Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32003R1702[1]

A Bizottság 1702/2003/EK rendelete (2003. szeptember 24.) légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 1702/2003/EK RENDELETE

(2003. szeptember 24.)

légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

(1) Ez a rendelet az alaprendelet 5. cikkének (4) bekezdésével és 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban megállapítja a termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsításának közös műszaki követelményeit és közigazgatási eljárásait, meghatározva:

a) a típusalkalmassági bizonyítványok, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványok, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok kiállítását, és ezeknek a bizonyítványoknak a módosítását;

b) a légialkalmassági bizonyítványok, korlátozott légialkalmassági bizonyítványok, repülési engedélyek és üzemképesség-tanúsítvány kiállítását;

c) a javítási tervek jóváhagyásának kiállítását;

d) a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés igazolását;

e) a zajbizonyítványok kiállítását;

f) a termékek, alkatrészek és berendezések meghatározását;

g) bizonyos alkatrészek és berendezések tanúsítását;

h) a tervező és gyártó szervezetek tanúsítását;

i) a légialkalmassági irányelvek kibocsátását.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) "JAA": "Joint Aviation Authority" (Társult Légügyi Hatóság);

b) "JAR": "Joint Aviation Requirement" (Egységes Légügyi Előírás);

c) "21. rész (Part)": az e rendelethez mellékelt követelmények és eljárások légi járművek és a kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsításához;

d) "M. rész (Part)": az alaprendeletnek megfelelően elfogadott, alkalmazandó folyamatos légialkalmasságra vonatkozó előírások;

e) "székhely": a vállalkozás központi ügyvezetésének helye vagy cégjegyzék szerinti székhelye, ahol a fő pénzügyi feladatokat végzik és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek feletti operatív ellenőrzést gyakorolják;

f) "cikk": polgári légi járművön való felhasználásra szánt alkatrész vagy berendezés;

g) "ETSO": az európai műszaki szabványrendelet (European Technical Standard Order). Az európai műszaki szabványrendelet az ügynökség által kiadott részletes légialkalmassági leírás, amely biztosítja e rendelet alapvető követelményeinek betartását, és ennek érdekében meghatározza a benne tárgyalt cikkek minimális működési jellemzőit;

h) "EPA": az európai alkatrész-jóváhagyás (European Part Approval). Az európai alkatrész-jóváhagyás azt tanúsítja, hogy a cikket olyan jóváhagyott tervadatok szerint gyártották, amelyek - hacsak nem ETSO-cikkről van szó - nem a kapcsolódó termék típusalkalmassági bizonyítványa tulajdonosának tulajdonában vannak.

2. cikk

Termékek, alkatrészek és berendezések tanúsítása

(1) A termékekre, alkatrészekre és berendezésekre a 21. részben meghatározott bizonyítványokat állítják ki.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve azok a légi járművek, beleértve bármely beszerelt terméket, alkatrészt és berendezést is, amelyek valamely tagállamban nincsenek lajstromba véve, mentesülnek a 21. rész H. és I. alrészében szereplő rendelkezések alól. Szintén mentesülnek a 21. rész P. alrészében szereplő rendelkezések alól, kivéve, ha valamely tagállam légijármű-azonosító megjelölést ír elő.

(3) Amennyiben a mellékletben (a 21. részben) a 2042/2003/EK bizottsági rendelet I. melléklete (M. rész) rendelkezéseinek alkalmazására és/vagy azoknak való megfelelésre hivatkoznak, és a tagállam az említett rendelet 7. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontja szerint azt választotta, hogy a szóban forgó részt 2008. szeptember 28-ig nem alkalmazza, akkor ezen időpontig a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni.

2a. cikk

A típusalkalmassági bizonyítványok és kapcsolódó légialkalmassági bizonyítványok folyamatos érvényessége

(1) Az olyan termékek tekintetében, amelyek 2003. szeptember 28-át megelőzően egy valamely tagállam által kiállított típusalkalmassági bizonyítvánnyal, illetve a légialkalmassági bizonyítvány kiállítását lehetővé tévő dokumentummal rendelkeztek, az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) a termékeket úgy kell tekinteni, hogy azok e rendeletnek megfelelően kiállított típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkeznek, ha:

i. a típusalkalmassági tanúsítás alapja:

- a JAA típusalkalmassági tanúsítás alapja volt olyan termékek esetén, amelyeket a JAA-adatlapjukban meghatározottak alapján JAA-eljárások szerint tanúsítottak, vagy

- más termékek esetében a típusalkalmassági tanúsítás alapja volt a tervező állam típusalkalmassági bizonyítványának adatlapjában meghatározottak szerint, ha a tervező állam:

-

- valamely tagállam, kivéve, ha az ügynökség megállapítja, figyelembe véve különösen az alkalmazott légialkalmassági alapkövetelményeket és a szervizelési tapasztalatokat, hogy a típusalkalmassági tanúsítás ilyen alapon nem biztosítja az alaprendelet és e rendelet által előírttal egyenértékű biztonsági szintet, vagy

- olyan állam volt, amellyel valamely tagállam kétoldalú légialkalmassági megállapodást vagy hasonló megállapodást kötött, amelynek értelmében az ilyen termékeket a tervező állam légialkalmassági alapkövetelményei alapján tanúsították, kivéve, ha az ügynökség megállapítja, hogy az ilyen légialkalmassági alapkövetelmények vagy szervizelési tapasztalatok, illetve a tervező állam biztonsági rendszere nem biztosítja az 1592/2002/EK rendelet és az e rendelet által előírttal egyenértékű biztonsági szintet.

Az ügynökség elvégzi a második francia bekezdésben szereplő rendelkezések hatásának első értékelését és véleményt nyilvánít a Bizottság számára, beleértve e rendelet lehetséges módosításait is;

ii. a környezetvédelmi követelmények megegyeztek a Chicagói Egyezmény 16. mellékletében meghatározott, termékekre vonatkozó követelményekkel;

iii. az alkalmazandó légialkalmassági irányelvek a tervező állam irányelvei voltak;

b) azon légi járművek műszaki terve, amelyeket 2003. szeptember 28-át megelőzően vettek lajstromba valamely tagállamban, jóváhagyottnak minősül e rendelet szerint, ha:

i. alapvető típusterve az a) pontban említett valamely típusalkalmassági bizonyítvány része volt;

ii. ennek az alapvető típustervnek minden olyan módosítását, amelyért nem a típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa felelt, jóváhagyták; és

iii. a lajstromozó tagállam által 2003. szeptember 28-át megelőzően kiállított vagy elfogadott légialkalmassági irányelveket teljesítették, beleértve a tervező állam légialkalmassági irányelveinek azokat a módosításait is, amelyeket a lajstromozó tagállam jóváhagyott;

c) az a) pontnak nem megfelelő termékek típusalkalmassági bizonyítványait 2007. március 28-ig az ügynökség határozza meg;

d) az a) pontban tárgyalt valamennyi termék zajszintjére vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány adatlapját 2007. március 28-ig az ügynökség határozza meg. Az ügynökség határozatáig a tagállamok továbbra is kiállíthatnak zajbizonyítványokat az alkalmazandó nemzeti rendelkezéseknek megfelelően.

(2) Azon termékek tekintetében, amelyekre a típusvizsgálati eljárás a JAA-nál vagy valamely tagállamnál 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) ha a terméket több tagállam tanúsítja, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b) a 21. rész 21A.15. a), b) és c) pontja nem alkalmazható;

c) a 21. rész 21A.17. a) pontjától eltérve a típusalkalmassági tanúsítvány alapját a JAA, illetve adott esetben a tagállam állapítja meg a jóváhagyásra vonatkozó kérelem benyújtásakor;

d) a JAA vagy a tagállam eljárásai szerint tett megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség a 21. rész 21A.20. a) és b) pontjának való megfelelés érdekében tette.

(3) Tekintettel a nemzeti típusalkalmassági bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkező termékekre, amelyekre a valamely tagállam által végzett módosítás-jóváhagyási eljárás még nem zárult le, amikor a típusalkalmassági bizonyítványt e rendeletnek megfelelően megállapították, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) ha a jóváhagyási eljárást több tagállam végzi, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b) a 21. rész 21A.93. pontja nem alkalmazható;

c) a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapját a JAA, illetve adott esetben a tagállam állapítja meg a módosítás jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtásakor;

d) a JAA vagy a tagállam eljárásai szerint tett megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség a 21. rész 21A.103. a) 2. és b) pontjának való megfelelés érdekében tette.

(4) Tekintettel a nemzeti típusalkalmassági bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal rendelkező termékekre, amelyeknél valamely jelentősebb javítási terv valamely tagállam által végzett jóváhagyási folyamata még nem zárult le akkor, amikor e rendeletnek megfelelően a típusalkalmassági bizonyítványról határoznak, a JAA vagy a tagállam eljárásaival összhangban végzett megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség a 21. rész 21A.433. a) pontjának való megfelelés érdekében készítette.

(5) A valamely tagállam által kiállított, az (1) bekezdéssel összhangban megállapított típusalkalmassági bizonyítványnak való megfelelést igazoló légialkalmassági bizonyítványt úgy kell tekinteni, hogy az az e rendeletben foglaltaknak megfelel.

2b. cikk

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok folyamatos érvényessége

(1) A valamely tagállam által a JAA-eljárások vagy az alkalmazandó nemzeti eljárások szerint kiállított kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokra, illetve a termékek olyan módosításaira tekintettel, amelyeket nem a termék típusalkalmassági bizonyítványának tulajdonosa javasolt, és amelyeket valamely tagállam az alkalmazandó nemzeti eljárásoknak megfelelően jóváhagyott, amennyiben a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány vagy módosítás 2003. szeptember 28-án érvényes volt, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt és módosítást úgy kell tekinteni, hogy azt e rendeletnek megfelelően állították ki.

(2) Azokra a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványokra tekintettel, amelyekre valamely tagállam által az alkalmazandó JAA kiegészítő típusvizsgálati eljárások szerint végzett tanúsítási folyamat 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, továbbá a termékek olyan nagymértékű módosításaira tekintettel, amelyeket nem a termék típusalkalmassági bizonyítványának tulajdonosa javasolt, és amelyekre valamely tagállam által az alkalmazandó nemzeti eljárások szerint végzett típusvizsgálati eljárás 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) ha a típusvizsgálati eljárást több tagállam végezte, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b) a 21. rész 21A.113. a) és b) pontja nem alkalmazható;

c) a típusvizsgálat alkalmazandó alapját a JAA vagy, adott esetben, a tagállam határozza meg a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vagy a nagymértékű módosítás jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtásakor;

d) a JAA vagy a tagállam eljárásaival összhangban készült megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség a 21. rész 21A.115. a) pontjának való megfelelés érdekében készítette.

2c. cikk

A tagállamokban lajstromba vett bizonyos légi járművek folyamatos működése

(1) Azokat a légi járműveket illetően, amelyek nem tekinthetők úgy, hogy az e rendelet 2a. cikke (1) bekezdése a) pontjának megfelelően kiállított típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkeznek, és amelyekre valamely tagállam az 1702/2003/EK rendelet adott tagállamban történt hatálybalépése előtt ( 6 ) állított ki légialkalmassági bizonyítványt, továbbá amelyek ebben az időpontban az adott tagállamban lajstromba voltak véve és valamely tagállamban 2007. március 28-án még mindig lajstromozva voltak, az alábbi rendelkezések kombinációját kell akként tekinteni, mint amely az e rendeletnek megfelelően megállapított, alkalmazandó különleges légialkalmassági előírásokat jelenti:

a) a tervező állam típusalkalmassági bizonyítványának adatlapja, a zajszintre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványának adatlapjával, vagy ezekkel egyenértékű dokumentumokkal, amennyiben a tervező állam az 1592/2002/EK rendelet 18. cikkével összhangban az ezen légi járművek tervének folyamatos légialkalmasságára vonatkozó munkaszerződést kötött az ügynökséggel;

b) a Chicagói Egyezmény 16. mellékletében meghatározott, a légi járműre vonatkozó környezetvédelmi követelmények;

c) a tervező állam által a folyamatos légialkalmasságra vonatkozóan kötelezően nyújtott információk.

(2) A különleges légialkalmassági előírások lehetővé teszik, hogy az érintett légi jármű folytassa azokat az üzemelési fajtákat, amelyekre 2007. március 28-án jogosult volt, továbbá 2008. március 28-ig érvényben maradnak, amennyiben az ügynökség azokat e határidőig az ezen rendelet értelmében kiadott valamely terv- és környezetvédelmi jóváhagyással nem helyettesíti. Az érintett légi járművekre vonatkozó korlátozott légialkalmassági bizonyítványt a tagállamok a 21. rész H. alrésze alapján állítják ki, miután az ezen előírásoknak való megfelelésük igazolást nyert.

(3) A Bizottság meghatározott típusú légi járművek esetében legfeljebb 18 hónappal meghosszabbíthatja a (2) bekezdésben említett érvényességi időt, feltéve, hogy az ügynökség az adott légijármű-típus típusvizsgálati eljárását 2008. március 28. előtt megindította és az ügynökség megítélése szerint ez az eljárás a meghosszabbított érvényességi idő alatt befejezhető. Ebben az esetben az ügynökség határozatáról tájékoztatja a Bizottságot.

2d. cikk

Alkatrészek és berendezések tanúsításának folyamatos érvényessége

(1) A valamely tagállam által alkatrészekre és berendezésekre kiállított, 2003. szeptember 28-án érvényes jóváhagyásokat úgy kell tekinteni, hogy azokat e rendeletnek megfelelően állították ki.

(2) Azokra az alkatrészekre és berendezésekre tekintettel, amelyekre valamely tagállam által végzett jóváhagyási vagy engedélyezési eljárás 2003. szeptember 28-án folyamatban volt, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) ha az engedélyezési eljárást több tagállam végezte, a legelőrehaladottabb projektet használják fel referenciaként;

b) a 21. rész 21A.603. pontja nem alkalmazható;

c) a 21. rész 21A.605. pontja szerint alkalmazandó adatszolgáltatási követelményeket az illetékes tagállam határozza meg a jóváhagyásra vagy engedélyezésre irányuló kérelem benyújtásakor;

d) az illetékes tagállam által végzett megfelelőségi vizsgálatok eredményeit úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség a 21. rész 21A.606. b) pontjának való megfelelés érdekében végezte.

2e. cikk

Repülési engedély

Azokat a feltételeket, amelyeket a tagállamok 2007. március 28. előtt a repülési engedélyekre vagy olyan légi járművekre kiállított egyéb légialkalmassági bizonyítványokra állapítottak meg, amelyek nem rendelkeztek az e rendelet szerint kiállított légialkalmassági bizonyítvánnyal vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal, úgy kell tekinteni, mint amelyeket e rendelettel összhangban állapítottak meg, kivéve, ha az ügynökség 2008. március 28. előtt megállapítja, hogy az ilyen feltételek nem biztosítják az 1592/2002/EK rendelet vagy az e rendelet által előírttal egyenértékű biztonsági szintet.

A tagállamok által 2007. március 28. előtt kiállított repülési engedélyek vagy egyéb légialkalmassági bizonyítványok olyan légi járművek esetében, amelyek nem rendelkeztek az e rendelet szerint kiállított légialkalmassági bizonyítvánnyal vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal, 2008. március 28-ig az e rendelettel összhangban kiadott repülési engedélyeknek tekintendők.

3. cikk

Tervező szervezetek

(1) A termékek, alkatrészek és berendezések tervezéséért, illetve az azokon végzett módosításokért és javításokért felelős szervezet a 21. résznek megfelelően igazolja az alkalmasságát.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve azok a szervezetek, amelyek székhelye valamely harmadik országban van, olyan bizonyítvánnyal igazolhatják az alkalmasságukat, amelyet a szóban forgó állam arra a termékre, alkatrészre vagy berendezésre állított ki, amelyre a szervezet kérelme vonatkozik, feltéve hogy

a) a szóban forgó állam a tervező állam; valamint

b) az ügynökség megállapította, hogy a szóban forgó állam rendszere a szervezetek egyenértékű jóváhagyási rendszere vagy a szóban forgó állam illetékes hatóságának közvetlen részvétele révén az e rendeletben előírtakkal megegyező szintű független megfelelőség-ellenőrzést tartalmaz.

(3) A tervezést végző szervezetek valamely tagállam által a JAA előírásokkal és eljárásokkal összhangban kiállított vagy elismert, és 2003. szeptember 28-át megelőzően érvényes jóváhagyásait úgy kell tekinteni, hogy azok e rendeletnek megfelelnek. Ilyen esetben a 21. rész J. alrészében említett második szintű vizsgálati eredmények lezárásának határideje nem lehet egy évnél hosszabb, ha e vizsgálati eredmények a korábban alkalmazandó JAR-hez viszonyított különbségekre vonatkoznak.

(4) Az a típusalkalmasságibizonyítvány-tulajdonos, aki 2003. szeptember 28-án nem rendelkezik az alkalmazandó JAA eljárások szerint kiállított megfelelő tervező szervezeti jóváhagyással, alkalmasságát a 21. rész 21A.14. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően 2005. szeptember 28-ig igazolja.

(5) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványért, valamely jelentős javítási terv jóváhagyásáért vagy segédhajtómű tervének jóváhagyásáért folyamodó szervezetek, amelyek 2003. szeptember 28-án nem rendelkeznek valamely tagállam által az alkalmazandó JAA eljárások szerint kiállított megfelelő tervezőszervezeti jóváhagyással, 2005. szeptember 28-ig a 21. rész 21A.112A. és 21A.432B. pontja vagy segédhajtómű esetében a 21A.602B. pontja szerint igazolják az alkalmasságukat.

(6) Azokra a szervezetekre tekintettel, amelyeknek tervező szervezetként történő jóváhagyása valamely tagállamban 2003. szeptember 28-án folyamatban van az alkalmazandó JAA eljárások szerint:

1. a 21. rész 21A.234. pontja nem alkalmazható;

2. a JAA eljárások szerint tett megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség a 21. rész 21A.245. pontjának való megfelelés érdekében tette.

4. cikk

Gyártó szervezetek

(1) A termékek, alkatrészek és berendezések gyártásáért felelős szervezet a 21. rész rendelkezéseinek megfelelően igazolja az alkalmasságát.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve azok a gyártók, amelyek a székhelye valamely harmadik országban van, olyan bizonyítvánnyal igazolhatják az alkalmasságukat, amelyet a szóban forgó állam arra a termékre, alkatrészre és berendezésre állított ki, amelyre a gyártó kérelme vonatkozik, feltéve hogy

a) a szóban forgó állam a gyártó állam; valamint

b) az ügynökség megállapította, hogy a szóban forgó állam rendszere a szervezetek egyenértékű jóváhagyási rendszere vagy a szóban forgó állam illetékes hatóságának közvetlen részvétele révén az e rendeletben előírtakkal megegyező szintű független megfelelőség-ellenőrzést tartalmaz.

(3) A gyártó szervezetek valamely tagállam által a JAA előírások és eljárásokkal összhangban kiállított vagy elismert, és 2003. szeptember 28-át megelőzően érvényes jóváhagyásait úgy kell tekinteni, hogy azok e rendeletnek megfelelnek. Ilyen esetben a 21. rész G. alrészében említett második szintű vizsgálati eredmények lezárásának határideje nem lehet egy évnél hosszabb, ha e vizsgálati eredmények a korábban alkalmazandó JAR-hez viszonyított különbségekre vonatkoznak.

(4) A szervezetek 2005. szeptember 28-ig igazolják az e rendelet szerinti alkalmasságukat.

(5) Amíg valamely szervezet a 21. rész F. és G. alrészeinek megfelelően nem igazolta az alkalmasságát, addig a szóban forgó szervezet által a vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel összhangban kiállított megfelelőségi nyilatkozatokat és üzemképességi tanúsítványokat úgy kell tekinteni, hogy azokat e rendeletnek megfelelően állították ki.

(6) Azokra a szervezetekre tekintettel, amelyek esetében a gyártószervezeti jóváhagyás az alkalmazandó JAA eljárás szerint valamely tagállamban 2003. szeptember 28-án folyamatban van:

a) a 21. rész 21A.134. pontja nem alkalmazható;

b) a JAA eljárások szerint tett megfelelőségi vizsgálati eredményeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügynökség a 21. rész 21A.145. pontjának való megfelelés érdekében tette.

5. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet 2003. szeptember 28-án lép hatályba, a 21. rész 21A.804. a) 3. pontja kivételével, amely 2004. március 28-án, illetve a 21. rész H. alrész kivételével, amely 2004. szeptember 28-án lép hatályba.

(2) A 21. rész 21A.159. pontjától eltérve a tagállamok korlátozott időtartamú jóváhagyásokat bocsáthatnak ki 2007. szeptember 28-ig.

(3) A 21. rész 21A.181. pontjától eltérve a tagállamok korlátozott időtartamú bizonyítványokat állíthatnak ki 2008. szeptember 28-ig.

(4) Amennyiben valamely tagállam alkalmazza a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit, erről tájékoztatja a Bizottságot és az ügynökséget.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérve az e rendelet melléklete (21. rész) A. szakaszának F. és G. alrésze alapján jóváhagyott gyártó szervezetek 2010. szeptember 28-ig továbbra is jogosultak ezen rendelet mellékletének (21. rész) I. függelékében eredetileg közzétett 1. számú EASA-űrlap felhasználásával üzemképességi tanúsítványokat és megfelelőségi nyilatkozatokat kiadni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

21. RÉSZ

21.1. Általános bevezető

Ezen rész alkalmazásában az "illetékes hatóság":

a) olyan szervezetek esetében, amelyek székhelye valamely tagállamban van, a szóban forgó tagállam által kijelölt hatóság; illetve, a szóban forgó tagállam kérésére az ügynökség; illetve

b) olyan szervezetek esetében, amelyek székhelye valamely harmadik országban van, az ügynökség.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21A.1. Alkalmazási kör

Ebben a szakaszban azokat az általános rendelkezéseket állapítjuk meg, amelyek az ennek a szakasznak az értelmében kiállított vagy kiállítandó bizonyítvány kérelmezőjének vagy tulajdonosának a jogait és kötelezettségeit szabályozzák.

21A.2. Nem a bizonyítvány kérelmezője vagy tulajdonosa által tett kötelezettségvállalás

Ennek a szakasznak az értelmében valamely termékre, alkatrészre vagy berendezésre vonatkozó bizonyítvány tulajdonosa vagy kérelmezője részére előírt intézkedéseket és kötelezettségeket az előbbi nevében más természetes vagy jogi személy is vállalhatja, feltéve hogy a bizonyítvány tulajdonosa vagy kérelmezője igazolja, hogy megállapodott a másik személlyel annak érdekében, hogy a tulajdonos kötelezettségeinek megfelelően eleget tegyenek.

21A.3. Meghibásodások, üzemzavarok és hibák

a) Adatgyűjtő, vizsgáló és elemző rendszer. A típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, Európai Műszaki Szabvány Rendelet (ETSO) -engedély, jelentős javítási terv jóváhagyás vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás tulajdonosának rendelkeznie kell olyan rendszerrel, amely az olyan meghibásodásokkal, üzemzavarokkal, hibákkal vagy más eseményekkel foglalkozó jelentések, illetve ezekkel kapcsolatos információk gyűjtésére, vizsgálatára és elemzésére szolgál, amelyek hátrányosan befolyásolják vagy befolyásolhatják a típusalkalmassági bizonyítványban, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványban, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványban, ETSO-engedélyben, jelentős javítási tervjóváhagyásban, illetve bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyásban szereplő termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmasságát. Az erről a rendszerről szóló információkat a termék, alkatrész vagy berendezés minden ismert üzemeltetője, valamint - ilyen kérés esetén - a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján felhatalmazott bármely egyéb személy számára rendelkezésre kell bocsátani.

b) Jelentéstétel az ügynökség felé.

1. A típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, ETSO-engedély, jelentős javítási terv jóváhagyás vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás tulajdonosa az ügynökségnek jelent minden meghibásodást, zavart, hibát vagy egyéb olyan eseményt, amelyről a típusalkalmassági bizonyítványban, korlátozott típusalkalmassági bizonyítványban, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványban, ETSO-engedélyben, jelentős javítási tervjóváhagyásban vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyásban szereplő termékkel, alkatrésszel vagy berendezéskel kapcsolatban tudomása van, és amely veszélyes helyzetet eredményezett vagy eredményezhet.

2. Ezeket a jelentéseket az ügynökség által megállapított formában és módon, a lehető legrövidebb idő alatt nyújtják be, legkésőbb 72 órával a lehetséges veszélyes helyzet megállapítását követően, kivéve ha rendkívüli körülmények ezt megakadályozzák.

c) A jelentett események kivizsgálása.

1. Abban az esetben, ha a b) bekezdésnek vagy a 21A. 129. f) 2. vagy 21A.165. f) 2. albekezdésnek megfelelően jelentett valamely esemény tervezési hiba vagy gyártási hiba miatt következett be, a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási terv jóváhagyás, ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás tulajdonosa, illetve adott esetben a gyártó a hiba okát kivizsgálja, és jelentést tesz az ügynökség felé a vizsgálat eredményéről és azokról az intézkedésekről, amelyeket a hiba kijavítása érdekében tesz vagy javasol.

2. Ha az ügynökség megállapítja, hogy a hiba kijavításához intézkedés szükséges, a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási tervjóváhagyás, ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás tulajdonosa, illetve adott esetben a gyártó a lényeges adatokat az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

21A.3B. Légialkalmassági irányelvek

a) A légialkalmassági irányelv az ügynökség által kiállított vagy elfogadott dokumentumot jelenti, amely a légi járműveknél kötelezően végrehajtandó intézkedéseket ír elő az elfogadható biztonsági szint helyreállítása érdekében abban az esetben, ha bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó légi jármű biztonsági szintje egyébként veszélybe kerülhetett volna.

b) Az ügynökség abban az esetben ad ki légialkalmassági irányelvet, ha

1. az ügynökség valamely légi jármű esetében veszélyes helyzet fennállását állapítja meg a légi jármű, vagy a légi járművön felszerelt hajtómű, légcsavar, alkatrész vagy berendezés hibája következtében; valamint

2. ez a helyzet más légi járművön is fennállhat vagy kialakulhat.

c) Ha az ügynökségnek légialkalmassági irányelvet kell kibocsátania a b) bekezdésben említett valamely veszélyes helyzet megszüntetésére vagy valamely vizsgálat elvégzésének előírására, a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási tervjóváhagyás, ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás tulajdonosa:

1. Javaslatot tesz a megfelelő kiigazító intézkedésre vagy a szükséges vizsgálatokra, illetve egyidejűleg mindkettőre, és az ezekkel a javaslatokkal kapcsolatos részletes adatokat jóváhagyásra benyújtja az ügynökséghez.

2. Az 1. albekezdésben említett javaslatoknak az ügynökség általi jóváhagyását követően megfelelő leíró adatokat és kivitelezési utasításokat biztosít a termék, alkatrész vagy berendezés összes ismert üzemeltetője vagy tulajdonosa, illetve - kérés esetén - bármely olyan személy részére, akinek a számára a légialkalmassági irányelv betartását előírták.

d) A légialkalmassági irányelvekben legalább az alábbi információknak kell szerepelnie:

1. A veszélyes helyzet meghatározása.

2. Az érintett légi jármű meghatározása.

3. A szükséges intézkedés(ek).

4. A szükséges intézkedés(ek) végrehajtásának határideje.

5. A hatálybalépés napja.

21A.4. A tervezés és a gyártás összehangolása

A típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási tervjóváhagyás, ETSO-engedély vagy bármely más, e rendelet szerint kiadottnak minősülő jóváhagyás tulajdonosai szükség szerint együttműködnek a gyártó szervezettel annak érdekében, hogy biztosítsák

a) a tervezés és a gyártás megfelelő összehangolását a körülményektől függően a 21A.122. vagy 21A.133. pont vagy a 21A.165. c) 2. albekezdés előírásai szerint; valamint

b) a termék, alkatrész vagy berendezés folyamatos légialkalmasságának megfelelő támogatását.

B. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21A.11. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a termékek típusalkalmassági bizonyítványa, valamint a légi járművek korlátozott típusalkalmassági bizonyítványa kiállításának eljárását, és megállapítjuk az ilyen bizonyítványok kérelmezőinek és tulajdonosainak jogait és kötelezettségeit.

21A.13. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, aki bizonyította alkalmasságát a 21A.14. pont szerint, vagy akinél folyamatban van ennek a bizonyítása, jogosult arra, hogy típusalkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt kérjen az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel.

21A.14. Az alkalmasság bizonyítása

a) A típusalkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt kérelmező bármely szervezet úgy bizonyíthatja alkalmasságát, hogy bemutatja a tervező szervezet az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyását.

b) Az a) bekezdéstől való eltérésképpen alkalmassága bizonyításának másik módjaként a kérelmező megszerezheti az ügynökség beleegyezését a meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és az e rész szerinti megfelelőséghez szükséges intézkedések sorozatát megállapító eljárások használatához, ha a termék az alábbiakban felsoroltak egyike:

1. nagyon könnyű repülőgép vagy forgószárnyas légi jármű, vitorlázó repülő vagy segédmotoros vitorlázógép, léggömb, vagy hőlégballon; illetve

2. valamennyi alábbi követelménynek megfelelő kis repülőgép:

i. egydugattyús motor, legfeljebb 250 LE maximális felszálló teljesítménnyel;

ii. hagyományos elrendezés;

iii. hagyományos anyag és szerkezet;

iv. repülés VFR szerint, jegesedési viszonyokon kívül;

v. legfeljebb 4 ülés a pilótaüléssel együtt, a maximális felszálló tömeg legfeljebb 3 000 font (1 361 kg);

vi. nem túlnyomásos kabin;

vii. nincs segédenergiás szabályozás;

viii. alapfokú műrepülés +6/-3g-re korlátozva; illetve

3. dugattyús motor; illetve

4. a segédmotoros vitorlázógépek alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelménye szerinti típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező hajtómű vagy légcsavar; illetve

5. fix vagy állítható állásszögű légcsavar.

21A.15. Kérelem

a) A típusalkalmassági bizonyítványra vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet az ügynökség által megállapított formában és módon készítik el.

b) A légi jármű típusalkalmassági bizonyítványára vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványára vonatkozó kérelemhez csatolják a szóban forgó légi jármű háromnézetű rajzát és az előzetes alapadatokat, beleértve a tervezett üzemi jellemzőket és korlátozásokat is.

c) A hajtómű vagy légcsavar típusalkalmassági bizonyítványára vonatkozó kérelemhez csatolják a hajtómű vagy a légcsavar általános elrendezési rajzát, a tervezési sajátosságok leírását, az üzemi jellemzőket, és a tervezett üzemi korlátozásokat.

21A.16A. Légialkalmassági alapkövetelmények

Az ügynökség az alaprendelet 14. cikkével összhangban légialkalmassági alapkövetelményeket ad ki a termékeknek, alkatrészeknek és berendezéseknek az alaprendelet I. mellékletében szereplő alapvető követelmények szerinti megfelelősége igazolásának szabványos eszközeként. Ezek a szabályzatok megfelelően részletesek és konkrétak ahhoz, hogy a kérelmező számára jelezzék azokat a feltételeket, amelyek alapján a bizonyítványokat kiállítják.

21A.16B. Különleges feltételek

a) Az ügynökség különleges részletes műszaki leírásokat, nevesített különleges feltételeket ír elő a termékre, ha a vonatkozó légialkalmassági alapkövetelmény nem tartalmaz elégséges vagy megfelelő biztonsági szabványokat a termékhez, mert:

1. A termék új vagy szokatlan tervezési sajátosságokkal rendelkezik azokhoz a tervezési módszerekhez képest, amelyeken az alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény alapul; illetve

2. A termék szándékolt rendeltetése nem szokványos; illetve

3. Az üzemben lévő más hasonló termékekkel vagy hasonló tervezési sajátságokkal rendelkező termékekkel kapcsolatos tapasztalatok igazolták, hogy veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

b) A különleges feltételek között olyan biztonsági szabványok is szerepelhetnek, amelyeket az ügynökség szükségesnek ítél ahhoz, hogy az alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelményben meghatározottal egyenértékű szintű biztonságot alakítson ki.

21A.17. A típusalkalmassági tanúsítás alapja

a) A típusalkalmassági tanúsítás alapja, amelyet a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállításához közölni kell, az alábbiakból áll:

1. Az ügynökség által meghatározott, a bizonyítványra vonatkozó kérelem benyújtásakor hatályos alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény, kivéve ha

i. az ügynökség másként rendelkezik; illetve

ii. a kérelmező a későbbi hatályos módosítások szerinti megfelelőséget választja, vagy a c) és d) bekezdés ezt írja elő.

2. Bármely, a 21A.16B. a) bekezdés szerint előírt különleges feltétel.

b) A nagy repülőgépek és nagy forgószárnyas légi járművek típusalkalmassági tanúsítására vonatkozó kérelem öt évig, bármely más típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem pedig három évig érvényes, kivéve ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor igazolja, hogy termékének tervezése, fejlesztése és vizsgálata hosszabb időt igényel, és az ügynökség a hosszabb időtartamot jóváhagyja.

c) Abban az esetben, ha a típusalkalmassági bizonyítványt nem adták ki, vagy ha nyilvánvaló, hogy a típusalkalmassági bizonyítványt nem fogják kiállítani a b) bekezdésben meghatározott határidőn belül, a kérelmező:

1. Új típusvizsgálati kérelmet nyújthat be, és teljesítheti az a) bekezdésben szereplő, az eredeti kérelemre vonatkozó rendelkezéseket; illetve

2. Kérheti az eredeti kérelem meghosszabbítását, és teljesítheti az általa kiválasztott időpontban (de legkorábban a típusalkalmassági bizonyítvány kiállítását a b) bekezdés értelmében az eredeti kérelemre megállapított határidővel megelőzően) hatályban lévő alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelményeket.

d) Ha a kérelmező úgy dönt, hogy a légialkalmassági alapkövetelmények olyan módosítását teljesíti, amely a típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem benyújtását követően lépett hatályba, a kérelmezőnek meg kell felelnie az ügynökség megítélése szerint azzal közvetlenül összefüggő valamennyi egyéb módosításnak is.

21A.18. Az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények és tanúsítási előírások meghatározása

a) A légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának kiállításához kapcsolódó alkalmazandó zajvédelmi követelmények előírása megfelel azoknak a rendelkezéseknek, amelyek a Chicagoi Egyezmény I. kötete, II. része, 16. mellékletének 1. fejezetében, illetve:

1. szubszonikus sugárhajtású repülőgépek esetében, a körülményektől függően az I. kötet II. részének 2., 3. és 4. fejezetében;

2. légcsavaros repülőgépek esetében, a körülményektől függően az I. kötet II. részének 3., 4., 5., 6. és 10. fejezetében;

3. helikopterek esetében, a körülményektől függően az I. kötet II. részének 8. és 11. fejezetében; illetve

4. szuperszonikus repülőgépek esetében, a körülményektől függően az I. kötet, II. részének 12. fejezetében szereplő rendelkezéseknek.

b) A légi jármű és hajtómű típusalkalmassági bizonyítványának kiállításához kapcsolódó alkalmazandó kibocsátási követelményeket a Chicagoi Egyezmény 16. mellékletében:

1. a szándékos üzemanyag-kieresztés megakadályozása tekintetében a II. kötet II. részének 2. fejezete;

2. kizárólag szubszonikus sebességű meghajtáshoz szánt gázturbinás és turbóventillátoros hajtóművek kibocsátásai tekintetében a II. kötet III. részének 2. fejezete; illetve

3. kizárólag szuperszonikus sebességű meghajtáshoz szánt gázturbinás és turbóventillátoros hajtóművek kibocsátásai tekintetében a II. kötet III. részének 3. fejezete tartalmazza.

c) Az ügynökség az alaprendelet 14. cikke szerint tanúsítási előírásokat ad ki, amelyekben megállapítja az a), illetve a b) bekezdésben meghatározott zaj és kibocsátási követelmények szerinti megfelelőség igazolásának elfogadható eszközeit.

21A.19. Új típusalkalmassági bizonyítványt igénylő módosítások

Valamely termék módosítását tervező természetes vagy jogi személy új típusalkalmassági bizonyítványt kérelmez abban az esetben, ha az ügynökség megállapítja, hogy a tervben, teljesítményben, tolóerőben vagy tömegben eszközölt módosítás annyira mélyreható, hogy lényegében teljes megfelelőségi vizsgálatra van szükség az alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alapnak megfelelően.

21A.20. A típustanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények betartása

a) A típusalkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője igazolja az alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények betartását, és az ügynökség rendelkezésére bocsátja azt az eszközt, amellyel ezek betartását igazolta.

b) A kérelmező nyilatkozik arról, hogy igazolta a típusalkalmassági tanúsítás összes alkalmazandó alapjának és a környezetvédelmi követelményeknek a betartását.

c) Abban az esetben, ha a kérelmező tervező szervezet megfelelő jóváhagyásával rendelkezik, a b) bekezdés szerinti nyilatkozatot a J. alrész rendelkezései szerint teszi meg.

21A.21. Típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

A kérelmező jogosult rá, hogy az ügynökség valamely termékre típusalkalmassági bizonyítványt adjon ki azt követően, hogy:

a) a 21A.14. pontnak megfelelően bizonyította az alkalmasságát;

b) benyújtotta a 21A.20. b) bekezdésben említett nyilatkozatot; továbbá

c) igazolta, hogy:

1. A tanúsítandó termék megfelel a 21A.17. és 21A.18. pontnak megfelelően meghatározott alkalmazandó típusalkalmasság-tanúsítási alapnak és környezetvédelmi követelményeknek;

2. Minden be nem tartott légialkalmassági rendelkezést olyan tényezők ellensúlyoznak, amelyek azonos szintű biztonságot biztosítanak;

3. Nincs olyan sajátosság vagy jellemző, amelyek miatt azoknál a felhasználásoknál, amelyekre a tanúsítást kérték, a termék ne volna biztonságos; továbbá

4. A típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy kész betartani a 21A.44. pontot.

d) A légi jármű típusalkalmassági bizonyítványa esetében a légi járműre felszerelt hajtómű vagy légcsavar (vagy a kettő együtt), rendelkezik az ennek a rendeletnek megfelelően kiállított vagy megállapított típusalkalmassági bizonyítvánnyal.

21A.23. Korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

a) Az olyan légi járművek esetében, amelyek nem felelnek meg a 21A.21. c) bekezdés rendelkezéseinek, a kérelmező jogosult rá, hogy az ügynökség korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt adjon ki a számára azt követően, hogy:

1. megfelelt az ügynökség által megállapított megfelelő típusalkalmassági-tanúsítási alapnak, amely a légi jármű szándékolt rendeltetése esetén megfelelő biztonságot nyújt, valamint megfelelt az alkalmazandó környezetvédelmi követelményeknek;

2. kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy kész betartani a 21A.44. pontot.

b) A repülőgépre felszerelt hajtómű vagy légcsavar (vagy mindkettő):

1. rendelkezik az ennek a rendeletnek megfelelően kiállított vagy megállapított típusalkalmassági bizonyítvánnyal; illetve

2. igazolták, hogy azok megfelelnek a légi jármű biztonságos repülésének biztosításához szükséges tanúsítási előírásoknak.

21A.31. Típusterv

a) A típusterv a következőket tartalmazza:

1. Az alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alapnak és a környezetvédelmi követelményeknek igazoltan megfelelő termék kialakításának és tervezési sajátosságainak meghatározásához szükséges tervrajzok és előírások, valamint ezeknek a tervrajzoknak és előírásoknak a jegyzéke;

2. Az anyagokra és eljárásokra, valamint a termék gyártási és összeszerelési módszereire vonatkozó, a termék megfelelőségének biztosításához szükséges információk;

3. Valamely jóváhagyott légialkalmassági korlátozásokról szóló szakasz a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokban az alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény meghatározása szerint;

4. Bármely ahhoz szükséges egyéb adat, hogy összehasonlítással meg lehessen határozni az ugyanilyen típusú későbbi termékek légialkalmasságát, valamint (a körülményektől függően) zajkibocsátási, tüzelőanyag-kieresztési, és égéstermék kibocsátási jellemzőit.

b) Minden típustervet megfelelően meg kell határozni.

21A.33. Vizsgálatok és tesztek

a) A kérelmező elvégzi az alkalmazandó típusalkalmassági-tanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények szerinti megfelelőség igazolásához szükséges valamennyi vizsgálatot és tesztet.

b) Az a) bekezdésben előírt tesztek elvégzését megelőzően a kérelmező meghatározza:

1. A tesztelt mintadarab esetében:

i. Hogy az anyagok és eljárások a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervre vonatkozó előírásoknak;

ii. Hogy a termékek alkatrészei a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervben szereplő rajzoknak;

iii. Hogy a gyártási folyamatok, a szerkezeti felépítés és a kialakítás a szükséges mértékben megfelelnek-e a javasolt típustervben meghatározottaknak; valamint

2. Hogy a tesztberendezések, illetve a tesztekhez használt valamennyi mérőberendezés megfelelő-e a tesztekhez, és megfelelően van-e kalibrálva.

c) A kérelmező lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy az elvégezze a b) bekezdés betartásának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi vizsgálatot.

d) A kérelmező lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy az megvizsgáljon minden jelentést, elvégezzen minden vizsgálatot, és végrehajtson a kérelmező által a 21A.20. b) bekezdés értelmében benyújtott megfelelőségi nyilatkozat érvényességének ellenőrzéséhez, továbbá annak a megállapításához szükséges valamennyi repülési és földi tesztet (illetve ezeknél a teszteknél jelen legyen), hogy nincs olyan sajátosság vagy jellemző, amely miatt azoknál a felhasználásoknál, amelyekre a tanúsítást kérték, a termék ne volna biztonságos.

e) Az ügynökség által a b) bekezdésnek megfelelően végrehajtott tesztek, illetve azon tesztek esetében, amelyeken az ügynökség jelen volt:

1. A kérelmező az ügynökséghez nyilatkozatot nyújt be a b) bekezdés szerinti megfelelőségről; valamint

2. A teszttel kapcsolatban a b) bekezdés szerinti megfelelőség igazolásának időpontja és a teszt céljából az ügynökség részére történő bemutatás időpontja között nem végezhető olyan módosítás a terméken, alkatrészen vagy berendezésen, amely a megfelelőségi nyilatkozatot befolyásolhatja.

21A.35. Repülési tesztek

a) A típusalkalmassági bizonyítvány megszerzésének céljából végzett repülési teszteket az ügynökség által az ilyen repülési tesztekre meghatározott feltételeknek megfelelően végzik el.

b) A kérelmező elvégez minden repülési tesztet, amelyet az ügynökség szükségesnek ítél:

1. A típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapja és a környezetvédelmi követelmények szerinti megfelelőség meghatározásához; valamint

2. az e szakasz alapján tanúsítandó légi jármű esetében - kivéve i) a hőlégballont, a szabad léggömböt, a kötött léggömböt, a vitorlázógépet és a segédmotoros vitorlázógépet; valamint ii) a legfeljebb 2 722 kg maximális felszállási tömegű repülőgépet és léghajót - annak megállapításához, hogy megfelelő biztosíték van arra, hogy a légi jármű, annak alkatrészei és berendezései megbízhatóak és megfelelően működnek.

c) (Fenntartva)

d) (Fenntartva)

e) (Fenntartva)

f) A b) 2. albekezdésben előírt repülési teszt kiterjed:

1. Típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi járműben korábban nem használt típusú gázturbinás hajtóművel felszerelt légi járművek esetén legalább 300 üzemórára, valamely típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő teljes hajtómű-készlettel; és

2. Minden egyéb légi jármű esetén legalább 150 üzemórára.

21A.41. Típusalkalmassági bizonyítvány

A típusalkalmassági bizonyítvány és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány egyaránt úgy tekintendő, hogy tartalmazza a típustervet, az üzemi korlátozásokat, a légialkalmasságra és a kibocsátásokra vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány adatlapot, a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapját és azokat a környezetvédelmi követelményeket, amelyek szerint az ügynökség a megfelelőséget nyilvántartja, valamint bármely egyéb, a termékre az alkalmazandó tanúsítási előírásokban és környezetvédelmi követelményekben előírt feltételt vagy korlátozást. Ezen kívül a légi jármű típusalkalmassági bizonyítványa és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványa egyaránt tartalmazza a zajszintre vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány adatlapot. A hatómű típusalkalmassági bizonyítvány adatlapja tartalmazza a kibocsátási megfelelőségre vonatkozó adatokat.

21A.44. A bizonyítvány tulajdonosának kötelezettségei

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa:

a) vállalja a 21A.3., 21A.3B., 21A.4., 21A.55., 21A.57. és 21A.61. pontokban meghatározott kötelezettségeket; továbbá ennek érdekében továbbra is betartja a 21A.14. pont szerinti jogosultsághoz szükséges minősítési követelményeket; valamint

b) a Q. alrésszel összhangban meghatározza a jelzést.

21A.47. Átruházhatóság

A típusalkalmassági bizonyítványt vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt kizárólag olyan természetes vagy jogi személyre lehet átruházni, aki képes vállalni a 21A.44. pont szerinti kötelezettségeket, és ebből a célból bizonyította alkalmasságát arra, hogy a 21A.14. pontnak megfelelően jogosultságot szerezzen.

21A.51. Érvényességi idő és folyamatos érvényesség

a) A típusalkalmassági bizonyítványt és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják ki. Ezek a bizonyítványok érvényben maradnak, feltéve hogy:

1. A tulajdonosuk nem sérti meg az ebben a részben foglaltakat; valamint

2. A bizonyítványt nem adják vissza, illetve nem vonják vissza az ügynökség által megállapított alkalmazandó közigazgatási eljárásoknak megfelelően.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a típusalkalmassági bizonyítványt és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vissza kell juttatni az ügynökséghez.

21A.55. Nyilvántartás vezetése

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa az ügynökség rendelkezésére bocsát és megőriz minden lényeges tervezési információt, tervrajzot, vizsgálati jelentést, beleértve a tesztelt termék vizsgálati jelentéseit is annak érdekében, hogy a folyamatos légialkalmasság és a termékre alkalmazandó környezetvédelmi követelmények betartásának biztosításához szükséges információkat közölni tudja.

21A.57. Kézikönyvek

A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa elkészíti, karbantartja és frissíti a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazott alapja és a termékre vonatkozó környezetvédelmi követelmények által előírt összes kézikönyv mesterpéldányait, és kérésre azok másolatát az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

21A.61. A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

a) A típusalkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokból, amelyek a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapjával összhangban elkészített leíró adatokból és kivitelezési utasításokból állnak, legalább egy teljes sorozatot átad a légi járművek, hajtóművek vagy légcsavarok valamennyi ismert tulajdonosának a szállításkor vagy az érintett légi jármű első légialkalmassági bizonyítványának kiállításakor abban az esetben, ha ez utóbbira a szállítást követően kerül sor, majd ezt követően ezeket az utasításokat kérésre minden olyan személy rendelkezésére bocsátja, akinek a számára előírták ezen utasítások valamely feltételének betartását. A felújítással vagy nagyjavításokkal foglalkozó egyes kézikönyvek, illetve a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások egyes részei később, a termék üzembe helyezését követően is rendelkezésre bocsáthatók, de rendelkezésre kell állniuk, mielőtt a termékek bármelyike elérné a megfelelő kort vagy repülési óra/ciklus számot.

b) Ezen kívül a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításait a termék minden ismert üzemeltetője, illetve kérésre minden olyan személy részére rendelkezésre bocsátják, akinek a számára előírták ezen utasítások bármelyikének a betartását. Az ügynökséghez benyújtják a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításainak terjesztését ismertető programot.

(C. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

21A.90. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben megállapítjuk a típustervek és típusalkalmassági bizonyítványok módosításainak jóváhagyási eljárásait, valamint az ilyen jóváhagyások kérelmezőinek és tulajdonosainak jogait és kötelezettségeit. Ebben az alrészben a típusalkalmassági bizonyítványra történő hivatkozásokba a típusalkalmassági bizonyítvány és a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány is beleértendő.

21A.91. A típusterv módosításainak osztályozása

A típusterv módosításai kis és nagy módosításokra oszthatók. "Kis módosítás" az, amelynek nincs észlelhető hatása a tömegre, egyensúlyra, szerkezeti szilárdságra, megbízhatóságra, üzemeltetési jellemzőkre, zajszintre, tüzelőanyag-kieresztésre, égéstermék kibocsátásra vagy a termék légialkalmasságát befolyásoló egyéb tulajdonságra. A 21A.19. pont sérelme nélkül ennek az alrésznek az értelmében minden egyéb módosítás "nagy módosításnak" minősül. A nagy és kis módosításokat a körülményektől függően a 21A.95. vagy 21A.97. pontnak megfelelően hagyják jóvá, és megfelelően meghatározzák.

21A.92. Jogosultság

a) Kizárólag a típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa kérelmezheti valamely típusterv nagy módosításának jóváhagyását ezen alrész értelmében; a típusterv nagy módosítása jóváhagyásának minden más kérelmezője az E. alrésznek megfelelően nyújtja be kérelmét.

b) Bármely természetes vagy jogi személy kérelmezheti valamely típusterv kis módosításának jóváhagyását ezen alrész értelmében.

21A.93. Kérelem

A típusterv módosításának jóváhagyására vonatkozó kérelmet az ügynökség által meghatározott formában és módon nyújtják be, és abban szerepelnek az alábbi információk:

a) A módosítás leírása, amelyben meghatározzák

1. A típusterv és a jóváhagyott kézikönyvek a módosítással érintett valamennyi részét; továbbá

2. Azokat a tanúsítási előírásokat és környezetvédelmi követelményeket, amelyeknek a módosítás a 21A.101. pontnak megfelelően meg kíván felelni.

b) A módosított termék az alkalmazandó tanúsítási előírások és környezetvédelmi követelmények szerinti megfelelőségének igazolásához szükséges valamennyi ismételt vizsgálat meghatározása.

21A.95. Kis módosítások

A típusterv kis módosításának besorolását és jóváhagyását:

a) az ügynökség; vagy

b) megfelelően jóváhagyott tervező szervezet végzi el az ügynökséggel egyeztetett eljárásnak megfelelően.

21A.97. Nagy módosítások

a) A nagy módosítás jóváhagyását kérelmező személy:

1. az ügynökséghez benyújtja az igazoló adatokat a típustervbe felvett minden szükséges leíró adattal együtt;

2. igazolja, hogy a módosított termék a 21A.101. pontban előírtak szerint megfelel az alkalmazandó tanúsítási előírásoknak és környezetvédelmi követelményeknek;

3. nyilatkozik arról, hogy a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapja és a környezetvédelmi követelmények szerinti megfelelőséget igazolta, és közli az ügynökséggel, hogy minek az alapján tette ezt a nyilatkozatot; továbbá

4. ha a kérelmező rendelkezik a tervező szervezet megfelelő jóváhagyásával, az a) 3. albekezdés szerinti nyilatkozatot teszi a J. alrész rendelkezéseivel összhangban;

5. betartja a 21A.33. pont, illetve adott esetben a 21A.35. pont rendelkezéseit.

b) A típusterv nagy módosításának jóváhagyása arra a sajátos kialakításra vagy azokra a sajátos kialakításokra vonatkozik a típustervben, amelyeket módosítottak.

21A.101. Az alkalmazandó típustanúsítási előírások és környezetvédelmi követelmények megjelölése

a) A típusalkalmassági bizonyítvány módosításának kérelmezője igazolja, hogy a módosított termék megfelel annak a légialkalmassági alapkövetelménynek, amelyet a módosított termékre alkalmazni kell, és amely a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásakor hatályban van, valamint a 21A.18. pontban meghatározott környezetvédelmi követelményeknek.

b) Az a) bekezdéstől való eltérésképpen a kérelmező igazolhatja, hogy a módosított termék az a) bekezdésben meghatározott légialkalmassági alapkövetelmény, illetve bármely egyéb, az ügynökség által közvetlenül összefüggőnek ítélt tanúsítási előírás egy korábbi módosításának felel meg. Mindazonáltal ez a korábban módosított légialkalmassági alapkövetelmény nem lehet korábbi a típusalkalmassági bizonyítványban hivatkozással bejegyzett megfelelő típusvizsgálati szabályzatnál. A kérelmező bármely alábbi esetben a légialkalmassági alapkövetelmény korábbi módosítása szerint igazolhatja a megfelelőségét:

1. Az ügynökség megítélése szerint nem nagy módosítások. Annak meghatározásánál, hogy valamely adott módosítás nagy módosítás-e, az ügynökség a módosítást a típusterv összes korábbi módosításának és a szóban forgó termék típusalkalmassági bizonyítványába bejegyzett alkalmazandó tanúsítási előírások összes kapcsolódó módosításának összefüggésében mérlegeli. Az olyan módosítások, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok egyikének automatikusan nagy módosításnak minősülnek:

i. Az általános kialakítás vagy a szerkezeti felépítés elveit nem tartják meg.

ii. A módosítandó termék tanúsításához használt előfeltételek nem maradnak érvényesek.

2. Minden terület, rendszer, alkatrész vagy berendezés, amelyet az ügynökség megítélése szerint a módosítás nem érint.

3. A módosítás által érintett valamennyi terület, rendszer, alkatrész vagy berendezés, amelyről az ügynökség megállapítja, hogy az a) bekezdésben leírt légialkalmassági alapkövetelmény szerinti megfelelőség nem járulna hozzá jelentős mértékben a módosított termék biztonságának szintjéhez, illetve célszerűtlen volna.

c) A legfeljebb 2 722 kg (6 000 font) maximális tömegű légi jármű (forgószárnyas légi jármű kivételével), illetve legfeljebb 1 361 kg (3 000 font) maximális tömegű nem gázturbinás forgószárnyas légi jármű módosítását kérelmező igazolhatja, hogy a módosított termék megfelel a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozással bejegyzett alkalmazandó típusalkalmassági tanúsítási alapnak. Mindazonáltal abban az esetben, ha az ügynökség megállapítja, hogy a módosítás valamely területen nagy módosítást jelent, az ügynökség a kérelem benyújtásakor hatályban levő, a típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozással bejegyzett típusalkalmasság-tanúsítási alap módosítása szerinti megfelelőséget, illetve bármely olyan tanúsítási előírás szerinti megfelelőséget határozhat meg, amelyet az ügynökség közvetlenül összefüggőnek ítél, kivéve ha az ügynökség egyidejűleg azt is megállapítja, hogy a szóban forgó módosítás vagy tanúsítási előírás szerinti megfelelőség nem járulna hozzá jelentős mértékben a módosított termék biztonságának szintjéhez, illetve célszerűtlen volna.

d) Ha az ügynökség megállapítja, hogy a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásakor hatályban lévő légialkalmassági alapkövetelmény nem rendelkezik megfelelő szabványokról a tervezett módosítás tekintetében, a kérelmező betartja a 21A.16B. pont rendelkezéseinek megfelelően előírt valamennyi különleges feltételt, továbbá ezeknek a különleges feltételeknek a módosításait annak érdekében, hogy biztosítsa a módosításra vonatkozó kérelem benyújtásakor hatályos légialkalmassági alapkövetelményben megállapítottal egyenértékű biztonsági szintet.

e) Nagy repülőgépek és nagy forgószárnyas légi járművek típusalkalmassági bizonyítványának módosítására vonatkozó kérelem öt évig, bármely egyéb típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozó kérelem három évig hatályos. Amennyiben a módosítást nem hagyták jóvá, vagy nyilvánvaló, hogy nem fogják jóváhagyni az ebben az albekezdésben megállapított határidőn belül, a kérelmező:

1. A típusalkalmassági bizonyítvány módosítására vonatkozó új kérelmet nyújthat be, és teljesítheti az a) bekezdés a módosításra vonatkozó eredeti kérelemre alkalmazandó valamennyi rendelkezését; illetve

2. Kérheti az eredeti kérelem meghosszabbítását, és teljesítheti az a) bekezdésben szereplő rendelkezéseket, amelyekhez az alkalmazás hatályos dátumát a kérelmező választhatja meg, és amely dátum legkorábban a módosítás jóváhagyását ennek az albekezdésnek az értelmében a módosításra vonatkozó eredeti kérelemre megállapított határidővel megelőző nap lehet.

21A.103. A jóváhagyás kiállítása

a) A kérelmező jogosult rá, hogy az ügynökség jóváhagyja a típusterv nagy módosítását, azt követően, hogy:

1. benyújtotta a 21A.97. a) 3. albekezdésben említett nyilatkozatot; valamint

2. Igazolást nyert, hogy:

i. a módosított termék megfelel a 21A.101. pontban előírt alkalmazandó tanúsítási előírásoknak és környezetvédelmi követelményeknek;

ii. Valamennyi teljesítetlen légialkalmassági rendelkezést olyan tényezők ellensúlyoznak, amelyek azonos szintű biztonságot nyújtanak; továbbá

iii. A terméknek nincs olyan sajátossága vagy jellemzője, amely miatt az megbízhatatlan azokra a rendeltetésekre, amelyekre a tanúsítást kérték.

b) A típusterv kis módosítása a 21A.95. pontnak megfelelően kizárólag abban az esetben, hagyható jóvá, ha igazolást nyert, hogy a módosított termék megfelel a 21A.101. pontban előírt alkalmazandó tanúsítási előírásoknak.

21A.105. Nyilvántartás vezetése

Módosítás esetén a kérelmező valamennyi kapcsolódó tervezési információt, tervrajzot és vizsgálati jelentést, beleértve a tesztelt módosított termék vizsgálati jelentéseit is, az ügynökség rendelkezésére bocsát és megőriz annak érdekében, hogy a módosított termék folyamatos légialkalmasságának és az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények betartásának biztosításához szükséges információkat közölni tudja.

21A.107. A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

a) A típusterv kis módosítása jóváhagyásának tulajdonosa a termék folyamatos légialkalmasságára vonatkozó utasítások a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapjával összhangban készült esetleges kapcsolódó módosításainak legalább egy teljes sorozatát a kis módosítást tartalmazó légi járművek, hajtóművek vagy légcsavarok minden ismert tulajdonosának a rendelkezésére bocsátja a szállításkor vagy az érintett légi jármű első légialkalmassági bizonyítványának kiállításakor abban az esetben, ha ez utóbbira a szállítást követően kerül sor, majd ezt követően az utasításoknak ezeket a módosításait kérésre minden olyan személy rendelkezésére bocsátja, akinek a számára előírták ezen utasítások valamely feltételének a betartását.

b) Ezenkívül a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások e változatainak módosításait a módosítást tartalmazó termék minden ismert üzemeltetője, illetve kérésre minden olyan személy számára rendelkezésre bocsátják, akinek a részére előírták ezen utasítások bármelyikének a betartását.

21A.109. Kötelezettségek és EPA-jelzés

A típusterv kis módosítása jóváhagyásának tulajdonosa:

a) vállalja a 21A.4., 21A.105. és 21A.107. pontban meghatározott kötelezettségeket; valamint

b) meghatározza a jelölést, beleértve az EPA (a továbbiakban: Európai Alkatrész-jóváhagyás) -betűket, a 21A.804. a) bekezdés szerint.

E. ALRÉSZ - KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21A.111. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a típusterv nagy módosításai kiegészítő típustanúsítási eljárások szerinti jóváhagyásának eljárását, és megállapítjuk az ilyen bizonyítványok kérelmezőinek és tulajdonosainak jogait és kötelezettségeit.

21A.112A. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy ("szervezet") aki vagy amely alkalmasságát a 21A.112B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy ezt a bizonyítást megkezdte, jogosult arra, hogy az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt kérelmezzen.

21A.112B. Az alkalmasság bizonyítása

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt kérelmező bármely szervezet oly módon bizonyítja alkalmasságát, hogy bemutatja a tervező szervezet az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyását.

b) Az a) bekezdéstől való eltérésképpen a kérelmező alkalmassága bizonyításának másik módjaként megszerezheti az ügynökség beleegyezését a meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és az e rész szerinti megfelelőséghez szükséges intézkedések sorozatát megállapító eljárások használatához.

21A.113. Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet az ügynökség által megállapított formában és módon készítik el.

b) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem tartalmazza a 21A.93. pontban előírt leírásokat és meghatározást. Ezen kívül ezek a kérelmek tartalmazzák annak indoklását, hogy a meghatározás alapjául szolgáló információk megfelelők, akár a kérelmező saját forrásaiból, akár a típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosával történt megállapodás révén.

21A.114. A megfelelőség igazolása

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kérelmezője megfelel a 21A.97. pontban foglalt rendelkezéseknek.

21A.115. Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

A kérelmező jogosult rá, hogy a részére az ügynökség a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt kiállítja azt követően, hogy

a) a 21A.103. a) bekezdés szerint megfelelt;

b) a 21A.112B. pontnak megfelelően bizonyította alkalmasságát;

c) abban az esetben, ha a kérelmező a 21A.113. b) bekezdésnek megfelelően megállapodást kötött a típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosával:

1. A típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa arról tájékoztatott, hogy nincs technikai kifogása a 21A.93. pont szerint benyújtott információ ellen; továbbá

2. A típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa vállalta, hogy együttműködik a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosával a módosított termék folyamatos légialkalmasságával kapcsolatos valamennyi kötelezettségnek a 21A.44. és 21A.118A. pont betartásával történő teljesítése érdekében.

21A.116. Átruházhatóság

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kizárólag olyan természetes vagy jogi személyre ruházható át, aki vállalni tudja a 21A.118A. pontban szereplő kötelezettségeket, és ebből a célból bizonyította alkalmasságát arra, hogy a 21A.112B. pontban szereplő kritériumoknak megfelelően jogosultságot szerezzen.

21A.117. A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének módosításai

a) A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének kis módosításait a D. alrész szerint osztályozzák és hagyják jóvá.

b) Valamely termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének minden nagy módosítását külön kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal hagyják jóvá ennek az alrésznek megfelelően.

c) A b) bekezdéstől való eltérésképpen valamely termék olyan alkatrészének nagy módosítása, amelynek kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványát maga a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa nyújtotta be, jóváhagyható a meglévő kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány módosításaként.

21A.118A. Kötelezettségek és EPA-jelzés

Minden kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező személy:

a) vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyek:

1. a 21A.3., 21A.3B., 21A4., 21A.105., 21A.119. és 21A.120. pontban vannak meghatározva;

2. beleértendők a típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosával való együttműködésbe a 21A.115. c) 2. bekezdésnek megfelelően;

és ebből a célból továbbra is megfelel a 21A.112B. pontban szereplő kritériumoknak;

b) a 21A.804. a) bekezdéssel összhangban meghatározza a jelzést, beleértve az EPA-betűket is.

21A.118B. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják. A bizonyítvány érvényben marad, feltéve hogy:

1. A tulajdonosa továbbra is betartja az ebben a részben szereplő rendelkezéseket; továbbá

2. a bizonyítványt nem adják vissza, illetve nem vonják vissza az ügynökség által megállapított alkalmazandó közigazgatási eljárásoknak megfelelően.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt vissza kell juttatni az ügynökséghez.

21A.119. Kézikönyvek

A kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa elkészíti, karbantartja és frissíti a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazott alapja és a termékre vonatkozó környezetvédelmi követelmények által előírt összes kézikönyv módosításainak mesterpéldányait, és kérésre e kézikönyvek másolatát az ügynökség rendelkezésére bocsátja.

21A.120. A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

a) A légi jármű, hajtómű vagy légcsavar kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványának tulajdonosa a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapjával összhangban készült kapcsolódó módosításainak legalább egy teljes sorozatát a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány sajátosságait tartalmazó légi jármű, hajtómű vagy légcsavar minden ismert tulajdonosának a rendelkezésére bocsátja a szállításkor vagy az érintett légi jármű első légialkalmassági bizonyítványának kiállításakor abban az esetben, ha ez utóbbira a szállítást követően kerül sor, majd ezt követően az utasításoknak ezeket a módosításait kérésre minden olyan személy rendelkezésére bocsátja, akinek a számára előírták ezen utasítások valamely feltételének a betartását. A felújítással vagy nagyjavításokkal foglalkozó egyes kézikönyvek, illetve a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások egyes részei később, a termék üzembe helyezését követően is rendelkezésre bocsáthatók, de rendelkezésre kell állniuk, mielőtt a termékek bármelyike elérné a megfelelő kort vagy repülési óra/ciklus számot.

b) Ezen kívül a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításait a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt tartalmazó termék minden ismert üzemeltetője, illetve kérésre minden olyan személy részére rendelkezésre bocsátják, akinek a számára előírták ezen utasítások bármelyikének a betartását. Az ügynökséghez benyújtják a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításainak terjesztését ismertető programot.

F. ALRÉSZ - GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21A.121. Alkalmazási kör

a) Ebben az alrészben meghatározzuk az olyan termékek, alkatrészek és berendezések alkalmazandó tervezési adatai szerinti megfelelőség bizonyításának eljárását, amelyet a G. alrész értelmében a gyártó szervezet jóváhagyása hiányában kívánnak gyártani.

b) Ebben az alrészben meghatározzuk az ennek az alrésznek megfelelően gyártott termékek, alkatrészek, illetve berendezések gyártójának kötelezettségeire vonatkozó szabályokat.

21A.122. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy kérelmezheti egyedi termékek, alkatrészek vagy berendezések megfelelőségének igazolását ennek az alrésznek megfelelően, ha

a) rendelkezik a szóban forgó termék, alkatrész vagy berendezés tervére vonatkozó jóváhagyással, vagy ilyen jóváhagyást kérelmezett; illetve

b) az említett terv jóváhagyását kérelmező vagy birtokló személlyel kötött megfelelő megállapodás révén biztosította a gyártás és tervezés megfelelő összehangolását.

21A.124. Kérelem

a) Az egyes termékek, alkatrészek és berendezések megfelelőségének igazolásával kapcsolatos megállapodásra vonatkozó valamennyi kérelmet ennek az alrésznek megfelelően az illetékes hatóság által megállapított formában és módon nyújtanak be.

b) Az említett kérelem tartalmazza:

1. a bizonyítékot, amely adott esetben igazolja, hogy:

i. a gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása a G. alrésznek megfelelően nem volna helyénvaló; illetve

ii. a termék, alkatrész vagy berendezés ennek az alrésznek megfelelő tanúsítása vagy jóváhagyása szükséges gyártó szervezet a G. alrész szerinti jóváhagyásának kiadásáig.

2. vázlatos formában a 21A.125A. b) pontban előírt információkat.

21A.125A. Eseti engedély kiállítása

A kérelmező akkor jogosult arra, hogy az illetékes hatóság eseti engedélyt állítson ki számára, és ebben igazolja, hogy egyes termékek, alkatrészek és berendezések ezen alrésznek való megfelelése bizonyítást nyert, ha:

a) olyan gyártás-ellenőrzési rendszert vezetett be, amely biztosítja, hogy minden termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban van;

b) olyan kézikönyvet bocsát rendelkezésre, amely tartalmazza:

1. az a) pontban előírt gyártás-ellenőrzési rendszer leírását;

2. a gyártás-ellenőrzési rendszer megállapításai meghozatalának módjára vonatkozó leírást;

3. a 21A.127. és a 21A.128. pontban előírt tesztek leírását, valamint a 21A.130. a) pont alkalmazásában meghatalmazott személyek nevét;

c) igazolja, hogy képes a 21A.3. és a 21A.129. d) pont szerinti segítségnyújtásra.

21A.125B. Vizsgálati eredmények

a) Ha olyan objektív bizonyíték merül fel, amely igazolja, hogy az eseti engedély tulajdonosa nem felel meg az ebben a részben szereplő alkalmazandó követelményeknek, a vizsgálati eredményt az alábbiaknak megfelelően osztályozzák:

1. Első szintű vizsgálati eredmény az ebben a részben foglaltaktól való minden olyan eltérés, amely az alkalmazandó tervadatoktól való ellenőrizetlen eltérésekhez vezethet, és amely befolyásolhatja a légi jármű biztonságát.

2. Második szintű vizsgálati eredmény az ebben a részben foglaltaktól való minden olyan eltérés, amelyet nem minősítettek első szintű vizsgálati eredménynek.

b) Harmadik szintű vizsgálati eredmény minden olyan tétel, amelyről objektív bizonyíték alapján megállapították, hogy olyan lehetséges problémát tartalmaz, amely az a) bekezdés értelmében eltérést eredményezhet.

c) A vizsgálati eredményekről szóló 21B.125. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően:

1. Első szintű vizsgálati eredmény esetén az eseti engedély tulajdonosa a vizsgálati eredmény írásos megerősítését követő 21 munkanapon belül az illetékes hatóság megelégedésére igazolja, hogy elvégezte a módosító intézkedéseket.

2. Második szintű vizsgálati eredmények esetén az illetékes hatóság által a módosító intézkedések elvégzésére megállapított határidő megfelel a vizsgálati eredmény jellegének, de első ízben nem haladhatja meg a hat hónapot. Bizonyos körülmények között és a vizsgálati eredmény jellegétől függően az illetékes hatóság a hat hónapos határidőt meghosszabbíthatja, ha rendelkezésre áll az illetékes hatóság által elfogadott módosító intézkedési terv.

3. Harmadik szintű vizsgálati eredmény nem igényel azonnali intézkedést az eseti engedély tulajdonosa részéről.

d) Első vagy második szintű vizsgálati eredmények esetén az eseti engedély részben vagy egészben korlátozható, felfüggeszthető vagy visszavonható a 21B.145. pont értelmében. Az eseti engedély tulajdonosa az eseti engedély korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét időben visszaigazolja.

21A.125C. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) Az eseti engedélyt egy évet meg nem haladó korlátozott időtartamra kell kiállítani. Az eseti engedély az alábbi eseteket kivéve őrzi meg hatályát:

1. Ha az eseti engedély tulajdonosa nem bizonyítja megfelelőségét az ebben az alrészben szereplő alkalmazandó követelményeknek megfelelően; illetve

2. Bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a gyártó nem képes kielégítő ellenőrzést fenntartani az engedély tárgyát képező termékek, alkatrészek vagy berendezések gyártását illetően; illetve

3. A gyártó már nem felel meg a 21A.122. pontban foglalt követelményeknek; illetve

4. az eseti engedélyt a 21B.145. pontnak megfelelően visszaadták vagy visszavonták, vagy annak érvényessége lejárt.

b) Az eseti engedély visszaadása, visszavonása, illetve érvényességének lejárata esetén az eseti engedélyt visszajuttatják az illetékes hatósághoz.

21A.126. Gyártás-ellenőrzési rendszer

a) A 21A.125A. a) pont szerint előírt gyártás-ellenőrzési rendszer biztosítja a lehetőséget annak megállapítására, hogy:

1. A beérkező anyagok, valamint a beszerzett, illetve az alvállalkozóktól megrendelt, a késztermékben felhasznált alkatrészek megfelelnek-e a vonatkozó tervadatokban előírtaknak.

2. A beérkező anyagokat, valamint a beszerzett vagy az alvállalkozóktól megrendelt alkatrészeket megfelelően határozták-e meg.

3. A késztermék minőségét és biztonságát befolyásoló eljárások, gyártási technikák és összeszerelési módszerek kivitelezése megfelel-e az illetékes hatóság által elfogadott előírásoknak.

4. A terv módosításait, beleértve a helyettesítő anyagokat is, a D. vagy E. alrésznek megfelelően hagyták jóvá és ellenőrizték, mielőtt azokat beépítették a késztermékbe.

b) A 21A.125A.a) pont szerint előírt gyártás-ellenőrzési rendszernek ezen kívül biztosítania kell, hogy:

1. A gyártás során azoknál a gyártási fázisoknál, ahol pontos megállapítások tehetők, ellenőrzik, hogy az alkatrészek megfelelnek-e a vonatkozó tervadatoknak.

2. A károsodásnak és minőségromlásnak kitett anyagokat megfelelően tárolják és kellőképpen védik.

3. Az érvényes tervrajzok könnyen hozzáférhetők a gyártó és ellenőrző személyzet számára, és azokat szükség szerint fel is használják.

4. A kiselejtezett anyagokat és alkatrészeket oly módon különítik el és határozzák meg, hogy az kizárja a késztermékbe való beépítésüket.

5. Azokat az anyagokat és alkatrészeket, amelyeket a tervadatoktól vagy előírásoktól való eltérések miatt tartanak vissza, és amelyeknek a késztermékbe való beépítését mérlegelni kell, jóváhagyott tervezési és gyártási felülvizsgálati eljárásnak vetik alá. Az említett eljárás által felhasználhatónak minősített anyagokat és alkatrészeket megfelelően meghatározzák, és újra ellenőrzik, hogy nincs-e szükség átdolgozásra vagy javításra. A szóban forgó eljárás során kiselejtezett anyagokat és alkatrészeket megjelölik és eltávolítják, hogy azokat a késztermékbe ne lehessen beépíteni.

6. A gyártás-ellenőrzési rendszer keretében készült nyilvántartásokat a gyártó vezeti, s ahol ez célszerű, a késztermékkel vagy alkatrésszel együtt határozza meg, továbbá megőrzi annak érdekében, hogy a termék folyamatos légialkalmasságához szükséges információkat közölni tudja.

21A.127. Tesztek: légi jármű

a) Az ennek az alrésznek megfelelően előállított légi jármű minden gyártója jóváhagyott földi és repülési teszt eljárási és ellenőrző nyomtatványokat készít, és ezeknek az ellenőrző nyomtatványoknak megfelelően tesztel minden legyártott légi járművet a 21A.125A. a) pont szerinti megfelelőség lényeges szempontjainak meghatározása érdekében.

b) Minden gyártási teszteljárás kiterjed legalább az alábbiakra:

1. A kormányozhatósági tulajdonságok ellenőrzése;

2. A repülési teljesítmény ellenőrzése (a légi jármű szokásos műszerezettségével);

3. A légi jármű összes berendezése és rendszere megfelelő működésének ellenőrzése;

4. Annak meghatározása, hogy valamennyi műszer megfelelő jelöléssel rendelkezik-e, továbbá hogy a repülési tesztet követően valamennyi felirat és előírt repülési kézikönyv elhelyezésre kerül-e;

5. A légi jármű üzemi tulajdonságainak földi ellenőrzése;

6. A tesztelt légi járműre jellemző bármely egyéb tétel ellenőrzése.

21A.128. Tesztek: hajtóművek és légcsavarok

Az ennek az alrésznek az értelmében előállított hajtóművek vagy légcsavarok valamennyi gyártója a 21A.125A. a) pont szerinti megfelelőségi szempontok megállapításához minden hajtóművön, illetve változtatható állásszögű légcsavaron elvégzi a típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosának dokumentációjában előírt elfogadható működési tesztet annak megállapítására, hogy az megfelelően működik-e abban az üzemi tartományban, amelyre a típusalkalmassági bizonyítványát kiállították.

21A.129. A gyártó kötelezettségei

Az ennek az alrésznek az értelmében előállított termék, alkatrész vagy berendezés valamennyi gyártója:

a) Ellenőrzés céljából az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az összes terméket, alkatrészt vagy berendezést.

b) A gyártás helyén tartja azokat a műszaki adatokat és rajzokat, amelyekre szükség van annak meghatározásához, hogy a termék megfelel-e a vonatkozó tervadatoknak.

c) Fenntartja a gyártás ellenőrzési-rendszert, amely biztosítja, hogy valamennyi termék megfelel a vonatkozó tervezési adatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van.

d) Segítséget nyújt a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás tulajdonosának a folyamatos légialkalmassággal kapcsolatos bármely olyan intézkedés végrehajtásában, amely a már legyártott termékekkel, alkatrészekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos.

e) A belső események jelentésére szolgáló rendszert alakít ki és tart fenn a biztonság érdekében, hogy lehetővé tegye az eseményekre vonatkozó jelentések összegyűjtését és értékelését a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, továbbá a jelenthető események kivonatolását. Ez a rendszer magában foglalja az eseményekre vonatkozó lényeges információk értékelését és a kapcsolódó információk terjesztését.

f)

1. A típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás tulajdonosa felé jelent minden olyan esetet, amelyben a gyártó termékeket, alkatrészeket vagy berendezéseket hozott forgalomba, s később megállapították, hogy azok eltérnek a vonatkozó tervadatoktól, valamint a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás tulajdonosával együtt vizsgálatot folytat azoknak az eltéréseknek a meghatározására, amelyek veszélyes helyzet kialakulásához vezethetnek.

2. Jelenti az ügynökség és a tagállam illetékes hatósága felé azokat az eltéréseket, amelyeket az 1. albekezdésnek megfelelően határoztak meg, és amelyek veszélyes helyzet kialakulásához vezethetnek. Ezeket a jelentéseket az ügynökség által a 21A.3. b) 2. albekezdésnek megfelelően megállapított, illetve a tagállam illetékes hatósága által elfogadott formában és módon teszik meg.

3. Abban az esetben, ha a gyártó valamely másik gyártó szervezet beszállítója, minden olyan esetet jelent a másik szervezet felé, amelyben termékeket, alkatrészeket vagy berendezéseket hozott forgalomba a szóban forgó szervezet részére, és azokról később megállapította, hogy valószínűleg eltéréseket tartalmaznak a vonatkozó tervadatoktól.

21A.130. Megfelelőségi nyilatkozat

a) Az ennek az alrésznek az értelmében előállított termék, alkatrész vagy berendezés valamennyi gyártója a teljes légi járműre vonatkozóan 52. számú EASA Megfelelőségi Nyilatkozat űrlapot, más termékekre, alkatrészekre vagy berendezésekre pedig 1. számú EASA-nyilatkozatűrlapot bocsát ki (lásd a függeléket). Ezt a nyilatkozatot a gyártó szervezetnél felelős beosztást betöltő, arra feljogosított személy írja alá.

b) A megfelelőségi nyilatkozat az alábbiakat tartalmazza:

1. Nyilatkozatot valamennyi termékre, alkatrészre vagy berendezésre vonatkozóan, amely szerint a termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a jóváhagyott tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van;

2. Nyilatkozatot valamennyi légi járműre vonatkozóan, amely szerint a légi járművön elvégezték a 21A.127. a) bekezdés szerinti földi és repülési teszteket; továbbá

3. Nyilatkozatot valamennyi hajtóműre vagy változtatható állásszögű légcsavarra vonatkozóan, amely szerint a hajtóművön vagy a légcsavaron a gyártó a 21A.128. pontnak megfelelően elvégezte a végleges működési tesztet, továbbá a hajtóművek esetében a hajtómű típusalkalmassági bizonyítványának tulajdonosa által nyújtott adatok alapján megállapította, hogy valamennyi elkészült hajtómű megfelel a hajtómű gyártásakor érvényes alkalmazandó kibocsátási előírásoknak.

c) Ezeknek a termékeknek, alkatrésznek vagy berendezésnek valamennyi gyártója:

1. a termék, alkatrész vagy berendezés tulajdonjogának első átruházásákor; illetve

2. a légi jármű légialkalmassági bizonyítványa eredeti kiállításának kérelmezésekor; illetve

3. a hajtómű, légcsavar, alkatrész vagy berendezés légialkalmassági engedélyezési okmánya eredeti kiállításának kérelmezésekor

érvényes megfelelőségi nyilatkozatot mutat be az illetékes hatóság általi érvényesítés céljából.

d) Az illetékes hatóság a megfelelőségi nyilatkozatot ellenjegyzésével érvényesíti, ha a vizsgálatot követően megállapítja, hogy a termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van.

G. ALRÉSZ - A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21A.131. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben megállapítjuk:

a) A gyártó szervezet jóváhagyása kiadási eljárását olyan gyártó szervezetek számára, amelyek igazolják, hogy termékeik, alkatrészeik és berendezéseik az alkalmazandó tervadatoknak megfelelnek.

b) Az említett jóváhagyások kérelmezőinek vagy tulajdonosának jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat.

21A.133. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy (szervezet) jogosult jóváhagyást kérni ennek az alrésznek az értelmében. A kérelmező:

a) indokolja, hogy valamely meghatározott munkaterületen az ennek az alrésznek megfelelő jóváhagyás alkalmas valamely meghatározott terv szerinti megfelelőség igazolására; továbbá

b) rendelkezik a szóban forgó meghatározott tervre vonatkozó jóváhagyással, vagy azt kérelmezte; illetve

c) a szóban forgó tervre vonatkozó jóváhagyás kérelmezőjével vagy tulajdonosával történt megfelelő megállapodás révén biztosította a gyártás és a tervezés kielégítő összehangolását.

21A.134. Kérelem

A gyártó szervezet jóváhagyására vonatkozó valamennyi kérelmet az illetékes hatósághoz nyújtják be a szóban forgó hatóság által megállapított formában és módon, és a kérelem tartalmazza a 21A.143. pontban előírt vázlatos információt, valamint a jóváhagyás feltételeit, amelynek kiadását a 21A.151. pont szerint kérik.

21A.135. A gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása

Valamely szervezet jogosult rá, hogy az illetékes hatóság kiadja a számára a gyártó szervezet jóváhagyását, miután ennek az alrésznek az értelmében igazolta, hogy megfelel az alkalmazandó követelményeknek.

21A.139. Minőségügyi rendszer

a) A gyártó szervezet bizonyítja, hogy minőségügyi rendszert hozott létre, és képes annak fenntartására. A minőségügyi rendszert dokumentálják. A minőségügyi rendszer segítségével a szervezet biztosítani tudja, hogy a szervezet vagy partnerei által gyártott, illetve külső felek által szállított vagy azok számára alvállalkozásba kiadott valamennyi termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak, és biztonságos üzemkész állapotban van, s ennek megfelelően gyakorolhatja a 21A.163. pontban meghatározott kiváltságokat.

b) A minőségügyi rendszer tartalmazza:

1. A körülményektől függően az alábbiakra vonatkozó ellenőrzési eljárásokat a jóváhagyás körén belül:

i. A dokumentumok kiállítására, jóváhagyására vagy módosítására.

ii. Az eladók és alvállalkozók értékelő auditálására és ellenőrzésére.

iii. Annak ellenőrzésére, hogy a beérkező termékek, alkatrészek, anyagok és berendezések (beleértve a termékek beszerzői által új vagy használt állapotban szállított tételeket is) megfelelnek az alkalmazandó tervadatokban előírtaknak.

iv. A meghatározásra és nyomon követhetőségre.

v. A gyártási folyamatokra.

vi. Az ellenőrzésre és vizsgálatra, beleértve a gyári berepüléseket is.

vii. Az eszközök, befogó berendezések és tesztberendezések kalibrálására.

viii. A nem megfelelő tételek ellenőrzésére.

ix. A tervezési jóváhagyás kérelmezőjével vagy tulajdonosával történő légialkalmassági összhangolásra.

x. A nyilvántartások készítésére és megőrzésére.

xi. A személyzet szakértelmére és szakképzettségére.

xii. A légialkalmassági forgalomba hozatali okmányok kiállítására.

xiii. A kezelésre, tárolásra és csomagolásra.

xiv. A belső minőségügyi ellenőrzésekre és az azokból következő módosító intézkedésekre.

xv. A jóváhagyás feltételeinek megfelelően bármely, a jóváhagyott létesítményeken kívüli helyszínen végzett munkára.

xvi. A gyártás befejezését követően, de a szállítást megelőzően a repülőgép biztonságos üzemkész állapotának fenntartása érdekében végzett munkára.

xvii. Repülési engedélyek kiadása és a kapcsolódó repülési feltételek jóváhagyása.

Az ellenőrzési eljárások meghatározott rendelkezéseket tartalmaznak valamennyi kritikus alkatrészt illetően.

2. A minőségügyi rendszer dokumentált eljárásai betartásának és megfelelőségének felügyeletére független minőségbiztosítási beosztást. A felügyeletbe beletartozik a visszacsatolási rendszer a 21A.145. c) 2. albekezdésben említett személyhez vagy személyek csoportjához és végezetül a 21A.145. c) 1. albekezdésben említett vezetőhöz annak érdekében, hogy szükség esetén módosító intézkedéseket lehessen biztosítani.

21A.143. Részletes ismertetés

a) A szervezet az illetékes hatósághoz benyújtja a gyártó szervezet részletes ismertetését, amelyben az alábbi információk szerepelnek:

1. Felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amelyben megerősítik, hogy mindenkor meg fognak felelni a gyártó szervezet részletes ismertetésének és bármely hozzá kapcsolódó kézikönyvnek, amely a jóváhagyott szervezet ezen alrész szerinti megfelelőségét határozza meg.

2. Az illetékes hatóság által a 21A.145. c) 2. albekezdésnek megfelelően elfogadott vezetők beosztása és neve.

3. A vezetők 21A.145. c) 2. albekezdésben előírt kötelességei és felelősségei, beleértve azokat az kérdéseket is, amelyeket a szervezet nevében az illetékes hatóságnál közvetlenül intézhetnek.

4. Szervezeti felépítési ábra, amely a vezetők kapcsolódó felelősségi láncait mutatja be a 21A.145. c) 1. és 2. albekezdés előírásainak megfelelően.

5. A 21A.145. d) bekezdésben említett tanúsító személyzet névsora.

6. A munkaerőforrások általános leírása.

7. A gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványában szereplő telephelyeken található létesítmények általános leírása.

8. Általános leírás a gyártó szervezet a jóváhagyás feltételeihez kapcsolódó munkáinak köréről.

9. Az illetékes hatóságnak a szervezetben történt módosításokról való értesítésére szolgáló eljárás.

10. A gyártó szervezet részletes leírásának módosítási eljárása.

11. A minőségügyi rendszer és az eljárások 21A.139. b) 1. albekezdésben előírt leírása.

12. A 21A.139. a) bekezdésben említett harmadik felek felsorolása.

b) A gyártó szervezet részletes leírását szükség esetén módosítják, hogy az mindenkor pontosan mutassa be a szervezetet, továbbá minden módosításból egy másolatot benyújtanak illetékes hatósághoz.

21A.145. Jóváhagyási követelmények

A gyártó szervezet a 21A.143. pont szerint benyújtott információk alapján bizonyítja, hogy:

a) az általános jóváhagyási követelmények tekintetében a létesítmények, munkafeltételek, berendezések és eszközök, eljárások és kapcsolódó anyagok, a személyzet létszáma és szakértelme, és az általános szervezet megfelelő a 21A.165. pont szerinti kötelezettségek ellátásához.

b) az összes légialkalmassági, zajkibocsátási, üzemanyag-kieresztési és égéstermék kibocsátási adatok tekintetében:

1. A gyártó szervezet ezeket az adatokat megkapja az ügynökségtől és a típusalkalmassági bizonyítvány, korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás tulajdonosától vagy kérelmezőjétől a vonatkozó tervadatok szerinti megfelelőség meghatározásához.

2. A gyártó szervezet eljárást alakított ki annak biztosítására, hogy a légialkalmassági, zajkibocsátási, üzemanyag-kieresztési és égéstermék kibocsátási adatokat helyesen vegyék fel a gyártási adataiba.

3. Ezeket az adatokat rendszeresen módosítják, és minden olyan személy rendelkezésére bocsátják, akinek feladatai ellátásához szüksége van az ezekhez az adatokhoz való hozzáférésre.

c) a vezetőség és az alkalmazottak tekintetében:

1. A gyártó szervezet igazgatót nevezett ki, aki az illetékes hatóság felé tartozik beszámolási kötelezettséggel. A szervezeten belüli felelőssége annak biztosítására terjed ki, hogy valamennyi gyártási folyamat az előírt szabványok szerint történjen, valamint, hogy a gyártó szervezet folyamatosan betartsa a 21A.143. pontban említett részletes ismertetésben szereplő adatokat és eljárásokat.

2. A gyártó szervezet egy vagy több személyt nevezett ki annak biztosítására, hogy a szervezet betartsa az ebben a részben foglalt követelményeket, és meghatározta ezeket a személyeket és azok hatásköreit. Ezek a személyek az 1. albekezdésben említett felelős vezető közvetlen felügyelete alatt járnak el. A kijelölt személyek igazolni tudják a feladataik ellátáshoz szükséges megfelelő szaktudást, szakmai hátteret és tapasztalatot.

3. Az alkalmazottaknak minden szinten megfelelő hatáskört biztosítanak kijelölt feladataik ellátásához, valamint hogy a szervezeten belül teljes körűen és hatékonyan összehangolják a légialkalmassági, zajkibocsátási, üzemanyag-kieresztési és égéstermék kibocsátási adatokkal kapcsolatos tevékenységeket.

d) a tanúsítást végző személyzet tekintetében, akiket a gyártó szervezet felhatalmazott a 21A.163. pont szerint kiállított dokumentumok aláírására a jóváhagyás alkalmazási köre vagy feltételei szerint:

1. A tanúsítást végző személyzet ismeretei, szakmai háttere (beleértve a szervezeten belüli más feladatokat is) és tapasztalata megfelelő kijelölt feladatai ellátásához.

2. A gyártó szervezet a tanúsítást végző személyzet valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet, amelyben a hatáskörük is részletesen szerepel.

3. A tanúsítást végző személyzet tagjai rendelkeznek a hatáskörükre vonatkozó igazolással.

21A.147. A jóváhagyott gyártó szervezet módosításai

a) A gyártó szervezet jóváhagyásának kiadását követően a jóváhagyott gyártó szervezet valamennyi módosítását, amely a termék, alkatrész vagy berendezés megfelelőségének igazolása, vagy ezek légialkalmasságának, illetve zajszint, üzemanyag-kieresztési és égéstermék kibocsátási jellemzőinek szempontjából jelentős, különösen a minőségügyi rendszer módosításait az illetékes hatóság hagyja jóvá. Az illetékes hatósághoz jóváhagyási kérelmet nyújtanak be, és a szervezet a módosítás végrehajtását megelőzően igazolja az illetékes hatóság felé, hogy továbbra is megfelel az ebben az alrészben foglaltaknak.

b) Az illetékes hatóság meghatározza azokat a feltételeket, amelyek szerint az ennek az alrésznek az alapján jóváhagyott gyártó szervezet működhet a szóban forgó módosítások során, kivéve azt az esetet, ha az illetékes hatóság azt állapítja meg, hogy a jóváhagyást fel kell függeszteni.

21A.148. Telephely módosítása

A jóváhagyott gyártó szervezet gyártó létesítményei telephelyének módosítása jelentősnek minősül, s ezért annak meg kell felelnie a 21A.147. pont rendelkezéseinek.

21A.149. Átruházhatóság

A gyártó szervezet jóváhagyása nem ruházható át azt az esetet kivéve ha erre a tulajdonviszonyban bekövetkezett módosulás miatt kerül sor, ami a 21A.147. pont alkalmazásában jelentős módosításnak minősül.

21A.151. A jóváhagyás feltételei

A jóváhagyás feltételeiben meghatározzák a munka körét, a termékeket, illetve az alkatrészek és berendezések kategóriáit (vagy mindkettőt), amelyek tekintetében a jóváhagyás tulajdonosa a 21A.163. pont szerinti kiváltságok gyakorlására jogosult.

Ezeket a feltételeket a gyártó szervezet jóváhagyásának részeként adják ki.

21A.153. A jóváhagyás feltételeinek módosításai

A jóváhagyás feltételeinek valamennyi módosítását az illetékes hatóság hagyja jóvá. A jóváhagyás feltételeinek módosítására vonatkozó kérelmet az illetékes hatóság által meghatározott formában és módon nyújtják be. A kérelmező megfelel az ebben az alrészben szereplő alkalmazandó követelményeknek.

21A.157. Vizsgálatok

A gyártó szervezet intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az illetékes hatóság elvégezhessen minden olyan vizsgálatot, beleértve a partnerek és alvállalkozók vizsgálatát is, amelyre az ebben az alrészben foglalt alkalmazandó követelmények jelenlegi és későbbi betartásának betartásának a megállapításához szükség van.

21A.158. Vizsgálati eredmények

a) Ha objektív bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa nem tartja be az ebben a részben foglalt követelményeket, a vizsgálati eredményeket az alábbiaknak megfelelően osztályozzák:

1. Első szintű vizsgálati eredmény az ebben a részben foglaltaktól való minden olyan eltérés, amely az alkalmazandó tervadatoktól való ellenőrizetlen eltérésekhez vezethet, és amely befolyásolhatja a légi jármű biztonságát.

2. Második szintű vizsgálati eredmény az ebben a részben foglaltaktól való minden olyan eltérés, amelyet nem minősítettek első szintű vizsgálati eredménynek.

b) Harmadik szintű vizsgálati eredmény minden olyan tétel, amelyről objektív bizonyíték alapján megállapították, hogy olyan lehetséges problémát tartalmaz, amely az a) pont értelmében eltérést eredményezhet.

c) A vizsgálati eredményekről szóló 21B.225. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően:

1. Első szintű vizsgálati eredmény esetén a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa a vizsgálati eredmény írásos megerősítését követő 21 munkanapon belül az illetékes hatóság megelégedésére igazolja, hogy elvégezte a módosító intézkedéseket.

2. Második szintű vizsgálati eredmények esetén az illetékes hatóság által a módosító intézkedések elvégzésére megállapított határidő megfelel a vizsgálati eredmény jellegének, de első ízben nem haladhatja meg a hat hónapot. Bizonyos körülmények között és a vizsgálati eredmény jellegétől függően az illetékes hatóság a hat hónapos határidőt meghosszabbíthatja, ha rendelkezésre áll az illetékes hatóság által elfogadott módosító intézkedési terv.

3. Harmadik szintű vizsgálati eredmény nem igényel azonnali intézkedést a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa részéről.

d) Első vagy második szintű vizsgálati eredmények esetén a gyártó szervezet jóváhagyása részben vagy egészben korlátozható, felfüggeszthető vagy visszavonható a 21B.145. pont értelmében. A gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa a gyártó szervezet jóváhagyásának korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét időben visszaigazolja.

21A.159. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A gyártó szervezet jóváhagyását határozatlan időre adják ki. A gyártó szervezet jóváhagyása az alábbi eseteket kivéve marad hatályban:

1. A gyártó szervezet nem bizonyítja megfelelőségét az ebben az alrészben foglalt alkalmazandó követelményeknek megfelelően; illetve

2. Az illetékes hatóságot a jóváhagyás tulajdonosa, vagy annak bármelyik partnere vagy alvállalkozója megakadályozza a 21A.157. pont szerinti vizsgálatok végrehajtásában; illetve

3. Bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a gyártó szervezet nem képes kielégítő ellenőrzést fenntartani az engedély tárgyát képező termékek, alkatrészek vagy berendezések gyártását illetően; illetve

4. A gyártó már nem felel meg a 21A.133. pont követelményeinek; illetve

5. A bizonyítványt a 21B.245. pontban foglaltaknak megfelelően visszaadták vagy visszavonták.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják az illetékes hatósághoz.

21A.163. Kiváltságok

A 21A.135. pontnak megfelelően kiadott jóváhagyás feltételei szerint a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa:

a) Elvégezheti az ebben a részben foglalt gyártási tevékenységeket.

b) Teljes légi jármű esetén és a 21A.174. pont szerinti Megfelelőségi Nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) bemutatását követően légi jármű légialkalmassági bizonyítvány és zajbizonyítványt szerezhet további bizonyítás nélkül.

c) Más termékek, alkatrészek vagy berendezések esetén hivatalos forgalomba hozatali bizonyítványt (1 számú EASA-űrlap) bocsáthat ki ----- további bizonyítás nélkül.

d) Karbantarthatja az általa gyártott új repülőgépet, és a szóban forgó karbantartással kapcsolatban üzembehelyezési bizonyítványt adhat ki (53. számú EASA-űrlap).

e) a gyártásért felelős illetékes hatósággal egyeztetett eljárásnak megfelelően, saját gyártású légi járművek esetében, és ha a gyártó szervezet a gyártó szervezet jóváhagyási eljárásának (POA) megfelelően saját maga ellenőrzi a légi járművek kialakítását, és igazolja a járműhöz jóváhagyott tervezési előírásoknak való megfelelőséget, a 21A.711. c) ponttal összhangban kiállíthatja a repülési engedélyt, és ennek keretében a 21A.710. b) ponttal összhangban jóváhagyhatja a repülési feltételeket.

21A.165. A jóváhagyás tulajdonosának kötelezettségei

A gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa:

a) Biztosítja, hogy a gyártó szervezet a 21A.143. pontnak megfelelően átadott részletes ismertetését és azokat a dokumentumokat, amelyekre abban hivatkozás történik, alapvető munkadokumentumokként használják a szervezeten belül.

b) Folyamatosan gondoskodik róla, hogy a gyártó szervezet megfeleljen a gyártó szervezet jóváhagyásához jóváhagyott adatoknak és eljárásoknak.

c)

1. Meghatározza, hogy valamennyi elkészült légi jármű megfelel a típustervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van, mielőtt az illetékes hatósághoz a Megfelelőségi Nyilatkozatokat benyújtaná; illetve

2. Meghatározza, hogy az egyéb termékek, alkatrészek vagy berendezések elkészültek, továbbá megfelelnek a jóváhagyott tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban vannak, mielőtt a jóváhagyott tervadatoknak való megfelelés és a biztonságos üzemkész állapot meglétének tanúsítása céljából kiállítaná az 1. számú EASA-űrlapot, továbbá a hajtóművek esetében a hajtómű típusalkalmassági bizonyítványának tulajdonosa által szolgáltatott adatok alapján meghatározza, hogy a 21A.18. b) pont szerinti fogalommeghatározásnak megfelelően minden elkészült hajtómű megfelel a hajtómű gyártásakor hatályos, a kibocsátási előírásoknak való megfelelés tanúsításához alkalmazandó kibocsátási követelményeknek; illetve

3. Az 1. számú EASA-űrlap kiállítását megelőzően meghatározza, hogy más termékek, alkatrészek vagy berendezések megfelelnek az alkalmazandó adatoknak.

d) Az elvégzett munkákkal kapcsolatos valamennyi adatot nyilvántartja.

e) A belső események jelentésére szolgáló rendszert alakít ki és tart fenn a biztonság érdekében, hogy lehetővé tegye az eseményekre vonatkozó jelentések összegyűjtését és értékelését a káros tendenciák meghatározása, illetve a hiányosságok kiküszöbölése érdekében, továbbá a jelenthető események kivonatolását. Ez a rendszer magában foglalja az eseményekre vonatkozó lényeges információk értékelését és a kapcsolódó információk terjesztését.

f)

1. A típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás tulajdonosa felé jelent minden olyan esetet, ahol a gyártó szervezet olyan termékeket, alkatrészeket vagy berendezéseket adott ki, amelyeknél megállapították, hogy az alkalmazandó tervadatoktól való lehetséges eltéréseket tartalmaznak, és vizsgálatot folytat a típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás tulajdonosával együtt annak érdekében, hogy meghatározza azokat az eltéréseket, amelyek veszélyes állapotot eredményezhetnek.

2. Az ügynökség és a tagállam illetékes hatósága felé jelenti azokat az eltéréseket, amelyek veszélyes állapotot eredményezhetnek, és amelyeket az 1. albekezdésnek megfelelően határozott meg. Ezeket a jelentéseket az ügynökség által a 21A.3. b) 2. albekezdésnek megfelelően meghatározott, illetve a tagállam illetékes hatósága által elfogadott formában és módon nyújtják be.

3. Ha a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa valamely másik gyártó szervezet beszállítója, e felé a másik szervezet felé is jelent minden olyan esetet, amikor termékeket, alkatrészeket és berendezéseket hozott forgalomba a szóban forgó szervezet számára, és azokról később megállapította, hogy az alkalmazandó tervadatoktól való lehetséges eltéréseket tartalmazhatnak.

g) Segítséget nyújt a típusalkalmassági bizonyítvány vagy tervjóváhagyás tulajdonosának a gyártott termékekkel, alkatrészekkel és berendezésekkel kapcsolatos valamennyi folyamatos légialkalmassági intézkedés elvégzését illetően.

h) Archiváló rendszert hoz létre, amely tartalmazza a partnereivel, beszállítóival és alvállalkozóival szemben támasztott követelményeket, és biztosítja a termékek, alkatrészek és berendezések megfelelőségének igazolására használt adatok megőrzését. Ezeket az adatokat az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják és megőrzik, hogy információt tudjanak nyújtani a termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításáról.

i) Abban az esetben, ha a jóváhagyás tulajdonosa a jóváhagyás feltételeinek megfelelően üzembe helyezési bizonyítványt ad ki, a bizonyítvány kiállítását megelőzően megállapítja, hogy valamennyi elkészült légi járművön elvégezték a szükséges karbantartást, és azok biztonságos üzemkész állapotban vannak.

j) Amennyiben az alkalmazható, a 21A.163. e) pontban meghatározott kiváltságnak megfelelően meghatározza a repülési engedély kiadásának feltételeit.

k) Amennyiben az alkalmazható, a 21A.163. e) pont szerinti kiváltságnak megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21A.711. c) és e) pontnak való megfelelőséget.

H. ALRÉSZ - LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21A.171. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a légialkalmassági bizonyítványok kiállítási eljárását.

21A.172. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, akinek a nevén valamely tagállamban ("nyilvántartásba vevő tagállam") valamely légi járművet nyilvántartásba vettek, illetve a szóban forgó személy képviselője jogosult ennek az alrésznek megfelelően kérelmezni az említett légi jármű légialkalmassági bizonyítványát.

21A.173. Osztályozás

A légialkalmassági bizonyítványokat az alábbiaknak megfelelően osztályozzák:

a) Légialkalmassági bizonyítványt olyan légi járműhöz adnak ki, amely megfelel az ennek a résznek megfelelően kiállított típusalkalmassági bizonyítványnak.

b) Korlátozott légialkalmassági bizonyítványt olyan légi járműhöz adnak ki:

1. amely megfelel az ennek a résznek megfelelően kiállított korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak; illetve

2. amelynek a megfelelőségét a megfelelő biztonságot nyújtó különleges légialkalmassági előírások szerint az ügynökség számára igazolták.

21A.174. Kérelem

a) A 21A.172. pont szerint a légialkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelmet a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága által meghatározott formában és módon nyújtják be.

b) Minden légialkalmassági bizonyítványra vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem tartalmazza:

1. a kérelmezett légialkalmassági bizonyítvány besorolását;

2. új repülőgép tekintetében:

i. Megfelelőségi nyilatkozatot, amelyet:

- a 21A.163. b) bekezdés szerint adtak ki, illetve

- a 21A.130. pont szerint adtak ki, és amelyet az illetékes hatóság érvényesített,

- illetve, behozott légi jármű esetében az exportáló hatóság által aláírt nyilatkozatot, hogy a légi jármű az ügynökség által jóváhagyott tervnek megfelelő.

ii. A súlyra és a súlypontra vonatkozó jelentést, valamint a terhelési lapot.

iii. A repülési kézikönyvet, ha a szóban forgó légi járműre alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény azt előírja.

3. használt légi jármű tekintetében:

i. a tagállamokból származó légi jármű esetében az M. rész szerint kiállított légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

ii. harmadik államból származó légi jármű esetében:

- nyilatkozatot annak az államnak az illetékes hatóságától, ahol a légi járművet nyilvántartásba vették, amely nyilatkozatban feltüntetik a légi jármű a nyilvántartás szerinti állapotát az átruházáskor.

- a súlyra és a súlypontra vonatkozó jelentést, valamint a terhelési lapot.

- a repülési kézikönyvet, ha a szóban forgó légi járműre alkalmazandó légialkalmassági alapkövetelmény azt előírja.

- a korábbi adatokat a légi jármű gyártási, átalakítási és karbantartási szabványának megállapításához, beleértve a 21B.327. c) pontnak megfelelően valamely korlátozott légialkalmassági bizonyítvánnyal összefüggő valamennyi korlátozást.

- a légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány kiállítására, valamint az M. rész szerinti légialkalmassági felülvizsgálatot követően légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiállítására vonatkozó ajánlást.

c) Eltérő megállapodás hiányában a b) 2. i. és a b) 3. iii. pontban említett nyilatkozatokat legfeljebb 60 nappal a légi jármű a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága részére történő bemutatását megelőzően lehet kiállítani.

21A.175. Nyelv

A kézikönyveket, feliratokat, jegyzékeket és műszer-jelöléseket, valamint az alkalmazandó tanúsítási leírásban előírt egyéb szükséges információkat az Európai Közösség egy vagy több, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága számára elfogadható hivatalos nyelvén ismertetik.

21A.177. Módosítások vagy változtatások

A légialkalmassági bizonyítványon kizárólag a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága módosíthat vagy változtathat.

21A.179. Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítás

a) Ha a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be:

1. abban az esetben, ha a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban marad, a légialkalmassági bizonyítványt vagy a kizárólag valamely korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő korlátozott légialkalmassági bizonyítványt a légi járművel együtt átruházzák;

2. ha a légi járművet valamely másik tagállamban vették nyilvántartásba, a légialkalmassági bizonyítványt vagy a kizárólag valamely korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak megfelelő korlátozott légialkalmassági bizonyítványt az alábbiaknak megfelelően adják ki:

i. a korábbi légialkalmassági bizonyítvány vagy az M. rész szerint kiállított érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány bemutatásakor; továbbá

ii. ha eleget tettek a 21A.175. pontban foglaltaknak.

b) Ha a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be, és a légi járműnek van korlátozott típusalkalmassági bizonyítványnak meg nem felelő korlátozott légialkalmassági bizonyítványa, a légialkalmassági bizonyítványokat a légi járművel együtt átruházzák, ha a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel, egyébként pedig kizárólag azon nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságának a hivatalos beleegyezésével ruházzák át, amely tagállamba a légi járművet átruházzák.

21A.180. Ellenőrzések

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságának kérésére a légialkalmassági bizonyítvány tulajdonosa lehetővé teszi, hogy megvizsgálják a légi járművet, amelyre a légialkalmassági bizonyítványt kiállították.

21A.181. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A légialkalmassági bizonyítványt határozatlan időre adják ki. A bizonyítvány az alábbi feltételekkel marad érvényben:

1. ha betartják a típusterv és a folyamatos légialkalmasságra alkalmazandó követelményeket; továbbá

2. a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel; továbbá

3. a típusalkalmassági bizonyítványt vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt, amelynek alapján azt kiállították, korábban nem érvénytelenítették a 21A.51. pont alapján;

4. a bizonyítványt nem adták vissza vagy nem vonták vissza a 21B.330. pont szerint.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságához.

21A.182. A légi jármű meghatározása

A légialkalmassági bizonyítvány kérelmezője ennek az alrésznek megfelelően igazolja, hogy légi járművét a Q. alrésznek megfelelően határozták meg.

I. ALRÉSZ - ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21A.201. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben a zajbizonyítványok kiállítási eljárását határozzuk meg.

21A.203. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, akinek a nevén valamely tagállamban ("nyilvántartásba vevő tagállam") egy légi járművet nyilvántartásba vettek, illetve ennek a személynek a képviselője jogosult kérelmezni a szóban forgó légi jármű légialkalmassági bizonyítványát ennek az alrésznek megfelelően.

21A.204. Kérelem

a) A 21A.203. cikk szerint a zajbizonyítványra vonatkozó kérelmet a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága által meghatározott formában és módon nyújtják be.

b) Minden kérelem tartalmazza az alábbiakat:

1. új repülőgép tekintetében:

i. Megfelelőségi nyilatkozatot, amelyet:

- a 21A.163. b) bekezdés szerint adtak ki, illetve

- a 21A.130. pont szerint adtak ki, és amelyet az illetékes hatóság igazol,

- illetve, behozott légi jármű esetében az exportáló hatóság által aláírt nyilatkozatot, hogy a légi jármű az ügynökség által jóváhagyott tervnek megfelel; továbbá

ii. A zajkibocsátással kapcsolatos információt, amelyet az alkalmazandó zajkibocsátási követelményeknek megfelelően határoztak meg; -----

2. használt légi jármű tekintetében:

i. Az alkalmazandó zajkibocsátási követelmények szerint meghatározott zajkibocsátási információt; ----- valamint

ii. A korábbi adatokat a légi jármű gyártási, átalakítási és karbantartási szabványának megállapításához.

c) Eltérő megállapodás hiányában a b) 1. albekezdésben említett nyilatkozatokat legfeljebb 60 nappal a légi jármű a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága részére történő bemutatását megelőzően lehet kiállítani.

21A.207. Módosítások vagy változtatások

A zajbizonyítványon kizárólag a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága módosíthat vagy változtathat.

21A.209. Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítása

Ha a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be:

a) ha továbbra is a korábbi nyilvántartásban marad, a zajbizonyítványt a légi járművel együtt átruházzák;

b) ha a légi járművet másik tagállam nyilvántartásába vezetik át, a zajbizonyítványt a korábbi zajbizonyítvány bemutatását követően adják ki.

21A.210. Ellenőrzések

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságának kérésére a zajbizonyítvány tulajdonosa lehetővé teszi, hogy megvizsgálják a légi járművet, amelyre a zajbizonyítványt kiállították.

21A.211. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A zajbizonyítványt határozatlan időre adják ki. A bizonyítvány az alábbi feltételekkel marad érvényben:

1. ha betartják a típusterv, a környezetvédelem és a folyamatos légialkalmasság alkalmazandó követelményeit; továbbá

2. a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel; továbbá

3. a típusalkalmassági bizonyítványt vagy a korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt, amelynek alapján azt kiállították, korábban nem érvénytelenítették a 21A.51. pont alapján;

4. a bizonyítványt nem adták vissza, illetve nem vonták vissza a 21B.430. pont alapján.

b) A bizonyítvány visszaadása, illetve visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságához.

J. ALRÉSZ - A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21A.231. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk a tervező szervezet jóváhagyási eljárását, valamint az ilyen jóváhagyások kérelmezőinek és tulajdonosainak a jogait és kötelezettségeit.

21A.233. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy (szervezet) jogosult jóváhagyást kérni ennek az alrésznek megfelelően:

a) a 21A.14., 21A.112B. vagy 21A.432B. vagy 21A.602B. pont szerint; illetve

b) kis módosítások vagy kisebb javítási tervek jóváhagyásához abban az esetben, ha azt a 21A.263. cikk szerinti kiváltságok megszerzésének céljából kérik.

21A.234. Kérelem

A tervező szervezet jóváhagyására vonatkozó valamennyi kérelmet az illetékes hatósághoz nyújtják be a szóban forgó hatóság által megállapított formában és módon, továbbá a kérelem tartalmazza a 21A.243. pont által előírt vázlatos információt, valamint a jóváhagyás feltételeit, amelynek kiállítását a 21A.251. pont szerint kérik.

21A.235. A tervező szervezet jóváhagyásának kiadása

Valamely szervezet abban az esetben jogosult rá, hogy a részére az ügynökség a tervező szervezet jóváhagyását kiadja, ha bizonyította az alkalmazandó követelmények szerinti megfelelőségét ennek az alrésznek az értelmében.

21A.239. Tervezésbiztosítási rendszer

a) A tervező szervezet bizonyítja, hogy tervezésbiztosítási rendszert alakított ki a kérelemben szereplő termékek, alkatrészek és berendezések tervezésének és terv módosításainak ellenőrzésére és felügyeletére, és ennek a rendszernek a fenntartására képes. A tervezésbiztosítási rendszer lehetővé teszi a szervezet számára:

1. Annak biztosítását, hogy a termékek, alkatrészek és berendezések terve, illetve azok tervének módosítása megfelel a típusalkalmassági tanúsítás alkalmazandó alapjának és a környezetvédelmi követelményeknek; valamint

2. Annak biztosítását, hogy megfelelően látja el feladatait:

i. az ebben a részben foglalt megfelelő rendelkezéseknek; valamint

ii. a 21A.251. pont szerint kiadott jóváhagyás feltételeinek megfelelően;

3. A rendszer dokumentált eljárásai betartásának és megfelelőségének független felügyeletét. Ez a felügyelet visszacsatolási rendszer is tartalmaz a módosító intézkedésekért felelős személyhez vagy személyekhez.

b) A tervezésbiztosítási rendszer tartalmazza a megfelelőség igazolásának független ellenőrzését, amely igazolás alapján a szervezet az ügynökség felé benyújtja a megfelelőségi nyilatkozatokat és a kapcsolódó dokumentációt.

c) A tervező szervezet határozza meg, hogy a tervezésbiztosítási rendszer hogyan kezeli a tervezett alkatrészek vagy berendezések, illetve a partnerek vagy alvállalkozók által írásos eljárásokban szabályozott módszerek szerint végzett feladatok elfogadhatóságát.

21A.243. Adatok

a) A tervező szervezet az ügynökség rendelkezésére bocsátja a kézikönyvet, amely közvetlenül vagy hivatkozások révén ismerteti a szervezetet, a kapcsolódó eljárásokat és a tervezendő termékeket, illetve a termékek módosításait.

b) Ha bármely alkatrészt vagy berendezést, illetve a termékek bármely módosítását partner szervezetek vagy alvállalkozók végzik, a kézikönyv tartalmazza az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a tervező szervezet miként tudja biztosítani minden alkatrészre és berendezésre nézve a 21A.239. b) bekezdésben előírt megfelelőségi biztosítékot, továbbá közvetlenül vagy hivatkozások révén tartalmazza az ennek a nyilatkozatnak a megalapozásához az említett partnerek vagy alvállalkozók tervezési tevékenységére és szervezetére vonatkozó szükséges leírásokat és információkat.

c) A kézikönyvet szükség szerint módosítják, hogy az mindenkor a szervezet érvényes leírását tartalmazza, és a módosítások példányait benyújtják az ügynökséghez.

d) A tervező szervezet benyújtja a vezetőség tagjai és a szervezeten belül a légialkalmasságot és a környezetvédelmet befolyásoló döntések meghozataláért felelős más személyek képzettségére és tapasztalataira vonatkozó nyilatkozatot.

21A.245. Jóváhagyási követelmények

A tervező szervezet a 21A.243. pont szerint benyújtott információ alapján bizonyítja, hogy a 21A.239. pont rendelkezéseinek betartásán túl:

a) Az összes műszaki részleg alkalmazottai kellő létszámúak és tapasztalatúak, megfelelő hatáskörrel rendelkeznek feladataik ellátásához, továbbá azt, hogy ezek a feladatok, valamint az elhelyezés, a létesítmények és a berendezések együttesen megfelelőek ahhoz, hogy az alkalmazottak gondoskodhassanak a termékre vonatkozó légialkalmassági és környezetvédelmi célkitűzések teljesüléséről;

b) Az egyes részlegeken belül és a részlegek között a munkát teljes mértékben és hatékonyan hangolják össze a légialkalmassági és környezetvédelmi ügyek tekintetében.

21A.247. A tervezésbiztosítási rendszer módosításai

A tervező szervezet jóváhagyásának kiadását követően a tervezésbiztosítási rendszer a termék megfelelőségének igazolása, illetve annak légialkalmassága és környezetvédelme szempontjából jelentős módosítását az ügynökség hagyja jóvá. A jóváhagyásra vonatkozó kérelmet írásban nyújtják be az ügynökséghez, és a tervező szervezet a módosítás végrehajtását megelőzően bizonyítja az ügynökség számára a kézikönyv tervezett módosításai alapján, hogy annak végrehajtását követően továbbra is meg fog felelni az ebben az alrészben foglaltaknak.

21A.249. Átruházhatóság

A tulajdonviszonyban bekövetkezett, a 21A.247. pont alkalmazásában jelentősnek minősülő változások kivételével a tervező szervezet jóváhagyása nem ruházható át.

21A.251. A jóváhagyás feltételei

A jóváhagyás feltételeiben meghatározzák a tervezési munkának azokat a típusait, valamint a termékek, alkatrészek és berendezések azokat a kategóriáit, amelyekre a tervező szervezet rendelkezik a tervező szervezeti jóváhagyással, továbbá azokat a beosztásokat és feladatköröket, amelyek ellátására a szervezet a termékek légialkalmasságával, zajkibocsátási jellemzőivel, üzemanyag-kieresztésével és égéstermék kibocsátásaival összefüggésben jóváhagyással rendelkezik. A segédhajtóműre (APU) vonatkozó típusalkalmassági bizonyítványt vagy ETSO-engedélyt is magában foglaló tervező szervezeti jóváhagyás esetében a jóváhagyás feltételei a termékek vagy segédhajtóművek jegyzékét is tartalmazzák. Ezeket a feltételeket a tervező szervezet jóváhagyásának részeként adják ki.

21A.253. A jóváhagyás feltételeinek módosításai

A jóváhagyás feltételeinek valamennyi módosítását az ügynökség hagyja jóvá. A jóváhagyás feltételeinek módosítására vonatkozó kérelmet az ügynökség által meghatározott formában és módon nyújtják be. A tervező szervezet betartja az ebben az alrésznek az értelmében alkalmazandó követelményeket.

21A.257. Vizsgálatok

a) A tervező szervezet intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az ügynökség elvégezhesse az ebben az alrészben szereplő alkalmazandó követelmények folyamatos betartásának megállapításához szükséges bármely vizsgálatot, beleértve a partnerek és alvállalkozók vizsgálatát is.

b) A tervező szervezet lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy az megvizsgáljon bármely jelentést, elvégezhessen bármely vizsgálatot, illetve részt vehessen bármely repülési vagy földi teszten, amely a kérelmező által a 21A.239. b) bekezdés szerint benyújtott megfelelőségi nyilatkozatok érvényességének ellenőrzéséhez szükséges.

21A.258. Vizsgálati eredmények

a) Ha objektív bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a tervező szervezet jóváhagyásának tulajdonosa nem tartja be ennek a résznek a követelményeit, a vizsgálati eredményeket az alábbiaknak megfelelően osztályozzák:

1. Első szintű vizsgálati eredmény az ebben a részben foglaltaktól való minden olyan eltérés, amely az alkalmazandó tervadatoktól való ellenőrizetlen eltérésekhez vezethet, és amely befolyásolhatja a légi jármű biztonságát.

2. Második szintű vizsgálati eredmény az ebben a részben foglaltaktól való minden olyan eltérés, amelyet nem minősítettek első szintű vizsgálati eredménynek.

b) Harmadik szintű vizsgálati eredmény minden olyan tétel, amelyről objektív bizonyíték alapján megállapították, hogy olyan lehetséges problémát tartalmaz, amely az a) bekezdés értelmében eltérést eredményezhet.

c) Az ügynökség által meghatározott alkalmazandó közigazgatási eljárásoknak megfelelő vizsgálati eredményekről szóló értesítés átvételét követően:

1. Első szintű vizsgálati eredmény esetén a tervező szervezet jóváhagyásának tulajdonosa a vizsgálati eredmény írásos megerősítését követő 21 munkanapon belül az ügynökség megelégedésére igazolja, hogy elvégezte a módosító intézkedéseket.

2. Második szintű vizsgálati eredmények esetén az ügynökség által a módosító intézkedések elvégzésére megállapított határidő megfelel a vizsgálati eredmény jellegének, de első ízben nem haladhatja meg a hat hónapot. Bizonyos körülmények között és a vizsgálati eredmény jellegétől függően az ügynökség a hat hónapos határidőt meghosszabbíthatja, ha rendelkezésre áll az ügynökség által elfogadott módosító intézkedési terv.

3. Harmadik szintű vizsgálati eredmény nem igényel azonnali intézkedést a tervező szervezet jóváhagyásának tulajdonosa részéről.

d) Első vagy második szintű vizsgálati eredmények esetén a tervező szervezet jóváhagyása részben vagy egészben korlátozható, felfüggeszthető vagy visszavonható az ügynökség által meghatározott alkalmazandó közigazgatási eljárások szerint. A tervező szervezet jóváhagyásának tulajdonosa a tervező szervezet jóváhagyásának korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét időben visszaigazolja.

21A.259. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A tervező szervezet jóváhagyását határozatlan időre adják ki. A tervező szervezet jóváhagyása az alábbi esetek kivételével marad hatályban:

1. A tervező szervezet nem bizonyítja megfelelőségét az ebben az alrészben foglalt alkalmazandó követelményeknek megfelelően; illetve

2. Az ügynökséget a jóváhagyás tulajdonosa, vagy annak bármelyik partnere vagy alvállalkozója megakadályozza a 21A.257. pont szerinti vizsgálatok elvégzésében; illetve

3. Bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a tervezésbiztosítási rendszer nem képes kielégítően biztosítani az engedély tárgyát képező termékek, illetve azok módosításai tervezésének ellenőrzését; illetve

4. A bizonyítványt az ügynökség által meghatározott alkalmazandó közigazgatási eljárások értelmében visszaadták vagy visszavonták.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják az ügynökséghez.

21A.263. Kiváltságok

a) A tervező szervezet jóváhagyásának tulajdonosa jogosult tervezési tevékenységek végzésére ennek a résznek megfelelően, valamint a jóváhagyásának körén belül.

b) A 21A.257. pont b) alpontja szerint az ügynökség további ellenőrzés nélkül elfogadja azokat a kérelmező által benyújtott megfelelőségi dokumentumokat, amelyeket az alábbiak megszerzése érdekében nyújtanak be:

1. repülési engedély kiállításához szükséges repülési feltételek jóváhagyása; vagy

2. típusalkalmassági bizonyítvány vagy típusterv nagy módosításának jóváhagyása; vagy

3. kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány; vagy

4. a 21A.602B. b) 1. pont esetében az ETSO-engedély; vagy

5. jelentős javítási terv jóváhagyása.

c) A tervező szervezet jóváhagyásának tulajdonosa a jóváhagyás feltételeinek keretén belül és a tervezésbiztosítási rendszer kapcsolódó eljárásainak megfelelően jogosult rá, hogy:

1. a típustervek módosításait és a javításokat "nagy" vagy "kis" módosításként, illetve javításként osztályozza.

2. jóváhagyja a típusterv kis módosításait és a kis javításokat.

3. az általa kiadott tájékoztatás és utasítások tartalmazzák a következő nyilatkozatot: "E dokumentum műszaki tartalmának jóváhagyása az EASA.21J.[XXXX]. hivatkozási számú DOA alapján történt".

4. jóváhagyja a légi jármű repülési kézikönyvének és kiegészítéseinek dokumentált módosításait, és ezeket a módosításokat a következő nyilatkozat kíséretében adja ki: "A(z) [ZZ]. hivatkozási számú AFM (vagy kiegészítés) [YY]. sz. módosításának jóváhagyása az EASA.21J.[XXXX]. hivatkozási számú DOA alapján történt".

5. jóváhagyja olyan termékek nagy javításait, amelyekhez típusalkalmassági bizonyítvánnyal, vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik.

6. Jóváhagyja a repülési engedély 21A.710. pont a) 2. alponttal összhangban történő kiállításának feltételeit,

i. az alábbi járművek első repülésének kivételével:

- új típusú légi jármű, vagy

- olyan módosítással átalakított légi jármű, amely nagy módosításnak vagy jelentős műszaki módosításának minősül, vagy minősülhet, vagy

- olyan légi jármű, amelynek repülési és/vagy repülésirányítási jellemzői jelentősen módosulhattak;

ii. a 21A.701. pont a) 15. alpontjában meghatározott célra kiállított repülési engedélyek kivételével.

7. olyan légi járművek esetében, amelyeket maga tervezett vagy módosított, valamint amelyekre vonatkozóan a 21A.263. c) 6. pont értelmében maga hagyta jóvá a repülési engedély kiadásának feltételeit, továbbá abban az esetben, ha a tervező szervezet a tervező szervezetként való jóváhagyása (DOA) értelmében ellenőrzése alatt tartja a légi jármű kialakítását és maga igazolja a repüléshez jóváhagyott tervezési előírásoknak való megfelelőséget, a 21A.711. b) ponttal összhangban kiállítsa a repülési engedélyt.

21A.265. A tervező szervezet jóváhagyása tulajdonosának kötelezettségei

A tervező szervezet jóváhagyásának tulajdonosa:

a) A kézikönyvet a tervezésbiztosítási rendszernek megfelelően karbantartja;

b) biztosítja, hogy ezt a kézikönyvet a szervezeten belül alapvető munkadokumentumként használják;

c) Meghatározza, hogy a termékek, illetve adott esetben azok módosításainak vagy javításainak tervezése megfelel az alkalmazandó követelményeknek, és nem tartalmaz veszélyes tulajdonságokat;

d) A 21A.263. pont szerinti kiváltságok alapján jóváhagyott kis módosítások vagy javítások kivételével az ügynökség számára nyilatkozatokat és kapcsolódó dokumentációt biztosít, amelyben megerősíti a c) bekezdésben foglaltak előírások betartását;

e) Az ügynökség számára információkat vagy utasításokat ad a 21A.3B. pont értelmében előírt intézkedésekkel kapcsolatban.

f) Amennyiben az alkalmazható, a 21A.263. pont c) 6. alpontjában meghatározott kiváltságnak megfelelően meghatározza a repülési engedély kiadásának feltételeit.

g) Amennyiben az alkalmazható, a 21A.263. c) 7. pont szerinti kiváltságnak megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21A.711. b) és e) pontnak való megfelelőséget.

K. ALRÉSZ - ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

21A.301. Alkalmazási kör

Ebben az alrészben meghatározzuk az alkatrészek és berendezések jóváhagyásával kapcsolatos eljárást.

21A.303. Az alkalmazandó követelmények betartása

A típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termékbe beszerelésre kerülő alkatrészek és berendezések megfelelőségének igazolását a következőképpen végzik el:

a) A B., D. vagy E. alrész azon típusvizsgálati eljárásaival összekapcsolva, amelyek arra a termékre vonatkoznak, amelybe beszerelik őket; illetve

b) Adott esetben az O. alrész ETSO engedélyezési eljárásai alapján; illetve

c) Szabványos alkatrészek esetében a hivatalosan elismert szabványoknak megfelelően.

21A.305. Alkatrészek és berendezések jóváhagyása

Minden esetben, amikor valamely alkatrész vagy berendezés jóváhagyását a közösségi jog vagy az ügynökségi intézkedések kifejezetten előírják, az alkatrész vagy berendezés megfelel az alkalmazandó ETSO-nak, illetve a valamely adott esetben az ügynökség által egyenértékűnek elismert műszaki leírásnak.

21A.307. Alkatrészek és berendezések forgalomba hozatala beszerelésre

A szabványos alkatrészeket kivéve alkatrészt vagy berendezést kizárólag abban az esetben lehet beszerelni típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termékbe, ha:

a) Csatoltak hozzá üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap), amely igazolja, hogy a darab gyártása jóváhagyott tervadatoknak megfelelően történt, és a darab biztonságos üzemkész állapotban van; valamint

b) Jelzése megfelel a Q. alrésznek.

(L. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ - JAVÍTÁSOK

21A.431. Alkalmazási kör

a) Ebben az alrészben a javítási terv jóváhagyásának eljárását, valamint az ilyen jóváhagyások kérelmezőinek vagy tulajdonosainak a jogait és kötelezettségeit határozzuk meg.

b) A "javítás" kár elhárítását, illetve a légi közlekedésre alkalmas állapot visszaállítását jelenti azt követően, hogy a gyártó valamely terméket, alkatrészt vagy berendezést első ízben üzembe helyezett.

c) Az alkatrészek vagy berendezések cseréjével, tervezési tevékenység nélkül történő kárelhárítás karbantartási feladatnak minősül, s ennek megfelelően ennek a résznek az értelmében jóváhagyást nem igényel.

d) Az ETSO-cikkek javítása az ETSO-terv módosításának minősül, és a 21A.611. pont szerint végzik el.

21A.432A. Jogosultság

a) Bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely alkalmasságát a 21A.432B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy ezt a bizonyítást megkezdte, jogosult arra, hogy az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel nagy javítási terv jóváhagyását kérelmezze.

b) Bármely természetes vagy jogi személy jogosult arra, hogy kis javítási terv jóváhagyását kérelmezze.

21A.432B. Az alkalmasság bizonyítása

a) A nagy javítási terv jóváhagyásának kérelmezője úgy bizonyítja alkalmasságát, hogy rendelkezik a tervező szervezet az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyásával.

b) A kérelmező az a) bekezdéstől való eltérésképpen alkalmassága bizonyításának másik módjaként kérheti az ügynökség beleegyezését az ennek az alrésznek való megfeleléshez szükséges meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és tevékenységsorozatokat megállapító eljárások használatához.

21A.433. Javítási terv

a) A javítási terv kérelmezője:

1. A körülményektől függően igazolja megfelelőségét a típusalkalmassági bizonyítványba vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt típusalkalmassági-tanúsítási alap és környezetvédelmi követelmények, illetve a (javítási terv jóváhagyására vonatkozó) kérelem benyújtásakor hatályos követelmények, valamint azon tanúsítási leírás vagy különleges feltételek szerint, amelyek meghatározását az ügynökség szükségesnek tartja a típusalkalmassági bizonyítványba vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványba hivatkozás útján befoglalt típusalkalmassági-tanúsítási alap által meghatározottal egyenértékű biztonsági szint garantálásához.

2. Az ügynökség kérésére minden szükséges igazoló adatot benyújt.

3. Nyilatkozik az a) 1. albekezdés szerinti tanúsítási leírás és környezetvédelmi követelmények betartásáról.

b) Ha a kérelmező nem a típusalkalmassági bizonyítvány, illetve adott esetben a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa, a kérelmező saját erőforrásainak felhasználásával vagy adott esetben a típusalkalmassági bizonyítvány vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosával kötött megállapodás révén teljesítheti az a) bekezdésben foglalt követelményeket.

21A.435. A javítások osztályozása

a) A javítások lehetnek "nagy" vagy "kis" javítások. A besorolást a típusterv módosítására vonatkozó 21A.91. pontban szereplő kritériumoknak megfelelően végzik el.

b) A javítást az a) bekezdés értelmében "nagy" vagy "kis" javításnak minősítheti:

1. Az ügynökség; illletve

2. Valamely megfelelően jóváhagyott tervező szervezet az ügynökség által elfogadott eljárás alapján.

21A.437. A javítási terv jóváhagyásának kiadása

Ha úgy nyilatkoztak, továbbá igazolást nyert, hogy a javítási terv megfelel a 21A.433. a) 1. albekezdésben meghatározott alkalmazandó tanúsítási leírásnak és környezetvédelmi követelményeknek, a javítási tervet az alábbiak hagyják jóvá:

a) az ügynökség; illetve

b) valamely megfelelően jóváhagyott szervezett, amely szintén rendelkezik típusalkalmassági bizonyítvánnyal vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal, az ügynökség által elfogadott eljárásnak megfelelően; illetve

c) kizárólag kisebb javítások esetében valamely megfelelően jóváhagyott tervező szervezet az ügynökség által elfogadott eljárásnak megfelelően.

21A.439. Pótalkatrészek gyártása

A javításhoz használandó alkatrészek és berendezések gyártását a javítási terv jóváhagyásának tulajdonosa által szolgáltatott összes szükséges tervadaton alapuló gyártási adatoknak megfelelően gyártják le:

a) Az F. alrésznek megfelelően; illetve

b) A G. alrész szerint megfelelően jóváhagyott szervezet gyártja le őket; illetve

c) Megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet gyártja le őket.

21A.441. A javítások kivitelezése

a) A javítást kellően jóváhagyott karbantartó szervezet, illetve a G. alrész szerint a 21A.163. pont kiváltsága értelmében megfelelően jóváhagyott gyártó szervezet végzi el.

b) A tervező szervezet a javítást végző szervezetnek átadja az összes szükséges szerelési utasítást.

21A.443. Korlátozások

A javítási terv korlátozásokkal is jóváhagyható, amely esetben a javítási terv jóváhagyása tartalmazza az összes szükséges utasítást és korlátozást. Ezeket az utasításokat és korlátozásokat a javítási terv jóváhagyásának tulajdonosa átadja az üzemeltetőnek az ügynökség által elfogadott eljárás szerint.

21A.445. Kijavítatlan károsodás

a) Ha valamely sérült terméket, alkatrészt vagy berendezést nem javítanak ki, és az nem szerepel a korábban jóváhagyott adatokban, a kár felmérését annak légialkalmassági következményei szempontjából kizárólag:

1. az ügynökség; illetve

2. megfelelően jóváhagyott tervező szervezet végezheti el az ügynökség által elfogadott eljárásnak megfelelően.

Minden szükséges korlátozást a 21A.443. pontban leírt eljárásoknak megfelelően kezelnek.

b) Ha az a) bekezdés szerinti kárfelmérő szervezet nem az ügynökség, és nem a típusalkalmassági bizonyítvány vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa, a szóban forgó szervezet szervezetének saját erőforrásaiból vagy a típusalkalmassági bizonyítvány vagy kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosával, illetve - adott esetben - a gyártóval kötött megállapodás révén igazolja a kárfelmérés alapjául szolgáló információ megfelelőségét.

21A.447. Nyilvántartás vezetése

Valamennyi javítás esetében az összes kapcsolódó terv információt, rajzot, vizsgálati jelentést, utasítást és korlátozást, amelyet a 21A.443. ponttal összhangban adtak ki, valamint a besorolás indoklását és a tervjóváhagyás bizonyítékát:

a) a javítási terv jóváhagyásának tulajdonosa kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátja; továbbá

b) a javítási terv jóváhagyásának tulajdonosa megőrzi annak érdekében, hogy a kijavított termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításához szükséges információkat biztosítani tudja.

21A.449. A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

a) A javítási terv jóváhagyásának tulajdonosa a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításaiból, amelyek a javítási tervből következnek, és amelyek az alkalmazandó követelményekkel összhangban elkészített leíró adatokat és kivitelezési utasításokat tartalmazzák, legalább egy teljes sorozatot átad a javítás által érintett valamennyi légi jármű üzemeltetőjének. A kijavított terméket, alkatrészt vagy berendezést üzembe lehet helyezni, mielőtt az említett utasítások módosításai elkészülnének, de ez az ügynökséggel történt megállapodás alapján kizárólag korlátozott üzemeltetési időszakra vonatkozhat. Az utasításoknak ezeket a módosításait kérésre minden olyan személy rendelkezésére kell bocsátani, akinek előírták az utasítások módosításai valamely feltételének betartását. A felújítással vagy nagyjavításokkal foglalkozó egyes kézikönyvek, illetve a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások egyes részei később, a termék üzembe helyezését követően is rendelkezésre bocsáthatók, de rendelkezésre kell állniuk, mielőtt a termékek bármelyike elérné a megfelelő kort vagy repülési óra/ciklus számot.

b) Ha a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításainak frissítéseit a javítási terv jóváhagyásának tulajdonosa a javítás első jóváhagyása után kiadja, ezeket a frissítéseket át kell adni minden üzemeltetőnek, kérésre pedig minden olyan személynek, akinek előírták ezen utasítások módosításai feltételeinek betartását. Az ügynökséghez benyújtják a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasítások módosításainak terjesztését ismertető programot.

21A.451. Kötelezettségek és EPA-jelzés

a) A nagy javítási terv jóváhagyásának valamennyi tulajdonosa:

1. vállalja azokat a kötelezettségeket, amelyek:

i. a 21A.3., 21A.3B., 21A.4., 21A.439., 21A.441., 21A.443., 21A.447. és 21A.449. pontban vannak meghatározva;

ii. adott esetben beleértendők a 21A.433. b) bekezdésnek megfelelően a típusalkalmassági bizonyítvány vagy a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosával, vagy mindkettővel folytatott együttműködésbe.

2. meghatározza a jelzést, beleértve az EPA ("European Part Approval") -betűket is, a 21A.804. a) bekezdésnek megfelelően.

b) A típusalkalmassági bizonyítványok azon tulajdonosainak a kivételével, akikre a 21A.44. pont alkalmazandó, a kis javítási terv jóváhagyásának tulajdonosa:

1. vállalja a 21A.4., 21A.447. és 21A.449. pontban meghatározott kötelezettségeket; valamint

2. meghatározza a jelzést, beleértve az EPA-betűket is, a 21A.804. a) bekezdésnek megfelelően.

(N. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ - EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

21A.601. Alkalmazási kör

a) Ebben az alrészben meghatározzuk az Európai Műszaki Szabvány Rendelet szerinti engedélyek kiállításának eljárását és az ilyen engedélyek kérelmezőinek vagy tulajdonosainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat.

21A.602A. Jogosultság

Bármely természetes vagy jogi személy, aki ETSO-cikket gyárt vagy készít, és aki alkalmasságát a 21A.602B. cikknek megfelelően bizonyította, vagy aki ennek bizonyítását megkezdte, jogosult arra, hogy ETSO-engedélyt kérelmezzen.

21A.602B. Az alkalmasság bizonyítása

Az ETSO-engedély kérelmezője az alábbiaknak megfelelően bizonyítja alkalmasságát:

a) gyártás esetén azáltal, hogy rendelkezik a gyártó szervezet a G. alrésznek megfelelően, illetve az F. alrészben felsorolt eljárások betartásának eredményeképpen kiadott jóváhagyásával; valamint

b) tervezés esetén:

1. segédhajtómű esetében azáltal, hogy rendelkezik a tervező szervezet az ügynökség által a J. alrésznek megfelelően kiadott jóváhagyásával;

2. minden egyéb cikk esetében az ebben a részben foglaltak betartásához szükséges meghatározott tervezési módszereket, erőforrásokat és tevékenység sorozatokat előíró eljárások alkalmazásával.

21A.603. Kérelem

a) Az ETSO-engedélyre vonatkozó kérelmet az ügynökség által meghatározott formában és módon nyújtják be, és az vázlatos formában tartalmazza a 21A.605. pontban előírt információkat.

b) Amikor a 21A.611. pontnak megfelelően több kis módosítást terveznek, a kérelmező a kérelmében feltünteti a cikk alapmodelljének számát és a hozzá kapcsolódó alkatrészszámokat, s utánuk nyitott zárójelet, jelezve, hogy azokat időről időre kiegészíti a módosításokat jelölő betűkkel vagy számokkal (vagy azok kombinációjával).

21A.604. Segédhajtómű (APU) ETSO-engedélyezése

A segédhajtóművek ETSO-engedélyezése tekintetében:

a) a 21A.15., 21A.16B., 21A.17., 21A.20., 21A.21., 21A.31., 21A.33., 21A.44. pontot kell alkalmazni a 21A.603., a 21A.606. c), a 21A.610. és a 21A.615. pont rendelkezéseitől való eltérésképpen, kivéve hogy az ETSO-engedélyt a típusalkalmassági bizonyítvány helyett a 21A.606. pontnak megfelelően adják ki.

b) a 21A.611. pont rendelkezéseitől való eltérésképpen ennek a 21. résznek a D. vagy E. alrésze alkalmazandó a terv módosításainak jóváhagyására. Ha az E. alrész kerül alkalmazásra, kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány helyett külön ETSO-engedélyt adnak ki.

21A.605. Az adatokkal kapcsolatos követelmények

A kérelmező az alábbi dokumentumokat nyújtja be az ügynökséghez:

a) Megfelelőségi nyilatkozatot, amelyben tanúsítja, hogy a kérelmező megfelel az ebben az alrészben foglalt követelményeknek.

b) Tervezési és teljesítési nyilatkozatot (DDP).

c) Az alkalmazandó ETSO-ban előírt műszaki adatok egy példányát.

d) A részletes ismertetést (vagy az arra való hivatkozást) a gyártó szervezet a G. alrész szerinti megfelelő jóváhagyása megszerzésének céljából, vagy a 21A.125A. b) pontban említett kézikönyvet (vagy az arra való hivatkozást) a gyártó szervezet az F. alrész szerinti jóváhagyása nélkül történő gyártás céljából.

e) Az APU esetében a 21A.243. pontban említett kézikönyvet (vagy az arra való hivatkozást) a tervező szervezet a J. alrész szerinti megfelelő jóváhagyásának megszerzése céljából.

f) Minden más cikk esetében a 21A.602B. b) 2. albekezdésben említett eljárásokat.

21A.606. Az ETSO-engedély kiállítása

A kérelmező jogosult rá, hogy számára az ügynökség ETSO-engedélyt adjon ki azt követően, hogy:

a) a 21A.602B. pontnak megfelelően bizonyította alkalmasságát; valamint

b) bizonyította, hogy a cikk megfelel az alkalmazandó ETSO műszaki feltételeinek, és benyújtotta a kapcsolódó megfelelőségi nyilatkozatot;

c) kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy kész betartani a 21A.609. pont rendelkezéseit.

21A.607. Az ETSO-engedéllyel kapcsolatos kiváltságok

Az ETSO-engedély tulajdonosa jogosult a cikk gyártására és a megfelelő ETSO-jelzéssel való ellátására.

21A.608. Terv- és teljesítménynyilatkozat (DDP)

a) A DDP legalább az alábbi információkat tartalmazza:

1. A 21A.33. a) és b) bekezdésnek megfelelő, a cikket, valamint annak tervezési és vizsgálati szabványait meghatározó információt.

2. A cikk névleges teljesítményét, közvetlenül vagy adott esetben más kiegészítő dokumentumokra való hivatkozással.

3. Megfelelőségi nyilatkozatot, amelyben tanúsítják, hogy a cikk a vonatkozó ETSO-nak megfelelt.

4. A kapcsolódó vizsgálati jelentésekre történő hivatkozást.

5. A vonatkozó karbantartási, nagyjavítási és javítási kézikönyvekre történő hivatkozást.

6. A megfelelőségi szinteket, ha az ETSO különböző megfelelőségi szinteket engedélyez.

7. A 21A.610. pont szerint elfogadott eltérések jegyzékét.

b) A DDP-n feltüntetik a dátumot és az ETSO-engedély tulajdonosának vagy meghatalmazott képviselőjének aláírását.

21A.609. Az ETSO-engedély tulajdonosainak kötelezettségei

Az ETSO-engedély tulajdonosa ennek az alrésznek az értelmében:

a) Minden cikket a G. alrész vagy az F. alrésznek megfelelően gyárt, amelyek biztosítják, hogy valamennyi elkészült cikk megfelel a vonatkozó tervadatoknak, és biztonságosan beszerelhető;

b) Minden cikk valamennyi modelljéhez, amelyhez ETSO-engedélyt adtak ki, folyamatosan érvényes aktát vezet, amely tartalmazza az összes műszaki adatot és nyilvántartást a 21A.613. pontnak megfelelően;

c) A cikkre vonatkozó alkalmazandó légialkalmassági leírásban előírt valamennyi kézikönyvet elkészíti, karbantartja, illetve frissíti azok mesterpéldányait;

d) A cikk használói és az ügynökség számára kérésre rendelkezésre bocsátja azokat a karbantartási, nagyjavítási és javítási kézikönyveket, amelyek a cikk használatához és karbantartásához szükségesek, valamint ezeknek a kézikönyveknek a módosításait;

e) Minden cikket a 21A.807. pontnak megfelelő jelzéssel lát el; valamint

f) Betartja a 21A.3., a 21A.3B. és 21A.4. pontban foglaltakat;

g) Folyamatosan megfelel a 21A.602B. pont minősítési követelményeinek.

21A.610. Eltérés engedélyezése

a) Minden gyártó, aki valamely ETSO-teljesítményszabványtól való eltérés jóváhagyását kéri, bizonyítja, hogy azokat a szabványokat, amelyek esetében az eltérést kéri, olyan tényezők vagy tervezési tulajdonságok ellensúlyozzák, amelyek azonos szintű biztonságot nyújtanak.

b) Az eltérés jóváhagyására vonatkozó kérelmet az összes vonatkozó adattal együtt nyújtják be az ügynökséghez.

21A.611. Tervmódosítások

a) Az ETSO-engedély tulajdonosa az ügynökség külön engedélye nélkül kis módosításokat (nagy módosításon kívül bármely egyéb változtatást) végezhet a tervben. Ebben az esetben a módosított cikk eredeti modellszáma megmarad (a kis módosítások azonosítására az alkatrészszámok változtathatók vagy módosíthatók), és az engedély tulajdonosa az ügynökség felé továbbít minden módosított adatot, amelyre a 21A.603. b) bekezdés betartásához szükség van.

b) Az ETSO-engedély tulajdonosa általi végzett bármely olyan tervmódosítás, amely eléggé mélyreható ahhoz, hogy egy ETSO szerinti megfelelőség megállapításához lényegében teljes vizsgálatra legyen szükség, nagy módosításnak minősül. Ilyen módosítások elvégzését megelőzően az engedély tulajdonosa új típus vagy modell megjelölést rendel a cikkhez, és a 21A.603. pontnak megfelelően új engedélyt kér.

c) Az ETSO-engedély tulajdonosán kívül, aki a cikkre a megfelelőségi nyilatkozatot benyújtotta, más természetes vagy jogi személy nem jogosult ezen O. alrész szerinti jóváhagyásra, kivéve ha a jóváhagyást megszerezni kívánó személy a 21A.603. pont értelmében külön ETSO-engedélyt kérelmez.

21A.613. Nyilvántartás vezetése

A minőségügyi rendszer szempontjából indokolt vagy ahhoz kapcsolódó nyilvántartási követelmények tekintetében minden kapcsolódó tervinformációt, rajzot és vizsgálati jelentést, beleértve a tesztelt cikk ellenőrzéseinek nyilvántartásait is, kérésre az ügynökség rendelkezésére bocsátják, és megőrzik annak érdekében, hogy biztosítani tudják a cikk, valamint a beépített cikket tartalmazó típusalkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező termék folyamatos légialkalmasságának biztosításához szükséges információkat.

21A.615. Az ügynökség által végzett ellenőrzés

Az ügynökség kérésére valamely cikk ETSO-engedélyének minden kérelmezője vagy tulajdonosa lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy:

a) A teszteken jelen lehessen.

b) Ellenőrizhesse a szóban forgó cikkre vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó nyilvántartásokat.

21A.619. Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) Az ETSO-engedélyt határozatlan időre adják ki. Az engedély az alábbi eseteket kivéve marad érvényben:

1. Az ETSO-engedély kiállításakor előírt feltételeket már nem tartják be; illetve

2. Az engedélyes tulajdonosa számára a 21A.609. cikkben előírt kötelezettségeket már nem tartják be; illetve

3. A cikkről bebizonyosodott, hogy elfogadhatatlan veszélyt idéz elő üzemeltetés közben; illetve

4. Az engedélyt az ügynökség által meghatározott alkalmazandó közigazgatási eljárások értelmében visszaadták vagy visszavonták.

b) A bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt visszajuttatják az ügynökséghez.

21A.621. Átruházhatóság

Az engedély tulajdonosának tulajdonviszonyaiban bekövetkezett változás kivételével, amely jelentős változásnak minősül, s ennek megfelelően ebben az esetben a körülményektől függően a 21A.147. és a 21A.247. pont rendelkezéseinek felel meg, az ennek a résznek az értelmében kiállított ETSO-engedélyek nem átruházhatók.

P. ALRÉSZ - REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21A.701. Alkalmazási kör

a) Ezen alrésszel összhangban repülési engedélyt olyan légi jármű részére kell kiállítani, amely nem felel meg az alkalmazandó légialkalmassági előírásoknak, illetve amelynek esetében az említett előírásoknak való megfelelést nem igazolták, de amely meghatározott feltételek mellett a következő célokból biztonságos repülésre képes:

1. fejlesztés;

2. jogi vagy tanúsítási előírásoknak való megfelelés kimutatása;

3. a tervező vagy a gyártó szervezet munkatársainak képzése;

4. új légi járművek gyári berepülései;

5. nem teljes készültségi fokú légi járművek gyári létesítmények közötti közlekedtetése;

6. a légi jármű közlekedtetése a vevő általi átvétel céljából;

7. a légi jármű szállítása vagy exportálása;

8. a légi jármű közlekedtetése hatóság általi elfogadás céljából;

9. piackutatás, beleértve a vásárló munkatársainak képzését is;

10. kiállítás és légibemutató;

11. a légi jármű közlekedtetése a karbantartás vagy a légialkalmassági felülvizsgálat helyszínére vagy raktározási helyre;

12. a légi jármű közlekedtetése a tanúsítvány szerinti maximális felszállási össztömeget meghaladó terheléssel vízfelület vagy szárazföldi terület feletti, a szokásosnál hosszabb utakon, amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő leszállóhely vagy tüzelőanyag;

13. rekordjavítási kísérlet, légi verseny vagy egyéb hasonló verseny;

14. az alkalmazandó légialkalmassági előírásoknak megfelelő légi jármű közlekedtetése a környezeti előírásoknak való megfelelés igazolása előtt;

15. egyszerű konstrukciójú egyedi légi járművel vagy olyan géptípussal végzett nem kereskedelmi célú repülés, amelyre nem adható ki légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány.

b) Ez az alrész megállapítja a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás kiadására szolgáló eljárásokat, valamint a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás kérelmezőjének és tulajdonosának jogait és kötelezettségeit.

21A.703. Jogosultság

a) Repülési engedély kiállítását bármely természetes vagy jogi személy jogosult kérni, kivéve a 21A.701. a) 15. pontban meghatározott cél esetében, amikor kérelmezésre csak a tulajdonos jogosult.

b) Repülési feltételek jóváhagyását bármely természetes vagy jogi személy jogosult kérni.

21A.705 Illetékes hatóság

A 21.1. pont ellenére az illetékes hatóság ezen alrész alkalmazásában:

a) a lajstromozó tagállam által kijelölt hatóság; vagy

b) nem lajstromozott légi jármű esetében azon tagállam által kijelölt hatóság, amely előírta az azonosító jelet.

21A.707 Repülési engedélyek kérelmezése

a) A 21A.703. pontnak megfelelően, és ha a kérelmező nem kapta meg a repülési engedély kiállítására vonatkozó jogosultságot, a repülési engedélyre vonatkozó valamennyi kérelmet az illetékes hatósághoz nyújtják be a szóban forgó hatóság által megállapított formában és módon.

b) A repülési engedélyre vonatkozó valamennyi kérelem tartalmazza:

1. a repülés vagy repülések célját a 21A.701. ponttal összhangban;

2. hogy a légi jármű mennyiben tér el az alkalmazandó légialkalmassági előírásoktól;

3. a 21A.710. pont szerint elfogadott repülési feltételeket.

c) Ha a repülési engedély kérelmezésének időpontjában a repülési feltételeket még nem hagyták jóvá, a repülési feltételek jóváhagyását a 21A.709. ponttal összhangban kell kérelmezni.

21A.708 Repülési feltételek

A repülési feltételek többek között az alábbiakat jelentik:

a) az a konstrukció, amelyre a repülési engedélyt kérelmezik;

b) a légi jármű biztonságos üzemeltetése szempontjából szükséges feltételek vagy korlátozások, ezen belül:

1. az útvonalra, a légtérre vagy mindkettőre vonatkozó, a repülésnél szükséges feltételek és korlátozások;

2. a repülőszemélyzettel kapcsolatos azon feltételek és korlátozások, amelyek a légi jármű közlekedtetésére jogosítanak;

3. a nem a repülőszemélyzethez tartozó személyek szállítására vonatkozó korlátozás;

4. a betartandó üzemi korlátozások, egyedi eljárások és műszaki feltételek;

5. az egyedi repülési tesztprogram (ha van ilyen);

6. a folyamatos légialkalmasságot biztosító egyedi rendelkezések, beleértve a karbantartási útmutatásokat és ezek végrehajtási keretét;

c) az arra vonatkozó bizonyíték, hogy a légi jármű képes a b) alpontban szereplő feltételek és korlátozások szerinti biztonságos repülésre;

d) a szokásos feltételek betartása érdekében a légi jármű konstrukciójának ellenőrzésére szolgáló módszerek.

21A.709 A repülési feltételek jóváhagyásának kérelmezése

a) A 21A.707. c) pontnak megfelelően, és ha a kérelmező nem kapta meg a repülési feltételek jóváhagyására vonatkozó jogosultságot, kérelmezni kell a repülési feltételek jóváhagyását:

1. az ügynökségnél, ha a repülési feltételek jóváhagyása a terv biztonsági szintjével van kapcsolatban, az ügynökség által megállapított formában és módon; vagy

2. az illetékes hatóságnál, ha a repülési feltételek jóváhagyása nem a terv biztonsági szintjével van kapcsolatban, a szóban forgó hatóság által megállapított formában és módon.

b) A repülési feltételek jóváhagyására vonatkozó valamennyi kérelem tartalmazza:

1. a javasolt repülési feltételeket;

2. az e feltételeket alátámasztó dokumentumokat; és

3. az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a légi jármű képes a 21A.708. pont b) alpontjában szereplő feltételek és korlátozások szerinti biztonságos repülésre.

21A.710 A repülési feltételek jóváhagyása

a) Ha a repülési feltételek jóváhagyása a terv biztonsági szintjével van kapcsolatban, a repülési feltételeket

1. az ügynökség hagyja jóvá; vagy

2. megfelelően jóváhagyott tervező szervezet hagyja jóvá a 21A.263. pont c) 6. alpontjában meghatározott jogosultságnak megfelelően.

b) Ha a repülési feltételek jóváhagyása nem a terv biztonsági szintjével van kapcsolatban, a repülési feltételeket az illetékes hatóság hagyja jóvá, vagy pedig az a megfelelően jóváhagyott szervezet, amely a repülési engedélyt is kiadja.

c) A repülési feltételek jóváhagyásához az ügynökség, az illetékes hatóság vagy a jóváhagyott szervezet előtt bizonyítani kell, hogy a légi jármű képes a meghatározott feltételek és korlátozások szerinti biztonságos repülésre. Ebből a célból az ügynökség vagy az illetékes hatóság megfelelő ellenőrzéseket vagy teszteket végezhet, illetve a kérelmező számára előírhatja ezek elvégzését.

21A.711. Repülési engedély kiállítása

a) Repülési engedélyt (20a. számú EASA-űrlap, lásd függelék) az illetékes hatóság állíthat ki a 21B.525. pontban előírt feltételekkel.

b) A 21A.263. c) 7. pontban számára biztosított kiváltság alapján a megfelelően jóváhagyott tervező szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd függelék), amennyiben a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

c) A 21A.163. e) pontban számára biztosított kiváltság alapján a megfelelően jóváhagyott gyártó szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd függelék), amennyiben a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

d) A 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) M.A.711. pontjában számára biztosított jogosultság alapján a megfelelően jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd függelék), amennyiben a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

e) A repülési engedélyben fel kell tüntetni a rendeletetést, valamint a 21A.710. pontnak megfelelően esetlegesen jóváhagyott feltételeket és korlátozásokat.

f) A b), a c) vagy a d) pont alapján kiállított engedélyek esetében a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás egy példányát a legelső adandó alkalommal, de legkésőbb három napon belül meg kell küldeni az illetékes hatóságnak.

g) Ha valamely szervezet számára bebizonyosodik, hogy az általa a b), a c) vagy a d) pont alapján kiállított repülési engedély vonatkozásában a 21A.723. a) pontban előírt feltételek bármelyike nem teljesül, az adott szervezet az adott repülési engedélyt haladéktalanul visszavonja, és erről késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot.

21A.713 Módosítások

a) A repülési engedély kiállításhoz szükséges repülési feltételeket, illetve az ahhoz kapcsolódó bizonyítékokat érvénytelenné tevő módosításokat a 21A.710. ponttal összhangban kell jóváhagyni. Szükség esetén a 21A.709. ponttal összhangban kérelmet kell benyújtani.

b) A repülési engedély tartalmát érintő módosítás esetén a 21A.711. ponttal összhangban új repülési engedélyt kell kiállítani.

21A.715 Nyelv

A kézikönyveket, feliratokat, jegyzékeket és műszerjelöléseket, valamint az alkalmazandó tanúsítási leírásban előírt egyéb szükséges információkat az Európai Közösség egy vagy több, az illetékes hatóság számára elfogadható hivatalos nyelvén ismertetik.

21A.719 Átruházhatóság

a) A repülési engedély nem átruházható.

b) Az a) alpont ellenére a 21A.701. pont a) 15. alpontjában megjelölt célra kiállított azon repülési engedélyek esetében, amelyeknél a légi jármű tulajdonviszonyában változás következett be, a repülési engedélyt a légi járművel együtt át kell ruházni, ha a légi jármű továbbra is a korábbi nyilvántartásban szerepel, egyébként pedig kizárólag azon nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságának a beleegyezésével ruházzák át, amely tagállamba a légi járművet átruházzák.

21A.721 Ellenőrzések

Az illetékes hatóság kérésére a repülési engedély tulajdonosa vagy kérelmezője lehetővé teszi, hogy megvizsgálják a szóban forgó légi járművet.

21A.723 Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

a) A repülési engedély legfeljebb 12 hónapra állítható ki, és mindaddig érvényes, ameddig:

1. a repülési engedéllyel kapcsolatban a 21A.711 e) pontban előírt feltételek és korlátozások teljesülnek;

2. a jóváhagyást nem adják vissza és nem vonják vissza;

3. a légi jármű ugyanabban a lajstromban szerepel.

b) Az a) alpont ellenére a 21A.701. pont a) 15. alpontjában meghatározott célra kiállított repülési engedélyek határozatlan időre is kiállíthatók.

c) A repülési engedély visszaadása vagy visszavonása esetén az engedélyt visszajuttatják az illetékes hatósághoz.

21A.725 Repülési engedélyek megújítása

A repülési engedély megújítását a 21A.713. ponttal összhangban történő módosítás útján hajtják végre.

21A.727 A repülési engedély tulajdonosának kötelezettségei

A repülési engedély tulajdonosa biztosítja, hogy a repülési engedélyhez kapcsolódó összes feltételt és korlátozást betartsák, és hogy ezek folyamatosan fennálljanak.

21A.729 Nyilvántartások

a) A repülési feltételek megállapításához és igazolásához benyújtott dokumentumokat a repülési feltételek jóváhagyásának tulajdonosa az ügynökség és az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja és megőrzi, hogy információt tudjon nyújtani a légi jármű folyamatos légialkalmasságának biztosításáról.

b) Minden olyan dokumentumot, amely a repülési engedélyek jóváhagyott szervezetek jogosultsága alapján történő kiállításához kapcsolódik - beleértve a vizsgálati jelentéseket, a repülési feltételek jóváhagyását igazoló dokumentumokat és magát a repülési engedélyt - az érintett jóváhagyott szervezet az ügynökség és az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja és megőrzi, hogy információt tudjon nyújtani a légi jármű folyamatos légialkalmasságának biztosításáról.

Q. ALRÉSZ - TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

21A.801. Termékek meghatározása

a) A termékek meghatározásában az alábbi információk szerepelnek:

1. A gyártó neve.

2. A termék megnevezése.

3. A gyártó által kiadott sorozatszám.

4. Az ügynökség szerint indokolt minden egyéb információ.

b) Minden természetes vagy jogi személy, aki a G. alrész vagy az F. alrésznek megfelelően légi járművet vagy hajtóművet gyárt, a légi járművet vagy hajtóművet tűzálló táblával azonosítja, amelyen az a) pontban előírt információk maratással, bélyegzéssel, gravírozással vagy a tűzálló jelölésekkel kapcsolatos bármely egyéb jóváhagyott módszerrel vannak feltüntetve. Az azonosító táblát úgy rögzítik, hogy az hozzáférhető és jól olvasható legyen, valamint, hogy megakadályozzák, hogy azt a rendeltetésszerű használat eltakarják vagy eltávolítsák, illetve, hogy baleset esetén elvesszen vagy megsemmisüljön.

c) Minden természetes vagy jogi személy, aki a G. alrész vagy F. alrésznek megfelelően légcsavart, légcsavarszárnyat vagy légcsavaragyat gyárt, azt táblával, bélyegzéssel, gravírozással, maratással vagy más jóváhagyott tűzálló azonosítási módszerrel jelöli meg úgy, hogy a tábla nem kritikus felületen található, és tartalmazza az a) pontban előírt információkat, továbbá nem valószínű, hogy azt a rendeltetésszerű használat során eltakarják vagy eltávolítják, illetve baleset esetén elvész vagy megsemmisül.

d) Ember által irányított léggömb esetében a b) pontban előírt azonosító táblát a léggömb burkolatához kell erősíteni, és ha ez kivitelezhető, úgy kell elhelyezni, hogy az a kezelőszemélyzet számára a léggömb felfúvása során olvasható legyen. A kosarat, a teherhordó keretet és valamennyi hevítő berendezést ezen túlmenően olyan letörölhetetlen, jól olvasható jelöléssel kell ellátni, amelyen szerepel a gyártó neve, az alkatrészszám vagy az annak megfelelő szám, valamint a sorozatszám vagy az annak megfelelő szám.

21A.803. Azonosító adatok kezelése

a) A 21A.801. a) bekezdésben említett, légi járművön, hajtóművön, légcsavaron, légcsavarszárnyon vagy légcsavaragyon, illetve a 21A.807. a) bekezdésben említett APU-n elhelyezett azonosító információt az ügynökség jóváhagyása nélkül senki sem távolíthatja el, módosíthatja vagy helyezheti el.

b) A 21A.801. pontban, illetve APU esetében a 21A.807. pontban említett azonosító táblát az ügynökség jóváhagyása nélkül senki sem távolíthatja el vagy szerelheti fel.

c) Az a) és b) bekezdéstől való eltérésképpen bármely természetes vagy jogi személy, aki az alkalmazandó végrehajtási szabályok értelmében karbantartási munkát végez, az ügynökség által meghatározott módszereknek, technikáknak és eljárásoknak megfelelően:

1. Eltávolíthatja, módosíthatja vagy elhelyezheti a 21A.801. a) bekezdésben említett azonosító információt bármely légi járművön, hajtóművön, légcsavaron, légcsavarszárnyon vagy légcsavaragyon vagy a 21A.807. a) bekezdésben említett APU-n; illetve

2. Eltávolíthatja az APU a 21A.801. vagy a 21A.807. pontban említett azonosító tábláját, ha erre a karbantartási műveletek során szükség van.

d) A c) 2. albekezdésnek megfelelően eltávolított azonosító táblát kizárólag arra a légi járműre, hajtóműre, légcsavarra, légcsavarszárnyra vagy légcsavaragyra lehet felszerelni, amelyikről azt eltávolították.

21A.804. Alkatrészek és berendezések meghatározása

a) Valamennyi alkatrészen és berendezésen letörölhetetlen, jól olvasható módon fel kell tüntetni:

1. egy, a gyártót azonosító nevet, védjegyet vagy jelzést, a vonatkozó tervadatoknak megfelelő módon; továbbá

2. a vonatkozó tervadatokban meghatározott alkatrészszámot; továbbá

3. az "EPA" feliratot, ha az alkatrészt vagy berendezést olyan jóváhagyott tervadatok szerint gyártották, amelyek nem a kapcsolódó termék típusalkalmassági bizonyítványa tulajdonosának tulajdonában vannak.

b) Az a) bekezdéstől való eltérésképpen, ha az ügynökség elfogadja, hogy valamely alkatrész vagy berendezés túl kicsi, vagy más okok miatt nem kivitelezhető az alkatrész vagy berendezés jelölése az a) bekezdésben előírt információk bármelyikével, az alkatrészhez vagy berendezéshez, illetve azok dobozához mellékelt hivatalos forgalomba hozatali dokumentum tartalmazza az alkatrészen nem feltüntethető információkat.

21A.805. A kritikus alkatrészek meghatározása

A 21A.804. pontban leírt követelményen kívül minden olyan gyártó, amely típusbizonylattal rendelkező termékbe beszerelésre kerülő olyan alkatrészt gyárt, amelyet kritikus alkatrészként határoztak meg, a szóban forgó alkatrészen letörölhetetlenül és jól olvashatóan feltünteti az alkatrészszámot és a sorozatszámot.

21A.807. Az ETSO-cikkek meghatározása

a) Az O. alrész szerinti ETSO-engedély valamennyi tulajdonosa minden cikken letörölhetetlenül és jól olvashatóan feltünteti az alábbi információkat:

1. A gyártó neve és címe;

2. A cikk neve, típusa vagy modell megnevezése;

3. A cikk sorozatszáma vagy gyártási dátuma, vagy mindkettő; továbbá

4. A vonatkozó ETSO-szám.

b) Az a) bekezdéstől való eltérésképpen, ha az ügynökség elfogadja, hogy valamely alkatrész túl kicsi, vagy más okok miatt nem kivitelezhető az alkatrész jelölése az a) bekezdésben előírt információk bármelyikével, az alkatrészhez, illetve annak dobozához mellékelt hivatalos forgalomba hozatali dokumentum tartalmazza az alkatrészen nem feltüntethető információkat.

c) A G. alrésznek vagy az F. alrésznek megfelelően APU-t gyártó valamennyi személy az APU-t tűzálló táblával azonosítja, amelyen maratással, bélyegzéssel, gravírozással vagy más jóváhagyott tűzálló jelölési módszerrel feltüntetik az a) bekezdésben szereplő információkat. Az azonosító táblát úgy rögzítik, hogy az hozzáférhető és jól olvasható legyen, valamint, hogy megakadályozzák, hogy azt a rendeltetésszerű használat eltakarják vagy eltávolítsák, illetve, hogy baleset esetén elvesszen vagy megsemmisüljön.

B. SZAKASZ

ELJÁRÁSOK AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA

A. ALRÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21B.5. Hatály

a) Ebben a szakaszban meghatározzuk a tagállam illetékes hatósága által követendő eljárást az ebben a részben említett bizonyítványok, jóváhagyások és engedélyek kiállításával, kezelésével, módosításával, felfüggesztésével és visszavonásával kapcsolatos feladatainak teljesítése során.

b) Az ügynökség az alaprendelet 14. cikkének megfelelően tanúsítási leírást és útmutatókat dolgoz ki, hogy segítse a tagállamokat ennek a szakasznak a végrehajtásában.

21B.20 Az illetékes hatóság kötelezettségei

A tagállam minden illetékes hatósága csak olyan kérelmezők vagy jogosultak esetében felelős az A. szakasz F., G., H., I. és P. alrészének végrehajtásáért, akiknek a székhelye a területén található.

21B.25. Az illetékes hatóság szervezetére vonatkozó követelmények

a) Általános követelmények:

A tagállam illetékes hatóságot jelöl ki meghatározott feladatokkal az A. szakasz F., G., H., I. és P. alrészének dokumentált eljárásokkal, szervezeti felépítéssel és személyzettel történő végrehajtására.

b) Erőforrások:

1. Az alkalmazottak létszáma elégséges a kijelölt feladatok végrehajtásához.

2. A tagállam illetékes hatósága egy vagy több vezetőt nevez ki, akik a hatóságon belül a kapcsolódó feladatok végrehajtásáért felelősek, beleértve az ügynökséggel és adott esetben más nemzeti hatóságokkal való kapcsolattartást is.

c) Szakképzettség és szakképzés:

Valamennyi alkalmazott megfelelő szakképzettséggel és megfelelő szakmai ismeretekkel, tapasztalattal és képzettséggel rendelkezik kijelölt feladatai elvégzéséhez.

21B.30. Dokumentált eljárások

a) A tagállam illetékes hatósága dokumentált eljárásokat dolgoz ki szervezetének, eszközeinek és módszereinek leírására annak érdekében, hogy teljesítse az ebben a részben leírt követelményeket. Az eljárásokat folyamatosan módosítják, hogy azok érvényesek maradjanak, és alapvető munkadokumentumként használják őket a szóban forgó hatóságon belül az összes kapcsolódó tevékenységhez.

b) Az eljárások és módosításaik példányait az ügynökség rendelkezésére bocsátják.

21B.35. A szervezet és az eljárások módosításai

a) A tagállam illetékes hatósága értesíti az ügynökséget a szervezetében és dokumentált eljárásaiban bekövetkező minden lényeges módosításról.

b) A tagállam illetékes hatósága a hatékony végrehajtás érdekében időben frissíti a rendeletek módosításaival kapcsolatos dokumentált eljárásait.

21B.40. Jogviták rendezése

a) A tagállam illetékes hatósága szervezetének dokumentált eljárásaiban meghatározza a jogviták rendezésére szolgáló eljárást.

b) Ha a tagállam illetékes hatóságai között olyan jogvita áll fenn, amelyet nem tudnak rendezni, a 21B.25. b) bekezdésben meghatározott vezetők feladata, hogy a kérdést közvetítés céljából az ügynökség elé terjesszék.

21B.45. Jelentéstétel/összehangolás

a) A tagállam illetékes hatósága gondoskodik a szóban forgó hatóság többi kapcsolódó tanúsító, vizsgáló, jóváhagyó vagy engedélyező csoportjával, más tagállamokkal és az ügynökséggel történő összehangolásról a termékek, alkatrészek és berendezések biztonsága szempontjából lényeges információk hatékony cseréje érdekében.

b) A tagállam illetékes hatósága értesíti az ügynökséget, ha ennek a résznek a végrehajtása során bármely nehézség merül fel.

21B.55. Nyilvántartás vezetése

A tagállam illetékes hatósága megfelelő nyilvántartást vezet, vagy ahhoz hozzáférést biztosít az olyan tanúsítványokkal, jóváhagyásokkal és engedélyekkel kapcsolatban, amelyeket a kapcsolódó nemzeti rendelkezések szerint adott ki, és amelyekért a felelősséget az ügynökségre ruházta, amennyiben ezeket a nyilvántartásokat nem adta át az ügynökségnek.

21B.60. Légialkalmassági irányelvek

Ha valamely tagállam illetékes hatósága légialkalmassági irányelvet kap valamely harmadik állam illetékes hatóságától, ezt a légialkalmassági irányelvet az alaprendelet 15. cikkével összhangban terjesztés céljából átadja az ügynökségnek.

B. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

Az ügynökség által meghatározott közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni.

(C. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ - TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

Az ügynökség által meghatározott közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni.

E. ALRÉSZ - KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

Az ügynökség által meghatározott közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni.

F. ALRÉSZ - GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21B.120. Vizsgálat

a) Az illetékes hatóság vizsgálati csoportot nevez ki minden eseti engedély kérelmezőjét vagy tulajdonosát illetően az eseti engedéllyel kapcsolatos összes feladat ellátására, amely csoport a vizsgáló csoportot irányító és vezető csoportvezetőből és szükség szerint egy vagy több tagból áll. A csoportvezető a tevékenységért felelős, a 21B.25. b) 2. albekezdésben meghatározott vezető felé jelent.

b) Az illetékes hatóság megfelelő vizsgálati tevékenységet végez az eseti engedély kérelmezőjét vagy tulajdonosát illetően, hogy igazolja az eseti engedély kiállítására, érvényben tartására, módosítására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó ajánlásokat.

c) Az illetékes hatóság a dokumentált eljárások részeként eljárásokat készít az eseti engedélyt kérelmezők vagy birtoklók vizsgálatára, amelyek kiterjednek legalább az alábbiakra:

1. a kapott kérelmek értékelése;

2. a vizsgálati csoport meghatározása;

3. a vizsgálat előkészítése és megtervezése;

4. a dokumentáció értékelése (kézikönyv, eljárások, stb.);

5. auditálás és ellenőrzés;

6. a módosító intézkedések utólagos nyomon követése; valamint

7. az eseti engedély kiállítására, módosítására, felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó ajánlások.

21B.125. Vizsgálati eredmények

a) Ha az illetékes hatóság audit alkalmával vagy másként olyan objektív bizonyíték birtokába jut, amely arra utal, hogy az eseti engedély tulajdonosa nem felel meg a melléklet (21. rész) A. szakasza szerinti alkalmazandó követelményeknek, akkor a 21A.125B. a) pontnak megfelelően meg kell határozni e vizsgálati eredmény osztályát.

b) Az illetékes hatóság a következők szerint jár el:

1. első szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény terjedelmétől függően haladéktalanul intézkedik az eseti engedély teljes vagy részleges korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról azzal, hogy ez mindaddig érvényben marad, ameddig a szervezet eredményes kiigazító intézkedést nem hoz;

2. második szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény természetétől függően legfeljebb három hónapos határidőt tűz, amelyen belül kiigazító intézkedést kell hozni. Bizonyos körülmények között az első ilyen határidő lejártával az illetékes hatóság - kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel - a három hónapos határidőt a vizsgálati eredmény természetétől függően meghosszabbíthatja.

c) Ha az illetékes hatóság által kitűzött határidőn belül a megfelelőséget nem sikerül elérni, az illetékes hatóság intézkedik az eseti engedély teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

21B.130. Az eseti engedély kiállítása

a) Ha az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy a gyártó megfelel az A. szakasz F. alrészében meghatározott alkalmazandó követelményeknek, indokolatlan késedelem nélkül eseti engedélyt ad ki az egyes termékek, alkatrészek vagy berendezések megfelelőségének igazolásáról (65. számú EASA-űrlap, lásd a Függeléket).

b) Az eseti engedély tartalmazza az engedély alkalmazási körét, lejáratának dátumát és adott esetben az engedélyezéssel kapcsolatos vonatkozó korlátozásokat.

c) Az eseti engedély időbeli hatálya nem haladhatja meg az egy évet.

21B.135. Az eseti engedély érvényben tartása

Az illetékes hatóság az eseti engedélyt mindaddig érvényben tartja, amíg

a) a gyártó megfelelően használja az 52. számú EASA-űrlapot (lásd a Függeléket) a teljes légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatként, valamint a teljes légi jármű kivételével más termékekre, alkatrészekre és berendezésekre vonatkozó 1. számú EASA-űrlapot (lásd a Függeléket); továbbá

b) a tagállam illetékes hatósága által a 2. számú EASA-űrlapnak (lásd a Függeléket) vagy az 1. számú EASA-űrlapnak (lásd a Függeléket) a 21A.130. c) bekezdés szerinti érvényesítését megelőzően elvégzett ellenőrzések nem tárnak fel arra vonatkozó vizsgálati eredményt, hogy nem tartják be a gyártó által átadott kézikönyvekben szereplő követelményeket vagy eljárásokat, illetve, hogy sérül a szóban forgó termékek, alkatrészek és berendezések megfelelése. Ezek az ellenőrzések legalább az alábbiakra terjednek ki:

1. Az engedély kiterjed az érvényesítés alatt álló termékre, alkatrészre vagy berendezésre, és érvényben marad;

2. A 21A.125A. b) pontban leírt kézikönyvet és annak az eseti engedélyben említett módosítási állapotát a gyártó alapvető munkadokumentumként használja. Máskülönben az ellenőrzések nem folytatódnak, és ezért a forgalomba hozatali bizonylatok nem érvényesíthetők;

3. A gyártást az eseti engedélyben előírt feltételek szerint és kielégítő módon elvégezték;

4. A 21A.130. b) 2. és b) 3. albekezdése szerinti ellenőrzéseket és vizsgálatokat (adott esetben a repülési teszteket is beleértve) az eseti engedélyben előírt feltételek szerint és kielégítő módon elvégezték;

5. Az illetékes hatóság elvégezte az eseti engedélyben leírt vagy tárgyalt ellenőrzéseket, és azokat elfogadhatónak ítélték;

6. A megfelelőségi nyilatkozat megfelel a 21A.130. pontnak és az általa nyújtott információk nem gátolják annak érvényesítését; valamint

c) Az eseti engedélyben meghatározott határidők nem jártak le.

21B.140. Az eseti engedély módosítása

a) Az illetékes hatóság adott esetben a 21B.120. pontnak megfelelően kivizsgálja az eseti engedély módosításait.

b) Ha az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy az A. szakasz F. alrészének rendelkezéseit továbbra is betartják, az eseti engedélyt megfelelően módosítja.

21B.145. Az eseti engedély korlátozása, felfüggesztése és visszavonása

a) Az eseti engedély korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról az eseti engedély tulajdonosát írásban értesíteni kell. Az illetékes hatóság megjelöli a korlátozás, felfüggesztés vagy visszavonás okát, és az eseti engedély tulajdonosát tájékoztatja fellebbezési jogáról.

b) A felfüggesztett eseti engedély érvényessége kizárólag a melléklet (21. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelmények teljesülésének helyreállítását követően állítható újra vissza.

21B.150. Nyilvántartás vezetése

a) Az illetékes hatóság olyan nyilvántartási rendszert alakít ki, amely lehetővé teszi az eseti engedélyek kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének vagy visszavonásának megfelelő nyomon követését.

b) A nyilvántartásban legalább az alábbiak szerepelnek:

1. az eseti engedély kérelmezője vagy tulajdonosa által átadott dokumentumok;

2. a vizsgálat és ellenőrzés során készített dokumentumok, amelyekben megállapítják a tevékenységeket és a 21B.120. pontban meghatározott elemek végeredményét;

3. az eseti engedély, beleértve annak módosításait; valamint

4. a gyártóval folytatott tárgyalások jegyzőkönyvei.

c) A nyilvántartást az eseti engedély megszűnését követően az irattárban legalább hat évig megőrzik.

d) Az illetékes hatóság nyilvántartást vezet az általa érvényesített összes megfelelőségi nyilatkozatról (52. számú EASA-űrlap, lásd a Függeléket) és hivatalos kiállítási bizonyítványról (1. számú EASA-űrlap, lásd a Függeléket).

G. ALRÉSZ - A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21B.220. Vizsgálat

a) Az illetékes hatóság vizsgálati csoportot nevez ki a gyártó szervezet jóváhagyásának valamennyi kérelmezőjét vagy tulajdonosát illetően a gyártó szervezet jóváhagyásával kapcsolatos összes feladat ellátására, amely csoport a vizsgálati csoportot irányító és vezető csoportvezetőből és szükség szerint egy vagy több tagból áll. A csoportvezető a 21B.25. b) 2. albekezdés meghatározása szerint a tevékenységért felelős vezető felé jelent.

b) Az illetékes hatóság megfelelő vizsgálati tevékenységet végez a gyártó szervezet jóváhagyásának kérelmezőjét vagy tulajdonosát illetően, hogy igazolja a jóváhagyás kiállítására, érvényben tartására, módosítására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó ajánlásokat.

c) Az illetékes hatóság a dokumentált eljárások részeként eljárásokat készít a gyártó szervezet jóváhagyása kérelmezőinek vagy tulajdonosainak vizsgálatára, amelyek kiterjednek legalább az alábbiakra:

1. a kapott kérelmek értékelése;

2. a gyártó szervezet jóváhagyásáért felelős csoport meghatározása;

3. a vizsgálat előkészítése és megtervezése;

4. a dokumentáció értékelése (gyártó szervezet részletes ismertetése, eljárások, stb.);

5. auditálás;

6. a módosító intézkedések utólagos nyomon követése;

7. a gyártó szervezet jóváhagyásának kiadására, módosítására, felfüggesztésére és visszavonására vonatkozó ajánlások;

8. folyamatos felügyelet.

21B.225. Vizsgálati eredmények

a) Ha az illetékes hatóság audit alkalmával vagy másként olyan objektív bizonyíték birtokába jut, amely arra utal, hogy a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa nem felel meg a melléklet (21. rész) A. szakasza szerinti alkalmazandó követelményeknek, akkor a 21A.158. a) pontnak megfelelően meg kell határozni e vizsgálati eredmény osztályát.

b) Az illetékes hatóság a következők szerint jár el:

1. első szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény terjedelmétől függően haladéktalanul intézkedik a gyártó szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról azzal, hogy ez mindaddig érvényben marad, ameddig a szervezet eredményes kiigazító intézkedést nem hoz;

2. második szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény természetétől függően legfeljebb három hónapos határidőt tűz, amelyen belül kiigazító intézkedést kell hozni. Bizonyos körülmények között az első ilyen határidő lejártával az illetékes hatóság - kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel - a három hónapos határidőt a vizsgálati eredmény természetétől függően meghosszabbíthatja.

c) Ha az illetékes hatóság által kitűzött határidőn belül a megfelelőséget nem sikerül elérni, az illetékes hatóság intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

21B.230. A bizonyítvány kiállítása

a) Miután meggyőződött arról, hogy a gyártó szervezet megfelel az A. szakasz G. alrészében szereplő alkalmazandó követelményeknek, az illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül kiadja a gyártó szervezet jóváhagyását (55. számú EASA-űrlap, lásd a Függeléket).

b) A hivatkozási számot az 55. számú EASA-űrlapon az ügynökség által meghatározott módon tüntetik fel.

21B.235. Folyamatos felügyelet

a) Annak érdekében, hogy a gyártó szervezet jóváhagyása érvényben tartásának indokoltságát megállapíthassa, az illetékes hatóság folyamatos felügyeleti tevékenységet végez, ennek keretében:

1. ellenőrzi, hogy a gyártó szervezet jóváhagyása tulajdonosának minőségügyi rendszere továbbra is megfelel-e az e melléklet (21. rész) A. szakaszának G. alrészében foglaltaknak;

2. ellenőrzi, hogy a gyártó szervezet jóváhagyása tulajdonosának szervezete a gyártó szervezet részletes ismertetésének megfelelően működik-e; továbbá

3. ellenőrzi a gyártó szervezet részletes ismertetése szerinti eljárások hatékonyságát; továbbá

4. mintavételezés útján ellenőrzi a termékre, alkatrészre vagy berendezésre vonatkozó előírások teljesülését.

b) A folyamatos felügyeletet a 21B.220. pontnak megfelelően végzik.

c) Az illetékes hatóság tervszerű folyamatos felügyelettel biztosítja, hogy 24 hónapos időszakonként megtörténjen a gyártó szervezet jóváhagyásának teljes felülvizsgálata az e rész szerinti megfelelőség szempontjából. A folyamatos felügyelet ennek az időszaknak a folyamán többféle vizsgálati tevékenységből épülhet fel. Az ellenőrzések száma a szervezet összetettségétől, a telephelyek számától és a gyártás jelentőségétől függően változhat. Az illetékes hatóság minimális feltételként a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosánál évente legalább egy alkalommal elvégzi a folyamatos felügyeleti tevékenységet.

21B.240. A gyártó szervezet jóváhagyásának módosítása

a) Az illetékes hatóság a folyamatos felügyeleti tevékenységek révén felügyeli a kis módosításokat.

b) Az illetékes hatóság a körülményektől függően a 21B.220. pontnak megfelelően megvizsgálja a gyártó szervezet jóváhagyása vagy a kérelem nagy módosításait, illetve a gyártó szervezet jóváhagyása tulajdonosának kérelmét a jóváhagyás alkalmazási körének és feltételeinek módosítására.

c) Ha az illetékes hatóság meggyőződött az A. szakasz G. alrészében szereplő követelmények folyamatos betartásáról, a gyártó szervezet jóváhagyását ennek megfelelően módosítja.

21B.245. A gyártó szervezet jóváhagyásának felfüggesztése vagy visszavonása

a) Első vagy második szintű vizsgálati eredmények esetén az illetékes hatóság az alábbiaknak megfelelően részben vagy egészben korlátozza, felfüggeszti, vagy visszavonja a gyártó szervezet jóváhagyását:

1. Első szintű vizsgálati eredmény esetén a gyártó szervezet jóváhagyását azonnal korlátozzák vagy felfüggesztik. Ha a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa nem tartja be a 21A.158. c) 1. albekezdés rendelkezéseit, a gyártó szervezet jóváhagyását visszavonják.

2. Második szintű vizsgálati eredmény esetén az illetékes hatóság annak átmeneti, teljes vagy részleges felfüggesztésével határoz a gyártó szervezet jóváhagyásának korlátozásáról. Ha a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa nem tartja be a 21A.158. c) 2. albekezdés rendelkezéseit, a gyártó szervezet jóváhagyását visszavonják.

b) A gyártó szervezet jóváhagyásának felfüggesztéséről vagy visszavonásáról a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosát írásban értesítik. Az illetékes hatóság közli a korlátozás, felfüggesztés vagy visszavonás okát, és fellebbezési jogáról tájékoztatja a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosát.

c) A gyártó szervezet jóváhagyásának felfüggesztése esetén annak érvényességét kizárólag az A. szakasz G. alrésze szerinti megfelelőség helyreállítását követően állíthatják vissza.

21B.260. Nyilvántartás vezetése

a) Az illetékes hatóság nyilvántartási rendszert hoz létre, amely lehetővé teszi a gyártó szervezetek valamennyi jóváhagyása kiadásának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének vagy visszavonásának megfelelő nyomon követését.

b) A nyilvántartás kiterjed legalább az alábbiakra:

1. a gyártó szervezet jóváhagyásának kérelmezője vagy tulajdonosa által átadott dokumentumok;

2. a vizsgálat és ellenőrzés során készült dokumentumok, amelyekben a tevékenységeket és a 21B.220. pontban meghatározott elemek végeredményét megállapítják, beleértve a 21B.225. pontnak megfelelően kimutatott vizsgálati eredményeket is;

3. a folyamatos ellenőrzési program, beleértve az elvégzett vizsgálatokra vonatkozó adatokat is;

4. a gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványa, beleértve a módosításokat is;

5. a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosával folytatott tárgyalások jegyzőkönyvei.

c) Az adatokat legalább hat évig irattárban megőrzik.

H. ALRÉSZ - LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21B.320. Vizsgálat

a) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága megfelelő vizsgálati tevékenységet végez a légialkalmassági bizonyítvány kérelmezőjénél vagy tulajdonosánál, hogy igazolja a bizonyítvány vagy engedély kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének, illetve visszavonásának indokoltságát.

b) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a dokumentált eljárások részeként eljárásokat készít, amelyek legalább az alábbiakra terjednek ki:

1. a kérelmező jogosultságának értékelése;

2. a kérelem jogosultságának értékelése;

3. a légialkalmassági bizonyítványok besorolása;

4. a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése;

5. a légi jármű vizsgálata;

6. a légialkalmassági bizonyítványok szükséges feltételeinek, megszorításainak és korlátozásainak a meghatározása.

21B.325. Légialkalmassági bizonyítványok kiállítása

a) Miután meggyőződött a 21B.326. pontban foglalt követelmények és az e melléklet (21. rész) A. szakaszának H. alrészében foglalt alkalmazandó követelmények teljesüléséről, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a körülményektől függően indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a légialkalmassági bizonyítványt (25. számú EASA-űrlap, lásd függelék).

b) Miután meggyőződött a 21B.327. pontban foglalt követelmények és az e melléklet (21. rész) A. szakaszának H. alrészében foglalt alkalmazandó követelmények teljesüléséről, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a körülményektől függően indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt (24. számú EASA-űrlap, lásd függelék).

c) Nem tagállamból származó új vagy használt légi jármű esetében az a) vagy b) pont szerinti megfelelő légialkalmassági bizonyítvány mellett a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a légi jármű első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványát (15a. számú EASA-űrlap, lásd függelék) is kiállítja.

21B.326. Légialkalmassági bizonyítvány

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a légialkalmassági bizonyítványt a következők szerint állítja ki:

a) új légi jármű esetében:

1. ha bemutatták a 21A.174. b) 2. pontban előírt dokumentációt;

2. miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet;

b) használt légi jármű esetében:

1. ha bemutatták a 21A.174. b) 3. pontban előírt dokumentációt, és ez igazolja, hogy:

i. a légi jármű megfelel egy olyan típustervnek, amely egy típusalkalmassági bizonyítvány, valamint a melléklet (21. rész) rendelkezéseinek megfelelően esetleg jóváhagyott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, módosítások és javítások alapján jóvá van hagyva; továbbá

ii. teljesülnek az alkalmazandó légialkalmassági irányelvek; továbbá

iii. a légi járművön a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban ellenőrzést hajtottak végre;

2. miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet.

21B.327. Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány

a) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt a következők szerint állítja ki:

1. új légi jármű esetében:

i. ha bemutatták a 21A.174. b) 2. pontban előírt dokumentációt;

ii. miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy, az ügynökség által korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány alapján vagy különleges légialkalmassági előírásoknak megfelelően jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet;

2. használt légi jármű esetében:

i. ha bemutatták a 21A.174. b) 3. pontban előírt dokumentációt, és ez igazolja, hogy:

A. a légi jármű megfelel egy olyan tervnek, amelyet az ügynökség korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy különleges légialkalmassági előírások, valamint a melléklet (21. rész) rendelkezéseinek megfelelően esetleg jóváhagyott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, módosítások és javítások alapján jóváhagyott; továbbá

B. teljesülnek az alkalmazandó légialkalmassági irányelvek; továbbá

C. a légi járművön a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban ellenőrzést hajtottak végre;

ii. miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet.

b) Olyan légi jármű esetében, amely az alaprendelet szerinti alapvető követelményeknek nem felelhet meg és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt nem kaphat, az ügynökség az alapvető követelményektől való eltérések figyelembevételéhez szükséges mértékben:

1. olyan különleges légialkalmassági előírásokat ad ki, amelyek a terv szerinti rendeltetés tekintetében megfelelő biztonságot nyújtanak, és ellenőrzi ezen előírások betartását; továbbá

2. korlátozásokat állapít meg a légi jármű használatára vonatkozóan.

c) Az alaprendelet szerinti alapvető légialkalmassági követelményektől való eltérések figyelembevételéhez szükséges körben a légi jármű használatára vonatkozó korlátozásokhoz korlátozott légialkalmassági bizonyítványokat - ideértve a légtérhasználati korlátozásokat is - kell társítani.

21B.330 A légialkalmassági bizonyítvány és a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány felfüggesztése és visszavonása

a) Ha bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a 21A.181. pont a) alpontjában előírt feltételek bármelyikét nem teljesítik, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a légialkalmassági bizonyítványt felfüggeszti vagy visszavonja.

b) A légialkalmassági bizonyítvány vagy a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés kiadásakor a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága megjelöli a felfüggesztés vagy visszavonás indokait, és fellebbezési jogáról tájékoztatja a bizonyítvány tulajdonosát.

21B.345. Nyilvántartás vezetése

a) Az illetékes hatóság nyilvántartási rendszert hoz létre, amely minden esetben lehetővé teszi a légialkalmassági bizonyítványok kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének vagy visszavonásának megfelelő nyomon követését.

b) A nyilvántartás kiterjed legalább az alábbiakra:

1. a kérelmező által átadott dokumentumok;

2. a vizsgálat során készült dokumentumok, amelyekben a tevékenységeket és a 21B.320. b) bekezdésben meghatározott elemek végeredményét megállapítják; valamint

3. a bizonyítvány vagy engedély másolata, beleértve a módosításokat is.

c) Az adatokat az adott nemzeti nyilvántartásból való törlést követően legalább hat évig irattárban megőrzik.

I. ALRÉSZ - ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21B.420. Vizsgálat

a) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága megfelelő vizsgálati tevékenységet végez a zajbizonyítvány kérelmezőjénél vagy tulajdonosánál, hogy igazolja a bizonyítvány vagy engedély kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének, illetve visszavonásának indokoltságát.

b) A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a dokumentált eljárások részeként eljárásokat készít, amelyek legalább az alábbiakra terjednek ki:

1. a jogosultság értékelése;

2. a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése;

3. a légi jármű vizsgálata.

21B.425. Zajbizonyítványok kiállítása

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a körülményektől függően indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a zajbizonyítványokat (45. számú EASA-űrlap, lásd a Függeléket), ha meggyőződött arról, hogy betartották az A. szakasz I. alrészében szereplő követelményeket.

21B.430. A zajbizonyítványok felfüggesztése vagy visszavonása

a) Ha bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a 21A.211. a) bekezdésben előírt feltételek bármelyike nem teljesül, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a zajbizonyítványt felfüggeszti vagy visszavonja.

b) A zajbizonyítvány felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés kiadását követően a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága megjelöli a felfüggesztés vagy visszavonás indokait, és fellebbezési jogáról tájékoztatja a bizonyítvány tulajdonosát.

21B.445. Nyilvántartás vezetése

a) Az illetékes hatóság nyilvántartási rendszert hoz létre, amely minden esetben lehetővé teszi a zajbizonyítványok kiállításának, érvényben tartásának, módosításának, felfüggesztésének vagy visszavonásának megfelelő nyomon követését.

b) A nyilvántartás kiterjed legalább az alábbiakra:

1. a kérelmező által átadott dokumentumok;

2. a vizsgálat során készült dokumentumok, amelyekben a tevékenységeket és a 21B.420. b) bekezdésben meghatározott elemek végeredményét megállapítják;

3. a bizonyítvány vagy engedély másolata, beleértve a módosításokat is.

c) Az adatokat a nemzeti nyilvántartásból való törlést követően legalább hat évig irattárban megőrzik.

J. ALRÉSZ - A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

Az ügynökség által meghatározott közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni.

K. ALRÉSZ - ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

Az ügynökség által meghatározott közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni.

(L. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ - JAVÍTÁSOK

Az ügynökség által meghatározott közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni.

(N. ALRÉSZ - NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ - EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

Az ügynökség által meghatározott közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni.

P. ALRÉSZ - REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21B.520 Vizsgálat

a) Az illetékes hatóság megfelelő vizsgálati tevékenységet végez, hogy igazolja a repülési engedély kiállítását vagy visszavonását.

b) Az illetékes hatóság értékelési eljárásokat készít, amelyek legalább az alábbiakra terjednek ki:

1. a kérelmező jogosultságának értékelése;

2. a kérelem jogosultságának értékelése;

3. a kérelemhez csatolt dokumentáció értékelése;

4. a légi jármű vizsgálata;

5. a repülési feltételek jóváhagyása a 21A.710. pont b) alpontja szerint.

21B.525. Repülési engedély kiállítása

Az illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül repülései engedélyt (20a. számú EASA-űrlap, lásd függelék) állít ki, miután:

1. a 21A.707. pontban előírt adatokat bemutatták; továbbá

2. a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása; továbbá

3. saját maga által elvégzett vizsgálatok útján - amelyek helyszíni ellenőrzéseket is magukban foglalhatnak - vagy a kérelmezővel egyeztetett eljárások alapján meggyőződött arról, hogy a légi jármű a repülés előtt megfelel a 21A.708. pontban meghatározott tervnek.

21B.530 Repülési engedélyek visszavonása

a) Az illetékes hatóság visszavonja a repülési engedélyt, ha bizonyíték merül fel arra vonatkozóan, hogy a 21A.723. pont a) alpontjában előírt feltételek bármelyike nem teljesül az általa kiállított repülési engedély vonatkozásában.

b) A repülési engedély visszavonásáról szóló értesítés kiadását követően az illetékes hatóság megjelöli a visszavonás indokait, és fellebbezési jogáról tájékoztatja az engedély tulajdonosát.

21B.545 Nyilvántartás vezetése

a) Az illetékes hatóság nyilvántartási rendszert hoz létre, amely lehetővé teszi valamennyi egyedi repülési engedély kiállításának és visszavonásának megfelelő nyomon követését.

b) A nyilvántartás kiterjed legalább az alábbiakra:

1. a kérelmező által átadott dokumentumok;

2. a vizsgálat során készült dokumentumok, amelyekben a tevékenységeket és a 21B.520. pont b) alpontjában meghatározott elemek végeredményét megállapítják; és

3. a repülési engedély másolata.

c) A nyilvántartást az engedély megszűnését követően legalább hat évig meg kell őrizni.

Q. ALRÉSZ - TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

Az ügynökség által meghatározott közigazgatási eljárásokat kell alkalmazni.

Függelékek

EASA-ŰRLAPOK

I. függelék

Üzemképességi tanúsítvány - 1. számú EASA-űrlap a melléklet (21. rész) szerint

Útmutatás az 1. számú EASA-űrlap használatához

Az alábbi útmutatás csak az 1. számú EASA-űrlap gyártási célú felhasználására vonatkozik. Az 1. számú EASA-űrlap karbantartási célú felhasználásával a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) II. függeléke foglalkozik.

1. CÉL ÉS HASZNÁLAT

1.1. A tanúsítvány egyik elsődleges célja, hogy igazolja az új repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések (a továbbiakban: darab, darabok) légi alkalmasságát.

1.2. A tanúsítvány és a darab(ok) között megfeleltetést kell felállítani. A tanúsítvány kiállítója köteles a tanúsítványt oly módon megőrizni, hogy abból az eredeti adatok egyértelműen ellenőrizhetők legyenek.

1.3. A tanúsítványt számos légialkalmassági hatóság elfogadja, az elfogadás azonban bizonyos esetekben kétoldalú megállapodások és/vagy az adott légialkalmassági hatóság által követett politika függvénye is lehet. A tanúsítványban szereplő "jóváhagyott tervadatok" szövegrész ez utóbbi esetben az importáló ország légialkalmassági hatósága általi jóváhagyásra utal.

1.4. A tanúsítvány nem szállító- vagy fuvarlevél.

1.5. A tanúsítvány légi jármű forgalomba hozatalára nem használható fel.

1.6. A tanúsítvány nem testesít meg jóváhagyást a darabnak egy adott légi járműbe, hajtóműbe vagy légcsavarba való beszerelését illetően, csupán arra szolgál, hogy tájékoztassa a végfelhasználót a légialkalmassági jóváhagyás eredményeiről.

1.7. Egyazon tanúsítvány nem használható fel gyártási és karbantartási célra is.

1.8. Egyazon tanúsítvány nem állítható ki olyan darabok együttesére, amelyek egy részének tanúsítása "jóváhagyott tervadatok", másik részének tanúsítása "nem jóváhagyott tervadatok" alapján történt.

2. ÁLTALÁNOS FORMÁTUM

2.1. A tanúsítványnak követnie kell a csatolt formátumot, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a tanúsítvány nem válhat felismerhetetlenné.

2.2. A tanúsítványt "fekvő" formátumban kell kiállítani, befoglaló méretei azonban - ügyelve a tanúsítvány felismerhetőségére és olvashatóságára - növelhetők vagy csökkenthetők. Kétség esetén forduljon az illetékes hatósághoz.

2.3. A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelősségére vonatkozó rész tetszés szerint elhelyezhető az űrlap elő- vagy hátoldalán.

2.4. Ügyeljen arra, hogy a feliratok egyértelműek és könnyen olvashatóak legyenek.

2.5. A tanúsítvány elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A tanúsítványon szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük, és követniük kell az előírt formátumot.

2.6. A tanúsítványt angol nyelven, továbbá szükség szerint egy vagy több más nyelven kell kiállítani.

2.7. A tanúsítvány kitölthető gépi/számítógépes úton vagy kézzel; utóbbi esetben nagybetűket kell alkalmazni. A kitöltés során ügyelni kell a könnyű olvashatóságra.

2.8. Az egyértelműség érdekében lehetőség szerint kerülje a rövidítések használatát.

2.9. A tanúsítvány hátoldalán fennmaradó üres helyen a kiállító további információkat tüntethet fel, a tanúsításra vonatkozó nyilatkozatokat azonban minden esetben az előoldalon kell elhelyezni. Ha a kiállító a bizonylat hátoldalát is igénybe veszi, akkor erre a tanúsítvány előoldalán a megfelelő rovatban utalnia kell.

3. PÉLDÁNYOK

3.1. A tanúsítvány tetszőleges számú példányban kiállítható, és sem az ügyfélnek átadandó példányok, sem a kiállító által megőrzendő példányok száma nincs korlátozva.

4. HIBÁS TANÚSÍTVÁNY

4.1. Ha a végfelhasználó hibát talál a tanúsítványon, akkor erről köteles írásban, a hiba megjelölésével értesíteni a kiállítót. A hiba kiküszöbölése céljából a kiállító új tanúsítványt bocsáthat ki.

4.2. Az új tanúsítványhoz új űrlap-azonosító számot kell rendelni, azt újból alá kell írni és új keltezéssel kell ellátni.

4.3. A kiállító az új tanúsítvány kiállítása iránti kérelemnek a darab vagy darabok állapotának újbóli ellenőrzése nélkül is helyt adhat. Az új tanúsítvány nem a darab vagy darabok aktuális állapotára vonatkozik, és 12. rovatában a következő mondattal utalnia kell a korábbi tanúsítványra: "Ez a tanúsítvány a [eredeti kiadás dátuma]-án/-én kelt [az eredeti űrlap-azonosító szám]. számú tanúsítvány [helyesbített rovat vagy rovatok sorszáma]. számú rovatában található hibát (hibákat) helyesbíti, és megfelelőséget, állapotot vagy üzembe helyezésre való alkalmasságot nem tanúsít." Az eredeti tanúsítvány megőrzési idejéig mindkét tanúsítványt meg kell őrizni.

5. A TANÚSÍTVÁNY KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL

1. rovat: Jóváhagyó illetékes hatóság/Ország

Azon illetékes hatóság neve és országa, amelynek joghatósága alatt a tanúsítvány kiállítása történik. Ha az illetékes hatóság az ügynökség, akkor ebbe a rovatba csak az "EASA" rövidítést kell beírni.

2. rovat: Az 1. számú EASA-űrlap fejléce

"ÜZEMKÉPESSÉGI TANÚSÍTVÁNY 1. SZ. EASA-ŰRLAP"

3. rovat: Űrlap azonosító száma

A 4. rovatban megjelölt szervezet által kialakított számozási rendszer vagy eljárás alapján a tanúsítványhoz rendelt egyedi azonosító. Az azonosító betűket és számjegyeket egyaránt tartalmazhat.

4. rovat: Szervezet neve és címe

A tanúsítvánnyal érintett gyártó szervezet (lásd az 55. számú EASA-űrlap A. lapját) teljes neve és címe. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető a szervezet logója stb. is.

5. rovat: Munkamegrendelés/szerződés/számla

A munkamegrendelés száma, a szerződés száma, a számlaszám vagy más hasonló, a darab vagy darabok ügyfél általi nyomonkövethetőségét lehetővé tévő hivatkozási szám.

6. rovat: Darab

Több darab esetén az egyes darabok alkalmi sorszáma. Ezek a sorszámok megkönnyítik a 12. rovatban az egyes darabok azonosítását.

7. rovat: Leírás

A darab megnevezése és leírása. Lehetőleg a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasításokban vagy a karbantartási dokumentációban (például az illusztrált alkatrész-katalógusban, a légi jármű karbantartási kézikönyvében, a szervizelési közleményben, az alkatrész karbantartási kézikönyvében) található megnevezést kell alkalmazni.

8. rovat: Alkatrészszám

A darabon, az arra helyezett címkén vagy a csomagoláson szereplő alkatrészszám. Hajtómű és légcsavar esetében helyettesíthető a típusmegjelöléssel.

9. rovat: Mennyiség

A darabok mennyisége.

10. rovat: Sorozatszám

Ha a darabot valamilyen előírás értelmében sorozatszámmal (gyártási számmal) kell ellátni, akkor ebben a rovatban ezt a számot kell megadni. Ugyanitt olyan más sorozatszám is megadható, amelynek használatára előírás nem kötelez. Ha a darabon nem található sorozatszám, a rovatba az "N/A" szöveget kell írni.

11. rovat: Állapot/munka

"PROTOTÍPUS" vagy "ÚJ".

A rovatba "PROTOTÍPUS" írandó a következő esetekben:

i. új darab gyártása nem jóváhagyott tervadatok alapján;

ii. korábbi tanúsítvány tartalmának újbóli tanúsítása a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a darabon még üzembe helyezése előtt módosítást vagy javítást hajtottak végre (például tervmódosítás átvezetése céljából, gyártási hiba javítása, ellenőrzés, teszt vagy a tervezési élettartam meghosszabbítása nyomán). Az eredeti tanúsítvány és a módosítás vagy javítás adatait a 12. rovatban meg kell adni.

A rovatba "ÚJ" írandó a következő esetekben:

i. új darab gyártása a jóváhagyott tervadatok alapján;

ii. korábbi tanúsítvány tartalmának újbóli tanúsítása a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a darabon még üzembe helyezése előtt módosítást vagy javítást hajtottak végre (például tervmódosítás átvezetése céljából, gyártási hiba javítása, ellenőrzés, teszt vagy a tervezési élettartam meghosszabbítása nyomán). Az eredeti tanúsítvány és a módosítás vagy javítás adatait a 12. rovatban meg kell adni;

iii. korábbi tanúsítvánnyal tanúsított "prototípus" darabok (megfelelés csak nem jóváhagyott tervadatoknak) átminősítése "új" darabbá (megfelelés jóváhagyott tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapot) a termékgyártó vagy a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a vonatkozó tervadatokat változtatás nélkül jóváhagyták. A 12. rovatba a következő szöveget kell írni:

"PROTOTÍPUS" DARABOK ÁTMINŐSÍTÉSE "ÚJ" DARABBÁ: EZ AZ OKMÁNY AZON TERVEZÉSI ADATOK JÓVÁHAGYÁSÁT (DÁTUM: [A DÁTUM, HA A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLLAPOTÁNAK AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES]) TANÚSÍTJA, AMELYEK ALAPJÁN E DARAB (DARABOK) GYÁRTÁSA TÖRTÉNT.

A 13a. rovatban a "gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és biztonságos üzemkész állapotban vannak" szövegrész melletti négyzetet kell bejelölni;

iv. korábban tanúsított új darab átvizsgálása üzembe helyezés előtt az ügyfél által megadott szabvány vagy előírások alapján (ezek és az eredeti tanúsítás adatait a 12. rovatban meg kell adni) vagy a légi alkalmasság megállapítása céljából (a 12. rovatban a jelenlegi tanúsítás alapját és az eredeti tanúsítás adatait kell megadni).

12. rovat: Megjegyzések

A 11. rovatban megjelölt munka leírása vagy közvetlenül, vagy utalásokkal a háttér-dokumentációra oly módon, hogy ennek alapján a felhasználó vagy a beszerelést végző személy a tanúsítás tárgyát képező munkával összefüggésben megítélhesse a darab(ok) légi alkalmasságát. Szükség esetén használjon külön lapot, és az 1. számú EASA-űrlapon utaljon erre. Minden megállapításról derüljön ki egyértelműen, hogy a 6. rovatban megjelölt darabok közül melyikre (egyre vagy többre) vonatkozik. Ha nincs megjegyzése, a rovatba a "Nincs" szöveget írja.

A 12. rovatban jelölje meg a nem jóváhagyott tervadatok alapján történő tanúsítás indokát (például még nincs típusalkalmassági bizonyítvány, csak tesztelés céljából, még nincsenek jóváhagyott tervadatok).

Ha a tanúsítvány kiállítása az 1. számú EASA-űrlap elektronikus változata alapján történik, minden olyan adatot ebbe a rovatba kell beírni, amely máshová nem tartozik.

13a. rovat

A két négyzet közül csak az egyiket kell bejelölni:

1. a "gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és biztonságos üzemkész állapotban vannak" szövegrész mellettit akkor, ha a darab(ok) gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és a kiállító megállapította, hogy a darab(ok) biztonságos üzemkész állapotban van(nak);

2. a "gyártása a 12. rovatban körülírt, nem jóváhagyott tervadatok alapján történt" szövegrész mellettit akkor, ha a darab(ok) gyártása megfelelő nem jóváhagyott tervadatok alapján történt. A kérdéses tervadatokat a 12. rovatban kell megadni (például még nincs típusalkalmassági bizonyítvány, csak tesztelés céljából, még nincsenek jóváhagyott tervadatok).

Egyazon tanúsítvány nem állítható ki olyan darabok együttesére, amelyek egy részének tanúsítása jóváhagyott tervadatok, másik részének tanúsítása nem jóváhagyott tervadatok alapján történt.

13b. rovat: Hivatalos aláírás

Ezt a rovatot az arra jogosult személynek kell aláírnia. A rovatot csak olyan személy láthatja el aláírásával, aki az illetékes hatóság szabályai és politikája alapján különös aláírási jogosultsággal rendelkezik. A felismerés megkönnyítése érdekében a rovatban az aláíró személy egyedi azonosító száma is elhelyezhető.

13c. rovat: Jóváhagyás/engedély száma

A jóváhagyás, illetve engedély száma vagy hivatkozási jele. Ezt a számot, illetve hivatkozási jelet az illetékes hatóság adja ki.

13d. rovat: Név

A 13b. rovatot aláíró személy neve olvasható formában.

13e. rovat: Kelt

A 13b. rovat aláírásának napja a következő formátumban: nn = nap (két számjegy), hhh = hónap (az első három betű), éééé = év (négy számjegy).

14a-14e. rovat

Általános követelmények a 14a-14e. rovattal szemben:

Gyártási célú tanúsítás esetén nem használatos. Annak érdekében, hogy a rovatokba véletlenül, illetve illetéktelenül ne kerülhessenek adatok, ezeket a rovatokat sötétítéssel, mintázattal vagy másként meg kell jelölni.

A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelőssége

A tanúsítványon elhelyezendő következő szöveg arra figyelmezteti a végfelhasználót, hogy a tanúsítványtól függetlenül az űrlapot kísérő darabok beszerelésével és felhasználásával kapcsolatos felelősségük fennáll.

"EZEN OKMÁNY MEGLÉTE ÖNMAGÁBAN NEM JELENT AUTOMATIKUS BESZERELÉSI JOGOSULTSÁGOT.

HA A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG HELYETT MÁS LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG NEMZETI RENDELKEZÉSEI SZERINT VÉGZI TEVÉKENYSÉGÉT, AKKOR ALAPVETŐ GONDOSKODNIA ARRÓL, HOGY LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGA ELFOGADJA AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGTÓL SZÁRMAZÓ DARABOKAT. A 13A. ÉS A 14A. ROVATBAN TALÁLHATÓ NYILATKOZAT NEM BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNY. A LÉGI JÁRMŰ ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN A LÉGI JÁRMŰ KARBANTARTÁSI NYILVÁNTARTÁSAINAK MINDEN ESETBEN TARTALMAZNIUK KELL A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY ÁLTAL A NEMZETI RENDELKEZÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN KIÁLLÍTOTT BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNYT."

V. függelék

Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány - 24. számú EASA-űrlap

Az illetékes hatóság logója

KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY

(1)[Nyilvántartásba vevő tagállam]
[A TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGA]
(1)
1. Ország- és lajstromjelek2. A gyártó neve és a légi jármű gyártó által használt megnevezése3. A légi jármű sorozatszáma
4. Kategóriák
5. Ezt a légialkalmassági bizonyítványt (2) [a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-én kelt egyezmény] és a 216/2008/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének b) pontja alapján adjuk ki a fent megnevezett légi járműre vonatkozóan, amelyről megállapítottuk, hogy légi közlekedésre alkalmas, amennyiben karbantartása és üzemeltetése a fentieknek, valamint a vonatkozó korlátozásoknak megfelelően történik.
A fentieken túlmenően a következő korlátozásokat kell alkalmazni:
(1)
(2) [A légi jármű a nemzetközi légi forgalomban a fenti korlátozásoktól függetlenül használható.]
Kiállítás kelte:
Aláírás:
6. Ez a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány mindaddig érvényes, amíg a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága vissza nem vonja.
A bizonyítványhoz csatolni kell az érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.
(1) A nyilvántartásba vevő állam tölti ki.
(2) A nem kívánt rész törlendő.

24. számú EASA-űrlap, 2. kiadás

Ezt a bizonyítványt repülés közben mindenkor a fedélzeten kell tartani!

VI. függelék

Légialkalmassági bizonyítvány - 25. számú EASA-űrlap

Az illetékes hatóság logója

LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY

(1)[Nyilvántartásba vevő tagállam]
[A TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGA]
(1)
1. Ország- és lajstromjelek2. A gyártó neve és a légi jármű gyártó által használt megnevezése3. A légi jármű sorozatszáma
4. Kategóriák
5. Ezt a légialkalmassági bizonyítványt a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-én kelt egyezmény és a 216/2008/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján adjuk ki a fent megnevezett légi járműre vonatkozóan, amelyről megállapítottuk, hogy légi közlekedésre alkalmas, amennyiben karbantartása és üzemeltetése a fentieknek, valamint a vonatkozó korlátozásoknak megfelelően történik.
Korlátozások/megjegyzések:
(1)
Kiállítás kelte:
Aláírás:
6. Ez a légialkalmassági bizonyítvány mindaddig érvényes, amíg a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága vissza nem vonja.
A bizonyítványhoz csatolni kell az érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.
(1) A nyilvántartásba vevő állam tölti ki.

25. számú EASA-űrlap, 2. kiadás

Ezt a bizonyítványt repülés közben mindenkor a fedélzeten kell tartani!

VIII. függelék

Megfelelőségi nyilatkozat légi járműről - 52. számú EASA-űrlap

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT LÉGI JÁRMŰRŐL
1. A gyártás helye (állam)2. [TAGÁLLAM], (1) az Európai Unió tagállama (2)3. A nyilatkozat hivatkozási száma:
4. Szervezet
5. A légi jármű típusa6. A típusalkalmassági bizonyítvány(ok) száma:
7. A légi jármű lajstromszáma vagy jele8. A légi jármű azonosító száma:
9. A hajtómű/légcsavar adatai (3)
10. Átalakítások és/vagy szervizelési közlemények (3)
11. Légialkalmassági irányelvek
12. Engedmények
13. Kivételek, mentességek, eltérések (3)
14. Megjegyzések
15. Légialkalmassági bizonyítvány
16. További követelmények
17. Megfelelőségi nyilatkozat
Tanúsítjuk, hogy a fent megjelölt légi jármű teljes mértékben megfelel a típusalkalmassági bizonyítvány tárgyát képező tervnek, valamint a 9., 10., 11., 12. és 13. rovatban meghatározottaknak.
A légi jármű biztonságos üzemkész állapotban van.
A légi jármű repülési tesztjei kielégítőek voltak.
18. Aláírás19. Név20. Kelt (nap/hónap/év)
21. A gyártó szervezet jóváhagyásának száma
(1) Vagy „EASA”, ha az EASA az illetékes hatóság.
(2) Nem EU-tagállam esetén törlendő.
(3) A nem kívánt rész törlendő.

számú EASA-űrlap, 2. kiadás

Útmutatás a légi járműről kiadott megfelelőségi nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) használatához

1. CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

1.1. Azt, hogy a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot a 21. rész A. szakaszának F. alrésze alapján működő gyártónak hogyan kell használnia, a 21A.130. pont, valamint a vonatkozó elfogadható igazolási eljárás írja le.

1.2. A 21. rész A. szakaszának G. alrésze alapján a légi járműről kiállított megfelelőségi nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) célja, hogy a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa számára lehetővé tegye, hogy - kiváltságának megfelelően - a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságától egy adott légi járműre vonatkozóan légialkalmassági bizonyítványt kapjon.

2. ÁLTALÁNOS ELVEK

2.1. A megfelelőségi nyilatkozatnak követnie kell a csatolt formátumot, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a megfelelőségi nyilatkozat nem válhat felismerhetetlenné. Kétség esetén forduljon az illetékes hatósághoz.

2.2. A megfelelőségi nyilatkozat elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A nyilatkozaton szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük. A csatolt mintának megfelelően a feliratok előnyomtatva is elkészíthetők, az előnyomtatott űrlap azonban más, a megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatokat nem tartalmazhat.

2.3. A kitöltés történhet gépi/számítógépes úton vagy kézzel; utóbbi esetben nagybetűket kell alkalmazni. A kitöltés során ügyelni kell a könnyű olvashatóságra. A megfelelőségi nyilatkozat kiállítható angol nyelven, valamint - szükség szerint - egy vagy több további hivatalos nyelven is.

2.4. A jóváhagyott gyártó szervezet köteles megőrizni a nyilatkozat, valamint a nyilatkozatban hivatkozott függelékek egy-egy példányát.

3. A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL

3.1. A megfelelőségi nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy minden rovata ki legyen töltve.

3.2. Megfelelőségi nyilatkozat a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága számára csak akkor állítható ki, ha előzetesen megtörtént a légi járműre és a légi járműbe beszerelt termékekre vonatkozó tervek jóváhagyása.

3.3. Ha az illetékes hatóság másként nem rendelkezik, a 9., 10., 11., 12., 13. és 14. rovat külön megjelölt, a gyártó szervezet által őrzött okmányokra való utalások útján is kitölthető.

3.4. A megfelelőségi nyilatkozat elvben nem vonatkozik a felszerelés azon elemeire, amelyeket az alkalmazandó üzemeltetési szabályok értelmében a járművön esetleg el kell helyezni. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egyes ilyen elemek meg vannak jelölve a 10. rovatban, vagy szerepelnek a jóváhagyott típustervben. Az üzemeltetőket ennek megfelelően emlékeztetjük arra, hogy saját tevékenységi körükben felelősek az alkalmazandó üzemeltetési szabályok betartásáért.

1. rovat

Az a tagállam, amelyben a légi járművet gyártották.

2. rovat

Az az illetékes hatóság, amelynek joghatósága alatt a megfelelőségi nyilatkozat kiállítása történik.

3. rovat

Egyedi sorszám előnyomtatva, a nyilatkozat ellenőrzése és visszakereshetősége céljából. A sorszámot nem kell előnyomtatni, ha a kitöltés olyan gépi programmal történik, amely az okmányra automatikusan egyedi sorszámot nyomtat.

4. rovat

A nyilatkozatot kiállító szervezet teljes neve és működési helyének címe. A rovat tartalma előnyomtatható. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető logó stb. is.

5. rovat

A légi jármű típusának teljes megnevezése a típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint.

6. rovat

A nyilatkozat tárgyát képező légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának hivatkozási számai és kiadási adatai.

7. rovat

Lajstromba vett légi jármű esetén a lajstromjel. Lajstromba nem vett légi jármű esetén a tagállam illetékes hatósága és - szükség szerint - a harmadik ország illetékes hatósága által elfogadott jel.

8. rovat

A gyártó által ellenőrzési, nyomonkövethetőségi és terméktámogatási céllal a légi járműhöz rendelt azonosító szám. Ezt a számot gyári számnak, gyári sorozatszámnak is szokás nevezni.

9. rovat

A hajtómű(vek) és a légcsavar(ok) típusának teljes megnevezése a vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint. Ugyanitt fel kell tüntetni a szóban forgó darabok gyári számát és a gyártás helyét is.

10. rovat

A légi jármű tervadatainak jóváhagyott változásai.

11. rovat

A légi alkalmasságra vonatkozó irányelvek és más hasonló előírások teljes felsorolása, nyilatkozat ezek betartásáról, valamint a megfelelőségi nyilatkozat tárgyát képező légi járműre - beleértve a termékeket, valamint a beszerelt alkatrészeket, berendezéseket és felszerelést is - alkalmazott megfelelőségértékelési módszer ismertetése. Itt kell megadni a megfeleléssel kapcsolatos követelményekre vonatkozó határidőket is.

12. rovat

Nem tervezett jóváhagyott eltérések a jóváhagyott típustervtől (ezeket engedményeknek is szokás nevezni).

13. rovat

Ebben a rovatban csak megállapodáson alapuló kivételek, mentességek és eltérések jelölhetők meg.

14. rovat

Megjegyzések. Minden olyan nyilatkozat, tájékoztatás, különös adat vagy korlátozás, amely hatással lehet a légi jármű légi alkalmasságára. Ha nincs ilyen információ vagy adat, a rovatba a "NINCS" szöveget írja.

15. rovat

A kért légialkalmassági bizonyítvány típusának megfelelően "Légialkalmassági bizonyítvány" vagy "Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány".

16. rovat

Ebbe a rovatba a - például az importáló ország által közölt - kiegészítő követelményeket kell beírni.

17. rovat

A megfelelőségi nyilatkozat érvényességéhez az szükséges, hogy valamennyi rovata ki legyen töltve. A gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa köteles egy-egy példányban megőrizni a repülési tesztről, valamint az esetleges hibákról és a hibák javításáról felvett jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvet a tanúsítást végző személyeknek és a repülőszemélyzet egy tagjának (pl. berepülő pilóta, a repülési tesztért felelős mérnök) kedvező nyilatkozat kíséretében alá kell írnia. Annak érdekében, hogy a légi jármű megfeleljen az alkalmazandó tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban legyen, repülési tesztként a 21A.139. pont - és különösen a 21A.139. b) 1. vi. pont - szerinti minőségügyi rendszer keretében meghatározott teszteket kell elvégezni.

A gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa köteles továbbá megőrizni a nyilatkozat biztonságos üzemkész állapotra vonatkozó részének igazolása céljából átadott (vagy rendelkezésre bocsátott) darabok jegyzékét.

18. rovat

A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa által a 21A.145. d) pont alapján feljogosított személy írhatja alá. Bélyegzővel nyomott aláírás nem alkalmazható.

19. rovat

A nyilatkozatot aláíró személy neve gépelve vagy nyomtatva, olvasható formában.

20. rovat

A megfelelőségi nyilatkozat aláírásának dátuma.

21. rovat

Az illetékes hatóság jóváhagyásának hivatkozási adatai.

X. függelék

Gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványai a melléklet (21. rész) G. alrésze szerint - 55. számú EASA-űrlap

XI. függelék

Eseti engedély - 65. számú EASA-űrlap - a melléklet (21. rész) F. alrésze szerint

( 1 ) HL L 243., 2003.9.27., 5. o.

( 2 ) HL L 240., 2002.9.7., 1. o.

( 3 ) HL L 333, 2000.12.29., 47. o.

( 4 ) HL L 373., 1991.12.31., 4. o.

( 5 ) 2003.9.1.

( 6 ) Az EU-15 esetében 2003. szeptember 28., az EU-10 esetében 2004. május 1., az EU-2 esetében 2007. január 1.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1702 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1702&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R1702-20091228 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R1702-20091228&locale=hu

Tartalomjegyzék