32006D0193[1]

2006/193/EK: A Bizottság határozata ( 2006. március 1. ) a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében az EMAS-logónak a szállítási vagy harmadlagos csomagoláson, kivételes esetként történő felhasználására irányadó szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2006) 306. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. március 1.)

a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében az EMAS-logónak a szállítási vagy harmadlagos csomagoláson, kivételes esetként történő felhasználására irányadó szabályok megállapításáról

(az értesítés a C(2006) 306. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/193/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az EMAS-logó azt jelzi a nyilvánosságnak és más érdekelt feleknek, hogy az EMAS-ban nyilvántartásba vett szervezet a 761/2001/EK rendelet követelményeinek megfelelően környezetvédelmi vezetési rendszert hozott létre.

(2) Az EMAS-logó nem helyezhető el termékeken vagy azok csomagolásán, és nem használható fel más termékekre, tevékenységekre és szolgáltatásokra vonatkozó összehasonlításban. A 761/2001/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében előírt értékelés keretében ugyanakkor a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy mely kivételes körülmények között használható az EMAS-logó.

(3) Egyes, az EMAS-ban nyilvántartásba vett szervezetek érdeklődést mutattak aziránt, hogy az EMAS-logót a szállítási vagy harmadlagos csomagoláson, az érdekeltek környezetvédelmi tájékoztatásának hatékony módjaként feltüntessék.

(4) A Bizottság által a tagállamokkal együttműködésben, a 761/2001/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdése alapján a logó alkalmazásáról, elismeréséről és értelmezéséről folytatott értékelés arra a következtetésre jutott, hogy a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2) meghatározott szállítási vagy harmadlagos csomagolás a 761/2001/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében kivételes körülményt képez, mert ez a csomagolás nem kapcsolódik közvetlenül a termékekhez, és ezért az EMAS-logó használata ezen a csomagoláson megengedhető.

(5) Annak érdekében továbbá, hogy ne legyen összetéveszthető a környezetvédelmi termékcímkékkel, és a nyilvánosság és más érdekelt felek számára egyértelmű legyen, hogy a logó használata semmilyen módon nem kötődik a szállítási vagy harmadlagos csomagolásban lévő termékekhez vagy azok jellemzőihez, hanem csupán azt jelzi, hogy a nyilvántartásba vett szervezet környezetvédelmi vezetési rendszert működtet, a logó mellett kiegészítő tájékoztatást kell elhelyezni.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 761/2001/EK rendelet 14. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EMAS-ban nyilvántartásba vett szervezetek az EMAS-logónak a 761/2001/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott mindkét változatát feltüntethetik a 94/62/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, általuk használt szállítási vagy harmadlagos csomagoláson.

Ilyenkor az EMAS-logó környezetében el kell helyezni a következő szöveget: "A(z) [EMAS-ban nyilvántartásba vett szervezet neve] a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) nyilvántartásba vett szervezet."

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 1-jén.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 114., 2001.4.24., 1. o. A legutóbb a 196/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 32., 2006.2.4., 4. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 365., 1994.12.31., 10. o. A legutóbb a 2005/20/EK irányelvvel (HL L 70., 2005.3.16., 17. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0193 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0193&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére