32010L0050[1]

A Bizottság 2010/50/EU irányelve ( 2010. augusztus 10. ) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a dazomet hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2010/50/EU IRÁNYELVE

(2010. augusztus 10.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a dazomet hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a dazomet.

(2) Az 1451/2007/EK rendelet értelmében a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a dazomet értékelése az irányelv V. melléklete szerinti 8. terméktípusban, azaz a faanyagvédő szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3) A tárgyban Belgiumot jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2007. április 16-án benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4) Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálta. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2010. március 11-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(5) A vizsgálatokból úgy tűnik, hogy a faanyagvédő szerként felhasznált, dazometet tartalmazó biocid termékek várhatóan eleget tesznek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében meghatározott feltételeknek. Ennek megfelelően indokolt a dazometet felvenni az I. mellékletbe.

(6) Európai uniós szinten nem került sor az összes lehetséges felhasználási mód értékelésére. Az európai uniós szinten elvégzett kockázatértékelés kizárólag azokra a kültéri, foglalkozásszerű felhasználásokra terjed ki, amelyek célja a faoszlopok, így például a villanyoszlopok granulátum alkalmazásával végzett megszüntető kezelése. Ezért helyénvaló, hogy a tagállamok elvégezzék a környezeti elemekre és a népességcsoportokra jelentett, és az európai uniós szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált kockázatok értékelését, illetve a termékengedély odaítélésekor biztosítsák, hogy a megállapított kockázatok elfogadható szintre való csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket hoznak, vagy meghatározott feltételeket szabnak.

(7) Az értékelő jelentés megállapításainak fényében a faanyagvédő szerként felhasznált, dazometet tartalmazó termékek esetében a termékengedélyeztetés során indokolt előírni kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását a kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében, a 98/8/EK irányelv 5. cikkével és VI. mellékletével összhangban.

(8) Különösen azt indokolt előírni, hogy az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználásra szánt termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha az ipari felhasználókat fenyegető kockázatok igazolhatóan más módon is elfogadható szintre csökkenthetők.

(9) Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyidejűleg kerüljenek alkalmazásra, mert így biztosítható a forgalomban lévő, hatóanyagként dazometet tartalmazó biocid termékekkel szembeni egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(10) Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt elegendő időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészüljenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dossziét benyújtó kérelmezők teljes mértékben kihasználhassák azt a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(11) A felvételt követően indokolt elegendő időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

(12) A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2011. július 31-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2012. augusztus 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében elfogadnak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 10-èn.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2) HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. mellékletében a táblázat vége a következő, a dazomet elnevezésű anyagra vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

Sz.Közhasználatú névIUPAC-név
Azonosító számok
A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékbenA felvétel napjaA 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje (nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra vonatkozó határozatokban megállapított határidők közül a legkésőbbi)A felvétel lejártaTerméktípusKülönös rendelkezések (1)
„34DazometTetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tion
EK-szám: 208-576-7
CAS-szám: 533-74-4
960 g/kg2012. augusztus 1.2014. július 31.2022. július 31.8A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. cikkel és a VI. melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – a tagállamoknak értékelni kell azokat a felhasználási vagy expozíciós forgatókönyveket és kockázati tényezőket, továbbá népességcsoportokat, amelyeket nem érintett reprezentatív módon az európai uniós szintű kockázatértékelés. Ezen belül a tagállamok – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – a faoszlopok granulátum alkalmazásával végzett megszüntető kezelését célzó kültéri, foglalkozásszerű felhasználásokon túl minden egyéb felhasználást értékelnek.
A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:
Az ipari és/vagy foglalkozásszerű felhasználásra engedélyezett termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelem igazolja, hogy az ipari és/vagy a foglalkozásszerű felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetők.”

(1) A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes honlapján olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0050 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0050&locale=hu

Tartalomjegyzék