2018. évi L. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2019. évi

a) bevételi főösszegét 19 580 364,6 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 20 578 798,5 millió forintban,

c) hiányát 998 433,9 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetés 2019. évi

a) bevételi főösszegét 16 578 886,5 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 16 578 886,5 millió forintban,

c) egyenlegét 0,0 millió forintban

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetés 2019. évi

a) bevételi főösszegét 1 642 151,3 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 044 252,9 millió forintban,

c) hiányát 402 101,6 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetés 2019. évi

a) bevételi főösszegét 1 359 326,8 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 955 659,1 millió forintban,

c) hiányát 596 332,3 millió forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

3. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás 2019. december 31-ére tervezett adóssága 311,3 forint/euró, 275,1 forint/svájci frank és 264,8 forint/amerikai dollár árfolyam mellett 31 430,6 milliárd forint.

(2) 2019. december 31-én az államadósság-mutató

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 30 890,9 milliárd forint,

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 43 934,5 milliárd forint.

(3) Az államadósság-mutatónak a (2) bekezdés alapján 2019. december 31-ére tervezett mértéke 70,3%.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2018. év utolsó napján várható 72,9%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

4. § (1) Céltartalék szolgál XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímen a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2019. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(2) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Különféle kifizetések jogcímen

a) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre,

b) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,

c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetéseire.

(3) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcímen - jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó - többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

(4) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy élettársa a 2019. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.

(5) Központi tartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoporton a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési folyamata fedezetének biztosítására. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

(6) Céltartalék szolgál a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 5. Közszolgáltatások fejlesztése jogcímen az egészségügyi ágazat fejlesztésével összefüggő, az ellátórendszer hatékonyságának növelését és a finanszírozási rendszer fenntarthatóságának javítását célzó feladatok támogatására.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitel, kölcsön felvételére, kötvény kibocsátására, garancia és kezesség vállalására nem jogosult.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2019. évben 25,0 millió forint,

b) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2019. évben 25,0 millió forint,

c) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2019. évi összesített bruttó forgalmi értéke 20 000,0 millió forint

lehet.

(4) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben a hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték,

c) 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték

képezi.

(5) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 2. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele jogcímcsoporton és 5. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja jogcímcsoporton elszámolt bevételek a 2019. évben a Kormány jóváhagyásával felhasználhatók a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott feladatellátásának finanszírozására. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak növelését.

(6) A Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv feladatellátására feleslegessé nyilvánított, értékesítésre kijelölt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott állami vagyonába tartozó állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2019. évben a központi költségvetési szerv költségvetését tartalmazó költségvetési fejezet által finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel. Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a 2019. évben pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig - új kiadási előirányzat létrehozatalát és meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti e költségvetési fejezetben.

(7) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok (6) bekezdés szerinti értékesítése esetén a befolyó bevételeket, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó vagyonnal kapcsolatos egyéb bevételeket a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 5. alcím, 1. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni. E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a 2019. évben a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a (6) bekezdésben meghatározott módon.

(8) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport, 3. A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése szerinti kiadást, amely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető. A túllépés mértékének számítása során az előirányzat összegének megállapításakor nem vehető figyelembe az előirányzat javára év közben a Kormány döntésével biztosított többlet.

(9) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2019. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, illetve az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére használhatja fel. A 2019. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell elszámolni.

(10) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 3. alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével 2019. szeptember 30. után túlléphető azzal, hogy ezen túllépés és a 19. § (3) bekezdésben foglalt tartalékösszeg-felhasználás együttes összegének figyelembevételével sem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerint benyújtott jelentésben (a továbbiakban: EDP jelentés) szereplő 2019. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) a GDP 1,8%-át.

6. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím és a 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím kiadási előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg a 4000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) A frekvenciahasználati jogosultság értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 3. Egyéb bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni.

7. § (1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

8. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságok felett törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet által, e minőségében beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat központi kezelésű előirányzatként kell megtervezni és elszámolni. A tulajdonosi joggyakorló szervezet az általa e minőségében a 2019. év során beszedett bevételeket előirányzat-módosítás nélkül is elszámolhatja, erről a fejezetet irányító szervet és az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell. A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében - a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével - a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.

(2) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 31. § (2b) bekezdése alapján - az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2019. évi értékesítéséből az e törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2019. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ával növelheti meg.

(3) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az Áht. 31. § (2b) bekezdése alapján - az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával növelheti meg.

(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek elszámolására a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre.

(5) A fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozás kiadásait a (2) bekezdésben meghatározott - az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2019. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételhez kötött mértékű - kiadási előirányzatok terhére kell teljesíteni.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

9. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 272,0 millió forintot, az Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 25 818,0 millió forintot köteles a 2019. évben befizetni a bevételeiből a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles a 2019. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2304,8 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a 2019. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4) A fővárosi és a megyei kormányhivatalok 1017,2 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a 2019. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 111,0 millió forintot köteles fizetni a bevételeiből a 2019. évben a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2019. december 27-éig kell teljesíteni.

(7) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat - a 2019. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével - kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár "A zárolt álláshelyekhez kapcsolódó megtakarítások befizetései" megnevezésű, 10032000-01034286-00000000 számú számlájára, a központi költségvetés javára.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

10. § (1) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat biztosít fedezetet a 2018. évben, illetve azt megelőző években az e címen keletkezett, 2019. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra is.

(2) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére a LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím terhére 2019. évben 1950,0 millió forint támogatást kell biztosítani.

(3) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap a 2019. évben a központi költségvetés javára összesen 21 177,8 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához. A befizetési kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 25%-ával kell teljesíteni.

(4) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2019. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 24 407,7 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fizetési számlájára.

(5) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap a központi költségvetésbe 70 000,0 millió forintot ad át az állami fenntartású szakképző iskolák működési költségeihez és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők ellátásához.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

11. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 800,0 millió forint, egyszeri segélyre 600,0 millió forint használható fel.

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

12. § (1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag

a) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között és

b) a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről a jogcímcsoport 1-18. jogcímére

csoportosíthat át.

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcíme, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1-3. jogcímei előirányzatait megemelheti.

(3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget módosíthatja a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

13. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-19. jogcímek között, valamint az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, a 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 4. Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímről a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. jogcímre átcsoportosíthat.

(4) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

14. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

15. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 3000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

16. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen 200,0 millió forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására 150,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 2611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 10 000,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 2200,0 millió forint használható fel.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

17. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatok közül a 4. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

18. § (1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím

előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak csökkentésére.

(3) Az Országgyűlés - az Áht. 30. § (3) bekezdése és 40. § (4) bekezdése szerinti esetek, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítása kivételével - magának tartja fenn a jogot

a) az I. Országgyűlés fejezet, a II. Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet és a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének,

b) a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcím, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím, 5. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak jogcím, valamint a 6. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai

csökkentésére.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai

19. § (1) Az önkormányzati és az állami feladatellátásban év közben bekövetkező változásokkal összefüggő, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek között előirányzat-átcsoportosításra

a) a központi alrendszerbe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat-, és intézményátadás-átvétel esetén a Kormány jogosult,

b) a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati körön kívüli közszolgáltatók - így különösen az egyházi jogi személy, a civil szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, a nemzetiségi önkormányzat, a gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó - közötti, a 2. melléklet szerint támogatott feladat átadás-átvétele esetén - ideértve a költségvetési évet megelőző évben történt átadások, átvételek tárgyévi rendezését is - az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) A XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport előirányzatából legfeljebb 30 000,0 millió forint az EDP jelentés 2019. március 31-ig történő benyújtását követően használható fel a (4) bekezdés figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 1,8%-át.

(3) A XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 2. Országvédelmi Alap jogcímcsoport előirányzatának a (2) bekezdésen felüli része az EDP jelentés 2019. szeptember 30-ig történő benyújtását követően használható fel a (4) bekezdés figyelembevételével, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 1,8%-át.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti összeg felhasználásáról a Kormány határozatban dönt, amelyet az államháztartásért felelős miniszter készít elő, ennek során bemutatja a Kormány számára

a) a 2019. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,

b) a 2019. évre várható EDP-hiány és

c) a 2019. évre várható államadósság

alakulását, továbbá javaslatot tesz a kiadási előirányzat felhasználásának céljára és ütemezésére.

(5) A XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport előirányzatnak az Áht. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, első félévben felhasználható részéből legalább 10 000,0 millió forint csak az EDP jelentés 2019. március 31-ig történő benyújtását követően használható fel, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 1,8%-át.

(6) A XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport előirányzatnak az Áht. 21. § (3) bekezdése alapján adódó, második félévben felhasználható részéből legalább 20 000,0 millió forint csak az EDP jelentés 2019. szeptember 30-ig történő benyújtását követően használható fel, amennyiben a benyújtott EDP jelentésben szereplő EDP-hiány - a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembevételével - nem haladja meg a GDP 1,8%-át.

(7) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 12. § j) pontja alapján a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím előirányzata terhére év közben befizetést teljesíthet a központi költségvetés javára.

(8) A Kormány a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében határozatban dönt a XIV. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti átcsoportosításról.

(9) A Kormány jogosult a 4. § (6) bekezdése szerinti előirányzatból a XIII. Honvédelmi Minisztérium, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetekbe történő átcsoportosításra.

20. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter a 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzat-csoportra, kiemelt előirányzatra - felmérés alapján - átcsoportosíthat.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatát legfeljebb 5000,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát legfeljebb 975,0 millió forinttal negyedévente megemelheti, ha az általa a negyedévet megelőzően - az első negyedév tekintetében január hónapban - meghatározott adónemek vonatkozásában teljesülnek az általa ezzel egyidőben meghatározott negyedéves bevételi tervek. A negyedik negyedévben ezen előirányzatok akkor is megemelhetőek, ha december 20-áig befolyt bevételek alapján megállapítható, hogy várhatóan teljesülni fog a negyedik negyedéves bevételi terv.

(3) A kincstár a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése céljából az eredeti előirányzaton felüli, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (4) bekezdés alapján keletkezett többletbevételeivel az államháztartásért felelős miniszter engedélye nélkül, saját hatáskörben megnövelheti a bevételi és kiadási előirányzatait.

21. § (1) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója

a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

b) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,

c) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges,

d) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat, ha az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges.

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet, valamint a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(3) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok és 2. Kúria cím javára.

(4) A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 2. cím, 1. OECD ROK alcím terhére átcsoportosíthat a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet, 1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím javára.

22. § A X. Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 29. A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium, valamint a XV. Pénzügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium, illetőleg a XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

23. § (1) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

(2) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

(3) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 3. alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára.

(4) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 46. Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára.

(5) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet javára átcsoportosíthat, ha az a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(6) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(7) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport, valamint a 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda cím javára.

(8) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet javára átcsoportosíthat. Az átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre a X. Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője jogosult.

(9) A XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. cím, 1. alcím, 1. Felelős játékszervezési tevékenység támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzata biztosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdésében meghatározott célok teljesítését.

24. § A XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról kell teljesíteni a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2019. évet terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. A XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatáról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2019. évet terhelő kiadásait is.

25. § A XIV. Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére a fejezeten belül és más fejezetek javára átcsoportosíthat, továbbá a személyi juttatások költségvetési kiadásai előirányzatát a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím más kiemelt előirányzatai terhére megnövelheti. A más fejezetek javára átcsoportosított előirányzat terhére történő visszarendezésre annak a fejezetnek az irányító szerve jogosult, amely javára az átcsoportosítás történt.

26. § (1) A XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

(2) A XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

(3) A XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 10. Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára.

(4) A XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 11. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 11. alcím, 2. Egyéb, EU által nem térített kiadások jogcímcsoport javára.

(5) A XV. Pénzügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím, 11. Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Adó- és Vámhivatal cím javára.

(6) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 65. alcím, 1. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím javára.

27. § (1) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzata tartalmazza a turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e hozzájárulás 2019. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele meghaladja a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 7. Turizmusfejlesztési hozzájárulás alcím eredeti költségvetési bevételi előirányzatát, akkor a pénzforgalmilag teljesült bevétel és az eredeti bevételi előirányzat különbségének megfelelő összeggel a Kormány határozatával engedélyezheti a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(2) A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. cím, 1. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.

28. § A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - ide értve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosíthat.

29. § (1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása jogcímcsoport, és a 2. cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím, valamint a 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport között az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló - megállapodásának, illetve ellátási szerződésének változásaira tekintettel átcsoportosíthat.

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. Sporttevékenység támogatása és 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímhez tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím, 26. Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzatai - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése szerinti bevételek mértékének megfelelő támogatást.

(3) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési kiadási előirányzata tartalmazza a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának ötven százalékából, a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó bevétel mértékének megfelelő támogatást. Amennyiben e három játékadó 2019. évben pénzforgalmilag teljesült bevétele együttesen meghaladja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport eredeti költségvetési kiadási előirányzatát, akkor az eredeti kiadási előirányzat és a teljesült bevétel különbségének biztosítására a Kormány határozatával a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésében meghatározott célra új kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben, vagy engedélyezheti a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának növelését.

(4) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-át a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása jogcímcsoport javára kell bevételként elszámolni.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

30. § (1) Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus kereteiből finanszírozott programokra, az 5. mellékletben meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt kötelezettségvállalási keretelőirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható a 2014-2021-es időszak tekintetében tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi fizetési kötelezettség.

31. § (1) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakban az európai strukturális és beruházási alapokból, illetve a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozott programok esetén az 5. mellékletben meghatározott indikatív európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt keretének és az ahhoz kapcsolódó - az Európai Bizottság által elismert önerőn felüli -, minimálisan szükséges központi költségvetési finanszírozás operatív program szintű együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az Európai Bizottság által a 2014-2020-as programozási időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap és Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által finanszírozott projektek esetén az 5. mellékletben a 2014-2020 évekre meghatározott és kötelezettségvállalással még nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az (1) bekezdésben meghatározott mértéken túl a Kormány által külön jogszabályban meghatározottak szerint, míg a (2) bekezdés esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

32. § A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritásából, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3 intézkedéséből nyújtott pénzügyi eszközök első kihelyezése után a program részére visszajuttatott eszközöket a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 7. alcím, 3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport előirányzatán kell kimutatni. A források újbóli kihelyezése kizárólag vonatkozó hazai és uniós jogszabályokban meghatározott célok mentén történhet.

33. § Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 11. alcím, 1. Uniós programok árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 11. alcím, 2. Egyéb, EU által nem térített kiadások jogcímcsoport előirányzatain kizárólag jogszabályban meghatározott célokra használható fel.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

34. § (1) A szociális hozzájárulási adó 2019-ben megfizetett összegének 70,22%-a az Ny. Alapot, 27,31%-a az E. Alapot, 2,47%-a a Nemzeti Foglalkozatási Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Alapokat megillető részt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg és naponta utalja át a jogosult számlájára.

(2) Amennyiben az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után többletet mutat, a kincstár intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti kiadást csökkenti.

(3) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2019. évi központi költségvetés január-november havi előzetes tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

35. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok által ellátandó 3. melléklet szerinti feladatokra. A 3. melléklet I. pont 1-6. és 8-10. alpontja, a 11. alpont d)-e) pontja, a II-III. pont szerinti támogatások felhasználási kötöttség mellett nyújthatóak.

36. § (1) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2018. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2018. december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek 2019. évi címrendbe történő felvételéről és a 2018. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben - az 1. mellékletben szereplő címek, valamint a 2. és 3. mellékletben szereplő, önkormányzatok által igényelhető jogcímek között és azokon belül - átcsoportosíthat.

37. § Az átalakult nemzetiségi önkormányzatot települési önkormányzatként a 2. melléklet és a 3. melléklet szerinti támogatások illetik meg.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

38. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és

b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

39. § (1) A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

40. § (1) A 2. melléklet I. pontja, II. pontja, III. pont 2-6. alpontjai, IV. pontja, a 3. melléklet I. pont 11. alpont ce) pontja alapján nyújtott támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 3. melléklet I. pont 11. alpont fa)-fb) pontjában meghatározott ellátások esetében, ha

a) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban meghatározott módon - igénylés nélkül történik,

b) a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatás jogosulatlan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet I. pont 2. alpontja, II. pont 1-3. alpontjai, és a III. pont 3-6. alpontja szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.

(4) Az önkormányzattól a 2. melléklet V. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Ennek összegét a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alcímen kell elszámolni.

(5) Ha a települési önkormányzatot az (1) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében megillető adott havi források a (4) bekezdés szerint levonandó összegekre nem nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján havonta beszedési megbízást nyújt be a települési önkormányzattal szemben. Ha a települési önkormányzatnak 2019. december 16-án bármilyen elmaradása van a (4) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára beszedési megbízást nyújt be.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

41. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési feladat ellátására

a) átlagbéralapú támogatást állapít meg a nevelési-oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási intézményben, továbbá pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus és - a (3) bekezdés kivételével - a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a 7. melléklet I. pontjában meghatározott jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,

b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ellátott, továbbá a pedagógiai szakszolgálati intézményekben gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 7. melléklet II. pontja szerint,

c) tankönyvtámogatást állapít meg a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére a 7. melléklet III. pontja szerint,

d) a hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan

da) tankönyvtámogatást és

db) átlagbéralapú támogatást

állapít meg a bevett egyház által az állam és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő iskolában szervezett oktatáshoz a 7. melléklet IV. pontja szerint,

e) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására a köznevelési intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, továbbá az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartója részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetéshez a 7. melléklet V. pontja szerint támogatást állapít meg.

(2) Az oktatásért felelős miniszter a kis létszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstanoktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.

(3) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója a 7. melléklet szerint jogosult

a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után átlagbéralapú támogatásra,

b) a gyermek-, tanulói étkeztetés Gyvt. szerinti megszervezése esetén gyermekétkeztetési támogatásra.

42. § (1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet III. pont 3. alpont c)-m) pontjában, III. pont 5. alpont aa) pontjában és III. pont 6. alpont a) pontjában, valamint a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás tekintetében a II. pont 4. alpontjában meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett illeti meg,

b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 8. melléklet I. és II. pont szerinti támogatásra jogosult,

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg,

d) a nem állami szociális fenntartó a 8. melléklet IV-VI. pontja szerinti támogatásra jogosult.

(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke - a 2. melléklet III. pont 3. alpont l)-m) pontjai kivételével - az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás 76,2%-a.

(3) A 2. melléklet III. pont 3. alpont l)-m) pontjában meghatározott szolgáltatások után az egyházi jogi személyt kiegészítő támogatás illeti meg, amelynek mértéke az érintett szolgáltatások támogatására biztosított összeg 26%-a.

(4) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(5) Az egyházi jogi személy a (2) és (3) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2)-(3) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik.

(7) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a 2. melléklet III. pont 3. alpont j) pontja szerinti támogatás 50%-ának megfelelő, amennyiben a fenntartó költségvetési vagy köztestületi szerv a 2. melléklet III. pont 3. alpont j) pontjával azonos mértékű támogatás illeti meg.

(8) A nem állami szociális fenntartó részére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum változásával összefüggésben felmerült, a szociális hozzájárulási adó mértéknek csökkenéséből származó megtakarítások figyelembe vételével meghatározott többletkiadásaihoz a Kormány rendeletben az (1)-(3) bekezdésben meghatározott támogatásokon túl további hozzájárulást állapíthat meg.

43. § (1) Az Országgyűlés az országos, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 31. jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi támogatások jogcím szerinti pályázati támogatások illetve a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 59. alcím, 12. Roma nemzetiség pályázatainak támogatása jogcímcsoport szerinti pályázati támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek a Nemzetiségi Támogatási Bizottság támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján döntenek.

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottság legfeljebb kilenc főből áll, amelybe

a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága 3 főt,

b) az országos nemzetiségi önkormányzatok 3 főt,

c) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter 2 főt és

d) a nemzetiségpolitikáért a roma nemzetiség vonatkozásában felelős miniszter 1 főt

delegálnak.

(4) Az országos nemzetiségi önkormányzat a saját pályázati ügyének elbírálásában nem vehet részt.

44. § Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 34. § (1) és (3) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül,

c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.

45. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2019. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2020. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

46. § (1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján részesülnek támogatásban.

(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint részesülnek támogatásban.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím, 12. Tartalék alcím terhére - a 18. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően - a Momentum Mozgalom által létrehozásra kerülő pártalapítvány javára átcsoportosítást hajtson végre és ezzel összefüggésben az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása címet a létrehozásra kerülő pártalapítvány új alcímével egészítse ki.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

47. § (1) A Kormány a 2019. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) Az Európai Beruházási Banktól, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a Nemzetközi Beruházási Banktól, valamint az Európa Tanács Fejlesztési Banktól felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

48. § (1) A 2019. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 900 000,0 millió forintot.

(2) A Kormány a 2019. évben a közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonú vasúti társaságoknak vagy e társaságok többségi befolyása alatt álló vasúti társaságoknak a vasúti gördülőállományuk fejlesztésére, felújítására vagy új vasúti gördülőállomány beszerzésére együttesen 50 000,0 millió forint összegű, az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott forrásbevonásra adhat felhatalmazást állami kezesség mellett.

49. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 1 900 000,0 millió forint.

(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 800 000,0 millió forint.

(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 2 000 000,0 millió forint.

(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.

50. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 1 200 000,0 millió forint.

(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 100 000,0 millió forint.

(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2019. évben 900 000,0 millió forint.

51. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával

a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat, valamint

b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2019. december 31-e között létrejött hitel- vagy kölcsönszerződéséhez.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2019. december 31-én nem haladhatja meg a 750 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

52. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(6) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, garancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2019. december 31-én nem haladhatja meg a 220 000,0 millió forintot.

53. § (1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból erednek.

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles.

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

54. § (1) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló kölcsönnyújtás céljára pénzügyi intézményektől hitelszerződés alapján felvett kölcsöneihez kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya a 2019. év során nem haladhatja meg az 500,0 millió forintot.

(2) A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. által az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő díj fizetését szolgáló hitelszerződés alapján kihelyezett kölcsönökhöz kapcsolódó állami készfizető kezesség állománya a 2019. év során nem haladhatja meg a 400,0 millió forintot.

55. § (1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - az 51. § és az 52. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.

56. § (1) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) által a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program "A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése" prioritási tengelyében vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím előirányzat terhére kell teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. cím, 7. alcím, 3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport előirányzatát illeti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím 8. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék alcím előirányzatát illeti.

57. § (1) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében vállalt garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MFB Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 80%-áig vállalhat garanciát.

(3) Az MFB Zrt. által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program "Pénzügyi eszközök" prioritási tengelyében a garanciaeszközökre vállalt garancia állománya 2019. december 31-én nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program terhére kell teljesíteni.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti garancia érvényesítéséből származó, az MFB Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrását növeli.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke

58. § A 2019 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 2,7%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

59. § (1) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2019. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

60. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2019. évben 38 650 forint.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap 2019. évben 38 650 forint.

(3) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 2. § 12a. pontja szerinti honvédelmi illetményalap 2019. január 1-jétől 44 600 forint.

(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2019. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2019. évben legfeljebb 1000 forint.

(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.

61. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2019. évre a 6. melléklet tartalmazza,

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2019. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2019. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.

62. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

63. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.

(2) A Kjt. 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2019. január 1-jétől 554 400 forint.

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege 100 000 forint/év.

(5) A központi költségvetési szervként működő - köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó - felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 41. § (1) bekezdés c) és e) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.

64. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2019. évben 453 330 forint.

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 2019. évben 453 330 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 2019. évben 5000 forint.

(4) Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 36. § (8) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 2019. évben 5000 forint.

65. § A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23. § (7) bekezdése szerinti deviza-illetményalap összege 2019. évben 425 000 forint, a 25. § (4) bekezdése szerinti lakhatási és vegyes költségtérítés-alap 300 000 forint, az óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés-alap 150 000 forint.

66. § (1) A Gyvt.

a) 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2019. évben gyermekenként 6000 forint,

b) 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2019. évben gyermekenként 6500 forint,

c) 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2019. évben gyermekenként 8400 forint,

d) 66/L. §-a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2019. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Szoctv.

a) 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2019. évben esetenként 23 000 forint,

b) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2019. évben 32 600 forint.

(3) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2019. évben született.

(4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 2019. évben 480 000 forint/fő/év.

67. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2019. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2019. március 1-je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 2019. március 1-jétől - 2019. január 1-jei visszamenőleges hatállyal - az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

68. § A Szoctv.

a) 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 2019. évben 12 000 forint,

b) 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2019. évben 6000 forint.

69. § Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

70. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 000 forint.

71. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2019. évben magyar filmalkotás esetén 338,5 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 599,1 millió forint.

72. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

73. § (1) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

a) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 144 000 euró,

b) a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 221 000 euró,

c) a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró.

(2) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 5 548 000 euró.

(3) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra és a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig 5 548 000 euró.

(4) A Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

74. § (1) A 73. § (1), (2) és (4) bekezdésétől eltérően a közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 443 000 euró,

b) építési beruházásra 5 548 000 euró,

c) a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatásra 1 000 000 euró.

(2) A közszolgáltatói szerződések esetén irányadó, a Kbt. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

a) 443 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,

b) 443 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint az 73. §-ban meghatározott uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell figyelembe venni.

75. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti uniós értékhatár 2019. január 1-től 2019. december 31-ig

a) árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 443 000 euró,

b) építési beruházás esetén 5 548 000 euró.

20. Egyes koncessziós díjak

76. § Az Szjtv. 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37. § 11. pontja szerinti egységenként a 2019. tárgyévre a következő:

a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetén 713,5 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 416,3 millió forint,

b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetén 594,7 millió forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 59,6 millió forint.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

77. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének, valamint a 4. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,

b) a 7. melléklet I. pont 4. alpont d) pont szerinti támogatás folyósításának, lemondásának, pótigénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait,

c) a 42. § (8) bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének részletes szabályait,

d) a 4. § (5) bekezdésében meghatározott központi tartalék felhasználási szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 3. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása alcím felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében az 5. § (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

(4) Felhatalmazást kap a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsák meg a 9. melléklet szerint nyújtott nemzetiségi célú támogatások e törvényben és más jogszabályban nem szabályozott igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

22. Hatályba léptető rendelkezések

78. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. november 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1-34. §, a 35. § (2) bekezdés, a 36-77. §, az 1. melléklet, a 3-9. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2018. évi L. törvényhez

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei1 100,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 581,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 743,9
3Dologi kiadások5 196,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai79,9
5Egyéb működési célú kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 518,7
7Felújítások905,7
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások546,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó113,1
3Dologi kiadások222,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások75,0
7Felújítások14,3
3Országgyűlési Őrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 341,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó619,5
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai73,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
80,0
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai73,0
2Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai73,0
14Steindl Imre program támogatása1 248,95 591,1
5Közbeszerzési Hatóság
1Közbeszerzési Hatóság2 672,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 237,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó235,1
3Dologi kiadások892,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások384,8
5. cím összesen:2 365,12 672,9384,8
8Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség967,8
2Magyar Szocialista Párt305,5
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt510,3
4Lehet Más a Politika217,9
5Kereszténydemokrata Néppárt180,4
7Demokratikus Koalíció207,1
8Párbeszéd Magyarországért Párt91,0
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Momentum Mozgalom44,3
2Magyar Kétfarkú Kutyapárt24,6
9Pártalapítványok támogatása
1Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány1 468,9
2Táncsics Mihály Alapítvány359,3
3Gyarapodó Magyarországért Alapítvány702,4
4Ökopolisz Alapítvány212,6
5Barankovics István Alapítvány149,7
9Megújuló Magyarországért Alapítvány27,5
11Új Köztársaságért Alapítvány194,5
12Tartalék74,2
13Savköpő Menyét Alapítvány41,3
11Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1Közszolgálati hozzájárulás73 044,2
21Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások747,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó128,4
3Dologi kiadások255,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,0
21. cím összesen:1 131,725,0
22Egyenlő Bánásmód Hatóság
1Egyenlő Bánásmód Hatóság1,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások158,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó29,8
3Dologi kiadások151,6
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,4
22. cím összesen:340,11,03,4
23Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal8 713,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 057,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó867,3
3Dologi kiadások1 057,0
5Egyéb működési célú kiadások2 316,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások395,5
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
23. cím összesen:8 297,78 713,2415,5
24Nemzeti Választási Iroda
1Nemzeti Választási Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások659,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó126,6
3Dologi kiadások376,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
I. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások50,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása458,0
2A választási rendszerek működtetése1 200,0300,0
42019. évi Európai Paralmenti képviselőválasztás és a Helyi
Önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint
nemzetiségi önkomrányzati képviselők választása
14 917,0568,0
24. cím összesen:17 737,7918,0
25Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások694,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó131,6
3Dologi kiadások311,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások21,0
25. cím összesen:1 137,221,0
I. ORSZÁGGYŰLÉSKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés139 865,112 492,1-127 373,0
Hazai felhalmozási költségvetés11 872,50,0-11 872,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
I. fejezet összesen151 737,612 492,1-139 245,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
II. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások841,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó164,1
3Dologi kiadások481,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások51,6
7Felújítások3,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások2,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések436,5
2Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai73,0
3Államfői Protokoll kiadásai
1Államfői Protokoll kiadásai449,7
4Fejezeti tartalék26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 472,50,0-2 472,5
Hazai felhalmozási költségvetés56,60,0-56,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
II. fejezet összesen2 529,10,0-2 529,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
III. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 190,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó256,3
3Dologi kiadások351,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai43,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások70,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 841,30,0-1 841,3
Hazai felhalmozási költségvetés70,00,0-70,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
III. fejezet összesen1 911,30,0-1 911,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IV. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások864,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó167,8
3Dologi kiadások251,8
5Egyéb működési célú kiadások4,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások31,7
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 287,60,0-1 287,6
Hazai felhalmozási költségvetés31,70,0-31,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IV. fejezet összesen1 319,30,0-1 319,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
V. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék17,03,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 965,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 531,9
3Dologi kiadások1 006,5
5Egyéb működési célú kiadások2,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások550,0
7Felújítások36,0
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés10 505,517,0-10 488,5
Hazai felhalmozási költségvetés586,03,0-583,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
V. fejezet összesen11 091,520,0-11 071,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VI. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok2 066,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások73 648,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó16 095,9
3Dologi kiadások18 767,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai15,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások7 627,3
7Felújítások266,0
2Kúria192,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 851,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó604,5
3Dologi kiadások289,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
2Igazságszolgáltatás beruházásai5 583,0
3Igazságszolgáltatás működtetése1 561,9
VI. BÍRÓSÁGOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés113 834,42 258,1-111 576,3
Hazai felhalmozási költségvetés13 501,30,0-13 501,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VI. fejezet összesen127 335,72 258,1-125 077,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
VIII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
VIII. ÜGYÉSZSÉG
1Ügyészségek37,065,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36 022,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 935,6
3Dologi kiadások4 144,8
5Egyéb működési célú kiadások6,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 719,2
7Felújítások30,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások70,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,0
6Fejezeti tartalék196,1
VIII. ÜGYÉSZSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés47 336,237,0-47 299,2
Hazai felhalmozási költségvetés2 819,265,0-2 754,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
VIII. fejezet összesen50 155,4102,0-50 053,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
IX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
1A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása157 591,6
2A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
189 713,4
3A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása
164 200,1
4A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
78 974,0
5A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása38 482,6
2A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai50 884,8
3A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai49 070,5
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés679 846,50,0-679 846,5
Hazai felhalmozási költségvetés49 070,50,0-49 070,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
IX. fejezet összesen728 917,00,0-728 917,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
X. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása930,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 818,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó734,2
3Dologi kiadások1 724,6
5Egyéb működési célú kiadások10,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások53,9
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
423,4
2A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok
támogatása
500,0
4Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben149,5
10Igazságügyi regionális együttműködés20,0
17A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
120,0
18Jogi segítségnyújtás249,0
19Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,
jogvédelem és jogérvényesítés
35,0
20Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése100,0
27Nemzetközi kötelezettségek teljesítése80,5
28Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése1 000,0
29A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és
működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása
1 648,04 000,0
25Fejezeti általános tartalék78,0
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés10 690,3930,2-9 760,1
Hazai felhalmozási költségvetés4 053,90,0-4 053,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
X. fejezet összesen14 744,2930,2-13 814,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XI. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség igazgatása6 567,822,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 954,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 055,0
3Dologi kiadások12 025,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai40,6
5Egyéb működési célú kiadások36,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások438,1
7Felújítások221,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások16,0
3Nemzetstratégiai Kutató Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások650,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó151,4
3Dologi kiadások352,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások40,0
5Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének
igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 782,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó601,8
3Dologi kiadások1 062,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások67,5
7Nemzeti Örökség Intézete90,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások637,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó113,2
3Dologi kiadások824,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások46,5
7Felújítások1 100,0
10Magyar Nyelvstratégiai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások98,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó18,9
3Dologi kiadások26,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
12Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok41 519,28,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások156 260,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó30 790,0
3Dologi kiadások29 539,8
5Egyéb működési célú kiadások909,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások4 488,5
7Felújítások2 257,2
8Egyéb felhalmozási célú kiadások8,3
14Nemzeti Közszolgálati Egyetem3 006,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 899,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó810,0
3Dologi kiadások4 126,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai185,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások270,4
18Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete59,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások400,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó75,9
3Dologi kiadások194,8
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
6Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások74,2
7A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
580,020,0
8Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
840,010,0
9"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása70,0
10Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
430,020,0
11Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
1KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit
Zrt. szakmai feladatainak ellátása
1 941,090,0
2Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások
előkészítése
7,22 049,8
3Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése3 438,8
4Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása2 046,188 712,1
5Kemény Ferenc Program33,59 566,5
6Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése900,0
8A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak
szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása
10 000,0
17Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
58,0
18Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
200,020,0
19Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért140,010,0
26Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok18,0
28Üldözött keresztények segítésének feladatai
1Ösztöndíjprogram támogatása620,0
2Intervenciós Támogatási Keret224,0
29Nemzeti Együttműködési Alap5 927,7
30Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása
3 086,2
2Hittanoktatás támogatása3 600,0
3Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
10 500,0
4Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék18 770,0
5Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
2 600,0
6Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása -
Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye
420,0
7Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások1 450,0
8Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása380,027 506,1
9Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása81,240,0
10Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása300,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XI. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
11Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése1 720,0
12Egyházi személyek eszközellátásának támogatása200,0
13Görögkatolikus Metropólia támogatása300,0
15Reformáció Park kialakítása II. ütem395,0
16Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve
lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása
800,0
17A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti
tevékenységének támogatása
500,0
31Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1Nemzetiségi támogatások3 247,8150,0
2Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása1 697,9
3Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
1 159,7
4Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,
pályázati önrészre
11,02 500,0
32Bocuse d'Or versenyek támogatása50,0
37Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
működtetése
297,356,0
38Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok587,7101,3
39Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése124,623,9
42Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
1Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány működésének támogatása
320,0
2Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
240,0
3Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával
kapcsolatos kiadások
650,0
43Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok85,61 078,0
44Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása130,524,0
45Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar
működésének támogatása
79,8
46Ludovika Campus1 800,0
48Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása49,5
50Határontúli műemlék-felújítási program39,5210,0
55Területrendezési feladatok49,5
57Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
1Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
246,3
2Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és
egyéb feladatok ellátásának támogatása
356,6
3Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
524,0
4Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása
481,4194,7
5Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit
Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
ellátásának támogatása
18,91 030,0
6Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb
feladatatok ellátásának támogatása
974,91 003,9
7Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának
támogatása
1 375,85 992,7
58Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása3,7
60Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos
egyéb feladatok
740,0
63Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása200,0
66Kormányablak program megvalósítása1 385,91 000,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ír.
csop.
név
XI. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
68Károlyi József Alapítvány támogatása60,0
73Nemzetközi kötelezettségek teljesítése20,0
74Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása50,0
75Nemzeti Hauszmann Terv10 628,0
76AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása150,0
77Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft.
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
50,0
78Modern Városok Program135 000,0
81Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok650,0200,0
83Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok
működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
200,0
85Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése
és hasznosítása
650,0
88Nemzeti Kastélyprogram3 359,1
90Nemzeti Várprogram435,0
92Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
400,0
93Településképi- és Okos Város feladatok60,0
94Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok32 850,0
95Magyarország Barátai Alapítvány támogatása100,0
2Fejezeti általános tartalék2 105,0
3Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Nemzetpolitikai tevékenység támogatása6 686,4200,0
5Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei10,0
71Európai uniós fejlesztési programok
EU utazási költségtérítések
340,2340,0
32Központi kezelésű előirányzatok
5A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése106 123,0
6Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása2 145,3
XI. MINISZTERELNÖKSÉGKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés344 751,851 242,3-293 509,5
Hazai felhalmozási költségvetés457 965,930,8-457 935,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés340,2340,0-0,2
XI. fejezet összesen803 057,951 613,1-751 444,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
1Agrárminisztérium igazgatása129,020,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 949,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó998,5
3Dologi kiadások2 213,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
2Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal10 169,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 243,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 252,4
3Dologi kiadások7 116,4
5Egyéb működési célú kiadások70,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 057,5
7Felújítások250,0
4Ménesgazdaságok2 965,831,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások667,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó144,1
3Dologi kiadások2 773,2
5Egyéb működési célú kiadások0,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások242,2
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei5 278,61,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17 872,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 222,0
3Dologi kiadások4 435,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai185,4
5Egyéb működési célú kiadások1,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 561,3
7Felújítások23,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások0,6
7Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár146,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások429,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó82,7
3Dologi kiadások148,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,5
8Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ1 799,96,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 611,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó506,6
3Dologi kiadások1 797,8
5Egyéb működési célú kiadások0,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások39,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
10Génmegőrzési Intézmények185,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások756,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó152,5
3Dologi kiadások594,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások240,0
12Országos Meteorológiai Szolgálat1 239,73,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások883,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó183,1
3Dologi kiadások588,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások644,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások3,0
14Nemzeti park igazgatóságok5 733,820,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 420,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó814,9
3Dologi kiadások4 202,8
5Egyéb működési célú kiadások76,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások388,9
7Felújítások17,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások6,7
17Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 325,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó265,1
3Dologi kiadások625,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások130,4
19Agrárgazdasági Kutató Intézet256,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások574,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó123,9
3Dologi kiadások452,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások0,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Környezetvédelmi célelőirányzatok
1Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása54,5
2Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
szakmai feladatainak támogatása
453,9
3Környezetvédelmi pályázatok támogatása471,8
8A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának
költségei
570,825,0
9Természetvédelmi kártalanítás570,925,0
10Természetvédelmi pályázatok támogatása679,3271,5
14Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
81,0
15Környezeti elemek védelme150,0
21Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
92,74,0
40Bükki Csillagda megvalósítása426,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Agrár célelőirányzatok
2Agrárkutatás támogatása132,1
4Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása519,1
5Tanyafejlesztési Program47,81 172,3
6Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,
népszerűsítésének támogatása
492,7
8Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása110,0
10Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása44,4
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei2 595,1
16Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
12,6
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása901,0
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa548,3210,0
21Pálinka Nemzeti Tanács70,0
25Nemzetközi szervezetek tagsági díjai1 632,0
31Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
közfeladatainak támogatása
2 843,4
32Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
által működtetett vidéki hálózat átfogó fejlesztése
897,3
33Lovas rendezvények és lovassport támogatása185,0
34Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása688,0
35Állatvédelem támogatása70,0
36Agrármarketing célelőirányzat1 894,6
37Herman Ottó Intézet által ellátott közfeladatok támogatása584,4
39Zártkerti Program támogatása1 994,0
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok1 300,0
4A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása867,4250,0
5Vadgazdálkodás támogatása370,1
6Nemzeti Erdőstratégia
3Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban128,3
4Fenntartható erdőgazdálkodás, erdészeti környezeti nevelés23,7113,5
8Nemzeti agrártámogatások78 324,3
9Állami halgazdálkodási feladatok támogatása497,3
10Nemzeti agrárkár-enyhítés8 600,04 300,0
11Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása45,0
12Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítés támogatása
872,4
6Állat, növény- és GMO-kártalanítás1 200,0
8Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
1Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása161,0
2Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása500,0
13Peres ügyek96,9
14Fejezeti általános tartalék130,4
20Európai uniós fejlesztési programok
1Uniós programok kiegészítő támogatása
1Méhészeti Nemzeti Program788,0
2Igyál tejet program4 300,0
3Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása4 216,0
4Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
630,0
5Iskolagyümölcs program2 287,0
21Központi kezelésű előirányzatok
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése550,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés185 579,232 204,0-153 375,2
Hazai felhalmozási költségvetés8 421,583,0-8 338,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés12 221,00,0-12 221,0
XII. fejezet összesen206 221,732 287,0-173 934,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 117,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 148,9
3Dologi kiadások526,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai26,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,0
2Egyéb HM szervezetek2 499,01 141,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 413,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 309,0
3Dologi kiadások89 107,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai346,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 146,3
7Felújítások7 358,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 141,0
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei5 078,8150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48 209,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó8 787,1
3Dologi kiadások64 951,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai216,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások42 117,8
7Felújítások4 051,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások150,0
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei383,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások84 083,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 341,7
3Dologi kiadások9 696,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai473,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások189,8
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 679,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 144,7
3Dologi kiadások6 972,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai38,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 932,0
6MH Egészségügyi Központ28 798,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22 161,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 458,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Dologi kiadások11 496,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai116,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások319,0
7Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások286,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó55,4
3Dologi kiadások2,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,2
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és
NFIU)
100,0
3Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
55,0
19Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
érdekképviseleti szervek támogatása
347,0
4Hadisírgondozás támogatása
3Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással
kapcsolatos tevékenységének támogatása
12,0
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása1 511,0
6Honvédelmi Sportszövetség támogatása
1Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása1 100,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához8 332,0
39Alapítványok, közalapítványok támogatása
1Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása50,0
2MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
63,0
3Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó
közalapítványhoz
14 000,0
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez4 100,0
2Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
580,0
43Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások14 000,0
45Légierő fejlesztés8 000,0
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés433 088,336 909,1-396 179,2
Hazai felhalmozási költségvetés79 757,91 291,0-78 466,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XIII. fejezet összesen512 846,238 200,1-474 646,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása10 954,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 283,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 199,0
3Dologi kiadások2 275,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai4,0
5Egyéb működési célú kiadások10 599,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások7 084,7
2Nemzeti Védelmi Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 548,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó842,0
3Dologi kiadások584,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások30,9
4Terrorelhárítási Központ150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 618,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 578,7
3Dologi kiadások2 399,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások908,4
7Felújítások300,0
5Büntetés-végrehajtás2 715,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások39 812,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó7 378,9
3Dologi kiadások22 930,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
5Egyéb működési célú kiadások747,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 601,5
7Felújítások157,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások113,0
7Rendőrség6 134,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások234 217,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó44 300,3
3Dologi kiadások44 691,3
5Egyéb működési célú kiadások826,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6 998,5
7Felújítások459,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások105,0
8Alkotmányvédelmi Hivatal27,420,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 010,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 551,9
3Dologi kiadások1 243,4
2Felhalmozási költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
6Beruházások106,4
7Felújítások5 000,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat280,023,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14 170,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 610,4
3Dologi kiadások4 479,5
5Egyéb működési célú kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 705,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások43,9
10Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 196,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó228,1
3Dologi kiadások1 076,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások79,6
12BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság2 883,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások56 517,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 942,0
3Dologi kiadások9 682,0
5Egyéb működési célú kiadások18,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3 706,5
7Felújítások606,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások18,0
13Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal454,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 027,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó949,1
3Dologi kiadások3 432,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai20,0
5Egyéb működési célú kiadások189,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások217,1
17Vízügyi Igazgatóságok2 940,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 850,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 198,1
3Dologi kiadások11 926,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 123,1
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
1Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése120,0
2Energia-racionalizálás100,3100,3
50Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás1 200,0
55A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak,
teljesítményének növelése és intézmények hálózati
hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós
projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása
3 000,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIV. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
56Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások60 962,51 059,6
22Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi önszerveződések támogatása
3Országos Polgárőr Szövetség1 050,0
5Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása700,0
11Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása175,0
12Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
egyes feladatainak támogatása
20,0
8Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása225,0
9Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása141,2
10Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása1 963,0
12Hivatásos életpályával összefüggő kiadások14 220,0
14A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési
program
400,0
15Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával
összefüggő kiadások
2 786,1
17Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi
alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka
100,0
18Magyar Rendvédelmi Kar50,0
19A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
822,4
20Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása2 815,0
21Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások15 000,0
22A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások
25 100,0
25Európai uniós fejlesztési programok
1Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
798,9465,5777,0
4Belügyi Alapok
1Belső Biztonsági Alap2 064,712 935,3
2Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap1 020,0100,0
3Belügyi Alapok technikai költségkerete64,140,9
21Központi kezelésű előirányzatok
1K-600 hírrendszer működtetésére55,0
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés721 842,826 540,5-695 302,3
Hazai felhalmozási költségvetés33 770,6143,3-33 627,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés17 800,9465,5-17 335,4
XIV. fejezet összesen773 414,327 149,3-746 265,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XV. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása7 542,328,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 520,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 298,2
3Dologi kiadások2 220,9
5Egyéb működési célú kiadások32,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások791,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások28,3
2Nemzeti Adó- és Vámhivatal4 893,8244,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások117 171,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó22 167,9
3Dologi kiadások56 717,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,9
5Egyéb működési célú kiadások234,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások11 465,6
7Felújítások1 540,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások244,8
5Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság5 938,0167,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 172,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó883,3
3Dologi kiadások26 190,4
5Egyéb működési célú kiadások49,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 423,2
7Felújítások1 488,5
8Magyar Államkincstár26 181,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27 088,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 802,7
3Dologi kiadások26 963,3
5Egyéb működési célú kiadások1 615,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások2 810,7
7Felújítások383,7
8Egyéb felhalmozási célú kiadások21,8
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság1 181,3191,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 066,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó269,6
3Dologi kiadások526,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások193,9
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés250,0
2Járadék kifizetés3 330,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop
név
XV. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
3Tőkésítésre kifizetés10,0
6Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok0,1
7Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
3,0
10Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása750,02 250,0
11Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések7 744,0556,0
4Területfejlesztési feladatok
1Területfejlesztéssel összefüggő feladatok463,67,0
5Pest megyei fejlesztések158,024 842,0
5Belgazdasági feladatok
7Nagyvállalati beruházási támogatások15 000,0
7Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
459,9
3A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó
pénzeszközeinek felhasználása és kezelése
12 569,512 569,5
4Nemzetgazdasági programok131,7
7Fejezeti általános tartalék200,0
8Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával
összefüggő beruházások támogatása
300,013 500,0
9Munkaerőpiaci és képzési feladatok
1Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása242,330,0
11Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1Uniós programok árfolyam-különbözete200,0
2Egyéb, EU által nem térített kiadások500,0
20Európai uniós fejlesztési programok
2Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1Duna Transznacionális Program592,354,77,7
2Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési
program
593,613,3
3INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program328,96,7
4INTERACT III Interregionális Együttműködési Program11,9
26Központi kezelésű előirányzatok
2Központi tartalékok
1Rendkívüli kormányzati intézkedések165 000,0
2Országvédelmi Alap60 000,0
3Céltartalékok
1Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja16 705,2
2Különféle kifizetések1 300,0
3Ágazati életpályák és bérintézkedések78 449,1
5Közszolgáltatások fejlesztése40 000,0
4Beruházás Előkészítési Alap20 000,0
XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés682 191,845 737,1-636 454,7
Hazai felhalmozási költségvetés110 146,013 201,5-96 944,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés1 554,454,7-1 499,7
XV. fejezet összesen793 892,258 993,3-734 898,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
1Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása38 673,641,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 737,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 952,2
3Dologi kiadások9 581,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
5Egyéb működési célú kiadások25 818,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások241,6
8Egyéb felhalmozási célú kiadások34,0
4Országos Atomenergia Hivatal2 651,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 848,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó360,3
3Dologi kiadások2 037,9
5Egyéb működési célú kiadások658,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások148,7
5Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat2 087,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások964,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó189,8
3Dologi kiadások737,9
5Egyéb működési célú kiadások710,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,7
6Nemzeti Akkreditáló Hatóság281,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások243,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó46,2
3Dologi kiadások174,9
5Egyéb működési célú kiadások9,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
7Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal311,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 049,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó213,8
3Dologi kiadások407,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások144,7
8Szakképzési Centrumok2 463,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások103 750,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó20 407,0
3Dologi kiadások25 146,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai862,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások187,8
7Felújítások47,6
9Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala3 758,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 582,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó341,5
3Dologi kiadások1 455,2
5Egyéb működési célú kiadások156,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások223,6
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség474,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 269,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó244,5
3Dologi kiadások4 089,7
5Egyéb működési célú kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások9,7
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
32Közlekedési ágazati programok
1A közösségi közlekedés összehangolása447,26,0
2Közúthálózat fenntartás és működtetés90 288,51 800,0
3Útdíj rendszerek működtetése26 500,0
6Belvízi hajózási alapprogram0,1
10Vasúthálózat fejlesztése62,117 756,6
11Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok1 878,62 200,0400,0
12Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok195,0220,025,0
13Zajtérképezés EU tagállami feladatai67,012,0
28Kiemelt közúti projektek1 175,9313 180,3
29Légiszállítási szolgáltatások926,0
30Közúthálózat felújítása69,819 930,2
33Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának
felújítása
2 320,43 479,6
34Határ menti közúti fejlesztések előkészítése3,2923,7
37Kerékpáros létesítmények működtetése827,0200,0
39Regionális repülőterek működésének támogatása429,3
41Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése10,5666,9
43Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése2 148,1
44Határkikötők működtetése260,4
45Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése549,0
49Kerékpáros létesítmények fejlesztése37,210 637,1
50Városi közúti projektek4,41 265,6
33Hazai fejlesztési programok
2Hungaroring Sport Zrt. támogatása13 489,7
3Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat2 900,0
4Hazai fejlesztési programok célelőirányzat21,8
5Intézményi kezességi díjtámogatások1 403,6
6Balaton fejlesztési feladatok támogatása50,0170,0
24Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása180,0
34Infokommunikációs ágazati programok
1Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció1 243,7
2Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához
kapcsolódó feladatok
9 831,01 093,0
35Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás660,1150,4
2Épületenergetikai pályázati program1,4398,6
4Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer2 721,924 313,5

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
5Bányanyitási feladatok kiadásai249,2
13LIFE Program önerő támogatás410,0
14Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja17,41 482,6
15Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása14 650,0
16Karolina bánya külfejtés tájrendezése2 008,0
17Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával
összefüggő feladatok
150,0
37Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő
feladatok ellátása
135,015,0
38Egyéb feladatok
1Nemzetközi tagdíjak504,1
2Magán és egyéb jogi személyek kártérítése53,9
3Kormányzati szakpolitikai feladatok3 400,2
10Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
szakmai feladatai
1 087,6
14Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
400,0
15Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása81,0
17Bányabezárás1 031,57,0
18MFK NKft. működési támogatása150,0
24A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt
többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
100,0
25NFSI Nkft. működési támogatás44,7
30Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának
támogatása
600,0
60Európai uniós fejlesztési programok
1Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek1 963,4152 487,5
64Belgazdasági feladatok
1Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása150,50,5
2Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
4,2
3Nemzetközi szabványosítási feladatok170,0
4Irinyi terv végrehajtása
1Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai1 250,01 250,0
2Beszállítói-fejlesztési Program500,02 500,0
4Ipar 4.0. program1 500,0
5Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére,
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
6 000,0
8MKIK támogatása50,0
65Munkaerőpiaci és képzési feladatok
1Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység
finanszírozása
12 000,0
3Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése332,0
66Kutatási és fejlesztési feladatok
1MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása20 110,6
2Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása694,2
3Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások
támogatása
542,01 323,8
4Akadémiai kiválósági programok támogatása3 218,3343,2
5Kutatói pályázatok támogatása1 839,6
6Kutatási kiválóság támogatása12 163,7550,1
7Felsőoktatási kiválósági programok támogatása27 173,81 905,6
21Központi kezelésű előirányzatok
1Közszolgáltatások ellentételezése
1Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
1A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése98 113,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése168 372,1
3Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások
költségtérítése
65 300,3
4Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása4 747,5
6Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése12 997,3
3Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2Koncessziós bevételek
1Bányakoncessziós díj1 500,0
3Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
1Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele192,4
2Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele53 686,0
5Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési
kötelezettségeinek átvállalása
200,0
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés832 150,856 420,0-775 730,8
Hazai felhalmozási költségvetés413 154,853 919,4-359 235,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés154 450,90,0-154 450,9
XVII. fejezet összesen1 399 756,5110 339,4-1 289 417,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása188,616,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 096,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 382,6
3Dologi kiadások2 950,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai76,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások176,6
7Felújítások50,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások16,0
2Külképviseletek igazgatása6 359,9110,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások51 827,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó6 349,8
3Dologi kiadások15 776,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások16 085,8
7Felújítások2 420,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások145,6
4Információs Hivatal180,046,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 755,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 031,9
3Dologi kiadások5 617,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 615,2
7Felújítások107,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások90,0
5Nemzeti Befektetési Ügynökség76,04,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 141,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó227,1
3Dologi kiadások1 346,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások70,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások20,0
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat200,049 800,0
2Kötött segélyhitelezés15 025,2
3Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat5 000,0
4Kereskedelemfejlesztési célú támogatások500,0
5Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat1 490,7
6Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása
247,0
15Kulturális diplomáciai projektek támogatása400,0
16Állami protokoll támogatása250,0
18A Magyar Foundation of North America támogatása612,4
19Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok2 230,7
20Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése500,0
2Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1Európai Területi Társulások támogatása200,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XVIII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása654,841,4
3Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása365,0
5Külföldi magyar emlékek megőrzése40,0
19Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása200,0
20Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
70,0
21Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása4 000,046 000,0
3Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások7 211,1
2Európai uniós befizetések9 487,6
3Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges
pénzügyi hozzájárulás
143,0
4Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés200,0
5Peres ügyek9,9
7Fejezeti általános tartalék500,0
8Központi kezelésű előirányzatok
1Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése20 500,0
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUMKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés170 617,26 804,5-163 812,7
Hazai felhalmozási költségvetés116 637,9176,2-116 461,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XVIII. fejezet összesen287 255,16 980,7-280 274,4

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XIX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
2Közlekedés Operatív Program40,0960,0
5Területi Együttműködés
1Európai Területi Együttműködés
10ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program19,219,20,80,8
6Egyéb uniós előirányzatok
8EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2014-
2021
5 653,21 502,8
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
521,715,8
2Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft
uniós feladatainak támogatása
600,0200,0
3Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós
támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése
100,0100,0
8Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása392,923 438,9
8Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék5 026,4
92014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)200 053,1340 554,0
2Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)38 232,716 547,5
3Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)5 742,561 727,5
4Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)68,5474 960,9
5Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)13 114,495 296,2
6Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)117 794,149 952,8
7Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)84 964,01 242,9
8Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)462,6
10Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
6ETE határmenti programok 2014-2020
1SKHU ETE program1 427,71 721,51 892,3737,5
2ROHU ETE program3 789,2819,06 451,8351,0
3HU-SER IPA program2 937,72 581,72 041,31 106,3
4HU-CRO ETE program1 951,9738,5797,1316,5
5AU-HU ETE program3 813,11 074,4158,9460,6
6SI-HU ETE program749,7396,915,3170,1
7ENI programok95,33,7
12Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
1Vidékfejlesztési Program206 721,423 755,6
2Magyar Halgazdálkodási Operatív Program3 289,4510,6
3Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása1 067,4
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés7 708,40,0-7 708,4
Hazai felhalmozási költségvetés23 754,70,0-23 754,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés1 769 291,710 494,0-1 758 797,7
XIX. fejezet összesen1 800 754,810 494,0-1 790 260,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása1 936,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 890,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 069,3
3Dologi kiadások5 593,3
5Egyéb működési célú kiadások777,9
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások106,8
7Felújítások5,6
2Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
25 292,00,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások88 133,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó15 107,6
3Dologi kiadások24 055,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai3 823,9
5Egyéb működési célú kiadások40,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások544,4
7Felújítások509,0
3Nemzeti Sportközpontok3 126,53,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 703,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó694,3
3Dologi kiadások8 905,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 794,1
7Felújítások38,0
4Egyéb kulturális intézmények242,61,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 279,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó232,8
3Dologi kiadások781,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások141,4
8Egyéb felhalmozási célú kiadások1,2
5Egyetemek, főiskolák320 214,829 167,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások232 885,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó41 286,0
3Dologi kiadások190 180,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai34 900,7
5Egyéb működési célú kiadások5 096,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások44 171,8
7Felújítások18 894,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások74,0
6Egyéb oktatási intézmények
1Oktatási Hivatal688,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 492,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó863,6
3Dologi kiadások1 438,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8,0
7Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó
intézmények
1Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet3 263,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 155,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó366,3
3Dologi kiadások765,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások102,7
7Felújítások20,0
8Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások177,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó34,6
3Dologi kiadások87,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5,0
9VERITAS Történetkutató Intézet15,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások334,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó67,0
3Dologi kiadások346,9
10Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1Állami Egészségügyi Ellátó Központ2 158,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások23 361,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 696,0
3Dologi kiadások3 712,1
5Egyéb működési célú kiadások241,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások179,4
7Felújítások30,0
2Gyógyító-megelőző ellátás intézetei574 676,727,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások284 952,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó54 099,9
3Dologi kiadások229 463,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai56,4
5Egyéb működési célú kiadások81,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások8 094,2
7Felújítások1 235,8
8Egyéb felhalmozási célú kiadások37,8
3Országos Sportegészségügyi Intézet1 391,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 063,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó209,3
3Dologi kiadások351,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások5 058,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
11Közgyűjtemények4 252,65,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 992,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2 094,8
3Dologi kiadások5 772,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 647,3
7Felújítások397,6
12Művészeti intézmények7 423,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 053,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 923,1
3Dologi kiadások7 377,2
5Egyéb működési célú kiadások0,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások811,7
7Felújítások177,6
13Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások350,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó65,4
3Dologi kiadások210,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások20,0
14Országos Mentőszolgálat38 461,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26 224,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó5 127,0
3Dologi kiadások8 893,5
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások7 710,0
16Országos Közegészségügyi Intézet1 651,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 030,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó228,8
3Dologi kiadások11 115,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások60,8
7Felújítások4,3
17Országos Vérellátó Szolgálat11 842,1
1Működési költségvetés
1
2
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4 293,6
904,4
3Dologi kiadások8 055,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások480,0
7Felújítások70,0
18Klebelsberg Központ7 000,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások431 621,1
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó80 790,1
3Dologi kiadások77 419,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1 677,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások9 376,4
7Felújítások112,5
19Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 025,840,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 366,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó265,8
3Dologi kiadások456,6
5Egyéb működési célú kiadások134,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások49,6
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Normatív finanszírozás
2Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása23 560,4
3Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás230 328,8
4Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás6 580,1
5Köznevelési szerződések3 846,7
3Felsőoktatási feladatok támogatása
1Felsőoktatás speciális feladatai669,2
2Lakitelek Népfőiskola támogatása625,0
5Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen39,8
6Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok2 000,0
7Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése7 653,6
4Köznevelési feladatok támogatása
4Köznevelés speciális feladatainak támogatása1 770,8
5Nemzeti Tehetség Program3 178,6190,0
9Tarpai sportkollégium támogatása100,0
11Kis létszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása800,0
12Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása4 405,88 550,0
5Egyéb feladatok támogatása
1I. világháborús centenáriumi megemlékezések1 000,0
4Peres ügyek1 425,1
5Autista gyermekeket gondozó központ támogatása, Lakitelek50,0
6László Gyula Intézet támogatása80,0
7Hangszercsere program3 000,0
15"Útravaló" ösztöndíj program680,0
18Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása799,5
2Határon túli kulturális feladatok támogatása97,5
4Határon túli köznevelési feladatok támogatása231,55,0
19Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
34,8
8Nemzetközi kapcsolatok programjai
1Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok880,0
2Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok687,3
3Waclaw Felczak Alap310,1
5Kétoldalú munkatervi feladatok
2Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok4,0
10Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2Kulturális szakdiplomáciai feladatok5,4
9EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6EU-tagságból eredő együttműködések
2EU-tagságból eredő kulturális együttműködések12,3
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Filmszakmai támogatások144,8
3Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása228,8
5Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális
fesztiválok és események támogatása
750,0
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
1Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
504,128,3
2Közművelődési szakmai feladatok1 355,0417,7
3Kulturális szakemberek továbbképzése119,8
4Csoóri Sándor Alap4 997,0
6NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása1 800,0
7Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása1 257,4242,6
13Művészeti tevékenységek
1A Magyar Rádió Zenei együtteseinek támogatása300,0
4Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása634,712,4
5Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
1 441,3
9Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak79,2
10Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése1 579,9
11A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
1 950,0
12Egyéb színházi támogatások63,4
13A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása30,0
14A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok518,8
15Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
2Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok1 183,960,1
3Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap3,0
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása80,0
5Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása300,0
6Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása2 788,0
7Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő
hozzájárulás
1 676,0
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
67,3
3Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
35,2
6Családpolitikai Programok2 894,6
7Családpolitikai célú pályázatok65,018,0
17Egyes szociális pénzbeli támogatások
1Gyermekvédelmi Lakás Alap1 240,0
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása841,0
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
490,0
18Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése83,830,0
19Szociális célú humánszolgáltatások
1Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása103 756,7
4Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a
Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása
2 138,6
7Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
980,9
8Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és
gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel
összefüggő támogatások
9 956,8

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
9Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított
ágazati pótlék
22,4
10Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési
támogatása
300,0869,4
11Szociális humánszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb
bérintézkedés
6 900,0
20Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
3Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb
esélyteremtési programok támogatása
173,24,0
4Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont
működésének támogatása
51,80,7
6Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
259,9
8Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
555,0
12Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása496,4
13Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat
ellátó lakóotthonok támogatása
190,0
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
2Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok1 201,64 000,0
3Légimentés2 133,9
6Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása957,6
7A kollegiális vezetői rendszer működtetése990,4
10Egészségügyi dolgozók Hepatitis C vírus szűrése, kezelése600,0
11Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás
programok elindítása, fejlesztése
500,0
13Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása1 050,0
19Patika hitelprogram kamattámogatása370,0
20Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének
támogatása
4 163,1
24Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása5 510,25 510,24 000,0
25Egészséges Budapest Program4 995,036 978,2
26Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő
támogatása
300,0
28Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok7 926,0
29Természetes fogamzássegítés140,0
30Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztése997,4
31A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház
fejlesztése
2 507,4
32Nővérszálló fejlesztés400,0
23Sporttevékenység támogatása
4Versenysport támogatása5 519,4
5Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
7 150,0
6Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása2 210,0
2Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése3 167,2
4Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai187,7
7Utánpótlás-nevelési feladatok2 414,1
8Fogyatékosok sportjának támogatása460,0
10Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása376,0
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése140,2
9Sportegészségügyi ellátás támogatása217,718,0
23Szabadidősport támogatása522,4
24Diák- és hallgatói sport támogatása640,7
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások25,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
32,7
29Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása
12 379,4
30Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása3 400,0
31Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása141,9
34A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten
történő megrendezésének támogatása
920,0
35Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása500,0
38Magyar Természetjáró Szövetség támogatása450,0
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
5 042,855,4
12Magyar Sport Háza támogatása208,757,5
21Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása130,01 170,0
29Tornaterem-építési program289,82 679,2
30Tanuszoda-fejlesztési program289,82 679,2
34Gödöllői uszoda beruházás77,11 023,4
36Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és
üzemeltetésének támogatása
3 388,6
38Veszprémi uszoda beruházás101,81 676,0
39Kültéri sportparkok fejlesztése154,72 344,7
40Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása358,54 404,0
42Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatása199,41 794,6
44Váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok196,91 771,3
50Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése908,714 411,6
62Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek
támogatása
150,61 354,7
63Határon túli sportinfrastruktúra fejlesztések támogatása40,5364,5
66Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek
támogatása
41,9377,0
67Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése542,67 457,4
68Biatorbágyi Általános Iskola beruházása227,43 884,2
69Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont228,6771,4
70Újpesti Torna Egylet sportlétesítmény-fejlesztési program189,91 709,0
71Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás149,41 344,3
74A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása313,07 707,6
25Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
2Köznevelési intézmények felújítása, beruházása136,9
15MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása797,52 726,6
51Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása168,52 829,8
26Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
1Oktatási alapítványok, közalapítványok
2Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért184,3
14Autizmus Alapítvány30,8
2Kulturális alapítványok, közalapítványok
10Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása1 296,8
12Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
100,0
27Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása64,0
28Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása12 561,6
30Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok támogatása
100,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
23Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
97,3
3Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
450,0
4Magyar Írószövetség támogatása30,0
5Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása22,0
6Rákóczi Szövetség támogatása1 050,0
24Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1Magyar Vöröskereszt támogatása100,1
2Magyar Rákellenes Liga támogatása30,0
3Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
36,3
4Magyar ILCO Szövetség Kaposvár támogatása30,0
5Magyar Gyermekonkológiai Hálózat20,0
6Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona30,0
7Rákbetegek Országos Szervezete20,0
8Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért60,0
25Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei; közösségi,
szolidaritási és esélyteremtési programok támogatása
171,5
6Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
170,0
7Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége215,0
8Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége210,0
9Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége215,0
10Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
26,5
11Autisták Országos Szövetsége68,0
12Siketvakok Országos Egyesülete30,0
13Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
88,2
21Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása610,5
23Dévény Anna Alapítvány46,6
24Kézenfogva Alapítvány16,1
25Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum16,1
26Afázia Egyesület9,0
27Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Egyesülete
9,0
26Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2Sportköztestületek támogatása242,6
27Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
és közösségi programok támogatása
1Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása85,0
2Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása100,0
3Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása100,0
39Fejlesztő foglalkoztatás támogatása2 594,6
46Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok
239,01,9
47Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
42 085,3
48Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték38,7
50Kulturális szakmai feladatok támogatása
2Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása2 223,26 011,0
3Emlékpont Központ támogatása22,0
4Modern Opera beruházása500,0
5Árpád-ház Program tudományos-szakmai projektjeinek
támogatása
79,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
7Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása3 681,024 755,0
8A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása15,42 484,6
10Makovecz Imre Alap1 400,0
51Fejezeti általános tartalék1 191,3
59Társadalmi felzárkózást segítő programok
1Roma Szakkollégiumi Hálózat546,13,2
2Tanoda program2 507,0
4Roma kultúra támogatása52,2
5Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
433,215,0
6Felzárkózás-politika koordinációja29,6
7Roma ösztöndíj programok1 047,4
10Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és
Kulturális Központ
79,2
11Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ79,7
12Roma nemzetiség pályázatainak támogatása657,9
13Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása433,4
14Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
182,5
21Központi kezelésű előirányzatok
1Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1Családi támogatások
1Családi pótlék307 882,6
2Anyasági támogatás6 052,3
3Gyermekgondozást segítő ellátás61 567,2
4Gyermeknevelési támogatás11 052,0
5Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése2 978,6
6Életkezdési támogatás7 236,6
7Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások4 165,8
8Gyermektartásdíjak megelőlegezése862,7
2Korhatár alatti ellátások
1Szolgálati járandóság74 544,8
2Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék14 853,2
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése
8 823,5
2Mezőgazdasági járadék1 393,6
3Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka36 926,1
4Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések13 820,8
5Házastársi pótlék2 318,8
6Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása,
Lakbértámogatás)
24,9
7Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése301,1
8Járási szociális feladatok ellátása62 138,0
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás16 009,7
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás5 400,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 865,1
2Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok
támogatása
1 672,5
3Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása250,0
4Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel1,0
5Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
1Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek2,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
2Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek2,0
2Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
1Ingatlanok fenntartásával járó kiadások1,0
2Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése
1,0
3Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába
tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiadások
1,0
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés3 221 527,01 010 176,7-2 211 350,3
Hazai felhalmozási költségvetés274 104,429 248,1-244 856,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XX. fejezet összesen3 495 631,41 039 424,8-2 456 206,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXI. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1Miniszterelnöki Kabinetiroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 988,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó407,3
3Dologi kiadások1 272,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások226,0
2Nemzeti Kommunikációs Hivatal50,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások269,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó59,3
3Dologi kiadások230,6
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások29,4
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Kormányfői protokoll493,6
2Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos
feladatok
29 575,8
Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges hozzájárulás
2 050,0
6Fejezeti általános tartalék58,1
8Tihanyi Alapítvány támogatása300,0
9Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális
értékek megőrzése és fejlesztése
300,0
10Turisztikai célelőirányzat13 746,879,4
11Turisztikai fejlesztési célelőirányzat15 221,756 400,0
12Közösségépítő kezdeményezések támogatása500,0
13Kommentár Alapítvány támogatása150,0
14Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével
összefüggő feladatok
530,4270,0
15Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtése
1 200,0
16Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program52,7947,3
17Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások2 000,0
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés68 407,250,0-68 357,2
Hazai felhalmozási költségvetés59 952,10,0-59 952,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXI. fejezet összesen128 359,350,0-128 309,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA
1Miniszterelnöki Kormányiroda351,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 903,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó381,5
3Dologi kiadások681,4
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások266,7
2Szerencsejáték Felügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 151,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó231,6
3Dologi kiadások193,5
5Egyéb működési célú kiadások0,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások6,1
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
1Felelős játékszervezési tevékenység támogatása65,765,7
2Napelemes fejlesztések hálózati csatlakozásának támogatása4 000,0
3Autópálya rendelkezésre állási díj117 500,0
4Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez11 281,2
5Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához187,2
6A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése983,2
7Nemzetközi tagdíjak57,4
8Magán és egyéb jogi személyek kártérítése1,3
9Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása5 511,0
10Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
működtetése
244,1
1-19. cím összesen:140 373,9351,34 338,5
20Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal1,06,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások638,7
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó126,2
3Dologi kiadások177,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások7,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások6,0
20. cím összesen:942,71,013,06,0
21Központi kezelésű előirányzatok
1Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások
1Szerencsejáték koncessziós díj4 878,2
2Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja1 369,2
3Infrastruktúra koncessziókból származó díj22,3
4Osztalékbevétel500,0
6Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
bérfejlesztésének ellentételezése
29 041,3
7Az MFB Zrt. működésének támogatása300,0
8Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói,
értékbecslői, jogi képviseleti kiadások
200,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
9Magyar Közút Zrt. tőkeemelése7 000,0
10A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
4 000,0
2Peres ügyek2 000,0
3Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének
megtérítése
4 669,5
XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés181 527,47 122,0-174 405,4
Hazai felhalmozási költségvetés11 351,56,0-11 345,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXII. fejezet összesen192 878,97 128,0-185 750,9

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXX. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása25,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 326,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó260,5
3Dologi kiadások673,5
5Egyéb működési célú kiadások20,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások95,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1OECD ROK157,88,1
2Fejezeti tartalék45,8
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés2 484,433,1-2 451,3
Hazai felhalmozási költségvetés95,00,0-95,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXX. fejezet összesen2 579,433,1-2 546,3

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXI. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1Központi Statisztikai Hivatal733,634,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 204,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 231,4
3Dologi kiadások1 841,0
5Egyéb működési célú kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások689,9
7Felújítások20,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások32,8
4KSH Könyvtár5,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások142,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó26,2
3Dologi kiadások31,8
5KSH Népességtudományi Kutató Intézet35,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó22,8
3Dologi kiadások25,7
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
695,2
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés10 342,6774,1-9 568,5
Hazai felhalmozási költségvetés742,734,0-708,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXI. fejezet összesen11 085,3808,1-10 277,2

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak27,215,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 664,9
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 039,5
3Dologi kiadások441,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai42,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások25,0
8Egyéb felhalmozási célú kiadások15,0
2MTA Könyvtár és Információs Központ5 546,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások643,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó133,7
3Dologi kiadások5 327,2
5Egyéb működési célú kiadások23,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások18,0
3MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek33 516,4612,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18 534,4
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó3 839,5
3Dologi kiadások9 966,9
5Egyéb működési célú kiadások77,0
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1 594,9
7Felújítások106,3
8Egyéb felhalmozási célú kiadások10,0
4MTA Támogatott Kutatóhelyek3 091,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 508,5
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó451,1
3Dologi kiadások128,7
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások3,1
5MTA egyéb intézmények
1MTA Létesítménygazdálkodási Központ918,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások508,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó100,7
3Dologi kiadások1 007,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások43,3
2MTA Jóléti intézmények275,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások326,0
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó62,5
3Dologi kiadások221,2
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások1,0
3MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága64,1
1Működési költségvetés

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Személyi juttatások143,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,8
3Dologi kiadások76,9
4Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága0,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11,3
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2,3
3Dologi kiadások6,7
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
80,9
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
121,3
3Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása153,3
8Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak199,0
10Szakmai feladatok teljesítése353,6
13MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése120,0980,0
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés53 349,943 439,8-9 910,1
Hazai felhalmozási költségvetés2 796,6627,6-2 169,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIII. fejezet összesen56 146,544 067,4-12 079,1

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXIV. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1MMA Titkársága
1MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 971,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó485,6
3Dologi kiadások1 008,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások136,6
2Magyar Építészeti Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások309,8
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó63,4
3Dologi kiadások169,3
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások399,2
3MMA Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások160,6
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó32,0
3Dologi kiadások62,8
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások23,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása105,0
2Magyar Művészetek Háza programok192,1
3Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak14,9
6Kutatási tevékenység támogatása54,5
7Pályázati alapok200,0
8Pesti Vigadó művészeti programok13,0
11Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása825,0
13Nemzeti Szalon programjai84,016,0
20Makovecz Emlékközpont70,735,0
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIAKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés8 822,80,0-8 822,8
Hazai felhalmozási költségvetés609,80,0-609,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXIV. fejezet összesen9 432,60,0-9 432,6

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XXXV. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS
INNOVÁCIÓS HIVATAL
1NKFI Hivatal2 097,2162,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 022,2
2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó404,0
3Dologi kiadások1 314,1
2Felhalmozási költségvetés
6Beruházások177,8
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Nemzetközi tagdíjak3 280,4
4MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó
beruházások támogatása
3 000,0
5ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság támogatása
2 663,2
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATALKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés9 683,92 097,2-7 586,7
Hazai felhalmozási költségvetés3 177,8162,8-3 015,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XXXV. fejezet összesen12 861,72 260,0-10 601,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLI. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Devizahitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata20 147,7
2Egyéb devizahitelek kamata
1Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek
felé
306,4
3Egyéb devizahitelek3 573,9
2Devizakötvények kamatelszámolásai
1Nemzetközi devizakötvények
1Devizakötvények kamata157 461,0
2Belföldi devizakötvények
1Devizakötvények kamata3 880,5129,6
3Egyéb devizaműveletek kamatelszámolásai80,4
2A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1Forinthitelek kamatelszámolásai
1Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata28 015,6
2Államkötvények kamatelszámolása
1Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
535 158,825 495,0
2Lakossági kötvények156 376,711 508,3
2Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása50,9
3Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása8 722,2
2Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása74 244,7
4Repóügyletek kamatelszámolásai1 307,8329,9
3Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1Jutalékok és egyéb költségek
1Deviza elszámolások2 535,1
2Forint elszámolások24 604,2
2Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások1 950,0
3Adósságkezelés költségei1 223,9
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOKKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 019 639,837 462,8-982 177,0
Hazai felhalmozási költségvetés0,00,00,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,00,00,0
XLI. fejezet összesen1 019 639,837 462,8-982 177,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1Vállalkozások költségvetési befizetései
1Társasági adó399 500,0
4Pénzügyi szervezetek különadója52 900,0
5Cégautóadó35 000,0
6Egyszerűsített vállalkozói adó45 400,0
7Bányajáradék36 000,0
8Játékadó31 100,0
9Ökoadó
2Környezetterhelési díj4 900,0
10Egyéb befizetések10 000,0
11Energiaellátók jövedelemadója59 100,0
12Rehabilitációs hozzájárulás98 000,0
14Kisadózók tételes adója135 700,0
15Kisvállalati adó49 800,0
16Közműadó55 000,0
18Reklámadó15 100,0
2Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1Általános forgalmi adó2 834 688,51 455 681,5
2Jövedéki adó1 140 883,0
3Regisztrációs adó27 500,0
4Távközlési adó52 200,0
5Pénzügyi tranzakciós illeték228 100,0
6Biztosítási adó67 425,7
7Turizmusfejlesztési hozzájárulás15 500,0
3Lakosság költségvetési befizetései
1Személyi jövedelemadó2 361 000,0
2Egyéb lakossági adók6 700,0
4Lakossági illetékek192 400,0
5Gépjárműadó47 800,0
4Egyéb költségvetési bevételek
1Vegyes bevételek
8Egyéb vegyes bevételek5 752,0
9Kezesség-visszatérülés3 000,0
10Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés3,6
2Központosított bevételek
1Bírságbevételek32 900,0
2Termékdíjak78 511,0
3Egyéb központosított bevételek24 400,0
4Megtett úttal arányos útdíj197 800,0
5Hulladéklerakási járulékból származó bevétel13 400,0
6Időalapú útdíj69 100,0
5Költségvetési befizetések
1Központi költségvetési szervek29 891,8
4Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése21 177,8
5Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás43 021,2
6Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése70 000,0
6Uniós programok bevételei
2Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(GINOP)
95 459,5307 867,8
3Versenyképesség Közép-Magyarország OP (VEKOP)

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ír.
csop.
szám
Kie-
melt
előír.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(VEKOP)
24 946,824 946,8
4Terület és Településfejlesztési OP (TOP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(TOP)
69 144,569 144,4
5Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(IKOP)
2 548,7124 885,4
6Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(KEHOP)
12 940,6104 700,7
7Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(EFOP)
143 954,945 620,8
8Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(KÖFOP)
23 031,451 670,5
9Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(RSZTOP)
8 886,28,9
10Vidékfejlesztési Program (VP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(VP)
27 121,835 952,1
2Tárgyévi kiadások uniós bevétele (VP)54 243,571 904,2
11Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(MAHOP)
857,82 001,4
12Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(CEF)
809,139 643,6
13Egyéb programok
1Tárgyévet megelőző években teljesített kiadások uniós bevétele
(egyéb programok)
1 530,11 530,2
2Tárgyévi kiadások uniós bevétele (egyéb programok)1 048,41 572,5
7Egyéb uniós bevételek
2Vámbeszedési költség megtérítése14 900,0
4Uniós támogatások utólagos megtérülése59 430,460 569,6
8Tőke követelések visszatérülése
1Kormányhitelek visszatérülése37,9
27Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása1 094,0
28Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása1 153,0
29Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások19 500,0222 870,0
31Szociálpolitikai menetdíj támogatás90 500,0
32Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
4Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások2 000,0
5Szanálással kapcsolatos kiadások1,0
6Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése200,0
7Védelmi felkészítés előirányzatai
1Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai497,0
2Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
1 200,0
11Egyéb vegyes kiadások6 254,3
121% SZJA közcélú felhasználása10 500,0
19Mehib és Eximbank behajtási jutaléka35,0
22Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés2 000,0
25Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások2 000,0

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
26Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás5,0
27Fuvarozók kamattámogatása1,0
28Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása
31 500,0
33Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
300,0
4MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
3 500,0
5Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
14 000,0
7Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
2 400,0
10A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
60,0
14A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
500,0
15MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
101,0
34Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás699,5
2Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás1 903,3
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei44,3
35Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás29 737,8
2Egészségbiztosítási Alap támogatása
4Járulék címen átadott pénzeszköz437 496,6
36Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek
kiadásai
1Nemzetközi tagdíjak
1IBRD alaptőkeemelés1 546,1
2IFC tőkeemelés930,1
3CEB tagdíj3,7
4Bruegel tagdíj31,8
8AIIB alaptőke hozzájárulás1 047,6
2Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1IDA alaptőke-hozzájárulás1 622,3
3Egyéb kiadások40,0
37Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1ÁFA alapú hozzájárulás52 824,7
2GNI alapú hozzájárulás274 439,3
3Brit korrekció21 841,3
4Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI
csökkentés
2 849,6
41Követeléskezelés költségei1,7
42Alapok támogatása
2Bethlen Gábor Alap támogatása25 772,48 021,0
3Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása2 638,5
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAIKiadásBevételEgyenleg
Hazai működési költségvetés1 039 625,88 665 022,97 625 397,1
Hazai felhalmozási költségvetés236 037,11 516 251,11 280 214,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés0,01 347 972,61 347 972,6
XLII. fejezet összesen1 275 662,911 529 246,610 253 583,7

millió forintban

Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
szám
Kie-
melt
előir.
szám
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
név
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
név
XLIII. FEJEZET2019. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveMűködési
kiadás
Működési
bevétel
Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek
1Ingatlan értékesítésből származó bevételek7 000,0
2Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
értékesítési bevétele
600,0
3Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek1 100,0
4Bérleti díjak1 000,0
5Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok
bérleti díja
4 000,0
6Vagyonkezelői díj2 263,7
7Korábbi évek ingatlan-ügyleteihez kapcsolódó elszámolások1,0
2Társaságokkal kapcsolatos bevételek
1Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel15,0
2Osztalékbevételek35 352,3
3Korábbi évek társasági ügyleteihez kapcsolódó elszámolások1,0
3Egyéb bevételek
1Távközlési koncessziókból származó díj302,8
2Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek
visszatérülése
5 000,0
3Vegyes bevételek1 247,0
4Korábbi évek egyéb ügyleteihez kapcsolódó elszámolások1,0
2Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai19 500,0
7