32022L1648[1]

A Bizottság (EU) 2022/1648 végrehajtási irányelve (2022. szeptember 23.) a 2003/91/EK irányelvnek az ökológiai termelésre alkalmas zöldségfajok ökológiai fajtáira vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1648 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2022. szeptember 23.)

a 2003/91/EK irányelvnek az ökológiai termelésre alkalmas zöldségfajok ökológiai fajtáira vonatkozó eltérés tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A 2003/91/EK bizottsági irányelv (2) célja annak biztosítása, hogy a zöldségfajoknak a tagállamok által a nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajtái megfeleljenek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított előírásoknak. Ezek az előírások különösen arra irányulnak, hogy biztosítsák a zöldségfajok egyes fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzőkre és a vizsgálat minimumfeltételeire vonatkozó szabályoknak való megfelelést a megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság (DUS) megállapítása érdekében. Azon fajták esetében, amelyekre nem vonatkoznak CPVO-előírások, a szóban forgó irányelv célja az új növényfajták oltalmára létesült nemzetközi unió (UPOV) vizsgálati iránymutatásainak való megfelelés biztosítása.

(2) Biztosítani kell, hogy a termelők ökológiai nemesítési tevékenységekből származó, ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajtákat használhassanak. Ezek némelyike megfelel az ugyanazon fajhoz tartozó összes többi fajtára vonatkozó DUS-kritériumoknak, de más, ökológiai termelésre szánt fajtákat az egyes reproduktív egységek közötti magas szintű genetikai és fenotípusos sokféleség jellemez.

(3) Ezért a CPVO és az UPOV meglévő DUS-előírásaiban és iránymutatásaiban meghatározott egyöntetűségi szabványok nem alkalmasak az ökológiai termelésre szánt ökológiai fajták tekintetében, amelyeket magas szintű genetikai és fenotípusos sokféleség jellemez.

(4) Ezért lehetővé kell tenni a meglévő DUS-vizsgálati előírásoktól való eltérést annak érdekében, hogy azok jobban igazodjanak az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajtákhoz. Lehetővé kell tenni tehát, hogy bizonyos fajok esetében a fajtavizsgálatra vonatkozó jelenlegi előírásokat az ökológiai mezőgazdaság igényeinek megfelelően kiigazítsák. Ezért helyénvaló eltérni a 2003/91/EK irányelv 1. cikkének egyes rendelkezéseitől.

(5) A tagállamoknak 2030. december 31-ig minden év december 31-ig jelentést kell tenniük a Bizottságnak és a többi tagállamnak a kérelmek számáról és a DUS-vizsgálatok eredményeiről annak érdekében, hogy biztosítsák e követelmények rendszeres felülvizsgálatát, valamint mérlegeljék, hogy szükséges-e azokat módosítani, megszüntetni vagy más fajokra is alkalmazni.

(6) A 2003/91/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az illetékes hatóságoknak és az érintett vállalkozóknak elegendő időt kell biztosítani a megfelelő felkészülésre, mielőtt az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések hatályba lépnének.

(8) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/91/EK irányelv módosításai

A 2003/91/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(2) A megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság tekintetében: a) az I. mellékletben felsorolt fajoknak meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) igazgatási tanácsa által kiadott, a megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság tekintetében végzett vizsgálatokról szóló és az említett mellékletben felsorolt jegyzőkönyvekben megállapított feltételeknek; b) a II. mellékletben felsorolt fajoknak meg kell felelniük az új növényfajták oltalmára létesült nemzetközi unió (UPOV) által a megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság tekintetében végzett vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan megállapított és az említett mellékletben felsorolt vizsgálati iránymutatásoknak. Az első albekezdéstől eltérve, az ökológiai termelésre alkalmas, a III. melléklet A. részében felsorolt fajokhoz tartozó ökológiai fajták az egyöntetűség tekintetében ehelyett az említett melléklet B. részében megállapított feltételeknek is megfelelhetnek. A tagállamok 2030. december 31-ig minden év december 31-ig jelentést tesznek a Bizottságnak és a többi tagállamnak az említett ökológiai fajták tekintetében a fajtabejegyzési kérelmek számáról, valamint a megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság (DUS) vizsgálatának eredményeiről."

2. Az ezen irányelv mellékletében meghatározott szöveg III. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2023. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2023. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 23-án.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja

(1) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(2) A Bizottság 2003/91/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról (HL L 254., 2003.10.8., 11. o.).

MELLÉKLET

"III. MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett fajok felsorolása:

Sárgarépa

Karalábé

B. RÉSZ

Az ökológiai termelésre alkalmas zöldségfajok megkülönböztethetőségének, egyöntetűségének és állandóságának vizsgálatára vonatkozó egyedi rendelkezések

1. Általános szabály

Az ökológiai termelésre alkalmas zöldségfajok ökológiai fajtáira a következők vonatkoznak:

1.1. A megkülönböztethetőség és az állandóság tekintetében az I. és II. mellékletben említett előírásokban és iránymutatásokban foglalt valamennyi jellemzőt meg kell figyelni és le kell írni.

1.2. Az egyöntetűség tekintetében az I. és II. mellékletben említett előírásokban és iránymutatásokban foglalt valamennyi jellemzőt meg kell figyelni és le kell írni, a 2. pontban felsorolt jellemzőkre pedig a következőket kell alkalmazni:

a) ezek a jellemzők értékelhetők kevésbé szigorú módon;

b) amennyiben e jellemzők tekintetében a szóban forgó 2. pont eltérést ír elő a vonatkozó technikai előírástól, a fajtán belüli egyöntetűség szintjének hasonlónak kell lennie az Unióban közismert, összehasonlítható fajták egyöntetűségének szintjéhez.

2. A technikai előírásoktól való eltérés

2.1. Sárgarépa

A sárgarépa (Daucus carota L.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/049/3. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 4. - Levél: tagoltság

CPVO 5. - Levél: a zöld szín intenzitása

CPVO 19. - Gyökér: a mag átmérője a teljes átmérőhöz viszonyítva

CPVO 20. - Gyökér: a mag színe

CPVO 21. - A fehér maggal rendelkező fajták kivételével; gyökér: a mag színének intenzitása

CPVO 28. - Gyökér: a csúcs színeződésének ideje

CPVO 29. - Növény: az elsődleges ernyő magassága a virágzás idején

2.2. Karalábé

A karalábé (Brassica oleracea L.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/065/1 Rev. CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek a megfelelő CPVO technikai előírásban foglalt, az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 2. - Csíranövény: a sziklevelek zöld színeződésének intenzitása

CPVO 6. - Levélnyél: növekedési jelleg

CPVO 8. - Levéllemez: hosszúság

CPVO 9. - Levéllemez: szélesség

CPVO 10. - Levéllemez: a csúcs alakja

CPVO 11. - Levéllemez: tagoltság a főérig (a levél alsó részén)

CPVO 12. - Levéllemez: a szél bemetszéseinek száma (a levél felső részén)

CPVO 13. - Levéllemez: a szél bemetszéseinek mélysége (a levél felső részén)

CPVO 14. - Levéllemez: alak keresztmetszetben

CPVO 19. - Karalábé: belső levelek száma.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022L1648 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022L1648&locale=hu

Tartalomjegyzék