32008D0934[1]

2008/934/EK: A Bizottság határozata ( 2008. december 5. ) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 7637. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 5.)

egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2008) 7637. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/934/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2)

A 451/2000/EK ( 2 ) és az 1490/2002/EK ( 3 ) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. Ez a jegyzék tartalmazza az e határozat mellékletében felsorolt hatóanyagokat is.

(3)

Az értékelő jelentéstervezet kézhezvételétől számított két hónapon belül az 1490/2002/EK rendelet 11e. cikkének megfelelően az érintett bejelentők önként visszavonták az érintett anyagok felvételéhez biztosított támogatásukat.

(4)

A Bizottság megvizsgálta az értékelő jelentéstervezetet, a referens tagállamok ajánlásait és a többi tagállam megjegyzéseit, és arra a következtetésre jutott, hogy a 11b. és 11f. cikkek nem alkalmazhatók. Ennek megfelelően a 11e. cikk szerint kell eljárni.

(5)

Az e határozat mellékletében felsorolt anyagok ebből következően nem vehetők fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(6)

Mivel e hatóanyagok felvételének megtagadása nem azon alapszik, hogy tekintetükben az 1490/2002/EK rendelet VI. mellékletében meghatározott káros hatások egyértelműen kimutathatók lettek volna, a tagállamoknak lehetőségük van 2010. december 31-ig fenntartani az engedélyezést, az 1490/2002/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésével összhangban.

(7)

A felsorolt anyagokat tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására a tagállamok által megszabható türelmi idő legfeljebb tizenkét hónap lehet, hogy a meglévő készleteket még egy vegetációs időszakban fel lehessen használni.

(8)

Ez a határozat nem korlátozza azt a jogot, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének és a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet ( 4 ) rendelkezései szerint az említett rendelet 13-22. cikkében előírt gyorsított eljárással összhangban a hatóanyagoknak a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételére új kérelmet lehessen benyújtani.

(9)

Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a bejelentők, akik visszavonják bizonyos anyagok felvételére irányuló kérelmüket, új kérelmet nyújthassanak be, melyben kizárólag azon kiegészítő adatokat kell megadniuk, amelyek pontosítják azokat az egyedi kérdéseket, amelyek a felvétel megtagadásáról szóló határozat elfogadásának alapjául szolgáltak. Ezeket az adatokat az értékelő jelentéstervezet tartalmazza, melyet megküldtek a bejelentőnek.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt anyagok ebből következően nem vehetők fel hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. december 31-ig visszavonják azon növényvédő szerek engedélyeit, amelyek alkotóelemei között a mellékletben felsorolt hatóanyagok egyike is szerepel.

Amennyiben azonban a kérelmet a 33/2008/EK rendelet 14-19. cikkében előírt gyorsított eljárás szerint nyújtották be, 2011. december 31. az a végső időpont, ameddig a tagállamok engedélyeiket visszavonhatják.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2011. december 31-én lejár.

Amennyiben azonban a kérelmet a 33/2008/EK rendelet 14-19. cikkében előírt gyorsított eljárás szerint nyújtották be, az ilyen türelmi idő legkésőbb 2012. december 31-én jár le.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett hatóanyagok jegyzéke

HatóanyagAz értékelő jelentéstervezet megküldése a bejelentőnek
Etalfluralin2007. október 4.
Guazatin2007. november 8.
Tiobenkarb2006. július 21.

( 1 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

( 2 ) HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

( 3 ) HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

( 4 ) HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0934 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0934&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008D0934-20120101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008D0934-20120101&locale=hu

Tartalomjegyzék