32000R0451[1]

A Bizottság 415/2000/EK rendelete (2000. február 28.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 415/2000/EK RENDELETE

(2000. február 28.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1999/80/EK bizottsági irányelvvel ( 1 ) módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

(1)

A Bizottság a 91/414/EGK irányelvről szóló értesítést követő 12 éven belül munkaprogramot hajt végre a piacon lévő hatóanyagok fokozatos vizsgálatára. A program első szakaszát a legutóbb az 1972/1999/EK rendelettel ( 3 ) módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet ( 4 ) határozta meg. Az első szakasz folyamatban van. Szükség van a megmaradó hatóanyagok vizsgálatának folytatására és a vizsgálat felgyorsítására, az első szakasz tapasztalatainak figyelembevételével.

(2)

Mivel a piacon igen nagy számban vannak jelen olyan hatóanyagok, melyeket még értékelni kell, egy többszakaszos program kialakítására van szükség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az értékelés és döntéshozatal egy hatóanyag ügyében időigényes folyamat. Ezért minden hatóanyag részletes értékelése még nem állhat rendelkezésre.

(3)

Ezért a második szakasz, az első szakaszhoz hasonló számú hatóanyag részletes értékelését végzi el, míg a harmadik szakasz további hatóanyagok értékelését készíti elő. A hatóanyagok egyes kategóriáinál további összehangolásra van szükség a beszerzendő dosszié és az elvégzendő értékelés tekintetében. Ezeket a kategóriákat ezért nem kell bevonni a jelenleg javasolt munkaprogramba, de a további szakaszoknak ki kell terjedniük a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő esetleges felvételük tekintetében végzett értékelésre.

(4)

A második szakaszban, kiegyensúlyozott módon olyan szempontokat kell számításba venni a kiválasztásnál, mint az egészségügyi és/vagy környezeti vonatkozások, a szermaradványok hátrahagyásának lehetősége a kezelt termékekben, az ilyen anyagokat tartalmazó készítmények jelentősége a mezőgazdaság számára, bármely nyilvánvaló adathiány és a vegyi vagy biológiai tulajdonságok bármilyen hasonlósága.

(5)

Meg kell határozni a termelők, a tagállamok és a Bizottság közötti kapcsolatot, valamint az egyes felek kötelezettségeit a program megvalósításában, számításba véve a program első szakaszában szerzett tapasztalatokat. Szoros együttműködésre van szükség az összes érdekelt fél között a program hatékonyságának növelése érdekében.

(6)

Azokat a hatóanyagokkal kapcsolatos műszaki vagy tudományos információkat, különös tekintettel azok potenciálisan veszélyes hatására vagy maradványaira, amelyeket bármely más érintett fél a vonatkozó határidőn belül benyújtott, szintén figyelembe kell venni az értékelésnél.

(7)

Bejelentési eljárást kell biztosítani, amely révén az érdekelt termelőknek joguk van tájékoztatni a Bizottságot arról, hogy érdekük fűződik egy hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéhez, és hogy vállalják a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv 5. cikkében a felvételre meghatározott kritériumok figyelembevételével történő megfelelő értékeléshez és döntéshez igényelt valamennyi információ benyújtását. Ezért a beterjesztett információ a reprezentatív felhasználás olyan korlátozott körére vonatkozó tájékoztatást tartalmaz, melyre vonatkozóan a bejelentőnek ki kell mutatnia a benyújtott adatok alapján, hogy egy vagy több készítmény esetében a 91/414/EGK irányelv követelményeinek az 5. cikkében említett kritériumok tekintetében megfelelhetnek.

(8)

Meg kell határozni a bejelentők kötelezettségeit a benyújtandó információk alakisága, a határidők és a fogadó hatóságok tekintetében.

(9)

Az értékelési feladatot meg kell osztani a tagállamok illetékes hatóságai között. Ezért minden egyes hatóanyagnál egy referens tagállamot kell kijelölni a benyújtott információ vizsgálatára és értékelésére, és hogy jelentsék a Bizottságnak az értékelés eredményét, valamint ajánlást tegyenek az érintett hatóanyagról hozandó döntésre.

(10)

A referens tagállam először megvizsgálja a kapott dossziékat, értékeli a bejelentő által rendelkezésre bocsátott, a dosszié hiánytalanságának ellenőrzését igazoló iratokat, és jelentést tesz a Bizottságnak. Meg kell határozni, hogy a tagállamok a Bizottságnak általában 12 hónapon belül küldjék meg az értékeléseikről készített jelentéstervezeteiket attól az időponttól számítva, hogy a bejelentő által benyújtott dossziékat teljesnek ítélik.

(11)

A referens tagállam által készített jelentéstervezetet, ahol szükséges, más tagállamok szakértői a Bizottság által koordinált valamely program keretein belül előzetes vizsgálatnak vethetik alá, mielőtt benyújtanák a Növény-egészségügyi Állandó Bizottsághoz.

(12)

A munka párhuzamos végzésének elkerülése céljából, és különösen a gerinces állatokat érintő kísérletek esetében a termelőket közös dossziék benyújtására kell ösztönözni.

(13)

A hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét követően a bejelentés és a dosszié benyújtása nem lehet előfeltétele annak, hogy a 91/414/EGK irányelv 13. cikkének rendelkezései alá eső növényvédő szereket forgalomba lehessen hozni. Ezért azoknak a piaci szereplőknek, akik nem tettek bejelentést, biztosítani kell a lehetőséget a tájékozódásra a program mindegyik szakaszában az értékelés alá tartozó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek folyamatos értékesítésének lehetséges további követelményeiről.

(14)

Ennek a rendeletnek a rendelkezései nem érintik az egyéb közösségi jogszabályok keretében végzendő eljárásokat és intézkedéseket, különösen a legutóbb a 91/188/EGK bizottsági irányelvvel ( 5 ) módosított, egyes hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) alapján, amennyiben a Bizottság számára hozzáférhetővé vált információ azt mutatja, hogy a követelmények teljesülhetnek.

(15)

A 91/416/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdése rendelkezik a meglévő hatóanyagok értékelésének 12 éves munkaprogramjáról. A 12 éves időszakot a Bizottság meghosszabbíthatja az Európai Parlament és a Tanács programjáról szóló 8. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésben említett időközi beszámoló következtetéseitől függően. A határidő lejártakor, akár meghosszabbították, akár nem, a tagállamoknak vissza kell vonniuk az olyan hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket, melyeket nem vettek fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

A Bizottság, az említett jelentés következtetéseitől függően további részletes szabályozási rendelkezéseket fogad el ahhoz, hogy a lehető leghamarabb befejezze az azon hatóanyagokkal kapcsolatos értékelést és döntéshozatalt, amelyekre teljesítették e rendeletnek a teljes dossziék bejelentésére és benyújtására vonatkozó előírásait.

A 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése alapján hozható bizottsági határozat a hatóanyagoknak az I. mellékletbe történő fel nem vételéről olyan esetekben, amikor a 91/414/EGK irányelv 5. cikkének követelményei nem teljesültek, vagy a szükséges információt és adatokat nem terjesztették be az előírt határidőn belül, és vonhatják vissza a tagállamok az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét. Mindazonáltal, az említett jelentés következtetéseitől függően, és ha szükséges, indokolt lehet felülvizsgálni ezeket a rendelkezéseket egyes alapvető felhasználások esetén, és amennyiben nincs más lehetőség a növény vagy növényi termék hatékony védelmére, hogy lehetővé tegye a visszavont termékek használatát helyettesítő változatok kialakítását. A rendelkezések felülvizsgálatának szükségességét esetről esetre bizonyítani kell.

(16)

Ha egy hatóanyag esetében a rendelet bejelentésre és a teljes dosszié benyújtására vonatkozó követelményeit nem teljesítik, az érintett felek nincsenek akadályozva abban, hogy egy későbbi időpontban az ilyen hatóanyagok felvételét igényeljék a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban lévő eljárásoknak megfelelően.

(17)

A munka harmadik szakasza van előirányozva a program első és második szakaszában nem érintett összes hatóanyagra. Azoknak a termelőknek, akik szeretnék biztosítani az ilyen hatóanyagok felvételét a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, részletes tájékoztatást kell adniuk a dossziéik teljességének jelenlegi állapotáról és befejezésének időpontjáról, ami hasznos lehet a munkaprogram további prioritásainak meghatározása céljából, és vállalniuk kell egy teljes adatcsomag rendelkezésre bocsátását. Ugyancsak helyénvaló a teljes adatcsomag benyújtásának a határidejét megjelölni.

(18)

A lehető legkorábban tájékoztatni kell a termelőket az újraértékelési program jövőbeli szakaszairól, az olyan hatóanyagok közzétételével, melyeket a program harmadik szakaszába vesznek fel, hogy megkönnyítsék a közös dossziék benyújtását, valamint a szükséges tanulmányok és adatok elkészítését.

(19)

Ennek a munkaprogramnak a megfelelő végrehajtása érdekében díjat kell fizetni a referens tagállamoknak a bejelentések és dossziék részletes értékeléséért. Az ár- struktúra a tagállamokban nem azonos. Ezért nem lehet teljesen összehangolni az ilyen díjak összegét. Szintén díjat kell fizetni a Bizottság által kijelölt hatóság részére a harmadik szakaszba tartozó hatóanyagok bejelentésének vizsgálatáért.

(20)

A rendelet intézkedései összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet részletes szabályokat határoz meg a 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: "az irányelv") 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtásához.

(2) A második szakasz az e rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételük céljából történő értékelésére vonatkozik.

(3) A harmadik szakasz az e rendelet II. mellékletében említett hatóanyagok jelentésére vonatkozik, melynek célja lehetséges felvételük egy későbbi időpontban a hatóanyagok későbbi prioritási listájára, aminek további célja lehetséges felvételük az irányelv I. mellékletébe.

(4) Az irányelv 6. cikkének (2), (3) bekezdése és (4) bekezdésének második albekezdése nem vonatkozik az e rendelet I. és II. mellékletében felsorolt anyagra, amíg az e rendeletben meghatározott eljárásokat az adott anyag tekintetében nem fejezték be.

(5) E rendelet alkalmazása nem érinti a következőket:

a) a tagállamok által végzett felülvizsgálatok, különösen az irányelv 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban lévő engedélyezések megújítása;

b) a Bizottság által végzett felülvizsgálatok az irányelv 5. cikkének (5) bekezdése értelmében;

c) a 79/117/EGK irányelv szerint végzett értékelések.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendeletben a növényvédő szerek, anyagok, hatóanyagok, készítmények és a növényvédő szerek engedélyezése az irányelv 2. cikkében meghatározott jelentéssel bírnak.

(2) E rendeletnek az alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazani:

a) a "termelő" jelentése:

- a Közösségen belül gyártott hatóanyagok esetében a gyártó vagy a gyártó által az e rendeletnek való megfelelés céljából kizárólagos képviselőjeként megjelölt, a Közösségen belül letelepedett személy,

- a Közösségen kívül előállított hatóanyagok esetében a gyártó által az e rendeletnek való megfelelés céljából a Közösségen belül kizárólagos képviselőjeként megjelölt, a Közösségen belül letelepedett személy,

- olyan hatóanyagoknál, melyekre közös bejelentést vagy közös dossziét nyújtanak be, a termelőknek a Közösségen belül székhellyel rendelkező társasága, melyet az első és második francia bekezdésben említett termelők az e rendeletnek való megfelelés céljából jelöltek meg;

b) a "gyártó" az a személy, aki maga gyártja a hatóanyagot vagy aki mással szerződött, hogy az részére hatóanyagot gyártson;

c) a "bizottság" az irányelv 19. cikkében említett Növény-egészségügyi Állandó Bizottság.

3. cikk

Tagállami hatóság

(1) A tagállamok az irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogramból adódó kötelezettségek végrehajtásáért viselt felelősséget egy vagy több hatóságnak adhatják át.

(2) Minden tagállamban egy, a III. mellékletben említett hatóság koordinálja és biztosítja a termelőkkel, más tagállamokkal és a Bizottsággal az e rendelet értelmében szükséges valamennyi kapcsolattartást. Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot és minden más tagállam kijelölt koordináló hatóságát a kijelölt koordináló hatóságra vonatkozóan közölt adatok bármilyen változásáról.

2. FEJEZET

A MUNKAPROGRAM MÁSODIK SZAKASZA

4. cikk

Bejelentés

(1) Az a termelő, aki az e rendelet I. mellékletében említett hatóanyagnak, vagy annak bármely olyan változatának, mint a sók, észterek vagy aminok felvételét akarja biztosítani az irányelv I. mellékletébe, az egyes hatóanyagokat külön-külön jelenti be az e rendelet I. mellékletében megjelölt referens tagállamnak, az e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül.

(2) A bejelentést írásban, ajánlott küldeményben kell megtenni az e rendelet III. mellékletében említett, a referens tagállamban kijelölt koordinációs hatóságnak, az e rendelet IV. mellékletének I. részében bemutatott bejelentési minta szerint. A bejelentés egy példányát meg kell küldeni az Európai Bizottság Egészség- és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságának, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brüsszel.

(3) Minden olyan termelő, aki az (1) bekezdésben említett valamely hatóanyagot nem jelentett be az abban a bekezdésben említett határidőn belül, vagy melynek a bejelentését az 5. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően elutasították, csak közösen vehet részt ebben a programban, a hatóanyag egy vagy több olyan bejelentőjével közös dosszié beterjesztésével, akiknek a bejelentését az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban elfogadták.

5. cikk

A bejelentések és a kijelölt referens tagállamokhoz dossziék benyújtási kérelmének vizsgálata

(1) A tagállam minden hatóanyag esetében, melyre nézve referensnek jelölték ki, a 4. cikk (2) bekezdésében említett bejelentéseket megvizsgálja, és legkésőbb a 4. cikk (1) bekezdésében említett határidőt követő három hónap múltán jelentést tesz a Bizottságnak a kapott bejelentés elfogadhatóságáról, figyelembe véve az V. melléklet 1. részében említett kritériumokat.

(2) A Bizottság megküldi a bizottságnak az (1) bekezdésben említett jelentéseket, azok beérkezését követő három hónapon belül az elfogadhatóság további vizsgálata céljából, figyelembe véve az V. melléklet 1. részében említett kritériumokat.

Ezt a vizsgálatot követően, az irányelv 19. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően felállítják azon hatóanyagok listáját, melyet az irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel értékelése céljából fogadtak el. Csak olyan hatóanyagokat vesznek fel a rendeletbe, amelyekre legalább egy bejelentést az első albekezdésnek megfelelően elfogadhatónak tartottak.

(3) A (2) bekezdésben említett listában bizonyos hasonló szerkezetű vagy kémiai tulajdonságú hatóanyagokat egy csoportba lehet sorolni; ha egy hatóanyagot olyan különböző összetevőkkel jelentettek be, melyek eltérő toxikológiai tulajdonságokhoz vagy különböző környezeti hatásokhoz vezethetnek, akkor az ilyen összetételeket külön lehet felsorolni.

(4) Az értékelésre elfogadott egyes hatóanyagok esetében, a (2) bekezdésben említett rendeletben meghatározzák:

a) az összes bejelentő nevét és címét, akik a 4. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően bejelentést tettek, amelyeket a (2) bekezdés első albekezdése szerinti vizsgálatot követően elfogadhatónak tartottak;

b) a referensként kijelölt tagállam nevét; ez ugyanaz a tagállam, mint az I. mellékletben megjelölt, kivéve ha felborul az egyensúly a különböző tagállamok részére kijelölt hatóanyagok arányában;

c) a határidőt a 6. cikkben említett dossziéknak a referens tagállamhoz történő beterjesztésére, amely egy 12 hónapos időszak;

d) ugyanazt a határidőt olyan lényeges információ egyéb érdekelt fél részéről a referens tagállamhoz történő beterjesztésre, melyek hozzájárulhatnak az értékeléshez, különös tekintettel a hatóanyagok vagy maradványaik potenciálisan veszélyes hatásaira emberek vagy állatok egészségére vagy a környezetre.

(5) A (2) bekezdésben említett rendelet elfogadási időpontjától, ha egy tagállam intézkedést szándékozik tenni a rendeletben felsorolt valamely hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer forgalomból történő kivonására vagy használatának korlátozására, amennyiben az intézkedés a 6. cikkben említett dossziék információin vagy a 8. cikkben említett jelentésen alapul, amint lehetséges, a tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a tervezett intézkedés indokairól.

(6) Amikor a 6. és 7. cikkben említett felmérés és értékelés során egyensúlyhiány válik nyilvánvalóvá a tagállamok referensi felelősségét illetően, az irányelv 19. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelő határozatot lehet hozni egy eredetileg az adott hatóanyag referenseként kijelölt tagállam felváltására egy másik tagállammal.

Ilyen esetekben az eredeti referens tagállam tájékoztatja az érintett bejelentőket, és továbbítja az újonnan kijelölt referens tagállamnak az összes levelezést és információt, melyet a vonatkozó hatóanyagról mint referens tagállam kapott. Az eredeti tagállam visszatéríti a 12. cikknek megfelelően kapott díjat, kivéve az érintett bejelentőre a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott részt. Az újonnan kijelölt tagállam ezután igényli a bejelentőtől a 12. cikkben említett díj kifizetését, a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett rész kivételével.

(7) Amikor egy bejelentő úgy dönt, hogy befejezi részvételét egy hatóanyag munkaprogramjában, indokait megemlítve, egyidejűleg tájékoztatja a referens tagállamot, a Bizottságot és az érintett hatóanyag más bejelentőit. Ahol egy bejelentő befejezi részvételét, vagy elmulasztja az e rendeletben előírt kötelezettségeinek teljesítését, a 7. vagy 8. cikkben előírt eljárásokat nem folytatják a dossziéjára vonatkozóan.

Amikor egy bejelentő megegyezik egy másik termelővel a bejelentő helyettesítésében az e rendelet szerinti munkaprogramban való további részvétel céljából, a bejelentő és a másik termelő egy közös nyilatkozattal tájékoztatja a referens tagállamot és a Bizottságot, egyetértve abban, hogy a másik termelő helyettesíti az eredeti bejelentőt a 6., 7. és 8. cikkben felsorolt kötelezettségek teljesítésében; biztosítják az érintett anyag többi bejelentőjének ezzel egyidejű tájékoztatását. Ilyen esetben a másik termelő lehet felelős a fennmaradó díjakért, melyeket a 12. cikk értelmében a referens tagállam által kialakított rendszer alapján kell fizetnie.

6. cikk

A dossziék benyújtása a bejelentők részéről

(1) Az 5. cikk (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott határidőn belül, az egyes hatóanyagok esetében az abban a cikkben említett rendeletben meghatározott bejelentők egyénileg vagy közösen benyújtják az adott hatóanyag referens tagállamának kijelölt hatóságának a (3) bekezdésben említett teljes dossziét, beleértve a (2) bekezdésben említett összefoglaló dossziét is.

Amennyiben valamely anyagnál az 5. cikkben említett rendelet több bejelentést ír elő, az érintett bejelentők megtesznek minden ésszerű lépést az első albekezdésben említett dossziék közös benyújtására.

Amennyiben a dossziét nem az összes érintett bejelentő nyújtotta be, megemlítik a megtett erőfeszítéseket és az indokokat, amiért egyes termelők a benyújtásban nem vettek részt.

(2) Az összefoglaló dosszié a következőket tartalmazza:

a) a bejelentés egyik példánya; a több termelő által készített közös kérelem esetén a 4. cikknek megfelelően készített bejelentések egy példánya és az érintett termelők részéről kijelölt személy neve, aki e rendeletnek megfelelően felelős a közös dossziéért és a dosszié feldolgozásáért;

b) a hatóanyag reprezentatív felhasználásának korlátozott köre, melyről a bejelentőnek kell kimutatnia a beterjesztett adatok alapján, hogy egy vagy több készítménynél az irányelv 5. cikkében említett kritériumok követelményeinek megfelelnek;

- az irányelv II. mellékletének minden egyes pontja esetében a vizsgálatok és kísérletek összefoglalása és eredményei, valamint a kísérleteket lefolytató személy vagy intézet neve,

- ugyanez az információ az irányelv III. mellékletének egyes pontjai esetében, az irányelv 5. cikkében említett kritériumokra vonatkozó értékelés egy vagy több olyan készítmény esetében, amely reprezentatív a b) albekezdésben említett felhasználások tekintetében, figyelembe véve azt a tényt, hogy az adathiányok a II. melléklet dossziéjának információjában a hatóanyag reprezentatív felhasználásának javasolt korlátozott köréből származnak, amely korlátozásokhoz vezethet az irányelv I. mellékletébe történő felvétele során,

- a még nem teljesen elvégzett vizsgálatoknál, annak a bizonyítása, hogy ezeket a vizsgálatokat legkésőbb három hónappal a rendelet hatálybalépését követően megrendelték, és azokat legkésőbb az 5. cikk (4) bekezdésének c) pontjában említett határidőt követő 12 hónapon belül benyújtják;

d) a bejelentő által végzett ellenőrzés a dosszié teljességéről.

(3) A teljes dosszié valóságosan tartalmazza az egyedi kísérleteket és vizsgálati jelentéseket a 2. cikk c) pontjában említett összes információról, vagy ahol a munka folyamatban van, a 2. cikk c) pontjában említett jegyzőkönyveket és vállalásokat.

(4) A tagállamok határozzák meg a (2) és (3) bekezdésben említett dossziék példányszámát és formátumát, melyeket a bejelentőnek be kell terjesztenie. A dosszié formátum meghatározásánál a tagállamok a legnagyobb mértékben figyelembe veszik a Bizottságnak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében tett ajánlásait.

(5) Amennyiben valamely hatóanyag esetében az (1) bekezdésben említett dossziékat nem küldték meg az 5. cikk (4) bekezdésének c) pontjában említett határidőn belül, a referens tagállam legkésőbb három hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot, megadva a bejelentő által felhozott indokokat.

(6) Az (5) bekezdésben említett referens tagállam jelentése alapján új határidőt csak az irányelv 19. cikkében szabályozott eljárás szerint állapítanak meg a dosszié benyújtására az 5. cikkben említett rendeletben akkor, ha a dosszié megfelel a (2) és (3) bekezdésben felsorolt követelményeknek, és a késedelmet kimutathatóan vis maior okozta.

(7) A vizsgálatot követően a Bizottság, az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében előírtak szerint dönt az irányelvről, mely szerint nem vesz fel az irányelv I. mellékletébe az olyan hatóanyagot, amelyre nem nyújtottak be bejelentést vagy dossziét az előírt határidőn belül, megemlítve a beiktatás elmaradásának indokait. A tagállamok legkésőbb 2003. július 25-ig visszavonják az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

7. cikk

A dossziék teljességének ellenőrzése

(1) Az egyes hatóanyagoknál, melyekkel kapcsolatban referensnek jelölték ki, a tagállam:

a) megvizsgálja a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében említett dossziékat, és értékeli a bejelentő által rendelkezésre bocsátott, a dosszié teljességéről szóló ellenőrzés(eke)t;

b) legkésőbb hat hónappal a hatóanyagról szóló összes dosszié kézhezvételét követően jelentést tesz a Bizottságnak a dossziék teljességéről; azon hatóanyagok esetében, melyeknél a 6. cikk (2) és (3) bekezdésének értelmében egy vagy több dosszié teljesnek tekinthető, a referens tagállam elvégzi a 8. cikk szerinti értékelést, kivéve ha a Bizottság két hónapon belül tájékoztatja a referens tagállamot arról, hogy a dossziét nem tekinti teljesnek. Azon hatóanyagok esetében, amelyeknél a dossziét a 6. cikk (2) bekezdése c) pontjának harmadik francia bekezdésében előírtak szerint ki kell egészíteni, a jelentésnek jóvá kell hagynia azt az időpontot, ameddig a dossziét teljessé kell tenni, valamint azt az időpontot, amikortól a 8. cikkben említett értékelés kezdetét veszi.

(2) Azon hatóanyagok esetében, amelyeknél a referens tagállam vagy a Bizottság úgy véli, hogy a 6. cikk (2) és (3) bekezdésének értelmében egyetlen dosszié sem teljes, a Bizottság, a referens tagállam az (1) bekezdés b) pontja szerinti jelentése kézhezvételét követő három hónapon belül a jelentést a bizottságnak megküldi. Az irányelv 19. cikkében szabályozott eljárás szerint döntés születik arról, hogy a dosszié a 6. cikk (2) és (3) bekezdésének értelmében teljesnek tekinthető-e. Ahol a dosszié teljesnek tekinthető, a referens tagállam elvégzi a 8. cikkben említett értékelést.

(3) A vizsgálat elvégzése után a Bizottság az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében foglaltak szerint dönt az irányelvről, mely szerint nem veszi fel az irányelv I. mellékletébe azokat a hatóanyagokat, amelyeknél az előírt határidőn belül nem terjesztettek be teljes dossziét, megemlítve a felvétel elmaradásának indokait. A tagállamok legkésőbb 2003. július 25-ig visszavonják az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

8. cikk

A dossziék értékelése a referens tagállamok és az EÉBH részéről

(1) A referens tagállam csak azokról a hatóanyagokról készít értékelést és jelentést, amelyekre vonatkozóan a 6. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően legalább egy dossziét teljesnek nyilvánítottak. Az ilyen hatóanyagok esetében csak a teljes dossziékat értékeli és csak azokról készít jelentést, a többi dossziénál a hatóanyag azonosságát és szennyeződéseit ellenőrzi. A referens tagállam figyelembe veszi az 5. cikk (4) bekezdése d) pontjának rendelkezései szerint a bejelentő által vagy bármely érintett fél által benyújtott más dossziékban rendelkezésre álló, a lehetsé- ges veszélyes hatásokkal kapcsolatos információkat. A dossziéban foglaltak felmérése nyomán a lehető leggyorsabban jelentéstervezetet küld az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EÉBH), de legkésőbb 12 hónappal azután, hogy a dossziét teljesnek nyilvánították. A felmérésről készült jelentéstervezetet az irányelv 19. cikkében előírt eljárásnak megfelelően meghatározott formátumban kell elkészíteni.

Egyidejűleg a referens tagállam a Bizottságnak vagy azt ajánlja, hogy:

- a hatóanyagot vegyék fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és kifejti a felvétel feltételeit, vagy

- a hatóanyagot ne vegyék fel az irányelv I. mellékletébe, és kifejti a felvétel megtagadásának okait.

A referens tagállam a felmérésről készült jelentéstervezetben mindenképpen utal az irányelv II. és III. mellékletének valamennyi pontja tekintetében a felmérésre támaszkodó összes kísérletre és vizsgálati jelentésre. Ez a hivatkozás a kísérleti és vizsgálati jelentéseket felsoroló jegyzék formájában készül el, amely tartalmazza a vizsgálat vagy kísérleti jelentés címét, szerzőjét (szerzőit), időpontját, a közzététel időpontját, a kísérlet vagy vizsgálat végrehajtásának alapjául szolgáló szabványt, a gazdálkodó nevét és - ha van ilyen - a gazdálkodó vagy a bejelentő adatvédelemre irányuló kérelmét. A hatóanyagok egyéb forrásainál is, melyeknél a dosszié nem volt teljesnek tekinthető, megemlítik, hogy levonható-e az a következtetés, hogy az ilyen hatóanyagok az irányelv 13. cikkének (5) bekezdése értelmében összehasonlíthatóak.

(2) Az irányelv 7. cikkének sérelme nélkül, új vizsgálatok benyújtása nem fogadható el, kivéve a 6. cikk (2) bekezdése c) pontjának harmadik franciabekezdésében említett vizsgálatokat. A referens tagállam kérheti a bejelentőtől olyan további adatok benyújtását, amelyek a dosszié tisztázásához szükségesek. Amikor a referens tagállam így jár el, megszabja azt a határidőt, amelyen belül az információkat meg kell adni. Ez a határidő nem befolyásolja az (1) bekezdésben említett jelentés benyújtására vonatkozó határidőt.

A referens tagállam a vizsgálat kezdetétől konzultálhat az EÉBH szakértőivel, és az értékelés támogatására további műszaki és tudományos információkat kérhet más tagállamoktól. A referens tagállam egy társreferens tagállammal együtt is elvégezheti az értékelést.

A referens tagállam felkéri a bejelentőket, hogy naprakész összefoglaló dossziét nyújtsanak be az EÉBH-nak, a többi tagállamnak és kérésre a Bizottságnak ugyanakkor, amikor a referens a felmérésről készült jelentéstervezetet az EÉBH részére megküldi.

A tagállamok, az EÉBH vagy a Bizottság a referens tagállamon keresztül kérhetik, hogy a bejelentők nekik is küldjék meg a teljes, naprakész állapotba hozott dossziét vagy annak részeit.

(3) Amint a referens tagállam számára bebizonyosodik, hogy az (1) bekezdésben a felmérésről készült jelentéstervezet EÉBH-nak történő benyújtására megállapított határidőt nem lesz képes betartani, erről tájékoztatja a Bizottságot és az EÉBH-t, továbbá közli a késedelem indokait. Minden tagállam jelentést készít a Bizottság és az EÉBH részére arról, hogy miként haladnak annak a hatóanyagnak az értékelésével, amelynek referensei. E jelentés elkészítésének határideje 2003. április 30.

(4) Az EÉBH az (1) bekezdésében említett naprakész összefoglaló dosszié és a felmérésről készült jelentéstervezet átvételét követő 30 napon belül visszaigazolja a jelentés átvételét a referens tagállamnak. Kivételes esetekben - ha a felmérésről készült jelentéstervezet nyilvánvalóan nem felel meg a Bizottság által a formátumra ajánlott követelményeknek - a Bizottság megállapodik az EÉBH-val és a referens tagállammal a módosított jelentés újbóli benyújtásának határidejéről. Ez az időtartam nem haladhatja meg a négy hónapot.

(5) Az EÉBH eljuttatja a referens felmérésről készült jelentéstervezetét a tagállamokhoz, és szakértői konzultációt szervezhet, amelyben a referens tagállam szakértői is részt vesznek. Az EÉBH az I. mellékletben meghatározott hatóanyagok néhány vagy összes bejelentőjével is konzultálhat a vonatkozó hatóanyagról szóló jelentésről vagy annak egyes részeiről.

Az irányelv 7. cikkének sérelme nélkül, új tanulmányok benyújtását nem fogadják el. A referens tagállam az EÉBH hozzájárulásával felkérheti a bejelentőket, hogy meghatározott határidőn belül nyújtsanak be olyan további adatokat, amelyek a referens tagállam vagy az EÉBH szerint a dosszié tisztázásához szükségesek.

(6) Az EÉBH külön kérésre rendelkezésre bocsátja vagy konzultáció céljára bárki számára hozzáférhetővé teszi a következőket:

a) az (1) bekezdés utolsó albekezdésben említett információ, kivéve annak az irányelv 14. cikk szerint bizalmasként elfogadott elemei;

b) a hatóanyag neve;

c) tiszta hatóanyagtartalom a gyártott anyagban;

d) minden olyan adatot tartalmazó lista, amely a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő esetleges felvételének megítéléséhez szükséges, egyrészt ahogyan azt a referensi jelentés tartalmazta, másrészt pedig az EÉBH által végső formába öntött adatok listái;

e) a felmérésről készült jelentéstervezet, kivéve annak az irányelv 14. cikkével összhangban bizalmasként elfogadott elemei.

(7) Az EÉBH értékeli a referens által a felmérésről készített jelentéstervezetet, és legkésőbb egy évvel azután, hogy azt a referens tagállamtól megkapta, közli a véleményét a Bizottsággal arról, hogy a hatóanyag várhatóan teljesíti-e az irányelv biztonsági követelményeit. Ha indokolt, az EÉBH véleményt mond a biztonsági követelményeket minden bizonnyal teljesítő rendelkezésre álló lehetőségekről. A Bizottság és az EÉBH megállapodik a vélemények közlésének ütemezéséről a munka tervezésének elősegítése érdekében. A Bizottság és az EÉBH megállapodik arról, hogy az EÉBH véleményét milyen formában nyújtsa be.

(8) A Bizottság - legkésőbb hat hónappal a 7. cikk (4) bekezdésben említett EÉBH vélemény beérkezése után - benyújt egy áttekintő jelentéstervezetet. Nem érintve a 79/117/EGK irányelv mellékletének módosítására esetlegesen benyújtott egyetlen javaslatot sem, továbbá a végleges áttekintő jelentés alapján a következőket nyújtja be a bizottságnak:

a) egy irányelvtervezetet, amely a hatóanyag felvételét szolgálja az irányelv I. mellékletébe, meghatározva, ahol szükséges, az ilyen felvétel feltételeit, ideértve határidejét; vagy

b) egy, a tagállamoknak címzett határozattervezetet az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésének megfelelően a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekkel kapcsolatos engedély visszavonásáról, minélfogva az említett hatóanyagot nem veszik fel az irányelv I. mellékletébe, megemlítve a felvétel elmaradásának indokait.

Az irányelvet vagy a határozatot a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően fogadják el.

(9) Ha a Bizottság a (8) bekezdéssel összhangban irányelvtervezetet vagy határozattervezetet nyújt be, akkor azzal egyidejűleg végleges áttekintő jelentés formájában benyújtja a bizottság vizsgálatának következtetéseit is, amit fel kell jegyezni az ülés összefoglaló jegyzőkönyvében.

A végleges áttekintő jelentést - azoknak a részeknek a kivételével, amelyek a dossziéban található bizalmas információkra, valamint az irányelv 14. cikkének megfelelően annak nyilvánított információkra utalnak - nyilvános konzultáció céljára rendelkezésre bocsátják.

9. cikk

Az értékelés felfüggesztése

Ahol a rendelet I. mellékletében említett egyik anyag tekintetében a Bizottság javaslatot tesz a 79/117/EGK irányelv alapján a teljes betiltásra, az e rendeletben előírt határidőket felfüggesztik, amíg nem hoznak döntést erről a javaslatról. Ahol a Tanács a 79/117/EGK javaslat alapján az anyag teljes tilalmáról dönt, az e rendelet szerinti eljárást megszüntetik.

3. FEJEZET

A MUNKAPROGRAM HARMADIK SZAKASZA

10. cikk

Bejelentés

(1) Bármely termelő, aki biztosítani kívánja az e rendelet II. mellékletében említett egyik hatóanyag felvételét az irányelv I. mellékletébe, bejelenti azt az e rendelet VII. mellékletében említett testületnek. A Bizottság az e rendelet VII. mellékletében említett feladatok rendszeres ellenőrzését az említett mellékletben megjelölt testületre bízza. Az irányelv 19. cikkében szabályozott eljárás szerint dönteni lehet egy másik testület kijelöléséről, ha úgy látszik, hogy a feladatokat nem megfelelően teljesítik.

(2) Az egyes hatóanyagokra vonatkozó bejelentést külön nyújtják be, a következőképpen:

a) e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül egy első bejelentést, az alábbi IV. melléklet 2. részében bemutatott bejelentési minta 1. szakasza szerint;

és

b) e rendelet hatálybalépését követő kilenc hónapon belül egy második bejelentést, az alábbi IV. melléklet 2. részében bemutatott bejelentési minta 1. és 2. szakasza szerint, beleértve egy, a teljes dosszié beadására vonatkozó írásbeli kötelezettségvállalást is.

(3) Az ilyen dossziék benyújtására vonatkozó részletes rendelkezéseket, a benyújtás határidejét/határidőit és az érintett hatóanyagokhoz tartozó díjrendszert a Bizottság állapítja meg egy rendeletben, melyet az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerint kell elfogadni.

(4) A rendelkezésre álló tanulmányok listájának benyújtására vonatkozó határidő 2003. május 23. A teljes adatcsomagot legkésőbb 2003. május 23-ig rendelkezésre bocsátják. A teljes adatcsomag tartalmazza a 6. cikk (2) albekezdése c) pontjának első és második francia bekezdésben említett összes információra vonatkozó egyedi kísérleti és vizsgálati jelentést. Mindazonáltal, a (3) bekezdésben említett rendeletben, egy későbbi határidőt is meg lehet állapítani kivételes esetekben a hosszú távú kutatások eredményeire nézve, ha nem várható addig az időpontig a kutatás teljes befejezése, feltéve hogy az adatcsomag tartalmazza az alábbiakat:

- bizonyíték arról, hogy az ilyen vizsgálatok elvégzésére legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül megbízást adtak,

- egy megfelelő tudományos igazolás,

- a vizsgálat jegyzőkönyve és egy időközi beszámoló.

(5) Bármely termelő, aki az (1) bekezdésben említett valamely adott hatóanyagot nem jelent be a (2) bekezdésben kijelölt határidőn belül, vagy akinek a bejelentését a 11. cikknek megfelelően elutasították, csak egy benyújtott csatolt dossziéval vehet részt a felülvizsgálati programban, a hatóanyag egy vagy több olyan bejelentőjével együtt, akiknek a bejelentését a 11. cikk szerint elfogadhatónak tekintették.

11. cikk

A bejelentések vizsgálata

(1) A Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett határidőt követő három hónapon belül tájékoztatja a bizottságot az időben megkapott bejelentésekről. A bejelentések kézhezvételét követő legfeljebb nyolc hónapon belül, a Bizottság jelentést tesz a bizottságnak a kézhez vett bejelentések elfogadhatóságának további vizsgálatáról, számításba véve az V. melléklet 2. részében említett kritériumokat.

(2) A Bizottság az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésben előírtaknak megfelelően dönt arról, hogy az e rendelet II. mellékletében említett olyan hatóanyagokat nem veszi fel az irányelv I. mellékletébe, amelyeknél a bejelentés nem fogadható el, vagy nem nyújtottak be teljes adatcsomagot az előírt határidőn belül, megemlítve a felvétel elmaradásának indokait. A tagállamok 2003. július 25-ig visszavonják az olyan hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét, amelyekről nem nyújtottak be elfogadható bejelentést. Az olyan hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét, amelyekre vonatkozólag nem nyújtották be a rendelkezésre álló tanulmányok listáját, vagy nem áll rendelkezésre teljes adatcsomag, az érintett hatóanyag felvételét megtagadó határozatban említett határidőre vissza kell vonni.

4. FEJEZET

DÍJAK

12. cikk

A második prioritási lista díjai

(1) Member States shall establish a regime obliging notifiers to pay a fee or charge for the administrative treatment and evaluation of notifications and dossiers.

(2) Ebből a célból a tagállam:

a) require the payment of a fee or charge for each notification and for each submission of a dossier;

b) biztosítja, hogy a díj összegét átlátható módon állapítsák meg úgy, hogy az megfeleljen a bejelentés és dosszié vizsgálatával és adminisztratív kezelésével járó valódi költségeknek; mindamellett a tagállamok rendelkezhetnek az átlagköltségeken alapuló fixköltség-táblázatról is a teljes díj kiszámításához;

c) ensure that the fee or charge is received in accordance with the instructions given by the organisation in each Member State listed in Annex VI and that the income from the fee or charge is used to finance exclusively the costs actually incurred by the Member State for the evaluation and administrative treatment of the notifications and the dossiers for which that Member State is rapporteur or to finance general activities of the Member States resulting from Articles 7 and 8;

d) megkívánja, hogy a díj első részét, mely fedezi a referens tagállamnak az 5. cikk (1) bekezdéséből és a 7. cikkből eredő kötelezettségeivel járó költségeit, a 4. cikkben említett bejelentés benyújtásának időpontjában fizessék ki; ez a rész semmilyen körülmények között sem téríthető vissza.

13. cikk

A munkaprogram harmadik szakaszának bejelentési díjai

Valamennyi termelő, mely a 10. cikkel összhangban lévő bejelentést nyújt be, első bejelentésének benyújtása idején a 10. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint 5 000 EUR díjat fizet az egyes hatóanyagokért a VII. mellékletben megjelölt testületnek. A díj kizárólag a VII. mellékletben említett feladatokhoz felmerülő tényleges költségek finanszírozására használható fel.

14. cikk

Egyéb költségek, illetékek vagy díjak

A 12. és 13. cikk nem sérti a tagállamoknak azt a jogát, hogy a 12. és 13. cikkben előírtaktól eltérő költséget, illetéket vagy díjat tartsanak fenn vagy vezessenek be, a Szerződésnek megfelelően, a hatóanyagok és növényvédő szerek engedélyezése, forgalomba hozatala, felhasználása és ellenőrzése tekintetében.

5. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Átmeneti intézkedések

A Bizottság jelentést tesz a bizottságnak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésben említett időközi beszámolójának következtetéseiről.

Ha szükséges és esetenként, a Bizottság átmeneti intézkedéseket hozhat az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésben előírtak szerint azokra a felhasználásokra, amelyekre kiegészítő technikai bizonyítékot szolgáltattak, lényeges igényt mutatva ki a hatóanyag további felhasználása iránt, valamint azt, hogy arra nincs más hatékony megoldás.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2000. március 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében előírt munkaprogram második szakaszába tartozó hatóanyagok listája, a kijelölt referens tagállammal

Név

A. RÉSZ: ANTIKOLINESZTERÁZ HATÓANYAGOK

Szerves foszfátokReferens tagállam
AzometifoszEgyesült Királyság
AmpropilfoszSvédország
BromofoszAusztria
Bromofosz-etilAusztria
CadusafoszGörögország
KarbofenotionLuxemburg
KlórfenvinfoszOlaszország
TetraklorvinfoszOlaszország
KlórmefoszSpanyolország
KlórtiofoszSpanyolország
Demeton-S-metilFranciaország
Demeton-S-metilszulfonFranciaország
Oxidmeton-metilFranciaország
DialifoszFranciaország
DiazinonPortugália
DiklofentionHollandia
DiklorvoszOlaszország
DikrotofoszOlaszország
MonocrotofoszOlaszország
DimefoxNémetország
DimetoátEgyesült Királyság
OmetoátEgyesült Királyság
FormotionEgyesült Királyság
DioxationFranciaország
DiszulfotonGörögország
DitalimfoszAusztria
EtefonHollandia
EtionFranciaország
Etoát-metilOlaszország
EtoprofoszEgyesült Királyság
EtrimfoszEgyesült Királyság
FenamifoszHollandia
FenitrotionDánia
FonofoszÍrország
IsazofoszFranciaország
IzoxationSpanyolország
HeptenofoszAusztria
IdofenfoszFranciaország
IzofenfoszAusztria
MalationFinnország
MecarbamSpanyolország
MefoszfolanÍrország
MetidationPortugália
MevinfoszSvédország
NaledFranciaország
ForátEgyesült Királyság
FoszalonAusztria
FoszmetSpanyolország
FoszfamidonNémetország
FoximBelgium
Primifosz-etilEgyesült Királyság
Primifosz-metilEgyesült Királyság
ProfenofoszNémetország
PropetamfoszLuxemburg
ProtiofoszSpanyolország
ProtoátGörögország
PiraclofoszSpanyolország
PiradafentionOlaszország
QinalfoszFranciaország
SzulprofoszSpanyolország
SzulfotepFinnország
TemefoszÍrország
TerbufoszAusztria
TiometonHollandia
TionazinOlaszország
Tolclofosz-metilSvédország
TriazophoszGörögország
TriklorfonPortugália
TrikloronatFinnország
VamidotionPortugália

KarbamátokReferens tagállam
BendiokarbEgyesült Királyság
BenfurakarbBelgium
KarbofuránBelgium
KarboszulfánBelgium
FuratiokarbBelgium
ButokarboximNémetország
ButoxikarboximNémetország
KarbarilSpanyolország
DioxakarbDánia
EtiofenkarbNémetország
FormetanátOlaszország
MetiokarbNémetország
MetomilEgyesült Királyság
TiodikarbEgyesült Királyság
OxamilÍrország
PrimikarbPortugália
PromekarbPortugália
PropamokarbSvédország
ProtiokarbSvédország
PropoxurBelgium
TifanoxFranciaország
TrizamátEgyesült Királyság

B. RÉSZ

1,3-dikloropropénSpanyolország
1,3-dikloropropén (cis)Spanyolország
KaptánOlaszország
FolpetOlaszország
KlodinafopHollandia
KlopiralidFinnország
CianazinSvédország
CiprodinilFranciaország
DiklórpropDánia
Diklórprop-PDánia
DimetenamidNémetország
DimetomorfNémetország
DiuronDánia
FipronilFranciaország
FoszetilFranciaország
GlufoszinátSvédország
HaloxifopDánia
Haloxifop-RDánia
MetconazolBelgium
MetoxiklórOlaszország
MetolaklórBelgium
MetribuzinNémetország
PrometrinGörögország
PirimetanilPortugália
RimszulfuronNémetország
TerbutrineNémetország
TolilfluanidFinnország
TribenuronSvédország
TriclopyrÍrország
TrifluralinGörögország
TrinexapakHollandia
TriticonazolAusztria

C. RÉSZ

BarbanBelgium
BromociklénDánia
BronopolNémetország
Klorál-semi-acetálNémetország
Klorál-bis-acetálNémetország
KlórfenpropGörögország
KlorobenzilátSpanyolország
KloroxuronSpanyolország
P-klórnitrobenzénSpanyolország
DADZ (cink-dietilditiokarbamát)Franciaország
Di-allateFranciaország
DifenoxuronÍrország
(2-ditiocianometilthio)benzotiazolOlaszország
FluorodifenOlaszország
FurfuralLuxemburg
IzokarbamidHollandia
Naftilecetsav-hidrazidAusztria
NoruronPortugália
PentaklorofenolFinnország
4-t-pentilfenolSvédország
PopazinEgyesült Királyság
Szódium diacetoneketogulonátEgyesült Királyság
Szódium dimetilditiocarbamátEgyesült Királyság
2,4,5-TFranciaország

II. MELLÉKLET

Az irányelv 8. cikk (2) bekezdésében előírt munkaprogram harmadik szakaszába tartozó hatóanyagok

Minden hatóanyag (beleértve az olyan változataikat is, mint a sók, észterek vagy aminok), amely 1993. július 25-e előtt forgalomban volt, a következő hatóanyagok kivételével:

1. a 3600/92/EGK rendelet mellékletében felsorolt hatóanyagok;

2. e rendelet I. mellékletében felsorolt hatóanyagok;

3. hatóanyagok, melyek mikroorganizmusok, ideértve a vírusokat;

4. hatóanyagok, melyek felhasználását az EU-jogszabályok engedélyezik az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben vagy állati takarmányokban;

5. hatóanyagok, melyek növényi kivonatok;

6. hatóanyagok, melyek állati termékek vagy egyszerű feldolgozással azokból nyerhetők;

7. hatóanyagok, melyeket kizárólag attraktánsként vagy repellensként használnak vagy fognak használni (beleértve a feromonokat is). Hatóanyagok, melyeket kizárólag csapdákban és/vagy automatikus adagolókban használnak vagy fognak használni, összhangban a biogazdálkodással kapcsolatos 2092/91/EGK tanácsi rendelettel ( 7 );

8. hatóanyagok, melyeket kizárólag rágcsálóirtó szerként használnak vagy fognak használni;

9. hatóanyagok, melyeket kizárólag tárolt növényeknél vagy növényi termékeknél használnak vagy fognak használni;

10. következő használati anyagok:

alumíniumszulfát,

kalcium-klorid,

CO2,

EDTA és sói,

etanol,

zsiradék (enyves öv, gyümölcsfákra),

zsíralkoholok,

vasszulfát,

mészfoszfát,

mészkénlé,

nitrogén,

parafinolaj,

ásványolajok,

kálium-permanganát,

propionsav,

műgyanták és polimerei,

nátrium-klorid,

nátrium-hidroxid,

kén és kén-dioxid,

kénsav,

viaszok.

III. MELLÉKLET

Koordináló hatóság a tagállamokban

AUSZTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Spargelfeldstraße 191

A-1226

Wien

BELGIUM

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

Service "Qualité des matières premières et analyses"

WTC 3, 8e étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1000

Brussel

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Dienst Kwaliteit van de grondstoffen en analyses

WTC 3, 8 e verdieping

Simon Bolivarlaan 30

B-1000

Brussel

DÁNIA

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401

Copenhagen K

NÉMETORSZÁG

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104

Braunschweig

GÖRÖGORSZÁG

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164

Athens

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120

E-28007

Madrid

FINNORSZÁG

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FIN-00501

Helsinki

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'agriculture

Service de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732

Paris Cedex 15

ÍRORSZÁG

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

Dublin

15

Ireland

OLASZORSZÁG

Ministero della Sanità

Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

Ufficio XIV

Piazza G. Marconi, 25

I-00144

Roma

LUXEMBURG

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de la protection des végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019

Luxembourg

HOLLANDIA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700

AE Wageningen

Nederland

PORTUGÁLIA

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,Quinta do Marquês

P-2780-155

Oeiras

SVÉDORSZÁG

Kemalieinspektionen

Box 1384

S-171 27

Solna

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard HouseKings Pool3 Peasholme Green,York

YO1 7PX

United Kingdom

IV. MELLÉKLET

1. RÉSZ

A hatóanyag bejelentése a 4. cikknek megfelelően

2. RÉSZ

A hatóanyag bejelentése a 10. cikknek megfelelően

V. MELLÉKLET

1. RÉSZ

A 4. cikkben említett bejelentések elfogadhatósági kritériumai

A bejelentések csak akkor tekinthetők elfogadhatónak, ha a következő feltételek teljesülnek:

1. a 4. cikk (1) bekezdésében említett határidőn belül nyújtották be;

2. egy olyan bejelentő mutatta be, mely a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint egy hatóanyag termelője, az irányelv meghatározásának megfelelően;

3. a IV. melléklet 1. részében előírt formában nyújtják be;

4. a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti díjat kifizették.

2. RÉSZ

A 10. cikkben említett bejelentések elfogadásának kritériumai

A bejelentések csak akkor tekinthetők elfogadhatónak, ha a következő feltételek teljesülnek:

1. a 10. cikk (2) bekezdésében említett határidőn belül nyújtották be;

2. olyan bejelentő mutatta be, amely a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírtak szerint egy hatóanyag termelője, az irányelv meghatározásának megfelelően;

3. a IV. melléklet 2. részében előírt formában nyújtották be;

4. a teljesség ellenőrzéséből kitűnik, hogy a jelenleg rendelkezésre álló dosszié megfelelő mértékben teljes vagy a teljessé tételére egy ütemtervet javasolnak;

5. a végpontlista elegendően teljes;

6. a 13. cikk szerinti díjat kifizették.

VI. MELLÉKLET

A tagállamok szervezetei, melyekkel fel kell venni a kapcsolatot a 12. cikkben említett díjak kifizetésének további részleteit illetően, és amelyeknek ilyen díjakat kell fizetni

AUSZTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Spargelfeldstraße 191

A-1226

Wien

BELGIUM

Fonds budgétaire des matières premières

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

Inspection générale des matières premières et produits transformés, WTC 3

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1000

Bruxelles

Bankszámlaszám: 679-2005985-25 (Banque de la Poste)

Begrotingsfonds voor de grondstoffen

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Inspectie-general Grondstoffen en verwerkte producten, WTC 3

Simon Bolivarlaan 30

B-1000

Brussel

Bankszámlaszám: 679-2005985-25 (Bank van De Post)

DÁNIA

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401

Copenhagen K

NÉMETORSZÁG

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik

Messeweg 11-12

D-38104

Braunschweig

GÖRÖGORSZÁG

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164

Athens

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120

ES-28007

Madrid

FINNORSZÁG

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 41

FIN-00501

Helsinki

Bank és bankszámla:

Leonia Bank plc

PSP BFIHH

800015-18982

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des procuits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732

Paris Cedex 15

ÍRORSZÁG

Pesticide Control Service

Department of Aagriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

Dublin

15

Ireland

OLASZORSZÁG

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

Bankszámlaszám: 11281011

LUXEMBURG

Administration des services techniques de l'agriculture

Boîte postale 1904

L-1019

Luxembourg

HOLLANDIA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700

AE Wageningen

Nederland

PORTUGÁLIA

Direcção-Geral de Proteção das Culturas,Quinta do Marquês

P-2780-155

Oeiras

Bankszámlaszám: 003505840003800793097

Bank: Caixa Geral de Depósitos

SVÉDORSZÁG

Kemalieinspektionen

Box 1384

S-171 27

Solna

Bankszámlaszám: 4465054-7

NAGY-BRITANNIA

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard HouseKings Pool3 Peasholme Green,York

YO1 7PX

United Kingdom

VII. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett kijelölt testület

A Bizottság nevében a 11. cikkben említett feladatok teljesítésére a következő testületet jelölik ki: Biologische Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft (RENDER PROJECT), Messeweg 11-12 D-38104 Braunschweig (internet: http://www.bba.de/english/render.htm vagy e-mail: render@bba.de). A 13. cikkben említett díjat a 250 010 00, BLZ 250 000 00, Landeszentralbank Hannover bankszámla számra kell fizetni (hivatkozás: "BBA-RENDER", megemlítve a bejelentés referenciaszámát).

Ez a testület:

1. megvizsgálja a 10. cikkben említett bejelentéseket;

2. a bejelentők rendelkezésére bocsátja a 10. cikk (2) bekezdésében említett értesítési űrlapot;

3. megvizsgálja a bejelentéseket és kikéri más tagállamok szakértőinek a véleményét, az V. melléklet 2. részében említett elfogadhatósági kritériumok figyelembevételével;

4. a 10. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett határidőtől számított hat hónapon belül jelentést tesz a Bizottságnak a kapott bejelentések elfogadhatóságáról;

5. hozzáférhetővé teszi a Bizottság számára a kapott bejelentéseket;

6. részletes elszámolást bocsát a Bizottság rendelkezésére;

7. ha az összes bejelentő által fizetett díjak teljes összege meghaladja az összes bejelentés vizsgálatának és ügyviteli kezelésének a valóságos költségét, a fennmaradt összeget egyenlő arányban fizeti vissza a bejelentőknek.

( 1 ) HL L 210., 1999.8.10., 13. o.

( 2 ) HL L 230., 1991.8.18., 1. o.

( 3 ) HL L 244., 1999.9.16., 41. o.

( 4 ) HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

( 5 ) HL L 92., 1991.4.13., 42. o.

( 6 ) HL L 33., 1979.2.8., 36. o.

( 7 ) HL L 36., 1998.2.10., 16. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R0451 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R0451&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000R0451-20030626 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000R0451-20030626&locale=hu

Tartalomjegyzék