31997R1310[1]

A Tanács 1310/97/EK rendelete (1997. június 30.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 4064/89/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1310/97/EK rendelete

(1997. június 30.)

a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 4064/89/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 87. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

(1) mivel azok a több tagállamra is kiterjedő összefonódások, amelyek a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 1989. december 21-i 4064/89/EGK tanácsi rendeletben [4] szereplő értékhatárt nem érik el, a vállalkozások összefonódásának ellenőrzéseit szolgáló nemzeti rendszerek keretében vizsgálhatók ki; mivel ugyanazon ügylet többszöri bejelentése növeli a jogbizonytalanságot, a munkamennyiséget, a költségeket, és egymásnak ellentmondó értékelésekhez vezethet;

(2) mivel a közösségi ellenőrzés kiterjesztése a több tagállamban jelentős hatású összefonódásokra biztosít egy "egy ablakos" (one-stop-shop) rendszert, és a szubszidiaritás elvének megfelelően lehetővé teszi az összefonódások versenyre gyakorolt hatásának megítélését a Közösség egészében;

(3) mivel a fenti célkitűzések elérése érdekében további feltételeket kell megállapítani a közösségi vállalkozások összefonódása szabályozásának alkalmazásához; mivel e feltételeknek a vállalkozások világviszonylatban, közösségi szinten és legalább három tagállamban elért összforgalmában kifejezett új küszöbértéknek kell lenniük;

(4) mivel ennek a rendeletnek a kezdeti alkalmazási időszaka végén a Bizottság jelentést nyújt be a Tanácshoz az összes alkalmazott küszöbérték és feltétel végrehajtásáról, hogy a Tanács a Szerződés 145. cikkével összhangban eljárva megváltoztassa vagy módosítsa az e rendeletben meghatározott feltételeket és küszöbértékeket;

(5) mivel helyénvaló meghatározni az összefonódás fogalmát oly módon, hogy kiterjedjen az érintett vállalkozások szerkezetében tartós változást előidéző tevékenységekre; mivel különösen a közös vállalatok esetében helyénvaló a 4064/89/EGK rendelet hatályának és eljárásának körébe foglalni valamennyi, összes feladatot ellátó közös vállalatot; mivel a rendelet 2. cikke szerinti erőfölény-vizsgálat tekintetében el kell rendelni azt is, hogy a Bizottság a Szerződés 85. cikke (1) és (3) bekezdésének feltételeit alkalmazza az olyan közös vállalatokra, olyan mértékben, amennyiben azok létrehozásának közvetlen következményeként érezhető a független vállalkozások közötti verseny korlátozása; mivel, ha az ilyen közös vállalatok hatása a piacon elsősorban szerkezeti jellegű, a 85. cikk (1) bekezdése általánosságban nem alkalmazható; mivel a 85. cikk (1) bekezdése alkalmazható, ha két vagy több anyavállalat aktív marad a közös vállalat piacán, vagy esetleg, ha a közös vállalat létesítésének célja vagy hatása az anyacégek közötti verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása az értékesítési láncban a közös vállalat piacát megelőző vagy követő fázisban lévő piacokon vagy a szomszédos piacokon; mivel ebben az összefüggésben a közös vállalat létesítésének versennyel kapcsolatos összes vonatkozását ugyanannak az eljárásnak a keretében kell kiértékelni;

(6) mivel a hitel- és pénzügyi intézmények forgalmának kiszámításához a banki tevékenységből származó jövedelem jobb ismérv, mint a vagyon aránya, mert pontosabban tükrözi a teljes bankszektor valódi gazdasági helyzetét;

(7) mivel kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy az eljárás első fázisának végén hozott határozatok kiterjednek az összefonódás végrehajtásával közvetlenül összefüggő és ahhoz szükséges korlátozásokra;

(8) mivel a Bizottság egy összefonódást összeegyeztethetőnek nyilváníthat a közös piaccal, az eljárás második fázisában, a felek által tett olyan kötelezettségvállalások után, amelyek arányosak a versennyel kapcsolatos problémával, és azt teljesen kiküszöbölnék; mivel szintén helyénvaló az eljárás első fázisában kötelezettségvállalásokat elfogadni, ha a versennyel kapcsolatos probléma azonnal azonosítható és egyszerűen orvosolható; mivel kifejezetten elő kell írni, hogy ilyen esetekben a Bizottság a határozatához feltételeket és kötelezettségeket csatolhat; mivel az átláthatóságot és a tagállamokkal, valamint az érdekelt harmadik felekkel történő hatékony konzultációt biztosítani kell az eljárás mindkét fázisában;

(9) mivel a hatékony ellenőrzés biztosításához az összefonódásokat fel kell függeszteni a végső határozat meghozataláig; mivel másrészt viszont indokolt esetben lehetőséget kell biztosítani, hogy a felfüggesztéstől eltekintsenek; mivel egy ilyen felmentés megadásáról való döntés során a Bizottság tekintetbe veszi az összes vonatkozó tényezőt, úgymint az összefonódás által érintett vállalkozásoknak vagy harmadik feleknek okozott kár jellegét és súlyát, valamint a versenyhelyzetnek az összefonódás általi veszélyeztetését;

(10) mivel az összefonódásoknak a Bizottság és a tagállamok közötti áttétele tekintetében irányadó szabályokat a Közösség vállalkozásegyesülési ellenőrzésének végrehajtásával kapcsolatos feltételek megállapításával egy időben kell felülvizsgálni; mivel ezek a szabályok megfelelő módon védelmezik a tagállamok versenyhez fűződő érdekeit, és kellőképpen figyelembe veszik a jogbiztonság és az "egy ablakos rendszer" elvét; mivel az áttételi eljárások bizonyos vonatkozásait javítani vagy pontosítani kell;

(11) mivel a Bizottság különösen csak akkor nyilváníthat egy összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek, ha az a közös piac egy jelentős részén korlátozza a hatékony versenyt; mivel a nemzeti versenyjog alkalmazása ezért különösen helyénvaló, ha egy összefonódás egy tagállamon belüli olyan elkülönült piacot érint, amely nem képezi a közös piac jelentős részét; mivel ez esetben az áttétel iránti kérelemben nem kell bizonyítani, hogy az összefonódás piaci erőfölény létrehozásával vagy megerősítésével fenyeget ezen az elkülönült piacon;

(12) mivel biztosítani kell annak lehetőségét, hogy kivételesen felfüggeszthető legyen az az időtartam, amelyen belül az eljárás első fázisában a Bizottság határozatot hoz;

(13) mivel kifejezetten elő kell írni, hogy két vagy több tagállam közös kérelmet nyújthat be a 4064/89/EGK rendelet 22. cikke szerint; mivel a hatékony ellenőrzés biztosításához rendelkezni kell az egy vagy több tagállam által a Bizottsághoz utalt összefonódások felfüggesztéséről;

(14) mivel a Bizottságnak meg kell adni a jogkört, hogy szükség esetén végrehajtási rendelkezéseket írjon elő,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 4064/89/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. az 1. cikkben:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 22. cikk sérelme nélkül e rendelet minden közösségi léptékű, a (2) és (3) bekezdés meghatározása szerinti összefonódásra vonatkozik";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet alkalmazásában egy összefonódás, amely nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott küszöbértékeket, akkor közösségi léptékű, ha:

a) az összes érintett vállalkozás összevont, teljes nemzetközi forgalma meghaladja a 2,5 milliárd ECU-t;

b) legalább három tagállam mindegyikében az összes érintett vállalkozás összevont, teljes forgalma meghaladja a 100 millió ECU-t;

c) a b) pont alkalmazásában számításba vett legalább három tagállam mindegyikében az érintett vállalkozások közül legalább két vállalkozás mindegyikének teljes forgalma meghaladja a 25 millió ECU-t; és

d) az érintett vállalkozások közül legalább két vállalkozás mindegyikének teljes, közösségi szintű forgalma meghaladja a 100 millió ECU-t;

kivéve, ha az érintett vállalkozások mindegyike külön-külön számított teljes, közösségi szintű forgalmának több mint kétharmadát ugyanabban a tagállamban éri el.";

c) a cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"(4) 2000. július 1. előtt a Bizottság jelentést nyújt be a Tanácshoz a (2) és (3) bekezdésben meghatározott küszöbértékek és feltételek működéséről.

(5) A (4) bekezdésben említett jelentést követően, és a Bizottság javaslatára a Tanács minősített többséggel meghozott határozatával felülvizsgálhatja a (3) bekezdésben említett küszöbértékeket és feltételeket.";

2. a 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Amennyiben a 3. cikk szerinti összefonódást alkotó közös vállalat létrehozásának célja és hatása a függetlennek megmaradó vállalkozások versenymagatartásának koordinálása, az ilyen koordinációt a Szerződés 85. cikke (1) és (3) bekezdésének feltételei szerint kell értékelni annak megállapítása céljából, hogy a tevékenység a közös piaccal összeegyeztethető-e.

Az értékelés elvégzése során a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

- két vagy több anyavállalat jelentős mértékben fenntartja-e tevékenységeit a közös vállalatéval azonos piacon, vagy egy olyan piacon, amely a termelési vagy értékesítési láncban a közös vállalat piacát követő vagy megelőző fázisban van, vagy egy olyan szomszédos piacon, amely szorosan kapcsolódik ehhez a piachoz,

- a koordináció, amely a közös vállalat létrehozásának közvetlen következménye, az érintett vállalkozások számára biztosítja-e azt a lehetőséget, hogy kiküszöböljék a versenyt a termékek és szolgáltatások jelentős része tekintetében.";

3. a 3. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdést el kell hagyni;

b) a második albekezdésben az "amely nem vezet a felek egymás közötti, illetve a felek és a közös vállalat közötti versenymagatartás koordinálásához" szövegrészt el kell hagyni.

4. az 5. cikkben:

- a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A forgalom helyett a következőket kell használni:

a) hitelintézetek és más pénzintézetek esetében, az 1. cikk (2) és (3) bekezdésére tekintettel, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelvben [5] meghatározott alábbi jövedelemtételek összegét, a hozzáadottérték-adó és más, ezekhez a tételekhez közvetlenül kapcsolódó adók levonása után, amennyiben indokolt:

i. kamat- és kamatjellegű jövedelmek;

ii. értékpapírokból származó jövedelem:

- részvényekből és más változó hozamú értékpapírokból származó jövedelem,

- részesedésekből származó jövedelem,

- kapcsolt vállalkozásokban való részesedésekből származó jövedelem;

iii. kapott jutalékok;

iv. a pénzügyi tevékenység nettó eredménye;

v. tevékenységből származó egyéb jövedelem.

Egy hitel- vagy pénzintézet Közösségen vagy egy tagállamon belüli forgalma a fentiekben meghatározott jövedelmi tételekből áll, amelyeket az intézmény által - az esettől függően - a Közösségen vagy a tagállamon belül létesített fiókiroda vagy üzlethelység elért;

b) biztosító társaságoknál a bruttó díjbevételek értékét, amelybe beleértendő a biztosítótársaság által vagy annak nevében kibocsátott biztosítási szerződésekkel kapcsolatos összes befolyt vagy kinnlevőségként nyilvántartott összeg, beleértve a kifizetett viszontbiztosítási díjakat is, az egyes biztosítási díjakkal, illetve a biztosítási díjak összegével kapcsolatban kirótt adók és más befizetések levonása után; az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdésének b), c) és d) pontja, valamint az 1. cikk (2) és (3) bekezdésének utolsó része tekintetében, a Közösség lakosaitól és egy tagállam lakosaitól kapott bruttó biztosítási díjakat figyelembe kell venni."

- a (4) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés sérelme nélkül az 1. cikk (2) és (3) bekezdése értelmében valamely érintett vállalkozás teljes forgalmát úgy kell kiszámítani, hogy a következők forgalmát összegezzük:",

- az (5) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha az összefonódásban érintett vállalkozások közösen rendelkeznek a (4) bekezdés b) pontjában felsorolt jogokkal vagy jogkörökkel, az 1. cikk (2) és (3) bekezdése alkalmazásában az érintett vállalkozások teljes forgalmának kiszámításánál:";

5. a 6. cikkben:

a) az (1) bekezdésben:

- a b) pont a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az összefonódást összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat tartalmazza az összefonódás megvalósításához közvetlenül kapcsolódó és szükséges korlátozásokat.",

- a c) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

- "c) - A (2) bekezdés sérelme nélkül, ha a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás e rendelet hatálya alá tartozik, és súlyos kétségeket támaszt a közös piaccal való összeegyeztethetősége tekintetében, akkor a Bizottság az eljárás megindításáról határoz.";

b) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(1a) Ha a Bizottság megállapítja, hogy az érintett vállalkozások által végzett módosítást követően a bejelentett összefonódás többé nem támaszt súlyos kétségeket az (1) bekezdés c) pontjának értelmezése szerint, akkor a Bizottság úgy határozhat, hogy az összefonódást az (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja.

A Bizottság az (1) bekezdés b) pontja szerinti határozatához csatolhatja azokat a feltételeket és kötelezettségeket, amelyek célja az érintett vállalkozások által a Bizottsággal szemben vállalt, az összefonódás közös piaccal való összeegyeztethetőségét megteremtő kötelezettségek betartásának biztosítása.

1b) A Bizottság az (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján hozott döntését visszavonhatja, ha:

a) a határozat téves információkon alapul, amelyekért az érintett vállalkozások egyike a felelős, vagy ha azokat megtévesztéssel szerezték meg;

vagy

b) az érintett vállalkozások a határozathoz csatolt valamelyik kötelezettségüket megsértik.

(1c) A (1b) bekezdésben említett esetekben a Bizottság az (1) bekezdés szerint határozatot hozhat, anélkül, hogy kötve lenne a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőkhöz.";

6. a 7. cikkben:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egy, az 1. cikkben meghatározott összefonódás nem léphet hatályba sem a bejelentését megelőzően, sem addig, amíg a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja vagy a 8. cikk (2) bekezdése szerint hozott vagy a 10. cikk (6) bekezdése szerint felállított vélelem alapján hozott határozattal az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nem nyilvánították.";

b) a (2) bekezdést el kell hagyni;

c) a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

az "(1) és (2) bekezdés" szavak helyébe a bekezdés elején az "(1) bekezdés" lép;

d) a (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Bizottság kérelemre felmentést adhat az (1) vagy (3) bekezdésben előírt kötelezettségek alól. A felmentés iránti kérelmet indokolni kell. A Bizottság a kérelemről történő döntés során figyelembe veszi többek között a felfüggesztés hatásait az összefonódásban érintett egy vagy több vállalkozásra vagy valamely harmadik félre, valamint azt a veszélyt, amelyet az összefonódás jelent a piaci versenyre. A hatékony verseny feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság feltételekhez és kötelezettségekhez kötheti a felmentést. A felmentést kérelmezni és azt megadni bármikor, még a bejelentés megtétele előtt vagy az ügylet megvalósítása után is lehet.";

e) az (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Bármilyen, az (1) bekezdés megsértésével végrehajtott ügylet érvényessége a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja vagy a 8. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerint hozott, vagy a 10. cikk (6) bekezdése szerint felállított vélelem alapján hozott határozattól függ.

E cikknek mindazonáltal nincs kihatása az értékpapírokkal bonyolított ügyletek érvényességére, beleértve azokat az értékpapírokat, amelyek olyan más értékpapírokra válthatók, amelyek kereskedelme egy vagy több tagállam piacán megengedett, állami testületek által elismert hatóságok által felügyelt és szabályozott, rendszeresen működő, és nyilvánosan, közvetlenül vagy közvetetten elérhető piacon valósult meg, kivéve, ha a vevő és az eladó tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az ügyletet az (1) bekezdés megsértésével bonyolították le.";

7. a 8. cikkben:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a Bizottság megállapítja, hogy - a vállalkozások által szükség szerint elvégzett módosítások után - valamely bejelentett összefonódás megfelel a 2. cikk (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, illetve a 2. cikk (4) bekezdésében említett esetekben a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek, akkor határozatot hoz, amelyben az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja.

A határozatához csatolhatja azokat a feltételeket és kötelezettségeket, amelyek célja az érintett vállalkozások által a Bizottsággal szemben vállalt, az összefonódás közös piaccal való összeegyeztethetőségét megteremtő kötelezettségek betartásának biztosítása. Az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat ezenkívül tartalmazza az összefonódás megvalósításához közvetlenül kapcsolódó és szükséges korlátozásokat.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a Bizottság megállapítja, hogy egy összefonódás megfelel a 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek, illetve a 2. cikk (4) bekezdésében említett esetekben nem felel meg a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek, akkor határozatot hoz, amelyben az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánítja.";

8. a 9. cikkben:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bejelentés másolatának kézhezvételét követő három héten belül egy tagállam tájékoztathatja a Bizottságot, amely ezután értesíti az érintett vállalkozásokat, hogy:

a) egy összefonódás olyan erőfölény létrehozásával vagy megerősítésével fenyeget, amelynek következményeként a hatékony verseny jelentősen korlátozódna az adott tagállamon belül egy olyan piacon, amely rendelkezik egy elkülönült piac minden jellemzőjével, vagy

b) egy összefonódás egy tagállamon belül olyan piacon befolyásolja a versenyt, amely rendelkezik egy elkülönült piac minden jellemzőjével, és amely nem képezi a közös piac jelentős részét.";

b) a (3) bekezdésben:

- a b) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

- "b) - az ügyet egészben vagy részben az érintett tagállam illetékes hatóságaihoz átteszi az adott állam nemzeti versenyjogának alkalmazása céljából.";

- a bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben egy tagállam tájékozatja a Bizottságot, hogy egy összefonódás a területén belül egy elkülönült piacon - amely nem képezi a közös piac jelentős részét - befolyásolja a piaci versenyt, akkor a Bizottság az érintett elkülönült piaccal kapcsolatos ügyet egészben vagy részben átteheti, ha úgy ítéli meg, hogy az ügyben egy ilyen elkülönült piac érintett.";

c) a (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Ez a cikk az 1. cikkben említett küszöbértékekkel egy időben újból megvizsgálható.";

9. a 10. cikkben:

a) az (1) bekezdésben a második albekezdés vége a következő szöveggel egészül ki:

"vagy ha egy összefonódás bejelentését követően az érintett vállalkozások a 6. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokat nyújtanak be, hogy azok a felek szándéka szerint a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti határozat alapjául szolgáljanak.";

b) a (4) bekezdés elején az "A (3) bekezdésben meghatározott időtartam" kifejezés helyébe "Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott időtartam" kifejezés lép;

10. a 18. cikkben:

a) az (1) bekezdésben a "7. cikk (2) és (4) bekezdésében" kifejezés helyébe a "7. cikk (4) bekezdésében" kifejezés lép;

b) a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdéstől való eltérésként, a 7. cikk (4) bekezdésében említett felfüggesztés alól való felmentés megadására vonatkozó határozat előzetes jelleggel meghozható anélkül, hogy az érintett személyek, vállalkozások vagy vállalkozások társulásai részére biztosítanák véleményük előzetes kifejtésének lehetőségét, feltéve, hogy a Bizottság erre a határozat meghozatala után, amint lehet, lehetőséget biztosít számukra";

11. a 19. cikkben az (1) bekezdés vége a következő szöveggel egészül ki:

"Az ilyen dokumentumoknak olyan kötelezettségvállalásokat kell tartalmazniuk, amelyek a felek szándéka szerint a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja vagy a 8. cikk (2) bekezdése szerinti határozat alapjául szolgálhatnak";

12. a 22. cikkben:

a) az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. cikkben meghatározott összefonódásokra csak ezt a rendeletet kell alkalmazni, és a 17. rendelet1, a 1017/68/EGK rendelet2, a 4056/86/EGK rendelet3 és a 3975/87/EGK rendelet4 nem alkalmazható, kivéve az olyan közös vállalatokkal összefüggésben, amelyek nem közösségi léptékűek, és amelyek célja és hatása a függetlennek megmaradó vállalkozások verseny során tanúsított viselkedésének koordinálása.";

b) a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

"(3) Ha a Bizottság egy tagállam, illetve két vagy több tagállam közös kérelmére megállapítja, hogy egy, a 3. cikkben meghatározott összefonódás, amelynek az 1. cikk értelmében nem közösségi léptékű, erőfölényt hoz létre vagy erősít meg, amelynek következményeként a tagállam vagy a közös kérelmet benyújtó tagállamok területén belül a hatékony verseny jelentősen korlátozódna, meghozhatja a 8. cikk (2) bekezdésének második albekezdése, valamint (3) és (4) bekezdése szerinti határozatokat, ha az összefonódás érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.";

c) a (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontját, az 5., 6., 8. és a 10-20. cikket kell alkalmazni a (3) bekezdés szerint benyújtott kérelemre. A 7. cikket akkor kell alkalmazni, ha az összefonódást azon a napon, amelyen a Bizottság a feleket tájékoztatja a kérelem benyújtásáról, még nem valósították meg.

A határidő, amelyen belül a 10. cikk (1) bekezdése alapján az eljárást meg lehet indítani, az érintett tagállam vagy tagállamok kérelmének kézhezvételét követő napon kezdődik. A kérelmet legfeljebb attól a naptól számított egy hónapig lehet benyújtani, amelyiken az összefonódás a tagállam vagy a közös kérelmet benyújtó összes tagállam számára ismertté vált, vagy attól a naptól, amelyiken az összefonódás létrejött. Ez az időszak azon a napon kezdődik, amelyiken ezek közül az események közül az első bekövetkezett.";

d) az (5) bekezdésben a "vagy államok" kifejezést be kell illeszteni az "azon tagállam" kifejezés után;

e) a (6) bekezdést el kell hagyni;

13. a 23. cikkben:

a) a "10. cikk szerinti határidőkre" kifejezés helyébe a "7., 9., 10. és 22. cikk szerinti határidőkre" kifejezés lép;

b) a cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A Bizottság jogköre kiterjed a 6. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások benyújtása eljárásának és határideinek a meghatározására."

2. cikk

Ez a rendelet nem vonatkozik azokra az összefonódásokra, amelyek 1998. március 1-je előtt a 4064/89/EGK rendelet 4. cikke (2) bekezdése szerinti megállapodás vagy bejelentés tárgyát képezték, illetve, ugyanezen előírás szerinti irányításszerzés révén jöttek létre, és semmilyen körülmények között nem vonatkozik azon összefonódásokra, amelyek tekintetében 1998. március 1-je előtt egy tagállamnak a versenyre vonatkozóan hatáskörrel rendelkező hatósága eljárást indított.

3. cikk

Ez a rendelet 1998. március 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1997. június 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. Nuis

[1] HL C 350., 1996.11.21., 8. és 10. o.

[2] HL C 362., 1996.12.2., 130. o.

[3] HL C 56., 1997.2.24., 71. o.

[4] HL L 395., 1989.12.30., 1. o. A rendeletet kiigazította a HL L 257., 1990.9.21., 13. o., és az 1994. évi csatlakozási okmány módosította.

[5] HL L 372., 1986.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R1310 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R1310&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.