32008D0771[1]

2008/771/EK: A Bizottság határozata ( 2008. szeptember 30.) a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5109. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. szeptember 30.)

a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2008) 5109. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/771/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2) A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzék tartalmazza a buprofezint is.

(3) A buprofezin esetében a bejelentő által javasolt felhasználási kört illetően megtörtént az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásoknak a 451/2000/EK és az 1490/2002/EK rendelet rendelkezései szerinti értékelése. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, amelyek az 1490/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a releváns értékelő jelentéseket és ajánlásokat benyújtják az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA). A buprofezin esetében a referens tagállam Finnország volt, amely 2005. július 7-én minden releváns információt benyújtott.

(4) A tagállamok, valamint az EFSA értékelő munkacsoportja szakmai felülvizsgálatnak vetették alá az értékelési jelentést, majd 2008. március 3-án a buprofezin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek kockázatértékeléséről szóló szakértői felülvizsgálat alapján levont EFSA-következtetés (4) formájában benyújtották a Bizottsághoz. A jelentést a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta, majd a buprofezinről szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2008. május 20-án véglegesítette.

(5) A hatóanyag értékelése során számos aggály merült fel. A maradékanyagok egyértelmű meghatározásához szükséges adatok hiányában nem lehetett kellő biztonsággal megállapítani a fogyasztók expozíciós szintjét. A rendelkezésre álló információk alapján ezért nem lehetett azt a következtetést levonni, hogy a buprofezin megfelel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétel kritériumainak.

(6) A Bizottság felkérte a bejelentőt, nyújtsa be a szakmai felülvizsgálat eredményeire vonatkozó észrevételeit, és jelezze, hogy kívánja-e továbbra is támogatni a hatóanyag felvételét. A bejelentő benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A fenti aggályokat azonban a bejelentő által felhozott érvek ellenére sem sikerült eloszlatni, és az EFSA szakértői ülésein előterjesztett és megvizsgált információk alapján végzett értékelések sem támasztották alá azt, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a buprofezint tartalmazó növényvédő szerek általában megfelelnének a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7) A buprofezin ebből következően nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8) Intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a buprofezint tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit meghatározott határidőn belül visszavonják, megújításukra ne kerüljön sor, és az ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9) A buprofezint tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására a tagállamok által megszabható türelmi idő legfeljebb tizenkét hónap lehet, hogy a meglévő készleteket még egy vegetációs időszakban fel lehessen használni, ami biztosítja, hogy a buprofezint tartalmazó növényvédő szerek a mezőgazdasági termelők számára e határozat elfogadásától számított 18 hónapig elérhetők maradjanak.

(10) Ez a határozat nem korlátozza azt a jogot, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésében foglalt rendelkezések és a 33/2008/EK bizottsági rendeletben (5) foglalt részletes végrehajtási szabályok szerint a buprofezinnek a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételére kérelmet lehessen benyújtani.

(11) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A buprofezin hatóanyag nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a) a buprofezint tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2009. március 30-ig visszavonják;

b) a buprofezint tartalmazó növényvédő szerekre e határozat kihirdetését követően ne adjanak ki új engedélyeket, illetve a már meglévő engedélyeket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és az legkésőbb 2010. március 30-án lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4) Az EFSA 128. tudományos jelentése (2008), A buprofezin hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek kockázatértékeléséről szóló szakértői felülvizsgálat alapján levont következtetés, 2008. március 3.

(5) HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0771 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0771&locale=hu