Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32003D0659[1]

A Tanács 2003/659/IB határozata (2003. június 18.) a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló 2002/187/IB határozat módosításáról

A Tanács 2003/659/IB határozata

(2003. június 18.)

a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló 2002/187/IB határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 31. cikkére és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Bizottság kezdeményezésére [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Számvevőszék véleményére [3],

mivel:

(1) Az Eurojust az Európai Unióról szóló szerződés alapján létrehozott szerv, amely jelenleg az Európai Unió általános költségvetésének terhére részesül támogatásban. Következésképpen az Eurojust általános költségvetésből finanszírozott kiadásait az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó közösségi szabályokkal és eljárásokkal, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 41. cikkének (4) bekezdésével összhangban kell kezelni.

(2) Ilyen feltételek mellett a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozat [4] egyes rendelkezéseit összhangba kell hozni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (a továbbiakban: általános költségvetési rendelet) [5].

(3) Ezért a 2002/187/IB határozatot módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2002/187/IB határozat a következőképpen módosul:

1. A 35., a 36. és a 37. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"35. cikk

A költségvetés elkészítése

(1) A testület, az igazgatási igazgató által készített előzetes tervezet alapján, minden évben kidolgozza az Eurojust következő pénzügyi évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát. A testület minden évben legkésőbb március 31-ig benyújtja a Bizottsághoz ezt a személyzeti tervet is magában foglaló előirányzatot.

(2) Az előirányzat alapján a Bizottság - az Európai Unió előzetes általános költségvetési tervezetének keretében - javaslatot tesz az Eurojust éves támogatásának összegére, valamint állandó és ideiglenes munkaköreire, és ez irányú javaslatát a Szerződés 272. cikkével összhangban benyújtja a költségvetési hatósághoz.

(3) A költségvetési hatóság engedélyezi az Eurojust részére nyújtandó támogatásra vonatkozó előirányzatot, és az Európai Közösségek tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak személyzeti szabályzata keretében meghatározza az Eurojust állandó és ideiglenes munkaköreit.

(4) A pénzügyi év kezdete előtt az Eurojust testülete a költségvetési hatóság által e cikk (3) bekezdésével összhangban engedélyezett éves támogatás és munkakörök alapján elfogadja a 34. cikk (1) bekezdésének harmadik mondatában említett személyzeti tervet is magában foglaló, az Eurojust részére nyújtott különböző pénzügyi hozzájárulások és egyéb forrásokból származó pénzeszközök figyelembevételével kiigazított költségvetést.

36. cikk

A költségvetés végrehajtása és mentesítés

(1) Az igazgatási igazgató engedélyezésre jogosult tisztviselőként hajtja végre az Eurojust költségvetését. A költségvetés végrehajtásáról a testületnek számol be.

(2) Minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 1-jéig az Eurojust számvitelért felelős tisztviselője az azon pénzügyi év költségvetési és pénzügyi irányításáról szóló beszámolóval együtt benyújtja a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének az Eurojust előzetes beszámolóját. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az általános költségvetési rendelet 128. cikkével összhangban elvégzi az egyes intézmények és decentralizált szervek tárgyévi előzetes beszámolóinak összevonását (konszolidációját).

(3) Minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 31-ig a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az azon pénzügyi év költségvetési és pénzügyi irányításáról szóló beszámolóval együtt benyújtja a Számvevőszékhez az Eurojust előzetes beszámolóját. Az előző pénzügyi év költségvetési és pénzügyi irányításáról szóló beszámolót az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is be kell nyújtani.

(4) A Számvevőszék által az Eurojust előzetes beszámolójára tett észrevételek kézhezvételét követően az igazgatási igazgató saját hatáskörében az általános költségvetési rendelet 129. cikkének megfelelően elkészíti az Eurojust végleges beszámolóját, és véleményezés céljából benyújtja azt az Eurojust testületéhez.

(5) Az Eurojust testülete véleményt ad az Eurojust végleges beszámolójáról.

(6) Az igazgatási igazgató minden pénzügyi évet követően legkésőbb július 1-jéig benyújtja az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Számvevőszékhez az Eurojust végleges beszámolóját, valamint az Eurojust testületének azzal kapcsolatos véleményét.

(7) A végleges beszámolót közzé kell tenni.

(8) Az igazgatási igazgató minden évben legkésőbb szeptember 30-ig választ küld a Számvevőszéknek az említett szerv által tett észrevételekre vonatkozóan. Válaszát az Eurojust testületének is megküldi.

(9) Az igazgatási igazgató, az Eurojust testületének és elnökének alárendelten eljárva, kérelemre az Európai Parlament rendelkezésére bocsátja az adott pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárásnak az általános költségvetési rendelet 146. cikkének (3) bekezdése szerinti zavartalan lefolytatásához szükséges valamennyi információt.

(10) Az Európai Parlament a minősített többséggel eljáró Tanács ajánlására legkésőbb az n + 2. év április 30-ig mentesíti az igazgatási igazgatót az n. év költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól.

37. cikk

A költségvetésre alkalmazandó költségvetési rendelet

(1) A testület a Bizottsággal folytatott konzultációt követően egyhangúlag fogadja el az Eurojust költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokat. Ezek a szabályok csak az Eurojust működéséhez kifejezetten szükséges esetben, a Bizottság előzetes jóváhagyásával térhetnek el az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettől [6]."

2. A 38. cikk (1) bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A feladatai végrehajtásához szükséges belső ellenőrzési rendszerek és eljárások bevezetése az engedélyezésre jogosult tisztviselő felelősségi körébe tartozik."

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2003. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Drys

[1] HL C 331. E, 2002.12.31., 67. o.

[2] 2003. március 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 285., 2002.11.21., 4. o.

[4] HL L 63., 2002.3.6., 1. o.

[5] HL L 248., 2002.9.16., 1. o., helyesbítés:HL L 25., 2003.1.30., 43. o.

[6] HL L 357., 2002.12.31., 72. o., helyesbítés: HL L 2., 2003.1.7., 39. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003D0659 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003D0659&locale=hu