Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 22. Pilisborosjenő Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása címmel és a 24. Gyöngyöspata Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása címmel, valamint a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímnek az 1. Tőkeemelések jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 301 844 199 885 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

c) a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a b) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül 232 154 045 004 forinttal történő túlteljesülését;

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 10 371 136 880 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

e) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 7 319 963 687 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2021. december 31.

f) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 32 733 697 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 59. Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport javára, a 4. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 116 700 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 22. Pilisborosjenő Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása cím javára, az 5. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

h) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont kapcsán átcsoportosított 100 250 000 forint előirányzat terhére, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Gyöngyöspata Város Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

i) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a g) alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Pilisborosjenő Község Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

j) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a h) alpont szerinti költségvetési támogatást Gyöngyöspata Város Önkormányzata számára és az i) alpont szerinti költségvetési támogatást Pilisborosjenő Község Önkormányzata számára a támogatói okiratok kiadását követően folyósítsa.

2. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat 1. pontjában a "2020. június 30." szövegrész helyébe a "2020. december 31." szöveg lép.

3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a "2020. július 31." szövegrész helyébe a "2020. december 31." szöveg lép.

4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról szóló 1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat 1. pontjában a "2020. június 30." szövegrész helyébe a "2021. december 31." szöveg lép.

5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozatban a "2020. június 30." szövegrész helyébe a "2020. augusztus 15." szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XI. Miniszterelnökség

XII. Agrárminisztérium

XIV. Belügyminisztérium

XV. Pénzügyminisztérium

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
IX.Helyi önkormányzatok támogatásai
2A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
3800731A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások6 574 000 000
XI.Miniszterelnökség
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
41Magyar Falu Program
3762841Falusi Útalap
K5Egyéb működési célú kiadások22 000 000 000
3785172Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások40 000 000 000
32Központi kezelésű előirányzatok
5A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
3493511Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése
K6Beruházások15 100 000 000
XII.Agrárminisztérium
21Központi kezelésű előirányzatok
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
3Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó kiadások
3770171Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése
K6Beruházások5 000 000 000
XIV.Belügyminisztérium
0193709Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
K1Személyi juttatások25 200 000
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó4 400 000
K3Dologi kiadások20 000 000
K6Beruházások349 700 000
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
5Társadalmi felzárkózást segítő programok
3311954Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok
K5Egyéb működési célú kiadások350 000 000
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások150 000 000
XV.Pénzügyminisztérium
0005165Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K6Beruházások3 184 795 956
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Területfejlesztési feladatok
3467061Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások2 050 000 000
3596845Pest megyei fejlesztések
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások357 526 487
26Központi kezelésű előirányzatok
1Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
3558511Tőkeemelések
K6Beruházások20 000 000 000
XVII.Innovációs és Technológiai Minisztérium
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
31Kiemelt célú beruházások támogatása
3637954Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 443 577 500
32Közlekedési ágazati programok
38310653Vasúti személyszállítás gördülőállomány fejlesztése
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások9 295 000 000
21Központi kezelésű előirányzatok
1Közszolgáltatások ellentételezése
1Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
3038681A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
K5Egyéb működési célú kiadások4 891 113 304
3482732Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
K5Egyéb működési célú kiadások9 782 746 912
3482843Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
K5Egyéb működési célú kiadások32 600 000 000
3482954Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása
K5Egyéb működési célú kiadások15 000 000 000
3595956Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése
K5Egyéb működési célú kiadások1 944 679 000
3883844A párnagáz szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások
K5Egyéb működési célú kiadások24 642 250 249
XVIII.Külgazdasági és Külügyminisztérium
0041071Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K6Beruházások237 800 000
0041182Külképviseletek igazgatása
K6Beruházások642 900 000
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
2973463Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
K1Személyi juttatások140 000 000
K3Dologi kiadások10 000 000
K5Egyéb működési célú kiadások994 000 000
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások23 856 000 000
XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
21867211Közgyűjtemények
K6Beruházások87 700 000
33448418Klebelsberg Központ
K6Beruházások1 412 479 036
K7Felújítások3 206 428 346
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
3751736NMI Művelődési IntézetNonprofit Közhasznú Kft. támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások5 546 613 200
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
2965136Családpolitikai Programok
K5Egyéb működési célú kiadások600 000 000
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
2639782Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K5Egyéb működési célú kiadások142 206 200
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások755 553 130
35205125Egészséges Budapest Program
K1Személyi juttatások200 000 000
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó31 000 000
K3Dologi kiadások169 000 000
K6Beruházások4 600 000 000
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
35171766Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások2 231 891 028
34345148Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3Dologi kiadások1 115 946
XXXVI.Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3806512Kiválósági ösztöndíjak
K1Személyi juttatások6 720 000 000
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó980 000 000
K3Dologi kiadások2 400 000 000
K6Beruházások900 000 000
XLIII.Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
3296391Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6Beruházások7 704 791 591
K7Felújítások250 000 000
2Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
3762513Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások673 332 000
3802405Az NHKV Zrt. támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások20 000 000 000
3802516A regionális víziközmű társaságok támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások2 500 000 000
XLV.Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
1Egyedi magasépítési beruházások
38839522Külügyi és Külgazdasági Intézet elhelyezését szolgáló ingatlan felújításának előkészítése
K6Beruházások86 400 000
XLVII.Gazdaságvédelmi Alap
3854841Gazdaságvédelmi programok
K5Egyéb működési célú kiadások-301 844 199 885
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
BEVÉTELA módosítás jogcímeMódosításA módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
TÁMOGATÁSA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
XI.Miniszterelnökség
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
41Magyar Falu Program
3762841Falusi Útalap22 000 000 000
3785172Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása40 000 000 000
XIV.Belügyminisztérium
0193709Nemzetbiztonsági Szakszolgálat399 300 000
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
5Társadalmi felzárkózást segítő programok
3311954Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok500 000 000
XV.Pénzügyminisztérium
0005165Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság3 184 795 956
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Területfejlesztési feladatok
3467061Területfejlesztéssel összefüggő feladatok2 050 000 000
3596845Pest megyei fejlesztések357 526 487
XVII.Innovációs és Technológiai Minisztérium
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
31Kiemelt célú beruházások támogatása
3637954Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések1 443 577 500
32Közlekedési ágazati programok
38310653Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése9 295 000 000
XVIII.Külgazdasági és Külügyminisztérium
0041071Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása237 800 000
0041182Külképviseletek igazgatása642 900 000
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
2973463Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat25 000 000 000
XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
21867211Közgyűjtemények87 700 000
33448418Klebelsberg Központ4 618 907 382
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
3751736NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása5 546 613 200
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
2965136Családpolitikai Programok600 000 000
22Egészségügyi ágazati előirányzatok
2639782Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok897 759 330
35205125Egészséges Budapest Program5 000 000 000
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
35171766Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása2 231 891 028
34345148Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték1 115 946
XXXVI.Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
3806512Kiválósági ösztöndíjak11 000 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)ÖsszesenI. n. évII. n. évIII. n. évIV. n. év
Magyar Államkincstár 1 példányidőarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal
301 844 199 885301 844 199 885
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XV. Pénzügyminisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
XI.Miniszterelnökség
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
11Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
3536951KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása
K5Egyéb működési célú kiadások897 600 000
35951781Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
K5Egyéb működési célú kiadások576 470 000
XIII.Honvédelmi Minisztérium
1983013Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
K3Dologi kiadások4 900 000 000
XV.Pénzügyminisztérium
0063431Pénzügyminisztérium igazgatása
K3Dologi kiadások2 095 500 000
XVIII.Külgazdasági és Külügyminisztérium
0006594Információs Hivatal
K1Személyi juttatások309 789 056
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó52 147 824
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
38108433Stipendium Hungaricum
K1Személyi juttatások16 295 000
K2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1 705 000
K3Dologi kiadások17 000 000
K5Egyéb működési célú kiadások25 000 000
XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Köznevelési feladatok támogatása
2821785Nemzeti Tehetség Program
K5Egyéb működési célú kiadások194 463 000
XXII.Miniszterelnöki Kormányiroda
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
38413913MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ)
K3Dologi kiadások642 262
K5Egyéb működési célú kiadások684 524 738
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások600 000 000
XLII.A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
37487343Központi Maradványelszámolási Alap
K5Egyéb működési célú kiadások-10 371 136 880
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
BEVÉTELA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
TÁMOGATÁSA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
XI.Miniszterelnökség
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
11Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
3536951KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása897 600 000
35951781Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok576 470 000
XIII.Honvédelmi Minisztérium
1983013Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat4 900 000 000
XV.Pénzügyminisztérium
0063431Pénzügyminisztérium igazgatása2 095 500 000
XVIII.Külgazdasági és Külügyminisztérium
0006594Információs Hivatal361 936 880
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
38108433Stipendium Hungaricum60 000 000
XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Köznevelési feladatok támogatása
2821785Nemzeti Tehetség Program194 463 000
XXII.Miniszterelnöki Kormányiroda
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
38413913MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ)1 285 167 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)ÖsszesenI. n. évII. n. évIII. n. évIV. n. év
Magyar Államkincstár 1 példányidőarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal
10 371 13688010 371 136 880
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XI. Miniszterelnökség

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
IX.Helyi önkormányzatok támogatásai
38840624Gyöngyöspata Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások100 250 000
XI.Miniszterelnökség
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
28Üldözött keresztények segítésének feladatai
3785393Hungary Helps Program
K3Dologi kiadások865 000
K5Egyéb működési célú kiadások508 000 000
30Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
2632127Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
K3Dologi kiadások622 129
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 244 258 386
38002828Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
K3Dologi kiadások403 547
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások807 094 625
XVIII.Külgazdasági és Külügyminisztérium
0041182Külképviseletek igazgatása
K6Beruházások1 575 600 000
XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
23Sporttevékenység támogatása
6Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
2982681Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások300 000 000
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások100 000 000
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
35850640Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások10 000 000
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások110 000 000
XXII.Miniszterelnöki Kormányiroda
21Központi kezelésű előirányzatok
4Központi tartalékok
2971021Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5Egyéb működési célú kiadások-7 319 963 687
XLII.A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42Alapok támogatása
2634782Bethlen Gábor Alap támogatása
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások2 562 870 000
LXV.Bethlen Gábor Alap
2631454Nemzetpolitikai célú támogatások
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások962 870 000
3804846Rákóczi Szövetség támogatása
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások1 600 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
BEVÉTELA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
LXV.Bethlen Gábor Alap
2Költségvetési támogatás
2849013Eseti támogatás
B2Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről2 562 870 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
TÁMOGATÁSA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
XI.Miniszterelnökség
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
28Üldözött keresztények segítésének feladatai
3785393Hungary Helps Program508 865 000
30Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
2632127Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások1 244 880 515
38002828Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása807 498 172
XVIII.Külgazdasági és Külügyminisztérium
0041182Külképviseletek igazgatása1 575 600 000
XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
23Sporttevékenység támogatása
6Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
2982681Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása400 000 000
24Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
35850640Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása120 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)ÖsszesenI.n.évII. n.évIII.n.évIV.n.év
Magyar Államkincstár 1 példányidőarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal
7 319 963 6877 319 963 687
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. melléklet az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
XLIII.Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
2Társaságokkal kapcsolatos kiadások
3300175A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások32 733 697
XI.Miniszterelnökség
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
38059559Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások-32 733 697
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
BEVÉTELA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
TÁMOGATÁSA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
XI.Miniszterelnökség
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
38059559Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása-32 733 697
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)ÖsszesenI. n.évII. n.évIII. n.évIV. n.év
Magyar Államkincstár 1 példányidőarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal
32 733 69732 733 697
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

5. melléklet az 1397/2020. (VII. 14.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
IX.Helyi önkormányzatok támogatásai
2A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
3800731A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások-116 700 000
38830622Pilisborosjenő Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása
K5Egyéb működési célú kiadások116 700 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
BEVÉTELA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
TÁMOGATÁSA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
Kiemelt előirányzat
neve
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)ÖsszesenI. n. évII. n. évIII. n. évIV. n. év
Magyar Államkincstár 1 példányidőarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal
116 700 000116 700 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Tartalomjegyzék