32017D0801[1]

A Bizottság (EU) 2017/801 végrehajtási határozata (2017. május 8.) egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2016/715 végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2017) 2894. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/801 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. május 8.)

egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2016/715 végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2017) 2894. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) A Guignardia citricarpa Kiely (a citrusfélékre nézve patogén valamennyi törzs) - amelyre a Nemzetközi Botanikai Kongresszus gombákra vonatkozó új nevezéktani kódexének elfogadása óta Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (a továbbiakban: Phyllosticta citricarpa) néven hivatkoznak - a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. része I. szakaszának c) pontjának 11. alpontjában károsító szervezetként szerepel. Előfordulása nem ismert az Unióban. A károsító szervezet a citrusfélék fekete foltos betegségének kiváltó tényezője, amely jelentősen veszélyezteti az Unió citrustermesztését.

(2) Az (EU) 2016/715 bizottsági végrehajtási határozat (2) a Phyllosticta citricarpa Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzése érdekében intézkedéseket állapít meg a Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik gyümölcseire, kivéve a Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka gyümölcseit (a továbbiakban: meghatározott gyümölcsök).

(3) A határozat elfogadása óta, 2016. május és október között, a tagállamok az Argentínából származó meghatározott gyümölcsök importellenőrzésének nyomán rendszeresen jelezték a Phyllosticta citricarpa észlelését.

(4) A Bizottság megvizsgálta a feltartóztatott szállítmányok ismétlődő eseteit és arra a következtetésre jutott, hogy az argentin növényegészségügyi tanúsítási rendszer nem garantálja kellőképpen a Phyllosticta citricarpa távolmaradását. Ezért az Argentínában jelenleg hatályban lévő növényegészségügyi biztosítékok elégtelenek a Phyllosticta citricarpa Unióba történő behurcolásának megakadályozására.

(5) Ezért az említett gyümölcsök Unióba való behozatalát bizonyos követelményekhez kell kötni. Az említett követelményeknek meg kell egyezniük a Dél-Afrikából és Uruguayból származó meghatározott gyümölcsökre vonatkozókkal, és egyaránt vonatkozniuk kell a gyümölcslévé történő ipari feldolgozástól eltérő felhasználásra szánt meghatározott gyümölcsökre és a kizárólag gyümölcslévé történő ipari feldolgozásra szánt meghatározott gyümölcsökre.

(6) Tekintettel arra, hogy különböző fajú és fajtájú, Argentínából származó meghatározott gyümölcsökből álló szállítmányokat tartóztattak fel, nincs szükség a Dél-Afrikából és Uruguayból származó Citrus sinensis (L.) Osbeck "Valencia" meghatározott gyümölcsök esetében elrendelt további vizsgálatokra a látens fertőzés kiszűrése érdekében.

(7) Az (EU) 2016/715 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Annak érdekében, hogy a nemzeti növényvédelmi szervezeteknek, az illetékes hivatalos szerveknek és az érintett vállalkozóknak elegendő idő álljon rendelkezésükre az új követelményekhez való alkalmazkodásra, az e határozatban előírt intézkedéseket 2017. június 5-től kell alkalmazni.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2016/715 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a Phyllosticta citricarpa Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzése érdekében intézkedéseket állapít meg az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó egyes citrusfélékre vonatkozóan."

2. A 2. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) »meghatározott gyümölcsök« a Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik gyümölcsei, kivéve a Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka gyümölcseit."

3. A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 16.4. c) és 16.4. d) pontjában foglaltaktól eltérve az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó, a gyümölcslévé történő ipari feldolgozásra szánt gyümölcsöktől eltérő meghatározott gyümölcsök e határozat 4-7. cikkében foglaltaknak megfelelően hozhatók be az Unióba."

4. A szöveg a következő 5a. cikkel egészül ki: "5a. cikk Az Argentínából származó meghatározott gyümölcsök behozatala az Unióba Az Argentínából származó meghatározott gyümölcsöket a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. alpontjának első albekezdésében említett olyan növényegészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely a »Kiegészítő nyilatkozat« címszó alatt az alábbi kijelentéseket tartalmazza:

a) a meghatározott gyümölcsök olyan termőhelyről származnak, amelyet a Phyllosticta citricarpa ellen a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta, az arra megfelelő időpontban kezeltek;

b) a termőhelyen megfelelő hivatalos ellenőrzést végeztek a vegetációs időszak során, és a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta nem mutatkoztak a Phyllosticta citricarpa tünetei a termőhelyen nevelt meghatározott gyümölcsökön;

c) az érkezés és a csomagoló létesítményben történő csomagolás közötti időszakon belül - lehetőség szerint a Phyllosticta citricarpa valamely lehetséges tünetét alapul véve - mintavételre került sor, melynek keretében minden 30 tonnás tételből vagy egy ilyen tétel egy részéből fajtánként legalább 600 gyümölcsöt választottak ki, a mintába felvett, tüneteket mutató minden gyümölcsöt megvizsgáltak, és a szóban forgó károsítótól mentesnek találtak."

5. A 6. cikk címe és (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

Az Argentínából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó meghatározott gyümölcsök Unión belüli ellenőrzésére vonatkozó követelmények

(1) Az Argentínából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó meghatározott gyümölcsöket a 2004/103/EK bizottsági irányelvben (*1) meghatározott beléptetési helyen vagy célállomáson szemrevételezéssel meg kell vizsgálni. Az említett vizsgálatok elvégzéséhez a meghatározott gyümölcsök minden 30 tonnás tételéből vagy egy ilyen tétel egy részéből fajtánként legalább 200 gyümölcsöt kell a Phyllosticta citricarpa valamely lehetséges tünete alapján kiválasztani.

(*1) A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növényegészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).""

6. A 7. cikk c) pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

"c) az Argentínából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó meghatározott gyümölcsök esetében az a) és b) pontban foglaltak teljesítésén kívül a betakarítást megelőző és követő kezelésekre vonatkozó részletes információkat megőrizték."

7. A 8. cikkben az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része I. szakasza 16.4. pontjának d) alpontjában foglaltaktól eltérve az Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és Uruguayból származó, a kizárólag gyümölcslévé történő ipari feldolgozásra szánt meghatározott gyümölcsök Unióba történő behozatala és Unión belüli szállítása kizárólag e határozat 9-17. cikkében foglaltaknak megfelelően történik."

2. cikk

Ezt a határozatot 2017. június 5-től kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 8-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2016/715 végrehajtási határozata (2016. május 11.) egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról (HL L 125., 2016.5.13., 16. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D0801 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D0801&locale=hu