1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 12 223 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, - elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel - a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére,

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 877 465 480 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 20 204 364 082 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,

az 1. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az a) alpont esetében az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2020. augusztus 15.[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
XV.Pénzügyminisztérium
2372878Magyar Államkincstár
K4Ellátottak pénzbeli juttatásai23 304 829 562
26Központi kezelésű előirányzatok
2Központi tartalékok
2971021Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5Egyéb működési célú kiadások-12 223 000 000
3Céltartalékok
3299281Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
K5Egyéb működési célú kiadások-10 000 000 000
XXII.Miniszterelnöki Kormányiroda
21Központi kezelésű előirányzatok
1Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
3676846Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése
K5Egyéb működési célú kiadások-204 364 082
37625111Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások10 000 000 000
37707312Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
K6Beruházások-10 000 000 000
XLII.A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
37487343Központi Maradványelszámolási Alap
K5Egyéb működési célú kiadások-877 465 480
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
BEVÉTELA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
TÁMOGATÁSA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
XV.Pénzügyminisztérium
2372878Magyar Államkincstár23 304 829 562
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)ÖsszesenI.n.évII.n.évIII.n.évIV.n.év
Magyar Államkincstár 1 példányidőarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal
33 304 829 56233 304 829 562
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat 5. pontja. Hatályos 2020.07.14.

Tartalomjegyzék