a nyilvántartásba vett szervezet környezetvédelmi vezetési rendszert működtet, a logó mellett kiegészítő tájékoztatást kell elhelyezni.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 761/2001/EK rendelet 14. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EMAS-ban nyilvántartásba vett szervezetek az EMAS-logónak a 761/2001/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott mindkét változatát feltüntethetik a 94/62/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, általuk használt szállítási vagy harmadlagos csomagoláson.

Ilyenkor az EMAS-logó környezetében el kell helyezni a következő szöveget: "A(z) [EMAS-ban nyilvántartásba vett szervezet neve] a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) nyilvántartásba vett szervezet."

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 1-jén.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 114., 2001.4.24., 1. o. A legutóbb a 196/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 32., 2006.2.4., 4. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 365., 1994.12.31., 10. o. A legutóbb a 2005/20/EK irányelvvel (HL L 70., 2005.3.16., 17. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0193 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0193&locale=hu