32008D0296[1]

2008/296/EK: A Bizottság határozata ( 2008. április 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 1187. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. április 4.)

az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2008) 1187. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/296/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvre vonatkozó értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvre vonatkozó értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

(3) Az azociklotin, a cihexatin és a tidiazuron a munkaprogram harmadik szakaszában szerepel.

(4) Az azociklotin, a cihexatin és a tidiazuron kizárólagos bejelentői 2007. január 25-én, 2007. január 24-én, illetve 2007. február 7-én arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a továbbiakban nem szándékoznak részt venni az említett hatóanyagokra vonatkozó munkaprogramban, és ennélfogva nem szolgáltatnak további információkat. Az említett hatóanyagok ebből következően nem vehetők fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(5) Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az azociklotint, a cihexatint vagy a tidiazuront tartalmazó növényvédő szerek meglévő engedélyét előírt határidőn belül visszavonják, megújításukra ne kerüljön sor, és az ilyen termékekre ne adjanak ki engedélyeket.

(6) Azon hatóanyagok esetében, amelyeknél az ilyen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek visszavonására vonatkozó előzetes értesítési idő rövid, ésszerű a meglévő készletek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására legfeljebb tizenkét hónapos türelmi időt előírni abból a célból, hogy a meglévő készleteket még egy tenyészidőszakban fel lehessen használni. Hosszabb előzetes értesítési idő esetén ez a határidő lerövidíthető úgy, hogy egybeessen a tenyészidőszak végével.

(7) Ez a határozat nem korlátozza azt a jogot, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint az azociklotinnak, a cihexatinnak vagy a tidiazuronnak az említett irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelmet nyújtsanak be.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az azociklotin, a cihexatin és a tidiazuron nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a) az azociklotint, a cihexatint és a tidiazuront tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2008. október 4-ig visszavonják;

b) 2008. április 5-től az azociklotint, a cihexatint és a tidiazuront tartalmazó növényvédő szerekre a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt eltérés alapján ne adjanak ki engedélyeket, illetve a már meglévő engedélyeket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2009. október 4-én lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 4-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2008/40/EK bizottsági irányelvvel (HL L 87., 2008.3.29., 5. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o. A legutóbb az 1095/2007/EK rendelettel (HL L 246., 2007.9.21., 19. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0296 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0296&locale=hu